Dess arrimage

290 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dess arrimage

 1. 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX-- MMAARRSSEEIILLLLEE CCEENNTTRREE DDEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS LL’’AARRRRIIMMAAGGEE EETT LLEE SSAAIISSIISSSSAAGGEE DDEESS MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS TTRRAANNSSPPOORRTTEEEESS PPAARR MMEERR MMEEMMOOIIRREE dduu DD..EE..SS..SS ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss AAuutteeuurr :: MMrr BBaayyee CCIISSSSEE DDiirreecctteeuurr ddee RReecchheerrcchheess :: MMrr CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL AAnnnnééee uunniivveerrssiittaaiirree 22000022 -- 22000033
 2. 2. 1 RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS MMeess pprreemmiièèrreess ppeennssééeess vvoonntt àà mmeess ppaarreennttss ppoouurr ll’’aammoouurr dduu ssaavvooiirr qquu’’iillss oonntt ssuu mm’’iinnccuullqquueerr,, aaiinnssii qquuee ppoouurr lleeuurrss ccoonnsseeiillss pprrooddiiggiieeuuxx qquuii mm’’oonntt aaccccoommppaaggnnééss ttoouutt aauu lloonngg ddeess éépprreeuuvveess ddee llaa vviiee.. PPuuiisssseenntt-- iillss rreesssseennttiirr,, àà llaa lleeccttuurree ddee ccee ttrraavvaaiill,, llee sseennttiimmeenntt dduu ddeevvooiirr aaccccoommppllii.. JJee rreemmeerrcciiee ééggaalleemmeenntt MMoonnssiieeuurr CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL,, DDiirreecctteeuurr dduu CCeennttrree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss,, aaiinnssii qquuee llee PPrrooffeesssseeuurr PPiieerrrree BBOONNNNAASSSSIIEESS,, PPrrooffeesssseeuurr HHoonnoorraaiirree àà ll’’UUnniivveerrssiittéé ddee DDrrooiitt eett ddee SScciieenncceess PPoolliittiiqquueess dd’’AAIIXX-- MMAARRSSEEIILLLLEE,, ppoouurr lleess pprreessttiiggiieeuuxx eennsseeiiggnneemmeennttss qquu’’iillss mm’’oonntt pprrooddiigguuééss,, ppoouurr llaa ddiissppoonniibbiilliittéé ppeerrmmaanneennttee ddoonntt iillss oonntt ffaaiitt pprreeuuvvee eett ppoouurr ll’’hhoonnnneeuurr qquu’’iillss mmee ffoonntt eenn aacccceeppttaanntt ddee jjuuggeerr ccee ttrraavvaaiill.. MMeerrccii àà ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess qquuii mm’’oonntt,, ddee pprrééss oouu ddee llooiinn,, aaiiddéé àà ffaaiirree ccee ttrraavvaaiill…… LLiissttee ddeess aabbrréévviiaattiioonnss AAFFNNOORR :: AAssssoocciiaattiioonn ffrraannççaaiissee ddee NNoorrmmaalliissaattiioonn BBuullll.. TTrraannsspp.. :: BBuulllleettiinn ddeess ttrraannssppoorrttss.. CCAAMMPP :: CChhaammbbrree dd’’AArrbbiittrraaggee MMaarriittiimmee ddee PPaarriiss.. CC..CCoomm :: CCooddee ddee ccoommmmeerrccee.. CCSSMM :: CCoommiittéé ddee llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee.. DDaalllloozz :: rreeccuueeiill DDaalllloozz.. DDMMFF :: LLee DDrrooiitt MMaarriittiimmee FFrraannççaaiiss.. EENNMMMM :: EEccoollee NNaattiioonnaallee ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee ddee MMaarrsseeiillllee.. FFIIOOSS//TT :: FFrreeee IInn aanndd OOuutt SSttoowweedd//TTrriimmmmeedd.. IIMMDDGG :: CCooddee ddee rreeccoommmmaannddaattiioonnss ppoouurr llee TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ééllaabboorréé ppaarr ll’’OOMMII.. JJCCPP :: JJuurriiss -- ccllaasssseeuurr ppéérriiooddiiqquuee.. JJMMMM :: JJoouurrnnaall ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee.. NNYYPPEE :: NNeeww YYoorrkk PPrroodduuccee EExxcchhaannggee
 3. 3. 2 OObbss :: oobbsseerrvvaattiioonnss.. OOMMCCII :: OOrrggaanniissaattiioonn iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee CCoonnssuullttaattiivvee ddee llaa NNaavviiggaattiioonn MMaarriittiimmee,, ddeevveennuuee eenn 11998822 ll’’OOMMII.. OOMMII :: OOrrggaanniissaattiioonn mmaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. RRIIDDMM :: RReevvuuee IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee ((AAuuttrraann)).. SSccaappeell :: rreevvuuee ddee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall,, MMaarriittiimmee eett ffiissccaall.. SSOOLLAASS :: SSaaffeettyy ooff lliiffee aatt sseeaa :: CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr.. SSoommmmaaiirree IInnttrroodduuccttiioonn PPrreemmiièèrree ppaarrttiiee :: LLeess ffiinnaalliittééss dd’’uunn aarrrriimmaaggee aapppprroopprriiéé eett ssooiiggnneeuuxx
 4. 4. 3 CChhaappiittrree 11 :: LL’’aarrrriimmaaggee eett llee ssaaiissiissssaaggee :: DDeeuuxx nnoottiioonnss ccoommpplléémmeennttaaiirreess SSeeccttiioonn 11 :: LL’’aarrrriimmaaggee :: rrééppaarrttiittiioonn ccoorrrreeccttee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee SSeeccttiioonn 22 :: LLee ssaaiissiissssaaggee :: ssaa ssuuiittee llooggiiqquuee CChhaappiittrree 22 :: LLaa rrééppaarrttiittiioonn eett ll’’aaggeenncceemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee SSeeccttiioonn 11 ::LLaa ddiivveerrssiittéé ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà aarrrriimmeerr eett lleess pprreessccrriippttiioonnss tteecchhnniiqquueess SSeeccttiioonn 22 :: QQuueellqquueess pprreessccrriippttiioonnss ssppéécciiffiiqquueess SSeeccttiioonn 33 :: LLee ssaaiissiissssaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn SSeeccttiioonn 44 :: LLeess ooppéérraattiioonnss ccoonnddiittiioonnnnaanntt uunn bboonn aarrrriimmaaggee CChhaappiittrree 33 :: UUnn aarrrriimmaaggee ssoouucciieeuuxx ddee llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ssttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree :: uunn ssoouuccii ppeerrmmaanneenntt SSeeccttiioonn 22 :: LLaa pprrootteeccttiioonn ddee llaa ssttrruuccttuurree dduu nnaavviirree CChhaappiittrree 44 :: LL’’aarrrriimmaaggee aapppprroopprriiéé eett ssooiiggnneeuuxx ppeerrmmeettttaanntt dd’’oobbtteenniirr uunn rreennddeemmeenntt ccoommmmeerrcciiaall ooppttiimmuumm SSeeccttiioonn 11 :: LLaa nnéécceessssiittéé ddee rréédduuiirree llaa dduurrééee dd’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn dduu nnaavviirree SSeeccttiioonn 22 :: LL’’uuttiilliissaattiioonn eeffffiicciieennttee ddeess eessppaacceess àà ccaarrggaaiissoonn CChhaappiittrree 55 :: LLeess ddiifffféérreennttss iinntteerrvveennaannttss ddaannss llee pprroocceessssuuss dd’’aarrrriimmaaggee eett ddee ssaaiissiissssaaggee SSeeccttiioonn 11 :: LLee CCaappiittaaiinnee :: MMaaîîttrree ddee ll’’aarrrriimmaaggee SSeeccttiioonn 22 :: LLeess «« sshhiipp –– ppllaannnneerr »» :: MMaaîîttrreess dduu jjeeuu
 5. 5. 4 DDeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee :: LLee ccaaddrree llééggaall eett jjuurriisspprruuddeennttiieell ddee ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee CChhaappiittrree 11 :: LLee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ffaaccee àà ssoonn oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee SSeeccttiioonn 11 :: LLeess pprriinncciippeess ddééggaaggééss ppaarr llaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee eett iinntteerrnnaattiioonnaallee SSeeccttiioonn 22 :: LLaa ffaauuttee dd’’aarrrriimmaaggee eett ssaa qquuaalliiffiiccaattiioonn CChhaappiittrree 22 :: LL’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee ddaannss lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt SSeeccttiioonn 11 :: LLee ddéébbiitteeuurr ddee ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ccllaauusseess mmeettttaanntt ll’’aarrrriimmaaggee àà llaa cchhaarrggee ddee ll’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee CCoonncclluussiioonn
 6. 6. 5 IInnttrroodduuccttiioonn
 7. 7. 6 LLee pprroocceessssuuss ddee cchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd dd’’uunn nnaavviirree ccoommppoorrttee ddeeuuxx pphhaasseess ssuucccceessssiivveess :: llaa mmiissee àà bboorrdd eett ll’’aarrrriimmaaggee.. AAiinnssii sseelloonn llee DDiiccttiioonnnnaaiirree GGrruussss ddee MMaarriinnee (( 11 )) ,, llaa mmiissee àà bboorrdd ccoonnssiissttee àà rraapppprroocchheerr llaa mmaarrcchhaannddiissee dduu nnaavviirree,, lluuii ffaaiirree ffrraanncchhiirr llaa mmuurraaiillllee dduu bbââttiimmeenntt eett llaa ddééppoosseerr ssuurr llee ppoonntt oouu ddaannss lleess ccaalleess,, aalloorrss qquuee ll’’aarrrriimmaaggee ccoonnssiissttee àà rrééppaarrttiirr llaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss lleess ddiifffféérreennttss eessppaacceess dduu nnaavviirree qquuii lluuii ssoonntt ddeessttiinnééss eett àà ll’’yy ffiixxeerr.. LLee DDooyyeenn RROODDIIEERREE ddééffiinniitt àà ssoonn ttoouurr ll’’aarrrriimmaaggee ccoommmmee ééttaanntt «« llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddeess eessppaacceess ddeessttiinnééss àà lleess rreecceevvooiirr eett llaa ffiixxaattiioonn ddeess ddiivveerrss éélléémmeennttss »»(( 22 )) .. AAuu rreeggaarrdd ddee cceess ddeeuuxx ddééffiinniittiioonnss,, iill aappppaarraaîîtt qquuee ll’’ooppéérraattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee ddooiitt ss’’aaccccoommppaaggnneerr iinnéélluuccttaabblleemmeenntt dd’’uunn pprrooccééddéé ddee ssaaiissiissssaaggee.. SSaaiissiirr llaa mmaarrcchhaannddiissee ccoonnssiissttee àà llaa ffiixxeerr ssoolliiddeemmeenntt aaffiinn ddee llaa rreennddrree iimmmmoobbiillee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddeess ccaalleess oouu ssuurr llee ppoonntt dduu nnaavviirree.. LL’’iimmppoorrttaannccee dduu ssaaiissiissssaaggee ddééppeenndd ddeess ccoonnddiittiioonnss ( 1 ) Dictionnaire Gruss de marine, Editions Maritimes et d’Outre – mer, 1978. ( 2 ) R.RODIERE : Traité général de Droit Maritime, Tome II Dalloz, page 152.
