Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 1 -
CCeennttrr...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 2 -
PPaarrttii...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 3 -
LL’’eenntt...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 4 -
ccoommmmee...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 5 -
SSoouuss l...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 6 -
QQuueellll...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 7 -
ddéélliivv...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 8 -
__________...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 9 -
-- mmeessu...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 10 -
SSeecctti...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 11 -
ttoouutte...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 12 -
«« llaa l...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 13 -
LL’’oobbj...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 14 -
ppeerrmme...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 15 -
cceerrtti...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 16 -
,, nnoouu...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 17 -
mmaarriit...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 18 -
SSeecctti...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 19 -
LLee ppll...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 20 -
PPaayyss ...
Centre de droit Maritime et des Transports
Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime
- 21 -
CChhaappi...
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
  Management risque-entreprise-maritime
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Management risque-entreprise-maritime

463 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Management risque-entreprise-maritime

 1. 1. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 1 - CCeennttrree ddee DDrrooiitt mmaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss dd’’AAiixx-- FFaaccuullttéé ddee DDrrooiitt eett ddee SScciieenncceess PPoolliittiiqquueess dd’’AAiixx--MMaarrsseeiillllee 33 UUnniivveerrssiittéé MMaarrsseeiillllee 33 MMéémmooiirree ddee DD..EE..SS..SS eenn DDRROOIITT :: OOppttiioonn DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss «« LLee mmaannaaggeemmeenntt ddeess rriissqquueess ddaannss ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee »» ddiirreecctteeuurr ddee rreecchheerrcchhee :: mmaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL mméémmooiirree eeffffeeccttuuéé ppaarr :: PPiieerrrree CCAABBIIOOCC’’HH aannnnééee uunniivveerrssiittaaiirree :: 22000022//22000033 SSoommmmaaiirree IInnttrroodduuccttiioonn PPaarrttiiee 11 –– ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee ddaannss ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt CChhaappiittrree 11 -- LLeess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett llaa rréégglleemmeennttaattiioonn SSeeccttiioonn 11 –– lleess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 22 -- llaa rréégglleemmeennttaattiioonn SSeeccttiioonn 33 –– ll’’iinnfflluueennccee ddeess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess ssuurr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn SSeeccttiioonn 44 –– llee ccaaddrree ccoonnvveennttiioonnnneell CChhaappiittrree 22 -- llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffaacctteeuurr dd’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu rriissqquuee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr SSeeccttiioonn 11 –– hhiissttoorriiqquuee SSeeccttiioonn 22 -- llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss llee ccaaddrree dduu ccoonnttrraatt ddee mmaarrcchhaannddiisseess SSeeccttiioonn 33 –– ssuurr llee ppooiinntt ddee vvuuee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé CChhaappiittrree 33 -- llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffaacctteeuurr dd’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu rriissqquuee ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr CChhaappiittrree 44 -- LLeess aauuttrreess ssoouurrcceess ddee rriissqquuee SSeeccttiioonn 11 –– llee rriissqquuee ddee nnaattuurree ééccoonnoommiiqquuee SSeeccttiioonn 22 -- lleess aauuttrreess rriissqquueess
 2. 2. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 2 - PPaarrttiiee 22 –– llaa ggeessttiioonn dduu rriissqquuee CChhaappiittrree 11-- llee mmaannaaggeemmeenntt dduu rriissqquuee ddaannss ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 11-- llaa ggeessttiioonn dduu rriissqquuee ddaannss ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 22 –– iiddeennttiiffiiccaattiioonn eett aannaallyyssee ddeess rriissqquueess ddaannss ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee CChhaappiittrree 22 -- rréédduuccttiioonn ddeess rriissqquueess SSeeccttiioonn 11-- llee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess SSeeccttiioonn 22 –– llaa ggeessttiioonn ddee ccrriissee CCoonncclluussiioonn IInnttrroodduuccttiioonn «« llee DDrrooiitt mmaarriittiimmee eesstt ttoouutt eennttiieerr oorrddoonnnnéé aauuttoouurr dduu «« rriissqquuee ddee mmeerr »»,, qquuii iimmppoossee uunnee ssoolliiddaarriittéé ((aauu sseennss nnoonn jjuurriiddiiqquuee dduu tteerrmmee)) eennttrree ppaarrttiicciippaannttss àà ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee eett uunnee ddiivviissiioonn dduu rriissqquuee ,, eett ccee dd’’aauuttaanntt pplluuss qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess mmiisseess eenn rriissqquueess oonntt ééttéé ffoorrtt ccooûûtteeuusseess »» …….. PPaarr ssoonn oorriiggiinnee,, llee DDrrooiitt mmaarriittiimmee aa uunn ccaarraaccttèèrree oorriiggiinnaall eett nnoovvaatteeuurr ((llee DDrrooiitt ppoossiittiiff)) rreemmaarrqquuaabbllee mmeettttaanntt eenn œœuuvvrreess ddeess iinnssttiittuuttiioonnss ccoommmmee ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee,, ll’’aassssuurraannccee,, llee pprrêêtt àà llaa ggrroossssee ((aauujjoouurrdd’’hhuuii ddiissppaarruu)).. DDaannss ssoonn iinnttrroodduuccttiioonn aauu DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, llee ddooyyeenn RRooddiièèrree ppaarrllee aammpplleemmeenntt dduu «« RRIISSQQUUEE »» mmoonnttrraanntt ccoommmmeenntt lleess aarrmmaatteeuurrss ccoouurrttiieerrss aaffffrréétteeuurrss ggeennss ddee mmeerr oonntt ddeeppuuiiss ttoouutt tteemmppss ééttéé sseennssiibblleess àà llaa nnoottiioonn ddee rriissqquuee qquuii eenn oonntt ffaaiitt ddeess pprrééccuurrsseeuurrss ddaannss nnoommbbrree ddee ddoommaaiinneess LL’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee ooppèèrree ddaannss uunn ccoonntteexxttee mmoonnddiiaall ccoonnccuurrrreennttiieell eett oouuvveerrtt,, ddiitt ddee lliibbrree ccoonnccuurrrreennccee.. LLee ccoommmmeerrccee ddee mmeerr uuttiilliissee dd’’iimmppoorrttaannttss mmooyyeennss ddee ttrraannssppoorrtt ((nnaavviirreess ddee pplluuss eenn pplluuss ggiiggaanntteessqquueess)) mmaaiiss cchhaaqquuee aannnnééee ddee nnoommbbrreeuuxx nnaavviirreess ppéérriisssseenntt aacccciiddeenntteelllleemmeenntt eett ccee mmaallggrréé lleess mmooyyeennss tteecchhnniiqquueess eett hhuummaaiinnss mmiiss eenn ppllaaccee,, ddeess nnoouuvveeaauuxx rriissqquueess aappppaarraaiisssseenntt ((ppoolllluuttiioonn eett tteerrrroorriissmmee)) oouu rrééaappppaarraaiisssseenntt ((rriissqquuee ddee gguueerrrree)) ,, ddee nnoouuvveelllleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ssuuiivveenntt cceess éévvéénneemmeenntt eenn tteennttaanntt ddee rrééggiirr ll’’eennsseemmbbllee eett ddee ll’’uunniiffoorrmmiisseerr ddaannss llee ccaaddrree mmoonnddiiaall dduu lliibbrree ccoommmmeerrccee.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii llee rriissqquuee eesstt ffiinnaanncciieerr,, ssoocciiaall,, mmaattéérriieell,, ccoolllleeccttiiff,, eennvviirroonnnneemmeennttaall eett hhuummaaiinn.. LL’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee ddooiitt ggéérreerr aapprrèèss lleess aavvooiirr iiddeennttiiffiiééss lleess rriissqquueess eett ssaavvooiirr lleess ttrraannssfféérreerr ssuurr lleess aassssuurreeuurrss,, lleess ééttaattss ssoouuvveerraaiinnss,, lleess ppaarrttiieess àà ll’’aavveennttuurree mmaarriittiimmee ccaarr llaa mmeerr rreessttee uunn mmoonnddee ssaauuvvaaggee..
 3. 3. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 3 - LL’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee pprrééccuurrsseeuurr dduu rriissqquuee eenn eeffffeett ssii ll’’oonn rreepprreenndd llee mmoott ddee PPaauull CCHHAAUUVVEEAAUU,, «« llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ss’’eennggaaggeeaaiitt àà ttrraannssppoorrtteerr ddaannss nn’’iimmppoorrttee qquuooii,, nn’’iimmppoorrttee ooùù,, eett nn’’iimmppoorrttee ccoommmmeenntt llaa mmaarrcchhaannddiissee àà lluuii ccoonnffiiéé ppaarr llee cchhaarrggeeuurr,, llee ttoouutt ssaannss aauuccuunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé àà ssaa cchhaarrggee,, cceellaa ddaannss llaa pplluuss ccoommppllèèttee llééggaalliittéé ppuuiissqquuee rrééssuullttaanntt ddeess ccllaauusseess eett ccoonnddiittiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ssiittuuaattiioonn aaggggrraavvééee ppaarr lleess iinneexxttrriiccaabblleess pprroobbllèèmmeess ddééccoouullaanntt dduu ccoonnfflliitt ddeess llooiiss ddaannss uunn ddoommaaiinnee éémmiinneemmmmeenntt iinntteerrnnaattiioonnaall »».. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee aa ttoouujjoouurrss tteennttéé ddee pprroottééggeerr sseess iinnttéérrêêttss ddaannss ssaa rreellaattiioonn aavveecc llee cchhaarrggeeuurrss,, ccoonnvveennttiioonn ddee BBRRUUXXEELLLLEESS eett pprroottooccoolleess llaa mmooddiiffiiaanntt eenn lliimmiittaanntt ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. LLeess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess mmaajjeeuurreess oonntt ccoonndduuiitt lleess ééttaattss àà rrééaaggiirr aauu ttrraavveerrss ddee ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess :: LLaa ccaattaassttrroopphhee dduu TTIITTAANNIICC ccoonndduuiirraa àà llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ((ssééccuurriittéé,, ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett àà ll’’aassssiissttaannccee mmaarriittiimmee)),, ddeess ccaattaassttrroopphheess pplluuss pprroocchhee ccoonndduuiirroonntt aauuxx ccoonnvveennttiioonnss ssuurr llaa ppoolllluuttiioonn eenn mmeerr,, ssuurr ll’’iinnttrroodduuccttiioonn llee ccooddee IISSMM eett llaa rréégglleemmeennttaattiioonn SSTTCCWW aappppoorrttaanntt ddeess ccoonnttrraaiinntteess ccoommpplléémmeennttaaiirree aauuxx ttrraannssppoorrtteeuurrss mmaarriittiimmeess.. LL’’eennsseemmbbllee ddee cceess ccoonnvveennttiioonnss eett rréégglleemmeennttaattiioonnss aauuggmmeennttee llaa nnaattuurree ddeess rriissqquueess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, eett ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé aauu ttrraavveerrss ddee llaa ccaannaalliissaattiioonn ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss nnoottaammmmeenntt eenn mmaattiièèrree ddee ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmee.