Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dess resp cap

341 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dess resp cap

 1. 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE ########################## FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE ########################## TTIITTRREE :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ccaappiittaaiinnee ddee nnaavviirree MMEEMMOOIIRREE :: PPoouurr llee DD..EE..SS..SS.. TTrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess eett aaéérriieennss OOppttiioonn DDrrooiitt mmaarriittiimmee eett ddrrooiitt ddeess ttrraannssppoorrttss PPrréésseennttéé ppaarr MM.. MMiicchhaaeell GGUUEEZZ DDIIRREECCTTEEUURR DDEE RREECCHHEERRCCHHEESS :: MM.. CChh.. SSCCAAPPEELL AAnnnnééee ddee ssoouutteennaannccee :: 11999988 SSOOMMMMAAIIRREE IInnttrroodduuccttiioonn ………………......………………………………………………………………..…………………………………………..…………..33 TTIITTRREE II :: LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE CCIIVVIILLEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE ………………......……..88
 2. 2. 1 CChhaappiittrree II :: LLEE SSTTAATTUUTT JJUURRIIDDIIQQUUEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE …………………………....……88 CChhaappiittrree IIII :: MMIISSEE EENN JJEEUU DDEE LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE CCIIVVIILLEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE ……………………………………………………………………....2200 TTIITTRREE IIII :: LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE EETT PPEENNAALLEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE …………………………………………..……......…………......4433 CChhaappiittrree II :: LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE ......……………………………………………………....…………………………....4433 CChhaappiittrree IIII :: LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE PPEENNAALLEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE ……....………………………………………………..……………………………………....5511 CCoonncclluussiioonn …………………………………………....…………………………………………………………......………………………………8866 IInnttrroodduuccttiioonn AA bboorrdd ddee ttoouutt nnaavviirree ddee ccoommmmeerrccee ddooiitt ssee ttrroouuvveerr uunn ccaappiittaaiinnee.. EEttyymmoollooggiiqquueemmeenntt,, llee ccaappiittaaiinnee eesstt cceelluuii qquuii eesstt àà llaa «« ttêêttee »»,, cceelluuii qquuii eesstt llee cchheeff ddee ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee.. OOnn ttrroouuvvee pplluussiieeuurrss ddééffiinniittiioonnss dduu ccaappiittaaiinnee.. IIll ppeeuutt ssee ddééffiinniirr ccoommmmee «« uunn pprrééppoosséé ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, cchhaarrggéé ddee llaa ccoonndduuiittee eett dduu ccoommmmaannddeemmeenntt dd’’uunn nnaavviirree ddee ccoommmmeerrccee »»11 .. CCeettttee ddééffiinniittiioonn ddooccttrriinnaallee rreeccoouuppee cceellllee qquu’’oonn rreettrroouuvvee ddaannss ll’’aarrtt.. 8877 dduu CCooddee ddiisscciipplliinnaaiirree eett ppéénnaall ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee ((CCDDPPMMMM)),, dd’’aapprrèèss lleeqquueell «« eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ccaappiittaaiinnee llaa ppeerrssoonnnnee qquuii,, eenn ffaaiitt ddiirriiggee llee nnaavviirree oouu eennggiinn »».. PPoouurr ssaa ppaarrtt,, llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ddoonnnnee uunnee ddééffiinniittiioonn sseemmbbllaabbllee mmaaiiss pplluuss eexxpplliicciittee :: «« eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ccaappiittaaiinnee cceelluuii qquuii eexxeerrccee rréégguulliièèrreemmeenntt eenn ffaaiitt llee ccoommmmaannddeemmeenntt dd’’uunn bbââttiimmeenntt,, qquueellss qquuee ssooiieenntt llee ttoonnnnaaggee,, ll’’aaffffeeccttaattiioonn ddee cceelluuii--ccii eett ll’’eeffffeeccttiiff ddee ssoonn ééqquuiippaaggee eett 1 Vocabulaire juridique publié par l'Association H. Capitant, sous la direction du Doyen Cornu, P.U.F. V° Capitaine.
 3. 3. 2 ccee,, mmêêmmee ss’’iill nn’’aa ppaass aassssuumméé eeffffeeccttiivveemmeenntt ddeess ffoonnccttiioonnss ddee mmaannddaattaaiirree ccoommmmeerrcciiaall ddee ll’’aarrmmaatteeuurr »»22 .. CCeettttee ffoorrmmuullee ffiinnaallee ffaaiitt aappppaarraaîîttrree llaa dduuaalliittéé ddeess ffoonnccttiioonnss dduu ccaappiittaaiinnee :: ffoonnccttiioonnss tteecchhnniiqquueess qquu’’iill eexxeerrccee eenn ttaanntt qquuee pprrééppoosséé33 ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, eett éévveennttuueelllleemmeenntt ffoonnccttiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess qquu’’iill eexxeerrccee eenn ttaanntt qquuee mmaannddaattaaiirree ddee ll’’aarrmmaatteeuurr44 .. EEtt ddee nnooss jjoouurrss,, llee ccaappiittaaiinnee eesstt dd’’aabboorrdd llee ccoommmmaannddaanntt dduu nnaavviirree,, cceelluuii qquuii aa ppoouurr mmiissssiioonn ddee llee ffaaiirree nnaavviigguueerr eenn ssééccuurriittéé,, «« eenn bboonn ppèèrree ddee ffaammiillllee »».. LLee ccaappiittaaiinnee aappppaarraaîîtt pprriinncciippaalleemmeenntt ccoommmmee llee tteecchhnniicciieenn ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee,, ssoonn rrôôllee ccoommmmeerrcciiaall ss’’ééttaanntt aattttéénnuuéé.. MMaaiiss cceettttee ssiittuuaattiioonn eesstt rréécceennttee,, llaa ffoonnccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee aayyaanntt éévvoolluuééee aavveecc llee tteemmppss.. DDaannss llaa GGrrèèccee aannttiiqquuee,, ddeeuuxx ppeerrssoonnnneess ooccccuuppeenntt àà bboorrdd dduu nnaavviirree lleess mmiissssiioonnss dd’’iimmppoorrttaannccee :: llee «« nnaauucclleerree »» qquuii eesstt llee rreepprréésseennttaanntt dduu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree eett eesstt cchhaarrggéé ddee ll’’eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess,, eett llee «« kkuubbeerrnneetteess »» qquuii ss’’ooccccuuppee ddee llaa mmaarrcchhee dduu nnaavviirree.. DDaannss llaa RRoommee aannttiiqquuee,, llaa ssiittuuaattiioonn eesstt llaa mmêêmmee :: llee «« gguubbeerrnnaattoorr »» ss’’ooccccuuppee ddee llaa ppaarrttiiee nnaauuttiiqquuee aalloorrss qquuee llee «« mmaaggiisstteerr nnaavviiss »» lliittttéérraalleemmeenntt llee mmaaîîttrree dduu nnaavviirree,, ss’’ooccccuuppee ddee llaa ppaarrttiiee ccoommmmeerrcciiaallee,, eesstt eenn cchhaarrggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn.. AAuu MMooyyeenn--AAggee,, llee pprroopprriiééttaaiirree iiggnnoorree ll’’aarrtt ddee nnaavviigguueerr,, eemmbbaarrqquuee ccoommmmee mmaaîîttrree ddee ll’’eexxppééddiittiioonn ccoommmmeerrcciiaallee :: llaa ccaarrggaaiissoonn,, qquuii lluuii aappppaarrttiieenntt,, lluuii ppeerrmmeett ddee ffaaiirree dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee ;; àà bboorrdd dduu nnaavviirree ssee ttrroouuvvee uunn «« nnooxxtteerr »»((nnaauucchheerr)) ddaannss llee CCoonnssuullaatt ddee llaa MMeerr.. LLee ccaappiittaaiinnee ddaannss ll’’aacccceeppttiioonn mmooddeerrnnee aappppaarraaîîtt aauu 1177èèmmee ssiièèccllee.. LLee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree nn’’eemmbbaarrqquuee pplluuss.. LL’’OOrrddoonnnnaannccee ddee llaa mmaarriinnee ddee CCoollbbeerrtt ddee 11668811 iinnssttiittuuee uunn ccoonnttrrôôllee ddeess ccoommppéétteenncceess dduu ccaappiittaaiinnee eenn mmaattiièèrree ddee nnaavviiggaattiioonn.. LLee ccaappiittaaiinnee ddooiitt aavvooiirr nnaavviigguuéé ppeennddaanntt cciinnqq aannss eett ccoommmmee llee ssttiippuullee ll’’aarrttiiccllee 11eerr dduu TTiittrree II dduu LLiivvrree IIII,, aavvooiirr «« ééttéé eexxaammiinnéé ppuubblliiqquueemmeenntt ssuurr llee ffaaiitt ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett ttrroouuvvéé ccaappaabbllee ppaarr ddeeuuxx aanncciieennss mmaaîîttrreess,, eenn pprréésseennccee ddeess ooffffiicciieerrss ddee ll’’AAmmiirraauuttéé eett dduu pprrooffeesssseeuurr dd’’hhyyddrrooggrraapphhiiee,, ss’’iill yy eenn aa ddaannss llee lliieeuu »».. AA ll’’ééppooqquuee dduu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee,, llee ccaappiittaaiinnee eesstt ddeevveennuu vvéérriittaabblleemmeenntt uunn tteecchhnniicciieenn eett oonn nnee ccoonnççooiitt pplluuss qquu’’iill nn’’aaiitt ppaass lleess ccaappaacciittééss rreeqquuiisseess ppoouurr ccoommmmaannddeerr llaa nnaavviiggaattiioonn eett ll’’aarrtt.. 222211 ddiissppoossee qquu’’iill eesstt «« cchhaarrggéé ddee llaa ccoonndduuiittee dd’’uunn nnaavviirree oouu aauuttrree bbââttiimmeenntt »»,, llaa pprréésseennccee àà bboorrdd dd’’uunn ppiilloottee hhaauuttuurriieerr nn’’ééttaanntt pplluuss eenn ssooii nnéécceessssaaiirree.. LLee ccaappiittaaiinnee ddeemmeeuurree ttoouutt ddee mmêêmmee llee mmaaîîttrree ddee ll’’eexxppééddiittiioonn ccoommmmeerrcciiaallee :: aaiinnssii iill eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, iill eenn ffoouurrnniitt uunnee rreeccoonnnnaaiissssaannccee ((aarrtt.. 222222)),, iill ffoorrmmee ll’’ééqquuiippaaggee ((aarrtt.. 222233)),, iill ttiieenntt uunn rreeggiissttrree ccôôttéé eett ppaarraapphhéé qquuii ccoonnttiieenntt «« llaa rreecceettttee eett llaa ddééppeennssee 2 Cass. Soc. 15 mars 1972, DMF 1972, 403, note P. Lureau. 3 Encore que la qualification de préposé a soulevé des débats doctrinaux et continue à prêter le flanc à des critiques, cf. infra p 7 et suiv.
 4. 4. 3 ccoonncceerrnnaanntt llee nnaavviirree »» ((aarrtt.. 222244)) eett cc’’eesstt ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuii eesstt mmiissee eenn aavvaanntt ddaannss lleess aarrttiicclleess 222299 eett 223300.. MMaaiiss aavveecc llaa ccoonnssttiittuuttiioonn ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss ddaannss lleess ppoorrttss qquuee ffrrééqquueenntteenntt lleeuurrss nnaavviirreess ddee ssuuccccuurrssaalleess dd’’aaggeenncceess,, eett àà ttoouutt llee mmooiinnss llaa ddééssiiggnnaattiioonn dd’’uunn ccoonnssiiggnnaattaaiirree ddee lleeuurrss nnaavviirreess55 ,, llaa ffoonnccttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ss’’eesstt ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt rréédduuiittee.. CCoommmmee llee ffaaiitt oobbsseerrvveerr RR.. GGaarrrroonn,, lleess ooppéérraattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess ddééppeennddeenntt ddee ll’’iinniittiiaattiivvee eett ssoonntt ssoouummiisseess aauu ccoonnttrrôôllee eexxcclluussiiff ddeess SSeerrvviicceess ddee ll’’aarrmmeemmeenntt,, nnoonn sseeuulleemmeenntt aauu ppoorrtt dd’’aattttaacchhee dduu nnaavviirree ((ooùù rrééssiiddee ggéénnéérraalleemmeenntt llaa ddiirreeccttiioonn ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn mmaarriittiimmee)) mmaaiiss eennccoorree àà ttoouutteess lleess eessccaalleess qquuee pprréévvooiieenntt lleess iittiinnéérraaiirreess.. DDeess aaggeenncceess ddee llaa ccoommppaaggnniiee ddee nnaavviiggaattiioonn ssoonntt iinnssttaallllééeess ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ppoorrttss ééttrraannggeerrss ;; eelllleess ssoonntt ddiirriiggééeess ppaarr ddeess ffoonnddééss ddee ppoouuvvooiirrss ddoonntt llaa mmiissssiioonn nnee ssee lliimmiittee ppaass àà ttrraaiitteerr aavveecc lleess cchhaarrggeeuurrss,, lleess ppaassssaaggeerrss oouu lleess aaffffrréétteeuurrss :: vvéérriittaabblleess rreepprréésseennttaannttss ggéénnéérraauuxx ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, cceess ffoonnddééss ddee ppoouuvvooiirr,, oonntt,, eenn oouuttrree,, llaa hhaauuttee mmaaiinn ssuurr ttoouutt ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee nnaavviirree,, nnoottaammmmeenntt ssuurr ll’’aavviittaaiilllleemmeenntt eett lleess rrééppaarraattiioonnss nnéécceessssaaiirreess66 .. AAiinnssii llaa pprriinncciippaallee ffoonnccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee eesstt aaccttuueelllleemmeenntt llaa ffoonnccttiioonn tteecchhnniiqquuee cc’’eesstt àà ddiirree cceellllee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree,, ccoonndduuiittee nnaauuttiiqquuee mmaaiiss aauussssii ccoonndduuiittee ccoommmmeerrcciiaallee :: ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ((rreeeeffeerrss,, ccoonnaaiirrss,, aarrrriimmaaggee ddeess ccoolliiss lloouurrddss,, rreelliiqquuééffaaccttiioonn ssuurr lleess nnaavviirreess ggaazziieerrss……)).. DDee cceettttee ffoonnccttiioonn tteecchhnniiqquuee ddééccoouullee uunnee iimmmmeennssee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. CCoommmmee llee ssoouulliiggnnee llee ccoommmmaannddaanntt FFrraaiissssee rreepprreennaanntt uunnee pphhrraassee dduu CCooddee mmaannuueell ddeess aarrmmaatteeuurrss eett ddeess ccaappiittaaiinneess ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee :: «« ll’’iimmmmeennssee rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuii ppèèssee ssuurr cceeuuxx qquuii ssoonntt pprrééppoossééss àà llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree aa eennggaaggéé ll’’aauuttoorriittéé ppuubblliiqquuee àà eexxiiggeerr dd’’eeuuxx cceerrttaaiinneess ggaarraannttiieess ddee ccaappaacciittéé »»77 .. EEnn eeffffeett,, lleess pprrooggrrèèss tteecchhnniiqquueess ((ccoommmmee ppaarr eexxeemmppllee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn eenn aacciieerr ssuubbssttiittuuééee àà llaa ccoonnssttrruuccttiioonn eenn bbooiiss)) oonntt eennttrraaîînnéé ll’’aappppaarriittiioonn ddee nnaavviirreess bbeeaauuccoouupp pplluuss ggrrooss,, bbeeaauuccoouupp pplluuss cchheerrss,, aavveecc ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddee ggrraannddee vvaalleeuurr ((ccoonnttaaiinnéérriissaattiioonn)).. CCeess nnaavviirreess ssoonntt ssuusscceeppttiibblleess dd’’êêttrree ccaauussee ddee ddoommmmaaggeess ccoonnssiiddéérraabblleess ((ccoommmmee ddaannss llee ccaass dd’’éécchhoouueemmeennttss ddee ppééttrroolliieerrss)).. EEtt cceettttee iimmmmeennssee rreessppoonnssaabbiilliittéé ffaaiitt qquuee cc’’eesstt ssuurr llee sseeuull ccaappiittaaiinnee qquuee ppèèsseenntt cceerrttaaiinnss ddeevvooiirrss éénnoonnccééss ppaarr llee CCooddee ddiisscciipplliinnaaiirree eett ppéénnaall ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee.. CCeerrttaaiinneess iinnffrraaccttiioonnss nn’’eexxiisstteenntt qquuee ppaarrccee qquu’’eelllleess ssoonntt ccoommmmiisseess ppaarr ccee ddeerrnniieerr.. PPaarr eexxeemmppllee,, llaa ccoonnddiittiioonn «« dd’’hhaabbiittuuddee »» qquuii eesstt ssoouuvveenntt rreeqquuiissee ppoouurr rréépprriimmeerr uunn mmaarriinn eenn ccaass dd’’iivvrreessssee ddee cceelluuii--ccii,, nnee ll’’eesstt ppaass lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt dduu ccaappiittaaiinnee.. EEtt ll’’iissoolleemmeenntt dduu nnaavviirree,, lleess ddaannggeerrss ddee ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee,, llaa nnéécceessssiittéé ddee llaa ccoohhééssiioonn ddee llaa ssoocciiééttéé dduu bboorrdd ffoonnddeenntt uunn rrééggiimmee 4 D. Veaux, Capitaine, Juris-classeur comm. Fasc.1155, n° 2 1991. 5 R. Rodière, Traité général de droit maritime, Introduction, l'Armement, n° 380. 6 R. Garron, La responsabilité personnelle du capitaine de navire, n°2.
