Gmdss questions reponses

391 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gmdss questions reponses

 1. 1. 1 110011// DDééttaaiilllleerr llee mmooddee ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee ll''aanncciieenn ssyyssttèèmmee//DDééttaaiilllleerr lleess iinnccoonnvvéénniieennttss eett lliimmiitteess ddee ll''aanncciieenn ssyyssttèèmmee.. LLoorrssqquu''uunn nnaavviirree ééttaaiitt eenn ddiiffffiiccuullttéé,, iill ppoouuvvaaiitt ccoommpptteerr ssuurr :: LLeess nnaavviirreess aavvooiissiinnaannttss.. PPoouurr ssiiggnnaalleerr ssaa ddééttrreessssee,, uunn nnaavviirree aayyaanntt uunnee jjaauuggee ddee pplluuss ddee 11660000 uuttiilliissaaiitt ddee pprrééfféérreennccee lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ddee ttyyppee :: rraaddiioottééllééggrraapphhiiqquueess ssuurr 550000 kkHHzz.. SSuurr lleess nnaavviirreess aayyaanntt uunnee jjaauuggee ddee pplluuss ddee 11660000,, cceellaa iimmppoossaaiitt :: llaa pprréésseennccee dd''uunn ooffffiicciieerr rraaddiioo –– éélleeccttrriicciieenn.. PPoouurr ppoouuvvooiirr rreecceevvooiirr uunnee ddééttrreessssee dd''uunn nnaavviirree,, iill ffaallllaaiitt :: eeffffeeccttuueerr uunnee vveeiillllee rraaddiioo ppeerrmmaanneennttee.. @@@@ AAvvaanntt llee SSMMDDSSMM,, lloorrssqquu''uunn nnaavviirree ééttaaiitt eenn ddiiffffiiccuullttéé,, iill ss''aappppuuyyaaiitt eenn pprriioorriittéé ssuurr lleess nnaavviirreess aavvooiissiinnaannttss ((aappppeell àà llaa ssoolliiddaarriittéé ddeess ggeennss ddee mmeerr)).. PPoouurr ssiiggnnaalleerr ssaa ddééttrreessssee,, uunn nnaavviirree uuttiilliissaaiitt ddee pprrééfféérreennccee lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ddee ttyyppee rraaddiioo --ttééllééggrraapphhiiee mmoorrssee ssuurr 550000 kkHHzz.. SSuurr lleess nnaavviirreess dd''uunnee cceerrttaaiinnee iimmppoorrttaannccee,, ll''uussaaggee ddee llaa rraaddiioo -- ttééllééggrraapphhiiee 550000kkHHzz,, iimmpplliiqquuaaiitt llaa pprréésseennccee dd''uunn ooffffiicciieerr rraaddiioo -- éélleeccttrriicciieenn ((""llee rraaddiioo"")),, sseeuull ccoommppéétteenntt ppoouurr pprraattiiqquueerr llee mmoorrssee.. PPoouurr êêttrree àà ll''ééccoouuttee ddeess nnaavviirreess eenn ddééttrreessssee,, llee ""rraaddiioo"" ddeevvaaiitt eeffffeeccttuueerr uunnee vveeiillllee ppeerrmmaanneennttee ddeess ffrrééqquueenncceess ddee ddééttrreessssee.. 110022// ÉÉnnuumméérreerr lleess éévvoolluuttiioonnss tteecchhnnoollooggiiqquueess // CCiitteerr ll''éévvoolluuttiioonn ddeess mmeennttaalliittééss.. PPoouurr éémmeettttrree uunnee ddééttrreessssee,, cceellaa ddeevvaaiitt ssee ffaaiirree ddee mmaanniièèrree eesssseennttiieelllleemmeenntt :: mmaannuueellllee.. LLaa tteecchhnniiqquuee ddeess ttrraannssmmiissssiioonnss ppaarr mmoorrssee :: nnee ppoouuvvaaiitt pplluuss éévvoolluueerr.. LLaa ffrrééqquueennccee uuttiilliissééee ppoouurr llaa ddééttrreessssee ((550000 kkHHzz)) :: ééttaaiitt sseennssiibbllee aauuxx iinntteerrfféérreenncceess.. LLeess oorrggaanniissaattiioonnss ddeess mmooyyeennss ddee sseeccoouurrss :: ééttaaiieenntt ddéévveellooppppééeess ddee mmaanniièèrree iinnééggaallee.. @@@@ LLeess mmeessssaaggeess ddee ddééttrreessssee,, aaiinnssii qquuee llee ttrraaffiicc,, ssee ffaaiissaaiitt ddee mmaanniièèrree eennttiièèrreemmeenntt mmaannuueellllee eett nnéécceessssiittaaiitt llaa pprréésseennccee oobblliiggaattooiirree dd''uunn ooffffiicciieerr rraaddiioo.. LLaa tteecchhnnoollooggiiee ddee llaa rraaddiioottééllééggrraapphhiiee mmoorrssee ssuurr 550000 kkHHzz nnee ppoouuvvaaiitt pplluuss éévvoolluueerr.. LLeess ffrrééqquueenncceess 550000 kkHHzz -- 22118822 kkHHzz ssoonntt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt sseennssiibblleess aauuxx ppeerrttuurrbbaattiioonnss aattmmoosspphh.. LLeess oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess HHFF nn''ééttaaiieenntt ppaass uuttiilliissééeess ppoouurr lleess ddééttrreesssseess.. UUnnee ffooiiss llee mmeessssaaggee ddee ddééttrreessssee ccaappttéé,, ll''oorrggaanniissaattiioonn ddeess sseeccoouurrss ddééppeennddaaiitt ttrrèèss llaarrggeemmeenntt dd''uunnee oorrggaanniissaattiioonn ddéévveellooppppééee ddee mmaanniièèrree ttrrèèss iinnééggaallee ssuurr llaa ppllaannèèttee.. LLeess tteecchhnniiqquueess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn aaccttuueelllleess oonntt ppeerrmmiiss ddee rreennddrree llee mmaattéérriieell rraaddiioo pplluuss :: FFiiaabbllee.. PPaarrmmii cceess mmooyyeennss,, qquueell eesstt cceelluuii qquuii aa ééttéé aassssoocciiéé àà ll''ééllaabboorraattiioonn dduu SSMMDDSSMM :: LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss SSaatteelllliittaaiirreess.. LLaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee ppeerrmmeett ddee ttrraannssmmeettttrree :: DDeess mmeessssaaggeess ppaarr ttééllééiimmpprriimmeeuurr.. LL''aabbrréévviiaattiioonn AA.. SS.. NN.. ssiiggnniiffiiee :: AAppppeell SSéélleeccttiiff NNuumméérriiqquuee.. PPaarrmmii cceess tteerrmmeess,, qquueell eesstt cceelluuii qquuii ccaarraaccttéérriissee llee mmiieeuuxx llee mmoonnddee ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss mmooddeerrnneess :: LL''uuttiilliissaattiioonn ccrrooiissssaannttee ddeess ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss.. PPaarrmmii cceess tteerrmmeess,, qquueell eesstt cceelluuii qquuii ccaarraaccttéérriissee llee mmiieeuuxx llee mmaattéérriieell aaccttuueell :: LLaa ffaacciilliittéé dd''uuttiilliissaattiioonn.. PPaarrmmii cceess tteerrmmeess,, qquueell eesstt cceelluuii qquuii ccaarraaccttéérriissee llee mmiieeuuxx lleess ttrraannssmmiissssiioonnss ppaarr ssaatteelllliittee.. CCoonnffiiddeennttiiaalliittéé ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss.. LLeess ttrraannssmmiissssiioonnss ppaarr ssaatteelllliittee ppeerrmmeetttteenntt :: TToouuss lleess ttyyppeess ddee ttrraannssmmiissssiioonnss.. @@@@ LLeess tteecchhnniiqquueess mmooddeerrnneess ((mmiiccrroopprroocceesssseeuurrss)) oonntt ppeerrmmiiss ddee rreennddrree llee mmaattéérriieell rraaddiioo bbeeaauuccoouupp pplluuss ppeerrffoorrmmaanntt eett ffiiaabbllee.. LLaa ccrrééaattiioonn ddeess rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss ssaatteelllliittaaiirreess aa ppeerrmmiiss ddee ccoonncceevvooiirr llee SSMMDDSSMM eenn yy aassssoocciiaanntt cceess tteecchhnniiqquueess mmooddeerrnneess.. LLaa rraaddiioottééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee ppeerrmmeett dd''ééttaabblliirr ddeess lliiaaiissoonnss ppaarr ttééllééiimmpprriimmeeuurr eennttrree aabboonnnnééss eett ssttaattiioonnss ddee nnaavviirree.. LL''aappppeell sséélleeccttiiff nnuumméérriiqquuee eesstt uunnee tteecchhnniiqquuee ddee ccooddaaggee iinnffoorrmmaattiiqquuee ppeerrmmeettttaanntt ddee ttrraannssmmeettttrree aauuttoommaattiiqquueemmeenntt ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss àà ddeess ddeessttiinnaattaaiirreess ssppéécciiffiiééss.. @@@@ AA ppaarrttiirr dduu mmiilliieeuu ddeess aannnnééeess 8800,, iill yy aa eeuu uunnee uuttiilliissaattiioonn ccrrooiissssaannttee ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss àà ttrraavveerrss llee mmoonnddee.. LLaa mmiinniiaattuurriissaattiioonn,, ccoommmmee lleess rreecchheerrcchheess dd''eerrggoonnoommiiee,, oonntt rreenndduu ccee mmaattéérriieell uuttiilliissaabbllee ffaacciilleemmeenntt ppaarr ttoouuss.. LL''uuttiilliissaattiioonn ddeess ttrraannssmmiissssiioonnss nnuumméérriiqquueess ssaatteelllliittaaiirreess rreennddeenntt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ddiiffffiicciillee lleess tteennttaattiivveess dd''ééccoouuttee iinnddééssiirraabbllee..