 8. 8. 7 mmééttééoorroollooggiiqquueess qquuee ll’’oonn rriissqquuee ddee rreennccoonnttrreerr dduurraanntt llaa ttrraavveerrssééee mmaarriittiimmee eett ddee llaa zzoonnee ffrrééqquueennttééee (( 33 )) .. LLaa lliimmiittee eennttrree lleess ddeeuuxx nnoottiioonnss nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss aauussssii pprréécciissee,, ppuuiissqquu’’oonn ccoonnssttaattee qquu’’eenn DDrrooiitt dduu TTrraannssppoorrtt TTeerrrreessttrree,, uunn aabbuuss ddee llaannggaaggee tteenndd àà ccoonnffoonnddrree aarrrriimmaaggee eett ssaaiissiissssaaggee.. NNoouuss rreellèèvveerroonnss qquuee llaa ccoonncceeppttiioonn aannggllaaiissee ((ssttoowwaaggee)) mmaarrqquuee pplluuss llaa ffiinnaalliittéé ddeess pprrééccaauuttiioonnss pprriisseess :: «« ttoo ppaacckk aarrttiicclleess aabbooaarrdd iinn ssuucchh aa mmaannnneerr tthhaatt tthheeyy wwiillll rreemmaaiinn iinn ppllaaccee rreeggaarrddlleessss ooff sseeaa ccoonnddiittiioonnss »».. RRaappppeelloonnss qquuee jjuussqquu’’àà llaa ffiinn ddee ll’’EEmmppiirree RRoommaaiinn,, lleess mmaarriinnss ffuurreenntt mmaall aarrmmééss ppoouurr aaffffrroonntteerr llee mmaauuvvaaiiss tteemmppss.. SSuurr llee ppoonntt eett ddaannss lleess ccaalleess ddeess nnaavviirreess ss’’eennttaassssaaiieenntt ppaassssaaggeerrss eett mmaarrcchhaannddiisseess eennccoommbbrraannttss.. LLeess cchhaarrggeemmeennttss ééttaaiieenntt eeffffeeccttuuééss bbiieenn aauu--ddeellàà ddeess ccooeeffffiicciieennttss ddee ssééccuurriittéé.. LLeess nnaavviiggaatteeuurrss ccoonnnnaaiissssaaiieenntt mmaall lleess vveennttss eett lleess mmooyyeennss ééttaaiieenntt ddéérriissooiirreess ;; oonn cceeiinnttuurraaiitt llee nnaavviirree ddee ccoorrddaaggeess àà ll’’aavvaanntt eett àà ll’’aarrrriièèrree ppoouurr éévviitteerr qquu’’iill nnee ssee ddiissllooqquuee oouu oonn llaaiissssaaiitt ffiilleerr uunnee aannccrree ppoouurr rraalleennttiirr ssaa pprrooggrreessssiioonn (( 44 )) .. LL’’aarrrriimmaaggee eett llee ssaaiissiissssaaggee ccoonnvveennaabblleess ddee llaa ccaarrggaaiissoonn nn’’ééttaaiieenntt rrééggiiss qquuee ppaarr lleess uussaaggeess ssuuiivviiss eenn ffaaiitt ddaannss cchhaaqquuee ppoorrtt,, ccee qquuii ooffffrraaiitt ddee rrééeellss iinnccoonnvvéénniieennttss,, nnoottaammmmeenntt aauu ppooiinntt ddee vvuuee ddeess eexxppeerrttiisseess pprreessccrriitteess ppaarr lleess ttrriibbuunnaauuxx rreellaattiivveemmeenntt aauuxx ccoonnssttaattaattiioonnss ddee ll’’aarrrriimmaaggee.. EEnn eeffffeett,, uunn aarrrriimmaaggee ccoonnffoorrmmee aauuxx uussaaggeess dduu ppoorrtt ddee BBoorrddeeaauuxx ppoouuvvaaiitt êêttrree jjuuggéé ddééffeeccttuueeuuxx àà MMaarrsseeiillllee,, ppoorrtt ooùù ll’’oonn ccoonnssttaattaaiitt uunnee aavvaarriiee eett ooùù lleess eexxppeerrttss llooccaauuxx aallllaaiieenntt nnaattuurreelllleemmeenntt ll’’aapppprréécciieerr ssuuiivvaanntt lleess uussaaggeess mmaarrsseeiillllaaiiss.. MMaallggrréé cceellaa,, lleess ccaappiittaaiinneess ssuuiivvaaiieenntt cceess uussaaggeess jjuussqquu’’àà ccee qquu’’uunn DDééccrreett dduu 11eerr ddéécceemmbbrree 11889933 vviieennnnee rréégglleemmeenntteerr dd’’uunnee mmaanniièèrree uunniiffoorrmmee ll’’aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee ((ccff :: aannnneexxee 11)).. PPrréécciissaanntt ssoonn ccaarraaccttèèrree ssuuppppllééttiiff,, llee DDééccrreett ddee 11889933 rrééggiissssaaiitt ll’’aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddee ttoouuttee nnaattuurree àà ll’’eexxcceeppttiioonn ddeess ggrraaiinnss eenn vvrraacc eett ddeess lliiqquuiiddeess (( 11 )) .. IIll aajjoouuttee qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppoouurr lleessqquueelllleess iill nn’’aa ppaass pprréévvuu ddee pprreessccrriippttiioonnss ssppéécciiaalleess ddeevvrroonntt êêttrree aarrrriimmééeess aavveecc ttoouuss lleess ssooiinnss eett pprrééccaauuttiioonnss nnéécceessssiittééss ppaarr lleeuurr nnaattuurree.. DDee ccee ffaaiitt,, cceettttee rréégglleemmeennttaattiioonn nn’’eemmppêêcchhaaiitt ppaass lleess uussaaggeess llooccaauuxx ddee ssuubbssiisstteerr ppaarr llaa ffoorrccee ddeess cchhoosseess (( 22 )) .. ( 3 ) Entretien avec R.OSMONT (Responsable de la ligne au sein de la compagnie maritime Sudcargos), juillet 2003. ( 4 ) J.M ANDRE et M.F BASLEY : « Voyager dans l’antiquité » Fayard, Paris 1993, page 12. ( 1 ) Jean LATTY : Droit maritime appliqué, Paris 1952, page 258. ( 2 ) Paul SCAPEL : « Les usages particuliers commerciaux et maritimes du port de Marseille », Editions de la marine marchande, Paris 1924
 9. 9. 8 NN’’aayyaanntt ppaass ccoouuttuummee dd’’eennttrreerr ddaannss lleess ddééttaaiillss tteecchhnniiqquueess,, llaa LLééggiissllaattiioonn NNaappoollééoonniieennnnee aavvaaiitt cceeppeennddaanntt ddééffiinnii uunn ccaaddrree ggéénnéérraall ddee ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee.. EEnn eeffffeett,, ll’’aarrttiiccllee 440055 dduu CCooddee ddee CCoommmmeerrccee rreennddaaiitt llee ccaappiittaaiinnee rreessppoonnssaabbllee ddee ttoouutteess lleess aavvaarriieess oouu ddééttéérriioorraattiioonnss ssuurrvveennuueess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess lloorrssqquu’’eelllleess oonntt ppoouurr ccaauussee llee mmaauuvvaaiiss aarrrriimmaaggee oouu llee mmaannqquuee ddee pprrééccaauuttiioonnss pprroovveennaanntt ddee ssoonn ffaaiitt oouu dduu ffaaiitt ddee ll’’ééqquuiippaaggee.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, llaa LLééggiissllaattiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee aaiinnssii qquuee lleess iinnssttaanncceess ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOMMII)),, ddaannss uunn ssoouuccii ddee bbiieenn rréégglleemmeenntteerr lleess pprrooccééddééss dd’’aarrrriimmaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, oonntt ééllaabboorréé uunn nnoommbbrree iimmppoorrttaanntt dd’’iinnssttrruummeennttss jjuurriiddiiqquueess ddeessttiinnééss àà ééttaabblliirr ddeess pprreessccrriippttiioonnss tteecchhnniiqquueess rreellaattiivveess àà cceettttee mmaattiièèrree.. LLee pplluuss rreemmaarrqquuaabbllee ddee cceess iinnssttrruummeennttss rreessttee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee SSOOLLAASS ((SSaaffeettyy ooff LLiiffee aatt SSeeaa)) ssuurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr,, qquuii ddèèss ssaa pprreemmiièèrree mmoouuttuurree ((11991144)),, aaffffiirrmmaaiitt ll’’iimmppoorrttaannccee dd’’uunn aarrrriimmaaggee eett dd’’uunn aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ccoorrrreeccttss ddee llaa ccaarrggaaiissoonn.. OOnn ppeeuutt ééggaalleemmeenntt éévvooqquueerr llee CCooddee IISSMM ((IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt)) ccoonnssiiddéérraanntt ll’’aarrrriimmaaggee ccoommmmee uunn éélléémmeenntt ddee llaa nnaavviiggaabbiilliittéé dduu nnaavviirree,, eett llee CCooddee IIMMDDGG ((IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriittiimmee DDaannggeerroouuss GGooooddss)) rreellaattiivvee aauu ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. AA cceettttee éénnuumméérraattiioonn,, iill ccoonnvviieenntt dd’’aajjoouutteerr lleess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddee ll’’OOMMII qquuii,, aaffiinn ddee pprréévveenniirr lleess ddaannggeerrss rrééssuullttaanntt dd’’uunn mmaannqquuee ddee pprrééccaauuttiioonnss ddaannss ll’’aarrrriimmaaggee eett ll’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss,, aa ééllaabboorréé pplluussiieeuurrss ddiirreeccttiivveess ssoouuss ffoorrmmee ddee rrééssoolluuttiioonnss oouu ddee cciirrccuullaaiirreess.. LL’’eennsseemmbbllee ddee cceess rreeccoommmmaannddaattiioonnss eesstt aauujjoouurrdd’’hhuuii rreepprriiss ddaannss uunn ddooccuummeenntt uunniiqquuee aaddooppttéé llee 66 nnoovveemmbbrree 11999911 ppaarr llaa rrééssoolluuttiioonn AA..771144 ddee ll’’AAsssseemmbbllééee :: llee rreeccuueeiill ddee rrèègglleess pprraattiiqquueess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee ll’’aarrrriimmaaggee eett ddee ll’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss (( aammeennddéé eenn 11999944 eett 11999955)).. PPlluuttôôtt qquuee ddeess rrèègglleess iimmppéérraattiivveess,, llee rreeccuueeiill ddee ll’’OOMMII ddoonnnnee ddeess ccoonnsseeiillss dd’’oorrddrree ggéénnéérraall eett ssppéécciiffiiqquueess eenn llaa mmaattiièèrree.. CCoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa ddééffiinniittiioonn pprrooppoossaaiitt ppaarr ll’’iilllluussttrree DDooyyeenn RRooddiièèrree (( 33 )) ,, iill eenn rreessssoorrtt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddooiivveenntt êêttrree rrééppaarrttiieess ccoonnvveennaabblleemmeenntt ddaannss lleess ccaalleess dduu nnaavviirree oouu eenn ppoonnttééee.. IIll aajjoouuttee qquu’’ «« uunn bboonn aarrrriimmaaggee ddooiitt aassssuurreerr llaa pprrootteeccttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett nnee ppaass ccoommpprroommeettttrree llaa ssttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree »».. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, DDooccttrriinnee eett JJuurriisspprruuddeennccee ss’’aaccccoorrddeenntt ssuurr lleess ddeeuuxx ffiinnaalliittééss pprriinncciippaalleess ddee ll’’aarrrriimmaaggee qquuii ssoonntt :: ( 3 ) R.RODIERE : « Traité général de Droit maritime : Affrètement et transports » Tome 2, page 152.
