Obstacles connaissement

471 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Obstacles connaissement

 1. 1. 1 SSOOMMMMAAIIRREE RRééssuumméé,, vveerrssiioonn aannggllaaiissee 22 SSoommmmaaiirree,, vveerrssiioonn aannggllaaiissee 55 IInnttrroodduuccttiioonn 66 PPaarrttiiee II :: lleess oobbssttaacclleess aa ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt 1100 cchhaappiittrree II :: llee pprroobbllèèmmee ggéénnéérraall ddee ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess ddooccuummeennttss ccoommmmeerrcciiaauuxx 1111 SSeeccttiioonn II -- lleess ssyyssttèèmmeess ttrraaddiittiioonnnneellss ddee pprreeuuvveess ffaaccee àà ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee 1122 SSeeccttiioonn IIII :: VVeerrss llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee pplleeiinnee eett eennttiièèrree ddee llaa vvaalleeuurr pprroobbaannttee ddeess nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess 1155 CChhaappiittrree IIII -- llee ccaass ppaarrttiiccuulliieerr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt 2255 sseeccttiioonn II :: ll’’eexxiisstteennccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt--eellllee ccoonnddiittiioonnnnééee ppaarr ssaa ffoorrmmee ?? 2266 SSeeccttiioonn IIII -- ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess ffoonnccttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt 3300 SSeeccttiioonn IIIIII -- lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt 3399 PPaarrttiiee IIII :: lleess ssoolluuttiioonnss pprrooppoossééeess 4477 cchhaappiittrree II :: llaa ccrrééaattiioonn ddee ddooccuummeennttss ddee ssuubbssttiittuuttiioonn.. 4488 SSeeccttiioonn II :: llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nn’’eesstt ppaass iinnddiissppeennssaabbllee 4499 SSeeccttiioonn IIII -- llaa LLeettttrree ddee TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee eett llee DDaattaa FFrreeiigghhtt RReecceeiipptt 5511 CChhaappiittrree IIII :: ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, uunn pprroojjeett rrééccuurrrreenntt 5566 SSeeccttiioonn II :: llee rrôôllee ddeess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess 5566 SSeeccttiioonn IIII -- lleess tteennttaattiivveess ccoonnccrrèètteess dd’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt 7744 CCoonncclluussiioonn 8811 TTaabbllee ddeess aannnneexxeess 8822 BBiibblliiooggrraapphhiiee 110077 TTaabbllee ddeess mmaattiièèrreess 111100
 2. 2. 2 SSUUMMMMAARRYY BBiillllss ooff llaaddiinngg,, oorr bbiillllss ooff llooaaddiinngg,, aass tthheeyy oonnccee hhaavvee bbeeeenn ccaalllleedd,, ccaammee iinnttoo eexxiisstteennccee iinn tthhee ffoouurrtteeeenntthh cceennttuurryy wwhheenn mmeerrcchhaannttss nnoo lloonnggeerr ttrraavveelllleedd wwiitthh tthheeiirr ggooooddss aass mmeemmbbeerrss ooff tthhee ccrreeww.. DDuurriinngg tthhee 1199tthh cceennttuurryy,, ccoommmmoonn ccaarrrriieerrss ddeevveellooppeedd tthheeiirr aaccttiivviittiieess,, ooffffeerriinngg ttoo ttrraannssppoorrtt tthhee ppuubblliicc’’ss ggooooddss oonn aa pprree--aarrrraannggeedd rroouuttee ((oorr lliinnee)) aatt pprree--aarrrraannggeedd ttiimmee.. TThhee cchhaarrtteerr--ppaarrttyy wwaass nnoott tthhee aapppprroopprriiaattee ccoonnttrraacctt ffoorr tthhiiss nneeww ttyyppee ooff ttrraannssppoorrtt.. BBiillll ooff llaaddiinngg bbeeccaammee tthhee pprrooooff ooff tthhiiss ccoonnttrraacctt ooff ttrraannssppoorrtt,, aa pprree--aarrrraannggeedd aanndd nnoonn nneeggoottiiaatteedd ccoonnttrraacctt ooff ttrraannssppoorrtt.. TThhee ssiittuuaattiioonn ooff ccaarrrriieerrss aalllloowweedd tthheemm ttoo iimmppoossee ““ nneegglliiggeennccee ccllaauusseess ”” wwhheerreebbyy tthheeyy ccoouulldd eessccaappee rreessppoonnssiibbiilliittyy uunnddeerr tthhee ccoonnttrraacctt ooff ccaarrrriiaaggee.. TThhiiss ttoooo hhaarrdd ssiittuuaattiioonn ffoorr sshhiippppeerrss lleeaadd ffiirrsstt tthhee UUnniitteedd SSttaatteess ttoo eenntteerr tthhee HHaatteerr AAcctt pprroohhiibbiittiinngg tthheessee ccllaauusseess aanndd aatt tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff oouurr cceennttuurryy,, tthhee wwhhoollee iinntteerrnnaattiioonnaall mmaarriittiimmee ccoommmmuunniittyy ggeett ccoonncceerrnneedd bbyy tthhiiss iissssuuee.. TThhuuss,, aatt tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff tthhee ttwweennttiieetthh cceennttuurryy,, tthhee cchhaalllleennggee wwaass ttoo eessttaabblliisshh aa uunniiffoorrmm bbiillll ooff llaaddiinngg.. TThhiiss ggooaall hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd tthhrroouugghh tthhee HHaagguuee RRuulleess ((11992244,, BBrruusssseellss CCoonnvveennttiioonn)).. UUnnddeerr tthhiiss ssyysstteemm,, tthhee ccoonnttrraacctt ooff ssaalleess ooff ggooooddss wwaass ffiinnaallllyy ttuunneedd wwiitthh iittss aanncciillllaarryy ccoonnttrraaccttss ssuucchh aass tthhee lleetttteerr ooff ccrreeddiitt,, ccoonnttrraacctt ooff iinnssuurraannccee,, aanndd tthhee ccoonnttrraacctt ooff ccaarrrriiaaggee.. AAllmmoosstt aa cceennttuurryy llaatteerr,, tteecchhnnoollooggyy hhaass cchhaannggeedd sshhiippppiinngg rreeaalliittyy.. NNoowwaaddaayyss,, iitt iiss eessttiimmaatteedd tthhaatt 77 ppeerr cceenntt ooff tthhee vvaalluuee ooff iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraaddee iiss tthhee ccoosstt ooff ppaappeerr aaddmmiinniissttrraattiioonn.. IItt iiss ffuurrtthheerr eessttiimmaatteedd tthhaatt iinn ttrraannssppoorrtt,, tthhee ccoosstt ooff ccoonnvveennttiioonnaall ddooccuummeennttss ccoonnssttiittuutteess 1100 ttoo 1155 ppeerr cceenntt ooff ttoottaall ttrraannssppoorrtt ccoossttss.. TThhee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss oonnee ooff mmaannyy ddooccuummeennttss tthhaatt ccaauusseess tthheessee pprroobblleemmss.. FFoorr cceennttuurriieess,, ddooccuummeennttss ssuucchh aass bbiillllss ooff llaaddiinngg hhaavvee bbeeeenn wwrriitttteenn oonn ppaappeerr,, ffoorr llaacckk ooff aalltteerrnnaattiivvee.. TThhuuss,, ttrraaddiittiioonnaallllyy tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss eennvviissaaggeedd aass aa ttaannggiibbllee ddooccuummeenntt iissssuueedd bbyy tthhee ccaarrrriieerr oonn tthhee sshhiippppeerr’’ss ddeemmaanndd.. IItt sseerrvveess mmeerreellyy aass pprrooooff ooff rreecceeiipptt ooff tthhee ggooooddss aanndd pprrooooff ooff tthhee ccoonnttrraacctt ooff ccaarrrriiaaggee,, bbuutt ffiirrsstt aanndd ffoorreemmoosstt aass aa nneeggoottiiaabbllee ddooccuummeenntt ooff ttiittllee.. TThhee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss,, iinn tthheeoorryy,, tthhee ppeerrffeecctt iinnssttrruummeenntt ffoorr ttrraannssffeerr ooff ttiittllee ttoo tthhee ggooooddss iinn ttrraannssiitt.. IInn pprraaccttiiccee,, tthhee aaccttuuaall pprroocceessss ooff hhaannddiinngg oovveerr tthhee ppaappeerr bbyy aa sseelllleerr iinn aa ccoouunnttrryy AA ttoo aa bbuuyyeerr iinn aa ccoouunnttrryy BB iinnffeerrss bbyy nneecceessssiittyy tthhee sseerrvviicceess ooff aa ssttrriinngg ooff mmiiddddlleemmeenn ssuucchh aass aaggeenntt aanndd bbaannkkss.. TThheessee mmiiddddlleemmeenn hhaavvee ttoo ddeeaall wwiitthh tthhee ppaappeerrwwoorrkk,, wwhhiicchh ccaauusseess mmaannyy eerrrroorrss aanndd ccoonnssiiddeerraabbllee ddeellaayyss.. IItt oofftteenn hhaappppeennss tthhaatt tthhee ggooooddss aarrrriivvee eeaarrlliieerr tthhaann tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg iittsseellff.. TThhee ccoossttss iinnccuurrrreedd dduuee ttoo tthheessee ddeellaayyss aarree ccoonnssiiddeerraabbllee.. TThheessee ttiimmee--ccoonnssuummiinngg ffoorrmmaalliittiieess wwhhiicchh aarree iinnvvoollvveedd iinn ttrraaddiinngg wwiitthh ttaannggiibbllee bbiillllss ooff llaaddiinngg hhaavvee ssttiimmuullaatteedd tthhee sseeaarrcchh ffoorr aalltteerrnnaattiivveess.. OOnnee ooff tthheessee aalltteerrnnaattiivveess wwaass ffoouunndd iinn tthhee sseeaa wwaayybbiillll.. OOvveerr tthhee ppaasstt ddeeccaaddeess tthhee sseeaa wwaayybbiillll hhaass pprroovveedd ttoo bbee vveerryy ssuucccceessssffuull,, eevveenn tthhoouugghh iitt iiss ggeenneerraallllyy ccoonnssiiddeerreedd nnoott ttoo bbee aa nneeggoottiiaabbllee ddooccuummeenntt.. IIttss ssuucccceessss lliieess pprriimmaarriillyy iinn tthhee aabbsseennccee ooff ffoorrmmaalliittiieess ssuucchh aass ssiiggnnaattuurreess aanndd ccoommppuullssoorryy hhaannddiinngg oovveerr ooff tthhee ddooccuummeennttss bbyy tthhee hhoollddeerr uuppoonn ddeelliivveerryy ooff tthhee ggooooddss.. TThhee aabbsseennccee ooff tthheessee ffoorrmmaalliittiieess aalllloowwss iitt ttoo bbee lleeggaallllyy tteelleexxeedd,, tteelleeffaaxxeedd oorr eevveenn ttrraannssmmiitttteedd eelleeccttrroonniiccaallllyy.. BBuutt tthhee sseeaa wwaayybbiillll ccaannnnoott ssuuppeerrsseeddee tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg bbeeccaauussee iitt ddooeess nnoott aallllooww ccoommmmeerrcciiaall ooppeerraattiioonn oonn tthhee ggooooddss iinn ttrraannssiitt.. TThhee vveerryy cchhaarraacctteerriissttiicc ooff tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss
 3. 3. 3 iittss nneeggoottiiaabbiilliittyy aanndd tthhee qquueessttiioonn iiss :: ccaann aann eelleeccttrroonniicc pprrooggrraammmmee bbee eemmuullaattee tthhee nneeggoottiiaabbllee bbiillll ooff llaaddiinngg ?? CCoommppuutteerr tteecchhnnoollooggyy hhaass eennaabbllee ccoommmmeerrccee ttoo ddeevveelloopp aanndd ““ eelleeccttrroonniicc bbiillllss ooff llaaddiinngg ”” tthhaatt ccaann eemmuullaattee pprraaccttiiccaallllyy aallll ffeeaattuurreess ooff ttaannggiibbllee bbiillllss ooff llaaddiinngg.. TTwwoo sscchheemmeess aarree pprrooppoosseedd.. TThhee ffiirrsstt wwaass uusseedd iinn tthhee SSeeaaddooccss sscchheemmee.. IItt iinnvvoollvveess tthhee ddeeppoossiitt ooff tthhee ppaappeerr bbiillll ooff llaaddiinngg wwiitthh aa rreeggiissttrryy wwhhiicchh rreecceeiivvee nnoottiiffiiccaattiioonn aass tthhee rriigghhtt ttoo tthhee ppoosssseessssiioonn ooff tthhee ggooooddss iiss cchhaannggeedd bbyy eelleeccttrroonniicc ttrraannssffeerr.. TThhee sseeccoonndd ssyysstteemm iiss tthhee ttyyppee ccoonntteemmppllaatteedd iinn tthhee RRuulleess ffoorr EElleeccttrroonniicc BBiillll ooff LLaaddiinngg pprroodduucceedd bbyy tthhee CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall.. IItt iiss eennttiirreellyy eelleeccttrroonniicc.. UUssiinngg eelleeccttrroonniicc mmeessssaaggeess,, tthhee ccaarrrriieerr iissssuueess aann eelleeccttrroonniicc bbiillll ttoo tthhee sshhiippppeerr,, ttooggeetthheerr wwiitthh aa pprriivvaattee kkeeyy,, ppoosssseessssiioonn ooff wwhhiicchh eennttiittlleess tthhee hhoollddeerr ttoo ccoonnttrrooll tthhee ggooooddss.. TThhiiss rriigghhtt ooff ccoonnttrrooll iiss ppaasssseedd ttoo ootthheerrss aafftteerr nnoottiiffiiccaattiioonn bbyy tthhee sshhiippppeerr ttoo tthhee ccaarrrriieerr,, wwhhoo ccaanncceell tthhee oorriiggiinnaall kkeeyy aanndd ggiivveess aa nneeww oonnee ttoo tthhee nneeww hhoollddeerr ooff tthhee rriigghhtt.. WWhhaatteevveerr tthhee sscchheemmee aaddoopptteedd,, iitt wwiillll hhaavvee ttoo wwoorrkk wwiitthh EEDDII ((eelleeccttrroonniicc ddaattaa iinntteerrcchhaannggee)).. IItt iiss tthhee ccoommppuutteerr ttoo ccoommppuutteerr ttrraannssmmiissssiioonn ooff ssttaannddaarrdd bbuussiinneessss ddooccuummeennttss iinn aa rreeaaddyy ttoo pprroocceessss ffoorrmm.. TThhee ffoorrmmaattss aarree aaggrreeeedd bbyy nnaattiioonnaall aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall oorrggaanniissaattiioonnss.. TThhaannkkss ttoo EEDDII tthheerree iiss nnoo nneeeedd ffoorr hhuummaannss rreeppeeaatteeddllyy ttoo ttyyppee tthhee ssaammee iinnffoorrmmaattiioonn wwiitthh tthhee aaccccoommppaannyyiinngg rriisskk ooff iinnaaccccuurraaccyy.. OOvveerr tthhee tteecchhnnoollooggiiccaall iissssuuee,, tthhee qquueessttiioonn aarriisseess wwhheetthheerr iinntteerrnnaattiioonnaall oorr ddoommeessttiicc mmaarriittiimmee llaaww ssttaannddss iinn tthhee wwaayy ooff ppaappeerrlleessss bbiillllss ooff llaaddiinngg.. RReeggaarrddiinngg tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall mmaarriittiimmee llaawwss wwhhiicchh tthhee HHaagguuee RRuulleess aanndd tthhee HHaammbbuurrgg RRuulleess,, tthhee pprroobblleemm iiss eeaassiillyy cclleeaarreedd uupp :: tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss nnoott ddeeffiinneedd iinn tthhee HHaagguuee RRuulleess ;; tthhee ssoolluuttiioonn ttoo aaddmmiitt aann eelleeccttrroonniicc ffoorrmm ooff bbiillll ooff llaaddiinngg iiss ttoo ssaayy tthhaatt vvooccaabbuullaarryy rreeffeerrrriinngg ttoo ppaappeerr ((ssuucchh ““ ssiiggnnaattuurree ””,, ““ wwrriitttteenn ””)) ccaann bbee uunnddeerrssttoooodd ffoorr tthheeiirr eelleeccttrroonniicc eeqquuiivvaalleennttss.. TThhee HHaammbbuurrgg RRuulleess wweerree wwrriitttteenn aatt aa ttiimmee wwhheenn tteelleexx aanndd ffaaxx wwaass ooff ccuurrrreenntt uussee :: tthhee ddeeffiinniittiioonn ooff tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg iinntteeggrraatteess aa ppoossssiibbllee eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg.. RReeggaarrddiinngg ddoommeessttiicc mmaarriittiimmee llaaww,, tthhee qquueessttiioonn ccoouulldd bbee aa bbiitt mmoorree ddiiffffiiccuulltt.. EEaacchh ccoouunnttrryy ccoouulldd rreeaacctt ddiiffffeerreennttllyy ttoo tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff eelleeccttrroonniicc ddooccuummeenntt iinn ddoommeessttiicc oorr iinntteerrnnaattiioonnaall ttrraaddiinngg.. IInn CCiivviill LLaaww ccoouunnttrriieess,, tthhee pprroobblleemm iiss eesssseennttiiaall ppssyycchhoollooggiiccaall aass tthhee eevviiddeennttiiaarryy mmaatttteerrss,, ggeenneerraallllyy ssppeeaakkiinngg,, hhaass aa ccoommpplleettee llaacckk ooff rreessttrriiccttiioonn iinn ccoommmmeerrcciiaall mmaatttteerrss.. AAnnyy ffoorrmmss ooff eevviiddeennccee iiss aaddmmiissssiibbllee pprroovviiddeedd iitt ccaann ccoonnvviinnccee tthhee jjuuddggee.. IInn CCoommmmoonn LLaaww ccoouunnttrriieess,, tthhee pprriinncciippllee iiss tthhee ssaammee bbuutt iimmppoorrttaanntt bbaarrrriieerrss rruuiinn iitt :: bbeesstt eevviiddeennccee rruullee,, aauutthheennttiicciittyy aanndd hheeaarrssaayy rruullee.. IInn aallll ccoouunnttrriieess,, wwhheenneevveerr tthhee llaaww oorr ccuussttoomm pprreevveenntt tthhee uussee ooff eelleeccttrroonniicc ddooccuummeennttss,, rreeffoorrmmss aarree nneeeeddeedd.. TToo hheellpp tthhiiss mmoovveemmeenntt,, UUNNCCIITTRRAALL hhaass aaddoopptteedd aa mmooddeell llaaww oonn lleeggaall aassppeecctt ooff EElleeccttrroonniicc DDaattaa IInntteerrcchhaannggee aanndd RReellaatteedd MMeeaannss ooff CCoommmmuunniiccaattiioonnaa .. TThhee AAuussttrraalliiaann SSeeaa--CCaarrrriiaaggee DDooccuummeennttss BBiillllss ooff 11999966 iiss aann eexxaammppllee ooff iimmpplleemmeennttiinngg tthhiiss mmooddeell llaaww iinn aa ddoommeessttiicc lleeggiissllaattiioonn.. TThhiiss mmooddeell llaaww iiss oonnee ooff tthhee ppiieecceess ccrreeaatteedd bbyy iinntteerrnnaattiioonnaall oorrggaanniissaattiioonnss iinn oorrddeerr ttoo iimmpplleemmeenntt aa uunniivveerrssaall eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg.. SSiinnccee tthhee ssiixxttiieess,, iinntteerrnnaattiioonnaall oorrggaanniissaattiioonnss ssuucchh aass UUNNOO aanndd ssaatteelllliitteess oorr IInntteerrnnaattiioonnaall CChhaammbbeerr ooff CCoommmmeerrccee oorr IInntteerrnnaattiioonnaall CChhaammbbeerr ooff SShhiippppiinngg oonn oonnee hhaanndd aanndd ccaarrrriieerrss oorr bbaannkkss iinntteerreesstt iinn iinntteerrnnaattiioonnaall mmaarriittiimmee ttrraaddee aarree aallll ttooggeetthheerr tthhiinnkkiinngg ooff ccrreeaattiinngg aann eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg.. TThhee ffaacctt iiss tthhaatt a the text of this model law is available in European Transportation Law, 1997, n°7 or in the UN document referred UN Doc.A/CN. 9/426 (Apr 24, 1996).