 2. 2. 2 LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ppaarr ssaatteelllliittee ppeerrmmeetttteenntt llaa ttrraannssmmiissssiioonn ddee ddoonnnnééeess aauussssii ddiifffféérreenntteess qquuee :: vvooiiee,, ttéélleexx,, iimmaaggee,, ddoonnnnééeess iinnffoorrmmaattiiqquueess.. 110033// DDééffiinniirr ll''eesspprriitt dduu SSMMDDSSMM.. QQuueell tteerrmmee ddééffiinniitt llaa ccoouuvveerrttuurree mmoonnddiiaallee,, aaiinnssii qquuee ll''aaccccoorrdd eennttrree ééttaattss :: 11 UUnniivveerrssaalliittéé.. 22 AAuuttoommaattiissaattiioonn.. 33 FFiiaabbiilliittéé.. QQuueell tteerrmmee ddééffiinniitt llee ssyyssttèèmmee ddee ddiirreeccttiioonn ddee llaa ddééttrreessssee ppaarr llaa tteerrrree :: CCoooorrddiinnaattiioonn.. QQuueell tteerrmmee ddééffiinniitt llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ttrraannssmmeettttrree uunn aappppeell ddee ddééttrreessssee eenn aappppuuyyaanntt ssuurr uunn bboouuttoonn :: AAuuttoommaattiissaattiioonn.. QQuueell tteerrmmee ddééffiinniitt ll''uuttiilliissaattiioonn ppaarr,, aauu mmooiinnss 22 mmooyyeennss ddiissttiinnccttss,, ddee llaa ttrraannssmmiissssiioonn ddee ll''aappppeell ddee ddééttrreessssee :: FFiiaabbiilliittéé.. @@@@ PPaarr uunnee ccoouuvveerrttuurree mmoonnddiiaallee,, ddeess aaccccoorrddss dd''eennttrraaiiddee eennttrree ééttaattss ppeeuuvveenntt ddééffiinniirr ll''uunniivveerrssaalliittéé dduu SSMMDDSSMM.. LLaa ccoooorrddiinnaattiioonn,, ccaarr llee ssyyssttèèmmee ddee ddiirreeccttiioonn ddee llaa ddééttrreessssee eesstt ccoooorrddoonnnnéé ppaarr llaa tteerrrree.. LL''aauuttoommaattiissaattiioonn ppeerrmmeett ddee ttrraannssmmeettttrree ddeess ddoonnnnééeess pprréécciisseess ccoonncceerrnnaanntt uunnee ddééttrreessssee eenn aappppuuyyaanntt ssiimmpplleemmeenntt ssuurr uunn bboouuttoonn.. LLaa ffiiaabbiilliittéé eesstt dduuee,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr,, àà ll''uuttiilliissaattiioonn dd''aauu mmooiinnss ddeeuuxx mmooyyeennss ddiissttiinnccttss ddee ttrraannssmmiissssiioonn ddee llaa ddééttrreessssee.. 110044// ÉÉnnuumméérreerr lleess nneeuuff ffoonnccttiioonnss àà aassssuurreerr ppaarr llee SS..MM..DD..SS..MM.. QQuueell oorrggaanniissmmee aa ddééffiinnii lleess pprriinncciippeess ddee bbaassee dduu SSMMDDSSMM :: OOMMII.. QQuueellllee eesstt llaa pprreemmiièèrree ffoonnccttiioonn dduu SSMMDDSSMM tteellllee qquuee ddééffiinniiee ppaarr ll''OOMMII :: ÉÉmmeettttrree ddeess aalleerrtteess ddee ddééttrreessssee ((nnaavviirree -- tteerrrree)) ppaarr 22 mmooyyeennss ddiissttiinnccttss.. QQuueellllee eesstt llaa ffoonnccttiioonn ((llaa cciinnqquuiièèmmee)) llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee ppaarrmmii lleess ssuuiivvaanntteess :: ÉÉmmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ssuurr ssiittee.. QQuueellllee eesstt llaa ffoonnccttiioonn ((llaa ddeeuuxxiièèmmee)) llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee:: ÉÉmmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess aalleerrtteess ddee ddééttrreessssee ((tteerrrree -- nnaavviirree)).. @@@@ LLee SSMMDDSSMM aa ééttéé bbââttii,, ppaarr ll''OOMMII,, ssuurr lleess bbaasseess dd''uunnee aannaallyyssee ddeess ffoonnccttiioonnss àà aassssuurreerr eenn mmaattiièèrree ddee rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss ppaarr uunn ssyyssttèèmmee ddee ddééttrreessssee eett ddee ssééccuurriittéé uuttiilliissaanntt ttoouuss lleess mmooyyeennss mmooddeerrnneess ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn.. LLeess mmooyyeennss dd''éémmeettttrree eett ddee rreecceevvooiirr ddeess aalleerrtteess ddee ddééttrreessssee :: 11.. éémmeettttrree ddeess aalleerrtteess ddee ddééttrreessssee ((nnaavviirree -- tteerrrree)) ppaarr aauu mmooiinnss 22 mmooyyeennss ddiissttiinnccttss eett iinnddééppeennddaannttss.. 22.. rreecceevvooiirr ddeess aalleerrtteess ddee ddééttrreessssee ((tteerrrree -- nnaavviirree)).. 33.. éémmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess aalleerrtteess ddee ddééttrreessssee ((nnaavviirree -- nnaavviirree)).. LLeess mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ssuurr ssiittee eett SSAARR :: 44.. éémmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss aayyaanntt ttrraaiitt àà llaa ccoooorrddiinnaattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss SSAARR.. 55.. éémmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ssuurr ssiittee.. 66.. éémmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess ssiiggnnaauuxx ddeessttiinnééss aauu rreeppéérraaggee.. SSAARRTT.. LLeess mmooyyeennss ddee ssééccuurriittéé,, ddee ccoorrrreessppoonnddaannccee ppuubblliiqquuee eett ddee nnaavviiggaattiioonn :: 77.. éémmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess RRSSMM.. MMSSII 88.. éémmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall àà ddeessttiinnaattiioonn eett eenn pprroovveennaannccee ddee rréésseeaauuxx àà tteerrrree.. 99.. éémmeettttrree eett rreecceevvooiirr ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ddee ppaasssseerreellllee àà ppaasssseerreellllee.. 110055// EExxpplliicciitteerr llee ccoonncceepptt ddee zzoonneess.. LLaa zzoonnee AA11 eesstt ddééffiinniiee :: ppaarr uunnee ccoouuvveerrttuurree VVHHFF aavveecc AASSNN ((ppeerrmmaanneennttee)).. LLaa zzoonnee AA22 eesstt ddééffiinniiee :: ppaarr uunnee ccoouuvveerrttuurree MMFF aavveecc AASSNN ((ppeerrmmaanneennttee)).. LLaa zzoonnee AA33 eesstt ddééffiinniiee :: ppaarr uunnee ccoouuvveerrttuurree IINNMMAARRSSAATT aavveecc AAGGAA ((ppeerrmmaanneennttee)).. LLaa zzoonnee AA44 eesstt ddééffiinniiee :: hhoorrss zzoonnee AA11,, AA22 eett AA33.. @@@@ LLaa zzoonnee AA11 eesstt llaa zzoonnee ddee ccoouuvveerrttuurree dd''aauu mmooiinnss uunnee ssttaattiioonn VVHHFF aavveecc AASSNN.. LLaa zzoonnee AA22 eesstt llaa zzoonnee ddee ccoouuvveerrttuurree dd''aauu mmooiinnss uunnee ssttaattiioonn MMFF aavveecc AASSNN,, hhoorrss zzoonnee AA11..
 3. 3. 3 LLaa zzoonnee AA33 eesstt llaa zzoonnee ddee ccoouuvveerrttuurree dd''uunn SSaatt.. ggééoossttaattiioonnnnaaiirree dd''IINNMMAARRSSAATT,, hhoorrss zzoonneess AA11 eett AA22.. LLaa zzoonnee AA44 eesstt llaa zzoonnee ssiittuuééee hhoorrss zzoonneess AA11,, AA22 eett AA33.. 110066// DDééccrriirree llaa CCoonnvveennttiioonn ddee HHaammbboouurrgg // DDééccrriirree llee ssyyssttèèmmee ddee ddiiffffuussiioonn ddeess RRSSMM.. EEnn aaddhhéérraanntt àà llaa ccoonnvveennttiioonn SSAARR,, uunn ééttaatt ddooiitt :: DDééffiinniirr uunnee zzoonnee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé SSAARR.. LLeess MMRRCCCC oonntt ppoouurr rrôôllee :: DDee ccoooorrddoonnnneerr eett ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee lleess mmooyyeennss SSAARR.. AAffiinn dd''éévviitteerr lleess ccoonnfflliittss ddee ccoommppéétteennccee,, llaa ccoonnvveennttiioonn SSAARR iimmpplliiqquuee :: UUnnee ffoorrttee ccooooppéérraattiioonn eennttrree ééttaattss.. QQuueelllleess ssoonntt lleess pprrooccéédduurreess ddee mmiisseess eenn ooeeuuvvrree,, ddee rreecchheerrcchhee eett ddee ssaauuvveettaaggee :: PPhhaassee dd''iinncceerrttiittuuddee,, dd''aalleerrttee,, ddee ddééttrreessssee.. @@@@ EEnn aaddhhéérraanntt àà llaa ccoonnvveennttiioonn SSAARR,, tteellllee qquu''aaddooppttééee àà HHaammbboouurrgg eenn 11997799,, uunn ééttaatt ddooiitt ddééffiinniirr uunnee rrééggiioonn ddee rreecchheerrcchhee eett ddee ssaauuvveettaaggee,, aappppeellééee zzoonnee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé SSAARR.. LLeess MMaarriittiimmee RReessccuuee CCoooorrddiinnaattiioonn CCeenntteerr ((MMRRCCCC)) oonntt ppoouurr rrôôllee ddee ccoooorrddoonnnneerr eett ddee mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree lleess mmooyyeennss nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee eenn mmeerr.. AAffiinn dd''éévviitteerr lleess ccoonnfflliittss ddee ccoommppéétteenncceess,, aaiinnssii qquuee lleess ggaassppiillllaaggeess ddee mmooyyeennss,, lleess ééttaattss vvooiissiinnss ddooiivveenntt ccooooppéérreerr eett oouuvvrriirr lleeuurrss ffrroonnttiièèrreess.. LLeess pprrooccéédduurreess ddee mmiisseess eenn ooeeuuvvrree ssoonntt ddéétteerrmmiinnééeess ppaarr llee MMRRCCCC ccoommppéétteenntt,, iill eexxiissttee 33 pphhaasseess dd''uurrggeennccee.. LLee sseerrvviiccee ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuurr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ddiiffffuussee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoommpprreennaanntt:: AAvveerrttiisssseemmeennttss àà llaa nnaavviiggaattiioonn,, mmééttééoo eett mmeessssaaggeess uurrggeennttss ddee ssééccuurriittéé.. PPoouurr ddiiffffuusseerr lleess RRSSMM eenn oonnddeess hheeccttoommééttrriiqquueess,, qquueell ssyyssttèèmmee eesstt uuttiilliisséé :: llee NNAAVVTTEEXX.. LLee SSaaffeettyyNNeett uuttiilliissee ppoouurr sseess ttrraannssmmiissssiioonnss llaa tteecchhnniiqquuee :: ddee ll''AAppppeell ddee GGrroouuppee AAmméélliioorréé.. EEnn ddeehhoorrss dduu sseerrvviiccee NNAAVVTTEEXX IInntteerrnnaattiioonnaall eett dduu SSaaffeettyyNNeett,, lleess RRSSMM ssoonntt ddiiffffuussééss eenn :: OOnnddeess ddééccaammééttrriiqquueess aavveecc AASSNN.. @@@@ LLeess RReennsseeiiggnneemmeennttss ssuurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee ((RR..SS..MM..)) ssoonntt uunn rréésseeaauu dd''éémmiissssiioonnss ccoooorrddoonnnnéé aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall qquuii ddiiffffuussee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ccoommpprreennaanntt ddeess aavveerrttiisssseemmeennttss àà llaa nnaavviiggaattiioonn,, ddeess bbuulllleettiinnss mmééttééoo eett ddeess mmeessssaaggeess uurrggeennttss ddee ssééccuurriittéé.. LLee NNAAVVTTEEXX eesstt uunn ssyyssttèèmmee dd''éémmiissssiioonnss ssuurr oonnddeess hheeccttoommééttrriiqquueess MMFF,, ccoooorrddoonnnnééeess eett ddee rréécceeppttiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoonncceerrnnaanntt llaa nnaavviiggaattiioonn eett qquuii uuttiilliissee llaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee.. LLee SSaaffeettyyNNeett eesstt uunn rréésseeaauu dd''éémmiissssiioonnss ccoooorrddoonnnnééeess eett ddee rréécceeppttiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoonncceerrnnaanntt llaa nnaavviiggaattiioonn ddaannss llee ccaaddrree ddee ll''AAppppeell ddee GGrroouuppee AAmméélliioorréé ((AA..GG..AA..)) dd''IINNMMAARRSSAATT.. IIll eexxiissttee eenn oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess,, uunn ssyyssttèèmmee dd''éémmiissssiioonnss aauuttoommaattiiqquueess ddee rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoonncceerrnnaanntt llaa nnaavviiggaattiioonn ddaannss llee ccaaddrree ddee ll''AAppppeell SSéélleeccttiiff NNuumméérriiqquuee ((AA..SS..NN..)).. 110077// DDééttaaiilllleerr lleess mmooyyeennss uuttiilliissééss ppaarr llee SS..MM..DD..SS..MM..// DDééttaaiilllleerr lleess ssttaattiioonnss ddee nnaavviirreess.. LLee ssyyssttèèmmee IINNMMAARRSSAATT uuttiilliissee ddeess ssaatteelllliitteess :: GGééoossttaattiioonnnnaaiirreess.. LLee ssyyssttèèmmee CCOOSSPPAASS -- SSAARRSSAATT ppeerrmmeett ddee :: RReeppéérreerr eett llooccaalliisseerr ddeess bbaalliisseess.. PPoouurr lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss pphhoonniiqquueess àà ccoouurrtteess ddiissttaanncceess,, oonn uuttiilliissee ddee pprrééfféérreennccee :: LLaa VVHHFF.. PPoouurr lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss àà mmooyyeennnneess eett lloonngguueess ddiissttaanncceess,, oonn ppeeuutt uuttiilliisseerr :: LLaa MMFF eett HHFF.. LLee mmaattéérriieell rraaddiiooéélleeccttrriiqquuee oobblliiggaattooiirree àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess dd''uunnee jjaauuggee ddee pplluuss ddee 330000 UUMMSS eesstt ddééccrriitt ppaarr :: LLaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS.. QQuueell eesstt llee ddooccuummeenntt ddééffiinniissssaanntt llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ffrraannççaaiissee :: LLaa ddiivviissiioonn 221199.. LLee mmaattéérriieell rraaddiiooéélleeccttrriiqquuee àà bboorrdd ddééppeenndd :: dduu ttyyppee ddee nnaavviirree eett ddee ssaa zzoonnee ddee nnaavviiggaattiioonn.. UUnn nnaavviirree nnaavviiggaanntt eenn zzoonnee AA33 oouu AA44 ddooiitt eennttrreetteenniirr ssoonn mmaattéérriieell ppaarr :: DDeeuuxx mmooyyeennss ddee mmaaiinntteennaannccee,, ssuurr lleess ttrrooiiss ppoossssiibblleess.. @@@@ LLee ssyyssttèèmmee IINNMMAARRSSAATT ggrrââccee àà uunn rréésseeaauu ddee ssaatteelllliitteess ggééoossttaattiioonnnnaaiirreess ppeerrmmeett lleess rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss eennttrree lleess ppaarraallllèèlleess 7700°° NN eett 7700°° SS.. LLee ssyyssttèèmmee CCOOSSPPAASS -- SSAARRSSAATT ppeerrmmeett llee rreeppéérraaggee eett llaa llooccaalliissaattiioonn ddee rraaddiioo bbaalliisseess àà ll''aaiiddee ddee ssaatteelllliitteess àà oorrbbiittee ppoollaaiirree.. LLeess oonnddeess mmééttrriiqquueess ((VVHHFF)) ppeerrmmeetttteenntt ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss pphhoonniiqquueess ddee bboonnnnee qquuaalliittéé,, mmaaiiss àà ccoouurrtteess ddiissttaanncceess ((2200''))..