 5. 5. 4 ddiisscciipplliinnaaiirree eett ppéénnaall pprroopprree aauu ccaappiittaaiinnee eett aauuxx mmaarriinnss,, cceerrttaaiinneess ffaauutteess,, cceerrttaaiinneess nnéégglliiggeenncceess,, cceerrttaaiinnss ccoommppoorrtteemmeennttss pprreennaanntt eenn mmeerr uunn rreelliieeff qquu’’iillss nn’’oonntt ppaass àà tteerrrree.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddiisscciipplliinnaaiirree dduu ccaappiittaaiinnee sseerraa rreecchheerrcchhééee eenn ccaass ddee ffaauuttee ddaannss ll’’eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss ssooiitt ppaarr ssoonn aarrmmaatteeuurr,, vvooiirree mmêêmmee ppaarr ll’’aauuttoorriittéé aaddmmiinniissttrraattiivvee eenn ccaass ddee ffaauuttee ccoonnttrree ll’’hhoonnnneeuurr oouu ddee ffaauutteess ggrraavveess ddaannss ll’’eexxeerrcciiccee ddee ssaa pprrooffeessssiioonn.. LL’’aarrmmaatteeuurr ppeeuutt,, eenn pprriinncciippee,, ccoonnggééddiieerr lliibbrreemmeenntt ssoonn ccaappiittaaiinnee aavveecc,, sseelloonn llee ccaass,, ddeess ddoommmmaaggeess eett iinnttéérrêêttss ssii llee rreennvvooii eesstt iinnjjuussttiiffiiéé.. NNoouuss ddiissoonnss,, eenn pprriinncciippee,, ppuuiissqquu’’eenn vveerrttuu ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee ddeess ooffffiicciieerrss ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee dduu 3300 sseepptteemmbbrree 11994488 llee lliibbrree ccoonnggééddiieemmeenntt dduu ccaappiittaaiinnee ppaarr ll’’aarrmmaatteeuurr nn’’eesstt ppaass pprréévvuu.. IIll eesstt ffaaiitt rrééfféérreennccee àà llaa rréévvooccaattiioonn,, mmaaiiss cceellllee--ccii eesstt mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt eennccaaddrrééee.. VVooiillàà uunn ggaarraannttiiee aapppprréécciiaabbllee ppoouurr lleess ccaappiittaaiinneess ppoouuvvaanntt eenn bbéénnééffiicciieerr :: ddeess aarrmmaatteeuurrss ppeeuu ssccrruuppuulleeuuxx aauuxx nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess ppoouurrrraaiieenntt ccoonnggééddiieerr ddeess ccaappiittaaiinneess qquuii rreeffuusseerraaiieenntt ddee ssee pplliieerr àà ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee nnaavviiggaattiioonn jjuuggééeess ddaannggeerreeuusseess ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt iimmmmééddiiaatt dduu nnaavviirree eett ddee ssoonn ééqquuiippaaggee eett ppaarr ddeellàà ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddeess ttiieerrss eenn ccaass ddee ddoommmmaaggee.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppéénnaallee dduu ccaappiittaaiinnee,, qquuaanntt àà eellllee,, sseerraa rreecchheerrcchhééee pprriinncciippaalleemmeenntt eenn ccaass ddee ffaauuttee ddaannss ssaa mmiissssiioonn eesssseennttiieellllee qquuii eesstt cceellllee ddee ccoonndduuiirree llee nnaavviirree eenn ssééccuurriittéé.. MMaaiiss ddeeppuuiiss qquueellqquueess aannnnééeess,, aavveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess mmaarrééeess nnooiirreess ((TToorrrreeyy CCaannyyoonn eenn 11996677,, OOllyymmppiicc BBrraavveerryy eett BBooeehhlleenn eenn 11997766,, AAmmooccoo CCaaddiizz eenn 11997788,, EExxxxoonn VVaallddeezz,, BBrraaeerr pplluuss rréécceemmmmeenntt)),, uunn nnoouuvveell éélléémmeenntt eesstt vveennuu aalloouurrddiirr llee ffaarrddeeaauu ddééjjàà ppeessaanntt ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu ccaappiittaaiinnee :: llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr ppoolllluuttiioonn,, ppuuiissqquuee nnoouuss vveerrrroonnss qquu’’iill ss’’aaggiitt iiccii dd’’uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppéénnaallee dduu ffaaiitt dd’’aauuttrruuii ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llee ccaappiittaaiinnee ppeeuutt êêttrree ddééccllaarréé rreessppoonnssaabbllee dd’’uunnee ppoolllluuttiioonn,, mmêêmmee eenn ccaass ddee ffaauuttee dd’’uunn ddee sseess ssuubboorrddoonnnnééss ffaaiissaanntt ppaarrttiiee ddee ll’’ééqquuiippaaggee,, llaa ssaannccttiioonn ppoouuvvaanntt êêttrree ttrrèèss lloouurrddee.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee dduu ccaappiittaaiinnee iill ccoonnvviieenntt dd’’aannaallyysseerr aauu pprrééaallaabbllee llee ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee dduu ccaappiittaaiinnee.. DDuu ffaaiitt dduu ccaarraaccttèèrree ttrrèèss ssppéécciiffiiqquuee ddeess aattttrriibbuuttiioonnss eett ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu ccaappiittaaiinnee,, ccee ddeerrnniieerr «« eesstt uunnee ffiigguurree qquuii éécchhaappppee aauu ddrrooiitt ttrraaddiittiioonnnneell »»88 .. AAiinnssii,, ddee nnoommbbrreeuuxx aauutteeuurrss oonntt tteennttéé,, eett tteenntteenntt ttoouujjoouurrss,, ddee ddééffiinniirr llee ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee dduu ccaappiittaaiinnee.. LLaa jjuurriisspprruuddeennccee aa aappppoorrttéé uunnee rrééppoonnssee ccllaaiirree ddaannss lleess aarrrrêêttss LLaammoorriicciièèrree eett CChhaammppoolllliioonn eenn llee ccoonnssiiddéérraanntt ccoommmmee uunn pprrééppoosséé ddee ll’’aarrmmaatteeuurr.. MMaaiiss cceettttee rrééppoonnssee eesstt ttoouujjoouurrss ssuujjeettttee àà ccrriittiiqquueess.. 7 Cdt L. Fraisse, Adieu au capitaine au long cours, Annales de l'IMTM, 1985, p. 247. 8 F. Odier, La responsabilité du capitaine, Annuaire de droit maritime et aéro-spatial, tome 12, 1993, p. 294.
 6. 6. 5 LLaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee pprrééppoosséé aa ppoouurr ccoonnssééqquueennccee qquuee lleess ttiieerrss ppoouurrrroonntt ssee rreettoouurrnneerr ccoonnttrree ll’’aarrmmaatteeuurr dduu ccaappiittaaiinnee eenn ccaass ddee ddoommmmaaggee,, cceelluuii--ccii ddiissppoossaanntt dd’’uunnee ssuurrffaaccee ffiinnaanncciièèrree bbeeaauuccoouupp pplluuss iimmppoorrttaannttee,, llee ccaappiittaaiinnee nnee ssuuppppoorrttaanntt pplluuss sseeuull,, iiccii,, llee rriissqquuee dd’’uunnee ccoonnddaammnnaattiioonn.. LLaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 nnee rreettiieenntt ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 55 llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ccaappiittaaiinnee qquu’’eenn ccaass ddee ffaauuttee ppeerrssoonnnneellllee.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx aarrttiicclleess 222211 eett 222222 dduu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee,, llee ccaappiittaaiinnee nn’’eesstt pplluuss cceelluuii aauuqquueell ddooiivveenntt ss’’aaddrreesssseerr ttoouuss cceeuuxx qquuii ssoonntt mmééccoonntteennttss ddeess sseerrvviicceess rreenndduuss ppaarr llee nnaavviirree ((cchhaarrggeeuurrss eett ppaassssaaggeerrss)).. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, llaa llooii dduu 2233 ddéécceemmbbrree 11998866 aaccccoorrddee aauu ccaappiittaaiinnee llee bbéénnééffiiccee ddeess ccaass eexxcceeppttééss eett ddee lliimmiittaattiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuee sseeuull llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouuvvaaiitt iinnvvooqquueerr eenn vveerrttuu ddee ll’’aarrtt.. 2277 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ;; ccee «« rrééggiimmee ddee ffaavveeuurr »» ss’’aannnnuullaanntt «« ss’’iill eesstt pprroouuvvéé qquuee llee ddoommmmaaggee rrééssuullttee ddee ssoonn ffaaiitt oouu ddee ssoonn oommiissssiioonn ppeerrssoonnnneellss ccoommmmiiss aavveecc ll’’iinntteennttiioonn ddee pprroovvooqquueerr uunn tteell ddoommmmaaggee,, oouu ccoommmmiiss ttéémméérraaiirreemmeenntt eett aavveecc ccoonnsscciieennccee qquu’’uunn tteell ddoommmmaaggee eenn rrééssuulltteerraaiitt pprroobbaabblleemmeenntt »».. CCeettttee ssiittuuaattiioonn ccoorrrreessppoonndd eenn ffaaiitt àà ddeeuuxx ttyyppeess ddee ffaauuttee :: llaa ffaauuttee iinntteennttiioonnnneellllee eett llaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ((cceettttee ddeerrnniièèrree aa ddoonnnnéé lliieeuu àà uunnee iinntteerrpprrééttaattiioonn ddee llaa ppaarrtt ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn,, rreetteennaanntt uunnee ccoonncceeppttiioonn oobbjjeeccttiivvee ddee llaa ffaauuttee)).. NNoouuss aannaallyysseerroonnss cceess ddiivveerrsseess rreessppoonnssaabbiilliittééss eenn ccoommmmeennççaanntt ppaarr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee dduu ccaappiittaaiinnee ddaannss uunn ttiittrree 11,, ppuuiiss ééttuuddiieerroonnss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddiisscciipplliinnaaiirree eett ppéénnaallee dduu ccaappiittaaiinnee ddaannss uunn ttiittrree 22..
 7. 7. 6 TTiittrree 11 LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE CCIIVVIILLEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE
 8. 8. 7 OOnn nnee ssaauurraaiitt aannaallyysseerr ddaannss qquueelllleess ccoonnddiittiioonnss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee dduu ccaappiittaaiinnee ppeeuutt êêttrree mmiissee eenn jjeeuu ssaannss aavvooiirr aauu pprrééaallaabbllee pprréécciisséé llee ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee dduu ccaappiittaaiinnee.. LLaa ddééffiinniittiioonn dduu ssttaattuutt dduu ccaappiittaaiinnee ppoossee ddeess pprroobbllèèmmeess eett aa ddoonnnnéé lliieeuu àà ddee nnoommbbrreeuuxx eessssaaiiss.. LLaa jjuurriisspprruuddeennccee aa ffiixxéé ssaa ppoossiittiioonn vvooyyaanntt ddaannss llee ccaappiittaaiinnee uunn pprrééppoosséé,, nnee ppoouuvvaanntt êêttrree ggaarrddiieenn dduu nnaavviirree,, mmaaiiss ssaannss ppoouurr aauuttaanntt mmeettttrree uunn tteerrmmee aauuxx ddéébbaattss ddooccttrriinnaauuxx.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee dduu ccaappiittaaiinnee ppeeuutt êêttrree eennggaaggééee eenn ccaass ddee ffaauuttee ddaannss sseess aattttrriibbuuttiioonnss eesssseennttiieelllleess,, ffaauutteess qquuii ssoonntt eenn rreellaattiioonn ddiirreeccttee aavveecc ll’’eexxppllooiittaattiioonn dduu nnaavviirree oouu pplluuss mmaarrggiinnaalleemmeenntt ddaannss llee ccaass dd’’uunnee mmaauuvvaaiissee eexxééccuuttiioonn ddee sseess ddeevvooiirrss ddee rreepprréésseennttaanntt ddee ll’’EEttaatt àà bboorrdd.. CCeeppeennddaanntt llee ccaappiittaaiinnee ppoouurrrraa lliimmiitteerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssaauuff ddaannss llee ccaass ooùù llaa ffaauuttee qquuii lluuii eesstt rreepprroocchhéé aa llee ccaarraaccttèèrree dd’’uunnee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee.. CCHHAAPPIITTRREE II.. LLEE SSTTAATTUUTT JJUURRIIDDIIQQUUEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE DDuu ffaaiitt dduu ccaarraaccttèèrree ttrrèèss ssppéécciiffiiqquuee ddeess aattttrriibbuuttiioonnss eett ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu ccaappiittaaiinnee,, ccee ddeerrnniieerr «« eesstt uunnee ffiigguurree qquuii éécchhaappppee aauu ddrrooiitt ttrraaddiittiioonnnneell »».. DDééjjàà,, eenn ddrrooiitt rroommaaiinn oonn ppaarrllaaiitt ddee mmaaggiisstteerr nnaavviiss cc''eesstt--àà--ddiirree dduu mmaaîîttrree dduu nnaavviirree ;; llee tteerrmmee ddee mmaaîîttrree ééttaanntt pprriiss ddaannss ssoonn aacccceeppttiioonn llaa pplluuss llaarrggee.. EEtt ppaarrccee qquu''iill éécchhaappppee aauu ddrrooiitt ttrraaddiittiioonnnneell,, ccoommmmee llee ffaaiitt rreemmaarrqquueerr mmaaddaammee OOddiieerr,, ttoouuss lleess ggrraannddss jjuurriisstteess qquuii oonntt jjaalloonnnnéé ll''hhiissttooiirree dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee ssee ssoonntt iinnttéérreessssééss aauu ccaappiittaaiinnee99 .. DDeess ddiivveerrggeenncceess ssoonntt aappppaarruueess lloorrssqquu''iill aa ffaalllluu ssiittuueerr llee ccaappiittaaiinnee ddaannss lleess ccaattééggoorriieess rreeccoonnnnuueess ppaarr llee ddrrooiitt ccllaassssiiqquuee.. LLaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn eesstt vveennuuee aappppoorrtteerr uunnee rrééppoonnssee qquuaanntt 9 F. Odier, compte rendu du Colloque Hydro-Afcan, 4 et 11 avril 1991.