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee aa ssuu ppaarr llee ttrraannssffeerrtt ssoouuss ppaavviilllloonn ddiitt ddee ccoommppllaaiissaannccee,, ppaarr ll’’eemmppllooii ddee mmaaiinn dd’’œœuuvvrree ddee ppaayyss éémmeerrggeeaannttss,, ppaarr llaa ddééllooccaalliissaattiioonn eett mmoonnttaaggee ddee ssoocciiééttééss ééccrraannss vvooiirree dd’’aarrmmaatteeuurrss ggéérraannttss ttrraannssfféérreerr uunnee ppaarrttiiee ddeess rriissqquueess nnoottaammmmeenntt ffiinnaanncciieerr,, ssoocciiaall eett aauujjoouurrdd’’hhuuii eennvviirroonnnneemmeennttaall.. FFaaccee aauuxx cchhaarrggeeuurrss iill aa ssuu ttoouutt eenn ddoonnnnaanntt uunnee iimmpprreessssiioonn dd’’oorrggaanniissaattiioonn ccrrééeerr lleess «« ccoonnfféérreenncceess »» qquuii lluuii aassssuurreerroonntt uunnee rréémmuunnéérraattiioonn eett lluuii ppeerrmmeettttrroonnss ddee rreeppoorrtteerr ssuurr llee cchhaarrggeeuurrss lleess ccooûûttss ddeess rriissqquueess ddee gguueerrrree nnoottaammmmeenntt.. LLee cchhaarrggeeuurr aa ssuu rrééaaggiirr ppoouurr ttrraannssfféérreerr uunnee ppaarrttiiee ddeess rriissqquueess ssuurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, mmaaiiss iill ppaarrttiicciippeerraa àà ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee eett aauujjoouurrdd’’hhuuii vvooiitt ppooiinnddrree llee rriissqquuee eennvviirroonnnneemmeennttaall qquuii lluuii aammèènneerraa àà ssuuppppoorrtteerr uunn rriissqquuee iimmppoorrttaanntt ll’’oonn ppeennssee àà ll’’ EEXXXXOONN VVAALLDDEESS eett ll’’EERRIIKKAA.. DDaannss nnoottrree pprrooppooss nnoouuss aalllloonnss rraappppeelleerr ppaarrffooiiss bbrriièèvveemmeenntt cceerrttaaiinnss tteexxtteess ddee ccoonnvveennttiioonnss oouu ppooiinnttss oouu aacctteeuurrss dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee qquuii ppeeuuvveenntt aavvooiirr uunn rrôôllee iimmppoorrttaanntt ttoouutt eenn aaxxaanntt nnoottrree pprrooppooss ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ppééttrroolliieerr .. DDaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss nnoouuss ddééffiinniirroonnss lleess aacctteeuurrss eesssseennttiieellss dduu mmoonnddee dduu ttrraannssppoorrtt ppééttrroolliieerr eett pprroodduuiittss ,, oommeettttaanntt ddee cciitteerr llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirreess eett lleess ccoouurrttiieerrss.. NNoouuss cchheerrcchheerroonnss àà iiddeennttiiffiieerr llee pprroopprriiééttaaiirree eett ooppéérraatteeuurrss ddee nnaavviirreess ,, ll’’aaffffrréétteeuurr eett cchhaarrggeeuurr qquuii ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt ppééttrroolliieerr eett pprroodduuiittss ssoonntt ssoouuvveenntt llee mmêêmmee.. LLeess iinntteerrvveennaannttss eexxttéérriieeuurrss,, tteelllleess lleess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss qquuii ssee vvooiieenntt aattttrriibbuuééeess ddiifffféérreennttss rrôôlleess ssooiitt eenn ddééllééggaattiioonn ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc ((ddééllééggaattiioonn ddeess EEttaattss ppoouurr aattttrriibbuuttiioonn ddee cceerrttiiffiiccaatt ddee ccllaassssee)) ssooiitt eenn qquuaalliittéé dd’’eennttrreepprriissee
 4. 4. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 4 - ccoommmmeerrcciiaallee ddaannss llee ssuuiivvii cchhaannttiieerr eett cceerrttiiffiiccaattiioonn IISSMM (( IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt)).. LLeess aassssuurreeuurrss qquuii rreennddeenntt ssuuppppoorrttaabbllee llee rriissqquuee ddee mmeerr eett ddee ll’’aavveennttuurree mmaarriittiimmee eenn ddéélliivvrraanntt lleess ccoouuvveerrttuurreess aassssuurraanncceess ffaaccuullttééss,, ccoorrppss eett rreessppoonnssaabbiilliittéé,, éélléémmeennttss ssaannss lleessqquueellss llee nnaavviirree nnee ppeeuutt pprreennddrree llaa mmeerr ssaannss rreeddoouutteerr ddee ssee ffaaiirree rreetteenniirr ddaannss uunn ppoorrtt.. LLee rrôôllee ddeess aaddmmiinniissttrraattiioonnss,, ddee ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn qquu’’iill ssooiitt nnaattiioonnaall oouu ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, lleess rrôôlleess ccrrooiissssaanntt qquuee ssee ddoonnnneenntt lleess EEttaattss ccôôttiieerrss eett dduu ppoorrtt ddaannss llee ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess ssoouuss ll’’iimmppuullssiioonn ddeess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ((OOMMII,,OOCCDDEE,, ....)) eett CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee aauu ttrraavveerrss lleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett ddiirreeccttiivveess.. LLeess eeffffeettss ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss ((ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett ddiirreeccttiivveess)) ssuurr lleess rriissqquueess ssuuppppoorrttééss ppaarr lleess aacctteeuurrss vvoonntt ccrrooiissssaanntt ,, iimmpplliiqquuaanntt ddeess ccooûûttss ddee ggeessttiioonn ddeess nnaavviirreess ddee pplluuss eenn pplluuss iimmppoorrttaannttss ddaannss uunn ccoonntteexxttee iinntteerrnnaattiioonnaall mmoorroossee ooùù lleess ttaauuxx ddee ffrreett ssoonntt aauu pplluuss bbaass,, iimmpplliiqquuaanntt uunnee rreecchheerrcchhee dd’’ééccoonnoommiiee ddee llaa ppaarrtt ddeess ooppéérraatteeuurrss qquuii ssee ffeerraa aauu nniivveeaauu ddeess cchhaarrggeess dd’’eexxppllooiittaattiioonnss ddeess nnaavviirreess eennttrraaîînnaanntt llee ppaassssaaggee ddee fflloottttee ssoouuss ppaavviilllloonn ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. NNoouuss eessssaaiieerroonnss ddee CCoommpprreennddrree llee ppaassssaaggee ddee cceess ffllootttteess ssoouuss ppaavviilllloonn ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, ccoommpprreennddrree llee mmoorrcceelllleemmeenntt ddeess ffllootttteess ddee nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss eenn uunnee mmuullttiittuuddee ddee ppeettiittee ccoommppaaggnniiee (( oonnee SShhiipp,, oonnee ccoommppaaggnnyy)).. DDaannss ccee ccaaddrree rréégglleemmeennttaaiirree eett ddee lliibbrree éécchhaannggee (( ccoonnttrraaddiiccttooiirree eenn ssooiitt)),, nnoouuss vveerrrroonnss eenn qquuooii iill aappppaarraaîîtt pprriimmoorrddiiaall,, ddee mmaaiinntteenniirr llaa ccaannaalliissaattiioonn ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss eenn ccaass ddee ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmee ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurree eett lleess lliimmiittaattiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuii ddééccoouulleenntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess .. SSyyssttèèmmee eesssseennttiieell àà llaa ppoouurrssuuiittee ddee ll’’iinndduussttrriiee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddoonntt llee ttrraaffiicc ppééttrroolliieerr rreepprréésseennttee 4400%% ddeess fflluuxx eett ggéénnèèrree ddeess fflluuxx ffiinnaanncciieerrss iimmppoorrttaannttss ttoouutt eenn ééttaanntt pprriimmoorrddiiaall aauuxx ééccoonnoommiieess oocccciiddeennttaalleess.. LLeess lliimmiittaattiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppeerrmmeetttteenntt ddee rreennddrree ssuuppppoorrttaabbllee ttoouutt ccoommmmee ll’’aassssuurraannccee llee rriissqquuee ddee mmeerr.. CCrriittiiqquueerr cceeuuxx qquuii aauujjoouurrdd’’hhuuii cchheerrcchheenntt ddee rreemmeettttrree eenn ccaauussee llee ssyyssttèèmmee,, eenn tteennttaanntt ddee ddééppaasssseerr ccee qquuii ppoouurr eeuuxx eesstt uunn oobbssttaaccllee àà llaa rreecchheerrcchhee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ttiieerrss rreessppoonnssaabblleess ll’’aaffffrréétteeuurr,, ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss,, vvooiirree llee ccaappiittaaiinnee ddee nnaavviirree eett ccee aauu ttiittrree dd’’uunn qquueellccoonnqquuee pprriinncciippee ddee pprrééccaauuttiioonn,, rriissqquuaanntt aaiinnssii ddee bbrriisseerr ll’’ééqquuiilliibbrree dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ddee cceess aacctteeuurrss.. UUnnee ffooiiss ppllaacceerr ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee ddaannss ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt àà ssaavvooiirr iiddeennttiiffiieerr lleess aacctteeuurrss ,, lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss eett lleess ssoouurrcceess ddee rriissqquuee ppoouurr ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee,, iill ffaauuddrraa vvooiirr ccoommmmeenntt ggéérreerr eett ttrraannssfféérreerr lleess rriissqquueess aapprrèèss lleess aavvooiirr iiddeennttiiffiiééss,, aannaallyyssééss.. NNoouuss vveerrrroonnss qquuee llaa ccuullttuurree dduu rriissqquuee eesstt mmoorrcceellééee ,, pprrooccèèddee dd’’uunnee mmuullttiittuuddee ddee sseerrvviiccee eett ppeeuutt eennttrraaîînneerr ddeess ddéérraappaaggeess ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn..
 5. 5. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 5 - SSoouuss llaa pprreessssiioonn ddee llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee «« SSaaffeettyy mmaannaaggeerr »» ggéérraanntt llee ccooddee IISSMM ,, iill eesstt ppoossssiibbllee àà ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee uunnee ccuullttuurree ddee ggeessttiioonn dduu rriissqquuee.. PPAARRTTIIEE 11 –– LL’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee ddaannss ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt CChhaappiittrree 11 -- LLeess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett llaa rréégglleemmeennttaattiioonn SSeeccttiioonn 11 –– lleess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee 11-- LL’’aarrmmaatteeuurr// llaa ccoommppaaggnniiee CCeettttee nnoottiioonn eesstt ddiiffffiicciillee àà cceerrnneerr ccaarr llaa pprroopprriiééttéé dduu nnaavviirree eesstt ddee mmooiinnss eenn mmooiinnss lliiééee àà ssoonn eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee oouu àà ssoonn mmaannnniinngg((11)) DDeess eexxeemmpplleess rréécceennttss ddee ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess llee mmoonnttrreenntt :: LLee pprroopprriiééttaaiirree ddee ll’’EERRIIKKAA eesstt TTEEVVEERREE SSHHIIPPPPIINNGG ((MMaallttee)) ddééppeennddaanntt ddee llaa ssoocciiééttéé iittaalliieennnnee GGuuiisseeppppee SSAAVVAARREESSEE ddee NNaapplleess,, ll’’aaffffrrèètteemmeenntt eesstt ggéérréé ppaarr PPAANNSSHHIIPP MMaannaaggeemmeenntt,, ll’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss ppaarr SSEELLMMOONNTT IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL ((BBAAHHAAMMAASS)) DDoonntt llee sseeuull aaccttiioonnnnaaiirree eesstt MMAARRIINNEE TTRRUUSSTT.. llee mmaannnniinngg eesstt aassssuurréé ppaarr llaa ccoommppaaggnniiee HHEERRAALLDD ddee BBoommbbaayy.. LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee ccllaassssee eesstt ddéélliivvrréé ppaarr llee RRIINNAA ((22))((IIttaalliiee)) LLee cchhaarrggeeuurr eesstt llaa ssoocciiééttéé TTOOTTAALL.. LLee vveettttiinngg ((33)) aa ééttéé ffaaiitt ppaarr ddiivveerrsseess MMaajjoorr && ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess(( TToottaall,, EExxxxoonn,, SShheellll,, AAmmooccoo && RReeppssooll,, SSttaassccoo)) LLee pprroopprriiééttaaiirree dduu PPRREESSTTIIGGEE eesstt uunnee ssoocciiééttéé ddee ddrrooiitt lliibbéérriieennnnee ((MMaarree IInntteerrnnaattiioonnaall)),, llee cchhaarrggeeuurr eesstt llaa ssoocciiééttéé ddee ttrraaddiinngg ssuuiissssee CCRROOWWNN ffiilliiaallee dd’’uunn ggrroouuppee rruussssee ((AAllffaa GGrroouupp CCoonnssoorrttiiuumm)),, ll’’aaffffrréétteeuurr eesstt rruussssee TTYYUUMMEENN OOIILL,, llee nnaavviirree eesstt iimmmmaattrriiccuulléé aauu BBaahhaammaass,, ll’’ééqquuiippaaggee ggéérréé ppaarr uunnee ssoocciiééttéé ddee mmaannnniinngg,, ll’’aarrmmaatteeuurr eesstt ggrreecc.. LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee ccllaassssee eesstt ddéélliivvrréé ppaarr AABBSS ((EEUU)) ((22)).. LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess aacctteeuurrss ddeevviieenntt ccoommpplleexxee.. LLee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree eesstt iiddeennttiiffiiaabbllee :: ssoonn nnoomm ssee ttrroouuvvee ssuurr llaa LLllooyydd’’ss LLiisstt,, mmaaiiss IIll ss’’aaggiitt ddee pplluuss eenn pplluuss ddee ssoocciiééttééss ééccrraannss ddoonntt iill ddiiffffiicciillee dd’’iiddeennttiiffiieerr lleess aaccttiioonnnnaaiirreess.. 11-- ggeessttiioonn ddee ll’’ééqquuiippaaggee 22-- SSoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss mmeemmbbrree ddee ll’’IIAACCSS 33-- OOppéérraattiioonn ddee ccoonnttrrôôllee eett qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu nnaavviirree ppaarr ll’’aaffffrréétteeuurr//rraappppoorrtt BBEEAA mmeerr ssuurr ll’’EERRIIKKAA 3311//0011//22000000 LL’’aarrmmaatteeuurr eesstt uunnee nnoottiioonn ddeevveennuuee aammbbiigguuëë,, iill aarrmmee uunn nnaavviirree llee mmeett eenn ééttaatt ddee nnaavviigguueerr,, iill ppeeuutt aavvooiirr ffiinnaanncceerr ssaa ccoonnssttrruuccttiioonn oouu lloouuéé llee nnaavviirree,, ll’’eexxppllooiitteerr oouu llee ffrréétteerr.. LL’’oonn aa vvuu aappppaarraaîîttrree ll’’aarrmmaatteeuurr nnoonn--pprroopprriiééttaaiirree,, ll’’aarrmmaatteeuurr ggéérraanntt,, lleess ssoocciiééttééss ddee sshhiippppiinngg mmaannaaggeemmeenntt qquuii aa uunn mmaannddaatt eett ccoonnttrraatt dd’’eennttrreepprriissee oouu qquuii eesstt aaffffrréétteeuurr..