 4. 4. 4 LLeess oonnddeess hheeccttoommééttrriiqquueess ((MMFF)) eett ddééccaammééttrriiqquueess ((HHFF)) ppeerrmmeetttteenntt ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss àà mmooyyeennnneess eett lloonngguueess ddiissttaanncceess.. @@@@ LLaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ddee 11997744 ddaannss ssoonn cchhaappiittrree IIVV ddééffiinniitt llee mmaattéérriieell rraaddiiooéélleeccttrriiqquuee oobblliiggaattooiirree SSMMDDSSMM àà ttoouuss nnaavviirreess aassttrreeiinnttss àà cceettttee ccoonnvveennttiioonn.. LLaa ddiivviissiioonn 221199 eesstt ll''iinntteerrpprrééttaattiioonn ffrraannççaaiissee ééllaarrggiiee ddeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddee llaa SSOOLLAASS ((cchhaapp.. IIVV)).. LLee mmaattéérriieell rraaddiiooéélleeccttrriiqquuee oobblliiggaattooiirree àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ddééppeenndd ddee ssoonn ttyyppee eett ddee ssaa zzoonnee ddee nnaavviiggaattiioonn.. LL''eennttrreettiieenn dduu mmaattéérriieell ddééppeenndd dduu ttyyppee ddee nnaavviirree eett ddee ssaa zzoonnee ddee nnaavviiggaattiioonn.. IIll ddooiitt aassssuurreerr ll''eennttrreettiieenn ssooiitt :: ppaarr llee bboorrdd,, ppaarr llaa tteerrrree oouu ppaarr dduupplliiccaattiioonn.. 220011// DDééccrriirree lleess ffrrééqquueenncceess eett lleess ddiifffféérreenntteess lloonngguueeuurrss dd''oonnddeess//DDééttaaiilllleerr lleess ddiifffféérreenntteess ffrrééqq.. SSuurr lleess 99 ggaammmmeess ddee ffrrééqquueennccee,, llee SSMMDDSSMM uuttiilliissee pprriinncciippaalleemmeenntt lleess ggaammmmeess:: MMFF,, HHFF,, VVHHFF,, UUHHFF,, SSHHFF.. LLeess éémmiissssiioonnss ssoonntt pprriinncciippaalleemmeenntt ddééssiiggnnééeess ppaarr:: llaa llaarrggeeuurr ddee bbaannddee eett llee ttyyppee ddee mmoodduullaattiioonn ddee llaa ppoorrtteeuussee.. LLeess ttyyppeess ddee mmoodduullaattiioonn lleess pplluuss uuttiilliissééss ppaarr lleess rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss ssoonntt:: LLaa mmoodduullaattiioonn ddee ffrrééqquueennccee eett llaa bbaannddee llaattéérraallee uunniiqquuee.. LLee mmoonnddee aa ééttéé ddiivviisséé ppaarr ll''IIFFRRBB eenn :: 33 zzoonneess.. LLeess ffrrééqquueenncceess ddee ddééttrreessssee ssoonntt eenn VVHHFF eett MMFF:: VVHHFF :: ccaannaall 7700 eett 1166 -- MMFF :: 22118877..55,, 22118822 eett 22117744,,55 kkHHzz.. LLee NNAAVVTTEEXX ddiiffffuussee lleess RRSSMM ssuurr llaa ffrrééqquueennccee ddee :: 551188 kkHHzz.. EEnn oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess HHFF lleess RRSSMM ssoonntt ddiiffffuussééss:: ssuurr uunnee ffrrééqquueennccee ddaannss cchhaaqquuee bbaannddee.. 44 66 88 1122 1166.. MMHHzz LLeess bbaalliisseess ddee llooccaalliissaattiioonn ddeess ssiinniissttrreess CCOOSSPPAASS -- SSAARRSSAATT ttrraavvaaiilllleenntt ssuurr lleess ffrrééqquueenncceess :: 440066,,002255 MMHHzz eett 112211,,55 MMHHzz.. @@@@ LLee ssppeeccttrree ddeess ffrrééqquueenncceess rraaddiiooéélleeccttrriiqquueess eesstt ddiivviisséé eenn 99 ggaammmmeess ddiifffféérreenntteess.. LLee SSMMDDSSMM eenn uuttiilliissee pprriinncciippaalleemmeenntt 55 ((MMFF,, HHFF,, VVHHFF,, UUHHFF,, SSHHFF)).. LLeess éémmiissssiioonnss ssoonntt ddééssiiggnnééeess,, eennttrree aauuttrreess,, dd''aapprrèèss llaa llaarrggeeuurr ddee bbaannddee eett llee ttyyppee ddee mmoodduullaattiioonn ddee llaa ppoorrtteeuussee pprriinncciippaallee.. IIll eexxiissttee 1133 ttyyppeess ddee mmoodduullaattiioonnss ddiifffféérreenntteess qquuii sseerroonntt uuttiilliissééss sseelloonn ll''éémmiissssiioonn.. LLeess pplluuss uuttiilliissééss ssoonntt llaa mmoodduullaattiioonn ddee ffrrééqquueennccee eett llaa BBaannddee LLaattéérraallee UUnniiqquuee ((BBLLUU)).. LL''UUIITT,, ppaarr ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee ll''IIFFRRBB,, aattttrriibbuuee lleess ffrrééqquueenncceess eenn ffoonnccttiioonn ddee nnoommbbrreeuuxx ccrriittèèrreess.. LLee mmoonnddee aa aaiinnssii ééttéé ddiivviisséé eenn 33 zzoonneess.. @@@@ LLeess ffrrééqquueenncceess ddee ddééttrreessssee ssoonntt ppoouurr llaa VVHHFF ((ccaannaall 7700 eett ccaannaall 1166)),, ppoouurr llaa MMFF ((22118877..55 kkHHzz,, 22118822 kkHHzz eett 22117744,,44 kkHHzz)) eett ppoouurr llaa HHFF ((33 ffrrééqquueenncceess aalllloouuééeess ppaarr bbaannddee :: AASSNN,, PPhhoonniiee,, TTéélleexx)).. LLaa ffrrééqquueennccee ppoouurr llaa ddiiffffuussiioonn ddeess RRSSMM eenn oonnddeess hheeccttoommééttrriiqquueess ((MMFF)) eesstt ppoouurr llee NNAAVVTTEEXX iinntteerrnnaattiioonnaall llaa ffrrééqquueennccee ddee 551188 kkHHzz.. UUnnee ffrrééqquueennccee eesstt aattttrriibbuuééee,, ddaannss cchhaaqquuee bbaannddee,, eenn oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess ppoouurr llaa ddiiffffuussiioonn ddeess RRSSMM.. LLaa ffrrééqquueennccee 440066..002255 MMHHzz eesstt uuttiilliissééee ppoouurr llaa llooccaalliissaattiioonn eett llee rreeppéérraaggee ddeess rraaddiioobbaalliisseess.. LLaa ffrrééqquueennccee 112211..55 MMHHzz eesstt uuttiilliissééee ppoouurr llee rraaddiioo rraalllliieemmeenntt.. LLeess rrééppoonnddeeuurrss RRAADDAARR éémmeetttteenntt ddaannss llaa bbaannddee ((XX)) ddee 99220000//99550000 MMHHzz.. 220022// EExxpplliiqquueerr llee nnuumméérroo MM.. MM.. SS.. II.. LL''iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ssttaattiioonnss ddee nnaavviirree ddooiitt êêttrree :: UUnniiqquuee.. LLee nnoommbbrree ddee ccaattééggoorriieess dd''iiddeennttiittéé ddaannss llee sseerrvviiccee mmoobbiillee mmaarriittiimmee eesstt ddee :: 44 CCaattééggoorriieess.. LLee nnuumméérroo MMMMSSII eesstt ccooddéé :: SSuurr 99 cchhiiffffrreess.. LLeess nnuumméérrooss MMIIDD ccoorrrreessppoonnddaanntt àà llaa FFrraannccee ssoonntt :: 222277 eett 222288.. 11 ll''uunniiffoorrmmiissaattiioonn ddeess iiddeennttiittééss ddeess ssttaattiioonnss dduu sseerrvviiccee mmoobbiillee.. 22 lleess ccaattééggoorriieess dduu MMMMSSII.. 33 llee ccooddaaggee dduu MMMMSSII.. 44 llee ppllaann ffrraannççaaiiss.. @@@@ CCee ssyyssttèèmmee dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ssttaattiioonnss ddee nnaavviirree aa ééttéé ééttaabbllii àà llaa CCoonnfféérreennccee AAddmmiinniissttrraattiivvee MMoonnddiiaallee ddeess RRaaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss ppoouurr lleess sseerrvviicceess mmoobbiilleess.. CChhaaqquuee nnaavviirree aa uunnee iiddeennttiiffiiccaattiioonn uunniiqquuee.. IIll eexxiissttee 44 ccaattééggoorriieess dd''iiddeennttiittéé ddaannss llee sseerrvviiccee mmoobbiillee mmaarriittiimmee.. LLee nnuumméérroo MMMMSSII ssee ccoommppoossee ddee 99 cchhiiffffrreess ddoonntt 33 ((MMIIDD)) rreepprréésseenntteenntt llaa nnaattiioonnaalliittéé ddee llaa ssttaattiioonn..