 9. 9. 8 aauu ssttaattuutt dduu ccaappiittaaiinnee,, ssaannss ppoouurr aauuttaanntt mmeettttrree uunn tteerrmmee aauu ddéébbaatt eett ssaa ppoossiittiioonn pprrêêttee llee ffllaanncc àà ddeess ccrriittiiqquueess.. SSEECCTTIIOONN II.. LLeess ddiifffféérreenntteess aapppprroocchheess NNoouuss ppoouuvvoonnss iiccii ddiissttiinngguueerr ddeeuuxx ttyyppeess dd''aapppprroocchhee :: –– lleess aapppprroocchheess ppaarrttiiccuulliièèrreess ccoommmmee ppaarr eexxeemmppllee cceellllee qquuii,, ppoouurr rreennddrree ccoommppttee dduu ccaarraaccttèèrree ssoocciiaalleemmeenntt éélleevvéé eett ddee ll''iinnddééppeennddaannccee ddee llaa ffoonnccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee,, vvooyyaaiitt eenn lluuii uunn mmeemmbbrree dd''uunnee pprrooffeessssiioonn lliibbéérraallee.. CCeeppeennddaanntt,, ccoommmmee llee ssoouulliiggnnee llee ddooyyeenn RRooddiièèrree1100 ,, cceettttee aannaallyyssee nnee ttiieenntt ppaass ccoommppttee dduu ffaaiitt qquuee llee ccaappiittaaiinnee ddééppeenndd dd''uunnee sseeuullee ppeerrssoonnnnee,, ssoonn aarrmmaatteeuurr.. TTrriibbuuttaaiirree dd''uunnee cclliieennttèèllee cchhaannggeeaannttee eett pplluuss oouu mmooiinnss iimmppoorrttaannttee,, llaa pprrooffeessssiioonn lliibbéérraallee ((aavvooccaatt oouu mmééddeecciinn ppaarr eexxeemmppllee)) nn’’eesstt jjaammaaiiss ssoouuss llaa ddééppeennddaannccee dd''uunnee sseeuullee ppeerrssoonnnnee.. CC''eesstt ppaarr cceettttee ddiifffféérreennccee qquuee ll’’iiddééee ddee rraattttaacchheerr llaa ffoonnccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee aauuxx pprrooffeessssiioonnss lliibbéérraalleess ppaarraaîîtt uunn ccoonnttrreesseennss.. DDee pplluuss ccoommmmee ll''aa ssoouulliiggnnéé llaa cchhaammbbrree ccrriimmiinneellllee ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn,, ll’’iinnddééppeennddaannccee pprrooffeessssiioonnnneellllee ddoonntt jjoouuiitt llee mmééddeecciinn ddaannss ll''eexxeerrcciiccee mmêêmmee ddee ssoonn aarrtt nn''eesstt ppaass iinnccoommppaattiibbllee aavveecc ll''ééttaatt ddee ssuubboorrddiinnaattiioonn qquuii rrééssuullttee dd''uunn ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee llee lliiaanntt àà uunn ttiieerrss1111 .. –– eett lleess aapppprroocchheess ttrraaddiittiioonnnneelllleess ccoonnssiissttaanntt àà vvooiirr ddaannss llee ccaappiittaaiinnee uunn pprrééppoosséé eett//oouu uunn mmaannddaattaaiirree.. §§ 11.. LLeess aapppprroocchheess ppaarrttiiccuulliièèrreess NNoouuss ppoouuvvoonnss cciitteerr iiccii pplluuss pprréécciisséémmeenntt ddeeuuxx tthhééoorriieess :: cceelllleess qquuii oonntt vvuu ddaannss llee ccoonnttrraatt dd’’eennggaaggeemmeenntt mmaarriittiimmee uunn ccoonnttrraatt dd’’eennttrreepprriissee eett ll’’aapppprroocchhee ddee RR.. GGaarrrroonn qquuii aa,, ppoouurr ssaa ppaarrtt,, vvuu ddaannss llee ccaappiittaaiinnee uunn rrééaalliissaatteeuurr dd’’aaccttiivviittéé.. 10 R. Rodière, ibid, n° 398. 11 Crim 5 mars 1992, JCP1993, II 22013, note F. Chabas.
 10. 10. 9 AA.. LLee ccaappiittaaiinnee--eennttrreepprreenneeuurr LLee ccoonnttrraatt dd''eennttrreepprriissee eesstt ccoommmmuunnéémmeenntt ddééffiinnii ccoommmmee ééttaanntt uunn ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell uunnee ppeerrssoonnnnee,, ll’’eennttrreepprreenneeuurr oouu llooccaattaaiirree,, ss''eennggaaggee eennvveerrss uunnee aauuttrree,, llee mmaaîîttrree oouu cclliieenntt,, àà eexxééccuutteerr ccoonnttrree rréémmuunnéérraattiioonn uunn ttrraavvaaiill iinnddééppeennddaanntt eett ssaannss llee rreepprréésseenntteerr.. CCee qquuii ccaarraaccttéérriissee ccee ttyyppee ddee ccoonnttrraatt eesstt uunnee cceerrttaaiinnee iinnddééppeennddaannccee vvooiirree uunnee iinnddééppeennddaannccee cceerrttaaiinnee.. IInnddééppeennddaannccee qquuee ll''oonn rreettrroouuvvee ddaannss llee ccaaddrree dduu ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt dduu ccaappiittaaiinnee,, ppuuiissqquuee cceelluuii--ccii ppoossssèèddee uunnee iinnddééppeennddaannccee aabbssoolluuee ddaannss ll''eexxééccuuttiioonn ddee sseess ffoonnccttiioonnss nnaauuttiiqquueess,, uunnee ffooiiss qquuee llee nnaavviirree aa qquuiittttéé llee qquuaaii.. AAiinnssii,, mmêêmmee ssii ll’’aarrmmaatteeuurr ffiixxee llaa ddeessttiinnaattiioonn dduu nnaavviirree eett lleess eessccaalleess àà rreessppeecctteerr,, llee ccaappiittaaiinnee rreessttee lliibbrree ddee llaa rroouuttee àà ssuuiivvrree,, àà ccoonnddiittiioonn ttoouutteeffooiiss qquuee sseess ddéécciissiioonnss ssooiieenntt iinnssppiirrééeess ddee llaa bboonnnnee ccoonndduuiittee ddee ll''eexxppééddiittiioonn1122 .. IIll ddéétteerrmmiinnee ééggaalleemmeenntt llaa vviitteessssee dduu nnaavviirree eenn tteennaanntt ccoommppttee ddee llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett ddeess ccoonnttrraaiinntteess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn1133 .. EEtt ssii lleess nnéécceessssiittééss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn ll''iimmppoosseenntt,, iill ppeeuutt ssee ddéérroouutteerr,, eett ssuupppprriimmeerr oouu aajjoouutteerr cceerrttaaiinneess eessccaalleess.. LLee ccaappiittaaiinnee ddeevvaanntt ccoonndduuiirree ssoonn nnaavviirree «« eenn ddrrooiittee lliiggnnee eett eenn bboonn ppèèrree ddee ffaammiillllee »».. DDee pplluuss,, ll''aarrttiiccllee 4455 dduu CCooddee ddiisscciipplliinnaaiirree eett ppéénnaall ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee ppuunniitt llee ccaappiittaaiinnee qquuii ffaavvoorriissee ll’’uussuurrppaattiioonn ddee ll''eexxeerrcciiccee dduu ccoommmmaannddeemmeenntt àà ssoonn bboorrdd :: cceess mmêêmmeess ppeeiinneess dd''eemmpprriissoonnnneemmeenntt,, aauuxxqquueelllleess ppeeuuvveenntt êêttrree jjooiinntteess ddeess aammeennddeess iimmppoorrttaanntteess,, ssoonntt pprroonnoonnccééeess aauussssii «« ccoonnttrree ttoouutteess ppeerrssoonnnneess qquuii oonntt pprriiss iinnddûûmmeenntt llee ccoommmmaannddeemmeenntt dd’’uunn nnaavviirree eett ccoonnttrree ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii sseerraaiitt ccoommpplliiccee »».. DD''aauuttrree ppaarrtt,, lleess lliittiiggeess éévveennttuueellss ccoonncceerrnnaanntt lleess ccoonnttrraattss dd''eennggaaggeemmeenntt ddee ll’’ééqquuiippaaggee ssoonntt ssoouummiiss aauu ddééccrreett dduu 2200 nnoovveemmbbrree 11995599 qquuii aa rreemmppllaaccéé llee ttiittrree VVIIII dduu CCooddee dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. CCeess lliittiiggeess ssoonntt ddee llaa ccoommppéétteennccee dduu jjuuggee dd''iinnssttaannccee.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess lliittiiggeess eennttrree aarrmmaatteeuurrss eett ccaappiittaaiinneess,, cceeuuxx--ccii ssoonntt ssoouummiiss àà llaa ccoommppéétteennccee dduu ttrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee eenn vveerrttuu ddee ll''aarrttiiccllee 1122.. OOnn ppeeuutt aaiinnssii ddiirree qquuee llee ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt dduu ccaappiittaaiinnee bbéénnééffiicciiee dd''uunn rrééggiimmee dd''eexxcceeppttiioonn ddaannss llee ddrrooiitt dduu ttrraavvaaiill mmaarriittiimmee.. CCeettttee ppaarrttiiccuullaarriittéé ssee rreettrroouuvvee ppoouurr lleess lliittiiggeess rreellaattiiffss aauu ccoonnttrraatt dd''eennttrreepprriissee ppuuiissqquuee cceeuuxx--ccii rreellèèvveenntt ddee llaa ccoommppéétteennccee ddeess ttrriibbuunnaauuxx ddee 12 Sentence de la chambre arbitrale maritime de Paris du 21 décembre 1983, DMF 1984, 493. 13 C.A. Rouen, 1er août 1979, DMF 1980, 200.
 11. 11. 10 ddrrooiitt ccoommmmuunn aalloorrss qquuee lleess lliittiiggeess nnééss dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraavvaaiill ssoonntt ddee llaa ccoommppéétteennccee dduu ccoonnsseeiill ddeess pprruudd''hhoommmmeess1144 .. CCeeppeennddaanntt qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt dduu ccaappiittaaiinnee ddee ccoonnttrraatt dd''eennttrreepprriissee nnee ccoorrrreessppoonndd ppaass àà llaa rrééaalliittéé.. EEnn eeffffeett,, ccoommmmee llee ssoouulliiggnnee RR.. GGaarrrroonn1155 ,, llee ccaappiittaaiinnee nnee pprroommeett ppaass uunn ttrraavvaaiill pprréécciiss eett ddéétteerrmmiinnéé :: ddee nnooss jjoouurrss iill nnee ss''eennggaaggee pplluuss àà ccoonndduuiirree llee nnaavviirree dd''uunn ppooiinntt ddee ddééppaarrtt àà uunn ppooiinntt ddee ddeessttiinnaattiioonn pprréévvuuss,, eenn ttoouuttee iinnddééppeennddaannccee eett mmooyyeennnnaanntt uunn ssaallaaiirree,, ccaarr iill nn’’aappppaarrttiieenntt qquu’’àà ll’’aarrmmaatteeuurr ddee llee mmuutteerr ssuurr uunn aauuttrree nnaavviirree,, dd''uunnee mmaanniièèrree ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree,, oouu ddee ll''eennvvooyyeerr vveerrss uunnee aauuttrree ddeessttiinnaattiioonn.. LLee ccaappiittaaiinnee nnee ffaaiitt qquuee lloouueerr sseess ccoommppéétteenncceess ddee tteecchhnniicciieenn ppoouurr lleess mmeettttrree aauu sseerrvviiccee ddee ll''aarrmmaatteeuurr.. LLee ccaappiittaaiinnee eesstt tteennuu ddee ssee ccoonnffoorrmmeerr aauuxx oorrddrreess ddee ssoonn eemmppllooyyeeuurr ppoouurr ttoouutt ccee qquuii nnee ssee rraappppoorrttee ppaass àà llaa nnaavviiggaattiioonn pprroopprreemmeenntt ddiittee eett àà llaa ssééccuurriittéé ddee cceettttee nnaavviiggaattiioonn.. LLeess ggrraannddeess lliiggnneess ddee ll''eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee ((ll''iittiinnéérraaiirree eett lleess eessccaalleess)) ssoonntt,, eenn eeffffeett,, ttrraaccééeess ppaarr lleess ddiifffféérreennttss sseerrvviicceess ddee llaa ccoommppaaggnniiee ddee NNaavviiggaattiioonn ((sseerrvviiccee ddee ll’’aarrmmeemmeenntt,, sseerrvviiccee ccoommmmeerrcciiaall)) qquuii oonntt llaa hhaauuttee mmaaiinn ssuurr lleess ooppéérraattiioonnss ppuurreemmeenntt ccoommmmeerrcciiaalleess.. LLeeuurrss ddiirreeccttiivveess ccoonncceerrnnaanntt llee ffrreett eett mmêêmmee ll’’ééqquuiippeemmeenntt dduu nnaavviirree ss''iimmppoosseenntt aauu ccaappiittaaiinnee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù eelllleess nnee ppoorrtteenntt ppaass aatttteeiinntteess àà llaa ssééccuurriittéé.. SSii llee ccaappiittaaiinnee eesstt iinnddééppeennddaanntt ppoouurr ccoonndduuiirree llee nnaavviirree àà llaa mmeerr,, «« iill eesstt ssuubboorrddoonnnnéé ((àà ll’’aarrmmaatteeuurr)) ppoouurr ttoouutteess lleess ooppéérraattiioonnss ddee pprrééppaarraattiioonn eett dd''eexxééccuuttiioonn àà tteerrrree ddee ll''eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee »»1166 .. EEtt RR.. GGaarrrroonn aa pprrééccoonniisséé uunnee aauuttrree aapppprroocchhee,, ccoonnssiissttaanntt àà vvooiirr ddaannss llee ccaappiittaaiinnee uunn rrééaalliissaatteeuurr dd’’aaccttiivviittéé BB.. LLee ccaappiittaaiinnee rrééaalliissaatteeuurr dd''aaccttiivviittéé1177 RR.. GGaarrrroonn ppaarrtt dd''uunn ppoossttuullaatt :: llee ccaappiittaaiinnee eexxeerrccee ll''aaccttiivviittéé ddee ssoonn aarrmmaatteeuurr.. EEnnssuuiittee iill ccoonnvviieenntt ddee ttrroouuvveerr «« llee pprroommootteeuurr »» dd''aaccttiivviittéé cc''eesstt--àà--ddiirree cceelluuii qquuii eesstt llaa ccaauussee pprriinncciippaallee,, qquuii ddoonnnnee llaa pprriinncciippaallee iimmppuullssiioonn.. PPoouurr RR.. GGaarrrroonn,, llee pprroommootteeuurr eesstt nnéécceessssaaiirreemmeenntt cceelluuii qquuii ffiixxee oorriiggiinnaaiirreemmeenntt llee bbuutt ddee ssoonn aaccttiivviittéé.. NNoonn sseeuulleemmeenntt iill eenn ddéétteerrmmiinnee ll’’éétteenndduuee mmaaiiss iill eenn mmooddiiffiiee llee ccaaddrree àà ssoonn ggrréé,, ddaannss llaa mmeessuurree ooùù ddeess eennggaaggeemmeennttss ccoonnttrraaccttuueellss oouu eexxttrraaccoonnttrraaccttuueellss nnee vviieennnneenntt ppaass lliimmiitteerr ccee ppoouuvvooiirr.. EEtt iill nn’’aappppaarrttiieenntt qquu’’àà ll’’aarrmmaatteeuurr ddee pprroojjeetteerr,, dd’’oorrggaanniisseerr,, dd’’aarrrrêêtteerr oouu ddee ppoouurrssuuiivvrree llee vvooyyaaggee,, ddee cchhooiissiirr tteell iittiinnéérraaiirree oouu ddee 14 En ce sens G. N. Enoumedi, La responsabilité du capitaine de navire, Aix 1987, p.11 15 R. Garron, ibid, n° 109 16 G. de Lestang, Garde et préposition, thèse Bordeaux 1961, n° 115, cité par Garron, ibid, n° 109.