 4. 4. 4 ccoommppaanniieess nneeeedd iitt bbuutt tthheeyy ccaannnnoott bbyy tthheemmsseellvveess ccrreeaattee aa uunniivveerrssaall ttiittllee aass iiss tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg.. SSiinnccee tthhee ssiixxttiieess,, tthheeyy hhaavvee pprroodduucceedd sseevveerraall pprroojjeeccttss,, tthheeoorreettiiccaall oorr oonnccee aa ttiimmee mmaatteerriiaalliisseedd.. RReecceennttllyy,, tthhee CCMMII pprroodduucceedd tthhee CCMMII RRuulleess ffoorr eelleeccttrroonniicc bbiillllss ooff llaaddiinngg ((11999900))bb .. AAfftteerr SSeeaaddooccss RReeggiissttrryy aanndd CCaarrggoo KKeeyy RReecceeiipptt’’ss ffaaiilluurreess,, aa nneeww pprroojjeecctt ffoorr aann eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg iiss bbeeiinngg ccrreeaatteedd :: iitt iiss tthhee BBoolleerroo PPrroojjeecctt.. IInn 11999933,, tthhee EEuurrooppeeaann CCoommmmiissssiioonn’’ss IINNFFOOSSEECC pprrooggrraammmmee,, wwhhiicchh wwoorrkkss oonn pprroommoottiinngg tthhee uussee ooff ddiiggiittaall sseeccuurriittyy aanndd EEDDII,, sseenntt oouutt aa ccaallll ffoorr tteennddeerrss,, wwhheerreeiinn iitt wwaanntteedd pprrooppoossaallss ffoorr ppiilloott iimmpplleemmeennttaattiioonnss ooff pprroojjeeccttss uussiinngg ddiiggiittaall ssiiggnnaattuurreess ttoo aacchhiieevvee rreeaall bbuussiinneessss bbeenneeffiittss ffoorr EEuurrooppeeaann ttrraaddeerrss.. TThhee ccoonncceepptt iinnvvoollvveedd iinn aa pprreevviioouuss BBIIMMCCOO pprroojjeecctt wwaass rreevviivveedd aanndd uuppddaatteedd aanndd tthhee CCoommmmiissssiioonn aacccceepptteedd aa pprrooppoossaall ffoorr aa ppiilloott pprroojjeecctt ttoo pprroodduuccee eelleeccttrroonniicc bbiillllss ooff llaaddiinngg.. TThhiiss pprroojjeecctt,, kknnoowwnn aass BBoolleerroo,, iiss ffuunnddeedd 5500 ppeerrcceenntt bbyy tthhee ccoommmmiissssiioonn aanndd 5500 ppeerrcceenntt bbyy ccoommmmeerrcciiaall iinntteerreessttss aanndd iiss ccaarrrriieedd oouutt bbyy aa ppaann EEuurrooppeeaann ccoonnssoorrttiiuumm,, hheellppeedd bbyy aann aaccttiivvee ggrroouupp ooff uusseerrss.. TThhiiss ggrroouupp ccoonnssiissttss ooff eexxppoorrtteerrss,, iimmppoorrtteerrss,, ffrreeiigghhtt ffoorrwwaarrddeerrss,, ccaarrrriieerrss aanndd bbaannkksscc .. AAllll tthhee ppaarrttiieess iinnvvoollvveedd tthhrroouugghh tthheeiirr wwoorrkkssttaattiioonnss,, hhaavvee aacccceessss ttoo aa gglloobbaall ccoommppuutteerr nneettwwoorrkk.. AAtt tthhee hheeaarrtt ooff tthhiiss nneettwwoorrkk iiss aa cceennttrraall rreeggiissttrryy.. WWhheenneevveerr aa sseelllleerr wwaannttss ttoo ccoonncclluuddee aa ccoonnttrraacctt ooff ccaarrrriiaaggee,, tthhee BBoolleerroo ssyysstteemm aalllloowwss hhiimm ttoo eelleeccttrroonniiccaallllyy bbooookk aa ssppaaccee nneeeeddeedd oonn aa ssppeecciiffiicc ssaaiilliinngg.. TThhee sshhiippppeerr wwiillll eelleeccttrroonniiccaallllyy iinnssttrruucctt tthhee ccaarrrriieerr oonn tthhee ssppeecciiffiiccss ooff tthhee ggooooddss ccoonncceerrnneedd.. TThhee ccaarrrriieerr wwiillll iissssuuee tthhee eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg aanndd ddeeppoossiitt iitt aatt tthhee cceennttrraall rreeggiissttrryy.. TThhee rreeggiissttrryy wwiillll ssttoorree ddeettaaiillss ooff sshhiippppiinngg ddooccuummeennttss iinn aa ssoo--ccaalllleedd ccoonnssiiggnnmmeenntt rreeccoorrdd.. UUsseerrss wwiitthh tthhee aapppprroopprriiaattee aauutthhoorriittyy hhaavvee aacccceessss ttoo tthhiiss rreeccoorrdd,, eeiitthheerr ttoo rreeaadd oorr tthhee aalltteerr tthhee ddooccuummeenntt ((iiff aauutthhoorriisseedd ttoo ddoo ssoo)).. TThhee rreeggiissttrryy wwiillll vvaalliiddaattee aanndd aauutthheennttiiccaattee mmeessssaaggeess aanndd wwiillll,, iiff aapppprroopprriiaattee,, ggeenneerraattee mmeessssaaggeess aanndd sseenntt tthheemm ttoo ootthheerr uusseerrss tthhaatt aarree iinnvvoollvveedd iinn tthhee ttrraannssaaccttiioonn.. DDeessiiggnn ooff tthhee pprroojjeecctt bbeeggaann iinn AApprriill 11999944,, aanndd tteecchhnniiccaall iimmpplleemmeennttaattiioonn bbeeggaann iinn JJaannuuaarryy 11999955.. TTeessttiinngg ooff tthhee ssooffttwwaarree wwaass ccaarrrriieedd oouutt tthhrroouugghh tthhee mmoonntthhss ooff AApprriill aanndd MMaayy bbyy rreeaall uusseerrss ooff tthhee ssyysstteemm.. IItt wwaass ttoo bbee uusseedd aatt tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff 11999966.. OOnnccee tteecchhnnoollooggiiccaall pprroobblleemmss oovveerrccoommee,, tthhee lleeggaall oonnee aarroossee.. AA lleeggaall cceerrttaaiinnttyy hhaadd ttoo ccrreeaatteedd aass ttoo pprrootteecctt tthhee uusseerrss ooff tthhee sseerrvviiccee uunnttiill ssuucchh ttiimmee aass aallll llaawwss rreeccooggnniissee tthhee eelleeccttrroonniicc eeqquuiivvaalleenntt ooff tthhee nneeggoottiiaabbllee bbiillll ooff llaaddiinngg.. TThhee ssoolluuttiioonn tthhaatt iiss bbeeiinngg aaddoopptteedd bbyy BBoolleerroo ccoonnssiissttss ooff aa RRuulleebbooookk.. IItt pprroovviiddee aa sseett ooff rruulleess tthhaatt bbiinndd aallll tthhee uusseerrss ooff tthhee BBoolleerroo sseerrvviiccee aanndd aaiimmss aatt aacchhiieevviinngg tthhee ssaammee pprrootteeccttiioonn ffoorr tthhee uusseerrss aass wwhheenn uussiinngg ppaappeerr ddooccuummeennttaattiioonn.. tthhiiss ggooaall sseeeemmss rreeaallllyy ddiiffffiiccuulltt ttoo rreeaacchh :: iinn 11999999,, bbeeccaauussee ooff rreemmaaiinniinngg lleeggaall iissssuueess,, WWeesstt EEnnggllaanndd PP&&II CClluubb ssuummmmeedd tthhee ssiittuuaattiioonn uupp iinn tthhoossee wwoorrddss :: ““ tthhee GGrroouupp iinn uunnaabbllee,, aatt tthhiiss ssttaaggee,, ttoo ttaakkee aa vviieeww oonn BBoolleerroo oonn iittss ffiinnaall ffoorrmm.. ”” CCuurrrreennttllyy,, tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss ppaarrttiiaallllyy ttuurrnneedd iinnttoo aann eelleeccttrroonniicc pprrooggrraammmmee.. IItt ddooeess nnoo lloonnggeerr ttrraavveell iinnssiiddee tthhee ccaarrrriieerr ccoommppaannyy.. AAllll ccaarrrriieerrss uussee aa ssyysstteemm ooff IInnttrraanneett aanndd eevveenn IInntteerrnneett wwiitthh ccoouunntteerr--ppaarrttiieess tthheeyy aarree uusseedd ttoo wwoorrkk wwiitthh.. BBuutt ttooddaayy,, tthhee nneeggoottiiaabbllee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss ssttiillll aa ppiieeccee ooff ppaappeerr.. TTAABBLLEE OOFF CCOONNTTEENNTTSS b the French version is in annex. For an English version, see European Transportation Law, 1997, n°7 or CMI Yearbook 1990. c the membership list is available in annex.