 10. 10. 9 llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eett llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. RRaappppeelloonnss qquuee lleess pprrooccééddééss dd’’aarrrriimmaaggee ssoonntt ddééffiinniiss ddaannss uunn ccaaddrree pplluuss oouu mmooiinnss ggéénnéérraall ppuuiissqquuee llaa ddiivveerrssiittéé ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, aaiinnssii qquuee lleeuurr ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt rreessppeeccttiiff,, nnee ppeerrmmeetttteenntt ppaass dd’’aavvooiirr uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn tteecchhnniiqquuee ssttrriiccttee.. CCeeppeennddaanntt,, cceess ddiiffffiiccuullttééss nnééeess ddee llaa ddiivveerrssiittéé ddee ll’’oobbjjeett ddee ll’’aarrrriimmaaggee ss’’aammeennuuiisseenntt ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt ggrrââccee aauuxx pprrooggrrèèss rrééaalliissééss qquuaanntt àà llaa nnoouuvveellllee aarrcchhiitteeccttuurree ddeess nnaavviirreess eett aauu pphhéénnoommèènnee nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. LLeess eeffffeettss,, qquueellqquuee ffooiiss ddééssaassttrreeuuxx,, dd’’uunn ddééssaarrrriimmaaggee ddoonnnneenntt mmaattiièèrree àà rrééfflleexxiioonn.. EEnn eeffffeett,, mmiisseess àà ppaarrtt lleess aavvaarriieess àà llaa mmaarrcchhaannddiisseess,, lleess ccoolliiss ddééssaarrrriimmééss ppeeuuvveenntt nnoonn sseeuulleemmeenntt ccaauusseerr ddeess ddoommmmaaggeess àà llaa ssttrruuccttuurree dduu nnaavviirree ((jjuussqquu’’àà llaa ppeerrffoorraattiioonn dduu bboorrddéé)) mmaaiiss aauussssii,, eennttrraaîînneerr uunnee ppeerrttee ddee ssttaabbiilliittéé dduu bbââttiimmeenntt.. DDaannss llee mmêêmmee oorrddrree dd’’iiddééeess,, llee ddééssaarrrriimmaaggee ddee llaa ppoonnttééee ppeeuutt ssee tteerrmmiinneerr ppaarr llaa cchhuuttee ddeess ccoolliiss ppaarr ddeessssuuss--bboorrdd pprroovvooqquuaanntt uunnee ppeerrttee ppoouurr lleess aayyaannttss ddrrooiittss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee,, uunn ddaannggeerr ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn eett llee lliittttoorraall,, eett uunn rriissqquuee ddee ppoolllluuttiioonn (( 11 )) .. LL’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee aapppprroopprriiéé eett ssooiiggnneeuuxx ddeevviieenntt uunnee rrééaalliittéé,, eett cc’’eesstt ccee qquu’’oonntt vvoouulluu rraappppeelleerr lleess CCoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett lleess tteexxtteess ffrraannççaaiiss …… LL’’aarrttiiccllee 33..22 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 ddiissppoossee qquuee «« llee ttrraannssppoorrtteeuurr pprrooccééddeerraa ddee ffaaççoonn aapppprroopprriiééee eett ssooiiggnneeuussee aauu cchhaarrggeemmeenntt,, àà llaa mmaannuutteennttiioonn,, àà ll’’aarrrriimmaaggee,, aauu ttrraannssppoorrtt,, àà llaa ggaarrddee,, aauuxx ssooiinnss eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess »».. DDaannss llee mmêêmmee eesspprriitt,, ll’’aarrttiiccllee 3388 dduu DDééccrreett nn°°6666-- 11007788 dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666 ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ssttiippuullee qquuee «« nnoonnoobbssttaanntt ttoouuttee ccllaauussee ccoonnttrraaiirree,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr pprrooccèèddee ddee ffaaççoonn aapppprroopprriiééee eett ssooiiggnneeuussee aauu cchhaarrggeemmeenntt,, àà llaa mmaannuutteennttiioonn,, àà ll’’aarrrriimmaaggee,, aauu ttrraannssppoorrtt,, àà llaa ggaarrddee eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee »».. IIll aajjoouuttee ppaarr aaiilllleeuurrss qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr «« ddooiitt àà llaa mmaarrcchhaannddiissee lleess ssooiinnss oorrddiinnaaiirreess ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddeess ppaarrttiieess oouu aauuxx uussaaggeess dduu ppoorrtt ddee cchhaarrggeemmeenntt »».. AAiinnssii ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee eesstt mmiissee àà llaa cchhaarrggee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii rrééppoonnddrraa ddee ttoouutteess ppeerrtteess oouu aavvaarriieess dduueess àà uunn aarrrriimmaaggee ddééffeeccttuueeuuxx oouu iinnssuuffffiissaanntt.. CCeeppeennddaanntt,, cceettttee rrèèggllee,, aauussssii rriiggiiddee ssooiitt--eellllee,, eesstt ffoorrtteemmeenntt nnuuaannccééee ppaarr llaa ccoonnssééccrraattiioonn dduu ccaass eexxcceeppttéé ddee ffaauuttee nnaauuttiiqquuee qquuii nnoouuss llee vveerrrroonnss,, bboouulleevveerrssee ( 1 ) J.Y.GRONDIN : « Conteneurs à la mer », arbitre auprès de la CAMP, Gazette de la chambre n°1, page 5.
 11. 11. 10 aauussssii bbiieenn ll’’iinnssttiittuuttiioonn ddee ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuee llaa nnoottiioonn mmêêmmee dd’’aarrrriimmaaggee dduu ppooiinntt ddee vvuuee ddee ssaa ffiinnaalliittéé ((aarrrriimmaaggee nnaauuttiiqquuee oouu aarrrriimmaaggee ccoommmmeerrcciiaall)).. CCeettttee ooppéérraattiioonn ffaaiitt iinntteerrvveenniirr uunn ppeerrssoonnnnaaggee cceennttrraall :: llee CCaappiittaaiinnee,, qquu’’oonn aa ppuu qquuaalliiffiieerr ddee «« sseeuull mmaaîîttrree àà bboorrdd aapprrèèss DDiieeuu »».. LL’’aarrrriimmaaggee eett llee ssaaiissiissssaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee àà bboorrdd oonntt ééttéé éélleevvééss aauu rraanngg ddee ffoonnccttiioonnss eesssseennttiieelllleess dduu ccaappiittaaiinnee ((22)) BBiieenn qquuee cceess ooppéérraattiioonnss ssooiieenntt mmaattéérriieelllleemmeenntt eeffffeeccttuuééeess ppaarr ll’’eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn rreeqquuiissee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ((oouu ll’’aaffffrréétteeuurr aauu vvooyyaaggee)),, ssaannss oouubblliieerr ll’’iinntteerrvveennttiioonn dduu «« sshhiipp--ppllaannnneerr »» ppoouurr cceerrttaaiinneess lliiggnneess,, llee CCaappiittaaiinnee eesstt tteennuu ddee lleess ssuuppeerrvviisseerr eett ddee lleess ssuurrvveeiilllleerr.. LLee ppllaann ddee cchhaarrggeemmeenntt pprrooppoosséé ddooiitt rreennccoonnttrreerr ssoonn aapppprroobbaattiioonn.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn mmiissee àà llaa cchhaarrggee dduu CCaappiittaaiinnee ssee pprréésseennttee ccoommmmee uunn ccoorroollllaaiirree àà ssoonn ddeevvooiirr ddee vveeiilllleerr ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt àà llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. LL’’aarrrriimmaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn àà bboorrdd dduu nnaavviirree ddéénnoottee dd’’uunnee ccoommpplleexxiittéé rrééeellllee ccaarr ddeevvaanntt pprreennddrree eenn ccoommppttee pplluussiieeuurrss ppaarraammèèttrreess ddiivveerrss,, eett ppaarrffooiiss mmêêmmee,, ccoonnttrraaddiiccttooiirreess.. CC’’eesstt aaiinnssii qquuee nnoouuss pprrooppoossoonnss,, ddaannss uunnee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,, ddee rreettrraacceerr lleess ffiinnaalliittééss pprreemmiièèrreess ddeess ooppéérraattiioonnss dd’’aarrrriimmaaggee eett ddee ssaaiissiissssaaggee,, ttoouutt eenn ddééccrriivvaanntt llaa rréégglleemmeennttaattiioonn tteecchhnniiqquuee qquuii lleess aaccccoommppaaggnnee.. OOuuttrree llaa bboonnnnee ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eett llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree,, nnoouuss tteenntteerroonnss ddee vvoouuss ddéémmoonnttrreerr qquu’’uunn aarrrriimmaaggee aapppprroopprriiéé eett ssooiiggnneeuuxx ppeeuutt aauussssii rrééppoonnddrree àà ddeess ccoonnssiiddéérraattiioonnss dd’’oorrddrree ééccoonnoommiiqquueess,, aauuxxqquueelllleess ccaappiittaaiinneess eett sseerrvviicceess ddee tteerrrree tteenntteenntt ddee rrééppoonnddrree.. LLaa sseeccoonnddee ppaarrttiiee ddee nnoottrree ééttuuddee ppoorrtteerraa ssuurr ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee.. LLee cchhaappiittrree pprreemmiieerr,, ccoonnssaaccrréé àà ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, tteenntteerraa dd’’aannaallyysseerr llee bbiieenn ffoonnddéé ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree ll’’aarrrriimmaaggee ccoommmmeerrcciiaall eett ll’’aarrrriimmaaggee nnaauuttiiqquuee eexxoonnéérraanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLee cchhaappiittrree 22 ccoonncceerrnnee ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’aarrrriimmaaggee ddaannss lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, eett pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ddaannss ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee àà ttrraavveerrss lleeqquueell llee ddéébbiitteeuurr ddee cceettttee oobblliiggaattiioonn ((ffrréétteeuurr oouu aaffffrréétteeuurr ??)) sseemmbbllee ddééppeennddrree ddee llaa vvoolloonnttéé ddeess ppaarrttiieess.. (2) RODIERE René : « Traité général de Droit maritime, Affrétement et transport » Tome 2, page 153.