 5. 5. 5 LLaa FFrraannccee ((MMIIDD 222277 eett 222288)) ddiissppoossee ddee 11660000 nnuumméérrooss MMMMSSII qquu''eellllee aattttrriibbuueerraa eenn ffoonnccttiioonn ddee sseess bbeessooiinnss ssuuiivvaanntt ddeess nnoorrmmeess pprréécciisseess.. 220033// DDééccrriirree ll''AAppppeell SSéélleeccttiiff NNuumméérriiqquuee // DDééccrriirree llee ffoorrmmaatt ddeess aappppeellss AASSNN.. OOnn ppeeuutt ddééffiinniirr ll''AAppppeell SSéélleeccttiiff NNuumméérriiqquuee ccoommmmee ééttaanntt :: uunn ssyyssttèèmmee ssyynncchhrroonnee uuttiilliissaanntt uunn ccooddee àà 1100 mmoommeennttss.. LL''AASSNN ppeeuutt ffoonnccttiioonnnneerr ssuuiivvaanntt lleess mmooddeess :: FF11BB oouu JJ22BB.. EEnn ccaass ddee ddééttrreessssee ll''AASSNN uuttiilliissee :: uunn ffoorrmmaatt ssppéécciiffiiqquuee.. LLee ddéébbuutt ddee cchhaaqquuee ssééqquueennccee dd''aappppeell ssee ccoommppoossee dd''uunnee :: ssuuiittee ddee ppooiinnttss,, dd''uunn ssppéécciiffiiccaatteeuurr ddee ffoorrmmaatt eett dd''uunnee aaddrreessssee.. LLee ffoorrmmaatt dd''uunn aappppeell ddee ddééttrreessssee ccoommppoorrttee eenn ppaarrttiiccuulliieerr :: uunn ssppéécciiffiiccaatteeuurr ddééttrreessssee eett ll''aauuttoo –– iiddeennttiiffiiccaattiioonn.. LLee ffoorrmmaatt dd''uunn aaccccuusséé ddee rréécceeppttiioonn dd''uunn aappppeell ddee ddééttrreessssee ccoommppoorrttee llaa ttééllééccoommmmaannddee :: AAccccuusséé ddee rréécceeppttiioonn ddééttrreessssee.. LLee ffoorrmmaatt dd''uunn rreellaaiiss dd''uunn aappppeell ddee ddééttrreessssee ccoommppoorrttee llaa ttééllééccoommmmaannddee :: rreellaaiiss ddee ddééttrreessssee.. LLee ffoorrmmaatt dd''uunn aaccccuusséé ddee rréécceeppttiioonn dd''uunn rreellaaiiss ddee ddééttrreessssee eesstt iiddeennttiiqquuee aauu :: ffoorrmmaatt dd''uunn rreellaaiiss ddee ddééttrreessssee.. @@@@ CC''eesstt uunn ssyyssttèèmmee ssyynncchhrroonnee uuttiilliissaanntt lleess ccaarraaccttèèrreess ccoommppoossééss dd''uunn ccooddee ddee ddiixx mmoommeennttss aavveecc ddéétteeccttiioonn dd''eerrrreeuurrss.. CCee ssyyssttèèmmee ffoonnccttiioonnnnee eenn FF11BB oouu eenn JJ22BB àà llaa vviitteessssee ddee 110000 bbaauuddss eenn HHFF eett MMFF eett ddee 11220000 bbaauuddss eenn VVHHFF.. LLee ssyyssttèèmmee ééttaanntt ssyynncchhrroonnee,, iill yy aa uunnee ssyymmééttrriiee ppaarrffaaiittee eennttrree ll''éémmiissssiioonn eett llaa rréécceeppttiioonn.. UUnn ffoorrmmaatt ssppéécciiffiiqquuee eesstt pprréévvuu ppoouurr lleess mmeessssaaggeess ddee ddééttrreessssee ffoouurrnniissssaanntt ddee mmaanniièèrree aauuttoommaattiiqquuee lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss eesssseennttiieellss.. CChhaaqquuee ssééqquueennccee dd''aappppeell,, ssee ccoommppoossee dd''uunnee ssuuiittee ddee ppooiinnttss,, dd''uunn ssppéécciiffiiccaatteeuurr ddee ffoorrmmaatt,, dd''uunnee aaddrreessssee,, dd''uunnee ccaattééggoorriiee,, ddee ll''aauuttoo -- iiddeennttiiffiiccaattiioonn,, dduu mmeessssaaggee,, dd''uunnee ffiinn ddee ssééqquueennccee eett dd''uunn ccoonnttrrôôllee dd''eerrrreeuurr.. @@@@ IIll ssee ccoommppoossee dd''uunnee ssuuiittee ddee ppooiinnttss,, ddee llaa mmiissee eenn pphhaassee,, dduu ssppéécciiffiiccaatteeuurr ddééttrreessssee,, ddee ll''aauuttoo -- iiddeennttiiffiiccaattiioonn,, ddee llaa nnaattuurree ddee llaa ddééttrreessssee,, ddee llaa ppoossiittiioonn,, ddee ll''hheeuurree,, ddee llaa ttééllééccoommmmaannddee,, dd''uunnee ffiinn ddee ssééqquueennccee eett dduu ccoonnttrrôôllee dd''eerrrreeuurr.. IIll ssee ccoommppoossee ddee ll''eennttêêttee,, ddee llaa ttééllééccoommmmaannddee :: aaccccuusséé ddee rréécceeppttiioonn ddééttrreessssee,, ddee ll''iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu nnaavviirree eenn ddééttrreessssee,, ddee llaa nnaattuurree ddee llaa ddééttrreessssee,, ddee llaa ppoossiittiioonn,, ddee ll''hheeuurree,, ddee llaa ttééllééccoommmmaannddee,, dd''uunnee ffiinn ddee ssééqquueennccee eett dduu ccoonnttrrôôllee dd''eerrrreeuurr.. IIll ssee ccoommppoossee ddee ll''eennttêêttee,, ddee llaa ttééllééccoommmmaannddee :: rreellaaiiss ddee ddééttrreessssee,, ddee ll''iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu nnaavviirree eenn ddééttrreessssee,, ddee llaa nnaattuurree ddee llaa ddééttrreessssee,, ddee llaa ppoossiittiioonn,, ddee ll''hheeuurree,, ddee llaa ttééllééccoommmmaannddee,, dd''uunnee ffiinn ddee ssééqquueennccee eett dduu ccoonnttrrôôllee dd''eerrrreeuurr.. LLee ffoorrmmaatt dd''uunn aaccccuusséé ddee rréécceeppttiioonn dd''uunn rreellaaiiss dd''aappppeell ddee ddééttrreessssee aa eexxaacctteemmeenntt llaa mmêêmmee ccoommppoossiittiioonn qquu''uunn rreellaaiiss ddee ddééttrreessssee.. 220044// DDééffiinniirr lleess ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn//DDééccrriirree lleess mmooyyeennss uuttiilliissééss.. LLaa ppoossssiibbiilliittéé dd''ééttaabblliirr ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall,, eennttrree lleess nnaavviirree eett llaa tteerrrree,, aa ééttéé iimmppoossééee ppaarr :: llee SSMMDDSSMM.. LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess ccoommpprreennnneenntt eennttrree aauuttrree :: lleess lliiaaiissoonnss aavveecc llee ppiilloottaaggee,, lleess rreemmoorrqquueeuurrss.. LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ddee sseerrvviiccee ccoommpprreennnneenntt eennttrree aauuttrree :: lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llaa mmaarrcchhee tteecchhnniiqquuee dduu nnaavviirree.. LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess ccoommpprreennnneenntt eennttrree aauuttrree :: lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss pprriivvééeess.. PPoouurr ppoouuvvooiirr ttrraannssmmeettttrree ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall àà ggrraannddee ddiissttaannccee,, iill eesstt pprrééfféérraabbllee dd''uuttiilliisseerr :: lleess oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess.. PPoouurr ppoouuvvooiirr ttrraannssmmeettttrree ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall àà mmooyyeennnnee ddiissttaannccee ((220000 mmiilllleess eennvviirroonn)),, iill eesstt pprrééfféérraabbllee dd''uuttiilliisseerr :: lleess oonnddeess hheeccttoommééttrriiqquueess.. PPoouurr ppoouuvvooiirr ttrraannssmmeettttrree ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall àà ccoouurrttee ddiissttaannccee ((2200//3300 mmiilllleess)),, iill eesstt pprrééfféérraabbllee dd''uuttiilliisseerr :: lleess oonnddeess mmééttrriiqquueess.. PPoouurr ppoouuvvooiirr ttrraannssmmeettttrree ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall ppaarr vvooiiee ssaatteelllliittaaiirree,, oonn uuttiilliissee :: LLee ssyyssttèèmmee IINNMMAARRSSAATT AA,, BB,, CC..