 12. 12. 11 pprréévvooiirr tteellllee eessccaallee.. LLee ccaappiittaaiinnee qquuaanntt àà lluuii nn’’eesstt qquuee llee «« rrééaalliissaatteeuurr »» dd’’uunnee aaccttiivviittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree nnee rreepprréésseennttaanntt qquu’’uunnee ddeess aaccttiioonnss qquuii ppeerrmmeetttteenntt ddee rrééaalliisseerr ll’’aaccttiivviittéé ggéénnéérraallee ddee ll’’eexxppllooiittaanntt mmaarriittiimmee.. LLee ccaappiittaaiinnee eexxeerrccee ll’’aaccttiivviittéé ddee ssoonn aarrmmaatteeuurr.. CCeettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ccaappiittaaiinnee pprréésseennttee pplluussiieeuurrss aavvaannttaaggeess :: –– ttoouutt dd’’aabboorrdd llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee rrééaalliissaatteeuurr,, ssaannss ffaaiirree ddee ccee ddeerrnniieerr uunn pprrééppoosséé dd’’uunnee ccoonncceeppttiioonn nnoouuvveellllee,, éévviitteerraa lleess ccrriittiiqquueess ddee cceeuuxx qquuii ffoonntt ddee llaa ssuubboorrddiinnaattiioonn jjuurriiddiiqquuee llee ccrriittèèrree eexxcclluussiiff dduu lliieenn ddee ccoommmmiissssiioonn.. –– ddee pplluuss,, lleess ccaattééggoorriieess ddee pprroommootteeuurr eett ddee rrééaalliissaatteeuurr nnee ssoonntt ppaass ffiiggééeess.. UUnn pprroommootteeuurr ppeeuutt aaggiirr lluuii--mmêêmmee,, aaiinnssii iill nnee sseerraa ppaass ccoommmmeettttaanntt mmaaiiss sseerraa rrééaalliissaatteeuurr ddee ssaa pprroopprree aaccttiivviittéé,, ssaannss êêttrree uunn pprrééppoosséé.. –– dd’’aauuttrree ppaarrtt,, iill sseemmbbllee qquuee ll’’iiddééee dd’’iinniittiiaattiivvee dd’’aaccttiivviittéé,, dd’’aaccttiivviittéé ccrrééééee,, ssooiitt llaa cclleeff ddee vvooûûttee ddee ttoouuttee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee eett nnoonn ppaass lleess iiddééeess ttrraaddiittiioonnnneelllleess dd’’iinnddééppeennddaannccee eett ddee ssuubboorrddiinnaattiioonn ;; iill sseemmbbllee qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu pprrééppoosséé nnee ssooiitt qquu’’uunn ccaass ppaarrttiiccuulliieerr ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ggéénnéérraallee dduu rrééaalliissaatteeuurr.. TTiirraanntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ssoonn aapppprroocchhee,, RR.. GGaarrrroonn pprrooppoossee dd’’éélliimmiinneerr lleess ssiittuuaattiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ssaannss ffaauuttee dduu ccaappiittaaiinnee,, qquuee ccoonnnnaaîîtt oouu ppoouurrrraaiitt ccoonnnnaaîîttrree ccee ddeerrnniieerr,, cceettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeevvaanntt iinnccoommbbeerr aauu pprroommootteeuurr qquuii ccrrééee llee rriissqquuee ddee ll’’eennttrreepprriissee.. IIll pprrooppoossee ppaarraallllèèlleemmeenntt dd’’aattttéénnuueerr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr ffaauuttee ddeess rrééaalliissaatteeuurrss dd’’aaccttiivviittéé.. CCeettttee aapppprroocchhee ffuutt ccrriittiiqquuééee,, nnoottaammmmeenntt ppaarr llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, lluuii rreepprroocchhaanntt ddee nnee ppaass cceerrnneerr llaa ffiigguurree jjuurriiddiiqquuee dduu ccaappiittaaiinnee,, ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llaa nnoottiioonn ddee rrééaalliissaatteeuurr dd’’aaccttiivviittéé ppeeuutt aabbrriitteerr lleess nnoottiioonnss ddee ssaallaarriiéé lliiéé ppaarr uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraavvaaiill,, ddee ssoouuss--ttrraaiittaanntt oouu dd’’eennttrreepprreenneeuurr lliiéé ppaarr uunn ccoonnttrraatt dd’’eennttrreepprriissee vvooiirree mmêêmmee cceellllee dd’’uunn ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss sseess rraappppoorrttss aavveecc ll’’aaggeennccee ddee vvooyyaaggee qquuii ccoonnççooiitt uunnee ccrrooiissiièèrree eett llaa ffaaiitt rrééaalliisseerr ppaarr dd’’aauuttrreess.. IIll rreepprroocchhaa àà cceettttee iiddééee ddee nnee ddéébboouucchheerr ssuurr rriieenn ddee pprréécciiss.. LLee ddooyyeenn RRooddiièèrree ssoouulliiggnnee qquuee llee ccaappiittaaiinnee eesstt cchhaarrggéé ddee ccoonndduuiirree uunn nnaavviirree eenn vvuuee dd’’uunnee oouu pplluussiieeuurrss eexxppééddiittiioonnss.. LLee ccaappiittaaiinnee ssee ttrroouuvvee pprrééppoosséé àà llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess eemmbbaarrqquuééeess aaiinnssii qquu’’àà cceellllee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. LLaa mmiissssiioonn dduu ccaappiittaaiinnee rreellèèvvee ddee ll’’oorrddrree ppuubblliicc ssii ll’’oonn ccoonnssiiddèèrree qquuee llee nnaavviirree ppeeuutt ccaauusseerr dd’’iimmmmeennsseess ddoommmmaaggeess ssooiitt ppaarr ssaa mmaassssee ssooiitt ppaarr lleess pprroodduuiittss qquuii ss’’eenn éécchhaappppeenntt oouu ssoonntt jjeettééss.. 17 R. Garron, ibid, n° 118 et suiv.
 13. 13. 12 DDeeuuxx ttrraaiittss mmaarrqquueenntt llee ccaappiittaaiinnee :: iill eesstt ddééssiiggnnéé ppaarr ll’’aarrmmaatteeuurr,, iill eesstt llee ddééllééggaattaaiirree dd’’uunn ppoouuvvooiirr ppuubblliicc.. CCeess ddeeuuxx aassppeeccttss qquuii ccoommppoosseenntt llaa ffiigguurree jjuurriiddiiqquuee dduu ccaappiittaaiinnee nn''oonntt ppaass lleeuurrss ddoommaaiinneess rreessppeeccttiiffss ssééppaarrééss ll''uunn ddee ll''aauuttrree.. QQuuaanndd llee ccaappiittaaiinnee ééttaabblliitt uunn aaccttee dd''ééttaatt cciivviill,, iill aaggiitt ccoommmmee ddééllééggaattaaiirree ddee ll''aauuttoorriittéé ppuubblliiqquuee,, cceeppeennddaanntt iill aa ééttéé ddééssiiggnnéé ppaarr ll’’aarrmmaatteeuurr ddoonncc iill ppoouurrrraaiitt ppeeuutt--êêttrree eennggaaggéé ppaarr sseess ffaauutteess llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppééccuunniiaaiirree ddee ssoonn aarrmmaatteeuurr.. PPaarraallllèèlleemmeenntt,, qquuaanndd iill eennggaaggee ddeess mmaarriinnss ppoouurr aacchheevveerr uunnee eexxppééddiittiioonn,, iill aaggiitt ccoommmmee rreepprréésseennttaanntt ddee ll''aarrmmaatteeuurr eett ccee ddeerrnniieerr aauurraa llee ddeevvooiirr ddee lleess rraappaattrriieerr,, oobblliiggaattiioonnss ddoonntt ll’’EEttaatt eenn eesstt ddiirreecctteemmeenntt ccrrééaanncciieerr1188 .. DD''aauuttrreess aapppprroocchheess oonntt ééttéé ééllaabboorrééeess eenn eessssaayyaanntt ddee ddééffiinniirr llee ssttaattuutt dduu ccaappiittaaiinnee eenn ss’’iinnttéérreessssaanntt àà ddeeuuxx ttyyppeess ddee ccoonnttrraatt :: llee ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee ddee sseerrvviicceess eett llee ccoonnttrraatt ddee mmaannddaatt.. §§ 22.. LLeess aapppprroocchheess ttrraaddiittiioonnnneelllleess DDeess jjuurriisstteess,, LLyyoonn--CCaaeenn eett RReennaauudd ddiissaaiieenntt «« llee ccaappiittaaiinnee ;; cc''eesstt uunnee ffiigguurree ddoouubbllee cc''eesstt àà llaa ffooiiss uunn pprrééppoosséé eett uunn mmaannddaattaaiirree »»1199 .. OOnn aa vvuu ddaannss llee ccaappiittaaiinnee uunn mmaannddaattaaiirree,, rreepprréésseennttaanntt ccoommmmeerrcciiaall ddee ll''aarrmmaatteeuurr.. MMaaiiss cceettttee ffoonnccttiioonn aa ddiimmiinnuuéé ddaannss llee tteemmppss aavveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ((ttééllééggrraammmmeess,, ttéélléépphhoonnee ppaarr ssaatteelllliittee,, ttéélleexx,, ffaaxx,, IInntteerrnneett))eett llaa pprréésseennccee ssyyssttéémmaattiiqquuee ddee ccoonnssiiggnnaattaaiirreess eett//oouu dd’’AAggeennttss dduu NNaavviirree lloorrss ddeess eessccaalleess ;; mmêêmmee ss''iill eenn rreessttee eennccoorree ddeess ttrraacceess.. AAuujjoouurrdd''hhuuii llee ccaappiittaaiinnee eesstt pplluuttôôtt vvuu ccoommmmee uunn pprrééppoosséé dduu ffaaiitt qquu''iill eesstt tteennuu ppaarr ddeess ddrrooiittss eett oobblliiggaattiioonnss qquuii ssoonntt eenn ppaarrttiiee ddééffiinniiss ppaarr ssoonn aarrmmaatteeuurr.. AA.. LLee ccaappiittaaiinnee mmaannddaattaaiirree LLee CCooddee ddee ccoommmmeerrccee mmoonnttrree llee rrôôllee iimmppoorrttaanntt ddee mmaannddaattaaiirree ccoommmmeerrcciiaall dduu ccaappiittaaiinnee.. IIll ppaassssee lleess ccoonnttrraattss dd''aaffffrrèètteemmeenntt,, rreeççooiitt lleess mmaarrcchhaannddiisseess eett eenn ddéélliivvrree rreeççuu,, eennggaaggee 18 R. Rodière, ibid., n° 398 et suiv. 19 Cités par F. Odier, Annuaire de droit maritime et aéro-spatial, Tome 12, 1993, p 294 et R. Rodière, ibid., n° 398.
 14. 14. 13 ll’’ééqquuiippaaggee,, eemmpprruunnttee eenn ccoouurrss ddee rroouuttee,, aapppprroovviissiioonnnnee llee nnaavviirree ddee ccee qquuii lluuii eesstt nnéécceessssaaiirree ;; iill vveenndd mmêêmmee llee nnaavviirree ddeevveennuu iinnnnaavviiggaabbllee.. CCee rrôôllee ddee mmaannddaattaaiirree ccoommmmeerrcciiaall aa ééttéé dd''aauuttaanntt pplluuss ffoorrtt qquu’’eenn ll''aabbsseennccee ddee mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn àà ddiissttaannccee,, llee ccaappiittaaiinnee ééttaaiitt lliibbrree ddee pprreennddrree ddeess iinniittiiaattiivveess eett ddee ssoouussccrriirree ddeess eennggaaggeemmeennttss aauu nnoomm ddee ll’’aarrmmaatteeuurr.. MMaaiiss aauujjoouurrdd''hhuuii sseess ffoonnccttiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess oonntt ddéécclliinnéé dduu ffaaiitt ddee ll''iinnssttaallllaattiioonn àà tteerrrree,, ssooiitt dd’’aaggeenncceess ppeerrmmaanneenntteess ddee ll’’aarrmmaatteeuurr ((ddaannss llee ccaass ddee lliiggnneess rréégguulliièèrreess)) ssooiitt ddee ccoonnssiiggnnaattaaiirreess ddee nnaavviirree ((ddaannss llee ccaass ddee lliiggnneess nnoonn rréégguulliièèrreess)) ;; eelllleess nnee ss''eexxeerrcceenntt pplluuss qquuee ddaannss ddeess cciirrccoonnssttaanncceess eexxcceeppttiioonnnneelllleess.. OOnn rreettrroouuvvee cceettttee ssiittuuaattiioonn eenn ddrrooiitt aaéérriieenn,, ll’’aarrttiiccllee LL.. 442222..44 pprréécciissaanntt qquuee llee ccoommmmaannddaanntt ddee bboorrdd eesstt «« llee ccoonnssiiggnnaattaaiirree ddee ll’’aappppaarreeiill eett llee rreessppoonnssaabbllee dduu cchhaarrggeemmeenntt »» mmaaiiss sseess pprréérrooggaattiivveess nnee ppoouurrrroonntt êêttrree eexxeerrccééeess qquuee ssii llee ccoommmmaannddaanntt ddee bboorrdd eesstt ddaannss ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé ddee rreecceevvooiirr ddeess iinnssttrruuccttiioonnss pprréécciisseess ddee ll’’eexxppllooiittaanntt ddee ll’’aaéérroonneeff.. OOrr eenn pprraattiiqquuee,, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss eett llaa pprréésseennccee ddee sseerrvviicceess àà tteerrrree ppeerrffoorrmmaannttss ddeessttiinnééss àà rréédduuiirree lleess tteemmppss dd’’eessccaallee eett aauuggmmeenntteerr lleess rroottaattiioonnss ppoossssiibblleess ffoonntt qquuee llee ccoommmmaannddaanntt ddee bboorrdd nnee ssee ccoonntteennttee pplluuss qquuee dd’’aassssuurreerr llaa ccoonndduuiittee ddee ll’’aaéérroonneeff eett ssaa ssééccuurriittéé2200 .. LLaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 nnee rreeccoonnnnaaîîtt aauu ccaappiittaaiinnee llee ppoouuvvooiirr dd’’eennggaaggeerr ssoonn aarrmmaatteeuurr qquu’’eenn ddeehhoorrss ddeess lliieeuuxx ooùù ll''aarrmmaatteeuurr aa ssoonn pprriinncciippaall ééttaabblliisssseemmeenntt oouu uunnee ssuuccccuurrssaallee ;; hhoorrss ddee cceess lliieeuuxx,, llee ccaappiittaaiinnee ppoouurrvvooiitt aauuxx bbeessooiinnss nnoorrmmaauuxx dduu nnaavviirree eett ddee ll''eexxppééddiittiioonn ((aarrtt.. 66)).. IIll nnee ppeeuutt pprreennddrree dd''aauuttrreess eennggaaggeemmeennttss qquu''eenn vveerrttuu dd''uunn mmaannddaatt eexxpprrèèss ddee ll''aarrmmaatteeuurr oouu,, eenn ccaass dd''iimmppoossssiibbiilliittéé ddee ccoommmmuunniiqquueerr,, aavveecc ll''aauuttoorriissaattiioonn dduu ttrriibbuunnaall ccoommppéétteenntt oouu àà ll''ééttrraannggeerr,, ddee ll’’aauuttoorriittéé ccoonnssuullaaiirree ((aarrtt.. 77)).. AAiinnssii,, llaa ddiimmiinnuuttiioonn ddeess ppoouuvvooiirrss dduu ccaappiittaaiinnee eenn mmaattiièèrree ccoommmmeerrcciiaallee ffaaiitt qquuee llee mmaannddaatt nnee ppeeuutt ppaass êêttrree uunnee rrééppoonnssee gglloobbaallee ppoouurr ddééffiinniirr llaa ffoonnccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee mmêêmmee ss''iill ppeeuutt eexxpplliiqquueerr cceerrttaaiinnss aassppeeccttss ddee ssaa ffoonnccttiioonn.. BB.. LLee ccaappiittaaiinnee,, pprrééppoosséé ddee ll''aarrmmaatteeuurr 20 Ch. Scapel : parallèle entre le commandant de bord d’aéronef et le commandant de navire, p 26, revue de droit français commercial, maritime et fiscal, avril-mai-juin 1991.