 12. 12. 11
 13. 13. 12 PPrreemmiièèrree PPaarrttiiee LLEESS FFIINNAALLIITTEESS DD’’UUNN AARRRRIIMMAAGGEE AAPPPPRROOPPRRIIEE EETT SSOOIIGGNNEEUUXX CCHHAAPPIITTRREE II :: LL''AARRRRIIMMAAGGEE EETT LLEE SSAAIISSIISSSSAAGGEE :: DDEEUUXX NNOOTTIIOONNSS CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS LL''aarrrriimmaaggee eesstt uunn tteerrmmee ggéénnéérriiqquuee rreeccoouuvvrraanntt eenn ffaaiitt ddee nnoommbbrreeuusseess ooppéérraattiioonnss qquuii oonntt ppoouurr oobbjjeett ddee rrééppaarrttiirr llaa ccaarrggaaiissoonn ddaannss llee nnaavviirree eett ddee ll''yy ffiixxeerr ((ssaaiissiissssaaggee oouu aassssuujjeettttiisssseemmeenntt)).. NNoouuss tteenntteerroonnss,, aauu ffiill ddee ccee rraaiissoonnnneemmeenntt,, ddee ddéémmoonnttrreerr qquuee lleess ooppéérraattiioonnss ddee rrééppaarrttiittiioonn eett ddee ffiixxaattiioonn ssee ccoommppllèètteenntt ppoouurr aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree,, aaiinnssii qquuee llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn.. CCeess
 14. 14. 13 ooppéérraattiioonnss ssoonntt iinntteerrddééppeennddaanntteess eett ppaarr ssuuiittee ppaarrttiicciippeenntt lleess uunneess eett lleess aauuttrreess àà llaa rrééaalliissaattiioonn ddee cceess oobbjjeeccttiiffss.. SSEECCTTIIOONN II :: LL''aarrrriimmaaggee :: rrééppaarrttiittiioonn ccoorrrreeccttee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee LLee mmoott «« aarrrriimmaaggee »» eesstt àà ll''oorriiggiinnee uunn tteerrmmee ddee mmaarriinnee ddééssiiggnnaanntt llaa rrééppaarrttiittiioonn,, llee rraannggeemmeenntt ddee llaa ccaarrggaaiissoonn àà bboorrdd dd''uunn nnaavviirree (( 11 )) .. PPaarr eexxtteennssiioonn,, ll''aarrrriimmaaggee ddééssiiggnnee aauussssii llaa ffiixxaattiioonn.. LLee ddiiccttiioonnnnaaiirree ddee DDEE KKEERRCCHHOOVVEE (( 22 )) llee ddééffiinniitt eenn mmeettttaanntt ll''aacccceenntt ssuurr ll''aassppeecctt rrééppaarrttiittiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn :: «« LL''aarrrriimmaaggee eesstt cceettttee iimmppoorrttaannttee bbrraanncchhee ddee ll''aarrtt dduu mmaarriinn qquuii aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff llaa mmaanniippuullaattiioonn,, llee ppllaacceemmeenntt eett llee ffaarrddaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess dd''uunnee mmaanniièèrree tteellllee qquuee ssooiieenntt ssaauuvveeggaarrddééeess :: llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett ddee ll''ééqquuiippaaggee,, llaa pprrootteeccttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ll''ééccoonnoommiiee ddee ppllaaccee àà bboorrdd dduu nnaavviirree,, llaa rraappiiddiittéé ddeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt »».. PPaarr aaiilllleeuurrss,, cceettttee ddééffiinniittiioonn ccoonnffiirrmmee qquuee llaa ddiissttrriibbuuttiioonn nnee ddooiitt ppaass êêttrree eenntteenndduuee ddee mmaanniièèrree ééttrrooiittee,, ccaarr eellllee ccoommpprreenndd nnoonn sseeuulleemmeenntt llaa rrééppaarrttiittiioonn pprroopprreemmeenntt ddiittee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ddaannss lleess ddiivveerrss eessppaacceess àà mmaarrcchhaannddiisseess dduu nnaavviirree,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ssoonn aarrrraannggeemmeenntt eett ssoonn aamméénnaaggeemmeenntt.. CCeeppeennddaanntt,, cceettttee ddééffiinniittiioonn ss''eenn ttiieenntt aauu sseennss pprreemmiieerr dduu mmoott aarrrriimmaaggee ppuuiissqquu''eellllee ppaassssee ssoouuss ssiilleennccee ll''aassppeecctt ffiixxaattiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, mmaaiiss oonn ppeeuutt ssuuppppoosseerr qquu''iill yy eesstt ssoouuss--eenntteenndduu,, ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llaa ffiixxaattiioonn aa ppoouurr bbuutt ddee ccoonnsseerrvveerr àà llaa mmaarrcchhaannddiissee llaa ppllaaccee qquuii lluuii aa ééttéé aattttrriibbuuééee ppaarr llaa ddiissttrriibbuuttiioonn,, eett qquu’’eellllee ppoouurrssuuiitt llaa mmêêmmee ffiinnaalliittéé qquuee cceettttee ddeerrnniièèrree ooppéérraattiioonn.. ( 1 ) SNL LE ROBERT : « Dictionnaire Universel d’Antoine FURETIERE » Paris 1984. ( 2 ) René DE KERCHOVE : « International Maritime Dictionnary » New Jersey, Etats-Unis, éditions 1961.