 5. 5. 5 IInnttrroodduuccttiioonn 66 PPaarrtt II :: oobbssttaacclleess ttoo tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff aann eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg 1100 cchhaapptteerr II :: tthhee ggeenneerraall iissssuuee ooff eelleeccttrroonniicc ttrraaddiinngg ddooccuummeenntt 1111 sseeccttiioonn II :: ttrraaddiittiioonnaall eevviiddeennttiiaarryy rruulleess aanndd eelleeccttrroonniicc ddooccuummeennttss 1122 sseeccttiioonn IIII :: ttoowwaarrdd tthhee aaddmmiissssiibbiilliittyy ooff eelleeccttrroonniicc ddooccuummeennttss iinn eevviiddeennttiiaarryy rruulleess 1155 CChhaapptteerr IIII :: tthhee ppaarrttiiccuullaarr ccaassee ooff tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg 2255 sseeccttiioonn II :: iiss tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg aa ffoorrmmaall ddooccuummeenntt ?? 2266 sseeccttiioonn IIII :: tthhee ffuunnccttiioonnss ooff tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg aanndd ddaattaa pprrooggrraammmmee 3300 sseeccttiioonn IIIIII :: tthhee ccoonnsseeqquueenncceess ooff ccrreeaattiinngg aann eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg aammoonngg ootthheerr ooppeerraattiioonnss 3399 PPaarrtt IIII :: ssoolluuttiioonnss ssuuggggeesstteedd 4477 cchhaapptteerr II :: ssuubbssttiittuuttee ddooccuummeennttss 4488 sseeccttiioonn II :: tthhee bbiillll ooff llaaddiinngg iiss nnoott aallwwaayyss eesssseennttiiaall 4499 sseeccttiioonn IIII :: tthhee SSeeaa wwaayybbiillll aanndd tthhee DDaattaa FFrreeiigghhtt RReecceeiipptt 5511 cchhaapptteerr IIII :: tthhee eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg aa ccoommiinngg rroouunndd pprroojjeecctt 5555 sseeccttiioonn II :: tthhee rrôôllee ooff tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall oorrggaanniissaattiioonnss 5566 sseeccttiioonn IIII :: aatttteemmppttss ttoo iimmpplleemmeenntt aann eelleeccttrroonniicc bbiillll ooff llaaddiinngg 7733 CCoonncclluussiioonn 8800 ttaabbllee ooff aannnneexxeess 8822 bbiibblliiooggrraapphhyy 110077 ttaabbllee ooff ccoonntteennttss ((ccoommpplleettee)) 111100
 6. 6. 6 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt uunnee ddeess ffoorrmmeess ccoonnttrraaccttuueelllleess lleess pplluuss aanncciieennnneess qquuee ccoonnnnaaiisssseenntt llee ddrrooiitt cciivviill eett llee ddrrooiitt ddee CCoommmmoonn LLaaww.. LLee mmoott ““ ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ”” vviieenntt dduu llaattiinn ““ ccooggnneesscceerree ””.. EEnn vviieeuuxx ffrraannççaaiiss,, ““ ccooggnnoosscceerree ”” eesstt ddeevveennuu ““ ccoonnooiissttrree ””,, ppuuiiss llee tteerrmmee aa ééttéé ttrraannssffoorrmméé eenn ““ ccoonnnnooîîttrree ””,, qquuii aa ddoonnnnéé àà ppaarrttiirr dduu 1188èèmmee ssiièèccllee ““ ccoonnnnaaîîttrree ””.. DDèèss llee 1122--1133èèmmee ssiièèccllee llee mmoott ““ ccoonnnnooiisssseemmeenntt ”” ééttaaiitt uuttiilliisséé,, ddaannss llee sseennss ddee ““ ffaaiitt ccoonnnnaaîîttrree,, pprroommuullggaattiioonn ””.. AA ppaarrttiirr dduu 1177èèmmee ssiièèccllee,, llee mmoott ““ ccooggnnooiisssseemmeenntt ”” oouu ““ ccoonnnnooiisssseemmeenntt ”” ssiiggnniiffiiee ““ llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess cchhaarrggééeess eett ddeess ccoonnddiittiioonnss dduu ttrraannssppoorrtt,, ddoonnnnééee àà ll’’aarrmmaatteeuurr dd’’uunn nnaavviirree mmaarrcchhaanndd ppaarr llee ccaappiittaaiinnee.. ”” CC’’eesstt aauu 1188èèmmee ssiièèccllee qquuee llee mmoott ““ ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ”” ssee ffiixxee.. LLee tteerrmmee aannggllaaiiss ““ bbiillll ooff llaaddiinngg ””,, àà ll’’oorriiggiinnee ““ bbiillll ooff llooaaddiinngg ”” ssiiggnniiffiiee ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt ““ nnoottee//bboonn ddee cchhaarrggeemmeenntt ””.. CCee ddooccuummeenntt aanncciieenn eesstt nnéé ddee llaa pprraattiiqquuee eett aa éévvoolluuéé aavveecc lleess bbeessooiinnss ddee llaa pprraattiiqquuee ;; eett cceettttee éévvoolluuttiioonn nn’’eesstt ppaass tteerrmmiinnééee ccaarr llaa pprraattiiqquuee aa ddee nnoouuvveeaauu bbeessooiinn ddee ll’’aamméélliioorreerr.. DDeeppuuiiss llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee dduu ccaarraaccttèèrree nnééggoocciiaabbllee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aauuxx 1188èèmmee eett 1199èèmmee ssiièècclleess,, llee sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aa ccoonnnnuu pplluussiieeuurrss rréévvoolluuttiioonnss,, ttaannddiiss qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ccoonnnnaaiissssaaiitt pplluuss dd’’éévvoolluuttiioonn,, ssii bbiieenn qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,, iill nn’’eesstt pplluuss aaddaappttéé aauuxx ccoonnddiittiioonnss dduu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee.. LLeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssee ssoonntt ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt ddéévveellooppppééss.. AAuu ccoouurrss ddeess ttrreennttee gglloorriieeuusseess,, llee ccoommmmeerrccee eexxttéérriieeuurr ddee llaa FFrraannccee eett ddee ll’’eennsseemmbbllee ddeess ppaayyss dduu mmoonnddee ss’’eesstt ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt ddéévveellooppppéé eett llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aa ééttéé llee pprriinncciippaall bbéénnééffiicciiaaiirree ddee cceettttee eexxtteennssiioonn pprrooddiiggiieeuussee.. PPaarr llaa ssuuiittee,, eenn ddééppiitt ddee llaa ccrriissee oouuvveerrttee àà ppaarrttiirr ddee 11997733,, llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nn’’aa ppaass ddééccrruu ddaannss ddeess pprrooppoorrttiioonnss ccoonnssiiddéérraabblleess.. OOrr,, ddee mmêêmmee qquuee lleess bbaannqquueess nnee ppoouurrrraaiieenntt pplluuss aauujjoouurrdd’’hhuuii ffaaiirree ffaaccee àà llaa cciirrccuullaattiioonn ddeess cchhèèqquueess ssii lleeuurr ttrraaiitteemmeenntt nn’’ééttaaiitt ppaass iinnffoorrmmaattiisséé ttaanntt lleeuurr nnoommbbrree ss’’eesstt aaccccrruu,, iill ddeevviieenntt ddee pplluuss eenn pplluuss ddiiffffiicciillee ddee ttrraaiitteerr aauu mmooyyeenn ddee ddooccuummeennttss ttrraaddiittiioonnnneellss,, eesssseennttiieelllleemmeenntt lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss,, cceett iimmmmeennssee fflloott dduu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee.. EEnn 11998844,, uunn rraappppoorrtt dduu CCoonnsseeiill ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaall ddeess NNaattiioonnss UUnniieess eessttiimmaaiitt qquuee cchhaaqquuee nnaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurr qquuii aappppaarreeiillllaaiitt eemmppoorrttaaiitt àà bboorrdd 5500 kkiillooggrraammmmeess ddee ddooccuummeennttss ccoonncceerrnnaanntt llaa sseeuullee ccaarrggaaiissoonn eett qquuee ssuurr cceerrttaaiinnss ttrraaffiiccss,, jjuussqquu''àà 6600 ccooppiieess dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ééttaaiieenntt éémmiisseess11 .. CCee pprreemmiieerr pprroobbllèèmmee aa ttrroouuvvéé uunnee ssoolluuttiioonn ddaannss llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss ppaarr vvooiiee iinnffoorrmmaattiiqquuee.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, llee nnaavviirree nn’’eemmppoorrttee pplluuss ddee ddooccuummeennttss ppaappiieerrss ccoonncceerrnnaanntt llaa ccaarrggaaiissoonn mmaaiiss ddeess ddoonnnnééeess ssttoocckkééeess ddaannss uunn oorrddiinnaatteeuurr,, ttoouujjoouurrss eenn ccoonnttaacctt aavveecc ssaa ccoommppaaggnniiee oouu ssoonn aaggeenntt.. CCeeppeennddaanntt,, àà ll’’eexxttéérriieeuurr ddee llaa ccoommppaaggnniiee qquuii ll’’éémmeett,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ccoonnttiinnuuee ddee cciirrccuulleerr ddee ffaaççoonn ttrraaddiittiioonnnneellllee,, cc’’eesstt--àà--ddiirree ppaarr llaa ppoossttee oouu ppaarr ppoorrtteeuurr.. OOrr ddeeppuuiiss lleess aannnnééeess ssooiixxaannttee,, ggrrââccee aauu ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss eett aauuxx nnaavviirreess rroouulliieerrss,, llaa vviitteessssee ddee cciirrccuullaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ss’’eesstt ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt aaccccrruuee.. EEnn sseennss iinnvveerrssee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt rrééddiiggéé ppaarr llee ppeerrssoonnnneell ssééddeennttaaiirree ddeess ccoommppaaggnniieess ddee nnaavviiggaattiioonn eesstt vviiccttiimmee ddee ll’’eexxtteennssiioonn ddeess ccoonnggééss ddee ffiinn ddee sseemmaaiinnee eett ddee llaa ddiimmiinnuuttiioonn ddee llaa dduurrééee dduu ttrraavvaaiill ddaannss lleess bbuurreeaauuxx.. UUnn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuii nn’’eesstt ppaass rrééddiiggéé aavvaanntt llee vveennddrreeddii 1 TRADE/WP/R298, 17 mai 1984, n° 6 : “ legal aspects of trade data interchange ”, document transmis par la délégation américaine.
 7. 7. 7 mmiiddii aa ppeeuu ddee cchhaannccee ddee ll’’êêttrree aavvaanntt llee lluunnddii ssuuiivvaanntt.. PPeennddaanntt ccee tteemmppss,, llee nnaavviirree ffaaiitt rroouuttee eett bbiieenn qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt pprreennnnee ll’’aavviioonn,, iill aarrrriivvee aapprrèèss llee nnaavviirree ccoommmmee llee lliièèvvrree ddee llaa ffaabbllee ddee LLaa FFoonnttaaiinnee.. LLee ddeessttiinnaattaaiirree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, cceennsséé êêttrree llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, nnee ppeeuutt rreettiirreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee qquu’’eenn rreemmeettttaanntt uunnee lleettttrree ddee ggaarraannttiiee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ggéénnéérraalleemmeenntt aassssoorrttiiee dd’’uunnee ccaauuttiioonn bbaannccaaiirree.. OOrr cceettttee ggaarraannttiiee bbaannccaaiirree eesstt ffoorrtt ccooûûtteeuussee eett llaa pprraattiiqquuee mmêêmmee ddee llaa lleettttrree ddee ggaarraannttiiee ppoossee ddee ddéélliiccaattss pprroobbllèèmmeess dd’’aassssuurraannccee.. DDee ll’’aauuttrree ccôôttéé,, llaa tteennttaattiioonn eesstt ggrraannddee ddee llaa ppaarrtt dd’’uunn ttiieerrss ppoorrtteeuurr eenn ppoossiittiioonn ddee ffoorrccee dd’’eexxiiggeerr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ssoouuss ppeeiinnee ddee ppeerrddrree ssaa cclliieennttèèllee,, qquu’’iill ssee ccoonntteennttee dd’’uunnee lleettttrree ddee ggaarraannttiiee ssiiggnnééee dduu rréécceeppttiioonnnnaaiirree lluuii--mmêêmmee ssaannss ccaauuttiioonn bbaannccaaiirree.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ddoonncc pprraattiiqquueemmeenntt pprriivvéé ddee rreeccoouurrss eenn ccaass dd’’iinnssoollvvaabbiilliittéé dduu pprréétteenndduu ddeessttiinnaattaaiirree aauuqquueell iill aauurraaiitt lliivvrréé llaa mmaarrcchhaannddiissee ppaarr eerrrreeuurr.. LL’’uuttiilliissaattiioonn dduu ppaappiieerr eesstt aauussssii ccooûûtteeuussee.. PPoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, cc’’eesstt nnoonn sseeuulleemmeenntt llee ttrraaiitteemmeenntt ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoonntteennuueess qquuii eesstt ccooûûtteeuuxx mmaaiiss aauussssii llee ttrraannssppoorrtt dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. PPuuiissqquuee lleess nnaavviirreess ccoommmmeerrcciiaauuxx vvoonntt pplluuss vviittee qquuee lleess sseerrvviicceess ppoossttaauuxx ttrraaddiittiioonnnneellss,, iill ffaauutt ssoouuvveenntt ffaaiirree aappppeell aauuxx eennttrreepprriisseess ddee mmeessssaaggeerriiee rraappiiddee ppoouurr rreemmeettttrree llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aauu ddeessttiinnaattaaiirree.. AA cceellaa ss’’aajjoouuttee lleess ffrraaiiss dd’’uuttiilliissaattiioonn ddee lleettttrreess ddee ggaarraannttiiee eett lleess rreettaarrdd dduuss àà ddeess eerrrreeuurrss ddee rreettrraannssccrriippttiioonnss eett ddee ttrraaiitteemmeenntt ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss.. SSttaattiissttiiqquueemmeenntt,, oonn eessttiimmee qquuee llee ccooûûtt lliiéé àà ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu ppaappiieerr rreepprréésseennttee 77%% ddee llaa vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee àà ll’’eexxppoorrttaattiioonn,, oouu 88 àà 1100%% ddee llaa vvaalleeuurr dduu ccoommmmeerrccee iinntteerrnnaattiioonnaall.. LLeess aassssuurreeuurrss eett lleess NNVVOOCCCC eessttiimmeenntt àà 440000 bbiilllliioonnss ddee ddoollllaarrss ppaarr aann llee ccooûûtt dduu ttrraaiitteemmeenntt dduu ppaappiieerr.. LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee vviissee àà rréédduuiirree cceess ccooûûttss.. LL’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn vviissee aauussssii àà rréédduuiirree lleess ffrraauuddeess.. LLeess ddiivveerrss oorrggaanniissmmeess iinnttéérreessssééss aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ss’’aallaarrmmeenntt rréégguulliièèrreemmeenntt dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ffrraauuddee àà llaaqquueellllee ddoonnnnee pprriissee ll’’uuttiilliissaattiioonn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LLee ssoouuccii dd’’éévviitteerr cceess ffrraauuddee eesstt dd’’aaiilllleeuurrss àà ll’’oorriiggiinnee ddeess pprreemmiièèrreess rreecchheerrcchheess ppoouurr ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EEnn 11998833,, llee CC..MM..II.. aavvaaiitt tteennuu uunn ccoollllooqquuee ssuurr llee ssuujjeett.. LLaa ccoonncclluussiioonn aavvaaiitt ééttéé qquuee ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarraaiissssaaiitt êêttrree uunnee ssoolluuttiioonn,, dd’’uunnee ppaarrtt,, eett qquu’’eenn aatttteennddaanntt,, iill ffaallllaaiitt mmeettttrree aauu ppooiinntt ddee nnoouuvveeaauuxx ddooccuummeennttss lliimmiittaanntt lleess ppoossssiibbiilliittééss ddee ffrraauuddeess22 .. LLeess rrééfflleexxiioonnss ssuurr ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ssoonntt ppaass nnoouuvveelllleess.. AAvveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess tteecchhnniiqquueess iinnffoorrmmaattiiqquueess,, llaa qquueessttiioonn ssee ppoossee aavveecc ddee pplluuss eenn pplluuss dd’’iinnssiissttaannccee ccaarr lleess eennttrreepprriisseess iinnffoorrmmaattiisseenntt llee pplluuss ppoossssiibbllee lleeuurrss pprrooccéédduurreess.. LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ppeeuutt rreesstteerr llee ddeerrnniieerr ppaappiieerr qquuii aaggiirraaiitt ccoommmmee uunn ggrraaiinn ddee ssaabbllee ddaannss llaa mmééccaanniiqquuee.. CCeettttee qquueessttiioonn pprreenndd uunnee nnoouuvveellllee aammpplleeuurr aavveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess EEDDII,, EElleeccttrroonniiqquuee DDaattaa IInntteerrcchhaannggee,, ttrraadduuiitt ppaarr EEcchhaannggee ddee DDoonnnnééeess IInnffoorrmmaattiissééeess.. LL’’éécchhaannggee ddee ddoonnnnééeess iinnffoorrmmaattiissééeess eesstt uunnee tteecchhnniiqquuee ppeerrmmeettttaanntt dd’’éémmeettttrree eett ddee rreecceevvooiirr ppaarr vvooiiee éélleeccttrroonniiqquuee ddeess ddoonnnnééeess oorrggaanniissééeess ssoouuss ffoorrmmee ddee mmeessssaaggeess nnoorrmmaalliissééss.. SSoonn pprriinncciippaall oobbjjeett eesstt ddee ppeerrmmeettttrree àà ddeess aapppplliiccaattiioonnss ss’’eexxééccuuttaanntt ddaannss ddeess ssyyssttèèmmeess iinnffoorrmmaattiiqquueess hhééttéérrooggèènneess dd’’eennttrreerr eenn rreellaattiioonn ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree ddeess rréésseeaauuxx ddee ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn.. IIll ss’’aaggiitt pprriinncciippaalleemmeenntt dd’’uunnee mmiissee eenn iinnffoorrmmaattiiqquuee eett eenn ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn ddee ddooccuummeennttss eett ppiièècceess ccoommmmeerrcciiaalleess ddiivveerrsseess qquuee lleess ppaarrtteennaaiirreess oonntt ll’’hhaabbiittuuddee ddee ss’’éécchhaannggeerr ddaannss uunnee rreellaattiioonn dd’’aaffffaaiirreess SSeelloonn MM.. AAlleexxaannddeerr vvoonn ZZiieegglleerr,, ddaannss uunn ssyyssttèèmmee iiddééaall,, llee ssyyssttèèmmee dd’’iinnvveennttaaiirree aauuttoommaattiisséé dd’’uunnee ssoocciiééttéé ddéétteerrmmiinneerraaiitt aauuttoommaattiiqquueemmeenntt lleess nnoouuvveelllleess ccoommmmaannddeess àà ppaasssseerr,, lleess 2 Sur les fraudes maritimes voy Maître Alain Tynaire, La fraude et le connaissement, DMF 1983 p 365.