 15. 15. 14 OOnn ppeeuutt ccoonnssiiddéérreerr eeffffeeccttiivveemmeenntt qquuee llee ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt dduu ccaappiittaaiinnee eesstt uunn ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee ddee sseerrvviicceess.. TToouutt dd''aabboorrdd nnoouuss ppoouuvvoonnss ttrroouuvveerr ddeess ppooiinnttss ccoommmmuunnss eennttrree cceess ddeeuuxx ccoonnttrraattss :: –– ccoommmmee uunn ssaallaarriiéé lliiéé ppaarr uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraavvaaiill,, llee ccaappiittaaiinnee nnee ppeeuutt ppaass êêttrree uunn ccoommmmeerrççaanntt2211 ,, –– ccoommmmee ddaannss uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraavvaaiill,, ll’’aarrmmaatteeuurr ppaaiiee ddeess ccoottiissaattiioonnss ssoocciiaalleess àà uunnee ccaaiissssee ((ll''EEttaabblliisssseemmeenntt NNaattiioonnaall ddeess IInnvvaalliiddeess ddee llaa MMaarriinnee)) ccoouuvvrraanntt cceerrttaaiinnss rriissqquueess ssuubbiiss ppaarr ll’’ééqquuiippaaggee,, –– lleess ccrrééaanncceess rrééssuullttaanntt dduu ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt ssoonntt pprriivviillééggiiééeess ccoommmmee ppoouurr lleess ssaallaarriiééss ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn.. SSii ll''oonn oobbsseerrvvee uunnee iinnddééppeennddaannccee cceerrttaaiinnee ddaannss ll''eexxééccuuttiioonn ddee llaa mmiissssiioonn ccoonnffiiééee aauu ccaappiittaaiinnee,, cceellaa ttiieenntt eenn ppaarrttiiee àà ll''ééllooiiggnneemmeenntt dduu nnaavviirree,, mmaaiiss ééllooiiggnneemmeenntt nn’’eexxcclluutt ppaass llaa ssuubboorrddiinnaattiioonn2222 .. DDee pplluuss,, llee ddrrooiitt dduu ttrraavvaaiill ccoommpprreenndd aauujjoouurrdd''hhuuii uunnee ccoonncceeppttiioonn eexxtteennssiivvee ddee llaa nnoottiioonn ddee pprrééppoosséé :: llaa ssuubboorrddiinnaattiioonn yy eesstt eennvviissaaggééee ccoommmmee llee ffaaiitt ppoouurr llee pprrééppoosséé ddee rreecceevvooiirr ddeess oorrddrreess ddee ll''eemmppllooyyeeuurr qquuii eenn ccoonnttrrôôllee eeffffeeccttiivveemmeenntt ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt eett eenn vvéérriiffiiee lleess rrééssuullttaattss2233 .. OOrr ll''aarrmmaatteeuurr ddoonnnnee ddeess oorrddrreess aauu ccaappiittaaiinnee eett vvéérriiffiiee aauussssii llaa bboonnnnee eexxééccuuttiioonn ddee llaa mmiissssiioonn ccoonnffiiééee.. LLee ccaappiittaaiinnee eesstt iinnttééggrréé àà llaa ssttrruuccttuurree ddee ll''eennttrreepprriissee.. EEtt cc’’eesstt àà cceettttee ccoonncceeppttiioonn qquuee ss’’eesstt rraalllliiééee llaa jjuurriisspprruuddeennccee.. SSEECCTTIIOONN IIII.. LLaa ppoossiittiioonn ddee llaa jjuurriisspprruuddeennccee LLaa ppoossiittiioonn ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn eesstt ccllaaiirree :: ddaannss ll''aaffffaaiirree dduu LLaammoorriicciièèrree2244 eett cceellllee dduu CChhaammppoolllliioonn2255 ,, eellllee aa ccoonnssiiddéérréé ll''aarrmmaatteeuurr ccoommmmee ggaarrddiieenn dduu nnaavviirree eett llee ccaappiittaaiinnee ccoommmmee pprrééppoosséé.. SSuuiittee àà ccee pprreemmiieerr aarrrrêêtt,, lleess ddiissccuussssiioonnss oonntt ééttéé vviivveess,, eett cceerrttaaiinneess ttrrèèss ccrriittiiqquueess àà ll''ééggaarrdd ddee llaa ppoossiittiioonn pprriissee ppaarr llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn.. DDaannss ssoonn ddeeuuxxiièèmmee aarrrrêêtt,, llaa ccoouurr dd''aappppeell nn''aa ppaass cchhaannggéé ddee ccaapp,, aabboonnddaanntt ddaannss llee sseennss ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn.. NNoouuss aalllloonnss aannaallyysseerr 21 Un doute s'est posé car en vertu de l'art. 1er , 1°,litt d. du décret du 22 décembre 1972, le capitaine est électeur et éligible aux tribunaux de commerce s'il exerce le commandement d'un navire au titre d'une compagnie française. Cependant, comme le souligne E. du Pontavice ce texte comprend dans le corps électoral d'autres personnes qui s'occupent, par métier, de commerce, comme les pilotes de l'aéronautique civile. 22 Un chauffeur routier est sans contestation un préposé. 23 Comerlynk et Lyon Caen, Droit du travail, précis Dalloz, 10e édition, n° 87, cité par M.Rémond-Gouilloud, Droit maritime, 2e édition 1994, n° 204. 24 Cass. 18 juin 1951, DMF 1951, 429, Dalloz 1951, 717 note G.Ripert. 25 CA Paris, 4 juillet 1956, DMF 1956, 584, note G. Ripert.
 16. 16. 15 ddaannss llee ddééttaaiill ccee ddeeuuxxiièèmmee aarrrrêêtt ppuuiissqquuee ccoonnffiirrmmaattiiff ddee llaa ppoossiittiioonn ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn,, eett ccee,, mmaallggrréé ddeess ccrriittiiqquueess ppaarrffooiiss aacceerrbbeess.. NNoouuss vveerrrroonnss aauussssii qquuee llaa ppoossiittiioonn ddee llaa jjuurriisspprruuddeennccee aa ddeess ccoonnssééqquueenncceess,, nnoottaammmmeenntt qquuaanntt àà llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddeess ccoommmmeettttaannttss dduu ccaappiittaaiinnee eett lleeuurrss rreessppoonnssaabbiilliittééss.. §§ 11.. LL''aaffffaaiirree dduu CChhaammppoolllliioonn LLee ppaaqquueebboott CChhaammppoolllliioonn qquuiittttaa AAlleexxaannddrriiee ppoouurr ssee rreennddrree eenn TTeerrrree ssaaiinnttee.. IIll ss''éécchhoouuaa aauu ssuudd ddee BBeeyyrroouutthh àà qquueellqquueess cceennttaaiinneess ddee mmèèttrreess ddee llaa ccôôttee.. UUnn ppaassssaaggeerr,, aalloorrss qquu''iill tteennttaaiitt ddee ggaaggnneerr llee rriivvaaggee àà llaa nnaaggee,, ttrroouuvvaa llaa mmoorrtt eenn ttrraavveerrssaanntt uunnee nnaappppee ddee mmaazzoouutt.. LLeess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa vviiccttiimmee iinntteennttèèrreenntt uunnee aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr ffaauuttee ccoonnttrree llee ccaappiittaaiinnee eenn ssaa qquuaalliittéé ddee ggaarrddiieenn dduu nnaavviirree,, ddee mmêêmmee qquu’’iillss ddeemmaannddèèrreenntt aauu jjuuggee ddee ddééccllaarreerr ll’’aarrmmaatteeuurr rreessppoonnssaabbllee ccoommmmee ccoommmmeettttaanntt dduu ccaappiittaaiinnee eett ccoommmmee ggaarrddiieenn dduu nnaavviirree.. LLoorrss dduu ddéébbaatt iill eesstt rreessssoorrttii qquuee llee ccaappiittaaiinnee nn’’aavvaaiitt ccoommmmiiss aauuccuunnee ffaauuttee qquuii aaiitt ccoonnccoouurruu àà llaa rrééaalliissaattiioonn ddee ll''éécchhoouueemmeenntt dduu nnaavviirree eett qquu''iill aavvaaiitt,, aapprrèèss llee nnaauuffrraaggee,, ddoonnnnéé aauuxx ppaassssaaggeerrss ssaacchhaanntt nnaaggeerr eett mmuunniiss dd''uunnee cceeiinnttuurree ddee ssaauuvveettaaggee ll''aauuttoorriissaattiioonn ddee qquuiitttteerr llee bboorrdd ccoommppttee tteennuu dduu rriissqquuee eexxttrrêêmmeemmeenntt ggrraavvee qquuee pprréésseennttaaiitt llaa ppoossiittiioonn dduu nnaavviirree,, ddoonntt llaa ggîîttee ééttaaiitt ddee 4455 ddeeggrrééss eett qquuii ppoouuvvaaiitt àà ttoouutt iinnssttaanntt ssee ccoouucchheerr ccoommppllèètteemmeenntt eenn eenngglloouuttiissssaanntt lleess ppaassssaaggeerrss.. PPaarr uunn jjuuggeemmeenntt dduu ttrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee ddee llaa SSeeiinnee,, ll''aarrmmaatteeuurr ffuutt rreeccoonnnnuu rreessppoonnssaabbllee dduu ddoommmmaaggee eett ccoonnddaammnnéé àà iinnddeemmnniisseerr lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa vviiccttiimmee.. IIll iinntteerrjjeettaa aappppeell ccoonnttrree llaa ddéécciissiioonn,, pprréétteexxttaanntt qquu''aauu mmoommeenntt dduu nnaauuffrraaggee,, iill aavvaaiitt ppeerrdduu ssaa qquuaalliittéé ddee ggaarrddiieenn dduu nnaavviirree aauu sseennss ddee ll''aarrttiiccllee 11338844 aall 11 dduu CCooddee cciivviill,, ppuuiissqquuee llee ccaappiittaaiinnee,, eenn pprreennaanntt llee ccoommmmaannddeemmeenntt dduu nnaavviirree yy eexxeerrççaaiitt ddeess ppoouuvvooiirrss qquuii lluuii ééttaaiieenntt pprroopprreess.. LLaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee PPaarriiss ccoonnffiirrmmaa llee jjuuggeemmeenntt dduu ttrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee ddee llaa SSeeiinnee aauu mmoottiiff qquuee «« ...... ll''aarrttiiccllee 11338844 aalliinnééaa 11eerr dduu CCooddee cciivviill qquuii rrééggiitt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ffaaiitt ddeess cchhoosseess eesstt uunnee ddiissppoossiittiioonn ddee ppoorrttééee ggéénnéérraallee...... ll''aauuttoonnoommiiee dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee eesstt lliimmiittééee aauuxx rrèègglleess ssppéécciiaalleess ééddiiccttééeess eenn cceettttee mmaattiièèrree,, ssoouummiisseess eenn pprriinncciippee aauuxx rrèègglleess dduu ddrrooiitt ccoommmmuunn...... àà ddééffaauutt ddee tteexxttee eexxpprrèèss ccoonnttrraaiirree,, ll''aapppplliiccaattiioonn ddee ll''aarrttiiccllee 11338844 aall.. 11 dduu CCooddee cciivviill ddooiitt êêttrree ffaaiittee aauuxx nnaavviirreess ccoommmmee àà ttoouuttee cchhoossee iinnaanniimmééee eett ssoouummiissee àà llaa ggaarrddee ddee ll''hhoommmmee...... LLee ccaappiittaaiinnee eexxeerrccee lleess ppoouuvvooiirrss ddoonntt iill ddiissppoossee eett qquuii ssoonntt rreeccoonnnnuuss ppaarr cceerrttaaiinneess ddiissppoossiittiioonnss llééggiissllaattiivveess,, nnoottaammmmeenntt ll''aarrttiiccllee 4466 dduu ccooddee ddiisscciipplliinnaaiirree eett ppéénnaall ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee
 17. 17. 16 ddaannss ll''iinnttéérrêêtt ddee ll''aarrmmaatteeuurr ddoonntt iill ddeemmeeuurree llee pprrééppoosséé qquu''iill rreepprréésseennttee eett àà qquuii iill ssee ttrroouuvvee ssuubbssttiittuuéé;;...... iill nnee ttiieenntt sseess ppoouuvvooiirrss qquuee ddaannss sseess ffoonnccttiioonnss ddee pprrééppoosséé eett qquuee cceettttee qquuaalliittéé eesstt iinnccoommppaattiibbllee aavveecc cceellllee ddee ggaarrddiieenn qquuii nn''aappppaarrttiieenntt qquu''àà ll’’aarrmmaatteeuurr eenn rraaiissoonn ddeess ppoouuvvooiirrss dd''uussaaggee,, ddee ccoonnttrrôôllee eett ddee ddiirreeccttiioonn qquu’’iill ccoonnsseerrvvee ssuurr llee nnaavviirree;;...... iill eesstt ddee jjuurriisspprruuddeennccee qquuee llee pprroopprriiééttaaiirree dd’’uunn vvééhhiiccuullee ccoonndduuiitt ppaarr ssoonn pprrééppoosséé eenn ccoonnsseerrvvee llaa ggaarrddee aalloorrss mmêêmmee qquu’’eenn rraaiissoonn ddee ll''ééllooiiggnneemmeenntt oouu ddee ttoouutt aauuttrree cciirrccoonnssttaannccee iill nnee lluuii eesstt ppaass ppoossssiibbllee ddee ddoonnnneerr ddeess oorrddrreess pprréécciiss àà pprrooppooss ddeess iinncciiddeennttss ppoouuvvaanntt ssuurrvveenniirr ssoouuddaaiinneemmeenntt ddaannss llee ppaarrccoouurrss eett àà ll''ééggaarrdd ddeessqquueellss llee pprrééppoosséé ssee ttrroouuvvee aavvooiirr nnéécceessssaaiirreemmeenntt uunnee iinniittiiaattiivvee pprreessqquuee aabbssoolluuee;;...... ll''iinniittiiaattiivvee llaaiissssééee aauu pprrééppoosséé nn''aa ppaass ppoouurr eeffffeett ddee lluuii ttrraannssfféérreerr llaa ggaarrddee ddee llaa cchhoossee;;...... eennffiinn lleess tteexxtteess ssppéécciiaauuxx dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee,, llooiinn ddee ddéécchhaarrggeerr ll’’aarrmmaatteeuurr oouu pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa ggaarrddee,, ll''oobblliiggeenntt àà uunnee ssuurrvveeiillllaannccee eett àà uunn ccoonnttrrôôllee ppeerrssoonnnneellss qquuii iimmpplliiqquuee nnéécceessssaaiirreemmeenntt qquu''iill ddeemmeeuurree ggaarrddiieenn ddee ssoonn bbââttiimmeenntt »».. LLaa CCoouurr dd''aappppeell ccoonnffiirrmmaa,, aaiinnssii,, ddee mmaanniièèrree eexxpplliicciittee llaa ppoossiittiioonn pprriissee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee qquueellqquueess aannnnééeess aauuppaarraavvaanntt ddaannss ll''aaffffaaiirree dduu ppaaqquueebboott LLaammoorriicciièèrree.. CCoonnssiiddéérreerr llee ccaappiittaaiinnee ccoommmmee uunn pprrééppoosséé ccoommppoorrttee ddeeuuxx ccoonnssééqquueenncceess mmaajjeeuurreess,, llaa pprreemmiièèrree qquuii eesstt rreellaattiivvee àà ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ccoommmmeettttaanntt eett llaa sseeccoonnddee qquuii eesstt rreellaattiivvee àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee ddee ccee ddeerrnniieerr.. §§ 22.. LLeess ccoonnssééqquueenncceess ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee pprrééppoosséé AA.. LLaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn dduu ccoommmmeettttaanntt LL''iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ccoommmmeettttaanntt nnee ppoossee ppaass ddee ddiiffffiiccuullttééss lloorrssqquuee llee ccaappiittaaiinnee eesstt lliiéé aauu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree ppaarr uunn ccoonnttrraatt dd''eennggaaggeemmeenntt mmaarriittiimmee.. LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ppoosseerraa pprroobbllèèmmee eenn ccaass dd''aaffffrrèètteemmeenntt.. LLee ccaappiittaaiinnee eesstt--iill llee pprrééppoosséé dduu ffrréétteeuurr oouu ddee ll’’aaffffrréétteeuurr?? LLaa rrééppoonnssee ddééppeenndd ddee llaa nnaattuurree ddee ll''aaffffrrèètteemmeenntt.. –– ddaannss llee ccaass ddee ll''aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee,, pprréévvuu aauuxx aarrttiicclleess 1100 eett ssuuiivvaannttss ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett aauuxx aarrttiicclleess 2255 eett ssuuiivvaannttss dduu ddééccrreett dd''aapppplliiccaattiioonn dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, llee ccoommmmeettttaanntt sseerraa ll’’aaffffrréétteeuurr,, ppuuiissqquuee cc''eesstt lluuii qquuii ccoommppoossee eett rreeccrruuttee ll’’ééqquuiippaaggee eett qquuii