 6. 6. 6 @@@@ LLee SSMMDDSSMM iimmppoossee qquuee ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall ppuuiisssseenntt êêttrree ééttaabblliieess ppaarr vvooiiee rraaddiiooéélleeccttrriiqquuee eennttrree lleess nnaavviirreess eett llaa tteerrrree eett ccee,, eenn ffoonnccttiioonn ddeess mmooyyeennss ddoonntt iillss ssoonntt ppoouurrvvuuss aauu ttiittrree ddee lleeuurrss zzoonneess ddee nnaavviiggaattiioonn.. LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess ccoonncceerrnneenntt llee ttrraaffiicc eennttrree llee nnaavviirree eett lleess ddiifffféérreenntteess iinnffrraassttrruuccttuurreess ppoorrttuuaaiirreess tteelllleess qquuee llee ppiilloottaaggee,, llaa ppoossiittiioonn àà qquuaaii eettcc.. ........ LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ddee sseerrvviiccee ccoommpprreennnneenntt lleess mmeessssaaggeess aayyaanntt ttrraaiitt aauuxx ddiifffféérreennttss aassppeeccttss tteecchhnniiqquueess ccoonncceerrnnaanntt llaa bboonnnnee mmaarrcchhee dduu nnaavviirree.. LLeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess ccoommpprreennnneenntt ttoouutteess lleess lliiaaiissoonnss ddee ccoorrrreessppoonnddaannccee ppuubblliiqquuee eennttrree llaa tteerrrree eett llee nnaavviirree.. @@@@ DDeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall ppeeuuvveenntt êêttrree ééttaabblliieess aauu mmooyyeenn ddeess éémmeetttteeuurrss eenn oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess OODD ppeerrmmeettttaanntt ddeess lliiaaiissoonnss ((pphhoonniiee eett ttéélleexx)) mmoonnddiiaalleess.. DDeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall ppeeuuvveenntt êêttrree ééttaabblliieess aauu mmooyyeenn ddeess éémmeetttteeuurrss eenn oonnddeess hheeccttoommééttrriiqquueess OOHH ppeerrmmeettttaanntt ddeess lliiaaiissoonnss ((pphhoonniiee eett ttéélleexx)) jjuussqquu''àà 220000 mmiilllleess ddeess ccôôtteess.. DDeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall ppeeuuvveenntt êêttrree ééttaabblliieess aauu mmooyyeenn ddeess éémmeetttteeuurrss eenn oonnddeess mmééttrriiqquueess VVHHFF ppeerrmmeettttaanntt ddeess lliiaaiissoonnss uunniiqquueemmeenntt eenn pphhoonniiee jjuussqquu''àà 2200//3300 mmiilllleess ddeess ccôôtteess.. DDeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall ppeeuuvveenntt êêttrree ééttaabblliieess aauu mmooyyeenn ddeess ssyyssttèèmmeess IINNMMAARRSSAATT AA,, BB,, CC ppeerrmmeettttaanntt ttoouuss lleess ttyyppeess ddee ttrraannssmmiissssiioonnss eett àà ttoouuttee ddiissttaannccee.. 220055// EExxpplliiqquueerr llaa tteecchhnnoollooggiiee ddee llaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee.. LLaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee eesstt uunn ssyyssttèèmmee :: ssyynncchhrroonnee àà uunnee sseeuullee vvooiiee uuttiilliissaanntt uunn ccooddee ddee ccoorrrreeccttiioonn.. LLaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee AARRQQ ccoorrrreessppoonndd :: aauu mmooddee AA.. LLaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee CCEEDD // FFEECC ccoorrrreessppoonndd :: aauu mmooddee BB.. LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee ccee ssyyssttèèmmee ssoonntt pprréécciissééeess ddaannss :: llaa rreeccoommmmaannddaattiioonn 662255 dduu CC CC II RR.. @@@@ CC''eesstt uunn ssyyssttèèmmee ssyynncchhrroonnee àà uunnee sseeuullee vvooiiee uuttiilliissaanntt uunn ccooddee ddee ccoorrrreeccttiioonn àà 77 mmoommeennttss.. CC’’eesstt uunn ssyyssttèèmmee aauuttoommaattiiqquuee qquuii ppeerrmmeett uunnee iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ssttaattiioonnss ccoonncceerrnnééeess.. LLaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee ppeeuutt--êêttrree uuttiilliissééee eenn mmooddee AA,, cc''eesstt--àà--ddiirree aavveecc ccoorrrreeccttiioonn dd''eerrrreeuurr ppaarr ddéétteeccttiioonn eett rrééppééttiittiioonn ((AARRQQ)) LLaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee ppeeuutt êêttrree uuttiilliissééee eenn mmooddee BB,, cc''eesstt -- àà -- ddiirree aavveecc ccoorrrreeccttiioonn dd''eerrrreeuurr ssaannss vvooiiee ddee rreettoouurr ((CCEEDD)) LLaa rreeccoommmmaannddaattiioonn 662255 dduu CCCCIIRR pprréécciissee lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee ccee ssyyssttèèmmee.. 220066// DDééffiinniirr llee sseerrvviiccee NNAAVVTTEEXX // DDééffiinniirr llee sseerrvviiccee SSaaffeettyyNNeett.. LLee ssyyssttèèmmee NNAAVVTTEEXX iinntteerrnnaattiioonnaall uuttiilliissee :: llaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee eenn mmooddee BB.. LLeess mmeessssaaggeess NNAAVVTTEEXX ssoonntt ddiiffffuussééss ssuurr lleess ffrrééqquueenncceess :: 551188 kkHHzz -- 449900 kkHHzz -- 44220099..55 kkHHzz.. SSuurr uunn rréécceepptteeuurr NNAAVVTTEEXX,, ll''ooppéérraatteeuurr ppeeuutt :: eeffffeeccttuueerr uunnee sséélleeccttiioonn.. UUnn aappppaarreeiill NNAAVVTTEEXX ddooiitt ccoommpprreennddrree iimmppéérraattiivveemmeenntt :: uunnee iimmpprriimmaannttee ttoottaalleemmeenntt ddééddiiééee.. LLee sseerrvviiccee dduu ssyyssttèèmmee IINNMMAARRSSAATT ppeerrmmeettttaanntt llaa ddiiffffuussiioonn ddeess RRSSMM eenn uuttiilliissaanntt llee pprrooccééddéé AAGGAA eesstt :: SSaaffeettyyNNeett.. LLaa ddiiffffuussiioonn ddeess RRSSMM ppaarr llee sseerrvviiccee SSaaffeettyyNNeett ppeeuutt êêttrree lliimmiittééee :: àà uunnee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee,, àà uunn ggrroouuppee ssppéécciiffiiqquuee.. LLeess mmeessssaaggeess ddiiffffuussééss ppaarr llee sseerrvviiccee SSaaffeettyyNNeett llee ssoonntt eenn llaanngguuee :: aannggllaaiissee.. LLeess rréécceepptteeuurrss AAGGAA ddooiivveenntt êêttrree eenn mmeessuurree ddee rreecceevvooiirr lleess RRSSMM ppeennddaanntt aauu mmooiinnss :: 9988%% dduu tteemmppss.. @@@@ LLee sseerrvviiccee NNAAVVTTEEXX IInntteerrnnaattiioonnaall eesstt uunn ssyyssttèèmmee dd''éémmiissssiioonnss ccoooorrddoonnnnééeess eett ddee rréécceeppttiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddeess RRSSMM.. IIll uuttiilliissee llaa ttééllééggrraapphhiiee àà iimmpprreessssiioonn ddiirreeccttee eenn mmooddee BB.. CCee sseerrvviiccee eesstt aassssuurréé ssuurr uunnee ffrrééqquueennccee uunniiqquuee aassssiiggnnééee aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall :: 551188 kkHHzz.. PPoouurr llaa ddiiffffuussiioonn ddeess mmeessssaaggeess eenn llaanngguuee nnaattiioonnaall oouu ddaannss llaa zzoonnee ttrrooppiiccaallee,, ddeeuuxx ffrrééqquueenncceess oonntt ééttéé pprréévvuueess :: 449900 kkHHzz ppoouurr lleess NNAAVVTTEEXX nnaattiioonnaauuxx eett 44220099,,55 kkHHzz ppoouurr lleess zzoonneess ttrrooppiiccaalleess.. LLeess mmeessssaaggeess ccoommppoorrtteenntt uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ccooddeess qquuii ppeerrmmeetttteenntt ddee ddééffiinniirr ll''éémmeetttteeuurr,, ll''iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ssuujjeett,, llaa nnuumméérroottaattiioonn ddeess mmeessssaaggeess,, llaa pprriioorriittéé ddeess mmeessssaaggeess.. LL''ooppéérraatteeuurr ppeeuutt eeffffeeccttuueerr uunnee sséélleeccttiioonn.. LL''aappppaarreeiill ddooiitt ccoommpprreennddrree uunn rréécceepptteeuurr,, uunn ddiissppoossiittiiff ddee ttrraaiitteemmeenntt ddeess ssiiggnnaauuxx aavveecc uunnee iimmpprriimmaannttee ttoottaalleemmeenntt ddééddiiééee.. DDee pplluuss uunnee ccoouuppuurree ddee ccoouurraanntt nnee ddooiitt ppaass eeffffaacceerr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss eenn mméémmooiirree..
 7. 7. 7 @@@@ LLee sseerrvviiccee SSaaffeettyyNNeett eesstt llee ssyyssttèèmmee dd''éémmiissssiioonnss ccoooorrddoonnnnééeess eett ddee rréécceeppttiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddee RRSSMM aavveecc llee pprrooccééddéé dd''AAppppeell ddee GGrroouuppee AAmméélliioorréé ((AAGGAA)) dduu ssyyssttèèmmee ssaatteelllliittaaiirree IINNMMAARRSSAATT.. IIll aa ééttéé ssppéécciiaalleemmeenntt ccoonnççuu ppoouurr llaa ddiiffffuussiioonn ddeess RRSSMM ddaannss llee ccaaddrree dduu SSMMDDSSMM.. OOnn ppeeuutt lliimmiitteerr llaa ddiiffffuussiioonn ddeess RRSSMM ssooiitt àà uunnee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee ffiixxee,, ssooiitt àà uunnee zzoonnee ddéétteerrmmiinnééee ppaarr ll''eexxppééddiitteeuurr.. CCeess zzoonneess ppeeuuvveenntt êêttrree cciirrccuullaaiirreess oouu rreeccttaanngguullaaiirreess.. IIllss ppeeuuvveenntt aauussssii êêttrree aaddrreessssééss ssooiitt àà ttoouuss oouu àà uunn ggrroouuppee ssppéécciiffiiqquuee.. LLeess mmeessssaaggeess ssoonntt ddiiffffuussééss eenn llaanngguuee aannggllaaiissee.. IIllss ssoonntt ccooddééss eenn ffoonnccttiioonn ddee lleeuurrss pprriioorriittééss ((ccooddee ""CC"")).. LLee rréécceepptteeuurr ddooiitt ppoouuvvooiirr rreecceevvooiirr eenn ppeerrmmaanneennccee llee ccaannaall ssaatteelllliittee eett ttrraaiitteerr llee mmeessssaaggee.. SSeelloonn lleess pprreessccrriippttiioonn ddee ll''OOMMII,, llee rréécceepptteeuurr AAGGAA ddooiitt êêttrree eenn mmeessuurree ddee rreecceevvooiirr lleess RRSSMM ppeennddaanntt aauu mmooiinnss 9988%% dduu tteemmppss.. 220077// RReepprroodduuiirree llee pprriinncciippee ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dd''uunnee RRLLSS.. LLeess RRaaddiioobbaalliisseess ddee LLooccaalliissaattiioonn ddeess SSiinniissttrreess ppeerrmmeetttteenntt aauuxx MMRRCCCC ddee ccoonnnnaaîîttrree :: ll''iiddeennttiittéé eett llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree eenn ddééttrreessssee.. LLeess rraaddiioobbaalliisseess dduu ssyyssttèèmmee CCOOSSPPAASS -- SSAARRSSAATT éémmeetttteenntt ssuurr lleess ffrrééqquueenncceess :: 112211..55 MMHHzz eett 440066..002255 MMHHZZ.. LLaa ffrrééqquueennccee 112211..55 MMHHzz ppeerrmmeett :: llee hhoommiinngg.. LLeess rraaddiioobbaalliisseess dduu ssyyssttèèmmee IINNMMAARRSSAATT ssoonntt ppoossiittiioonnnnééeess ggrrââccee :: àà uunn GGPPSS iinnccoorrppoorréé àà llaa bbaalliissee.. @@@@ DDaannss llee SSMMDDSSMM,, uunn nnaavviirree qquuii ssoommbbrree rraappiiddeemmeenntt ppeeuutt eennccoorree llaanncceerr uunnee aalleerrttee ddee ddééttrreessssee eenn uuttiilliissaanntt ssaa rraaddiioobbaalliissee ddee llooccaalliissaattiioonn ddeess ssiinniissttrreess.. CCeellllee--ccii ttrraannssmmeettttrraa àà uunn ssaatteelllliittee ll''iiddeennttiittéé dduu nnaavviirree aaiinnssii qquuee ssaa ppoossiittiioonn oouu uunn ssiiggnnaall ppeerrmmeettttaanntt ddee llaa llooccaalliisseerr.. CCeelluuii--ccii lleess rreettrraannssmmeett àà uunn MMRRCCCC.. LLee pprrooggrraammmmee SSAARRSSAATT -- CCOOSSPPAASS eesstt llee pprroodduuiitt dd''uunnee ccoollllaabboorraattiioonn eennttrree llaa FFrraannccee eett llaa RRuussssiiee.. DDaannss ccee ssyyssttèèmmee,, uunnee bbaalliissee ddéécclleenncchhééee éémmeett ssuurr 440066..002255 MMHHzz uunn ssiiggnnaall ccoonntteennaanntt ll''iiddeennttiittéé dduu nnaavviirree ((MMMMSSII)) eett ddeess ddoonnnnééeess ppeerrmmeettttaanntt aauuxx ssaatteelllliitteess àà oorrbbiittee ppoollaaiirree dd''eenn ddéétteerrmmiinneerr llaa ppoossiittiioonn.. EElllleess ffoonnccttiioonnnneenntt ssuurr llaa ffrrééqquueennccee ddee 440066..002255 MMHHzz aavveecc uunnee ppuuiissssaannccee ddee 55 WW eett ttrraannssmmeetttteenntt ttoouutteess lleess 5500 ss uunn mmeessssaaggee ccoonntteennaanntt ll''iiddeennttiittéé dduu nnaavviirree.. EElllleess éémmeetttteenntt ééggaalleemmeenntt ssuurr 112211..55 MMHHzz aaffiinn ddee ppeerrmmeettttrree llee hhoommiinngg.. IIll eexxiissttee ddeess bbaalliisseess ddee ssuurrvviiee eett ddeess bbaalliisseess ddee ppoonntt.. LLeess rraaddiioobbaalliisseess dduu ssyyssttèèmmee IINNMMAARRSSAATT ffoonnccttiioonnnneenntt aavveecc lleess ssaatteelllliitteess ggééoossttaattiioonnnnaaiirreess ddee ccee ssyyssttèèmmee eett ttrraannssmmeetttteenntt ll''iiddeennttiittéé dduu nnaavviirree aaiinnssii qquuee llaa ppoossiittiioonn ddee llaa bbaalliissee ggrrââccee àà uunn GGPPSS iinnccoorrppoorréé.. 