 15. 15. 14 IIll eesstt vvrraaii qquuee ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eesstt rrééaalliissééee ddee mmaanniièèrree tteellllee qquu''eellllee aassssuurree ééggaalleemmeenntt ll''iimmmmoobbiilliissaattiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, ssaannss qquu''iill ssooiitt nnéécceessssaaiirree ddee rreeccoouurriirr àà dd''aauuttrreess ddiissppoossiittiiffss.. SSEECCTTIIOONN IIII :: LLee ssaaiissiissssaaggee :: ssaa ssuuiittee llooggiiqquuee IIll nnee sseerrvviirraaiitt àà rriieenn ddee ssooiiggnneeuusseemmeenntt rrééppaarrttiirr eett aamméénnaaggeerr llaa ccaarrggaaiissoonn ssii cceettttee ddiissttrriibbuuttiioonn ééttaaiitt rreemmiissee eenn ccaauussee ssoouuss ll''eeffffeett dduu rroouulliiss eett dduu ttaannggaaggee.. AAuussssii llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt--eellllee ffiixxééee,, aassssuujjeettttiiee,, ddee mmaanniièèrree àà ccee qquu''eellllee ccoonnsseerrvvee llaa ppllaaccee qquuii lluuii aa ééttéé aattttrriibbuuééee eett qquuee nnee ssooiieenntt ppaass ccoommpprroommiisseess llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. AAiinnssii eennvviissaaggééeess,, lleess mmeessuurreess dd''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt aappppaarraaiisssseenntt ccoommmmee ccoommppllééttaanntt eett ccoonnffoorrttaanntt lleess pprrééccaauuttiioonnss pprriisseess lloorrss ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ddaannss llee nnaavviirree.. LL''aarrrriimmaaggee eesstt ddoonncc llaa ddiissppoossiittiioonn mméétthhooddiiqquuee eett llaa ffiixxaattiioonn ssoolliiddee dduu cchhaarrggeemmeenntt ssuurr uunn nnaavviirree oouu uunn vvééhhiiccuullee.. UUnnee sseenntteennccee rréécceennttee ddee llaa CChhaammbbrree dd’’AArrbbiittrraaggee MMaarriittiimmee ddee PPaarriiss aa ppaarrffaaiitteemmeenntt ddééffiinnii llaa gglloobbaalliittéé ddee cceess ooppéérraattiioonnss eett eenn rreelleevvaanntt qquuee «« llee ssaaiissiissssaaggee eesstt uunnee ooppéérraattiioonn ccoommpprriissee ddaannss ll’’aarrrriimmaaggee eett rreeffllèèttee uunn ddee sseess aassppeeccttss……ppaarr ccoonnssééqquueenntt,, ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’aarrrriimmaaggee ccoonncceerrnnee aa ffoorrttiioorrii llee ssaaiissiissssaaggee »»((11)) .. OOnn nnee ppeeuutt qquu’’aapppprroouuvveerr uunnee tteellllee mmiissee aauu ppooiinntt ;; ll''aarrrriimmaaggee,, ddaannss ssoonn sseennss mmaarriittiimmee,, ddééssiiggnnee llaa ddiissppoossiittiioonn mméétthhooddiiqquuee eett llaa ffiixxaattiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn àà bboorrdd dduu nnaavviirree.. CCeettttee pprréécciissiioonn ffaaiittee,, nnoouuss aalllloonnss eennttrreerr ddaannss llee vviiff dduu ssuujjeett eenn tteennttaanntt dd’’ééttaabblliirr lleess ffiinnaalliittééss ddee cceess nnoottiioonnss eett lleess pprreessccrriippttiioonnss qquuii lleess eennttoouurreenntt.. (1) Sentence 943 du 29 mai 1996, DMF 1996 , 1155
 16. 16. 15 CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLaa rrééppaarrttiittiioonn eett ll’’aaggeenncceemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee PPuuiissqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt vvaarriiééee,, lleess pprrooccééddééss dd''aarrrriimmaaggee ppeeuuvveenntt ssee rrééaalliisseerr sseelloonn ddeess mméétthhooddeess ddiifffféérreenntteess.. EEnn eeffffeett,, lleess pprrooccééddééss dd''aarrrriimmaaggee eett ddee ssaaiissiissssaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddiiffffèèrreenntt sseennssiibblleemmeenntt ssuuiivvaanntt ssaa pprréésseennttaattiioonn oouu ssoonn ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt.. LL’’OOrrggaanniissaattiioonn mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall aa tteennuu ccoommppttee ddee ttoouuss cceess ppaarraammèèttrreess ppoouurr ééllaabboorreerr ddeess rrèègglleess ppoouurr cchhaaqquuee ccaattééggoorriiee ddee mmaarrcchhaannddiissee.. SSEECCTTIIOONN II :: LLaa ddiivveerrssiittéé ddeess ccaarrggaaiissoonnss àà aarrrriimmeerr eett lleess pprreessccrriippttiioonnss tteecchhnniiqquueess CCeerrttaaiinneess ccaarrggaaiissoonnss pprréésseenntteenntt ddeess rriissqquueess ppaarrttiiccuulliieerrss ppoouurr llaa nnaavviiggaattiioonn eett llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett cc’’eesstt ddoonncc ddee cceettttee ccoonnssttaattaattiioonn qquu’’eesstt aappppaarruuee llaa nnéécceessssiittéé ddee rréégglleemmeenntteerr lleeuurrss mméétthhooddeess dd’’aarrrriimmaaggee eett ddee ssaaiissiissssaaggee.. II.. LLeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvrraacc AA.. LLeess vvrraaccss aauuttrreess qquuee lleess ggrraaiinnss SSii cceerrttaaiinneess mmaarrcchhaannddiisseess oopptteenntt ppoouurr dd''aauuttrreess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt,, dd''aauuttrreess ssoonntt aassttrreeiinntteess àà llaa vvooiiee mmaarriittiimmee ppoouurr ddiivveerrsseess rraaiissoonnss.. CCeess mmaarrcchhaannddiisseess oonntt llaa
 17. 17. 16 ppaarrttiiccuullaarriittéé ddee nnee ppaass ssoouuffffrriirr dd''uunn lloonngg ttrraannssppoorrtt.. CCee ssoonntt nnoottaammmmeenntt :: llee ppééttrroollee,, llee ggaazz,, llee cchhaarrbboonn,, llee mmiinneerraaii ddee ffeerr,, oouu eennccoorree lleess ccéérrééaalleess eett cceerrttaaiinnss lliiqquuiiddeess aalliimmeennttaaiirreess oouu lleess ggrraaiinnss (( 11 )) .. OOnn ppaarrllee ddee «« vvrraacc »» ppaarr ooppppoossiittiioonn àà «« ccoolliiss »».. NNoottoonnss qquu''aauu sseeiinn ddee cceess mmaarrcchhaannddiisseess,, oonn ffaaiitt llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree llee vvrraacc sseecc eett llee vvrraacc ppoouuvvaanntt ssee lliiqquuééffiieerr.. LLee ttrraannssppoorrtt eenn vvrraacc ccoonnssiissttee àà iinnttrroodduuiirree llaa mmaarrcchhaannddiissee ppêêllee--mmêêllee ddaannss lleess ccaalleess dduu nnaavviirree ssaannss ffaaiirree ll''oobbjjeett dd''uunn ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt pprrééaallaabbllee.. LLeess nnaavviirreess ddeessttiinnééss àà lleeuurr ttrraannssppoorrtt ssoonntt ddeess vvrraaccqquuiieerrss ((oouu vvrraaqquuiieerrss)).. LL''iinnttéérriieeuurr ddee lleeuurr ccooqquuee eesstt ddiivviissééee eenn uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ccaalleess ssééppaarrééeess ppaarr ddeess ccllooiissoonnss ttrraannssvveerrssaalleess qquuii ddooiivveenntt êêttrree ddee nnaattuurree àà ssuuppppoorrtteerr llaa ppoouussssééee ccoonnssttaannttee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppeennddaanntt llaa ttrraavveerrssééee,, aaiinnssii qquuee lleeuurr rriippaaggee (( 22 )) .. LLeess ccaalleess ddeess vvrraaccqquuiieerrss ppeerrmmeetttteenntt uunn aarrrriimmaaggee aauuttoommaattiiqquuee ddeess ccaarrggaaiissoonnss,, dd''ooùù lleeuurr ddéénnoommiinnaattiioonn aannggllaaiissee ddee «« sseellff--ttrriimmmmiinngg ccaarrggoo »».. EEnn pprréésseennccee dd''uunnee ccaarrggaaiissoonn eenn vvrraacc,, llee pprrooccééddéé dd''aarrrriimmaaggee vvaa ccoonnssiisstteerr,, ddaannss llee ffaaiitt ddee ddééccrréétteerr llaa ccaarrggaaiissoonn eenn vvrraacc ppoouurr eemmppêêcchheerr ssoonn gglliisssseemmeenntt eett éévviitteerr qquuee llee nnaavviirree pprreennnnee uunnee ggîîttee.. AAffiinn dd''éévviitteerr cceess ddééssaaggrréémmeennttss,, llee vvrraacc eesstt ssoouuvveenntt cchhaarrggéé eenn ccaallee aalltteerrnnééee aaffiinn ddee rreehhaauusssseerr llee cceennttrree ddee ggrraavviittéé ddee llaa ccaarrggaaiissoonn (( 11 )) .. LLaa ccoonnfféérreennccee SSOOLLAASS ddee 11996600 ffuutt llaa pprreemmiièèrree àà rreeccoonnnnaaîîttrree llaa nnéécceessssiittéé ddee pprreennddrree ddeess pprrééccaauuttiioonnss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddeess ccaarrggaaiissoonnss eenn vvrraacc aauuttrreess qquuee lleess ggrraaiinnss àà llaa ssuuiittee dduu nnaauuffrraaggee dduu «« TTrreevveessssaa »» (( 22 )) .. LLeess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddee ll’’ OOMMII oonntt mmiiss eenn ppllaaccee uunnee mmuullttiittuuddee ddee rreeccoommmmaannddaattiioonnss eett ddee ccoonnsseeiillss aaddrreessssééss aauuxx ggoouuvveerrnneemmeennttss,, aauuxx aarrmmaatteeuurrss eett aauuxx ccaappiittaaiinneess.. IIll ss''aavvèèrree iimmppoossssiibbllee ddee pprréésseenntteerr ll''eennsseemmbbllee ddeess tteexxtteess rreellaattiiffss àà llaa ssééccuurriittéé ddeess ccaarrggaaiissoonnss.. PPoouurr ll''aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvrraacc ssuusscceeppttiibblleess ddee rriippeerr aauuttrreess qquuee lleess ggrraaiinnss cc''eesstt àà ddiirree eesssseennttiieelllleemmeenntt lleess mmiinneerraaiiss eett lleess pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess ssoolliiddeess,, uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé oonntt ééttéé pprréésseennttééeess ppaarr ll''OOMMII ddaannss llee ( 1 ) Phillipe Rocchesani : « Le transport maritime de marchandise en vrac » CDMT 2002. ( 2 ) Déplacement ou désarrimage des marchandises d’un navire du fait d’un roulis violent (Définition extraite du Petit Larousse). ( 1 ) cf annexe n°2 ( 2 ) V. BAYLEY : « So remarkable a feat of naviguation : the story of the Trevessa » Safety at sea, April 1979, page 42 – 47.