 18. 18. 17 eexxppllooiittee tteecchhnniiqquueemmeenntt eett ccoommmmeerrcciiaalleemmeenntt llee nnaavviirree.. LLee ccoonnttrraatt dd''aaffffrrèètteemmeenntt ssee rraammeennaanntt iiccii àà uunn ssiimmppllee lloouuaaggee ddee cchhoossee2266 .. –– ddaannss ll''aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee2277 ,, llee ffrréétteeuurr ggaarrddee llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. CC''eesstt ddoonncc lluuii qquuii aa llaa qquuaalliittéé ddee ccoommmmeettttaanntt dduu ccaappiittaaiinnee.. LLaa ssiittuuaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ddee ll’’aaffffrréétteeuurr eesstt pplluuss pprroocchhee ddee cceellllee dd’’uunn cchhaarrggeeuurr qquuee ddee cceellllee dd''uunn aarrmmaatteeuurr2288 .. CC''eesstt ddoonncc llee ffrréétteeuurr qquuii rrééppoonndd ddeess ffaauutteess dduu ccaappiittaaiinnee.. –– ll’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss ppoossee pplluuss ddee pprroobbllèèmmeess ddaannss llaa mmeessuurree ooùù iiccii iill ffaauutt ddiissttiinngguueerr llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee ddee llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee.. LLaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee eesstt ccoonnsseerrvvééee ppaarr llee ffrréétteeuurr ((aarrtt.. 2200 dduu ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666)) eett llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee iinnccoommbbee àà ll’’aaffffrréétteeuurr ((aarrtt.. 2211 dduu ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666)).. LL’’aaffffrréétteeuurr,, eenn ttaanntt qquuee ttrraannssppoorrtteeuurr,, nnee rrééppoonndd ppaass ddeess ffaauutteess nnaauuttiiqquueess dduu ccaappiittaaiinnee2299 ((qquuii ssoonntt ccoonnssiiddéérrééeess ppaarr aaiilllleeuurrss ccoommmmee «« ccaass eexxcceeppttééss »» eexxoonnéérraanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ttoouuttee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett àà llaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 119922443300 )).. AA ll''iinnvveerrssee,, lleess ffaauutteess ccoommmmeerrcciiaalleess ccoommmmiisseess ppaarr llee ccaappiittaaiinnee eennggaaggeenntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. LLaa mmêêmmee ddiiffffiiccuullttéé ssee rreettrroouuvvee eenn ccaass ddee rreemmoorrqquuaaggee.. DDaannss llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee,, llee ccoouuppllee rreemmoorrqquueeuurr--rreemmoorrqquuéé ffoorrmmee uunn ttoouutt ppllaaccéé ssoouuss llaa ddiirreeccttiioonn dd''uunn sseeuull ddeess ddeeuuxx ccaappiittaaiinneess.. EEnn vveerrttuu ddee ll''aarrttiiccllee 2266 ddee llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree ss''eeffffeeccttuueenntt ssoouuss llaa ddiirreeccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé eett ll’’aarrttiiccllee 2288 ddiissppoossee qquuee lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ss''eeffffeeccttuueenntt ssoouuss llaa ddiirreeccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee dduu rreemmoorrqquueeuurr.. AAiinnssii ll''uunn ddeess ccaappiittaaiinneess ((cceelluuii dduu rreemmoorrqquueeuurr ddaannss lleess ppoorrttss oouu cceelluuii dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé eenn hhaauuttee mmeerr)) ddeevviieenntt llee pprrééppoosséé ooccccaassiioonnnneell ddee ll''aauuttrree.. LLeess ddoommmmaaggeess qquuii ppeeuuvveenntt ssee pprroodduuiirree,, ssoonntt eenn pprriinncciippee,, àà llaa cchhaarrggee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé eenn ccaass dd''aabboorrddaaggee eennttrree rreemmoorrqquueeuurr eett rreemmoorrqquuéé ((ddaannss llee ccaaddrree dduu rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree)).. EEnn ccaass ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, llaa lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee ééttaanntt ddee mmiissee,, lleess eennttrreepprriisseess ddee rreemmoorrqquuaaggee pprréévvooiieenntt qquuee llee rreemmoorrqquueeuurr eesstt llee pprrééppoosséé dduu ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé eett eenn ccaass ddee ddoommmmaaggeess,, oonn rreettrroouuvvee llaa ssoolluuttiioonn aapppplliiccaabbllee aauu rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree.. UUnnee ffooiiss llee ccoommmmeettttaanntt dduu ccaappiittaaiinnee ddééssiiggnnéé,, iill ccoonnvviieenntt dd’’aannaallyysseerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee.. BB.. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee dduu ccoommmmeettttaanntt 26 DMF 1993, 753: le droit suisse désignant l'affrètement coque nue sous le nom de location et le réglemente à ce titre. 27 Prévu par les art. 5 et suiv. de la loi du 18 juin 1966 et art. 5 et suiv. du décret du 31 décembre 1966. 28 D. Veaux, Capitaine, Juris-classeur comm. , vol. 6, fasc. 1155, n° 16. 29 Sur la notion de faute nautique cf. infra, p. 25 et suiv. 30 Sur les limitations de responsabilité cf. infra, p. 34 et suiv.
 19. 19. 18 LLee ccaappiittaaiinnee,, ccoommmmee ttoouutt pprrééppoosséé,, eennggaaggee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee ddee ssoonn ccoommmmeettttaanntt ppoouurr lleess ffaauutteess qquu''iill ccoommmmeett ddaannss ll''eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss,, eenn vveerrttuu ddee ll''aarrttiiccllee 11338844 aall.. 55 dduu CCooddee cciivviill.. MMaaiiss ccee rrééggiimmee ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddéélliiccttuueellllee ccèèddee,, eenn ddrrooiitt mmaarriittiimmee,, ddeevvaanntt lleess rrèègglleess ssppéécciiffiiqquueess ddeess ccoonnttrraattss ddee ppaassssaaggee oouu ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess :: llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ((aarrtt 3322 aall.. 33 eett 4422)) ssoouummeett ttoouutteess lleess aaccttiioonnss ddéérriivvééeess ddee cceess ccoonnttrraattss àà uunn rrééggiimmee ssppéécciiffiiqquuee eett uunniiqquuee,, qquueellllee qquuee ssooiitt llee ttyyppee dd''aaccttiivviittéé ddiirriiggééee ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr :: aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu ffaaiitt ddeess ccooccoonnttrraaccttaannttss ((ppaassssaaggeerrss,, cchhaarrggeeuurrss,, ddeessttiinnaattaaiirreess)) oouu,, ppaarrffooiiss,, aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ddéélliiccttuueellllee ((aayyaannttss ddrrooiitt ddee cceess ccooccoonnttrraaccttaannttss qquuii cchheerrcchheerraaiieenntt àà eessqquuiivveerr lleess eexxoonnéérraattiioonnss eett lliimmiittaattiioonnss ccoonnttrraaccttuueelllleess eenn ssee rrééffuuggiiaanntt ssuurr llee tteerrrraaiinn ddéélliiccttuueell))3311 .. LL''aarrttiiccllee 11338844 aall.. 11 ppeeuutt eennccoorree jjoouueerr ddaannss lleess ccaass ddee ddoommmmaaggeess ccaauussééss àà tteerrrree ppaarr eexxeemmppllee3322 oouu ddaannss lleess ccaass dd''aabboorrddaaggee.. MMaaiiss cceettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee pprrééppoosséé,, eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ssttaattuutt dduu ccaappiittaaiinnee,, eesstt ssuujjeettttee àà ccrriittiiqquueess.. §§ 33.. LLeess ccrriittiiqquueess ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee pprrééppoosséé LLaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee pprrééppoosséé ddee ll’’aarrmmaatteeuurr eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ssttaattuutt dduu ccaappiittaaiinnee eesstt ssuujjeettttee àà ccrriittiiqquueess.. LLeess jjuurriisspprruuddeenncceess LLaammoorriicciièèrree eett CChhaammppoolllliioonn oonntt eeuu ppoouurr eeffffeett ddee rreeffuusseerr llaa qquuaalliittéé ddee ggaarrddiieenn dduu nnaavviirree aauu sseennss ddee ll''aarrttiiccllee 11338844 aall..11 ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llee ccaappiittaaiinnee aa ééttéé ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee pprrééppoosséé ddee ll''aarrmmaatteeuurr aauu ttiittrree ddee ll''aarrttiiccllee 11338844 aall..55.. PPaarrccee qquu''iill eesstt llee pprrééppoosséé ddee ll''aarrmmaatteeuurr,, llee ccaappiittaaiinnee nnee ppeeuutt êêttrree ggaarrddiieenn dduu nnaavviirree.. LLee ddooyyeenn CChhaauuvveeaauu ffuutt ttrrèèss ccrriittiiqquuee àà ll''ééggaarrdd ddee cceess jjuurriisspprruuddeenncceess eett ccoonnssiiddéérraaiitt qquuee «« ppoouurr qquu''iill yy eeuutt llee lliieenn ddee pprrééppoossiittiioonn,, oonn aavvaaiitt ttoouujjoouurrss eexxiiggéé jjuussqquu''iiccii qquuee llee pprrééppoosséé ffuutt ssoouuss llaa ddééppeennddaannccee nnoonn sseeuulleemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee mmaaiiss jjuurriiddiiqquuee dduu ccoommmmeettttaanntt,, ddééppeennddaannccee ssee ttrraadduuiissaanntt ppaarr llee ddrrooiitt ddee ddoonnnneerr ddeess oorrddrreess aauu pprrééppoosséé ddaannss ll''eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss...... .. DDaannss cceess ccoonnddiittiioonnss,, llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee pprrééppoosséé aauu sseennss ddee ll''aarrttiiccllee 11338855 dduu CCooddee cciivviill ddoonnnnééee aauu ccaappiittaaiinnee ppaarr uunnee jjuurriisspprruuddeennccee rréécceennttee eesstt ffaauussssee eett aannttii--jjuurriiddiiqquuee ppaarrccee qquuee llaa 31 A. Vialard, Droit maritime, PUF 1997, n° 203. 32 TGI Rouen, 8 juillet 1966, DMF 1966, 741, note M. Osmont: le cas de la rupture d'une amarre blessant mortellement un officier de port sur le quai; CA Rouen, 24 novembre 1983, BT 1984, 373 et DMF 1983, 736: le cas de dommages provoqués à des automobilistes du fait du déferlement d'une vague provoqué par la passage d'un navire, au niveau d'une brèche dans le parapet.
 20. 20. 19 ddééppeennddaannccee jjuurriiddiiqquuee nn''eexxiissttee ppaass.. LL''aassssiimmiillaattiioonn nnee ddeevviieennddrraaiitt ppoossssiibbllee qquuee ssii,, mmooddiiffiiaanntt llee ccoonncceepptt ddee pprrééppoosséé,, oonn aaddmmeettttaaiitt qquuee cceettttee ddééppeennddaannccee jjuurriiddiiqquuee nnee sseerraaiitt pplluuss llaa ccaarraaccttéérriissttiiqquuee eesssseennttiieellllee »».. LLee ddooyyeenn CChhaauuvveeaauu nn''aacccceeppttaa ppaass cceettttee jjuurriisspprruuddeennccee aabboouuttiissssaanntt àà ppllaacceerr ssuurr llee mmêêmmee ppiieedd dd''ééggaalliittéé uunn ccaappiittaaiinnee ddee nnaavviirree eett uunnee ffeemmmmee ddee mméénnaaggee3333 .. LLee pprriinncciippee dd''iinnccoommppaattiibbiilliittéé eennttrree lleess ffoonnccttiioonnss ddee ggaarrddiieenn eett ddee pprrééppoosséé eesstt eexxpplliiqquuéé ppaarr ll''iiddééee ddee ssuubboorrddiinnaattiioonn.. LLee pprrééppoosséé nnee ppeeuutt êêttrree ggaarrddiieenn ccaarr iill nnee jjoouuiitt ppaass ddee ll''iinnddééppeennddaannccee nnéécceessssaaiirree ppoouurr eexxeerrcceerr lleess ppoouuvvooiirrss dd''uussaaggee,, ddee ccoonnttrrôôllee eett ddee ddiirreeccttiioonn qquuii ccaarraaccttéérriisseenntt llaa ggaarrddee ddee llaa cchhoossee.. CCeeppeennddaanntt llee ccaappiittaaiinnee eesstt iinnvveessttii dd''uunn ppoouuvvooiirr llééggaall eett eexxcclluussiiff ddee ccoommmmaannddeemmeenntt ssuurr ssoonn nnaavviirree.. AAiinnssii ccoommmmee AA.. VViiaallaarrdd llee ssoouulliiggnnee ssaannss ddeemmii--mmeessuurree llee pprriinncciippee dd''iinnccoommppaattiibbiilliittéé ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ggaarrddiieenn eett ddee pprrééppoosséé ddeevviieenntt ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt ggrrootteessqquuee eett iinnccoohhéérreenntt.. EEnn eeffffeett,, lloorrssqquuee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ddéécciiddee qquu''uunn eennffaanntt eenn ttrrèèss bbaass ââggee,, ddoonntt llaa ddééppeennddaannccee aabbssoolluuee àà ll''aauuttoorriittéé ppaarreennttaallee,, aa pprriioorrii,, nnee ffaaiitt ppaass ddee ddoouuttee,, ppeeuutt ssee vvooiirr rreeccoonnnnaaîîttrree llaa qquuaalliittéé ddee ggaarrddiieenn3344 ,, iill yy aa uunnee iinnccoohhéérreennccee cceerrttaaiinnee3355 ssuurrttoouutt ssii llee ccaappiittaaiinnee nnee ppeeuutt bbéénnééffiicciieerr ddee ccee ssttaattuutt ddee ggaarrddiieenn,, ccaarr aappppaarreemmmmeenntt ttrroopp ddééppeennddaanntt ddee ll''aarrmmaatteeuurr.. PPoouurr ssaa ppaarrtt llee DDooyyeenn RRiippeerrtt ssoouulliiggnnee qquuee ll’’oonn eesstt eenn pprréésseennccee dd’’uunnee ssiittuuaattiioonn jjuurriiddiiqquuee rréégglleemmeennttééee ppaarr llaa llooii oouu ppaarr lleess uussaaggeess ccoonnvveennttiioonnnneellss,, eett lleess rrèègglleess cciivviilleess ss’’aapppplliiqquueenntt ttrrèèss mmaall àà cceettttee ssiittuuaattiioonn,, qquu’’iill nn’’yy aa ppaass ddee lloouuaaggee ddee sseerrvviiccee,, ppaarrccee qquuee llee ccaappiittaaiinnee ppaassssee,, aauu nnoomm ddee ll’’aarrmmaatteeuurr ddeess aacctteess jjuurriiddiiqquueess qquuii nn’’eennggaaggeenntt qquuee llaa ffoorrttuunnee ddee mmeerr eett qquu’’iill ppllaaiiddee eenn ssoonn pprroopprree nnoomm ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, qquuee ccee nnee ssoonntt ppaass ddeess rraappppoorrttss ddee ddrrooiitt pprriivvéé qquuii lleess uunniisssseenntt eett qquu’’oonn aa llee ttoorrtt ddee vvoouullooiirr eexxpplliiqquueerr ttoouutt llee ddrrooiitt mmaarriittiimmee ppaarr lleess nnoottiioonnss ddee nnoottrree ddrrooiitt cciivviill3366 .. DDee pplluuss,, eenn vveerrttuu ddee llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699,, llee ccaappiittaaiinnee rrééppoonndd ddee ttoouutteess lleess ffaauutteess ccoommmmiisseess ddaannss ll''eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss ((aarrtt.. 55)).. CC''eesstt llee ccaappiittaaiinnee qquuii rrééppoonndd ddee sseess ffaauutteess eett nnoonn ll''aarrmmaatteeuurr qquuii rrééppoonndd ddee ssoonn ccaappiittaaiinnee ccoommmmee ddee nn’’iimmppoorrttee lleeqquueell ddee sseess pprrééppoossééss tteerrrreessttrreess.. EEnn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé,, llee ccaappiittaaiinnee aa ddeess oobblliiggaattiioonnss qquuee ppeerrssoonnnnee dd''aauuttrree nnee ppeeuutt aassssuummeerr,, iill nnee ddooiitt rreecceevvooiirr dd''oorrddrree ddee qquuii qquuee ccee ssooiitt.. AAiinnssii ccoommmmee llee ffaaiitt rreemmaarrqquueerr 33 P. Chauveau, Traité de droit maritime, n° 364 et suiv. 34 A.P. 9 mai 1984, Gabillet, D 1984, 525, conclusions J. Cabannes: « en retenant que le jeune Eric avait l'usage,la direction et le contrôle du bâton, la CA qui n'avait pas, malgré le très jeune âge du mineur (3 ans), à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ». 35 A. Vialard, Droit maritime,PUF 1997, n° 218. 36 Ripert, ed 1950 tome 1, n°807.