220088// RReepprroodduuiirree llee pprriinncciippee ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dd''uunn rrééppoonnddeeuurr rraaddaarr.. LLeess rrééppoonnddeeuurrss rraaddaarr ffoonnccttiioonnnneenntt ddaannss llaa bbaannddee :: 99220000 -- 99550000 MMHHzz.. UUnn rrééppoonnddeeuurr rraaddaarr ddooiitt êêttrree iinnssttaalllléé àà uunnee hhaauutteeuurr,, aauu ddeessssuuss ddee ll''eeaauu,, mmiinniimmuumm ddee :: 11 mmèèttrree.. LLee rrééppoonnddeeuurr ddooiitt ffoonnccttiioonnnneerr ccoorrrreecctteemmeenntt àà ll''iinntteerrrrooggaattiioonn dd''uunn nnaavviirree ssee ttrroouuvvaanntt àà llaa ddiissttaannccee mmiinniimmaallee ddee :: 55 mmiilllleess.. LLeess rrééppoonnddeeuurrss ddooiivveenntt êêttrree ddee ccoouulleeuurr :: jjaauunnee // oorraannggee.. @@@@ CC''eesstt uunn eennsseemmbbllee éémmeetttteeuurr -- rréécceepptteeuurr ffoonnccttiioonnnnaanntt ddaannss llaa bbaannddee ddee ffrrééqquueennccee 99220000 // 99550000 MMHHzz.. LLoorrssqquu''iill rreeççooiitt uunnee éémmiissssiioonn eenn pprroovveennaannccee dd''uunn RRAADDAARR,, ttrraavvaaiillllaanntt ddaannss cceettttee bbaannddee,, yy rrééppoonndd eenn mmaattéérriiaalliissaanntt ssaa ppoossiittiioonn ssuurr ssoonn ééccrraann ppaarr uunnee sséérriiee ddee 1122 ppooiinnttss ppaarrttaanntt dduu rrééppoonnddeeuurr.. CCee mmaattéérriieell,, qquuii ddooiitt ssee ttrroouuvveerr eenn tteemmppss nnoorrmmaall ddee cchhaaqquuee ccôôttéé ddee llaa ppaasssseerreellllee,, ddooiitt eenn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt êêttrree iinnssttaalllléé àà uunnee hhaauutteeuurr mmiinniimmuumm ddee 11 mmèèttrree aauu ddeessssuuss dduu nniivveeaauu ddee ll''eeaauu.. LLee rrééppoonnddeeuurr ddooiitt ffoonnccttiioonnnneerr ccoorrrreecctteemmeenntt lloorrssqquu''iill eesstt iinntteerrrrooggéé ppaarr llee RRAADDAARR dd''uunn nnaavviirree ssee ttrroouuvvaanntt àà uunnee ddiissttaannccee mmiinniimmaallee ddee 55 mmiilllleess eett ddoonntt ll''aanntteennnnee eesstt iinnssttaallllééee àà 1155 mm ddee hhaauutteeuurr.. IIll ddooiitt aavvooiirr uunnee aauuttoonnoommiiee ddee 9966 hheeuurreess eenn vveeiillllee eett ddee 88 hheeuurreess eenn éémmiissssiioonn.. LLeess rrééppoonnddeeuurrss ddooiivveenntt êêttrree,, eennttrree aauuttrree,, ddee ccoouulleeuurr jjaauunnee//oorraannggee,, pprroottééggééss ccoonnttrree lleess ddéécclleenncchheemmeennttss iinntteemmppeessttiiffss,, êêttrree mmuunniiss ddee mmooyyeennss vviissuueellss oouu ssoonnoorreess iinnddiiqquuaanntt uunn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ccoorrrreecctt,, vviissuuaalliisseerr llaa rréécceeppttiioonn,, êêttrree ééttaanncchheess àà 1100 mm eett ppoouuvvooiirr ffllootttteerr.. 220099// RReepprroodduuiirree llee pprriinncciippee ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dd''uunnee VVHHFF ppoorrttaattiivvee.. QQuueell aappppaarreeiill sseerraa uuttiilliisséé ppoouurr lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss eennttrree llee ccaannoott ddee ssaauuvveettaaggee eett lleess mmooyyeennss ddee sseeccoouurrss :: llaa VVHHFF ppoorrttaattiivvee.. CCoommbbiieenn ddee VVHHFF ppoorrttaattiivveess lleess nnaavviirreess dd''uunnee jjaauuggee ddee pplluuss ddee 550000 ddooiivveenntt--iillss ppoossssééddeerr :: TTrrooiiss LLeess ffrrééqquueenncceess oobblliiggaattooiirreess ssuurr uunnee VVHHFF ppoorrttaattiivvee ssoonntt :: llee ccaannaall 1166 eett aauu mmooiinnss uunnee aauuttrree ffrrééqq.. LLeess VVHHFF ppoorrttaattiivveess ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr rrééssiisstteerr àà uunnee cchhuuttee ddee :: 11 mmèèttrree..
 8. 8. 8 @@@@ CCee mmaattéérriieell ppoorrttaattiiff eesstt ddeessttiinnéé àà aassssuurreerr lleess rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss eennttrree ddeess ccaannoottss ddee ssaauuvveettaaggee,, eennttrree ccaannoottss ddee ssaauuvveettaaggee eett nnaavviirreess oouu ttoouutt aauuttrree mmooyyeenn ddee sseeccoouurrss.. IIll ppeeuutt êêttrree uuttiilliisséé ppoouurr lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ddee bboorrdd.. LLeess nnaavviirreess dd''uunnee jjaauuggee ddee pplluuss ddee 550000 ddooiivveenntt aavvooiirr àà bboorrdd 33 VVHHFF ppoorrttaattiivveess.. LLeess nnaavviirreess dd''uunnee jjaauuggee iinnfféérriieeuurree àà 550000 eett lleess nnaavviirreess ddee ppêêcchhee ddooiivveenntt eenn eemmbbaarrqquueerr 22.. LLeess VVHHFF ppoorrttaattiivveess ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr ffoonnccttiioonnnneerr ssuurr llee ccaannaall 1166 eett aauu mmooiinnss uunnee aauuttrree ffrrééqquueennccee.. TToouuss lleess ccaannaauuxx iinnssttaallllééss ddooiivveenntt êêttrree ssiimmpplleexx,, aavvooiirr uunnee ppuuiissssaannccee mmiinniimmuumm ddee 00,,2255 WW eett ssii llaa ppuuiissssaannccee eexxccééddee 11 WW,, cceellllee--ccii ddooiitt ppoouuvvooiirr êêttrree rréédduuiittee.. AAvvooiirr uunnee aauuttoonnoommiiee ddee 88 hheeuurreess.. CCeess VVHHFF ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr êêttrree uuttiilliissééeess ppaarr ddeess ppeerrssoonnnneess nnoonn qquuaalliiffiiééeess ((ppoorrttaanntt ddeess ggaannttss)) eett rrééssiisstteerr aauuxx cchhooccss ((cchhuuttee dd''uunn mmèèttrree)).. DDee pplluuss,, eelllleess ddooiivveenntt êêttrree ééttaanncchheess,, llééggèèrreess eett ddee ffaaiibbllee eennccoommbbrreemmeenntt.. 330011// DDééffiinniirr llee ccoonntteennuu ddeess oouuvvrraaggeess ccoonncceerrnnaanntt cceettttee rréégglleemmeennttaattiioonn.. AA ppaarrttiirr ddee qquueell ddooccuummeenntt aa ééttéé ééllaabboorréé llee SSMMDDSSMM :: SSOOLLAASS 7744.. DDaannss qquueell ddooccuummeenntt ppeeuutt--oonn ttrroouuvveerr llee nnuumméérroo MMMMSSII dd''uunnee ssttaattiioonn ddee nnaavviirree :: 11 IInnddiiccaattiiffss dd''aappppeell eett iiddeennttiittééss nnuumméérriiqquueess.. DDaannss qquueell oouuvvrraaggee ddee rrééfféérreennccee ssee ttrroouuvvee llee MMaasstteerr PPllaann :: GGMMDDSSSS HHaanndd bbooookk.. QQuueell oouuvvrraaggee vvoouuss ppeerrmmeettttrraa ddee ccoonnnnaaîîttrree lleess ffrrééqquueenncceess vveeiillllééeess ppaarr DDuurrbbaann RRaaddiioo :: 11 NNoommeennccllaattuurree ddeess ssttaattiioonnss ccôôttiièèrreess.. 11 lleess oouuvvrraaggeess OOMMII.. 22 lleess oouuvvrraaggeess UUIITT.. 33 llee ccoonntteennuu dduu GGMMDDSSSS HHaanndd bbooookk.. 44 lleess nnoommeennccllaattuurreess ddee ssttaattiioonnss.. @@@@ LLeess pprriinncciippaauuxx oouuvvrraaggeess ((OOMMII)) àà ccoonnssuulltteerr ssoonntt :: ----SSOOLLAASS 7744 ÉÉddiittiioonn rrééccaappiittuullaattiivvee ddee 11999922 CChhaappiittrree IIVV ((RRaaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss)) ---- GGMMDDSSSS HHaanndd bbooookk ---- llee MMAASSTTEERR PPLLAANN ---- MMEERRSSAARR ---- IIMMOOSSAARR.. LLeess pprriinncciippaauuxx oouuvvrraaggeess ((UUIITT)) àà ccoonnssuulltteerr ssoonntt :: ----RRèègglleemmeenntt ddeess RRaaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss ((RRRR)) ----llee mmaannuueell àà ll''uussaaggee ddeess sseerrvviicceess mmoobbiillee mmaarriittiimmee eett mmoobbiillee mmaarriittiimmee ppaarr ssaatteelllliittee ----NNoommeennccllaattuurreess ddeess ssttaattiioonnss ---- lliissttee ddeess iinnddiiccaattiiffss dd''aappppeell eett ddeess iiddeennttiittééss nnuumméérriiqquueess.. LLee GGMMDDSSSS HHaanndd bbooookk eesstt llee lliivvrree rrééfféérreennccee dduu SSMMDDSSMM.. IIll ccoonnttiieenntt eenn ppaarrttiiccuulliieerr llee MMAASSTTEERR PPLLAANN ddééffiinniissssaanntt lleess éélléémmeennttss pprriinncciippaauuxx ddeess ssttrruuccttuurreess dduu SSMMDDSSMM.. LLeess nnoommeennccllaattuurreess ddee ssttaattiioonnss ssoonntt lleess ssuuiivvaanntteess :: ---- ssttaattiioonnss ccôôttiièèrreess ((22 vvoolluummeess)) ----ssttaattiioonnss ddee nnaavviirree ((22 vvoolluummeess)) ----ssttaattiioonnss ddee rraaddiioorreeppéérraaggee eett ssttaattiioonnss eeffffeeccttuuaanntt ddeess sseerrvviicceess ssppéécciiaauuxx.. QQuueell eesstt llee cceerrttiiffiiccaatt dd''ooppéérraatteeuurr mmiinniimmaall ppoouurr nnaavviigguueerr eenn zzoonnee AA33 aavveecc uunn nnaavviirree ssoouummiiss aauuxx ddiissppoossiittiioonnss dduu ttiittrree 22 :: llee CC GG OO // GG OO CC.. VVoouuss ppoossssééddeezz llee CCeerrttiiffiiccaatt SSppéécciiaall dd''OOppéérraatteeuurr SSMMDDSSMM,, ssuurr qquueell ttyyppee ddee nnaavviirree ppoouuvveezz vvoouuss eexxeerrcceerr lleess ffoonnccttiioonnss ddee rraaddiioo ?? UUnn cchhaalluuttiieerr ddee 3388 mm nnaavviigguuaanntt eenn zzoonnee AA33.. VVoouuss ppoossssééddeezz llee CCeerrttiiffiiccaatt RReessttrreeiinntt dd''OOppéérraatteeuurr SSMMDDSSMM,, ssuurr qquueell ttyyppee ddee nnaavviirree ppoouuvveezz vvoouuss eexxeerrcceerr lleess ffoonnccttiioonnss ddee rraaddiioo ?? UUnn ffiilleeuurr ddee 5555 mm,, nnaavviigguuaanntt eenn zzoonnee AA11.. LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee rraaddiiooéélleeccttrroonniicciieenn ddee 11èèrree ccllaassssee eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr :: EEffffeeccttuueerr ll''eennttrreettiieenn ppaarr llee bboorrdd.. @@@@ LLee cceerrttiiffiiccaatt ggéénnéérraall dd''ooppéérraatteeuurr ((CCGGOO)) GGOOCC.. LLee cceerrttiiffiiccaatt ssppéécciiaall dd''ooppéérraatteeuurr ((CCSSOO)) SSOOCC.. LLee cceerrttiiffiiccaatt rreessttrreeiinntt dd''ooppéérraatteeuurr ((CCRROO)) RROOCC LLee cceerrttiiffiiccaatt ddee rraaddiiooéélleeccttrroonniicciieenn ddee 11èèrree ccllaassssee.. LLeess ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss ssoonntt ddééffiinniieess ddaannss :: lleess ddééffiinniittiioonnss ggéénnéérraalleess.. QQuu''eesstt--ccee qquu''uunn sseerrvviiccee mmoobbiillee :: sseerrvviiccee ddee rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonn eennttrree ssttaattiioonnss mmoobbiilleess.. QQuu''eesstt--ccee qquu''uunnee ssttaattiioonn ccôôttiièèrree :: ssttaattiioonn tteerrrreessttrree dduu sseerrvviiccee mmoobbiillee.. QQuuee ssiiggnniiffiiee TTUUCC :: TTeemmppss UUnniivveerrsseell CCoooorrddoonnnnéé DDaannss lleess sseerrvviicceess mmoobbiilleess,, llaa ssééccuurriittéé ddee llaa vviiee eesstt rrééppaarrttiiee eennttrree :: 33 ggrraannddss sseerrvviicceess DDaannss llee sseerrvviiccee mmoobbiillee mmaarriittiimmee,, llaa ssééccuurriittéé ddee llaa vviiee eesstt aassssuurrééee ppaarr :: lleess CCRROOSSSS eett FFrraannccee TTééllééccoommss @@@@ LLeess ddééffiinniittiioonnss ggéénnéérraalleess ddéétteerrmmiinneenntt ccee qquuee ssoonntt :: ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn,, lleess ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss eett lleess rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss.. LLeess ddééffiinniittiioonnss ddeess sseerrvviicceess ddéétteerrmmiinneenntt lleess ddiifffféérreennttss sseerrvviicceess mmoobbiilleess..