 6. 6. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 6 - QQuueellllee ddééffiinniittiioonn ddoonnnnéé àà ll’’aarrmmaatteeuurr,, ppeeuutt--êêttrree cceellllee ddéévveellooppppééee ddaannss llaa SSOOLLAASS àà ssaavvooiirr llee tteerrmmee CCoommppaaggnniiee ((11)).. 44-- LL’’aaffffrréétteeuurr IIll eesstt llee llooccaattaaiirree dduu nnaavviirree ddaannss llee ccaaddrree ddee cchhaarrtteess ppaarrttiieess.. ,, iill ppeeuutt aavvooiirr uunnee ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee ((aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss)),, ccoommmmeerrcciiaallee ((aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, llee ffrréétteeuurr ccoonnsseerrvvaanntt llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee ((22)) )) vvooiirree lleess ddeeuuxx ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee--nnuuee 55-- llee cchhaarrggeeuurr LLee cchhaarrggeeuurr ((33)) «« iill ddééssiiggnnee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee oouu ppoouurr llee ccoommppttee ddee llaaqquueellllee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr eesstt ccoonncclluu aavveecc uunn ttrraannssppoorrtteeuurr eett ddooiitt ss’’eenntteennddrree ééggaalleemmeenntt ddee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee oouu ppoouurr llee ccoommppttee ddee llaaqquueellllee lleess mmaarrcchhaannddiissee ssoonntt eeffffeeccttiivveemmeenntt rreemmiisseess aauu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn rreellaattiioonn aavveecc llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr »».. 66-- llee ddeessttiinnaattaaiirree LLee ddeessttiinnaattaaiirree ((33)),, cc’’eesstt llee ppeerrssoonnnnee hhaabbiilliittééee àà pprreennddrree lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. __________________________ 11-- cchhaappiittrree IIXX ppaaggee 555533 ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ,, llaa ccoommppaaggnniiee ddééssiiggnnee llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree oouu ttoouutt aauuttrree oorrggaanniissmmee oouu ppeerrssoonnnnee,, tteellllee qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr ggéérraanntt oouu ll’’aaffffrréétteeuurr ccooqquuee nnuuee,, aauuqquueell llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree aa ccoonnffiiéé llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn dduu nnaavviirree.. 22-- DDMMFF 22000000 pp 110066 33-- ddééffiinniittiioonn ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee HHaammbboouurrgg 11997788 77-- LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn IIll ss’’aaggiitt ddee ll’’ééttaatt dduu ppaavviilllloonn qquuii ddéélliivvrree uunn ttiittrree ddee nnaavviiggaattiioonn aapprrèèss aacccceeppttaattiioonn ddee llaa ccllaassssee oouu cceerrttiiffiiccaattiioonn dduu nnaavviirree ééttaabblliiee ppaarr uunnee ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn mmeemmbbrree oouu nnoonn ddee ll’’IIAACCSS ((33)) ppuuiiss ddee ll’’ééttaatt ccôôttiieerr ppuuiiss ddee ll’’ééttaatt dduu ppoorrtt,, ddee llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee eett ddeess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ((OOMMII,, CCNNUUCCEEDD,, OOCCDDEE)) .. 77-- lleess aassssuurraanncceess LLeess aassssuurreeuurrss ccoorrppss,, ffaaccuullttéé eett ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ((PP&&II cclluubbss)) iillss jjoouueenntt uunn rrôôllee pprrééppoonnddéérraanntt ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ssaannss eeuuxx llee rriissqquuee nnee sseerraaiieenntt ppaass aacccceeppttéé ppaarr lleess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. IIllss ssoonntt àà ll’’oorriiggiinnee ddee llaa nnaaiissssaannccee ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss aavvaanntt qquuee cceess ddeerrnniièèrreess nnee «« ss’’éémmaanncciippeenntt »» ppoouurr eennttrreerr ddaannss uunnee ddéémmaarrcchhee ddee ccoommppééttiittiioonn ccoommmmeerrcciiaallee àà ll’’éécchheellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee.. 88-- lleess ssoocciiééttééss ddeess ccllaassssiiffiiccaattiioonnss LLeess ssoocciiééttééss ((ddee ddrrooiitt pprriivvéé)) ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss ,,eelllleess vvaalliiddeenntt lleess ppllaannss ddee ccoonnssttrruuccttiioonn dduu nnaavviirree ppaarr llee cchhaannttiieerrss nnaavvaallss ssuuiitt llaa ccoonnssttrruuccttiioonn dduu nnaavviirree,,
 7. 7. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 7 - ddéélliivvrree llee cceerrttiiffiiccaatt ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn aaffffeeccttaanntt uunnee ccôôttee aauu nnaavviirree eett ppeeuutt ssuuiivvrree llee nnaavviirree àà cchhaaqquuee ééttaappee ddee ssaa vviiee aauu ttrraavveerrss lleess vviissiitteess oobblliiggaattooiirreess (( aannnnuueellllee,,……)) ..EElllleess oonntt uunn rrôôllee iimmppoorrttaanntt mmaaiiss aammbbiigguuëë qquuii eesstt nnéé ddee lleeuurr aassppeecctt «« bbiiccéépphhaallee »» ssoocciiééttéé ccoommmmeerrcciiaallee aavveecc ddééllééggaattiioonn ddeess ééttaattss ((mmiissssiioonnss ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc)) eelllleess oonntt iinnvveessttii llee mmaarrcchhéé ddee llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn IISSMM 99-- llee ccaappiittaaiinnee ddee nnaavviirree FFaaccee àà cceess mmuullttiipplleess aacctteeuurrss ssee ttrroouuvvee uunn hhoommmmee :: llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree qquuii vvooiitt sseess rreessppoonnssaabbiilliittééss aauuggmmeennttééeess,, nnaauuttiiqquueess ,, ccoommmmeerrcciiaalleess eett hhuummaaiinneess nnoottaammmmeenntt aauu ttrraavveerrss lleess ddiissppoossiittiioonnss ddeess ddiivveerrsseess ccoonnvveennttiioonnss MMAARRPPOOLL eett SSOOLLAASS.. PPaarrlleerr ddeess ccoonnvveennttiioonnss tteellllee llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS,, nnoouuss ccoonndduuiitt àà aabboorrddeerr llee tthhèèmmee ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn,, mmeennéé ppaarr lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess aauu sseeiinn ddee ll‘‘OOCCIIMMFF,, ll’’IITTOOPPFF eett ddee ll’’IIAACCSS ((11)),, ppuuiiss rreepprriissee eett aammeennddééee aauu sseeiinn ddee ll’’OOMMII.. SSeeccttiioonn 22-- LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn 11-- vveerrss ddeess rrèègglleess nnoorrmmaattiivveess ?? CCoommmmee nnoouuss ll’’aabboorrddiioonnss ddaannss nnoottrree iinnttrroodduuccttiioonn iill nn’’yy aa ppaass ddee mmaannaaggeemmeenntt ddee rriissqquuee ssaannss ppaarrlleerr ddee ssééccuurriittéé oouu dd’’iinnssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ((22)).. LLaa ssééccuurriittéé eenn mmeerr ddééppeenndd ddee llaa bboonnnnee oobbsseerrvvaattiioonn ddee rrèègglleess ,, ddee nnoorrmmeess,, ddee rrèègglleemmeennttss,, ddee pprrooccéédduurreess eett ddee pprraattiiqquueess ;; àà cchhaaqquuee éévvéénneemmeenntt eett ccaattaassttrroopphhee mmaarriittiimmee ll’’oonn ppaarrllee ddee nnaavviirree «« ssoouuss nnoorrmmeess »» ssuuggggéérraanntt qquu’’iill eexxiisstteerraaiitt uunn mmooyyeenn dd’’ééttaalloonnnneerr llee nniivveeaauu ddee ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree aauu mmooyyeenn dd’’uunn rrééfféérreennttiieell uunniivveerrsseell.. MMaaiiss qquu’’eesstt--ccee qquuee llaa nnoorrmmee ,, eesstt--ccee llaa ssiimmppllee aapppplliiccaattiioonn eeffffeeccttiivvee ddee rreeccoommmmaannddaattiioonnss,, ddee rrèègglleemmeennttss,, ddee ccoonnvveennttiioonnss,, ddee pprroottooccoolleess oouu ddee rrééssoolluuttiioonnss éémmiiss ppaarr ddeess aauuttoorriittééss nnaattiioonnaalleess,, ppaarr ddeess ssoocciiééttééss ssppéécciiaalliissééeess eett ppaarr ddeess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. SSoonn ééllaabboorraattiioonn eesstt ppeerrmmaanneennttee aauu sseeiinn dd’’oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaalleess ((OOMMII,, OOIITT,,....)) ;; eellllee eesstt ddoonncc éévvoolluuttiivvee aauu ggrréé ddeess ppoolliittiiqquueess,, dduu ccoonntteexxttee ééccoonnoommiiqquueess eett ddeess éévvéénneemmeennttss.. OOnn aa ccrréééé uunn ccaaddrree rréégglleemmeennttaaiirree dd’’eennsseemmbbllee qquuii aauujjoouurrdd’’hhuuii ffaaiitt qquuee ll’’iinndduussttrriiee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ooppèèrree ffaaccee oouu ddaannss uunn rréésseeaauu ddee rréégglleemmeennttaattiioonnss eett ddee pprraattiiqquueess,, àà llaa ffooiiss nnaattiioonnaalleess eett iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. TToouutteeffooiiss ll’’iinndduussttrriiee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nn’’eesstt ppaass hhoommooggèènnee eett lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess oonntt uunn iimmppaacctt ddiifffféérreenntt eenn tteerrmmee ddee ccooûûttss sseelloonn lleess sseeggmmeennttss ddee cceettttee iinndduussttrriiee nnoottaammmmeenntt eenn tteerrmmeess ddeess vvrraacc lliiqquuiiddeess ((ppééttrroollee)).. DDeeuuxx ggrraannddeess ccaattééggoorriieess ddee rréégglleemmeennttaattiioonnss eett pprraattiiqquueess éémmeerrggeenntt :: aa)) RRéégglleemmeennttaattiioonnss ssee rraappppoorrttaanntt aauuxx ddrrooiittss eett oobblliiggaattiioonnss ddeess ééttaattss,, àà llaa ssééccuurriittéé eett àà llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt bb)) RRéégglleemmeennttaattiioonnss ssee rraappppoorrttaanntt aauuxx ooppéérraattiioonnss eett pprraattiiqquueess ccoommmmeerrcciiaalleess
 8. 8. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 8 - ____________________ ((11)) OOCCIIMMFF ((OOiill ccoommppaaggnniieess iinntteerrnnaattiioonnaall FFoorruumm)) rreeggrroouuppaanntt pprrèèss ddee 4400 ssoocciiééttéé ppééttrroolliièèrreess IITTOOPPFF ((IInntteerrnnaattiioonnaall TTaannkkeerr OOwwnneerr PPoolllluuttiioonn FFeeddeerraattiioonn)) IIAACCSS ((IInntteerrnnaattiioonnaall AAssssoocciittaaiioonn ooff CCllaassssiiffiiccaattiioonn SSoocciieettiieess)) ((22)) ll’’iinnssééccuurriittéé mmaarriittiimmee :: ll’’eexxeemmppllee ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ppaarr CChh.. SSCCAAPPEELL,, PPUU dd’’AAiixx--MMaarrsseeiillllee--22000000 22-- RRéégglleemmeennttaattiioonnss ssee rraappppoorrttaanntt aauuxx ddrrooiittss eett oobblliiggaattiioonnss ddeess ééttaattss,, àà llaa ssééccuurriittéé eett àà llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt LLaa pprreemmiièèrree ccaattééggoorriiee eesstt eenn ggéénnéérraall iissssuuee ddee ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess qquuii ttrraadduuiisseenntt llee ppooiiddss eett ll’’aauuttoorriittéé ddeess NNaattiioonnss UUnniieess.. CCeess rréégglleemmeennttaattiioonnss mmoonnttrreenntt qquuee llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee eessttiimmee qquuee lleess aavvaannttaaggeess aatttteenndduuss ppoouurr llaa ccoolllleeccttiivviittéé,, ll’’eemmppoorrtteenntt ssuurr lleess ccooûûttss qquuii eenn rrééssuulltteenntt ppoouurr lleess ooppéérraatteeuurrss eett lleess uuttiilliissaatteeuurrss ddee sseerrvviicceess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. EEllllee eennttrraaîînnee uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee ppoouurr ll’’eennttrreepprriissee mmaarriittiimmee nnoottaammmmeenntt ddee ttrraannssppoorrtt ddee ppééttrroollee oouu vvrraacc lliiqquuiiddee àà ttrraavveerrss lleess ggrraannddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. 33-- RRéégglleemmeennttaattiioonnss ssee rraappppoorrttaanntt aauuxx ooppéérraattiioonnss eett pprraattiiqquueess ccoommmmeerrcciiaalleess LLaa ddeeuuxxiièèmmee ccaattééggoorriiee aa ppoouurr bbuutt dd’’aatttteeiinnddrree ddeess oobbjjeeccttiiffss ééccoonnoommiiqquueess oouu dd’’iinnttéérrêêtt nnaattiioonnaall vvooiirree ddee rréégglleemmeenntteerr ddeess aaccttiivviittééss ccoommmmeerrcciiaalleess.. 44-- lleess ppooiinnttss eesssseennttiieellss ddee cceess rréégglleemmeennttaattiioonnss NNoouuss nn’’aalllloonnss ppaass ddéévveellooppppeerr iiccii lleess ppooiinnttss ssuurr lleessqquueellss ssoonntt aassssiiss cceess ddeeuuxx ccaattééggoorriieess mmaaiiss lleess lliisstteerr ppuuiiss mmoonnttrreerr ddaannss lleess ddéévveellooppppeemmeennttss àà vveenniirr lleeuurr iinnfflluueennccee ssuurr ll’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu rriissqquuee ppoouurr lleess aacctteeuurrss ddee ll’’iinndduussttrriiee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLeess rréégglleemmeennttaattiioonnss eett pprraattiiqquueess rreellaattiivveess aauuxx ddrrooiittss eett oobblliiggaattiioonnss ddeess EEttaattss,, aaiinnssii qquuee cceellllee ddee llaa ssééccuurriittéé eett ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ((11)) -- llaa ccoonnvveennttiioonn ddee MMoonntteeggoo bbaayy dduu 1100//1122//9922 ssuurr llee ddrrooiitt ddee llaa mmeerr,, ddrrooiittss eett oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’EEttaatt dduu PPaavviilllloonn eennttrréé eenn vviigguueeuurr llee 1166//1111//9944 -- rréégglleemmeennttaattiioonnss nnaattiioonnaalleess eett iinntteerrnnaattiioonnaalleess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé eett ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt -- iinnssppeeccttiioonnss ppaarr ll’’EEttaatt dduu PPaavviilllloonn eett ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. -- RRéégglleemmeennttaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess dduu ttrraavvaaiill LLeess rréégglleemmeennttaattiioonnss ssee rraappppoorrttaanntt aauuxx ooppéérraattiioonnss eett pprraattiiqquueess ccoommmmeerrcciiaalleess((11)) -- rréégglleemmeennttaattiioonnss ddee ppoolliittiiqquuee ééccoonnoommiiqquuee pprroopprreess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee -- ccoonnddiittiioonnss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess -- ddiissppoossiittiioonnss ddee rréésseerrvvaattiioonn ddee ccaarrggaaiissoonn//ppaarrttaaggee ddee ccaarrggaaiissoonnss -- rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé àà ll’’ééggaarrdd ddeess mmaarrcchhaannddiisseess
 9. 9. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 9 - -- mmeessuurreess nnaattiioonnaalleess ddee ssééccuurriittéé -- llééggiissllaattiioonn ssuurr llaa ccoonnccuurrrreennccee.. ______________________ ((11)) OOCCDDEE ,, rraappppoorrtt ssuurr «« lleess QQuueessttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa rréégglleemmeennttaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall »» 22000000 55 -- LLee ccaaddrree dd’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess ttrraannssppoorrtteeuurr ddee pprroodduuiittss ppééttrroolliieerrss oouu vvrraacc lliiqquuiiddee CCee ttyyppee ddee nnaavviirree eesstt eexxppllooiittéé ddaannss uunn mmaarrcchhéé lliibbrree eett nn’’eesstt aassssuujjeettttii qquu’’àà ddeess oobblliiggaattiioonnss nnaattiioonnaalleess eett iinntteerrnnaattiioonnaalleess ccoonncceerrnnaanntt llaa ssééccuurriittéé,, rréégglleemmeennttaattiioonnss aapppplliiqquuééeess eenn ggéénnéérraall aavveecc rriigguueeuurr ppaarr lleess ccoommppaaggnniieess.. LL’’uunnee ddeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu sseecctteeuurr ddee vvrraacc lliiqquuiiddee oouu ttrraannssppoorrtt ddee ppééttrroollee eesstt qquu’’iill ssooiitt ccoommppoosséé dd’’uunn ggrraanndd nnoommbbrree ddee ppeettiitteess ccoommppaaggnniieess nnee ppoossssééddaanntt qquu’’uunn oouu ddeeuuxx nnaavviirreess.. CCeeppeennddaanntt llaa mmaajjoorriittéé ddee cceess ccoommppaaggnniieess ssoonntt pprroopprriiééttéé ddee ggrroouuppeess pplluuss vvaasstteess,, llaa ssééppaarraattiioonn jjuurriiddiiqquuee ppeerrmmeettttaanntt ddee ssaauuvveeggaarrddeerr lleess aauuttrreess nnaavviirreess eenn ccaass ddee ppeerrtteess iimmppoorrttaanntteess.. LLee ttrraaffiicc ddee ttrraannssppoorrtt ppééttrroolliieerr aa llaa ccaarraaccttéérriissttiiqquuee qquu’’uunnee ttrrèèss ffoorrttee pprrooppoorrttiioonn ddeess ccaarrggaaiissoonnss ssooiitt ttrraannssppoorrttééee ddaannss llee ccaaddrree ddee ccoonnttrraattss aauu vvooyyaaggee ccoonnttrraassttaanntt aavveecc llaa ppoossiittiioonn ddeess cchhaarrggeeuurrss qquuii bbiieenn ssoouuvveenntt ooppèèrreenntt ddaannss llee ccaaddrree ddee ccoonnttrraattss àà lloonngg tteerrmmee.. UUnnee aauuttrree ccaarraaccttéérriissttiiqquuee eesstt ll’’iinnttéérrêêtt ppoorrttéé àà ll’’ééttaatt ddeess nnaavviirreess eett aauuxx ffaacctteeuurrss dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt,, ccoommmmee eenn ttéémmooiiggnnee lleess ooppéérraattiioonnss eett pprrooggrraammmmeess dd’’iinnssppeeccttiioonn mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr ddee nnoommbbrreeuuxx aaffffrréétteeuurrss.. DDee mmêêmmee qquuee ll’’eeffffeett ddee ll’’ééttaatt dduu ppoorrtt qquuii pprrooccèèddee àà ddee pplluuss eenn pplluuss nnoommbbrreeuusseess iinnssppeeccttiioonnss,, nn’’aacccceeppttaanntt pplluuss qquuee ddeess nnaavviirreess pprréésseennttaanntt cceerrttaaiinneess ggaarraannttiieess.. PPoouurrttaanntt lleess ppeerrffoorrmmaanncceess dduu sseecctteeuurr ssuurr llee ppllaann ddee llaa qquuaalliittéé ppoouurrrraaiieenntt êêttrree aamméélliioorrééeess ssii ll’’oonn pprreenndd eenn ccoommppttee lleess aacccciiddeennttss eett nnaauuffrraaggeess ddee ppééttrroolliieerrss ssuurrvveennuu aauu llaarrggee ddeess ccôôtteess ddee ppaayyss iimmppoorrttaatteeuurrss.. DDuu ppooiinntt ddee vvuuee ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eett nnoouuss llee vveerrrroonnss pplluuss aavvaanntt ,, ll’’eexxeemmppllee llee pplluuss mmaarrqquuaanntt ééttaanntt ll’’éécchhoouuaaggee ddee ll’’EEXXXXOONN VVAALLDDEESS eenn 11998899 qquuii aa ddiirreecctteemmeenntt iimmpplliiqquuéé llee rrééddaaccttiioonn ddee ll’’OOIILL PPOOLLLLUUTTIIOONN AACCTT aauuxx UUSSAA ,, eett iinnfflluueennccéé lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss ddee ll’’OOMMII.. NNoouuss aavvoonnss eessssaayyéé ddee ddoonnnnéé llee ccaaddrree ddee ll’’eennttrreepprriissee ddee ttrraannssppoorrtt ppééttrroolliieerr ddaannss ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt ddoonntt lleess ssppéécciiffiicciittééss eesssseennttiieelllleess ssoonntt qquuee lleess aacctteeuurrss ooppèèrreenntt ddaannss uunn rréésseeaauu ddee rréégglleemmeennttaattiioonnss qquuii bbiieenn ssoouuvveenntt ddééccoouullee ccoommmmee vvuu eenn ddeerrnniieerr ppaarraaggrraapphhee dd’’éévvéénneemmeennttss mmaarriittiimmeess ggrraavveess ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn lliibbrree mmaarrcchhéé aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, LLeess rréégglleemmeennttaattiioonnss eett ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess tteenntteenntt ddee ccaaddrreerr lleess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ppééttrroolliieerr..