 21. 21. 20 mmaaddaammee OOddiieerr,, nnii llee ccoonnttrraatt ddee mmaannddaatt,, nnii llee lliieenn ddee pprrééppoossiittiioonn nnee rreennddeenntt eexxaacctteemmeenntt ccoommppttee ddee llaa ssiittuuaattiioonn jjuurriiddiiqquuee dduu ccaappiittaaiinnee3377 .. CCeeppeennddaanntt,, cceettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee pprrééppoosséé dduu ccaappiittaaiinnee,, lluuii nniiaanntt llaa qquuaalliittéé ddee ggaarrddiieenn pprréésseennttee ddeeuuxx aavvaannttaaggeess.. TToouutt dd''aabboorrdd,, eellllee eesstt pprrootteeccttrriiccee ddeess iinnttéérrêêttss ddeess vviiccttiimmeess.. CCeeuuxx--ccii ttrroouuvveerroonntt pplluuss ffaacciilleemmeenntt lleess mmooyyeennss ddee ssee ffaaiirree iinnddeemmnniisseerr àà hhaauutteeuurr ccoonnvveennaabbllee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llaa ssuurrffaaccee ffiinnaanncciièèrree dd''uunn aarrmmaatteeuurr eesstt aauuttrreemmeenntt pplluuss ccoonnssééqquueennttee qquuee cceellllee dd''uunn ccaappiittaaiinnee.. DD''aauuttrree ppaarrtt,, llee ccaappiittaaiinnee nnee ssee rreettrroouuvveerraa ppaass sseeuull ffaaccee aauuxx vviiccttiimmeess.. DDee pplluuss cceess jjuurriisspprruuddeenncceess ppeeuuvveenntt ss''eexxpplliiqquueerr ppaarr llaa nnoottiioonn ddee «« rriissqquuee ccrréééé »».. LLee ffaaiitt dd''aarrmmeerr uunn nnaavviirree eett ddee ll''eexxppllooiitteerr ppeeuutt êêttrree ssoouurrccee ddee ddoommmmaaggeess ccoonnssiiddéérraabblleess aauussssii bbiieenn ppoouurr llee ppeerrssoonnnneell dd''eexxppllooiittaattiioonn qquuee ppoouurr lleess ttiieerrss.. IIll aappppaarraaîîtt ddoonncc llééggiittiimmee qquuee cceelluuii qquuii ccrrééee ccee rriissqquuee ll''aassssuummee ddaannss sseess ddiivveerrss aassppeeccttss.. UUnnee ffooiiss ddééggaaggééee llaa ppoossiittiioonn ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn qquuaanntt aauu ssttaattuutt dduu ccaappiittaaiinnee,, iill ccoonnvviieenntt mmaaiinntteennaanntt dd''aannaallyysseerr ddaannss qquueellss ccaass llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ccaappiittaaiinnee ppeeuutt êêttrree mmiissee ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt eenn jjeeuu.. 37 F. Odier, La responsabilité du capitaine, ibid, p. 295.
 22. 22. 21 CCHHAAPPIITTRREE IIII.. MMIISSEE EENN JJEEUU DDEE LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE CCIIVVIILLEE DDUU CCAAPPIITTAAIINNEE LLee ccaappiittaaiinnee ddiissppoossee nnéécceessssaaiirreemmeenntt dd’’aattttrriibbuuttiioonnss eesssseennttiieelllleess qquuii ssoonntt rreellaattiivveess,, dd’’uunnee ppaarrtt àà llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree eett àà ssaa ssééccuurriittéé eett dd’’aauuttrree ppaarrtt àà ssaa ffoonnccttiioonn ddee rreepprréésseennttaanntt ddee ll’’EEttaatt àà bboorrdd.. CC’’eesstt àà ll’’ooccccaassiioonn ddee ll’’eexxeerrcciiccee ddee sseess aattttrriibbuuttiioonnss qquuee llee ccaappiittaaiinnee ppeeuutt vvooiirr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppeerrssoonnnneellllee eennggaaggééee,, nnoottaammmmeenntt,, lloorrssqquu’’iill eesstt àà llaa bbaassee ddee ddoommmmaaggeess ppoouurr lleess ppeerrssoonnnneess qquuee jjee qquuaalliiffiieerraaii ddee vvrraaiiss ttiieerrss,, eett ppoouurr lleess aauuttrreess ttiieerrss,, cc’’eesstt àà ddiirree lleess cchhaarrggeeuurrss oouu lleess aayyaanntt ddrrooiittss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee qquuii ssoonntt eenn rreellaattiioonn ddiirreeccttee aavveecc llee ccaappiittaaiinnee dduu ffaaiitt ddee ll’’eexxiisstteennccee mmêêmmee dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. TToouutteeffooiiss llee ccaappiittaaiinnee ddiissppoossee ddee llaa ffaaccuullttéé dd’’iinnvvooqquueerr lleess ccaass eexxcceeppttééss eett lleess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddoonntt ppeeuuvveenntt ssee pprréévvaallooiirr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss eett lleess aarrmmaatteeuurrss.. SSEECCTTIIOONN II.. LLaa ffaauuttee dduu ccaappiittaaiinnee ddaannss sseess aattttrriibbuuttiioonnss eesssseennttiieelllleess LLee nnaavviirree eesstt uunnee ccoommmmuunnaauuttéé ddee ppeerrssoonnnneess ((ééqquuiippaaggee eett ppaassssaaggeerrss)),, aaiinnssii qquuee ddee bbiieennss,, vviivvaanntt eenn aauuttaarrcciiee nnoottaammmmeenntt lloorrssqquuee llee nnaavviirree eesstt eenn mmeerr.. OOrr,, uunnee ddeess mmiissssiioonnss ddee ll’’EEttaatt eesstt ddee vveeiilllleerr àà ll''aapppplliiccaattiioonn ddee sseess llooiiss.. AA ccee ttiittrree,, iill cchhaarrggee llee ccaappiittaaiinnee dd’’eexxpprriimmeerr lleess rrééaalliittééss dduu ppaavviilllloonn.. LLee ccaappiittaaiinnee,, rreessppoonnssaabbllee ddee llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree eett ddeess ppeerrssoonnnneess eett ddeess bbiieennss eemmbbaarrqquuééss àà ssoonn bboorrdd ddeevviieenntt llee cchheeff ddee llaa ssoocciiééttéé ddee bboorrdd.. EEnn ttaanntt qquuee cchheeff ddee llaa ssoocciiééttéé ddee bboorrdd,, llee ccaappiittaaiinnee aa ddeess oobblliiggaattiioonnss iimmppéérriieeuusseess :: oobblliiggaattiioonnss qquuii oonntt ttrraaiitt àà ssaa ffoonnccttiioonn ddee rreepprréésseennttaanntt ddee ll’’EEttaatt eett qquuii oonntt uunn ccaarraaccttèèrree dd''oorrddrree ppuubblliicc eett oobblliiggaattiioonnss ddee mmeenneerr uunnee eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee àà bboonn ppoorrtt.. §§ 11.. LL’’iinneexxééccuuttiioonn ppaarr llee ccaappiittaaiinnee ddee sseess ddeevvooiirrss llééggaauuxx,, iinnddééppeennddaammmmeenntt ddee llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree
 23. 23. 22 DDuu ffaaiitt ddee ll''iissoolleemmeenntt eenn mmeerr ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé ddee bboorrdd,, llaa llooii aa ccoonnfféérréé aauu ccaappiittaaiinnee llee ppoouuvvooiirr dd''eexxeerrcceerr ddeess mmiissssiioonnss ddee ffoonnccttiioonn ppuubblliiqquuee rreelleevvaanntt nnoorrmmaalleemmeenntt ddee llaa ccoommppéétteennccee ddee ll’’EEttaatt oouu ddeess ooffffiicciieerrss mmiinniissttéérriieellss.. LLee ccaappiittaaiinnee eesstt ttoouutt dd''aabboorrdd uunn ooffffiicciieerr dd’’ééttaatt cciivviill.. IIll ddrreessssee lleess aacctteess ddeess nnaaiissssaanncceess àà bboorrdd,, qquuee llee nnaavviirree ssooiitt eenn mmeerr oouu aauu ppoorrtt àà ccoonnddiittiioonn ddaannss ccee ccaass qquu''aauuccuunnee ccoommmmuunniiccaattiioonn aavveecc llaa tteerrrree nnee ssooiitt ppoossssiibbllee,, eett àà ll''ééttrraannggeerr ddaannss llee ccaass dd''aabbsseennccee dd''aauuttoorriittéé ddiipplloommaattiiqquuee oouu ccoonnssuullaaiirree ((aarrtt.. 5599 dduu CCooddee cciivviill)).. CCeettttee nnaaiissssaannccee sseerraa iinnssccrriittee àà llaa ssuuiittee dduu rrôôllee dd''ééqquuiippaaggee.. IIll ddrreessssee ééggaalleemmeenntt lleess aacctteess ddee ddééccèèss ddaannss llee ccaass ooùù uunnee ppeerrssoonnnnee àà bboorrdd mmeeuurrtt,, eett ccee,, ddaannss lleess vviinnggtt--qquuaattrree hheeuurreess ((aarrtt.. 8866 dduu CCooddee cciivviill)).. SSeess ffoonnccttiioonnss ssee lliimmiitteenntt aauu ccaass dd''uurrggeennccee.. TTeell nn''eesstt ppaass llee ccaass dd’’uunn mmaarriiaaggee,, ddee pplluuss iill nnee sseerraaiitt ppaass ppoossssiibbllee ddee pprrooccééddeerr aauuxx ppuubblliiccaattiioonnss rreeqquuiisseess ppaarr llaa llooii aavvaanntt llee mmaarriiaaggee.. EEnnffiinn,, lleess aacctteess ddrreessssééss ppaarr llee ccaappiittaaiinnee nnee ttiieennnneenntt lliieeuu qquuee dd’’aacctteess pprroovviissooiirreess eett ddeevvrroonntt êêttrree rreeppoorrttééss ssuurr uunn vvéérriittaabbllee rreeggiissttrree dd’’EEttaatt cciivviill.. LLee ccaappiittaaiinnee eexxeerrccee ééggaalleemmeenntt uunnee ffoonnccttiioonn ddee nnoottaaiirree :: iill rreeççooiitt lleess tteessttaammeennttss,, eenn llaa ffoorrmmee aauutthheennttiiqquuee ddeess ppeerrssoonnnneess pprréésseenntteess àà bboorrdd..3388 IIll ddooiitt êêttrree aassssiissttéé ddee ssoonn sseeccoonndd.. CCee tteessttaammeenntt nn''aa qquu''uunnee vvaalleeuurr pprroovviissooiirree :: iill nn''eesstt vvaallaabbllee qquuee ssii llee tteessttaatteeuurr mmeeuurrtt aauu ccoouurrss dduu vvooyyaaggee oouu ddaannss lleess 66 mmooiiss ssuuiivvaannttss ssoonn ddéébbaarrqquueemmeenntt ddaannss uunn lliieeuu ooùù iill aauurraa llaa ppoossssiibbiilliittéé dd''eemmppllooyyeerr lleess ffoorrmmeess oorrddiinnaaiirreess..3399 UUnn tteessttaammeenntt oollooggrraapphhee eesstt aauussssii eennvviissaaggeeaabbllee eett aauurraa aaiinnssii llaa mmêêmmee vvaalleeuurr qquu''uunn tteessttaammeenntt eenn llaa ffoorrmmee aauutthheennttiiqquuee.. LLee ccaappiittaaiinnee eesstt ffrraappppéé dd''uunnee iinnccaappaacciittéé ddee rreecceevvooiirr uunn lleegg eenn vveerrttuu dd''uunn tteessttaammeenntt ffaaiitt àà bboorrdd,, ssaauuff ss''iill eesstt ppaarreenntt oouu aalllliiéé dduu tteessttaatteeuurr eett ccee,, qquueellllee qquuee ssooiitt llaa ffoorrmmee dduu tteessttaammeenntt :: aauutthheennttiiqquuee oouu oollooggrraapphhee..4400 LLee ccaappiittaaiinnee eesstt aauussssii ooffffiicciieerr ddee ppoolliiccee jjuuddiicciiaaiirree.. AAuuxx tteerrmmeess ddee ll''aarrttiiccllee 2288 dduu CCooddee ddiisscciipplliinnaaiirree eett ppéénnaall ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee,, llee ccaappiittaaiinnee ffaaiitt ppaarrttiiee ddeess ppeerrssoonnnneess hhaabbiilliittééeess àà rreecchheerrcchheerr eett ccoonnssttaatteerr dd''ooffffiiccee lleess ccrriimmeess eett ddéélliittss ccoommmmiiss àà bboorrdd ((aarrttiiccllee 2266)),, àà rrééddiiggeerr lleess pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx aaffffrraanncchhiiss ddee llaa nnéécceessssiittéé dd''aaffffiirrmmaattiioonn ((aarrttiiccllee 2277)),, àà pprrooccééddeerr àà ll''eennqquuêêttee pprréélliimmiinnaaiirree ((aarrttiiccllee 2288)).. 38 Art. 988 C.Civ., dans le cas où le navire est en mer ou dans un port étranger où il n'y a pas d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire. 39 Art. 994 C.Civ. 40 Art. 995 C.Civ. A noter que la même règle s'applique au personnel médical et ayant eu à s'occuper d'une personne malade, cette personne décédant ensuite de cette maladie (art. 909 C.Civ.).