 9. 9. 9 LLeess ddééffiinniittiioonnss ddeess ssttaattiioonnss ddéétteerrmmiinneenntt lleess ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee ssttaattiioonnss ddoonntt lleess ssttaattiioonnss ccôôttiièèrreess,, mmoobbiilleess eett ddee bboorrdd.. LLee TTeemmppss UUnniivveerrsseell CCoooorrddoonnnnéé,, TTUUCC ((UUTTCC eenn aannggllaaiiss)),, ééttaaiitt eexxpprriimméé aannttéérriieeuurreemmeenntt eenn GGMMTT.. 660022// CCiitteerr lleess pprriinncciippaalleess ssttaattiioonnss ccôôttiièèrreess ffrraannççaaiisseess eett lleeuurrss aaccttiivviittééss.. LLeess ssttaattiioonnss ccôôttiièèrreess ffrraannççaaiisseess ssaattiissffoonntt aauuxx bbeessooiinnss ddeess nnaavviiggaannttss ppoouurr :: 11 llaa FFrraannccee MMééttrrooppoolliittaaiinnee eett dd''OOuuttrree -- MMeerr CCoommbbiieenn yy –– aa –– tt-- iill ddee ssttaattiioonnss pprriinncciippaalleess eenn FFrraannccee :: SSeepptt LL''iinnddiiccaattiiff ddeess ssttaattiioonnss ccôôttiièèrreess eesstt ccoommppoosséé ddee :: 33 lleettttrreess ((TTKKMM)).. QQuueellllee ssttaattiioonn aassssuurree llaa ccoouuvveerrttuurree eenn oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess :: FFFFLL.. @@@@ LLaa FFrraannccee mmééttrrooppoolliittaaiinnee eett dd''oouuttrree -- mmeerr eennttrreettiieenntt uunn nnoommbbrree ssuuffffiissaanntt ddee ssttaattiioonnss aaffiinn ddee rrééppoonnddrree àà ttoouuss lleess bbeessooiinnss ddeess nnaavviiggaannttss.. SSeepptt ssttaattiioonnss pprriinncciippaalleess ssoonntt rrééppaarrttiieess ddee BBoouullooggnnee àà GGrraassssee.. TTrrooiiss ssttaattiioonnss ppeerrmmeetttteenntt llaa ccoouuvveerrttuurree ddeess DDOOMM -- TTOOMM.. OOuuttrree mmeerr LLeess iinnddiiccaattiiffss dd''aappppeell ddeess ssttaattiioonnss ccôôttiièèrreess ssoonntt ccoonnssttiittuuééss ddee ttrrooiiss lleettttrreess.. ((eexxeemmppllee :: FFFFLL ppoouurr SStt LLyyss RRaaddiioo)).. CCeess ssttaattiioonnss aassssuurreenntt ddeess sseerrvviicceess ddaannss lleess ggaammmmeess ddeess oonnddeess hheeccttoommééttrriiqquueess eett mmééttrriiqquueess.. LLaa ccoouuvveerrttuurree eenn oonnddeess ddééccaammééttrriiqquueess ééttaanntt aassssuurrééee,, aauu nniivveeaauu ddee llaa FFrraannccee,, ppaarr llaa ssttaattiioonn ddee SStt LLyyss RRaaddiioo.. VVOOUUSS DDEEVVEEZZ VVOOUUSS SSEERRVVIIRR DDUU MMAANNUUEELL DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN 770011// UUttiilliisseerr lleess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dd''uunnee VV.. HH.. FF.. 11 LLaa zzoonnee dd''uuttiilliissaattiioonn.. 22 LLaa mmiissee eenn mmaarrcchhee.. 33 CChhaannggeerr ddee ccaannaall.. 44 LLeess ffoonnccttiioonnss sseeccoonnddaaiirreess.. 770022// UUttiilliisseerr lleess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dd''uunnee VV.. HH.. FF.. PPoorrttaattiivvee.. 11 LLaa mmiissee eenn mmaarrcchhee.. 22 LL''aaffffiicchhaaggee ccaannaall 1166.. 33 LLeess ccaannaauuxx pprrooggrraammmmééss.. 44 DDeess ffoonnccttiioonnss sseeccoonnddaaiirreess.. 770033// UUttiilliisseerr lleess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dd''uunn ÉÉmmeetttteeuurr//RRéécceepptteeuurr MMFF//HHFF.. 11 LLaa mmiissee eenn mmaarrcchhee.. 22 LL''aaffffiicchhaaggee ddeess ffrrééqquueenncceess.. 33 LLaa sséélleeccttiioonn ddee llaa ffrrééqquueennccee ddee ddééttrreessssee MMFF.. 44 LLeess bboouuttoonnss ddee llaa ffaaccee aavvaanntt.. 770044// UUttiilliisseerr lleess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dd''uunn tteerrmmiinnaall IINNMMAARRSSAATT.. 11 LLaa mmiissee eenn mmaarrcchhee.. 22 LLeess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss ddee ll''éémmeetttteeuurr//rréécceepptteeuurr.. 33 LLeess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dduu llooggiicciieell.. 44 LLaa pprrooggrraammmmaattiioonn dd''uunnee aalleerrttee ddee ddééttrreessssee.. 770055// UUttiilliisseerr lleess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dd''uunn pprroocceesssseeuurr AASSNN.. 11 LLaa mmiissee eenn mmaarrcchhee.. 22 LLeess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dd''uunn pprroocceesssseeuurr AASSNN.. 33 LLaa pprrooggrraammmmaattiioonn dd''uunnee ddééttrreessssee.. 44 LL''eennvvooii dd''uunnee ddééttrreessssee.. 770066// UUttiilliisseerr lleess pprriinncciippaalleess ffoonnccttiioonnss dd''uunn rréécceepptteeuurr NNAAVVTTEEXX.. 11 LLaa mmiissee eenn mmaarrcchhee.. 22 LLeess ddiifffféérreennttss bboouuttoonnss.. 33 LLaa sséélleeccttiioonn ddeess mmeessssaaggeess àà rreecceevvooiirr.. 44 LLeess ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee mmeessssaaggeess..