 8. 8. 8 ttrraannssmmeettttrraaiitt éélleeccttrroonniiqquueemmeenntt aauu ssyyssttèèmmee dduu ffoouurrnniisssseeuurr qquuii eennvveerrrraaiitt llee mmeessssaaggee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr eett lleess mmaarrcchhaannddiisseess aarrrriivveerraaiieenntt eenn jjuussttee--àà--tteemmppss ddaannss lleess eennttrreeppôôttss ddee llaa ssoocciiééttéé aacchheetteeuussee.. LL’’hhuummaaiinn ddaannss cceettttee ttrraannssaaccttiioonn nn’’ooffffiicciieerraaiitt qquuee ccoommmmee ccoonnttrrôôlleeuurr eett aauuccuunn ddooccuummeenntt ppaappiieerr nnee sseerraaiitt éémmiiss.. PPoouurr ffaaiirree ffoonnccttiioonnnneerr ccee sscchhéémmaa,, ttrrooiiss ccoommppaaggnniieess ssoonntt eennggaaggééeess :: ll’’aacchheetteeuurr,, llee ffoouurrnniisssseeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, cchhaaccuunn ttrraaiittaanntt eett eennrreeggiissttrraanntt aauuttoommaattiiqquueemmeenntt cchhaaqquuee ééttaappee,, eett eeffffeeccttuuaanntt lleess ooppéérraattiioonnss ddee ddéébbiittss eett ccrrééddiittss33 .. UUnn ssyyssttèèmmee pprroocchhee ddee cceelluuii--ccii aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee eenn EEuurrooppee,, llee ssyyssttèèmmee OODDEETTTTEE,, lliiaanntt ttoouuttee ll’’iinndduussttrriiee aauuttoommoobbiillee :: ccoonnssttrruucctteeuurrss--aasssseemmbblleeuurrss eett ssoouuss--ttrraaiittaannttss uuttiilliisseenntt uunn ssyyssttèèmmee uunniiqquuee ppeerrmmeettttaanntt àà ttoouuss lleess oorrddiinnaatteeuurrss ddee ccoommmmuunniiqquueerr.. AAuuxx EEttaattss--UUnniiss,, iill nn’’yy aa ppaass eeuu ddee ccoonncceerrttaattiioonn ppoouurr ccrrééeerr uunn ssyyssttèèmmee ccoommmmuunn uunniiqquuee ;; cc’’eesstt llee pplluuss ffoorrtt ((GGeenneerraall MMoottoorrss)) qquuii aa iimmppoosséé ssoonn ssyyssttèèmmee.. QQuueell qquuee ssooiitt llee sseecctteeuurr ddee ll’’ééccoonnoommiiee eennvviissaaggéé,, ppoouurr qquuee lleess oorrddiinnaatteeuurrss ddee ddiifffféérreenntteess ssoocciiééttééss ppuuiisssseenntt ccoommmmuunniiqquueerr eennsseemmbbllee,, iill ffaauutt uunn llaannggaaggee ccoommmmuunn.. CCee llaannggaaggee eesstt ddééffiinnii eenn ffoonnccttiioonn dduu ddoommaaiinnee ccoouuvveerrtt ppaarr ll’’aapppplliiccaattiioonn eennvviissaaggééee.. DDiivveerrss oorrggaanniissmmeess ssoonntt cchhaarrggééss dd’’ééllaabboorreerr eett ddee ffaaiirree aavvaalliisseerr ddee tteellss llaannggaaggeess.. LLee pprriinncciippee ddeess EEDDII ccoonnssiissttee eenn uunn eennsseemmbbllee ccoohhéérreenntt ddee pprriinncciippeess eett ddééffiinniittiioonnss ddeevvaanntt ppeerrmmeettttrree ll’’éécchhaannggee ddee ddoonnnnééeess qquueellss qquuee ssooiieenntt ll’’ééqquuiippeemmeenntt iinnffoorrmmaattiiqquuee ddeess ppaarrtteennaaiirreess,, llaa llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ddee cceeuuxx--ccii eett lleess rréésseeaauuxx ddee ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn eemmpprruunnttééss.. CC’’eesstt uunnee nnoorrmmee llaannggaaggee qquuii ppeerrmmeett ddee ssttaannddaarrddiisseerr ddiivveerrsseess ssoorrtteess ddee ddooccuummeennttss.. EEllllee ccoommppoorrttee uunn vvooccaabbuullaaiirree,, uunnee ggrraammmmaaiirree eett ddeess ddiirreeccttiivveess ppoouurr llaa ccoonncceeppttiioonn ddeess mmeessssaaggeess ssttaannddaarrddss,, ddeess aaggeenncceemmeennttss ddee ddoonnnnééeess eenn sseeggmmeennttss eett mmeessssaaggeess ssttaannddaarrddss.. UUnnee ffooiiss lleess ddoonnnnééeess ssttrruuccttuurrééeess eenn mmeessssaaggeess ssttaannddaarrddiissééss,, eelllleess ppeeuuvveenntt cciirrccuulleerr dd’’uunn ssyyssttèèmmee ddee ttrraaiitteemmeenntt àà ll’’aauuttrree.. PPoouurr ccee qquuii nnoouuss ccoonncceerrnnee,, cceess aapppplliiccaattiioonnss ddooiivveenntt ppeerrmmeettttrree dd’’éécchhaannggeerr ddeess ddoonnnnééeess rreellaattiivveess aauu ttrraannssppoorrttss ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr ((ppoorrtt ddee ddééppaarrtt)) aauu ddeessttiinnaattaaiirree ((ppoorrtt dd’’aarrrriivvééee)) eenn ppaassssaanntt ppaarr ttoouutteess lleess ppaarrttiieess iinnttéérreessssééeess àà ccee ttrraannssppoorrtt ((bbaannqquueess,, ddoouuaanneess,, aaccqquuéérreeuurrss ddee llaa mmaarrcchhaannddiisseess eenn ccoouurrss ddee vvooyyaaggee)).. DDee nnoommbbrreeuusseess pprrooccéédduurreess ssoonntt ddééjjàà ttrraaiittééeess ppaarr iinnffoorrmmaattiiqquuee ddaannss llee ddoommaaiinnee bbaannccaaiirree,, ddoouuaanniieerr,, aaddmmiinniissttrraattiiff oouu ccoommmmeerrcciiaall.. MMaaiiss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt uunn ddooccuummeenntt aanncciieenn,, aauuqquueell ll’’hhiissttooiirree aa iimmpprriimméé uunn ccaarraaccttèèrree ttrrèèss ppaarrttiiccuulliieerr qquuii ss’’aaddaappttee ddiiffffiicciilleemmeenntt àà llaa ddéémmaattéérriiaalliissaattiioonn.. AA ll’’hheeuurree aaccttuueellllee,, ssoonn iinnffoorrmmaattiissaattiioonn nn’’eesstt qquu’’uunn pprroojjeett qquuii nn’’iinnssppiirree ppaass ccoonnffiiaannccee àà ttoouuss lleess iinnttéérreessssééss aalloorrss qquuee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee ttrroouuvvee cchhaaqquuee jjoouurr ddee nnoouuvveellllee aapppplliiccaattiioonn ddaannss ttoouuss lleess sseerrvviicceess ddeess eennttrreepprriisseess.. LLaa mmeeiilllleeuurree ddee pprreeuuvvee ddee llaa nnéécceessssiittéé ooùù ssee ttrroouuvveenntt lleess ssoocciiééttééss dd’’iinnffoorrmmaattiisseerr ttoouuss lleess ddooccuummeennttss ccoommmmeerrcciiaauuxx aappppaarraaîîtt,, dd’’uunnee ppaarrtt,, ddaannss llaa ccrrééaattiioonn ddee ddooccuummeenntt ddee ssuubbssttiittuuttiioonn,, dd’’aauuttrree ppaarrtt,, ddaannss llee nnoommbbrree ddee pprroojjeettss qquuii oonntt ééttéé pprréésseennttééss.. AA ll’’hheeuurree aaccttuueellllee,, ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nn’’eesstt ppaass rrééaalliissééee,, ttoouutteess lleess tteennttaattiivveess ss’’ééttaanntt ssoollddééeess ppaarr ddeess éécchheeccss.. NNoouuss nnoouuss iinnttéérreesssseerroonnss ddoonncc,, ddaannss uunnee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,, aauuxx oobbssttaacclleess àà ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppuuiiss,, ddaannss uunnee sseeccoonnddee ppaarrttiiee,, aauuxx ssoolluuttiioonnss eennvviissaaggééeess ppoouurr ppaalllliieerr cceettttee ddiiffffiiccuullttéé PPAARRTTIIEE II :: LLEESS OOBBSSTTAACCLLEESS AA LL’’IINNFFOORRMMAATTIISSAATTIIOONN DDUU CCOONNNNAAIISSSSEEMMEENNTT 3 Voy Alexander Von Ziegler, electronic data interchange, in Droit Européen des Transports 1997 n° 9. Voy schéma en annexe.
 9. 9. 9 LLaa ddiiffffuussiioonn ddee ll’’oouuttiill iinnffoorrmmaattiiqquuee ddaannss lleess ssoocciiééttééss aa bboouulleevveerrsséé llaa ffaaççoonn ddee ttrraavvaaiilllleerr eett ddee ccoommmmuunniiqquueerr,, eenn iinntteerrnnee ccoommmmee eenn eexxtteerrnnee.. DDééssoorrmmaaiiss,, oonn ffaaiitt llaa cchhaassssee àà llaa ppaappeerraassssee.. TToouuss lleess ddooccuummeennttss ccoommmmeerrcciiaauuxx ddooiivveenntt êêttrree iinnffoorrmmaattiissééss,, ddee mmaanniièèrree àà cciirrccuulleerr pplluuss vviittee eett àà êêttrree ssttoocckkééss pplluuss ffaacciilleemmeenntt.. CCee mmoouuvveemmeenntt eesstt ggéénnéérraalliisséé.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, iill eexxiissttee ddeess pprroottooccoolleess iinnffoorrmmaattiiqquueess ddee ffaaccttuurree rreeccoonnnnuuss ppaarr llaa ddiirreeccttiioonn ggéénnéérraallee ddeess iimmppôôttss,, ccee qquuii ppeerrmmeett aauuxx eennttrreepprriisseess dd’’aabbaannddoonnnneerr llaa ffaaccttuurree ppaappiieerr ttaanntt ddaannss lleeuurrss rraappppoorrttss eennttrree eelllleess qquuee ddaannss lleeuurrss rraappppoorrttss aavveecc ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, ll’’oouuttiill iinnffoorrmmaattiiqquuee eesstt eennccoorree dd’’uunnee uuttiilliissaattiioonn rréécceennttee ddaannss llee ddoommaaiinnee jjuurriiddiiqquuee eett ll’’ééttuuddee ddee sseess eeffffeettss jjuurriiddiiqquueess nn’’eesstt ppaass cclloossee.. LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt uunn ddooccuummeenntt ccoommmmeerrcciiaall qquuii ppoossee ttoouutteess lleess qquueessttiioonnss rreellaattiivveess àà ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess ddooccuummeennttss ccoommmmeerrcciiaauuxx mmaaiiss qquuii,, dduu ffaaiitt ddee ccaarraaccttéérriissttiiqquueess qquuii lluuii ssoonntt pprroopprreess,, ppoossee ddeess qquueessttiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ddoonncc ssuucccceessssiivveemmeenntt llee pprroobbllèèmmee ggéénnéérraall ddee ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess ddooccuummeennttss ccoommmmeerrcciiaauuxx ppuuiiss llee pprroobbllèèmmee ppaarrttiiccuulliieerr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CChhaappiittrree II :: llee pprroobbllèèmmee ddee ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt CChhaappiittrree IIII :: llee ccaass ppaarrttiiccuulliieerr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..