 10. 10. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 10 - SSeeccttiioonn 33-- LL’’iinnfflluueennccee ddeess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess ssuurr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn CChhaaqquuee ccaattaassttrroopphhee mmaarriittiimmee ffaaiitt éévvoolluueerr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee «« ssééccuurriittéé »» vviissaanntt àà lliimmiitteerr lleess rriissqquueess mmaaiiss eenn ffaaiissaanntt éévvoolluueerr lleess ccooûûttss ppoouurr ll’’aarrmmaatteeuurr//llaa ccoommppaaggnniiee.. IIll eesstt iinnttéérreessssaanntt ddee vvooiirr llee ccooûûtt ddee llaa ssééccuurriittéé 11-- LLee ccooûûtt ddee llaa ssééccuurriittéé LLeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ,, lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss eeuurrooppééeennnneess,, eett nnaattiioonnaalleess tteell ll’’OOiill PPoolllluuttiioonn AAcctt iimmpplliiqquuaanntt ddee nnoouuvveelllleess rrèègglleess ddee ccoonnssttrruuccttiioonnss ddeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss,, ddee cceerrttiiffiiccaattiioonnss,, llaa pprreessssiioonn mmeessuurrééee ddeess cchhaarrggeeuurrss ((VVEETTTTIINNGG)) mmeettttaanntt eenn ppllaaccee lleeuurr pprrooggrraammmmee ddee ccoonnttrrôôlleess ppoouurr ss ‘‘aassssuurreerr ddee llaa qquuaalliittéé ddeess nnaavviirreess aaffffrrééttééss,, ddee ll’’ooppiinniioonn ppuubblliiqquueess ffaaccee aauuxx ccaattaassttrroopphheess eennttrraaîînnaanntt uunnee ppoolllluuttiioonn,, eennttrraaîînneenntt ddeess ccooûûttss iimmppoorrttaannttss ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss//ccoommppaaggnniiee eett lleess ooppéérraatteeuurrss.. lleess pprroobbllèèmmeess ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett ddee pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt iimmpplliiqquueenntt qquuee ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss ssooiieenntt mmiisseess eenn ppllaaccee ccaarr llee «« mmaarrcchhéé »» iinntteerrnnaattiioonnaall nnee llee ffeerraaiitt ppaass oouu iinnééggaalleemmeenntt.. 22-- ppeerrttiinneenncceess ééccoonnoommiiqquueess ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn 22--11 ppooiinntt ddee vvuuee ddeess aarrmmaatteeuurrss ,, aaffffrréétteeuurrss eett cchhaarrggeeuurrss FFrraannççaaiiss lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss mmiisseess eenn œœuuvvrree ssoonntt--eelllleess ppeerrttiinneenntteess dd’’uunn ppooiinntt ddee vvuuee ééccoonnoommiiqquuee ,,dduu ppooiinntt ddee vvuuee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr//ccoommppaaggnniiee eett ddeess cchhaarrggeeuurrss nnoouuss iinnddiiqquueerroonnss qquuee nnoonn.. LLeess aarrmmaatteeuurrss eett cchhaarrggeeuurrss ppeennsseenntt qquuee lleess mmeessuurreess eexxiissttaanntteess ddééccoouullaanntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, ddeess rrèègglleess eett uussaaggeess ddee llaa pprrooffeessssiioonn ssoonntt ssuuffffiissaanntteess ,, eelllleess oonntt mmeennéé àà uunnee rréédduuccttiioonn ffaacctteeuurr 33 dduu nnoommbbrree eett ddee ll’’aammpplleeuurr ddeess ppoolllluuttiioonnss ppééttrroolliièèrreess mmaajjeeuurreess ppaarr ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLeess aarrmmaatteeuurrss,, aaffffrréétteeuurrss eett cchhaarrggeeuurrss oonntt nnoottaammmmeenntt eenn FFrraannccee ssiiggnnéé aavveecc ll’’EEttaatt uunnee cchhaarrttee ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ddeess ttrraannssppoorrttss ppééttrroolliieerr((11)) ss’’eennggaaggeeaanntt àà nnee pplluuss aaffffrréétteerr ddee nnaavviirree ssoouuss nnoorrmmeess.. LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn eenn ppllaaccee eesstt ssuuffffiissaannttee.. PPoouurr llaa pprrooffeessssiioonn,, IIll aappppaarrttiieenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii aauuxx EEttaattss eett àà llaa ppuuiissssaannccee ppuubblliiqquuee eeuurrooppééeennnnee dd’’iinntteerrvveenniirr nnoottaammmmeenntt ppaarr llee rreennffoorrcceemmeenntt dduu ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess.. ______________________ ((11)) aannnneexxee 11
 11. 11. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 11 - ttoouutteeffooiiss lleess rriissqquueess éévvooqquuééss ccoommmmee nnoouuss llee mmoonnttrreerroonnss ssoonntt iimmppoorrttaannttss ssuurr ll’’aassppeecctt hhuummaaiinn eett lleess rriissqquueess ppootteennttiieelllleemmeenntt lloouurrddss ppoouurr ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. DDee ccee ffaaiitt ssoouuss llaa pprreessssiioonn ddeess ooppiinniioonnss ppuubblliiccss,, lleess EEttaattss eett lleess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess oonntt rraattiiffiiéé lleess ccoonnvveennttiioonnss eett mmiiss eenn œœuuvvrree lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss nnéécceessssaaiirreess.. 22--22 LL’’eennsseemmbbllee ddee cceess rréégglleemmeennttaattiioonnss ppuuiiss nnoorrmmeess ssoonntt--eelllleess ééccoonnoommiiqquueemmeenntt ppeerrttiinneenntteess ppoouurr lleess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess DDaannss uunn rraappppoorrtt ddee ll’’OOCCDDEE ((11)) ll’’oonn nnootteerraa lleess ddiifffféérreenncceess ddeess ccooûûttss dd’’eexxppllooiittaattiioonnss eessttiimmaattiiffss ppoouurr uunn ttrraannssppoorrtt ddee pprroodduuiittss ddee 4400..000000 ttoonnnneess ((eenn UUSS $$ ppaarr jjoouurr))  bboonnnnee pprraattiiqquuee 44885500 $$  pprraattiiqquuee ccoouurraannttee 44225500 $$  pprraattiiqquuee ssttaannddaarrdd 33775500 $$  ppllaanncchheerr 33110000 $$ sseelloonn ccee rraappppoorrtt llee nniivveeaauu ssttaannddaarrdd ccoorrrreessppoonndd àà llaa ddééppeennssee mmiinniimmuumm ppoouurr aassssuurreerr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess nnoorrmmeess ddee bbaassee ddee ssééccuurriittéé.. LLee nniivveeaauu ppllaanncchheerr eesstt uunn nniivveeaauu dd’’eexxppllooiittaattiioonn eenn ddeeççàà dduu nniivveeaauu ssttaannddaarrdd eett ll’’eexxppllooiittaattiioonn nnee ppeeuutt ssee ppoouurrssuuiivvrree àà ccee nniivveeaauu qquuee ssii llee nnaavviirree nn’’eesstt ppaass rreeppéérréé ppaarr lleess aauuttoorriittééss cchhaarrggééeess dd’’aapppplliiqquueerr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn.. EEnn aauuccuunn ccaass pprréécciissee llee rraappppoorrtt ,, iill (( llee nniivveeaauu ppllaanncchheerr)) nnee ddééccrriitt llee nniivveeaauu dd’’eexxppllooiittaattiioonn llee pplluuss bbaass ddaannss ll’’aabbssoolluu,, ii..ee cceelluuii ddee nnaavviirreess qquuii aauurraaiieenntt ddee sséérriieeuuxx ddééffaauuttss ddee ssttrruuccttuurree eett dd’’ééqquuiippeemmeenntt aavveecc ddeess ééqquuiippaaggeess iinnccoommppéétteennttss.. DDaannss ddee tteelllleess cciirrccoonnssttaanncceess,, llee ccooûûtt dd’’eexxppllooiittaattiioonn sseerraaiitt iinnfféérriieeuurr aauuxx 33110000$$ mmaaiiss aavveecc ddeess rriissqquueess ccoommppaarraattiivveemmeenntt éélleevvééss.. nnoouuss ddéévveellooppppeerroonnss pplluuss aavvaanntt ll’’iimmpplliiccaattiioonn ddee cceess ccooûûttss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett iinnddiiqquueerroonnss qquuee llee ccooûûtt ddee ll’’aabbsseennccee ddee ssééccuurriittéé eennggeennddrree dd’’aauuttrreess ccooûûttss àà ssaavvooiirr llaa ppeerrtteess ddee nnaavviirreess eett ddee vviiee hhuummaaiinneess eett ddaannss llee ccaass dduu ppééttrroollee eett pprroodduuiittss ddeess ddoommmmaaggeess ddiirreecctt àà ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt eett iinnddiirreecctt eenn ppeerrtteess ééccoonnoommiiqquueess 11-- OOCCDDEE//GGDD ((9966)) «« aavvaannttaaggeess ccoonnccuurrrreennttiieellss ddoonntt bbéénnééffiicciieenntt cceerrttaaiinnss aarrmmaatteeuurrss dduu ffaaiitt ddee ll’’iinnoobbsseerrvvaattiioonn ddeess rrèègglleess eett ddeess nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess eenn vviigguueeuurr »».. SSeeccttiioonn 44-- llee ccaaddrree ccoonnvveennttiioonnnneell 11-- AAvvaanntt pprrooppooss NNoouuss rreepprreennddrroonnss ddaannss uunn pprreemmiieerr lleess tteemmppss lleess tteerrmmeess eett pprrooppooss ddéévveellooppppeerr ppaarr mmaaîîttrree CChh.. SSCCAAPPEELL ddaannss ll’’iinnssééccuurriittéé mmaarriittiimmee «« ll’’eexxeemmppllee ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess »» ((11)) qquuii mmoonnttrree ddaannss ccee ppllaaiiddooyyeerr llee lliieenn ééttrrooiitt àà ppoosstteerriioorrii eennttrree ll’’éévvéénneemmeenntt ddee mmeerr eett llaa rréégglleemmeennttaattiioonn,, ppuuiiss mmeettttrroonnss eenn ppaarraallllèèllee lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss eett éévvéénneemmeennttss ddee mmeerr..