 10. 10. 10 770077// DDéécclleenncchheerr eett eennttrreetteenniirr uunnee RRLLSS.. UUnnee RRLLSS ddooiitt ssee llaarrgguueerr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt,, eenn ccaass ddee nnaauuffrraaggee,, àà uunnee pprrooffoonnddeeuurr ccoommpprriissee eennttrree :: 11,,55 mm eett 44 mm DDèèss ssaa mmiissee eenn ppllaaccee uunnee RRLLSS ddooiitt êêttrree :: mmiissee eenn mmooddee aauuttoommaattiiqquuee LLeess tteessttss ddooiivveenntt êêttrree eeffffeeccttuuééss ppaarr:: llaa ppeerrssoonnnnee rreessppoonnssaabbllee ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss IIll ffaauutt rréégguulliièèrreemmeenntt vvéérriiffiieerr eennttrree aauuttrree :: llee mmééccaanniissmmee ddee llaarrggaaggee aauuttoommaattiiqquuee @@@@ LLaa RRaaddiioobbaalliissee ddee LLooccaalliissaattiioonn ddeess SSiinniissttrreess ((RRLLSS)) eesstt llooggééee àà ll''iinnttéérriieeuurr dd''uunn ccoonntteenneeuurr rriiggiiddee eett ddooiitt ppoouuvvooiirr êêttrree ddééggaaggééee ffaacciilleemmeenntt ssooiitt mmaannuueelllleemmeenntt ssooiitt aauuttoommaattiiqquueemmeenntt ddèèss qquuee llee nnaavviirree ssee ttrroouuvvee àà uunnee pprrooffoonnddeeuurr ccoommpprriissee eennttrree 11,,55 eett 44 mm.. UUnnee ffooiiss eenn ppllaaccee,, llaa rraaddiioobbaalliissee,, ddooiitt êêttrree aarrmmééee ((mmiissee eenn mmooddee aauuttoommaattiiqquuee)),, ddee ffaaççoonn àà ppoouuvvooiirr ffoonnccttiioonnnneerr eenn ttoouutteess cciirrccoonnssttaanncceess.. AATTTTEENNTTIIOONN :: aarrrrêêtteerr llaa rraaddiioobbaalliissee aavvaanntt ttoouutt ddééppllaacceemmeenntt.. AAffiinn ddee ggaarraannttiirr llaa ffiiaabbiilliittéé ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,, ddeess eessssaaiiss ddooiivveenntt êêttrree eeffffeeccttuuééss àà ppéérriiooddee rréégguulliièèrree ((ffiixxééeess ppaarr llee ccoonnssttrruucctteeuurr)) ppaarr llaa ppeerrssoonnnnee rreessppoonnssaabbllee ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss àà bboorrdd.. IIll eesstt iimmppéérraattiiff ddee vvéérriiffiieerr llaa ddaattee ddee ppéérreemmppttiioonn ddeess bbaatttteerriieess,, llee mmééccaanniissmmee ddee llaarrggaaggee aauuttoommaattiiqquuee eett qquuee llaa zzoonnee dd''iimmppllaannttaattiioonn ddee llaa rraaddiioobbaalliissee eesstt ttoouujjoouurrss lliibbrree ddee ttoouutteess eennttrraavveess.. 770088// AAggiirr eenn ccaass dd''éémmiissssiioonn dd''aalleerrttee ddee ddééttrreessssee eerrrroonnééee.. EEnn VVHHFF,, llee mmeessssaaggee dd''aannnnuullaattiioonn ddooiitt êêttrree éémmiiss ssuurr :: llee ccaannaall 1166.. EEnn MMFF//HHFF,, llee mmeessssaaggee dd''aannnnuullaattiioonn ddooiitt ddéébbuuttéé ppaarr :: AAppppeell àà ttoouuss -- AAppppeell àà ttoouuss -- AAppppeell àà ttoouuss.. EEnn IINNMMAARRSSAATT,, llee mmeessssaaggee dd''aannnnuullaattiioonn ddooiitt êêttrree aaddrreesssséé :: aauu MMRRCCCC ccoonncceerrnnéé.. SSii ll''aassssiissttaannccee eesstt ddééjjàà ssuurr ppllaaccee :: iill nnee ffaauutt ppaass aaccttiivveerr vvoottrree RRLLSS.. @@@@ AArrrrêêtteerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt ll''éémmiissssiioonn eett ttrraannssmmeettttrree ssuurr llee ccaannaall 1166 uunn mmeessssaaggee ""AA TTOOUUSS"" aannnnuullaanntt ll''aalleerrttee ddee ddééttrreessssee.. EEnn MMFF,, aarrrrêêtteerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt ll''éémmiissssiioonn eett ttrraannssmmeettttrree ssuurr llaa ffrrééqquueennccee 22118822 kkHHzz uunn mmeessssaaggee ""AA TTOOUUSS"" aannnnuullaanntt ll''aalleerrttee ddee ddééttrreessssee.. EEnn HHFF iill ffaauutt ttrraannssmmeettttrree llee mmeessssaaggee dd''aannnnuullaattiioonn ssuurr ttoouutteess lleess ggaammmmeess ffrrééqquueenncceess HHFF.. AArrrrêêtteerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt ll''éémmiissssiioonn eett ssiiggnnaalleerr aauu MMRRCCCC ccoonncceerrnnéé qquuee vvoouuss aavveezz ttrraannssmmiitt uunnee aalleerrttee ddee ddééttrreessssee eerrrroonnééee.. AArrrrêêtteerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt llaa ttrraannssmmiissssiioonn eett ssiiggnnaalleerr aauu MMRRCCCC llee pplluuss pprroocchhee qquuee cceettttee éémmiissssiioonn eesstt eerrrroonnééee.. SSii lleess sseeccoouurrss ssoonntt ddééjjàà pprréésseennttss,, iill nnee ffaauutt ppaass aaccttiivveerr ssaa RRLLSS.. CCeess pprrooccéédduurreess ssoonntt oobblliiggaattooiirreess eett ddeess ssaannccttiioonnss sséévvèèrreess ssoonntt pprréévvuueess eenn ccaass ddee nnoonn--rreessppeecctt ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn.. DDeess tteessttss rréégguulliieerrss ddooiivveenntt êêttrree eeffffeeccttuuééss :: •• TToouuss lleess aannss ppaarr ll''iinnssppeecctteeuurr ddee llaa nnaavviiggaattiioonn oouu uunn rreepprréésseennttaanntt dduu ffaabbrriiqquuaanntt.. •• TToouuss lleess ddeeuuxx aannss ppaarr uunn aaggeenntt aaggrréééé qquuii vvaa eeffffeeccttuueerr llee cchhaannggeemmeenntt ddee ttoouuss lleess jjooiinnttss eett llee rreemmppllaacceemmeenntt dduu llaarrgguueeuurr aauuttoommaattiiqquuee.. •• TToouuss lleess qquuaattrree aannss lleess bbaatttteerriieess ddooiivveenntt êêttrree rreemmppllaaccééeess eett uunn ccoonnttrrôôllee ppoouusssséé ddee llaa bbaalliissee rrééaalliissééee.. IIll ffaauutt,, llee pplluuss ssoouuvveenntt ppoossssiibbllee,, vvéérriiffiieerr qquuee ppeerrssoonnnnee nn''aa mmaanniippuulléé llaa bbaalliissee,, qquuee lleess iinntteerrrruupptteeuurrss ssoonntt ttoouujjoouurrss ssuurr llaa bboonnnnee ppoossiittiioonn,, qquuee llaa ddaattee ddee ppéérreemmppttiioonn ddeess bbaatttteerriieess nn''eesstt ppaass ddééppaassssééee,, qquuee llee llaarrgguueeuurr aauuttoommaattiiqquuee eesstt eenn bboonn ééttaatt,, qquuee ll''aanntteennnnee,, ssii eellllee eesstt vviissiibbllee,, eesstt eenn bboonn ééttaatt eett pprroopprree,, ppeennsseerr aauussssii àà vvéérriiffiieerr qquuee ll''aammaarrrree ddee sseeccoouurrss eesstt ttoouujjoouurrss àà ssaa ppllaaccee eett ppeennsseerr àà llaa rriinncceerr rréégguulliièèrreemmeenntt àà ll''eeaauu ddoouuccee.. CChhaaccuunn ddeess ccoommppoossaannttss dduu SSMMDDSSMM,, bbaalliisseess CCOOSSPPAASS -- SSAARRSSAATT,, IINNMMAARRSSAATT AA eett CC aaiinnssii qquuee ll''AASSNN//DDSSCC eett lleeuurrss ddiissppoossiittiiffss dd''éémmiissssiioonn aauuttoommaattiiqquuee dd''aappppeell ddee ddééttrreessssee ggéénnèèrreenntt ddeess ffaauusssseess aalleerrtteess ddaannss pplluuss ddee 9900%% ddeess ccaass,, pprraattiiqquueemmeenntt ttoouutteess dduueess àà ddeess eerrrreeuurrss hhuummaaiinneess.. IIll eesstt iimmppoorrttaanntt dd''yy rreemmééddiieerr aauu pplluuss vviittee eenn sseennssiibbiilliissaanntt aauu pplluuss vviittee ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess ccoonncceerrnnééeess.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee uunnee aalleerrttee VVHHFF ssuurr llee ccaannaall 7700,, iill ffaauutt :: 11.. AArrrrêêtteerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt llee ttrraannssmmeetttteeuurr.. 22.. MMeettttrree eenn mmaarrcchhee ll''ééqquuiippeemmeenntt eett llee rréégglleerr ssuurr llee ccaannaall 1166.. 33.. ÉÉmmeettttrree llee mmeessssaaggee ""AAppppeell àà ttoouuss"" eenn ddoonnnnaanntt llee nnoomm dduu nnaavviirree,, ll''iinnddiiccaattiiff dd''aappppeell,, llee nnuumméérroo MMMMSSII eett aannnnuulleerr ll''aalleerrttee ddee ddééttrreessssee.. EExxeemmppllee ddee mmeessssaaggee ccoorrrreeccttiiff ::
 11. 11. 11 AAllll ssttaattiioonnss........ tthhiiss iiss SSHHIIPPNNAAMMEE,, CCAALLLLSSIIGGNN,, MMMMSSII nnuummbbeerr,, PPoossiittiioonn.. II CCaanncceell mmyy ddiissttrreessss aalleerrtt ooff...... DDAATTEE,, TTIIMMEE UUTTCC.. == MMaasstteerr NNAAMMEE.. MMMMSSII,, DDAATTEE,, TTIIMMEE UUTTCC.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee uunnee aalleerrttee eenn MMFF ssuurr llaa ffrrééqquueennccee 22118877,,55 kkHHzz,, iill ffaauutt :: 11.. AArrrrêêtteerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt llee ttrraannssmmeetttteeuurr.. 22.. MMeettttrree eenn mmaarrcchhee ll''ééqquuiippeemmeenntt eett llee rréégglleerr ssuurr llaa ffrrééqquueennccee 22118822 kkHHzz.. 33.. ÉÉmmeettttrree llee mmeessssaaggee ""AAllll SSttaattiioonnss"" eenn ddoonnnnaanntt llee nnoomm dduu nnaavviirree,, ll''iinnddiiccaattiiff dd''aappppeell,, llee nnuumméérroo MMMMSSII eett aannnnuulleerr ll''aalleerrttee ddee ddééttrreessssee.. EExxeemmppllee ddee mmeessssaaggee ccoorrrreeccttiiff :: AAllll ssttaattiioonnss...... tthhiiss iiss SSHHIIPPNNAAMMEE,, CCAALLLLSSIIGGNN,, MMMMSSII nnuummbbeerr,, PPoossiittiioonn.. CCaanncceell mmyy ddiissttrreessss aalleerrtt ooff.. DDAATTEE,, TTIIMMEE UUTTCC.. == MMaasstteerr NNAAMMEE.. MMMMSSII,, DDAATTEE,, TTIIMMEE UUTTCC.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa HHFF.. IIll ffaauutt pprrooccééddeerr ccoommmmee eenn MMFF,, mmaaiiss ll''aalleerrttee ddooiitt êêttrree aannnnuullééeess ssuurr ttoouutteess lleess bbaannddeess ddee ffrrééqquueennccee.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, llee ttrraannssmmeetttteeuurr ddooiitt êêttrree rréégglléé ccoonnssééccuuttiivveemmeenntt ssuurr lleess ffrrééqquueenncceess ddee ddééttrreessssee rraaddiioottéélléépphhoonniiqquueess ddaannss lleess bbaannddeess ddeess 44,, 66,, 77,, 88,, 1122 eett 1166 MMHHzz.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee uunnee aalleerrttee IINNMMAARRSSAATT,, iill ffaauutt :: EEnnvvooyyeerr uunn mmeessssaaggee pprriioorriittaaiirree aauu MMRRCCCC ccoonncceerrnnéé eett aannnnuulleerr ll''aalleerrttee.. EExxeemmppllee ddee mmeessssaaggee ccoorrrreeccttiiff :: SSHHIIPPNNAAMMEE,, CCAALLLLSSIIGGNN,, IIDDEENNTTIITTYY nnuummbbeerr,, PPoossiittiioonn.. CCaanncceell mmyy IINNMMAARRSSAATT CC ddiissttrreessss aalleerrtt ooff.. DDAATTEE,, TTIIMMEE UUTTCC.. == MMaasstteerr NNAAMMEE ++ SSii ppoouurr uunnee rraaiissoonn qquueellccoonnqquuee,, uunnee bbaalliissee ddee ddééttrreessssee eesstt aaccttiivvééee aacccciiddeenntteelllleemmeenntt,, llee nnaavviirree ddooiitt pprreennddrree ccoonnttaacctt aavveecc llaa ssttaattiioonn ccôôttiièèrree llaa pplluuss pprroocchhee oouu llaa ssttaattiioonn ccôôttiièèrree aapppprroopprriiéé oouu eennccoorree llee MMRRCCCC eett aannnnuulleerr ll''aalleerrttee.. MMaaiiss,, uunn nnaavviirree ppeeuutt uuttiilliisseerr ttoouuttee ffrrééqquueennccee,, ppaarr qquueellqquuee mmooyyeenn qquuee ccee ssooiitt,, ppoouurr iinnffoorrmmeerr lleess aauuttoorriittééss aapppprroopprriiééeess qquu''uunnee ffaauussssee aalleerrttee aa ééttéé ttrraannssmmiissee eett ddooiitt êêttrree aannnnuullééee.. DDeess ppeeiinneess sséévvèèrreess ssoonntt pprréévvuueess ppoouurr ttoouutteess ppeerrssoonnnneess nnee rreessppeeccttaanntt ppaass cceess rreeccoommmmaannddaattiioonnss..

×