 10. 10. 10 cchhaappiittrree II -- llee pprroobbllèèmmee ggéénnéérraall ddee ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess ddooccuummeennttss ccoommmmeerrcciiaauuxx LLee ccoommmmeerrccee éélleeccttrroonniiqquuee iimmpplliiqquuee llaa ddéémmaattéérriiaalliissaattiioonn ddeess ttrraannssaaccttiioonnss eennttrree lleess ppaarrtteennaaiirreess ccoommmmeerrcciiaauuxx.. DDeeppuuiiss qquuee llaa mmaauuvvaaiissee ffooii eexxiissttee,, llee bbuutt ddeess jjuurriisstteess aa ééttéé ddee ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddeess ttrraannssaaccttiioonnss.. LL’’uunn ddeess éélléémmeennttss ddee cceettttee ssééccuurriittéé eesstt llaa pprreeuuvvee ddee ll’’eexxiisstteennccee ddee ll’’aaccccoorrdd eennttrree ddeess ppaarrttiieess eett ddee llaa tteenneeuurr ddee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss.. OOrr jjuussqquu''àà uunnee ééppooqquuee ttrrèèss rréécceennttee,, ll’’ééccrriitt,, llee ppaappiieerr,, llaa ccoonnffiirrmmaattiioonn ssuurr uunnee cchhoossee ttaannggiibbllee ddeess eennggaaggeemmeennttss pprriiss ppaarraaiissssaaiieenntt lleess mmeeiilllleeuurreess ffaaççoonnss ddee ggaarraannttiirr llaa pprreeuuvvee ddee ll’’eexxiisstteennccee ddeess aacctteess jjuurriiddiiqquueess.. DDaannss ccee ccoonntteexxttee,, ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee eesstt uunnee vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn ccuullttuurreellllee.. PPoouurr lleess jjuurriisstteess,, llee ddééffii qquuee llaannccee llee ccoommmmeerrccee éélleeccttrroonniiqquuee ccoonnssiissttee ddoonncc àà ddeevvooiirr iinnvveenntteerr ddee nnoouuvveeaauuxx mmooddeess ddee pprreeuuvvee aacccceeppttaabblleess ssuurr llee ppllaann nnaattiioonnaall eett iinntteerrnnaattiioonnaall,, ssuurrttoouutt eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess.. DDaannss uunnee pprreemmiièèrree sseeccttiioonn,, nnoouuss ééttuuddiieerroonnss lleess ssyyssttèèmmeess ddee pprreeuuvvee ttrraaddiittiioonnnneellss ddeess ggrraannddss ssyyssttèèmmeess ddee ddrrooiitt eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee ;; ddaannss uunnee sseeccoonnddee sseeccttiioonn,, nnoouuss pprréésseenntteerroonnss lleess ddiivveerrsseess ffaaççoonnss dd’’iinnttééggrreerr llaa nnoouuvveellllee ddoonnnnee iinnffoorrmmaattiiqquuee aauu ssyyssttèèmmee jjuurriiddiiqquuee ccoommmmeerrcciiaall.. SSeeccttiioonn 11 :: lleess ssyyssttèèmmeess ttrraaddiittiioonnnneellss ddee pprreeuuvvee ccoonnffrroonnttééss àà ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn SSeeccttiioonn 22 :: vveerrss llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee pplleeiinnee eett eennttiièèrree ddee llaa ffoorrccee pprroobbaannttee ddeess nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess
 11. 11. 11 SSeeccttiioonn II -- lleess ssyyssttèèmmeess ttrraaddiittiioonnnneellss ddee pprreeuuvveess ffaaccee àà ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee LLeess mmooddeess dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee llaa pprreeuuvvee mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr lleess ddiifffféérreennttss ppaayyss rreeppoosseenntt ggéénnéérraalleemmeenntt ssuurr lleess pprriinncciippeess ffoonnddaanntt ssooiitt llee ssyyssttèèmmee aanngglloo--ssaaxxoonn ddee CCoommmmoonn LLaaww,, ssooiitt ssuurr lleess pprriinncciippeess iissssuuss dduu ddrrooiitt cciivviill,, qquuii éémmaanneenntt ddee ll’’EEuurrooppee ccoonnttiinneennttaallee.. CCeess ddeeuuxx ssyyssttèèmmeess ssoonntt ssoouuvveenntt mmiiss eenn ooppppoossiittiioonn.. PPoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa qquueessttiioonn ddee ll’’aaddmmiissssiioonn jjuurriiddiiqquuee ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee,, lleess ddiifffféérreenncceess nnee ssoonntt ppaass ttoouujjoouurrss ffllaaggrraanntteess.. §§11 ::llee ddrrooiitt cciivviill LLeess ppaayyss ddee ddrrooiitt cciivviill ccoonnnnaaiisssseenntt eenn ggéénnéérraall uunn rrééggiimmee ddee lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee.. EEnn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss,, cceettttee lliibbeerrttéé eesstt ccllaaiirreemmeenntt eexxpprriimmééee ddaannss ll’’aarrttiiccllee 110099 dduu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee :: ““ AA ll’’ééggaarrdd ddeess ccoommmmeerrççaannttss,, lleess aacctteess ddee ccoommmmeerrccee ppeeuuvveenntt ssee pprroouuvveerr ppaarr ttoouuss mmooyyeennss àà mmooiinnss qquu’’iill nn’’eenn ssooiitt aauuttrreemmeenntt ddiissppoosséé ppaarr llaa llooii.. ”” EEnn ddrrooiitt aalllleemmaanndd,, llaa pprreeuuvvee ddeess aacctteess jjuurriiddiiqquueess eesstt lliibbrree.. CCee pprriinncciippee jjoouuee ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess dduu ddrrooiitt,, ssaauuff eexxcceeppttiioonn llééggaallee.. LLee CCooddee ddee PPrrooccéédduurree CCiivviillee aalllleemmaanndd ccoonnssaaccrree ccee pprriinncciippee ddaannss ssoonn §§ 228866 :: ““ llee ttrriibbuunnaall ddooiitt ddéécciiddeerr sseelloonn ssaa lliibbrree ccoonnvviiccttiioonn,, eenn tteennaanntt ccoommppttee ddee ll’’eennsseemmbbllee dduu ccoonntteennuu ddeess aauuddiieenncceess eett dduu rrééssuullttaatt dd’’uunnee éévveennttuueellllee aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee llaa pprreeuuvvee,, ssii uunnee aaffffiirrmmaattiioonn ddooiitt êêttrree ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee vvrraaiiee oouu ffaauussssee.. LLee jjuuggeemmeenntt ddooiitt iinnddiiqquueerr lleess rraaiissoonnss qquuii oonntt ééttéé ddéétteerrmmiinnaanntteess ppoouurr llaa ccoonnvviiccttiioonn dduu jjuuggee.. LLee ttrriibbuunnaall nn’’eesstt lliiéé ppaarr lleess rrèègglleess ddee pprreeuuvvee ddee llééggaalleess qquuee ddaannss lleess ccaass pprréévvuuss ppaarr llaa llooii.. ””44 DDaannss dd’’aauuttrreess ppaayyss,, lleess ddiissppoossiittiioonnss llééggaalleess ssoonntt mmooiinnss eexxpplliicciitteess mmaaiiss lleeuurr ccoommbbiinnaaiissoonn ccoonndduuiitt àà ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu mmêêmmee pprriinncciippee.. EEnn EEssppaaggnnee,, ppaarr eexxeemmppllee,, ll’’aarrttiiccllee 5511 dduu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee éénnoonnccee :: ““ sseerroonntt vvaallaabblleess eett pprroodduuiirroonntt oobblliiggaattiioonn eett aaccttiioonn eenn jjuussttiiccee ssaannss ccoonnssiiddéérraattiioonn ddee ffoorrmmee eett ddee llaanngguuee,, nnoonn pplluuss qquuee ddee llaa ccllaassssee ddoonntt iillss rreellèèvveenntt nnii dduu mmoonnttaanntt qquuii eenn ffaaiitt ll’’oobbjjeett,, ttoouuss lleess ccoonnttrraattss ccoommmmeerrcciiaauuxx ddoonntt ll’’eexxiisstteennccee sseerraa ééttaabblliiee ppaarr ll’’uunn ddeess mmooyyeennss dduu CCooddee cciivviill.. CCeeppeennddaanntt,, llaa ddééccllaarraattiioonn ddee ttéémmooiinnss nnee ssuuffffiirraa ppaass àà eellllee sseeuullee ppoouurr pprroouuvveerr ll’’eexxiisstteennccee ddee ccoonnttrraatt ddoonntt llee mmoonnttaanntt ddééppaassssee 11550000 ppeesseettaass,, eenn ll’’aabbsseennccee ddee pprreeuuvvee ccoommpplléémmeennttaaiirree.. ””55 CCee tteexxttee ddooiitt êêttrree lluuss eenn ccoorrrrééllaattiioonn aavveecc ll’’aarrttiiccllee 11221155 dduu CCooddee cciivviill :: 4 Voy Claude Witz, Droit privé allemand, Litec, 1992.. 5 Traduction tirée du recueil Jupiter, le droit des affaires dans les pays de la CEE, LGDJ 1990 .
 12. 12. 12 ““ lleess pprreeuuvveess ppeeuuvveenntt êêttrree ffoouurrnniieess ppaarr ddeess ddooccuummeennttss,, ddeess aavveeuuxx,, uunnee eennqquuêêttee ppeerrssoonnnneellllee dduu jjuuggee,, ddeess eexxppeerrttss,, ddeess ttéémmooiinnss eett ddeess pprrééssoommppttiioonnss.. ”” LLee CCooddee iinnddiiqquuee llaa ffoorrccee pprroobbaannttee qquuii ddooiitt êêttrree rreeccoonnnnuuee àà cchhaaccuunn ddee cceess mmooyyeennss ddee pprreeuuvveess ddaannss lleess aarrttiicclleess ssuuiivvaannttss.. LLaa ddiivveerrssiittéé ddeess mmooyyeennss ddee pprreeuuvvee aaddmmiiss eett llaa vvaalleeuurr qquuii lleeuurr eesstt aaccccoorrddééee sseemmbbllee ttrraadduuiirree uunnee vvoolloonnttéé dduu llééggiissllaatteeuurr dd’’iinnssttaauurreerr llaa lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee.. LLee pprriinncciippee ddee llaa lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee,, llaarrggeemmeenntt ddiiffffuusséé eenn EEuurrooppee ccoonnttiinneennttaallee,, nn’’eemmppêêcchhee ppaass qquuee ll’’ééccrriitt ssooiitt llee mmooddee ddee pprreeuuvvee ddoommiinnaanntt.. §§ 22 :: CCoommmmoonn LLaaww EEnn CCoommmmoonn LLaaww,, llee pprriinncciippee ddee llaa lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee eesstt aassssoorrttii dd’’uunnee eexxcceeppttiioonn dd’’uunnee iimmppoorrttaannccee tteellllee qquu’’oonn hhééssiitteerr àà ppaarrlleerr ddee lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee.. AA.. llee pprriinncciippee ffoonnddaammeennttaall :: llaa lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee ...... LLee ssyyssttèèmmee aanngglloo--ssaaxxoonn ddoonnnnee aauuxx ppaarrttiieess uunn ppoouuvvooiirr dd’’iinniittiiaattiivvee iimmppoorrttaanntt ddaannss llaa rreecchheerrcchhee eett llaa pprroodduuccttiioonn ddee llaa pprreeuuvvee.. LLeess tteecchhnniiqquueess ddee ““ ddiissccoovveerryy ”” ssoonntt nnoommbbrreeuusseess,, eett llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn ddeess ppiièècceess eennttrree lleess ppaarrttiieess lleeuurr ddoonnnnee ll’’ooppppoorrttuunniittéé dd’’ééttuuddiieerr lleess ddooccuummeennttss uuttiilliissééss ppaarr llaa ppaarrttiiee aaddvveerrssee eett éévveennttuueelllleemmeenntt dd’’eenn oobbtteenniirr ddeess aavveeuuxx,, oouu,, pplluuss ssoouuvveenntt,, ddee nnééggoocciieerr uunn ““ sseettttlleemmeenntt ””.. IIll eexxiissttee eesssseennttiieelllleemmeenntt 33 ttyyppeess ddee pprreeuuvvee eenn ddrrooiitt aanngglloo--ssaaxxoonn ::  llaa pprreeuuvvee tteessttiimmoonniiaallee,, qquuii eesstt uunnee ddééppoossiittiioonn ddee ttéémmooiinnss ssoouuss sseerrmmeenntt.. EEllllee eesstt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee llee mmooddee pprriivviillééggiiéé ddee pprreeuuvvee ddaannss llee ssyyssttèèmmee ddee CCoommmmoonn LLaaww ;;  llaa pprreeuuvvee lliittttéérraallee,, qquuii ccoonnssiissttee eenn llaa pprréésseennttaattiioonn dd’’uunn ééccrriitt àà llaa CCoouurr ;;  llaa pprreeuuvvee mmaattéérriieellllee,, cc’’eesstt--àà--ddiirree llaa pprreeuuvvee rraappppoorrttééee aauu mmooyyeenn dd’’oobbjjeettss mmaattéérriieellss,, àà ddiissttiinngguueerr ddeess ddééccllaarraattiioonnss ddeess ttéémmooiinnss ccoonncceerrnnaanntt cceess oobbjjeettss.. CCeess ttrrooiiss mmooddeess ddee pprreeuuvvee ssoonntt ppaarr eesssseennccee aaddmmiissssiibblleess ppoouurrvvuu qquu’’iillss pprréésseenntteenntt uunn iinnttéérrêêtt aauu rreeggaarrdd ddee llaa qquueessttiioonn ssoouulleevvééee ppaarr llee lliittiiggee eenn ccaauussee,, qquu’’iillss ssooiieenntt ppeerrttiinneennttss,, cc’’eesstt--àà--ddiirree qquu’’iillss ssooiieenntt aauutthheennttiiqquueess eett qquu’’iillss nnee ssooiieenntt ppaass eexxcclluuss ppaarr uunnee rrèèggllee ssppéécciiaallee.. OOrr uunnee rrèèggllee ssppéécciiaallee ddee ttaaiillllee iimmppoossee llee rreeccoouurrss àà ll’’ééccrriitt :: cc’’eesstt llaa rrèèggllee ddiittee ““ bbeesstt eevviiddeennccee rruullee ””.. BB.. ...... mmaaiiss uunnee lliibbeerrttéé eennccaaddrrééee
 13. 13. 13 TTrrooiiss bbaarrrriièèrreess ssoonntt ddrreessssééeess ccoonnttrree uunnee aapppplliiccaattiioonn aabbssoolluuee dduu pprriinncciippee ddee pprreeuuvvee ppaarr ttoouuss mmooyyeennss ::  llaa ““ bbeesstt eevviiddeennccee rruullee  iinntteerrddiiccttiioonn ddee llaa pprreeuuvvee ppaarr oouuïïee--ddiirree  llee ““ ssttaattuuttee ooff ffrraauuddss ”” 11)) llaa ““ bbeesstt eevviiddeennccee rruullee ”” LLaa bbeesstt eevviiddeennccee rruullee eesstt llaa rrèèggllee eenn vveerrttuu ddee llaaqquueellllee uunn ddooccuummeenntt ééccrriitt nn’’eesstt rreecceevvaabbllee qquuee ss’’iill eesstt pprroodduuiitt ddaannss ssaa vveerrssiioonn oorriiggiinnaallee.. PPoouurr lleess ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess,, cceettttee oobblliiggaattiioonn eesstt ddiiffffiicciillee àà rreessppeecctteerr.. EEnn eeffffeett,, ll’’oorriiggiinnaall dd’’uunn ddooccuummeenntt iinnffoorrmmaattiiqquuee eesstt ll’’eennsseemmbbllee ddeess ddoonnnnééeess ccoonntteennuueess ddaannss llaa mméémmooiirree ddee ll’’oorrddiinnaatteeuurr ssuurr lleeqquueell llee ddooccuummeenntt aa ééttéé ccrrééee.. LL’’iimmpprriimméé pprroodduuiitt ppaarr llaa mmaacchhiinnee nn’’eesstt qquu’’uunnee rreettrraannssccrriippttiioonn ddee llaa ttrraadduuccttiioonn eenn llaannggaaggee aacccceessssiibbllee aauu ccoommmmuunn ddeess mmoorrtteellss dd’’uunn ddooccuummeenntt ssttoocckkéé ssuurr uunn ““ hhaarrddwwaarree ”” ddaannss uunn llaannggaaggee pprroopprree aauuxx ssyyssttèèmmeess iinnffoorrmmaattiiqquueess eett iinnccoommpprrééhheennssiibbllee ddeess uuttiilliissaatteeuurrss.. 22)) ll’’iinntteerrddiiccttiioonn ddee llaa pprreeuuvvee ppaarr oouuïï--ddiirree LL’’iinntteerrddiiccttiioonn ddee llaa pprreeuuvvee ppaarr oouuïï--ddiirree eesstt ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé ppoouurr llaa ppaarrttiiee aaddvveerrssee ddee pprrooccééddeerr àà uunn ccoonnttrree--iinntteerrrrooggaattooiirree ddee ll’’aauutteeuurr ddee llaa ddééccllaarraattiioonn eenn ccaauussee.. NNééaannmmooiinnss,, cceettttee rrèèggllee ttoommbbee qquuaanndd llee ddooccuummeenntt eennttrree ddaannss llee cchhaammpp dduu ““ bbuussiinneessss rreeccoorrddss eexxcceeppttiioonn ”” aauuxx EEttaattss--UUnniiss66 eett eesstt mmêêmmee ttoottaalleemmeenntt aabboolliiee ddaannss cceerrttaaiinnss ppaayyss tteell qquuee llee RRooyyaauummee--UUnnii.. 33)) llee ““ SSttaattuuttee ooff FFrraauuddss ”” LLee SSttaattuuttee ooff FFrraauuddss vviieenntt dduu ddrrooiitt aannggllaaiiss ddaannss lleeqquueell ll’’eexxiiggeennccee dd’’uunn ééccrriitt aa ééttéé ccoonnççuuee aauu 1177èèmmee ssiièèccllee ppoouurr ccoonnttrreeccaarrrreerr lleess ffrraauuddeess éévveennttuueelllleess ssuurr ll’’aaffffiirrmmaattiioonn ddee ll’’eexxiisstteennccee dd’’uunn aaccttee jjuurriiddiiqquuee,, cceettttee ffrraauuddee ééttaanntt ffaavvoorriissééee ppaarr ll’’iimmppoorrttaannccee aattttaacchhééee àà llaa pprreeuuvvee ppaarr ttéémmooiinnss.. EEnn aapppplliiccaattiioonn ddee cceettttee rrèèggllee,, eenn mmaattiièèrree ddee vveennttee,, ttoouuss lleess aacctteess ddooiivveenntt êêttrree ppaassssééss ppaarr ééccrriitt.. AAuu RRooyyaauummee--UUnnii ll’’eexxiiggeennccee dd’’uunn ééccrriitt ppoouurr ttoouuttee vveennttee aa ééttéé ééccaarrttééee ppaarr ddeess llooiiss ppoossttéérriieeuurreess mmaaiiss llaa rrèèggllee eesstt ddeemmeeuurrééee ddaannss ddiivveerrss EEttaattss,, aanncciieennnneess ccoolloonniieess,, tteellss qquuee llee CCaannaaddaa eett ssuurrttoouutt lleess EEttaattss--UUnniiss.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, llee SSttaattuuttee ooff FFrraauuddss ssee ttrroouuvvee ddaannss llee CCooddee ddee CCoommmmeerrccee UUnniiffoorrmmee ((UUnniiffoorrmm CCoommmmeerrcciiaall CCooddee :: UUCCCC)),, qquuii eenn mmaattiièèrree ddee vveennttee éénnoonnccee qquu’’uunn aaccttee ééccrriitt ddooiitt êêttrree ééttaabblliitt ppoouurr ttoouuttee ooppéérraattiioonn dd’’uunn mmoonnttaanntt ééggaall oouu ssuuppéérriieeuurr àà $$55000077 .. LLeess ccoommmmeerrççaannttss nnee bbéénnééffiicciieenntt ppaass dd’’uunn rrééggiimmee ppaarrttiiccuulliieerrss.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn ccoonndduuiitt àà ppoosseerr llaa qquueessttiioonn ddee llaa ddééffiinniittiioonn ddee ll’’ééccrriitt.. IIccii aauussssii llee ddrrooiitt aamméérriiccaaiinn nnee ffaacciilliittee ppaass ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee ddaannss lleess pprrooccéédduurreess eennttrree ccoommmmeerrççaannttss.. EEnn eeffffeett,, llee UUCCCC ddééffiinniitt ll’’ééccrriitt ccoommmmee ““aannyy iinntteennttiioonnaall rreedduuccttiioonn ttoo ttaannggiibbllee ffoorrmm ””88 .. OOrr uunn ddooccuummeenntt éélleeccttrroonniiqquuee nn’’eesstt ppaarr ddééffiinniittiioonn ppaass ttaannggiibbllee.. DDee pplluuss,, ddaannss lleess llééggiissllaattiioonnss ddee CCoommmmoonn LLaaww,, lleess ddooccuummeennttss ééccrriittss pprréésseennttééss àà llaa CCoouurr ddooiivveenntt êêttrree aauutthheennttiiqquueess.. CCee pprriinncciippee eesstt lluuii aauussssii iinnccoommppaattiibbllee aavveecc lleess nnoouuvveeaauuxx mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn :: uunn ddooccuummeenntt iinnffoorrmmaattiiqquuee nn’’eesstt jjaammaaiiss ééccrriitt ddee llaa mmaaiinn ddee ssoonn aauutteeuurr eett ppeeuutt êêttrree iimmpprriimméé uunn nnoommbbrree iilllliimmiittéé ddee ffooiiss.. TToouutteess cceess ddiiffffiiccuullttééss oonntt cceeppeennddaanntt ppuu êêttrree ssuurrmmoonnttééeess ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass ppaarr ll’’uuttiilliissaattiioonn ddeess ““ ccoonnvveennttiioonnss dd’’iinntteerrcchhaannggee ””.. 6 Loi fédérale de 1975 constituant l’article 803-6 du Federal Rule of Evidence. 7 UCC sect. 2-201, Statute of Frauds. 8 UCC §1-206 (46).