 12. 12. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 12 - «« llaa lliibbeerrttéé ddee llaa hhaauuttee mmeerr,, aa ppoouurr eeffffeett ddee ssoouussttrraaiirree lleess iimmmmeennssiittééss mmaarriittiimmeess àà ll’’eemmpprriissee ddeess llooiiss nnaattiioonnaalleess.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn aappppaarreeiill ccoonnssiiddéérraabbllee ddee ddrrooiitt ssuubbssttaannttiieell iinntteerrnnaattiioonnaall ccaarraaccttéérriissee llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLaa pprrééooccccuuppaattiioonn ddee ssééccuurriittéé eesstt pprréésseennttee ddee lloonngguuee ddaattee.. LLaa pprreemmiièèrree ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ((SSaaffeettyy ooff lliiffee AAtt SSeeaa)),, rreellaattiivvee àà llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr,, pprrooccèèddee ddééjjàà ddee llaa ddééssaassttrreeuussee llooggiiqquuee ddee ccaattaassttrroopphheess qquuii aanniimmee,, ddee ffaaççoonn ffuunneessttee mmaaiiss ccoonnssttaannttee,, llee ddrrooiitt ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. EEllllee iinntteerrvviieenntt eenn 11991144,, aauu lleennddeemmaaiinn dduu nnaauuffrraaggee dduu TTIITTAANNIICC .. llee ssoouuccii ddee pprréésseerrvvaattiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt rrééssuullttee,, qquuaanntt àà lluuii,, ddee llaa pprreemmiièèrree ccaattaassttrroopphhee ddee ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmee ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess,, ll’’éécchhoouueemmeenntt dduu TTOORRRREEYY CCAANNYYOONN ,, llee 1188 mmaarrss 11996677,, ssuurr lleess rréécciiffss eennttrree llaa CCoorrnnoouuaaiillllee eett lleess îîlleess SScciillllyy,, ssoouuiillllaanntt llaa ccôôttee ddee ggrraanniitt rroossee ddee 3300..000000 ttoonnnneess ddee ppééttrroollee.. LLaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess dduu 2299//1111//11996699 ddoonnnnee ppoouuvvooiirr àà ll’’ééttaatt ccôôttiieerr dd’’iinntteerrvveenniirr,, aauu--ddeellàà ddee sseess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess,, aauu mméépprriiss ddee llaa lliibbeerrttéé ddee hhaauuttee mmeerr,, eenn ccaass dd’’aacccciiddeenntt «« rreepprréésseennttaanntt uunn ddaannggeerr ggrraavvee eett iimmmmiinneenntt ddee ppoolllluuttiioonn ppoouurr sseess ccôôtteess eett iinnttéérrêêttss ccoonnnneexxeess »».. llee ddiissppoossiittiiff eesstt ccoommppllééttéé eenn 11997733 ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL,, ccoonnvveennttiioonn ddee LLoonnddrreess dduu 22//1111//11997733 ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ddeess mmeerrss ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. .... »» 22-- lleess ccoonnvveennttiioonnss 22--11 llaa ccoonnvveennttiioonn CCLLCC llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ccoonnnnuu ssoouuss llee nnoomm ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ppoouurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ((CCLLCC)),, eellllee oobblliiggee nnoottaammmmeenntt ll’’aarrmmaatteeuurr àà ssee ddootteerr ddee ccoouuvveerrttuurreess dd’’aassssuurraanncceess àà ddeess nniivveeaauuxx ddoonnnnééss ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà ddeess aaccttiioonnss eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ddaannss llee ccaass ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ss’’eesstt llaa ccrrééaattiioonn dduu ffoonndd ddee lliimmiittaattiioonn..((1199//0066//11997755)) 22--22 llaa ccoonnvveennttiioonn «« FFIIPPOOLL »» LLaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn dd’’uunn FFoonnddss IInntteerrnnaattiioonnaall dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr ddeess hhyyddrrooccaarrbbuurreess oouu ccoonnvveennttiioonn ppoouurr llee ffoonnddss ((FFIIPPOOLL)) CCeettttee ccoonnvveennttiioonn aa ccrréééé uunn ffoonnddss qquuii ppeeuutt ddééddoommmmaaggeerr lleess vviiccttiimmeess ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ssii lleess ddiissppoossiittiioonnss rrééssuullttaanntt ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssoonntt iinnssuuffffiissaanntteess.. LLeess ccoonnttrriibbuuttiioonnss dduu ffoonnddss ssoonntt ffaaiitteess ppaarr llee pprrééllèèvveemmeenntt dd’’uunnee ttaaxxee ssuurr lleess ssoocciiééttééss ppééttrroolliièèrreess qquuii rreeççooiivveenntt pplluuss ddee 115500..000000 ttoonnnneess ppaarr aann dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess..((1166//1100//11997788)) llee mmoonnttaanntt dduu ffoonnddss éévvoolluueerraa aauu ffiill ddeess ccaattaassttrroopphheess eett pprreessssiioonn ppuubblliiqquueess ,, ssuuiittee aauu nnaauuffrraaggee dduu «« PPrreessttiiggee »» iill vviieenntt dd’’êêttrree ppoorrtteerr àà uunn mmoonnttaanntt ééqquuiivvaalleenntt aauu mmoonnttaanntt ddee ll’’OOiill PPoolllluuttiioonn AAcctt àà ssaavvooiirr 992200 mmiilllliioonnss €€uurrooss ((11)).. 22--33 LLaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess nnaavviirreess 11997733//7788 oouu MMAARRPPOOLL 7733//7788 ((0022//1100//11998833))
 13. 13. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 13 - LL’’oobbjjeeccttiiff ddee llaa ccoonnvveennttiioonn eesstt ddee ddiimmiinnuueerr llaa ppoolllluuttiioonn aacccciiddeenntteellllee pprroovveennaanntt ddeess aacccciiddeennttss ddee ppééttrroolliieerrss,, llaa ccoonnvveennttiioonn -- IInntteerrddiitt aauuxx nnaavviirreess ddee mmeerr ddee ddéévveerrsseerr vvoolloonnttaaiirreemmeenntt ddeess hhyyddrrooccaarrbbuurreess (( ppeerrssiissttaannttss oouu nnoonn)) eett ddeess mmééllaannggeess àà bbaassee dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess ddaannss ddeess eennddrrooiittss ddééssiiggnnééss.. ZZoonneess àà mmooiinnss ddee 5500 mmiilllleess ddeess ccôôtteess aaiinnssii qquuee ddaannss ddeess zzoonneess ssppéécciiaalleess iinncclluuaanntt llaa mmééddiitteerrrraannééee.. -- LLiimmiittee llee vvoolluummee mmaaxxiimmuumm dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess qquu’’uunn ppééttrroolliieerr ppeeuutt ddéévveerrsseerr aauu ccoouurrss dduu vvooyyaaggee ssuurr bbaallllaasstt àà 11//3300 000000 èèmmee ddee llaa ccaappaacciittéé ddee ttrraannssppoorrtt dduu nnaavviirree.. -- FFiixxee lleess lliimmiitteess mmaaxxiimmaalleess aauu ttaauuxx ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt qquu’’uunn nnaavviirree eesstt aauuttoorriisséé àà ddéévveerrsseerr eenn ddeehhoorrss ddeess zzoonneess pprréécciittééeess ((3300 lliittrreess//mmiillllee nnaauuttiiqquuee)).. -- OObblliiggee lleess ppaarrttiieess àà llaa ccoonnvveennttiioonn àà eennccoouurraaggeerr ll’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee ddiissppoossiittiiffss ddee rréécceeppttiioonn ddeess rrééssiidduuss dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. -- RReenndd oobblliiggaattooiirree lleess ééqquuiippeemmeenntt CCOOWW eett SSBBTT ((22)) ppoouurr lleess ppééttrroolliieerrss nneeuuffss eett ttrraannssppoorrtteeuurrss ddee bbrruutt eenn sseerrvviiccee 22--44 llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS eett sseess ddeerrnniieerrss ddéévveellooppppeemmeennttss llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS eett sseess ddeerrnniieerrss ddéévveellooppppeemmeennttss cchhaappiittrree IIXX GGeessttiioonn ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess :: llee ccooddee IISSMM ((ccooddee iinntteerrnnaattiioonnaall ddee llaa ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé)) ffaaiitt ddee llaa ssééccuurriittéé uunnee pprriioorriittéé ppoouurr lleess pprroopprriiééttaaiirreess ddee nnaavviirreess.. LLeess nnaavviirreess vviissééss ppaarr llee ccooddee ddooiivveenntt aavvooiirr àà bboorrdd uunnee aatttteessttaattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ((33))qquuii ppeeuutt êêttrree vvéérriiffiiééee àà ll’’ooccccaassiioonn dd’’eessccaalleess ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt .. lleess pprrooccéédduurreess pprreessccrriitteess ppaarr llee ccooddee ddooiivveenntt êêttrree ééttaayyééeess ppaarr ddeess ddooccuummeennttss eett ddééccrriitteess ddaannss uunn mmaannuueell ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ddoonntt uunn eexxeemmppllaaiirree ddooiitt êêttrree ccoonnsseerrvvéé àà bboorrdd.. ______________________ ((11)) ddéécciissiioonn dduu 1122//0055//22000033 ddaannss llee ccaaddrree ddee ll’’OOMMII ppoorrttaanntt llee FFoonnddss FFIIPPOOLL àà 992200 mmiilllliioonnss €€uurrooss.. ((22)) CCOOWW :: ssyyssttèèmmee ddee nneettttooyyaaggee ddeess cciitteerrnneess eett iinneerrttaaggee,, SSBBTT ((cciitteerrnnee ddee bbaallllaassttaaggee ddééddiiééee)) ((33)) aannnneexxee 22 «« llaa ccoommppaaggnniiee »» eesstt tteennuuee dd’’ééttaabblliirr uunn ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé .. llee tteerrmmee «« ccoommppaaggnniiee »» ddééssiiggnnee llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree oouu ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee,, tteell qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr--ggéérraanntt oouu ll’’aaffffrréétteeuurr ccooqquuee--nnuuee,, aassssuummaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn dduu nnaavviirree.. LLee ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddooiitt nnoottaammmmeenntt ccoommppoorrtteerr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee mmooddaalliittééss pprraattiiqquueess ::  uunnee ppoolliittiiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddeess iinnssttrruuccttiioonnss eett ddeess pprrooccéédduurreess pprroopprreess àà ggaarraannttiirr llee ssééccuurriittéé ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  uunnee hhiiéérraarrcchhiiee eett ddeess mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ppeerrmmeettttaanntt aauuxx mmeemmbbrreess dduu ppeerrssoonnnneell ddee bboorrdd ddee ccoommmmuunniiqquueerr eennttrree eeuuxx eett aavveecc lleess mmeemmbbrreess dduu ppeerrssoonnnneell àà tteerrrree  ddeess pprrooccéédduurreess ddee nnoottiiffiiccaattiioonnss ddeess aacccciiddeennttss  ddeess pprrooccéédduurreess dd’’iinntteerrvveennttiioonn eenn ccaass ddee ssiittuuaattiioonn dd’’uurrggeennccee  ddeess pprrooccéédduurreess dd’’aauuddiitt iinntteerrnnee eett ddee ccoonnttrrôôllee ddee ggeessttiioonn llaa ccoommppaaggnniiee eesstt tteennuuee ddee ccoonncceevvooiirr eett ddee mmeettttrree eenn œœuuvvrree uunnee ppoolliittiiqquuee