 18. 18. 17 «« RReeccuueeiill ddeess rrèègglleess pprraattiiqquueess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé dduu ttrraannssppoorrtt ddeess ccaarrggaaiissoonnss ssoolliiddeess eenn vvrraacc »» ssyynntthhééttiissaanntt lleess ddiivveerrsseess pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess.. NNoouuss tteennoonnss nnééaannmmooiinnss àà vvoouuss eenn cciitteerr ddeeuuxx :: llee rreeccuueeiill BBCC,, ccoommppttee tteennuu ddee ll''iimmppoorrttaannccee ddeess rrèègglleess qquu''iill ccoonnttiieenntt eett,, llaa cciirrccuullaaiirree MMSSCC 553311,, ccaarr iill ttrraaiittee dduu rriippaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn LLee rreeccuueeiill BBCC :: CC''eesstt llee rreeccuueeiill ddeess rrèègglleess pprraattiiqquueess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé dduu ttrraannssppoorrtt ddeess ccaarrggaaiissoonnss ssoolliiddeess eenn vvrraacc,, aaddooppttéé eenn 11996655.. CCee rreeccuueeiill aa ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunn pprrooffoonndd rreemmaanniieemmeenntt eenn 11999911 eett aa ééttéé iinnsséérréé ddaannss llee cchhaappiittrree VVII ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS,, lleeqquueell ss''iinnttiittuullee ddééssoorrmmaaiiss «« TTrraannssppoorrttss ddeess CCaarrggaaiissoonnss »».. CCee rreeccuueeiill éénnuummèèrree uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee pprreessccrriippttiioonnss dd''oorrddrree ggéénnéérraall eett iinnddiiqquuee qquu''iill eesstt iimmppoorrttaanntt ddee vveeiilllleerr àà bbiieenn rrééppaarrttiirr lleess ccaarrggaaiissoonnss eenn vvrraacc ddaannss lleess nnaavviirreess ddee mmaanniièèrree àà nnee ppaass ffaattiigguueerr llaa ssttrruuccttuurree eett aassssuurreerr aauu nnaavviirree uunnee bboonnnnee ssttaabbiilliittéé.. LLeess ccaarrggaaiissoonnss aavveecc uunn aannggllee ddee rreeppooss aaiigguu,, ddooiivveenntt êêttrree nniivveellééeess eett lleess eessppaacceess ddaannss lleessqquueelllleess eelllleess ssoonntt cchhaarrggééeess ddeevvaanntt êêttrree rreemmpplliiss aauu mmaaxxiimmuumm ssaannss ttoouutteeffooiiss qquuee llee ppooiiddss nnee ssooiitt eexxcceessssiiff.. LLeess ccaarrggaaiissoonnss qquuii ss''aaffffaaiisssseenntt ffaacciilleemmeenntt ddooiivveenntt ffaaiirree ll''oobbjjeett dd''uunn aarrrriimmaaggee àà ll''aaiiddee ddee ddiissppoossiittiiffss dd''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt tteellss qquuee ddeess bbaarrddiiss oouu ddeess ccaaiissssoonnss.. CCee nniivveelllleemmeenntt ppeerrmmeett aauussssii ddee lliimmiitteerr ll''ooxxyyddaattiioonn eenn ddiimmiinnuuaanntt llaa ssuurrffaaccee ddee mmaarrcchhaannddiissee eexxppoossééee àà ll''aaiirr eett dd''éélliimmiinneerr ll''eeffffeett dd''eennttoonnnnooiirr qquuii ppeeuutt ooccccaassiioonnnneerr uunnee ccoommbbuussttiioonn ssppoonnttaannééee.. LLaa cciirrccuullaaiirree MMSSCC 553311 rreellaattiivvee aauuxx rriissqquueess ddee rriippaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn :: EEnn 11999900,, llee MMSSCC aa ddiiffffuusséé uunnee cciirrccuullaaiirree ((MMSSCC//CCiirrcc.. 553311)) mmeettttaanntt eenn ggaarrddee ccoonnttrree lleess rriissqquueess lliiééss aauu rriippaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eett pprriiaanntt lleess GGoouuvveerrnneemmeennttss ddee
 19. 19. 18 mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree lleess rreeccoommmmaannddaattiioonnss rréévviissééeess eenn mmaattiièèrree dd''aarrrriimmaaggee ffiigguurraanntt ddaannss ll''ééddiittiioonn ddee 11998899 dduu rreeccuueeiill BBCC.. BB.. LLee ccaass ddeess ggrraaiinnss OOuuttrree llaa ffaaccuullttéé ddee rriippeerr aaiisséémmeenntt,, llee ggrraaiinn ppoossssèèddee ééggaalleemmeenntt llaa ccaarraaccttéérriissttiiqquuee ddee ssee ttaasssseerr.. LLee ccuubbaaggee dd''uunn cchhaarrggeemmeenntt ddee ggrraaiinn eenn vvrraacc nnee ppeerrmmeett ppaass ttoouujjoouurrss ddee rreemmpplliirr ccoommppllèètteemmeenntt lleess ccaalleess ssaannss ddééppaasssseerr llee ppoorrtt eenn lloouurrdd dduu nnaavviirree (( 11 )) .. SSuurr llee ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall,, llee ttrraannssppoorrtt ddee ggrraaiinn eesstt rrééggii ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu cchhaappiittrree VVII ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ddee 11997744.. AAuuxx tteerrmmeess ddee llaa rrèèggllee 22aa dduuddiitt cchhaappiittrree,, llee tteerrmmee ggrraaiinn rreeccoouuvvrree «« ...... llee bblléé,, llee mmaaïïss,, ll''aavvooiinnee,, llee sseeiiggeell,, ll''oorrggee,, lleess rriizz...... »».. LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee ccee cchhaappiittrree rrèègglleemmeenntteenntt mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt lleess mmeessuurreess àà pprreennddrree ppoouurr rréédduuiirree aauu mmaaxxiimmuumm llee rriippaaggee,, lleess mmeessuurreess dd''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ((mmiissee eenn ppllaaccee ssuurr llaa ssuurrffaaccee dduu ggrraaiinn dd''uunn «« ggrreenniieerr »» ccoommppoosséé ddee ggrraaiinnss eenn ssaaccss oouu ddee ttoouuttee aauuttrree mmaarrcchhaannddiissee eexxeerrççaanntt uunnee pprreessssiioonn ssuuffffiissaannttee ssuurr llee ggrraaiinn eenn vvrraacc)) eett ddééffiinniitt lleess nnoorrmmeess rreellaattiivveess àà llaa ssoolliiddiittéé ddeess iinnssttaallllaattiioonnss.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn rreellaattiivveess aauu ttrraannssppoorrtt ddeess ggrraaiinnss oonntt ééttéé iinnttrroodduuiitteess ddaannss llaa llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnee ppaarr llaa llooii nn°° 8833--558811 dduu 0055 jjuuiilllleett 11998833,, llee ddééccrreett nn°° 8844--881100 dduu 3300 aaooûûtt 11998844 eett ll''aarrrrêêttéé dduu 2233 NNoovveemmbbrree 11998877.. PPrréécciissoonnss qquuee llaa llooii dduu 0055 jjuuiilllleett 11998833 ppuunniitt dd''uunnee aammeennddee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee nnee rreessppeeccttaanntt ppaass lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn.. AAuujjoouurrdd''hhuuii,, oonn nnoottee ll''aappppaarriittiioonn ddeess ccaarrggooss sseellff--ttrriimmmmeerr ((«« aauuttoo--aarrrriimmeeuurrss »»)).. CCee ssoonntt ddeess nnaavviirreess ssppéécciiaalliissééss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee vvrraacc,, mmuunniiss dd''ééqquuiippeemmeennttss ppeerrmmeettttaanntt àà llaa ccaarrggaaiissoonn dd''ooccccuuppeerr ttoouutt llee vvoolluummee ddeess ccaalleess.. DDuu ffaaiitt ddee llaa ssuupppprreessssiioonn ddee ttoouuttee aammoorrccee ddee ffaauuxx--ppoonnttss,, llaa mmaarrcchhaannddiissee ppeeuutt ssee rrééppaannddrree ddaannss ttoouuttee llaa ccaallee,, ssoouuss ll''eeffffeett ddeess vviibbrraattiioonnss ddee llaa mmaacchhiinnee,, ssuupppprriimmaanntt aaiinnssii ttoouutteess iinntteerrvveennttiioonnss mmaannuueelllleess.. LLaa ffoorrmmee ppaarrttiiccuulliièèrree ddeess ccaalleess,, ccoonnççuueess ddee mmaanniièèrree àà eemmppêêcchheerr llee rriippaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, ssuupppprriimmee eenn oouuttrree lleess mmeessuurreess dd''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddeess ssuurrffaacceess aauu mmooyyeenn ddee ggrreenniieerrss eenn ccaass ddee cchhaarrggeemmeenntt iinnccoommpplleett.. AA ccôôttéé ddee ccee ttrraannssppoorrtt eenn vvrraacc,, iill ccoonnvviieenntt ddee ss''aattttaarrddeerr ssuurr llee pphhéénnoommèènnee qquuii aa ppaarrttiicciippéé aammpplleemmeenntt àà llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee :: llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. ( 1 ) Philippe BOISSON « Politiques et Droit de la Sécurité Maritime » édition Bureau Véritas, Paris 1998, 328
 20. 20. 19 IIII.. LL’’aarrrriimmaaggee ffaaccee aauu pphhéénnoommèènnee ddee ccoonntteenneeuurriissaattiioonn AA.. LLee ccoonntteexxttee DDee ttoouuss lleess ccoolliiss,, lleess pplluuss nnoommbbrreeuuxx ssoonntt lleess ccoonntteenneeuurrss :: PPlluuss ddee 44,,55 mmiilllliioonnss ddee bbooîîtteess vvooyyaaggeenntt cchhaaqquuee aannnnééee ssuurr ttoouutteess lleess mmeerrss dduu gglloobbee (( 11 )) .. IIll ccoonnvviieenntt ddee ddiissttiinngguueerr lleess ccoonntteenneeuurrss ppoouurr uussaaggee ggéénnéérraall ddeessttiinnééss aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ssèècchheess,, lleess ccoonntteenneeuurrss cciitteerrnneess ccoonnççuuss ppoouurr ttrraannssppoorrtteerr ddeess lliiqquuiiddeess eett lleess ccoonntteenneeuurrss rrééffrriiggéérrééss pplluuss ccoommmmuunnéémmeenntt aappppeellééss «« ccoonntteenneeuurrss ffrriiggoo »».. DDeeppuuiiss lleeuurr iinnttrroodduuccttiioonn ddaannss lleess aannnnééeess 5500,, lleess ccoonntteenneeuurrss oonntt rréévvoolluuttiioonnnnéé llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. IIllss pprréésseenntteenntt pplluussiieeuurrss aavvaannttaaggeess lliiééss àà llaa ffaacciilliittéé eett àà llaa rraappiiddiittéé ddee lleeuurr mmaannuutteennttiioonn aaiinnssii qquu''àà llaa ssééccuurriittéé ddeess ccaarrggaaiissoonnss.. BB.. LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn LL''OOMMII aa ffaavvoorriisséé eenn 11997722 ll''aaddooppttiioonn dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ddiittee ccoonnvveennttiioonn CCSSCC.. EEllllee aa aauussssii ééllaabboorréé eenn ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc ll''OOIITT uunn eennsseemmbbllee ddee ddiirreeccttiivveess ssuurr llee cchhaarrggeemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddaannss lleess ccoonntteenneeuurrss oouu lleess vvééhhiiccuulleess (( 22 )) .. LLaa ccoonnvveennttiioonn CCSSCC ddee 11997722 ppoouurrssuuiitt uunn ddoouubbllee oobbjjeeccttiiff :: dd''uunnee ppaarrtt,, mmaaiinntteenniirr uunn ddeeggrréé éélleevvéé ddee ssééccuurriittéé lloorrss dduu ttrraannssppoorrtt eett ddee llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss eett dd''aauuttrree ppaarrtt,, ffaacciilliitteerr llee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall ddeess ccoonntteenneeuurrss eenn éénnoonnççaanntt ddeess rrèègglleess ddee ssééccuurriittéé uunniivveerrsseelllleess uunniiffoorrmmeess.. AAiinnssii lleess ccoonntteenneeuurrss ddooiivveenntt oobbtteenniirr ll''aaggrréémmeenntt ddee ll''AAddmmiinniissttrraattiioonn eett rreessppeecctteerr lleess rrèègglleess rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé ddee ll''aarrrriimmaaggee eett ddee ll''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss.. LLaa rrèèggllee 55 dduu nnoouuvveeaauu cchhaappiittrree VVII ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS rraappppeellllee àà ccee ssuujjeett qquuee llee cchhaarrggeemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss nnee ddooiitt ppaass eexxccééddeerr llaa mmaassssee bbrruuttee mmaaxxiimmaallee iinnddiiqquuééee ssuurr llaa ppllaaqquuee dd''aaggrréémmeenntt aauuxx ffiinnss ddee llaa ssééccuurriittéé pprréévvuuee ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn CCSSCC.. ( 1 ) « Conteneurs : recensement du parc mondial » JMM, 9 février 1996, page 316 – 318. ( 2 ) OMI : « l’OMI et la sécurité des cargaisons » Reflets de l’OMI, janvier 1994, Revue 1.