 24. 24. 23 AAiinnssii ppoouurr llaa mmaauuvvaaiissee rrééddaaccttiioonn dd''uunn aaccttee dd’’EEttaatt cciivviill oouu llaa nnéégglliiggeennccee aappppoorrttééee àà ll''iinnssttrruuccttiioonn pprréélliimmiinnaaiirree ddeess ccrriimmeess eett ddéélliittss ccoommmmiiss àà bboorrdd,, llee ccaappiittaaiinnee ppeeuutt vvooiirr eennggaaggeerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssuurr llee ppllaann cciivviill.. IIccii,, llee ccaappiittaaiinnee sseerraa sseeuull rreessppoonnssaabbllee eett nnoonn ll''aarrmmaatteeuurr,, llaa tthhééoorriiee ddee llaa rreepprréésseennttaattiioonn nnee jjoouuaanntt ppaass.. IIll eesstt ccllaaiirr qquuee llee ccaappiittaaiinnee aa ééttéé cchhooiissii ppaarr ll’’aarrmmaatteeuurr,, «« mmaaiiss oonn nnee ssaauurraaiitt ddiirree qquu''iill ll’’aa pprrééppoosséé àà ddee ppaarreeiilllleess ffoonnccttiioonnss.. CC''eesstt llaa llooii qquuii,, pprrooffiittaanntt ddee llaa pprréésseennccee dd''uunn ccaappiittaaiinnee àà bboorrdd dduu nnaavviirree,, llee cchhaarrggee ddee cceerrttaaiinneess mmiissssiioonnss »»..4411 LLaa mmêêmmee ssoolluuttiioonn ddeevvrraaiitt ss''iimmppoosseerr eenn ccaass ddee ddeemmaannddee tteennddaanntt àà llaa rrééppaarraattiioonn dd''uunn pprrééjjuuddiiccee rrééssuullttaanntt ddee ll''eexxeerrcciiccee,, ppaarr llee ccaappiittaaiinnee,, ddee sseess aattttrriibbuuttiioonnss ddiisscciipplliinnaaiirreess.. LLee ccaappiittaaiinnee ddeevvrraa aalloorrss pprroouuvveerr qquuee llaa mmeessuurree pprriissee ll’’aa ééttéé ddaannss ddee jjuusstteess pprrooppoorrttiioonnss eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ggrraavviittéé ddee llaa ssiittuuaattiioonn4422 .. EEnn mmaattiièèrree aaéérriieennnnee,, llee ccoommmmaannddaanntt ddee bboorrdd,, ttoouutt ccoommmmee llee ccaappiittaaiinnee ddee nnaavviirree,, eesstt llee cchheeff ddee llaa ssoocciiééttéé dduu bboorrdd.. AA ccee ttiittrree,, iill ddiissppoossee ddee ttoouuttee aauuttoorriittéé ssuurr lleess ppaassssaaggeerrss eett lleess mmeemmbbrreess dd’’ééqquuiippaaggee,, cceettttee aauuttoorriittéé ppoouuvvaanntt iimmpplliiqquueerr ddeess mmeessuurreess ccooeerrcciittiivveess ;; ll’’aarrttiiccllee LL.. 442222--33 pprréécciissaanntt qquuee llee ccoommmmaannddaanntt aa «« llaa ffaaccuullttéé ddee ddéébbaarrqquueerr ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarrmmii ll’’ééqquuiippaaggee oouu lleess ppaassssaaggeerrss qquuii ppeeuutt pprréésseenntteerr uunn ddaannggeerr ppoouurr llaa ssééccuurriittéé,, llaa ssaalluubbrriittéé oouu llee bboonn oorrddrree àà bboorrdd ddee ll’’aaéérroonneeff »»4433 .. EEnn rreevvaanncchhee,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauu ccaappiittaaiinnee,, llaa llooii nn’’aa ppaass rreeccoonnnnuu aauu ccoommmmaannddaanntt dd’’aaéérroonneeff lleess ddiifffféérreenntteess ddééllééggaattiioonnss ddee ppuuiissssaannccee ppuubblliiqquuee ccoonnccééddééeess aauu ccaappiittaaiinnee,, ssaannss ddoouuttee dduu ffaaiitt ddee llaa dduurrééee ddeess vvooyyaaggeess bbeeaauuccoouupp pplluuss ccoouurrttee ddaannss llee ddoommaaiinnee aaéérriieenn.. LLee ccaappiittaaiinnee aa aauussssii uunnee ffoonnccttiioonn ddee rreepprréésseennttaattiioonn eenn jjuussttiiccee ddee ll''aarrmmaatteeuurr,, eenn vveerrttuu ddee ll’’aarrttiiccllee 1100 dduu ddééccrreett dduu 1199 jjuuiinn 11996699 4444 ssuurr ll''aarrmmeemmeenntt,, àà tteell ppooiinntt qquu''oonn aa ppuu llee qquuaalliiffiieerr ddee «« ffaacctteeuurr dd''uunnee ccllaassssee ppaarrttiiccuulliièèrree 4455 »».. CCeeccii eesstt uunnee ddéérrooggaattiioonn àà llaa rrèèggllee qquuee «« nnuull nnee ppllaaiiddee ppaarr pprrooccuurreeuurr »».. LLaa qquueessttiioonn qquuii ssee ppoossee eesstt ddee ssaavvooiirr ssii llee ccaappiittaaiinnee ppeeuutt aavvooiirr uunnee aattttiittuuddee aaccttiivvee cc''eesstt--àà--ddiirree ss''iill ppeeuutt aaggiirr eenn lliieeuu eett ppllaaccee ddee ll''aarrmmaatteeuurr4466 .. PPoouurr llee ddooyyeenn RRooddiièèrree,, llee ccaappiittaaiinnee nn''aa aauuccuunn ppoouuvvooiirr ddee rreepprréésseennttaattiioonn aaccttiivvee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, eenn jjuussttiiccee,, ssaauuff :: 41 R. Rodière, ibid., n° 400. 42 En ce sens CA Caen, 27 juin 1957, DMF 1958,170, note Jambu – Merlin. 43 Pour une étude comparée des droits et obligations des capitaines de navire et des commandants de bord, voir R. Achard, compte rendu de la rencontre air-mer du 17 octobre 1986, DMF 1987, p.176. 44 Sur cet art. v. M. Rémond – Gouilloud, un facteur d'une classe particulière : le capitaine, Revue Scapel, janv-févr-mars 1994 (70e anniversaire). 45 Emerigon cité par Garron ,ibid, n° 88. 46 C'est ce qu'a prévu le code malgache: « le capitaine peut agir en justice, tant en demande qu'en défense, et peut recevoir tous actes judiciaires ou extra judiciaires adressés au capitaine » cité par Rodière, ibid, n° 390
 25. 25. 24 –– ssii ll’’aaccttiioonn eesstt uunnee mmeessuurree ccoonnsseerrvvaattooiirree eett qquuee llee ccaappiittaaiinnee nnee ssee ttrroouuvvee ppaass ddaannss llee lliieeuu ddee llaa ddeemmeeuurree ddee ll’’aarrmmaatteeuurr,, –– eenn ccaass ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn iimmppoossssiibbllee aavveecc ll''aarrmmaatteeuurr,, –– ss''iill aa rreeççuu ddee ll''aarrmmaatteeuurr uunnee pprrooccuurraattiioonn aadd lliitteemm.. EEnn rreevvaanncchhee llee ccaappiittaaiinnee aa uunn ppoouuvvooiirr eennttiieerr ddee rreepprréésseennttaattiioonn ppaassssiivvee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr eenn jjuussttiiccee,, eett lleess jjuuggeemmeennttss rreenndduuss ccoonnttrree lluuii ssoonntt eexxééccuuttooiirreess ccoonnttrree ll’’aarrmmaatteeuurr.. AAiinnssii,, ssii llee ccaappiittaaiinnee nnee pprreenndd ppaass uunnee mmeessuurree ccoonnsseerrvvaattooiirree ppoouurr ggaarraannttiirr lleess ddrrooiittss ddee ssoonn aarrmmaatteeuurr,, ccee ddeerrnniieerr ppoouurrrraaiitt eennggaaggeerr uunnee aaccttiioonn ccoonnttrree lluuii.. AAiinnssii àà pprrooppooss ddee ll''iinneexxééccuuttiioonn ppaarr llee ccaappiittaaiinnee ddee sseess ddeevvooiirrss llééggaauuxx,, iinnddééppeennddaammmmeenntt ddee llaa ccoonndduuiittee dduu nnaavviirree,, llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ccaappiittaaiinnee ppeeuutt êêttrree eennggaaggééee àà llaa ddeemmaannddee ddeess ppaassssaaggeerrss oouu ddeess aayyaannttss ddrrooiitt ssuurr uunnee bbaassee ddéélliiccttuueellllee.. EEnn pprraattiiqquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss ddiirree qquuee llee ccoonntteennttiieeuuxx eesstt rraarree,, vvooiirree iinneexxiissttaanntt.. PPlluuss aabboonnddaanntt eett iinnttéérreessssaanntt eesstt llee ccoonntteennttiieeuuxx ccoonncceerrnnaanntt lleess aacctteess oouu oommiissssiioonnss dduu ccaappiittaaiinnee ddaannss ll''eexxééccuuttiioonn ddeess mmiissssiioonnss qquuee ll''aarrmmaatteeuurr oouu llaa llooii lluuii aa ccoonnffiiéé eenn rreellaattiioonn aavveecc llaa bboonnnnee ffiinn ddee ll''eexxppééddiittiioonn.. §§ 22.. LLeess ffaauutteess ddaannss ll’’eexxééccuuttiioonn ddeess mmiissssiioonnss qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr oouu llaa llooii aa ccoonnffiiéé aauu ccaappiittaaiinnee eenn rreellaattiioonn aavveecc llaa bboonnnnee ffiinn ddee ll’’eexxppééddiittiioonn IIccii llee ccaappiittaaiinnee ppeeuutt vvooiirr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennggaaggééee ttaanntt ssuurr llee ppllaann ccoonnttrraaccttuueell qquuee ssuurr llee ppllaann ddéélliiccttuueell.. MMaaiiss ccoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss lleess aaccttiioonnss ssuurr llee ppllaann ccoonnttrraaccttuueell nnee ssoonntt ppaass ffrrééqquueenntteess,, aalloorrss qquu’’eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddéélliiccttuueellllee dduu ccaappiittaaiinnee ssaa ssiittuuaattiioonn eesstt bbeeaauuccoouupp mmooiinnss ffaavvoorraabbllee.. EEtt ddaannss ccee ddeerrnniieerr ccaass nnoouuss ddiissttiinngguueerroonnss ddeeuuxx hhyyppootthhèèsseess :: –– llaa pprreemmiièèrree ooùù ll’’aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ddéélliiccttuueellllee eesstt iinntteennttééee ppaarr uunn vvrraaii ttiieerrss aauu ccaappiittaaiinnee cceelluuii qquuee jjee qquuaalliiffiieerraaii ddee ppeenniittuuss eexxttrraanneeii ((cc''eesstt llee ccaass ddaannss ll''aaffffaaiirree ddee ll''AAnnnnee-- BBeewwaa)),, –– llaa ddeeuuxxiièèmmee hhyyppootthhèèssee ooùù ll''aaccttiioonn eesstt eexxeerrccééee ppaarr uunn ffaauuxx ttiieerrss àà ssaavvooiirr uunn cchhaarrggeeuurr oouu uunn ppaassssaaggeerr..4477 FFaauuxx ttiieerrss ddaannss llee sseennss ooùù mmêêmmee ssii ssoonn aaccttiioonn àà ll''ééggaarrdd dduu ccaappiittaaiinnee nn''eesstt ppaass 47 Car si l'action concerne des avaries ou manquants relatifs à la marchandise transportée, le capitaine pourra faire valoir une cause d'exonération particulière propre au transporteur, comme nous le verrons par la suite, v. infra p.25 et suiv.
 26. 26. 25 ccoonnttrraaccttuueellllee,, iill ttiieenntt llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee cceettttee aaccttiioonn dduu ffaaiitt ddee ll''eexxiisstteennccee mmêêmmee dd''uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. SS''iill nn''yy aavvaaiitt ppaass eeuu ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, aalloorrss llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu llee ppaassssaaggeerr nn''aauurraaiitt ppaass ééttéé ttrraannssppoorrttéé eett nn’’aauurraaiitt ppaass ééttéé,, aaiinnssii,, eenn rreellaattiioonn ddiirreeccttee aavveecc llee ccaappiittaaiinnee.. EEtt ddaannss cceettttee hhyyppootthhèèssee,, cceess ttiieerrss ppoouurrrroonntt ssooiitt ppoouurrssuuiivvrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eenn vveerrttuu dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt pprroopprreemmeenntt ddiitt ssooiitt ppoouurrssuuiivvrree llee ccaappiittaaiinnee ddéélliiccttuueelllleemmeenntt.. CCoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss,, cceess ttiieerrss pprrééfféérreerroonntt eennggaaggeerr ddeess ppoouurrssuuiitteess ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr dduu ffaaiitt ddee ssaa ssoollvvaabbiilliittéé bbeeaauuccoouupp pplluuss iimmppoorrttaannttee qquuee cceellllee dduu ccaappiittaaiinnee.. MMaaiiss iiccii,, llaa ddiiffffiiccuullttéé pprroovviieennddrraa dduu ffaaiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurrrraa ss''eexxoonnéérreerr eenn iinnvvooqquuaanntt uunnee ffaauuttee ddee ssoonn ccaappiittaaiinnee :: llaa ffaauuttee nnaauuttiiqquuee.. AAiinnssii,, llee ccaappiittaaiinnee ssee vveerrrraa ppoouurrssuuiivvrree ssii ssaa ffaauuttee rreennttrree ddaannss llee ccaaddrree dd''uunnee ffaauuttee nnaauuttiiqquuee,, ll’’aarrttiiccllee 55 dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 ssttiippuullaanntt qquuee llee ccaappiittaaiinnee rrééppoonndd ddee ttoouutteess sseess ffaauutteess ccoommmmiisseess ddaannss llee ccaaddrree ddee sseess ffoonnccttiioonnss ssaauuff àà iinnvvooqquueerr ll’’aarrttiiccllee 2288 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996611 oouu ll’’aarrttiiccllee 44 bbiiss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn dduu 2255 aaooûûtt 11992244 ssii llaa ddeemmaannddee eesstt rreellaattiivvee àà ddeess aavvaarriieess oouu mmaannqquuaannttss ccoonncceerrnnaanntt llaa ccaarrggaaiissoonn.. MMaaiiss cceettttee nnoottiioonn ddee ffaauuttee nnaauuttiiqquuee ppoossee ddeess pprroobbllèèmmeess qquuaanntt àà ssaa ddéélliimmiittaattiioonn,, nnoottaammmmeenntt ppaarr rraappppoorrtt àà llaa ffaauuttee ccoommmmeerrcciiaallee qquuii eellllee nn''eexxoonnèèrree ppaass llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CC''eesstt cceettttee nnoottiioonn ddee ffaauuttee nnaauuttiiqquuee,, ssoouurrccee ddee bbiieenn ddeess ttrraaccaass,, qquu''iill ccoonnvviieennddrraa dd''aannaallyysseerr ddaannss uunn ttrrooiissiièèmmee tteemmppss.. AA.. LLaa mmiissee eenn jjeeuu ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ccaappiittaaiinnee ssuurr llee ppllaann ccoonnttrraaccttuueell IIll ss''aaggiitt iiccii dduu rreeccoouurrss ddee ll’’aarrmmaatteeuurr ccoonnttrree llee ccaappiittaaiinnee,, pprrééaallaabblleemmeenntt ccoonnddaammnnéé àà iinnddeemmnniisseerr lleess ppaassssaaggeerrss oouu lleess aayyaannttss ddrrooiitt oouu lleess vvrraaiiss ttiieerrss ((ssaacchhaanntt qquuee sseeuull ll’’aarrmmaatteeuurr aa uunn rreeccoouurrss ccoonnttrraaccttuueell ccoonnttrree ssoonn ccaappiittaaiinnee)).. LL''aarrttiiccllee 11338844 aall.. 55 dduu CCooddee cciivviill ddiissppoossee qquuee «« lleess mmaaîîttrreess eett ccoommmmeettttaannttss ssoonntt cciivviilleemmeenntt rreessppoonnssaabblleess dduu ddoommmmaaggee ccaauusséé ppaarr lleeuurrss ddoommeessttiiqquueess eett pprrééppoossééss ddaannss lleess ffoonnccttiioonnss aauuxxqquueelllleess iillss lleess oonntt eemmppllooyyééss »»,, ttaannddiiss qquuee ll''aarrttiiccllee 11559977 dduu CCooddee cciivviill pprréévvooiitt qquuee «« ll''eennttrreepprreenneeuurr rrééppoonndd dduu ffaaiitt ddeess ppeerrssoonnnneess qquu''iill eemmppllooiiee »».. OOrr ddeeppuuiiss ll''aarrrrêêtt LLaammoorriicciièèrree ooùù llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn aa aapppplliiqquuéé ll’’aarrttiiccllee 11338844 aall.. 11 aauuxx nnaavviirreess eett aa ddéécciiddéé qquuee cc''ééttaaiitt ll''aarrmmaatteeuurr qquuii aavvaaiitt llaa ggaarrddee dduu nnaavviirree eett nnoonn llee ccaappiittaaiinnee,, llaa qquuaalliittéé ddee pprrééppoosséé aa ééttéé rreeccoonnnnuuee aauu ccaappiittaaiinnee,, rreennddaanntt aaiinnssii ppoossssiibbllee lleess aaccttiioonnss eenn rrééppaarraattiioonn ccoonnttrree ll’’aarrmmaatteeuurr dduu ffaaiitt ddee llaa ffaauuttee dduu ccaappiittaaiinnee.. MMaaiiss ppaarraallllèèlleemmeenntt,, lleess aaccttiioonnss

×