 14. 14. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 14 - ppeerrmmeettttaanntt ddee rrééaalliisseerr sseess oobbjjeeccttiiffss cc’’eesstt àà ddiirree pprréévvooiirr lleess rreessssoouurrcceess aaddééqquuaatteess eett uunn ssoouuttiieenn aapppprroopprriiéé àà tteerrrree eenn nnoommmmaanntt uunn mmoonnssiieeuurr ssééccuurriittéé.. LLee ccooddee IISSMM rreessppoonnssaabbiilliissee llaa ccoommppaaggnniiee eett llaa ssoocciiééttéé qquuii llee mmeett eett aaiiddee àà llee mmeettttrree eenn ppllaaccee eenn llaa mmaajjoorriittéé ddeess ccaass lleess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn.. LLaa nnoonn aapppplliiccaattiioonn oouu iinnssuuffffiissaannccee dd’’aapppplliiccaattiioonn dduu ccooddee eennttrraaîînnee ddeess ssaannccttiioonnss ccoommmmee  llaa ssaaiissiiee dduu nnaavviirree ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt  llee rreeffuuss ddee ll’’aauuttoorriissaattiioonn ddoonnnnééee nnaavviirree dd’’eennttrrééee ddaannss cceerrttaaiinnss ppoorrttss  ll’’iimmppoossiittiioonn dd ‘‘aammeennddee  llee rreeffuuss ddee ll’’aassssuurreeuurr ddee ccoouuvvrriirr llee rriissqquuee «« ccoorrppss »» eett rreessppoonnssaabbiilliittéé  ll’’iinnssccrriippttiioonn dduu nnaavviirree ssuurr llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess EEQQUUAASSYYSS iimmpplliiqquuaanntt ddeess vviissiitteess eett iinnssppeeccttiioonnss ddee ttoouuss lleess nnaavviirreess ddee ll’’aarrmmaatteeuurr aauuxx eessccaalleess ssuuiivvaanntteess.. IIll iinnttrroodduuiitt uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’aarrmmaatteeuurr eett ddee ll’’ooppéérraatteeuurr ssii lleess nnoorrmmeess nnee ssoonntt aapppplliiqquuééss,, ddéémmoonnttrraanntt ll’’aabbsseennccee ddee «« dduuee ddiilliiggeennccee »» llaa nnaavviiggaabbiilliittéé dduu nnaavviirree nn’’ééttaanntt ppaass aassssuurréé .. ll’’aarrmmaatteeuurr//ccoommppaaggnniiee nnee ppoouuvvaanntt ss’’eexxoonnéérreerr ddee ssaa ffaauuttee.. 22--55 LLeess iinnssppeeccttiioonnss ddeess nnaavviirreess :: ppaarr ll’’’’EEttaatt dduu ppoorrtt LLaa ccoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee aa pprrooppoosséé ddeeuuxx ttrraaiinnss ddee mmeessuurreess ((EErriikkaa 11 eett EErriikkaa 22)) vviissaanntt àà aamméélliioorreerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee .. lleess EEttaattss mmeemmbbrreess oonntt oobblliiggaattiioonn ddee ccoonnttrrôôlleerr 2255%% ddeess nnaavviirreess eennttrraanntt ddaannss lleeuurr PPoorrtt,, ccoonnffoorrttaanntt lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu mméémmoorraanndduumm ddee PPaarriiss ((11)) LLee ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess àà rriissqquuee ((ddoonn lleess ppééttrroolliieerrss)) ddeevviieenntt oobblliiggaattooiirree.. LLeess ppééttrroolliieerr ddee pplluuss ddee 1155 aannss ppoouurrrroonntt êêttrree bbaannnniiss ddeess ppoorrttss eeuurrooppééeennss ss’’iillss ssoonntt iimmmmoobbiilliisséé pplluuss ddee ddeeuuxx ffooiiss ppaarr ddeess aauuttoorriittééss ddee ccoonnttrrôôllee aauu ccoouurrss ddeess ddeeuuxx aannnnééeess pprrééccééddeenntteess.. UUnnee lliissttee nnooiirree sseerraa ééttaabblliiee eett ppuubblliiééee ((22)).. LL’’oonn nnootteerraa qquu’’iill nn’’eexxiissttee ppaass ddee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssppéécciiffiiqquuee ppoouurr ééttaayyeerr cceess aaccttiioonnss ddeess EEttaattss dduu ppoorrtt.. TToouutteeffooiiss ll’’OOMMII aapppprroouuvvee llee ddrrooiitt ddee cceess EEttaattss àà aapppplliiqquueerr ddeess nnoorrmmeess ddee ssééccuurriittéé aauuxx nnaavviirreess eennttrraanntt ddaannss lleeuurrss ppoorrttss eett uunn rrééggiimmee rriiggoouurreeuuxx ddee ccoonnttrrôôllee PPaarr ll’’’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn LLeess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn eexxeerrcceenntt uunnee jjuurriiddiiccttiioonn eett uunn ccoonnttrrôôllee ssuurr lleess qquueessttiioonnss aaddmmiinniissttrraattiivveess,, tteecchhnniiqquueess eett ssoocciiaalleess ccoonncceerrnnaanntt lleess nnaavviirreess qquuii bbaatttteenntt lleeuurr ppaavviilllloonn .. ppoouurr rreemmpplliirr cceettttee mmiissssiioonn lleess EEttaatt dduu ppaavviilllloonn oonntt bbeessooiinn dd’’uunnee aaddmmiinniissttrraattiioonn eeffffiiccaaccee eett ccoommppéétteennttee.. TToouutteeffooiiss ttoouutteess nn’’oonntt ppaass lleess mmooyyeennss ooùù llaa vvoolloonnttéé ddee llee ffaaiirree,, ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddee nnaavviirree ééttaanntt uunnee ssoouurrccee ddee rreevveennuuss ppoouurr cceerrttaaiinnss ééttaattss ddoonntt lleess ccoonnssiiddéérraattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess pprriimmeenntt ssuurr llaa ssééccuurriittéé.. CCeess ééttaattss ddééllèègguueenntt ll’’iinnssppeeccttiioonnss aauuxx ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss ,,ssoocciiééttééss ccoommmmeerrcciiaalleess,, qquuii ttoommbbeenntt ddaannss llee mmêêmmee ttrraavveerrss.. IIll eesstt aalloorrss ddéélliivvrréé ddeess
 15. 15. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 15 - cceerrttiiffiiccaatt ddee ccllaassssee àà ddeess nnaavviirreess eenn iinnffrraaccttiioonnss aavveecc llaa rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eett nnoorrmmeess tteecchhnniiqquueess ddee ll’’OOMMII.. ((11)) lleess ééttaattss mmeemmbbrreess ddee ll’’uunniioonn eeuurrooppééeennnnee oonntt ssiiggnnéé eenn 11998822 «« llee mméémmoorraanndduumm dd’’eenntteennttee ssuurr llee ccoonnttrrôôllee ddee ll’’ééttaatt dduu ppoorrtt »» iill ss’’aappppuuiiee ssuurr lleess iinnssttrruummeenntt ssuuiivvaannttss ::  ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr lleess lliiggnneess ddee cchhaarrggee ddee 11996666  llee pprroottooccoollee ddee 11998888 rreellaattiiff àà llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess lliiggnneess ddee cchhaarrggee ddee 11996666  llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS 11997744  lleess pprroottooccoolleess ddee11997788 eett 11998888 rreellaattiiffss àà SSOOLLAASS 11997744  ccoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL7733 eett pprroottooccoollee ddee 11997788  ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr lleess nnoorrmmeess ddee ffoorrmmaattiioonn ddee ggeennss ddee mmeerr,, ddéélliivvrraannccee ddeess bbrreevveettss eett ddee vveeiillllee 11997788 ((SSTTCCWW))  ccoonnvveennttiioonn CCOOLLRREEGG 11997722  ccoonnvveennttiioonn OOIITT nn°°114477 ccoonncceerrnnaanntt lleess nnoorrmmeess mmiinniimmaa àà oobbsseerrvveerr ssuurr lleess nnaavviirreess mmaarrcchhaannddss  ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee 11996699 ssuurr llee jjaauuggeeaaggee ddeess bbââtteeaauuxx.. ((22)) aannnneexxee 33 DDaannss lleess ccoonnttrrôôlleess ddee ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt ffiigguurree ccoommmmee iinnddiiqquuéé eenn aannnneexxee pprrééccééddeennttee ,, llaa rréégglleemmeennttaattiioonn dduu ttrraavvaaiill eett llaa rréégglleemmeennttaattiioonn SSTTCCWW,, cceellaa nnoouuss aammèènnee ttoouutt nnaattuurreelllleemmeenntt àà pprréécciisseerr qquuee llee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee rreevvêêtt uunn ccaarraaccttèèrree iinntteerrnnaattiioonnaall eett qquuee ll’’ééqquuiippaaggee eesstt rrééggiitt ppaarr llaa llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee dduu ppaavviilllloonn.. NNoouuss aabboorrddeerroonnss ccii--aapprrèèss bbrriièèvveemmeenntt cceett aassppeecctt.. 22--66 LLeess rréégglleemmeennttaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess dduu ttrraavvaaiill EElllleess ssoonntt bbaassééeess ppoouurr llee ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee ssuurr lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss ddéévveellooppppééeess aauu sseeiinn ddee ll’’OOIITT àà GGeennèèvvee ((11)).. CCeess tteexxtteess ssoonntt iinnééggaalleemmeenntt mmiiss eenn ooeeuuvvrree ppaarr lleess ooppéérraatteeuurrss.. CCoommmmee llee ccooûûtt dd’’ééqquuiippaaggee eesstt ll’’uunn ddeess ppoosstteess lleess pplluuss iimmppoorrttaanntt ddaannss ll’’eexxppllooiittaattiioonn dduu nnaavviirree,, lleess ooppéérraatteeuurrss cchheerrcchheenntt àà llee rréédduuiirree eenn rreeccrruuttaanntt aauu nniivveeaauu ddeess ééqquuiippaaggeess dduu ppeerrssoonnnneell dd’’eexxééccuuttiioonn eett aauujjoouurrdd’’hhuuii ooffffiicciieerrss pprroovveennaanntt ddee ppaayyss éémmeerrggeennttss tteellss lleess pphhiilliippppiinneess,, ll’’IInnddee,, eett aauujjoouurrdd’’hhuuii lleess ppaayyss dd’’AAssiiee.. IIll ss’’aaggiitt ddee ll’’aassppeecctt llee mmooiinnss rréégglleemmeennttéé ooffffrraanntt ppaarr llàà llee pplluuss ddee ppoossssiibbiilliittéé ddee ffaaiirree ddeess ééccoonnoommiieess ppoouurr ll’’aarrmmaatteeuurr//ccoommppaaggnniiee eett ooppéérraatteeuurrss.. NNoouuss aavvoonnss ddaannss lleess ddéévveellooppppeemmeennttss pprrééccééddeennttss pprréésseennttééss uunnee ppaarrttiieess ddeess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss aauuxxqquueelllleess iillss ssoonntt ccoonnffrroonnttééss mmaaiiss ssaannss rreennttrreerr ddaannss llee ddééttaaiill ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss eett eexxiiggeenncceess ddee cceelllleess--ccii .. NNoouuss aalllloonnss ddaannss llaa ssuuiittee ddee nnoottrree ddéévveellooppppeemmeenntt aabboorrddeerr lleess iinncciiddeenncceess ssuurr lleess pprriinncciippaauuxx aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddeess tteexxtteess pprréécciittééss eett vvooiirr lleeuurrss iimmpplliiccaattiioonnss ssuurr lleess ccoommppoorrtteemmeennttss qquu’’iillss pprréésseenntteenntt ppoouurr lleess aacctteeuurrss ffaaccee aauu rriissqquuee.. NNoouuss vveerrrroonnss ppoouurrqquuooii lleess aacctteeuurrss oonntt rreeccoouurrss «« aauuxx ppaavviilllloonnss ddee nnéécceessssiittéé »» ccoommmmee ll’’eexxpprriimmee lleess aarrmmaatteeuurrss//ccoommppaaggnniieess,, oouu ppaavviilllloonn ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn
 16. 16. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 16 - ,, nnoouuss tteenntteerroonnss ddee vvooiirr ppoouurrqquuooii lleess mmaajjoorrss ppééttrroolliieerrss ssoonntt ddeevveennuuss ddeess cchhaarrggeeuurrss,, eett ppoouurrqquuooii llaa fflloottttee ppééttrroolliièèrree eesstt ccoommppoossééee dd’’uunnee mmuullttiittuuddee ddee ppeettiitteess ccoommppaaggnniieess eett ccee ttrraavveerrss ll’’iinncciiddeennccee ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn mmaarrcchhéé ddee lliibbrree éécchhaannggee//ccoonnccuurrrreennttiieell ((11)) ccoonnvveennttiioonn ddee 11997766 ((nn°°114477 ddee ll’’OOIITT)) ssuurr lleess mmiinniimmaass.. CCoonnvveennttiioonn ssuurr ll’’ââggee mmiinniimmuumm ((113377)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr lleess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’aarrmmaatteeuurr eenn ccaass ddee mmaallaaddiiee oouu aacccciiddeenntt ddeess ggeennss ddee mmeerr((5555)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr ll’’aassssuurraannccee mmaallaaddiiee ddeess ggeennss ddee mmeerr ((5566)) CCoonnvveennttiioonn ccoonncceerrnnaanntt lleess ssooiinnss mmééddiiccaauuxx eett lleess iinnddeemmnniittééss mmaallaaddiiee((113300)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr llaa pprréévveennttiioonn ddeess aacccciiddeennttss ((113344)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr llee llooggeemmeenntt ddeess ééqquuiippaaggeess((9922)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr ll’’aalliimmeennttaattiioonn eett llee sseerrvviiccee ddee ttaabbllee((6688)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr lleess bbrreevveettss ddee ccaappaacciittéé ddeess ooffffiicciieerrss((5533)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr llee ccoonnttrraatt dd’’eennggaaggeemmeenntt ddeess mmaarriinnss ((2222)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr llee rraappaattrriieemmeenntt ddeess mmaarriinnss((2233)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr llaa lliibbeerrttéé ssyynnddiiccaallee eett llaa pprrootteeccttiioonn dduu ddrrooiitt ssyynnddiiccaall((8877)) CCoonnvveennttiioonn ssuurr llee ddrrooiitt dd’’oorrggaanniissaattiioonn eett ddee nnééggoocciiaattiioonn ccoolllleeccttiivvee((9988)) CChhaappiittrree 22 -- LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffaacctteeuurr dd’’aauuggmmeennttaattiioonn ddee rriissqquuee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr DDuu ppooiinntt ddee vvuuee mmaarrcchhaannddiisseess ((ffaaccuullttééss)) DDuu ppooiinntt ddee vvuuee rreessppoonnssaabbiilliittéé NNoottrree ddéémmaarrcchhee vvaa ssee ffaaiirree dd’’uunn ppooiinntt ddee vvuuee hhiissttoorriiqquuee ssuurr lleess ppooiinnttss vviissééss ccii-- ddeessssuuss SSeeccttiioonn 11 --hhiissttoorriiqquuee eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’aassppeecctt mmaarrcchhaannddiissee iill ccoonnvviieenntt ddee rreepprreennddrree llee mmoott ddee PPaauull CChhaauuvveeaauu :: «« llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ss’’eennggaaggeeaaiitt àà ttrraannssppoorrtteerr ddaannss nn’’iimmppoorrttee qquuooii,, nn’’iimmppoorrttee ooùù,, eett nn’’iimmppoorrttee ccoommmmeenntt llaa mmaarrcchhaannddiissee àà lluuii ccoonnffiiééee ppaarr llee cchhaarrggeeuurr ,, llee ttoouutt ssaannss aauuccuunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé àà ssaa cchhaarrggee,, cceellaa ddaannss llaa pplluuss ppaarrffaaiittee llééggaalliittéé ppuuiissqquuee ddééccoouullaanntt ddeess ccllaauusseess eett ccoonnddiittiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ssiittuuaattiioonn aaggggrraavvééee ppaarr lleess iinneexxttrriiccaabblleess pprroobbllèèmmeess ddééccoouullaanntt dduu ccoonnfflliitt ddeess llooiiss ddaannss uunn ddoommaaiinnee iinntteerrnnaattiioonnaall.. »» ppoouurr ll’’aassppeecctt ccoorrppss dduu nnaavviirree,, ll’’aarrmmaatteeuurr aa ttoouujjoouurrss ssuu ttiirreerr ccrrééddiitt eett pprroottééggeerr sseess iinnttéérrêêttss hhiissttoorriiqquueemmeenntt llaa pplluuss pprroocchhee «« aassssuurraannccee »» eesstt llee pprrêêtt àà llaa ggrroossssee ((11)) ((aavveennttuurree)).. UUnn iinnvveessttiisssseeuurr pprrêêttee ddee ll’’aarrggeenntt àà ll’’aarrmmaatteeuurr ppoouurr uunnee aavveennttuurree mmaarriittiimmee aavveecc eessppooiirr dd’’êêttrree rreemmbboouurrsséé eett ddee ttoouucchheerr uunn pprrooffiitt iimmppoorrttaanntt,, llaa pprriimmee ddee ggrroossssee.. IIll ss’’aaggiissssaaiitt dd’’uunn ccoonnttrraatt dd’’aassssoocciiaattiioonn,, ddee ccrrééddiitt eett dd’’aassssuurraannccee.. iill ppoorrttaaiitt nnoottaammmmeenntt ssuurr llee ccoorrppss dduu nnaavviirree.. LLee mmoonnttaanntt nnee ppoouuvvaaiitt eexxccééddeerr llaa vvaalleeuurr dduu bbiieenn,, ss’’eesstt uunnee aassssuurraannccee ooùù llee ccaappiittaall ééttaaiitt vveerrsséé àà ll’’aavvaannccee eett rreemmbboouurrsséé ss’’iill nn’’yy aa ppaass ddee ssiinniissttrree.. SSuurr ll’’aassppeecctt rreessppoonnssaabbiilliittéé ll’’aarrmmaatteeuurr aa ttoouujjoouurrss ssuu lliimmiitteerr cceellllee--ccii,, ccoommmmee rraappppeelléé ppaarr mmaaîîttrree CChh.. SSccaappeell ((22)):: «« iill ss’’aaggiitt llàà ddee ll’’uunnee ddeess iinnssttiittuuttiioonnss ttrraaddiittiioonnnneelllleess lleess pplluuss ssppéécciiffiiqquueess dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee.. DDeeppuuiiss llee mmooyyeenn ââggee,, uunn pprriinncciippee rreepprriiss eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss ppaarr ll’’oorrddoonnnnaannccee ddee llaa mmaarriinnee ddee 11668811,, ppeerrmmeettttaaiitt àà ll’’aarrmmaatteeuurr dd’’aabbaannddoonnnneerr llee nnaavviirree eett llee ffrreett àà sseess ccrrééaanncciieerrss