 14. 14. 14 EEnn ddrrooiitt cciivviill ccoommmmee eenn CCoommmmoonn LLaaww,, llee ppooiinntt ccoommmmuunn ddee ttoouuss lleess ssyyssttèèmmeess ddee ddrrooiitt eesstt llee rrôôllee pprrééppoonnddéérraanntt aaccccoorrddéé aauuxx ddooccuummeennttss ppaappiieerr.. CCeerrttaaiinneess llééggiissllaattiioonnss ssee mmoonnttrreenntt pplluuss oouuvveerrtteess qquuee dd’’aauuttrreess àà ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee.. CCeeppeennddaanntt,, qquueelllleess qquuee ssooiieenntt lleess pprreessccrriippttiioonnss llééggaalleess eenn mmaattiièèrree ddee pprreeuuvveess ddeess aacctteess ddee ccoommmmeerrccee,, iill nnee ffaauutt ppaass ppeerrddrree ddee vvuuee qquuee llee pprroobbllèèmmee eesssseennttiieell ddee ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess ddooccuummeennttss dduu ccoommmmeerrccee vviieenntt ddee llaa nnoouuvveeaauuttéé eett ddee ll’’iinncceerrttiittuuddee iinnhhéérreennttee àà llaa nnoouuvveeaauuttéé eenn mmaattiièèrree jjuurriiddiiqquuee.. CC’’eesstt ssoouuvveenntt ppoouurr ééttaabblliirr llaa ccoonnffiiaannccee qquuee lleess tthhééoorriicciieennss eett lleess llééggiissllaatteeuurrss ddooiivveenntt iinntteerrvveenniirr.. SSeeccttiioonn IIII :: VVeerrss llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee pplleeiinnee eett eennttiièèrree ddee llaa vvaalleeuurr pprroobbaannttee ddeess nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee aa ffaaiitt jjaaiilllliirr uunnee ssoouurrccee vviivvee ddee rrééfflleexxiioonn jjuurriiddiiqquuee.. LLaa rreecchheerrcchhee ddee ssoolluuttiioonnss qquuii aassssuurreerraaiieenntt ll’’iinnttééggrraattiioonn ddee ccee nnoouuvveell oouuttiill àà llaa vviiee jjuurriiddiiqquuee pprroodduuiitt ddeess rrééfflleexxiioonnss tthhééoorriiqquueess ((§§11)),, iinnfflluueennccee ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn ddeess llooiiss eexxiissttaanntteess eett llaa pprroommuullggaattiioonn ddee nnoouuvveelllleess ddiissppoossiittiioonnss ((§§22)) eett,, ddaannss ll’’iimmmmééddiiaatt,, aappppeellllee ddeess ssoolluuttiioonnss tteecchhnniiqquueess ((§§33)).. SSeess rreecchheerrcchheess rreeppoosseenntt ssuurr uunn pprriinncciippee ffoonnddaammeennttaall ccoommmmuunn,, eexxpprriimméé ddaannss uunn ddooccuummeenntt pprroodduuiitt ppaarr llee GGrroouuppee ddee TTrraavvaaiill ppoouurr ll’’EEuurrooppee àà llaa CCNNUUCCEEDD :: ““ llaa rraaiissoonn dd’’êêttrree ddee llaa pprreeuuvvee eesstt ddee vvéérriiffiieerr àà uunn ssttaaddee uullttéérriieeuurr ssii uunn cceerrttaaiinn éévvéénneemmeenntt ss’’eesstt pprroodduuiitt oouu ssii uunn cceerrttaaiinn ffaaiitt eesstt ccoorrrreecctt.. TToouutteeffooiiss,, dd’’aauuttrreess qquueessttiioonnss ppeeuuvveenntt ssee ppoosseerr tteellllee qquuee cceellllee ddee ssaavvooiirr ssii llaa vvéérriiffiiccaattiioonn eesstt aaddmmiissssiibbllee eett aa uunnee vvaalleeuurr jjuurriiddiiqquuee.. ””99 EEnn mmaattiièèrree dd’’iinnffoorrmmaattiiqquuee,, llee pprroobbllèèmmee eesstt ddee ssaavvooiirr qquuaanndd uunn ddooccuummeenntt iinnffoorrmmaattiiqquuee ppeerrmmeett ddee pprroouuvveerr qquu’’uunn ffaaiitt ss’’eesstt bbiieenn rrééaalliisséé oouu qquu’’uunn aaccttee aa rrééeelllleemmeenntt ééttéé ppaasssséé eett ssii uunnee vvaalleeuurr jjuurriiddiiqquuee ppeeuutt êêttrree aattttrriibbuuééee àà ccee ddooccuummeenntt.. §§ 11 :: lleess rrééfflleexxiioonnss ddooccttrriinnaalleess LLeess rreecchheerrcchheess eeffffeeccttuuééeess ddaannss llee ccaaddrree ddee ll’’aaddaappttaattiioonn dduu ddrrooiitt aauuxx nnoouuvveelllleess tteecchhnniiqquueess ccoonncceerrnneenntt ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee llaa pprreeuuvvee eenn ddrrooiitt ccoommmmuunn.. DDaannss cceerrttaaiinnss ssyyssttèèmmeess,, tteell qquuee cceelluuii ddee llaa FFrraannccee,, eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee,, llaa pprreeuuvvee eesstt lliibbrree eett ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess éécchhaannggeess ppoossee ppeeuutt--êêttrree mmooiinnss ddee pprroobbllèèmmeess ssttrriicctteemmeenntt jjuurriiddiiqquueess.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss llaa mmeessuurree ooùù ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee eesstt ddaannss uunnee mmeessuurree iimmppoorrttaannttee aauussssii uunnee qquueessttiioonn dd’’hhaabbiittuuddee,, lleess tthhééoorriieess ééllaabboorrééeess ddaannss llee ccaaddrree dduu ddrrooiitt cciivviill ppeerrmmeettttrroonntt ddee lleevveerr lleess bbaarrrriièèrreess ppssyycchhoollooggiiqquueess eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee.. 9 Voy le document ONU référencé “ Trade WP 4 / R 185 Rev 1 ”
 15. 15. 15 EEnn FFrraannccee,, ddeeuuxx tthhééoorriieess oonntt pprriinncciippaalleemmeenntt ééttéé pprréésseennttééeess :: cceellllee ddee ““ ll’’oorriiggiinnaall--oorriiggiinnaaiirree ”” ((AA)) eett cceellllee ddeess ““ ééqquuiivvaalleennttss ffoonnccttiioonnnneellss ”” ((BB)).. AA.. llaa tthhééoorriiee ddee ll’’oorriiggiinnaall--oorriiggiinnaaiirree LLaa tthhééoorriiee ddiittee ddee ““ ll’’oorriiggiinnaall--oorriiggiinnaaiirree ”” aa ééttéé pprréésseennttééee ppaarr MMaaîîttrree AAllaaiinn BBeennssoouussssaann,, ddaannss uunn aarrttiiccllee iinnttiittuulléé ““ ccoonnttrriibbuuttiioonn tthhééoorriiqquuee aauu ddrrooiitt ddee llaa pprreeuuvvee ddaannss llee ddoommaaiinnee iinnffoorrmmaattiiqquuee ””,, ppuubblliiéé àà llaa rreevvuuee EExxppeerrttiisseess,, eenn ddéécceemmbbrree 11999900 ((nn°°113344)).. LL’’aarrttiiccllee 11334411 dduu ccooddee cciivviill ppoossee llee pprriinncciippee sseelloonn lleeqquueell lleess aacctteess jjuurriiddiiqquueess ccoonncceerrnnaanntt ttoouutteess cchhoosseess eexxccééddaanntt uunnee ssoommmmee oouu uunnee vvaalleeuurr ffiixxééee ppaarr ddééccrreett1100 ddooiivveenntt êêttrree ppaassssééss ppaarr ééccrriitt.. AAuu sseennss ddee ccee tteexxttee,, ll’’ééccrriitt eesstt uunn ddooccuummeenntt ppaappiieerr ssiiggnnéé,, iiddeennttiiffiiaanntt lleess ppeerrssoonnnneess eennggaaggééeess eett llee ccoonntteennuu ddeess eennggaaggeemmeennttss.. OOrr ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee ccoonndduuiitt àà llaa ddiissppaarriittiioonn ddee ccee ttyyppee ddee ddooccuummeennttss.. SSeelloonn MM.. BBeennssoouussssaann,, uunnee lleeccttuurree ddee ll’’aarrttiiccllee 113344881111 aauu rreeggaarrdd ddeess tteecchhnniiqquueess iinnffoorrmmaattiiqquueess ppeerrmmeett ddee ccoonnttoouurrnneerr cceettttee eexxiiggeennccee dd’’ééccrriitt ppaappiieerr eett dd’’aaddmmeettttrree lleess ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess ccoommmmee pprreeuuvvee ddeess aacctteess jjuurriiddiiqquueess.. LL’’aalliinnééaa 11 oouuvvrree llee ddoommaaiinnee ddee lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee lloorrssqquuee lleess ppaarrttiieess ssoonntt ccoonnffrroonnttééeess àà uunnee iimmppoossssiibbiilliittéé aabbssoolluuee ddee pprroodduuiirree uunn ééccrriitt.. LL’’aalliinnééaa 22 ccoonnssaaccrree ll’’ééqquuiivvaalleennccee ddee llaa ccooppiiee ffiiddèèllee eett dduurraabbllee àà ll’’oorriiggiinnaall.. CCeess ddeeuuxx eexxcceeppttiioonnss ssoonntt iinnddééppeennddaanntteess.. CCeeppeennddaanntt,, sseelloonn nnoottrree aauutteeuurr,, ddaannss ll’’hhyyppootthhèèssee ooùù lleess ppaarrttiieess ssoonntt ddaannss ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé aabbssoolluuee ddee ffoouurrnniirr uunn ééccrriitt mmaaiiss qquuee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss oonntt ééttéé ffiixxééeess ssuurr uunn ssuuppppoorrtt aassssuurraanntt ffiiddéélliittéé eett dduurraabbiilliittéé ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssttoocckkééeess,, ccee ssuuppppoorrtt ddooiitt ssee vvooiirr rreeccoonnnnaaîîttrree llaa mmêêmmee ffoorrccee pprroobbaannttee qquuee llaa ccooppiiee ddééffiinniiee àà ll’’aalliinnééaa 22.. IIll sseerraaiitt eenn eeffffeett aabbssuurrddee qquuee llee ddooccuummeenntt ggaarraannttiissssaanntt ffiiddéélliittéé eett dduurraabbiilliittéé ssooiitt aaddmmiiss ccoommmmee ccooppiiee dd’’uunn ééccrriitt aannttéérriieeuurr mmaaiiss rreeffuusséé ccoommmmee pprreeuuvvee dd’’uunn aaccttee nn’’aayyaanntt ppaass ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’uunn ééccrriitt.. DDaannss llaa mmeessuurree ooùù ccee ddooccuummeenntt nn’’eesstt ppaass uunnee ccooppiiee ppuuiissqquu’’iill nn’’yy aa ppaass eeuu dd’’ééccrriitt ppaappiieerr àà ll’’oorriiggiinnee,, MM.. BBeennssoouussssaann pprrooppoossee ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu tteerrmmee ““ oorriiggiinnaaiirree ”” ppoouurr ddééssiiggnneerr llee ddooccuummeenntt nnoonn ééccrriitt qquuii ccoonnssttaattee ll’’eennggaaggeemmeenntt eett lleess oobblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess.. IIll eessttiimmee qquu’’iill vvaauutt mmiieeuuxx nnee ppaass uuttiilliisseerr llee tteerrmmee oorriiggiinnaall qquuii,, dd’’uunnee ppaarrtt rreennvvooiiee aauu ppaappiieerr ddaannss llaa ttrraaddiittiioonn jjuurriiddiiqquuee,, eett dd’’aauuttrree ppaarrtt nnee ccoorrrreessppoonndd ppaass aauuxx rrééaalliittééss ddeess tteecchhnniiqquueess iinnffoorrmmaattiiqquueess.. DDaannss cceettttee llooggiiqquuee,, llee sseeuull oobbssttaaccllee àà llaa ddéémmaattéérriiaalliissaattiioonn ddeess aacctteess jjuurriiddiiqquueess eesstt tteecchhnniiqquuee :: àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù lleess iinnggéénniieeuurrss ssoonntt eenn mmeessuurree ddee pprroodduuiirree ddeess ssyyssttèèmmeess ppeerrmmeettttaanntt dd’’aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé ddeess éécchhaannggeess ((ffiiddéélliittéé,, dduurraabbiilliittéé,, aauutthheennttiicciittéé)),, lleess ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess ddeevvrraaiieenntt êêttrree rreeççuuss ccoommmmee mmooddee ddee pprreeuuvvee ppaarr lleess ttrriibbuunnaauuxx.. BB.. llaa tthhééoorriiee ddeess ééqquuiivvaalleennttss ffoonnccttiioonnnneellss CCeettttee tthhééoorriiee eesstt ssoouutteennuuee ppaarr MMmmee AA.. ddee llaa PPrreessllee,, cchheeff ddee llaa ddééllééggaattiioonn ppoouurr llaa FFrraannccee aauu GGrroouuppee ddee TTrraavvaaiill ((WWoorrkkiinngg PPaarrttyy)) 441122 .. 10 cette somme est fixée à 5 000 F par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980. 11 article 1348 du Code civil : “ les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque le l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente un copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. ” 12 Une présentation de cette théorie a été faite par M. Grégoire Mainçon-Vitrac, dans la revue Expertises du mois d’avril 1996.