 21. 21. 20 LL''aannnneexxee 11 ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ccoonnttiieenntt ddeess ccoonnsseeiillss ssppéécciiffiiqquueess ppoouurr lleess ccoonntteenneeuurrss cchhaarrggééss ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess qquuii nnee ssoonntt ppaass ssppéécciiaalleemmeenntt ccoonnççuuss oouu aamméénnaaggééss ppoouurr ccee ttyyppee ddee ttrraannssppoorrtt.. CC.. LLaa ssttrruuccttuurree ddeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss SSeelloonn ll''oorrggaanniissaattiioonn bbrriittaannnniiqquuee CCoonnttaaiinneerrééssaattiioonn IInntteerrnnaattiioonnaall,, eennvviirroonn llaa mmooiittiiéé ddeess ccoonntteenneeuurrss eesstt ttrraannssppoorrttééee ddaannss ddeess nnaavviirreess ssppéécciiaalliissééss:: lleess ppoorrttee-- ccoonntteenneeuurrss iinnttééggrraauuxx.. CCeeuuxx--ccii ssoonntt cceelllluullaarriissééss cc''eesstt àà ddiirree aaffffeeccttééss eexxcclluussiivveemmeenntt aauu ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss,, ccee qquuii ffaacciilliittee lleeuurr aarrrriimmaaggee eett lleeuurr ssaaiissiissssaaggee.. LLeess gglliissssiièèrreess cceelllluullaaiirreess aattttéénnuueenntt qquueellqquuee ppeeuu llee bbeessooiinn dd''aarrrriimmaaggee aavvaanntt llaa ttrraavveerrssééee eett llaa ffaacciilliittéé ddee ll''aaccccèèss aauuxx ccaalleess rréédduuiitt ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt llee tteemmppss dd''iimmmmoobbiilliissaattiioonn dduu nnaavviirree ddaannss llee ppoorrtt.. DDééssoorrmmaaiiss,, llaa dduurrééee ddee cchhaarrggeemmeenntt dd''uunn ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt ddee 66 hheeuurreess.. LLee ppoonntt dduu nnaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss eesstt ttoottaalleemmeenntt oouuvveerrtt ppoouurr ddoonnnneerr aaccccèèss àà uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ppuuiittss vveerrttiiccaauuxx,, oouu cceelllluulleess,, ddaannss lleessqquueellss lleess ccoonntteenneeuurrss ssoonntt gglliissssééss eett eemmppiillééss lleess uunnss ssuurr lleess aauuttrreess,, ssaannss qquu''iill ssooiitt bbeessooiinn dd''aaccccoorraaggee nnii ddee ssaaiissiissssaaggee.. EEnn eeffffeett,, iillss ssoonntt mmaaiinntteennuuss eenn ppllaaccee ppaarr lleess gglliissssiièèrreess qquuii ddéélliimmiitteenntt lleess cceelllluulleess aavveecc uunn jjeeuu nnee ddééppaassssaanntt ppaass 33,,55 ccmm ddaannss lleess ddeeuuxx ddiimmeennssiioonnss (( 11 )) .. PPaarr ccoonnttrree,, ttoouuss lleess nnaavviirreess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss nnee ssoonntt ppaass ééqquuiippééss ddee cceess ddiissppoossiittiiffss cceelllluullaaiirreess eenn ppoonnttééee.. DDeess mmeessuurreess dd''aaccccoorraaggee,, ccaallaaggee eett ssaaiissiissssaaggee ssoonntt aalloorrss nnéécceessssaaiirreess,, mmaaiiss eelllleess ssoonntt ssiimmpplliiffiiééeess ccaarr cceess «« bbooîîtteess »» ssoonntt mmuunniiss dd’’éélléémmeennttss ffaacciilliittaanntt lleeuurr aassssuujjeettttiisssseemmeenntt.. LLeess ccoonntteenneeuurrss ssoonntt ééqquuiippééss àà cchhaaqquuee ccooiinn dd''uunn ddiissppoossiittiiff ssppéécciiaall,, oouu «« ppiièèccee ddee ccooiinn »» ppeerrmmeettttaanntt àà llaa ffooiiss ddee mmaannuutteennttiioonnnneerr eett ddee ffiixxeerr llee ccoonntteenneeuurr.. LLaa rraappiiddiittéé aavveecc llaaqquueellllee ssoonntt mmeennééeess lleess ooppéérraattiioonnss ssuurr mmaarrcchhaannddiisseess eexxiiggee aauussssii uunn mmaaxxiimmuumm dd''aatttteennttiioonn aauuxx ccaallccuullss eett àà ll''aarrrriimmaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn àà bboorrdd,, ccaarr llaa mmooiinnddrree eerrrreeuurr eesstt rraappiiddeemmeenntt eenntteerrrrééee ssoouuss ddeess ppiilleess ddee ccoonntteenneeuurrss eett llaa rreeccttiiffiiccaattiioonn eesstt eexxttrrêêmmeemmeenntt oonnéérreeuussee eett pprreenndd bbeeaauuccoouupp ddee tteemmppss.. OOuuttrree llaa vvaarriiééttéé ddeess ccaarrggaaiissoonnss qquu''oonn ppeeuutt ttrroouuvveerr àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess,, iill eenn eesstt cceerrttaaiinnss qquuii pprréésseenntteenntt ddeess rriissqquueess ppaarrttiiccuulliieerrss ééttaanntt ddoonnnnéé lleess ddiiffffiiccuullttééss rreennccoonnttrrééeess ttrrèèss ssoouuvveenntt ppaarr lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess qquuaanntt àà lleeuurr aarrrriimmaaggee eett lleeuurr ssaaiissiissssaaggee.. LLee CCoommiittéé ddee llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee ((CCSSMM)) aa eessssaayyéé dd''eenn ddoonnnneerr uunnee ( 1 ) AUZON J. M. : Assujettissement des cargaisons, ENMM 2001
 22. 22. 21 lliissttee nnoonn lliimmiittaattiivvee.. CCee ssoonntt,, eenn ggéénnéérraall,, ddeess ccaarrggaaiissoonnss qquuii ssee ssoonntt aavvéérrééeess êêttrree uunnee ssoouurrccee ppootteennttiieellllee ddee ddaannggeerr.. IIll ss''aaggiitt nnoottaammmmeenntt :: DDeess ccoonntteenneeuurrss ttrraannssppoorrttééss ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess qquuii nnee ssoonntt ppaass ssppéécciiaalleemmeenntt ccoonnççuuss oouu aamméénnaaggééss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddeess ccoonntteenneeuurrss.. DDeess cciitteerrnneess mmoobbiilleess,, lleess rréécciippiieennttss mmoobbiilleess........ DDeess ccaarrggaaiissoonnss lloouurrddeess tteelllleess qquuee llee llooccoommoottiivveess,, ttrraannssffoorrmmaatteeuurrss eettcc........ LLee rriippaaggee ddee cceess mmaarrcchhaannddiisseess,, eenn rraaiissoonn ddee lleeuurrss ppooiiddss,, aauurraaiitt ssuurr llaa ssttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree ddeess ccoonnssééqquueenncceess ttrrèèss ggrraavveess,, oouuttrree uunn éévveennttuueell ddééffoonncceemmeenntt ddee llaa ccooqquuee (( 11)) .. IIIIII.. LL''aarrrriimmaaggee eett llee ssaaiissiissssaaggee àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess rroouulliieerrss AA bboorrdd ddeess nnaavviirreess rroouulliieerrss,, llee pprroobbllèèmmee ddee ll''aarrrriimmaaggee eett dduu ssaaiissiissssaaggee ssee ppoossee ddee mmaanniièèrree ccrruucciiaallee,, ccaarr cceess nnaavviirreess pprréésseenntteenntt ddeess ccoonnddiittiioonnss dd''eexxppllooiittaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrreess.. LLaa ccaarraaccttéérriissttiiqquuee ddee ccoonncceeppttiioonn ccoommmmuunnee àà ttoouuss cceess nnaavviirreess rroouulliieerrss eesstt qquu''iillss ppoossssèèddeenntt uunn oouu pplluussiieeuurrss ppoonnttss ddééppoouurrvvuuss ddee ttoouutt ccoommppaarrttiimmeennttaaggee eett ffaaiissaanntt ttoouuttee llaa lloonngguueeuurr dduu nnaavviirree.. CC''eesstt cceettttee aabbsseennccee ddee ccoommppaarrttiimmeennttaaggee qquuii ppoossee llee pprroobbllèèmmee ffoonnddaammeennttaall ddeess rroouulliieerrss.. LLee ffrreett dduu nnaavviirree eesstt ccoonnssttiittuuéé dd’’ uunnee ggrraannddee vvaarriiééttéé ddee mmaarrcchhaannddiisseess aarrrriimmééeess eenn uunniittéé ddee cchhaarrggee,, eenn uunniittééss ddee ttrraannssppoorrtt oouu aauuttrreemmeenntt.. LL''aarrrriimmaaggee ddeess uunniittééss ( 1 ) Sur les dommages causés aux œuvres – vives d’un navire par le désarrimage d’un camion lance – fusées : Cass. 4 juillet 1972, BT 1972, page 41.