 17. 17. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 17 - mmaarriittiimmeess .. llaa rrèèggllee rreepprriissee àà ll’’aarrttiiccllee 221166 dduu ccooddee dduu ccoommmmeerrccee,, ééttaaiitt eexxttrrêêmmeemmeenntt bbrruuttaallee,, ppuuiissqquuee ll’’aabbaannddoonn dduu nnaavviirree ss’’eenntteennddaaiitt eenn nnaattuurree qquuaanndd bbiieenn mmêêmmee cceelluuii--ccii aauurraaiitt ffaaiitt nnaauuffrraaggee ddaannss lleess aabbyysssseess ooccééaanniiqquueess .. PPuuiiss llaa lliimmiittaattiioonn eenn vvaalleeuurr ss’’eesstt ssuubbssttiittuuééee àà ll’’aabbaannddoonn eenn nnaattuurree »» .. cc’’eesstt ll’’aappppaarriittiioonn ddeess ffoonnddss ddee lliimmiittaattiioonn qquuee nnoouuss aavvoonnss aabboorrddéé eenn ppaarrllaanntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett qquuee nnoouuss vveerrrroonnss pplluuss aavvaanntt.. ((11)) pprréécciiss DDaalllloozz «« llee ddrrooiitt mmaarriittiimmee »» ppaarr llee ddooyyeenn RRooddiièèrree eett EE .. ddee PPoonnttaavviiccee ((22)) ll’’iinnssééccuurriittéé mmaarriittiimmee :: ll’’eexxeemmppllee ddee llee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess,, CChh.. SSccaappeell,, PPUU dd’’AAiixx-- MMaarrsseeiillllee DDaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess ll’’aarrmmaatteeuurr// ccoommppaaggnniiee oouu ttrraannssppoorrtteeuurr aa ssuu pprroottééggeerr sseess iinnttéérrêêttss ,, lleess eexxeemmpplleess pplluuss rréécceenntt ll’’aappppaarriittiioonn ddee ppaavviilllloonn ddee nnéécceessssiittéé oouu lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn oonntt eennccoorree ppeerrmmiiss àà ll’’aarrmmaatteeuurr//ccoommppaaggnniiee ddee ssee pprroottééggeerr pplluuss eennccoorree ddeerrrriièèrree uunnee mmuullttiittuuddee ddee ssoocciiééttééss ééccrraannss,, ddéélléégguuaanntt llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee,, llaa ggeessttiioonn tteecchhnniiqquuee,, llee rreeccrruutteemmeenntt ddeess ééqquuiippaaggeess,, ppaassssaanntt ppoouurr cceerrttaaiinnss dduu rrôôllee dd’’aarrmmaatteeuurr àà cceelluuii ddee ffrréétteeuurr eett ddee cchhaarrggeeuurr .. ccoommmmee nnoouuss vveennoonnss ddee llee vvooiirr hhiissttoorriiqquueemmeenntt ll’’aarrmmaatteeuurr//ccoommppaaggnniiee eett ttrraannssppoorrtteeuurrss oonntt ttoouujjoouurrss ssuu pprroottééggeerr lleess iinnttéérrêêttss eett iinnvveessttiisssseemmeennttss iimmmmeennsseess qquuee ddeemmaannddee ll’’aavveennttuurree mmaarriittiimmee aauu ttrraavveerrss lleess ccllaauusseess ccoonnttrraaccttuueelllleess aavveecc lleess cchhaarrggeeuurrss,, ll’’aassssuurraanncceess,, eett eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr llaa lliimmiitteerr.. LLeess rréégglleemmeennttaattiioonnss eett ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess mmiisseess eenn œœuuvvrree ddeeppuuiiss llee ddéébbuutt dduu XXXX èèmmee ssiièèccllee tteennttee ddee rreemmeettttrree eenn ccaauussee cceess aaccqquuiiss eett ddee ccee ffaaiitt aauuggmmeenntteerr lleess rriissqquueess ppoouurr ll’’aarrmmaatteeuurr ::ccoommppaaggnniiee eett ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSeeccttiioonn 22 -- LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss llee ccaaddrree dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. NNoottrree pprrooppooss nn’’eesstt ppaass ddee ttrraaiitteerr cceett aassppeecctt ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé mmaaiiss ddee llee rraappppeelleerr bbrriièèvveemmeenntt.. EEllllee eesstt rrééggiiee eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss ppaarr llaa llooii 6666..442200 dduu 1188//0066//11996666 aarrttiiccllee 2277,, eenn ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess 2255//0088//11992244 aarrttiiccllee 33..11 ppuuiiss ppaarr lleess pprroottooccoolleess ddee 11996688 eett 11997799.. LLeess ttrraannssppoorrtteeuurrss oonntt ppuu lliimmiitteerr lleeuurr rreessppoonnssaabbiilliittéé eett bbéénnééffiicciieerr ddee ccaass dd’’eexxoonnéérraattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé iimmppoorrttaannttss aarrtt 44..22 ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess..((nnoouuss vvoouuss rreennvvooyyoonnss aauuxx tteexxtteess ddeess ddiitteess ccoonnvveennttiioonnss eett ccoommmmeennttaaiirreess dduu LLAAMMYY ttrraannssppoorrtt qquuaattrriièèmmee ppaarrttiiee lliivvrree ddeeuuxx §§ 449988àà 552266)).. LL’’éévvoolluuttiioonn ddoonnnnééee ppaarr cceess tteexxtteess ffoonntt ppeesseerr ssuurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr uunnee pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt tteennuu ppoouurr rreessppoonnssaabbllee ddee pplleeiinn ddrrooiitt ddee ttoouuttee ppeerrttee oouu aavvaarriiee ccoonnssttaattééee àà llaa lliivvrraaiissoonn.. IIll aa llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ss’’eexxoonnéérreerr eenn ééttaabblliissssaanntt ll’’eexxiisstteennccee dd’’uunnee ccllaauussee eexxoonnéérraattooiirree pprréévvuuee àà llaa llooii oouu ccoonnvveennttiioonn.. AA ddééffaauutt iill sseerraa rreessppoonnssaabbllee mmaaiiss ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurrrraa êêttrree lliimmiittééee.. LLeess ppaayyss ddee cchhaarrggeeuurrss oonntt tteennttéé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddiittee ddeess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg 11997788 dd’’aappppoorrtteerr uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé pplluuss ggrraannddeess ssuurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ppeeuutt ddee rraattiiffiiccaattiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ffoonntt qquu ‘‘eelllleess nn’’eesstt rreennttrreerr qquuee ttaarrddiivveemmeenntt eenn aapppplliiccaattiioonn eett nnee ccoonncceerrnnee qquuee qquueellqquueess nnaattiioonnss mmaarrggiinnaallee dduu mmoonnddee ddeess ttrraannssppoorrtt..
 18. 18. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 18 - SSeeccttiioonn 33 –– ssuurr llee ppooiinntt ddee vvuuee ddee llaa RReessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee 33--11 mmiissee eenn ppllaaccee ddee llaa ccaannaalliissaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé LLeess rréégglleemmeennttaattiioonnss ddééccoouullaanntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eenn mmaattiièèrree ddee ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmee ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess oonntt mmiiss eenn ppllaaccee uunn ssyyssttèèmmee ppaarrttiiccuulliieerr ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ffaaccee àà llaa pplluurraalliittéé ddeess aacctteeuurrss qquuii ssoonntt lliiééss,, ll’’aaccttiioonn eenn jjuussttiiccee nnee ppeeuutt ss’’eexxeerrcceerr qquu’’àà ll’’eennccoonnttrree ddee ll’’uunnee dd’’eellllee :: llee pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree.. CC’’eesstt llaa ccaannaalliissaattiioonn ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss.. 33--22 –– ssoonn ffoonnddeemmeenntt SSeelloonn YY TTAASSSSEELL ((11)),, LLee rrééggiimmee dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess rreeppoossee ssuurr uunn pprriinncciippee eett uunnee tteecchhnniiqquuee :: LLee pprriinncciippee eesstt cceelluuii ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé oobbjjeeccttiivvee dduu pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree,, aavveecc lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddééffiinniiee ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss ((22)).. LLaa tteecchhnniiqquuee eesstt cceellllee dd’’uunn ccoommpplléémmeenntt ddee rrééppaarraattiioonn pprriiss eenn cchhaarrggee ppaarr ll’’iinndduussttrriiee ppééttrroolliièèrree aauu ttiittrree dduu FFIIPPOOLL.. NNoouuss aabboorrddeerroonnss iiccii llee pprriinncciippee,, llaa tteecchhnniiqquuee rreelleevvaanntt dduu cchhaappiittrree ssuuiivvaanntt llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffaacctteeuurr dd’’aaggggrraavvaattiioonn ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr.. LLeess ccoonnvveennttiioonnss ((22)) iimmpplliiqquueenntt uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ssuurr llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree qquuii ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu eesstt ll’’aacctteeuurr ,, aauujjoouurrdd’’hhuuii,, llee pplluuss ffaacciilleemmeenntt iiddeennttiiffiiaabbllee ccee qquuii ppeerrmmeett aauuxx vviiccttiimmeess dd’’aassssuurreerr lleeuurr aaccttiioonn eenn rrééppaarraattiioonn.. LLee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree nnee ppeeuutt ss’’eexxoonnéérreerr qquuee ddee qquuaattrree mmaanniièèrreess :: -- ssii llee ddoommmmaaggee rrééssuullttee ddee ffaaiitt ddee gguueerrrree -- ppaarr uunn pphhéénnoommèènnee nnaattuurreell -- llaa ffaauuttee iinntteennttiioonnnneellllee dd’’uunn ttiieerrss -- nnéégglliiggeennccee dd’’uunnee aauuttoorriittéé ggoouuvveerrnneemmeennttaallee bbiieenn qquu’’iill nnee ssooiitt ddaannss uunnee mmaajjoorriittéé ddeess ccaass pplluuss aacctteeuurr aauu ttrraannssppoorrtt ,, cchhaaîînnee ddaannss llaaqquueellllee iill nn’’aassssuummee aauujjoouurrdd’’hhuuii qquuee llaa pprroopprriiééttéé dduu nnaavviirree ,, ddééllééggaanntt ssooiitt aauu ttrraavveerrss ddee cchhaarrttee--ppaarrttiiee,, ddee ccoonnttrraatt ddee sshhiipp mmaannaaggeemmeenntt oouu dd’’aarrmmaatteeuurr ggéérraanntt lleess ggeessttiioonn nnaauuttiiqquueess eett ccoommmmeerrcciiaalleess ddee ssoonn nnaavviirree ,, iill ssee rreettrroouuvvee eenn pprreemmiièèrree lliiggnnee.. __________________ ((11)) YY..TTAASSSSEELL,, llaa ssppéécciiffiicciittéé dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee,, iinntteerrvveennttiioonn àà ll’’aaccaaddéémmiiee ddee mmaarriinnee 0066//1122//22000000.. ((22)) CCoonnvveennttiioonn CCLLCC ddee 6699 lliimmiittee àà 1144 mmiilllliioonnss ddee DDTTSS eennvviirroonn 1188 mmiilllliioonn dd’’UUSS $$ ppoorrttéé eenn 9922 àà 5599..77 mmiilllliioonnss ddee DDTTSS ssooiitt 7766 mmiilllliioonn ddee $$.. LLee ffoonnddss FFIIPPOOLL vviieenntt dd’’êêttrree ppoorrttéé 2211//0055//22000033 àà 992200 mmiilllliioonn dd’’êêttrree ppoorrttéé 1122//0055//22000033 àà 992200 mmiilllliioonn dd’’EEuurrooss ssooiitt ll’’ééqquuiivvaalleenntt eenn $$ UUSS ..iill ééttaaiitt ddee 7766 mmiilllliioonn ddee ddoollllaarrss eenn 7711 ppuuiiss 117722 eenn 11999922..