 16. 16. 16 MMaaddaammee AA.. ddee llaa PPrreessllee ccoonnssiiddèèrree qquu’’iill eesstt ppoossssiibbllee ddee rraattttaacchheerr llaa pprreeuuvvee eenn mmaattiièèrree iinnffoorrmmaattiiqquuee aauu mmééccaanniissmmee ddee pprreeuuvvee dduu ddrrooiitt ééccrriitt ttrraaddiittiioonnnneell,, eenn ppaassssaanntt ssiimmpplleemmeenntt ppaarr llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee dd’’ ““ ééqquuiivvaalleennttss ffoonnccttiioonnnneellss ””.. CCeess ééqquuiivvaalleennttss ffoonnccttiioonnnneellss ddooiivveenntt êêttrree llee rrééssuullttaatt dd’’oobbjjeeccttiiffss àà aatttteeiinnddrree ddééffiinniiss ppaarr llee llééggiissllaatteeuurr,, ssaannss qquuee ssooiieenntt iimmppoossééss lleess mmooyyeennss ppoouurr yy ppaarrvveenniirr.. EEnnssuuiittee,, lleess ppaarrttiieess àà ll’’éécchhaannggee cchhooiissiisssseenntt ddee mmaanniièèrree ccoonnsseennssuueellllee cceess mmooyyeennss ppaarr llee bbiiaaiiss dd’’uunn aaccccoorrdd ddiitt dd’’iinntteerrcchhaannggee,, qquuii ttiieennddrraaiitt lliieeuu ddee ccoonnvveennttiioonn ddee pprreeuuvvee eenn ccaass ddee lliittiiggee.. CCeess aauutteeuurrss nnee ssoonntt nnii lleess sseeuullss nnii lleess pprreemmiieerrss àà rrééfflléécchhiirr aauu mmooyyeenn dd’’iinnttééggrreerr lleess ddoonnnnééeess iinnffoorrmmaattiiqquueess aauu ssyyssttèèmmee jjuurriiddiiqquuee.. DDeess rrééfflleexxiioonnss iimmppoorrttaanntteess oonntt ééttéé pprréésseennttééeess ddeevvaanntt lleess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ppaarr lleess jjuurriisstteess ssccaannddiinnaavveess ddèèss llee mmiilliieeuu ddeess aannnnééeess 11996600.. LLee ccoommppoorrtteemmeenntt ddeess jjuuggeess ccoommmmee ddeess llééggiissllaatteeuurrss ffaaccee àà llaa qquueessttiioonn mmoonnttrreenntt ll’’iinnfflluueennccee qquuee cceess tthhééoorriieess ppeeuuvveenntt eexxeerrcceerr.. §§ 22 :: lleess oorriieennttaattiioonnss llééggaalleess LLeess iinnggéénniieeuurrss iinnffoorrmmaattiicciieennss ppeeuuvveenntt rréévvéélleerr ddeess ttrrééssoorrss dd’’iinnvveennttiivviittéé eett mmeettttrree aauu ppooiinntt lleess tteecchhnniiqquueess lleess pplluuss ffiiaabblleess ppoossssiibblleess,, ttoouuss lleeuurrss eeffffoorrttss sseerroonntt jjuurriiddiiqquueemmeenntt vvaaiinnss ssii llaa llooii rreeffuussee dd’’aaccccoorrddeerr uunnee vvaalleeuurr pprroobbaannttee aauuxx ddoonnnnééeess iinnffoorrmmaattiiqquueess.. CCeettttee rreeccoonnnnaaiissssaannccee ppeeuutt pprroovveenniirr ddee ddeeuuxx ssoouurrcceess ddee llooii :: llaa jjuurriisspprruuddeennccee,, dd’’aabboorrdd ddaannss llaa mmeessuurree ooùù eellllee ppeeuutt ffaaiirree mmoonnttrree dd’’uunnee cceerrttaaiinnee ssoouupplleessssee ((AA)),, eett llee llééggiissllaatteeuurr,, sseeuull àà ppoouuvvooiirr vveenniirr àà bboouutt ddeess oobbssttaacclleess llééggaauuxx iinnccoonnttoouurrnnaabblleess,, eenn rrééffoorrmmaanntt lleess ddiissppoossiittiioonnss ddoonntt llaa rriiggiiddiittéé eesstt ddeevveennuuee oobbssoollèèttee ((BB)).. AA.. iinntteerrpprrééttaattiioonnss jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess LLaa jjuurriisspprruuddeennccee aa uunn rrôôllee àà jjoouueerr ddaannss ll’’aaddaappttaattiioonn dduu ddrrooiitt àà ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess pprrooccéédduurreess ccoommmmeerrcciiaalleess cchhaaqquuee ffooiiss qquuee llaa llooii aaccccoorrddee uunn cceerrttaaiinn ppoouuvvooiirr dd’’aapppprréécciiaattiioonn aauu jjuuggee.. 11)) lleess ppaayyss ddee CCoommmmoonn LLaaww AAuuxx EEttaattss--UUnniiss,, llaa jjuurriisspprruuddeennccee aa ppaarrttiicciippéé àà ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ddee ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee ddaannss lleess pprrooccéédduurreess jjuurriiddiiqquueess eenn iinntteerrpprrééttaanntt aavveecc ssoouupplleessssee lleess rrèègglleess ccoonncceerrnnaanntt ll’’aauutthheennttiicciittéé eett llaa nnoottiioonn dd’’iinnddiissppoonniibbiilliittéé,, ddee mmaanniièèrree àà ccee qquuee lleess ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess ““ rrééppoonnddeenntt ”” àà cceess eexxiiggeenncceess llééggaalleess.. TToouutteeffooiiss,, lleeuurr rreecceevvaabbiilliittéé ddééppeenndd ddee llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’eenn ddéémmoonnttrreerr ll’’aauutthheennttiicciittéé eett dd’’eenn iiddeennttiiffiieerr ll’’aauutteeuurr.. AAiinnssii,, ssii llaa rreecceevvaabbiilliittéé dduu ssiimmppllee ccoouurrrriieerr éélleeccttrroonniiqquuee sseemmbbllee aallééaattooiirree,, llaa ffoorrccee pprroobbaannttee ddeess mmeessssaaggeess rreessppeeccttaanntt lleess rrèègglleess ddee ll’’EEDDII ppaarraaîîtt aaiissééee.. MMaaiiss,, ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu,, aauuxx EEttaattss--UUnniiss,, llaa mmaarrggee ddee mmaannooeeuuvvrree dduu jjuuggee ddaannss ccee ddoommaaiinnee eesstt lliimmiittééee àà ccaauussee ddee ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu SSttaattuuttee ooff FFrraauuddss.. CCeettttee ddiiffffiiccuullttéé ppeeuutt êêttrree ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt ccoonnttoouurrnnééee..
 17. 17. 17 EEnn ddrrooiitt aannggllaaiiss,, oonn ppeeuutt ssee ddeemmaannddeerr ssii lleess jjuuggeess ccoonnssiiddéérreerroonntt uunn mmeessssaaggee éélleeccttrroonniiqquuee ccoommmmee uunn ddooccuummeenntt.. LLaa pprriinncciippaallee ccaarraaccttéérriissttiiqquuee dd’’uunn ddooccuummeenntt eesstt dd’’êêttrree ““ ssoommeetthhiinngg wwhhiicchh aaffffoorrddss iinnffoorrmmaattiioonn ””1133 ,, mmaaiiss eenn ggéénnéérraall,, lleess jjuuggeess oonntt ccoonnssiiddéérréé qquu’’uunn ““ ddooccuummeenntt ”” ééttaaiitt uunn ééccrriitt.. DDaannss ll’’IInntteerrpprreettaattiioonn AAcctt ddee 11996688,, llaa ddééffiinniittiioonn ddee ““ wwrriittiinngg ”” iinncclluutt ““ ttyyppiinngg,, pprriinnttiinngg,, lliitthhooggrraapphhyy,, pphhoottooggrraapphhyy aanndd ootthheerr mmooddeess ooff rreepprreesseennttaattiinngg oorr rreepprroodduucciinngg wwoorrddss iinn aa vviissiibbllee ffoorrmm ””.. SSeelloonn MMrrss FFaabbeerr,, cceettttee ddééffiinniittiioonn nnee ppeeuutt iinncclluurree lleess mmeessssaaggeess éélleeccttrroonniiqquueess qquuii ssoonntt iinnvviissiibblleess eenn eeuuxx--mmêêmmeess.. LLeess mmeessssaaggeess éélleeccttrroonniiqquueess nnee ppoouurrrraaiieenntt ddoonncc ppaass êêttrree ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ddeess ddooccuummeennttss eenn aapppplliiccaattiioonn ddee ll’’aaccttee mmeennttiioonnnnéé1144 .. CCeeppeennddaanntt,, eellllee eessttiimmee qquuee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù lleess uuttiilliissaatteeuurrss ddee mmeessssaaggeess éélleeccttrroonniiqquueess oonntt tteennddaannccee àà lleess ccoonnssiiddéérreerr ccoommmmee ddeess ddooccuummeennttss,, iill ssee ppoouurrrraaiitt qquuee lleess jjuuggeess lleess ssuuiivveenntt eett aaddoopptteenntt uunnee iinntteerrpprrééttaattiioonn llaarrggee dduu mmoott ““ ddooccuummeenntt ”” ((““ tthhee wwoorrdd ‘‘ddooccuummeenntt’’ wwoouulldd bbee ggeenneerroouussllyy ccoonnssttrruueedd ””)).. CCeettttee hhyyppootthhèèssee aa dd’’aauuttaanntt pplluuss ddee cchhaannccee ddee ssee rrééaalliisseerr qquuee ddee nnoommbbrreeuusseess ““ ppiieecceess ooff lleeggiissllaattiioonn ”” aaddmmeetttteenntt uunnee aacccceeppttiioonn llaarrggee dduu mmoott ““ ddooccuummeenntt ””.. EEtt ssuurrttoouutt,, llee CCiivviill EEvviiddeennccee AAcctt ddee 11999955 ddééffiinniitt llee ddooccuummeenntt ccoommmmee ““ aannyytthhiinngg oonn wwhhiicchh iinnffoorrmmaattiioonn ooff aannyy ddeessccrriippttiioonn iiss rreeccoorrddeedd ””..1155 22)) lleess ppaayyss ddee ddrrooiitt cciivviill EEnn FFrraannccee eett eenn BBeellggiiqquuee,, llee pprroobbllèèmmee ssee ppoossee ttoouutt àà ffaaiitt ddiifffféérreemmmmeenntt ccaarr eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee,, llaa pprreeuuvvee eesstt lliibbrree.. LLeess ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess nnee ssoonntt aalloorrss qquu’’uunn éélléémmeenntt ddee pprreeuuvvee ppaarrmmii dd’’aauuttrreess.. DDaannss ccee ccaass ddee ffiigguurree,, ttoouutt ddééppeenndd ddee llaa ffoorrccee pprroobbaannttee qquuee llee jjuuggee rreeccoonnnnaaîîttrraa àà cceess ddooccuummeennttss.. LLee pprroobbllèèmmee eesstt aalloorrss ddee ffaaiirree eennttrreerr ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee ddaannss ll’’eesspprriitt ddeess mmaaggiissttrraattss eett ddee ddiissppoosseerr dd’’uunnee tteecchhnniiqquuee ffiiaabbllee.. CCeelluuii qquuii pprréésseennttee uunn ddooccuummeenntt iinnffoorrmmaattiiqquuee ddooiitt pprroouuvveerr qquuee llee mmeessssaaggee nn’’aa ppaass ééttéé mmooddiiffiiéé,, oouu qquu’’uunnee mmooddiiffiiccaattiioonn nnee ppoouurrrraaiitt qquuee llaaiisssseerr ddeess ttrraacceess,, eett qquuee llaa ppeerrssoonnnnee ddee ssoonn aauutteeuurr nnee ppeeuutt ffaaiirree ddee ddoouuttee.. LLoorrssqquuee llaa tteecchhnniiqquuee ppeerrmmeett dd’’aappppoorrtteerr cceess pprreeuuvveess,, eellllee ppeerrmmeett ddee rreemmppllaacceerr ll’’ééccrriitt ppaarr uunn ddooccuummeenntt iinnffoorrmmaattiiqquuee.. LL’’AAlllleemmaaggnnee ccoonnnnaaîîtt aauussssii llee pprriinncciippee ddee llaa lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee.. cceeppeennddaanntt,, ddaannss llee ssyyssttèèmmee jjuurriiddiiqquuee aalllleemmaanndd,, ll’’ééccrriitt eesstt ddééffiinnii ppaarr llee ccooddee cciivviill ccoommmmee ““ ll’’eexxpprreessssiioonn dd’’uunnee ppeennssééee ”” ssoouuss uunnee ““ ffoorrmmee ddiirreecctteemmeenntt lliissiibbllee ””.. SSoonntt ddoonncc eexxcclluuss lleess ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess qquuii nnee ccoonnttiieennnneenntt qquuee ddeess iinnssttrruuccttiioonnss ddee pprrooggrraammmmaattiioonn.. MMaaiiss dd’’aapprrèèss llaa jjuurriisspprruuddeennccee,, lleess ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess ssoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ddeess ““ oobbsseerrvvaattiioonnss ””,, cc’’eesstt--àà--ddiirree ll’’uunn ddeess cciinnqq mmooddeess ddee pprreeuuvvee llééggaauuxx qquuii,, ppoouurr êêttrree rreecceevvaabblleess,, ssuuppppoossee qquuee llee jjuuggee ppaarrvviieennnnee àà llaa ccoonnvviiccttiioonn qquuee llee ddooccuummeenntt eesstt aauutthheennttiiqquuee,, ggrrââccee àà ““ ssaa pprroopprree ppeerrcceeppttiioonn ccoonnccrrèèttee ””.. DDèèss lloorrss,, lleess jjuuggeess aalllleemmaannddss ppeeuuvveenntt aaccccoorrddeerr uunnee cceerrttaaiinnee vvaalleeuurr pprroobbaannttee aauuxx ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess.. LLeess jjuuggeess ddee ddrrooiitt cciivviill rrééaaggiisssseenntt àà ppeeuu uunniiffoorrmméémmeenntt àà llaa pprréésseennttaattiioonn ddee ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess ddaannss lleess lliittiiggeess ssuurrvveennaanntt eennttrree ccoommmmeerrççaannttss.. CCeettttee uunniiffoorrmmiittéé eett cceettttee ssoouupplleessssee ttrroouuvveenntt lleeuurr oorriiggiinnee ddaannss llaa ddiiffffuussiioonn dduu pprriinncciippee ddee lliibbeerrttéé ddee llaa pprreeuuvvee.. DDaannss llee ccaass dd’’aabbsseennccee ddee ccee pprriinncciippee,, lleess rrééffoorrmmeess llééggiissllaattiivveess ssoonntt nnéécceessssaaiirreess.. 13 Hill v. R. [1945] 2 K.B. 329, 333 (cité par D. Faber). 14 Voy Mrs D. Faber, Electronic bills of lading in LMCQ 1996 p.236. 15 Pour un exemple jurisprudentiel : Derby & co v. Weldon [1991] 1 W.L.R. 653 : il a été admis que la base de données du système on-line d’un ordinateur ou le message informatique enregistré dans le “ backup files ” d’un ordinateur est un document au regard des règles gouvernant l’admissibilité des preuves devant la Cour, à condition que les informations en cause puissent être récupérés et présentés sous une forme lisible (cité par D. Faber).
 18. 18. 18 BB.. rrééffoorrmmeess llééggiissllaattiivveess DDaannss lleess ppaayyss ddee CCoommmmoonn LLaaww,, ccoommmmee ddaannss lleess ppaayyss ddee CCiivviill LLaaww,, mmêêmmee ssii lleess jjuuggeess ddiissppoosseenntt dd’’uunnee llaarrggee mmaarrggee ppoouurr aapppprréécciieerr lleess tteexxtteess,, llee bboouulleevveerrsseemmeenntt ddee pprriinncciippeess aanncciieennss oouu ddee tteexxtteess ffeerrmmeess eett pprréécciiss rreeqquuiièèrreenntt ll’’iinntteerrvveennttiioonn dduu llééggiissllaatteeuurr.. 11-- lleess ppaayyss ddee CCoommmmoonn LLaaww AAuu RRooyyaauummee--UUnnii,, ll’’aaddooppttiioonn eenn 11999955 dduu CCiivviill EEvviiddeennccee AAcctt ((CCEEAA)) aa ssuupppprriimméé ll’’iinntteerrddiiccttiioonn ggéénnéérraallee ddee llaa pprreeuuvvee ppaarr oouuïï--ddiirree.. DDaannss ccee ccoonntteexxttee,, llaa qquueessttiioonn nnee ppoorrttee pplluuss ssuurr llaa rreecceevvaabbiilliittéé ddeess ddooccuummeennttss éélleeccttrroonniiqquueess mmaaiiss ssuurr llaa ffoorrccee pprroobbaannttee qquuee lleess jjuuggeess lleeuurr aattttrriibbuueerroonntt.. AAuuxx EEttaattss--UUnniiss,, iill aa ééttéé ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss ffaaiitt eexxcceeppttiioonn àà ll’’iinntteerrddiiccttiioonn ddee llaa pprreeuuvvee ppaarr oouuïï-- ddiirree ppoouurr aaddmmeettttrree llaa pprroodduuccttiioonn ddee ddooccuummeennttss iinnffoorrmmaattiiqquueess ssaannss llee ttéémmooiiggnnaaggee ppeerrssoonnnneell ddee lleeuurr aauutteeuurr.. IIll ssuuffffiitt dduu ttéémmooiiggnnaaggee dduu rreessppoonnssaabbllee dduu ssyyssttèèmmee iinnffoorrmmaattiiqquuee oouu ddee ttoouutt aauuttrree eemmppllooyyéé qquuii ccoonnnnaaîîtt llee ssyyssttèèmmee.. CCeettttee eexxcceeppttiioonn ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee BBuussiinneessss EExxcceeppttiioonn RReeccoorrdd aa ééttéé rreepprriissee ppaarr llaa LLooii FFééddéérraallee ddee 11997755 ((aarrtt 880033--99 dduu FFeeddeerraall RRuulleess ooff EEvviiddeennccee)) eett llaa mmooiittiiéé ddeess EEttaattss oonntt aaddooppttéé ddeess rrèègglleess ssiimmiillaaiirreess.. NNééaannmmooiinnss,, uunnee ddoouuzzaaiinnee dd’’EEttaattss,, ddoonntt llaa CCaalliiffoorrnniiee eett NNeeww YYoorrkk,, oonntt aaddooppttéé ddeess llooiiss qquuii iimmppoosseenntt aauu jjuuggee ddee vvéérriiffiieerr ssii llaa mméétthhooddee eett llee mmoommeenntt dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt ddeess ddoonnnnééeess ccoommmmeerrcciiaalleess ssoonntt ddee nnaattuurree àà jjuussttiiffiieerr ssaa rreecceevvaabbiilliittéé.. 22-- LLeess ppaayyss ddee ddrrooiitt cciivviill EEnn FFrraannccee,, ccoouurraanntt fféévvrriieerr 11999999,, llee mmiinniissttèèrree ddee llaa jjuussttiiccee ffiinnaalliissaaiitt llaa rrééddaaccttiioonn dd’’uunn aavvaanntt pprroojjeett ddee llooii ““ rreellaattiiff àà ll’’aaddaappttaattiioonn dduu ddrrooiitt ddee llaa pprreeuuvvee aauuxx nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess ””.. LL’’éélleeccttrroonniiqquuee ffeerraaiitt aaiinnssii ssoonn eennttrrééee ddaannss llee CCooddee cciivviill.. IIll eesstt pprréévvuu uunnee mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu CCooddee cciivviill ddee mmaanniièèrree àà aaddmmeettttrree llaa pprreeuuvvee ppaarr ll’’ééccrriitt éélleeccttrroonniiqquuee mmaaiiss aauussssii llaa ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee.. CCeettttee mmooddiiffiiccaattiioonn ccoonnssiisstteerraaiitt nnoottaammmmeenntt eenn llaa rreeddééffiinniittiioonn ddee llaa pprreeuuvvee lliittttéérraallee ddee mmaanniièèrree àà ccee qquuee llaa llooii ccoouuvvrree aauussssii bbiieenn lleess ééccrriittss ccllaassssiiqquueess qquuee lleess ddooccuummeennttss éélleeccttrroonniiqquueess.. LLaa ffoorrccee pprroobbaannttee ddee cceess ddooccuummeennttss eesstt ssoouummiissee àà ccoonnddiittiioonnss :: ddeess aassssuurraanncceess ddooiivveenntt êêttrree ddoonnnnééeess qquuaanntt àà ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ll’’aauutteeuurr dduu ddooccuummeenntt eett aauuxx ccoonnddiittiioonnss ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn ddeessddiittss ddooccuummeennttss.. CCee pprroojjeett vviissee àà ccoonnffiirrmmeerr llaa jjuurriisspprruuddeennccee rreellaattiivvee àà llaa llééggaalliittéé ddeess ccoonnvveennttiioonnss ddee pprreeuuvvee eett àà llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddee llaa ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee ffoorrmmééee àà ppaarrttiirr dd’’uunn pprroocceessssuuss ffiiaabbllee,, ppeerrmmeettttaanntt dd’’ééttaabblliirr uunn lliieenn aavveecc ll’’aaccttee qquuii lluuii eesstt aassssoocciiéé.. TToouutteeffooiiss,, iill ffaauutt nnootteerr qquuee ll’’ééccrriitt ccoonnsseerrvvee ssaa pprréééémmiinneennccee :: eenn ccaass ddee ccoonnfflliitt eennttrree uunn ddooccuummeenntt ééccrriitt eett uunn ddooccuummeenntt éélleeccttrroonniiqquuee,, llaa pprriimmaauuttéé eesstt ddoonnnnééee aauu ddooccuummeenntt ééccrriitt1166 .. EEnn BBeellggiiqquuee,, ddèèss 11999988,, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt pprreennaaiitt uunnee iinniittiiaattiivvee ssiimmiillaaiirree.. LLee pprroojjeett nnee sseemmbbllee ppaass eennccoorree aavvooiirr aabboouuttii.. LLaa nnéécceessssiittéé ddee rrééffoorrmmeerr lleess ddiissppoossiittiioonnss aaccttuueelllleess eesstt pplluuss ffoorrttee ddaannss lleess ddrrooiittss ddee CCoommmmoonn LLaaww qquuee ddaannss lleess ssyyssttèèmmeess ddee ddrrooiitt cciivviill.. MMaaiiss eenn aatttteennddaanntt uunnee aaddaappttaattiioonn ccoommppllèèttee dduu ddrrooiitt àà ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee,, lleess uuttiilliissaatteeuurrss eett lleess iinnggéénniieeuurrss ddooiivveenntt ttrroouuvveerr lleess mmooyyeennss dd’’uuttiilliisseerr lleess oouuttiillss iinnffoorrmmaattiiqquueess aavveecc llee pplluuss ddee ssééccuurriittéé ppoossssiibbllee.. DDeess ssoolluuttiioonnss iinnttéérreessssaanntteess ssoonntt ddééjjàà pprrooppoossééeess.. 16 En juin 1999, ce projet de loi n’a toujours pas été présenté devant le parlement.
 19. 19. 19 §§ 33 :: lleess ssoolluuttiioonnss tteecchhnniiqquueess EEnn aatttteennddaanntt uunnee llééggiissllaattiioonn aaddaappttééee aauuxx nnoouuvveelllleess ddoonnnnééeess ccoommmmeerrcciiaalleess eett iinnffoorrmmaattiiqquueess,, ddeeuuxx ttyyppeess ddee ssoolluuttiioonnss ssoonntt eennvviissaaggeeaabblleess eett eennvviissaaggééeess,, qquuii nnee ssoonntt ppaass aannttiitthhééttiiqquueess ll’’uunnee ll’’aauuttrree.. LLaa pprreemmiièèrree eesstt iinnffoorrmmaattiiqquuee :: iill ss’’aaggiitt ddee ccrrééeerr ddeess pprrooccééddééss dd’’uunnee ffiiaabbiilliittéé tteellllee qquuee llee jjuuggee nnee ppoouurrrraaiitt ((oouu ddiiffffiicciilleemmeenntt)) lleess rreemmeettttrree eenn ccaauussee.. LLee mmeeiilllleeuurr eexxeemmppllee àà ll’’hheeuurree aaccttuueellllee eesstt llaa ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee ((AA)).. LLaa sseeccoonnddee ssoolluuttiioonn eesstt jjuurriiddiiqquuee :: iill ss’’aaggiitt dd’’uuttiilliisseerr lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu ddrrooiitt ppoossiittiiff :: cc’’eesstt llee ccoonnttrraatt dd’’iinntteerrcchhaannggee ((BB)).. AA.. uunnee ssoolluuttiioonn ooffffeerrttee ppaarr llaa tteecchhnniiqquuee iinnffoorrmmaattiiqquuee :: llaa ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee LLaa ssééccuurriittéé aappppoorrttééee ppaarr llaa tteecchhnnoollooggiiee ddee llaa ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee ppoouurrrraaiitt ppeerrmmeettttrree dd’’eennvviissaaggeerr pplluuss sseerreeiinneemmeenntt ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddeess pprrooccéédduurreess ccoommmmeerrcciiaalleess.. CCeettttee tteecchhnnoollooggiiee eesstt dd’’aauuttaanntt pplluuss iinnttéérreessssaannttee qquuee ll’’iimmppoorrttaannccee ddoonnnnééee àà llaa ssiiggnnaattuurree eesstt llee ccoorroollllaaiirree ddee ll’’iimmppoorrttaannccee aaccccoorrddééee àà ll’’ééccrriitt.. LLaa ssiiggnnaattuurree nn’’eesstt ppaass ddééffiinniiee ppaarr llaa llooii eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss.. LL’’iiddééee qquuii ssoouuss--tteenndd ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee llaa ssiiggnnaattuurree eesstt qquuee llaa ““ ggrriiffffee ”” ggaarraannttiiee ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee llaa ppeerrssoonnnnee,, eexxpprriimmee ssaa vvoolloonnttéé eett aauutthheennttiiffiiee llee ccoonntteennuu ddee ll’’aaccttee aauu bbaass dduuqquueell llaa ssiiggnnaattuurree eesstt aappppoossééee.. IIll eesstt ccoonnvveennuu qquuee llee ddooccuummeenntt ssiiggnnéé nnee ccoonnnnaaîîttrraa ppaass ddee mmooddiiffiiccaattiioonn,, oouu bbiieenn iill ss’’aaggiirraa dd’’uunnee ffrraauuddee.. DDaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ppaayyss ccoonnttiinneennttaauuxx,, eett bbiieenn qquuee cceellaa nnee rrééssuullttee ppaass ddee llaa llooii,, llaa ssiiggnnaattuurree eesstt ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt eenntteenndduuee ccoommmmee llaa rreepprroodduuccttiioonn mmaannuueellllee dd’’uunn nnoomm.. LLaa ssiiggnnaattuurree eett llee tteexxttee ssuurr ssuuppppoorrtt ppaappiieerr ssoonntt ddoonncc iinnttiimmeemmeenntt lliiééss.. LL’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn ddee llaa ssiiggnnaattuurree rreeqquuiieerrtt llaa mmiissee aauu ppooiinntt dd’’uunn ssyyssttèèmmee rreevvêêttaanntt lleess mmêêmmeess qquuaalliittééss qquuee llaa ssiiggnnaattuurree.. LLaa ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee rrééppoonndd àà cceettttee eexxiiggeennccee.. MMaaiiss ccee qquuii eesstt aappppeelléé aauujjoouurrdd’’hhuuii ““ ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee ”” eesstt uunn ssyyssttèèmmee qquuii nnee rreesssseemmbbllee eenn rriieenn àà llaa ssiiggnnaattuurree mmaannuussccrriittee1177 eett ppoouurrttaanntt ppeeuutt eenn rreevvêêttiirr ttoouutteess lleess qquuaalliittééss.. EEnn ffaaiitt,, llaa ““ ssiiggnnaattuurree éélleeccttrroonniiqquuee ”” eesstt uunn tteerrmmee ggéénnéérriiqquuee aassssoocciiéé àà ddiivveerrsseess ffoorrmmeess :: nnuumméérriiqquueess,, nnuumméérriissééeess eett àà lleeuurrss vvaarriiaanntteess eett hhyybbrriiddeess.. LLeess ddeeuuxx tteecchhnniiqquueess lleess pplluuss uuttiilliissééeess ssoonntt llee mmaarrqquuaaggee éélleeccttrroonniiqquuee ((11)) eett llaa ssiiggnnaattuurree nnuumméérriiqquuee ((22)).. 11 -- llee mmaarrqquuaaggee éélleeccttrroonniiqquuee1188 LLee mmaarrqquuaaggee éélleeccttrroonniiqquuee ccoonnssiissttee àà eennccaappssuulleerr uunnee iinnffoorrmmaattiioonn ddaannss uunn ccoonntteennuu mmuullttiimmééddiiaa,, ddee ffaaççoonn àà ccee qquu’’iill ssooiitt ddiiffffiicciillee ddee ll’’éélliimmiinneerr.. CCee mmaarrqquuaaggee ppeeuutt aauussssii aappppaarraaîîttrree ccoommmmee uunn éélléémmeenntt ddee pprreeuuvvee uuttiilliissaanntt ddeeuuxx tteecchhnniiqquueess eesssseennttiieelllleess.. LLaa pprreemmiièèrree ccoonnssiissttee eenn uunnee iimmpprrééggnnaattiioonn ddiittee ““ wwaatteerrmmaarrkkiinngg ””,, qquuii eesstt ll’’ééqquuiivvaalleenntt dd’’uunn ttaammppoonn éélleeccttrroonniiqquuee rrééssiissttaanntt aassssoocciiéé àà uunn ddooccuummeenntt mmuullttiimmééddiiaa.. LLaa sseeccoonnddee eesstt uunnee tteecchhnniiqquuee ddee mmaarrqquuaaggee ppaarr eemmpprreeiinnttee ddiittee ““ ffiinnggeerrpprriinnttiinngg ””,, ddaannss llaaqquueellllee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn eesstt ddiirreecctteemmeenntt eennccaappssuullééee ddaannss llee ssiiggnnaall,, aavveecc ddeeuuxx bbuuttss ddiissttiinnccttss,, ll’’uunn ééttaanntt ddee rreeccoonnnnaaîîttrree ddee ffaaççoonn vviissuueellllee ssoonn aauutteeuurr eett ll’’aauuttrree àà 17 Nota bene : il ne s’agit pas ici de la reconnaissance laser des signatures. Ce dernier système a pour point de départ la signature d’un papier et la mémorisation de cette signature par un ordinateur. C’est le procédé utilisé pour le triage des chèques. Dans le cadre de cette étude, nous ne nous intéressons qu’au technologies permettant d’effectuer des opérations commerciales entièrement paperless. 18 Cette présentation est tirée l’article de M. Guinier, arguments pour la reconnaissance juridique de la signature électronique, publié à la revue Expertises en mars 1998.

×