 19. 19. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 19 - LLee ppllaaffoonndd ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt ccaallccuulléé ppoouurr llaa ttoottaalliittéé ddeess vviiccttiimmeess ccee qquuii iimmpplliiqquuee uunn ttrraaiitteemmeenntt lloonngg ddeess pprrooccéédduurreess eett ccoommpplleexxee dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn.. LLaa lliimmiittaattiioonn nnee ppeeuutt êêttrree ooppppoossééee ddaannss ddeeuuxx ccaass sseeuulleemmeenntt :: LLaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee dduu pprroopprriiééttaaiirree ddéémmoonnttrrééee ppaarr lleess vviiccttiimmeess ((11)) LLee pprroopprriiééttaaiirree nn’’aa ppaass ddééppoosséé ddee ffoonnddss aauupprrèèss dduu ttrriibbuunnaall ssaaiissii ddee ll’’aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ddèèss qquuee ll’’aaccttiioonn eesstt iinntteennttééee.. 33--33 lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee cceettttee ccaannaalliissaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ssuurr llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree :: DDèèss llaa ffiinn ddeess aannnnééeess 11998800,, lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess mmaajjoorrss ssee ssoonntt ddéésseennggaaggééeess eett oonntt «« ccééddéé »» lleeuurr fflloottttee,, ssoouuss ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss lleess nnaavviirreess ssoonntt ppaassssééss eenn mmaajjoorriittéé ssoouuss llaa ggeessttiioonn ddee sshhiipp--mmaannaaggeemmeenntt,, llaa ddeerrnniièèrree fflloottttee àà llee ffaaiirree aa ééttéé SShheellll FFrraannccee.. LLeess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess ssoonntt ddeevveennuueess ddeess aaffffrréétteeuurrss eett cchhaarrggeeuurrss,, qquuii oonntt mmiiss eenn ppllaaccee ddeess ssttrruuccttuurreess ddee VVEETTTTIINNGG aaffiinn ddee ccoonnttrrôôlleerr llaa qquuaalliittéé ddeess nnaavviirreess aaffffrrééttééss.. CCeeccii aaffiinn ddee ccoouuvvrriirr ll’’iimmaaggee ddééssaassttrreeuussee dd’’uunn nnaauuffrraaggee ssuurr llaa MMAARRQQUUEE tteell EEXXXXOONN aavveecc llee ccaass ddee ll’’EEXXXXOONN VVAALLDDEESS eenn 11998899 ((33)) NNoouuss ppoouuvvoonnss iiccii nnoouuss iinntteerrrrooggeerr ssuurr llaa ccoommppoossiittiioonn eett pprroopprriiééttéé ddee llaa fflloottttee mmaarriittiimmee ppééttrroolliièèrree mmoonnddiiaallee eett ttiirreerr ddeeuuxx ccoonnssttaattss -- eellllee aappppaarrttiieenntt aauu ppaayyss ddee ll’’OOCCDDEE mmaaiiss nnaavviigguuee ssoouuss ppaavviilllloonn ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. -- eellllee aa uunnee ssttrruuccttuurree ééccllaattééee,, ppeerrmmeettttaanntt aauu ttrraavveerrss llee pprriinncciippee «« oonnee sshhiipp ,, oonnee ccoommppaaggnnyy »» ddee pprroottééggeerr lleess iinnttéérrêêttss ddeess pprroopprriiééttaaiirreess ddee cceess nnaavviirreess,, mmaallggrréé llaa vvoolloonnttéé ddeess jjuuggeess ddee rreecchheerrcchheerr tteell qquuee ll’’aauuttoorriissee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11995522 ssuurr lleess ssaaiissiieess ccoonnsseerrvvaattooiirreess,, lleess ssoocciiééttééss aappppaarrtteennaanntt àà uunn mmêêmmee pprroopprriiééttaaiirree oouu ggrroouuppee ((ppeerrssoonnnnee mmoorraallee)) ppoouurr rreecchheerrcchheerr llaa ssoollvvaabbiilliittéé ddee cceelllleess--ccii ((44)) ______________________________ ((11)) ccaass ddee ll’’AAmmooccoo CCaaddiizz ,, vviiccee ccaacchhéé dduu ssyyssttèèmmee ddee ll’’aappppaarreeiill àà ggoouuvveerrnneerr ((DDMMFF 11998833 pp 668888)) ((22)) vvooiirr ((22)) ppaaggee pprrééccééddeennttee ((33)) sseelloonn llee rraappppoorrtt ddee ll’’OOiill SSppiillll IInntteelllliiggeennccee dd’’AArrlliinnggttoonn,, llee ccooûûtt pprroobbaabbllee ppoouurr EExxxxoonn dduu nnaauuffrraaggee ddee ll’’EExxxxoonn VVaallddeess eenn 11998899 aatttteeiinntt 99..66 mmiilllliiaarrdd ddee $$ UUSS ((44)) aarrrrêêtt ddee ccaassssaattiioonn 1111//0033//11998866 nnaavviirree AAlliiaakkaammoonn PPrrooggrreessss ,, DDMMFF 11998877-- 338833 llaa ssiittuuaattiioonn ddee llaa fflloottttee ppééttrroolliièèrree mmoonnddiiaallee ((11)) PPaarr ppaavviilllloonn dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn EEnn %% dduu ttoonnnnaaggee PPééttrroolliieerrss
 20. 20. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 20 - PPaayyss mmeemmbbrree ddee ll’’OOCCDDEE (( ddoonntt llaa GGrrèèccee)) :: 2299..44%% LLiibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn :: 4444..11 %% AAuuttrreess :: 2266..55 %% PPrroopprriiééttéé eeffffeeccttiivvee ddee llaa fflloottttee EEnn %% dduu ttoonnnnaaggee PPééttrroolliieerrss PPaayyss mmeemmbbrree ddee ll’’OOCCDDEE :: 6688..44 %% LLiibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn :: nnéégglliiggeeaabbllee AAuuttrreess :: 3311..66%% CCeeccii mmoonnttrree bbiieenn qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss ddeess ééccoonnoommiieess ddeess ppaayyss iinndduussttrriieellss rréé-- iimmmmaattrriiccuulleenntt lleeuurrss nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ppoouurr rrééaalliisseerr ddeess ééccoonnoommiieess ddee ccooûûttss eett tteenntteerr ppaarr ddeess mmoonnttaaggeess ddee ssoocciiééttééss eett ssttrruuccttuurreess ééccrraannss uunnee pprrootteeccttiioonn ddee lleeuurrss iinnttéérrêêttss.. EEnn rraappppeellaanntt qquuee llaa ssttrruuccttuurree ddeess ccoommppaaggnniieess ppoossssééddaanntt ddeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss eesstt bbiieenn ssoouuvveenntt «« oonnee sshhiipp,, oonnee ccoommppaaggnnyy »» lliimmiittaanntt aaiinnssii ttoouuttee ll’’iinncciiddeennccee ssuurr sseess bbiieennss ppoouurr llaa ccoommppaaggnniiee ddee ssee vvooiirr rreeffuusseerr llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé .. 33--44 llee mmaaiinnttiieenn ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé UUnnee qquueessttiioonn ssee ppoossee ffaauutt--iill mmaaiinntteenniirr cceettttee lliimmiittaattiioonn,, àà nnoottrree aavviiss oouuii ccaarr ll’’aarrmmaatteeuurr//ccoommppaaggnniiee //pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree ttrroouuvveerroonnss ttoouujjoouurrss uunnee ssoolluuttiioonn ppoouurr éévviitteerr ddee vvooiirr ffoonnddrree lleess ccaappiittaauuxx iimmmmeennsseess iinnvveessttiiss ddaannss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess nnaavviirreess eett llee ccoommmmeerrccee ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr.. LL’’aauuttrree aassppeecctt ééttaanntt cceelluuii ddee ll’’aassssuurraannccee qquuee nnoouuss aabboorrddeerroonnss pplluuss aavvaanntt ddaannss llee cchhaappiittrree ttrraannssffeerrtt ddee rriissqquuee,, iill eesstt nnoottooiirree qquuee ll’’aavveennttuurree mmaarriittiimmee nn’’eexxiisstteerraaiitt ppaass ssaannss ll’’eexxiisstteennccee ddee ll’’aassssuurraannccee eett ll’’aassssuurraannccee nn’’eexxiisstteerraaiitt ppaass ssaannss lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. LLeess ccoonnvveennttiioonnss CCLLCC oonntt ééccaarrttéé llaa ppoossssiibbiilliittéé aauu ttrraavveerrss llaa ccaannaalliissaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu rreeccoouurrss ddiirreecctt ssuurr ll’’aassssuurreeuurr ((PP&&II cclluubb)).. ________________________ ((11)) ssoouurrccee iinnssttiittuuttee ooff sshhiippppiinngg ooff llooggiissttiiccss ,, BBrrêêmmee AAuujjoouurrdd’’hhuuii cceerrttaaiinnss jjuurriisstteess ccoommppttee tteennuu ddee cceettttee lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, aauu ttiittrree dduu pprriinncciippee ddee pprrééccaauuttiioonn,, eennvviissaaggee llaa rreecchheerrcchhee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess aauuttrreess aacctteeuurrss ccee qquuii iimmpplliiqquuee ddee rreemmoonntteerr ddeess cchhaaîînneess ccoommpplleexxeess jjuussqquu’’aauu cchhaarrggeeuurr vvooiirr llee ccaass ddee ll’’EERRIIKKAA aavveecc TTOOTTAALL,, lleess ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss,, lleess ssoocciiééttéé dd’’aassssiissttaanncceess vvooiirree ddee ll’’EEttaatt ddaannss llee ccaass dduu PPrreessttiiggee eett ppoouurrqquuooii ppaass lleess ssoocciiééttééss ddee VVEETTTTIINNGG,,.. CCeeccii nnoouuss aammèènnee àà aabboorrddeerr llee ppooiinntt ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffaacctteeuurr dd’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu rriissqquuee ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr ppuuiiss lleess aauuttrreess ssoouurrcceess ddee rriissqquueess..
 21. 21. Centre de droit Maritime et des Transports Mémoire : le management des risques dans l’entreprise maritime - 21 - CChhaappiittrree 33–– llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffaacctteeuurr dd’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu rriissqquuee ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr.. HHiissttoorriiqquueemmeenntt llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt eesssseennttiieelllleemmeenntt aassssuurreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee qquu’’iill ccoonnffiiee àà uunn ttrraannssppoorrtteeuurr,, lleess ccoonnvveennttiioonnss ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr lluuii oonntt ééttéé ttoouujjoouurrss dduu ffaaiitt ddee lliimmiittaattiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eett ddeess ccaass eexxcceeppttééss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, ddééffaavvoorraabblleess.. AAuu ddeellàà ddee ccee ppooiinntt iill ppaarrttiicciippee àà ll’’aavvaarriiee ccoommmmuunnee.. DDaannss llee ccaaddrree ddeess ppoolllluuttiioonnss ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess lleess cchhaarrggeeuurrss eett EEttaattss iimmppoorrttaatteeuurrss oonntt ccrrééeerr uunn ffoonnddss ddee lliimmiittaattiioonn llee FFIIPPOOLL.. IIll aa ssuu ssee mmeettttrree àà ll’’aabbrrii eenn aacccceeppttaanntt eenn 11999922 ll’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu ffoonnddss ,, eenn ccoonnttrreeppaarrttiiee ddee ppoouuvvooiirr aaffffrréétteerr ddeess aanncciieennss nnaavviirreess ((ii..ee ppoossssiibbiilliittéé ppoouurr ll’’aarrmmaatteeuurr ddee ffaaiirree nnaavviigguueerr lleess ppééttrroolliieerrss àà ssiimmppllee ccooqquuee ccaattééggoorriiee 22 && 33 jjuussqquu’’eenn 22001155)) bbéénnééffiicciiaanntt eennffiinn qquuee llaa ffaauuttee ssiimmppllee qquuii rreenndd llaa lliimmiittaattiioonn iinnooppppoossaabbllee aauuxx ttiieerrss ddeevviieenntt iinneexxccuussaabbllee ddoonncc pplluuss ddiiffffiicciillee aa pprroouuvveerr ppoouurr llee ttiieerrss .. CCeettttee aauuggmmeennttaattiioonn dduu ffoonnddss aavveecc ccoonnttrree ppaarrttiiee nnoouuss ffaaiitt ppeennsseerr àà uunn rriissqquuee aacccceeppttaabbllee ppaarr uunn aassssuurreeuurr mmooyyeennnnaanntt ssuurrpprriimmee ccee qquuii sseemmbbllee êêttrree llee ccaass.. LLaa ppoouurrssuuiittee ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn ddee vviieeuuxx ppééttrroolliieerrss ddee pplluuss ddee 2255 aannss pprréésseennttaanntt aauu vvuu ddeess ssttaattiissttiiqquueess ddeess aacccciiddeennttss ddee mmeerr uunn rriissqquuee mmooiinnss aallééaattooiirree ddoonncc nnéécceessssiittaanntt ssuurrpprriimmee.. ((NNee sseerraaiitt--ccee ppaass uunnee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee dd’’aarrmmeerr oouu dd’’aaffffrréétteerr uunn nnaavviirree ppééttrroolliieerr ddee pplluuss ddee 2255 aannss ssiimmppllee ccooqquuee aarrmméé ppaarr uunn ééqquuiippaaggee nnee rreessppeeccttaanntt ppaass lleess ccooddeess IISSMM ,, SSTTCCWW eett mmiinniimmaa ssoocciiaauuxx ,, qquuii aauurraaiitt cchhaannggeerr ssoouuvveenntt ddee rreeggiissttrree eett ddee ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn qquuii ss’’éécchhoouueerraaiitt oouu ffeerraaiitt nnaauuffrraaggee aapprrèèss uunn ddééffaauutt dd’’aapppprréécciiaattiioonn dduu ddaannggeerr ppaarr ssoonn ccaappiittaaiinnee ;; ssii ll’’oonn ttiieenntt ccoommppttee ddee llaa ddéécciissiioonn pprriissee ddaannss ll’’aarrrrêêtt HHeeiiddbbeerrgg ((11)) nnoouuss ddiirroonnss oouuii !! )).. ________________________ ((11))(( TTCC ddee bboorrddeeaauuxx 2255//0099//11999933,, DDMMFF 11999933 pp773311)) CChhaappiittrree 44-- LLeess aauuttrreess ssoouurrcceess ddee rriissqquuee EElllleess ssoonntt ééccoonnoommiiqquueess,, ppoolliittiiqquueess,, hhuummaaiinnee,, ssoocciiaallee eett tteecchhnniiqquuee.. SSeeccttiioonn 11 -- LLee rriissqquuee ddee nnaattuurree ééccoonnoommiiqquuee LL’’aassppeecctt ééccoonnoommiiqquuee rreevvêêtt ddeeuuxx ssoouuss eennsseemmbblleess llee pprreemmiieerr ffiinnaanncciieerr eett llee sseeccoonndd ccoommmmeerrcciiaall.. SSoouuss ll’’aassppeecctt ffiinnaanncciieerr,, lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss eett ccoonnvveennttiioonnss mmiisseess eenn ppllaaccee ssoouuss ll’’ééggiiddee ddee ll’’OOMMII eenn ccoonnffoorrmmiittéé aavveecc lleess vvoolloonnttéé ddee ll’’OOCCDDEE eett lleess ddéécciissiioonnss oouu vvoolloonnttéé ddeess EEttaattss ccôôttiieerrss eenn rrééaaccttiioonn aauu ppoolllluuttiioonnss mmaarriittiimmeess ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess eett mmiissee eenn œœuuvvrree ddee ppoolliittiiqquuee ddee qquuaalliittéé aauu ttrraavveerrss llee ccooddee IISSMM,, ffoonntt ppeesseerr ssuurr lleess aarrmmaatteeuurrss//ccoommppaaggnniiee pprroopprriiééttaaiirreess uunn ppooiiddss ffiinnaanncciieerr iimmppoorrttaanntt..

×