 23. 23. 22 ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ddoouubbllee :: iill ccoonncceerrnnee àà llaa ffooiiss llee vvééhhiiccuullee eett ll''iinnttéérriieeuurr ddee cceelluuii--ccii.. SS''iill eesstt mmaall rrééaalliisséé,, llaa ssttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree ppeeuutt ssee ttrroouuvveerr ggrraavveemmeenntt ccoonnttrraarriiééee.. IIll ssee pprroodduuiitt aalloorrss ddeess aacccciiddeennttss qquuii ddeemmeeuurreenntt iimmpprréévviissiibblleess.. LLee ssaaiissiissssaaggee rreevvêêtt uunnee iimmppoorrttaannccee ccaappiittaallee àà bboorrdd ddeess rroouulliieerrss.. EEnn rraaiissoonn ddee ll''aabbsseennccee ddee ccllooiissoonnss,, llee ddééssaarrrriimmaaggee dd''uunn ccoolliiss lloouurrdd,, ppaarr eexxeemmppllee,, ppeeuutt eennttrraaîînneerr cceelluuii ddee ttoouutt uunn ccoommppaarrttiimmeenntt.. LLeess cchhaaîînneess eett éélliinngguueess dd''aarrrriimmaaggee ssoonntt ssoouummiiss àà ddeess cchhaarrggeess vvaarriiaabblleess eett ppeeuuvveenntt ss''uusseerr pplluuss oouu mmooiinnss rraappiiddeemmeenntt eenn ccaass ddee ccoorrrroossiioonn eett ddee ffrrootttteemmeennttss iimmppoorrttaannttss.. LLee ssaaiissiissssaaggee àà ll''iinnttéérriieeuurr ddeess uunniittééss ddee ttrraannssppoorrtt eesstt eeffffeeccttuuéé eenn ggéénnéérraall ppaarr lleess eexxppééddiitteeuurrss ((oouu cchhaarrggeeuurrss)) eett nnee ppeeuutt êêttrree ccoonnttrrôôlléé ppaarr llee bboorrdd.. AA llaa mmeerr,, llaa rreepprriissee dduu ssaaiissiissssaaggee,, ooppéérraattiioonn ddee rroouuttiinnee eeffffeeccttuuééee ppaarr ll''ééqquuiippaaggee eesstt ssoouuvveenntt ddiiffffiicciillee,, ppaarrffooiiss ddaannggeerreeuussee,, ccaarr lleess ooppéérraattiioonnss eeffffeeccttuuééeess ppaarr llee ppeerrssoonnnneell ppoorrttuuaaiirree nnee ssoonntt ppaass ttoouujjoouurrss ccoonnffoorrmmeess aauuxx ssoouuhhaaiittss dduu bboorrdd (( 22 )) .. CCeerrttaaiinnss aacccciiddeennttss ssppeeccttaaccuullaaiirreess oonntt mmiiss eenn éévviiddeennccee ll''iimmppoorrttaannccee ddee ll''aarrrriimmaaggee eett dduu ssaaiissiissssaaggee àà bboorrdd ddeess rroouulliieerrss.. DDeess nnéégglliiggeenncceess eenn ccee ddoommaaiinnee ffuurreenntt àà ll''oorriiggiinnee dduu nnaauuffrraaggee dduu ttrraannssbboorrddeeuurr «« HHEERRAAKKLLIIOONN »» llee 88 ddéécceemmbbrree 11996666 aauu llaarrggee ddee llaa GGrrèèccee,, qquuii ffîîtt 223322 mmoorrttss.. DD''uunnee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, oonn eessttiimmee qquuee 4433 %% ddeess aacccciiddeennttss ddeess nnaavviirreess rroouulliieerrss ppeeuuvveenntt êêttrree iimmppuuttééss àà uunn ddééffaauutt dd''aarrrriimmaaggee (( 33 )) .. PPrreemmiièèrree ddaannss llaa rreecchheerrcchhee dd''uunnee nnoorrmmee iinntteerrnnaattiioonnaallee,, ll’’ AAFFNNOORR aa ssoouulleevvéé àà pplluussiieeuurrss rreepprriisseess lleess ddiiffffiiccuullttééss dd''aarrrriimmaaggee eett ddee ssaaiissiissssaaggee ssppéécciiffiiqquueess aauu ttrraannssppoorrtt rroouulliieerr.. LLeess vvééhhiiccuulleess ddooiivveenntt ss''aavvéérreerr aapptteess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, dd''ooùù llaa nnéécceessssiittéé dd''uunnee ssttaannddaarrddiissaattiioonn.. SSii mmuullttiipplliieerr lleess ppooiinnttss ddee ssaaiissiissssaaggee ddeess rreemmoorrqquueess ccoonndduuiitt nnéécceessssaaiirreemmeenntt aauu rreennffoorrcceemmeenntt ddee lleeuurrss cchhââssssiiss eett ddoonncc ddee lleeuurr ppooiiddss,, llee ddaannggeerr ssuurr lleess nnaavviirreess rroouulliieerrss nnee vvaa qquuee ss''eenn ttrroouuvveerr ccoonnffiirrmméé.. LLee ccoonnssttrruucctteeuurr dduu vvééhhiiccuullee eesstt sseeuull eenn mmeessuurree ddee ccaallccuulleerr llaa mmeeiilllleeuurree ddiissppoossiittiioonn.. TTeecchhnniiqquueemmeenntt,, llaa rreemmoorrqquuee ddeevvrraaiitt rreeppoosseerr ssuurr uunn cchheevvaalleett,, aalloorrss qquu''uussuueelllleemmeenntt lleess bbééqquuiilllleess rreeppoosseenntt ssuurr uunnee ppllaanncchhee ppoossééee ssuurr llee ppoonntt (( 11 )) .. EEnn eeffffeett,, lloorrssqquuee llaa «« mmaattrriiccee »» nn""eesstt ppaass eemmbbaarrqquuéé aavveecc ssaa rreemmoorrqquuee,, cceellllee--ccii ttrraannssmmeett àà sseess bbééqquuiilllleess lleess tteennssiioonnss aalltteerrnnaattiivveess qquu''eellllee ssuubbiitt lloorrss dduu vvooyyaaggee ( 2 ) Rapport de la Commission technique administrative française sur la sécurité des navires rouliers, NPC Juillet 1976, page 466. ( 3 ) I.LOFTUS, C.DUONG : « Roll on – Roll off », lesson from experiences with respect to safety », Paper presented by Bureau Véritas at Marine Technologie 84, Sydney 1984. ( 1 ) Entretien avec Patrick FELDMAN (responsable des opérations portuaires pour la compagnie SUDCARGOS).
 24. 24. 23 mmaarriittiimmee.. NNoonn ccoonnççuueess ppoouurr ssuubbiirr ddee tteelllleess ffoorrcceess ddyynnaammiiqquueess,, lleess bbééqquuiilllleess ccoonnnnaaiisssseenntt aalloorrss ddeess aavvaarriieess nnoommbbrreeuusseess.. QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, uunnee aatttteennttiioonn ttoouuttee ppaarrttiiccuulliièèrree ddeevvrraa êêttrree pprrêêttééee aauuxx pprrooccééddééss ddee ssaaiissiissssaaggee ddeess vvééhhiiccuulleess aauuttoommoobbiilleess eett ddeess uunniittééss ddee cchhaarrggee rroouullaanntteess.. LLeess jjuuggeess sseemmbblleenntt yy êêttrree ttrrèèss sseennssiibblleess ppuuiissqquuee mmaallggrréé llaa tteemmppêêttee,, llaa ffaauuttee ccoommmmeerrcciiaallee dduu bboorrdd aa ééttéé rreetteennuuee ppoouurr ddééffaauutt dd''aarrrriimmaaggee ccaarr eenn ffaaiitt,, lleess vvééhhiiccuulleess nn''ééttaaiieenntt rreetteennuuss qquuee ppaarr lleeuurr ffrreeiinn àà mmaaiinn (( 22 )) .. SSii ll''oonn aa ppuu ééttaabblliirr ddeess ppllaannss ddee cchhaarrggeemmeenntt ppoouurr ddeess nnaavviirreess ppuurreemmeenntt ppoorrttee-- ccoonntteenneeuurrss,, ccee qquuii eesstt ppoossssiibbllee ddee ppaarr llaa nnoorrmmaalliissaattiioonn,, iill eenn vvaa ttoouutt aauuttrreemmeenntt ppoouurr uunnee ccaarrggaaiissoonn ddee ccaammiioonnss oouu ddee rreemmoorrqquueess :: cchhaaqquuee vvééhhiiccuullee ppoossssééddaanntt sseess pprroopprreess ddiimmeennssiioonnss eett sseess pprroopprreess aaggeenncceemmeennttss,, iill eesstt ddiiffffiicciillee ddee ddéétteerrmmiinneerr llee nnoommbbrree ddee cchhaaîînneess oouu ddee ccââbblleess nnéécceessssaaiirreess.. SSeelloonn uunn sseeccoonndd ccaappiittaaiinnee (( 33 )) ,, lleess rriissqquueess ddee rriippaaggee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn «« rroouullaannttee »» ssoonntt iinnéévviittaabblleess dduu ffaaiitt ddee ll''aabbaannddoonn ddeess pprriinncciippeess ddee ssééccuurriittéé ccllaassssiiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee tteennuuee ddee cceellllee--ccii ((ccaallaaggee àà «« ffaaiirree cclléé »» ddeess ccoolliiss lleess uunnss ccoonnttrree lleess aauuttrreess,, ttrraannssvveerrssaalleemmeenntt dd''uunnee mmuurraaiillllee àà uunnee aauuttrree)) eett aauussssii dduu ffaaiitt ddeess pprreessssiioonnss ddeess rreessppoonnssaabblleess «« ddee tteerrrree »» ssuurr lleess rreessppoonnssaabblleess dduu bboorrdd eett,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr llee ccaappiittaaiinnee ddoonntt lleess ffaaccuullttééss ddee rrééssiissttaannccee àà cceess pprreessssiioonnss oonntt ééttéé aammooiinnddrriieess.. CCeess pprreessssiioonnss ppeeuuvveenntt ssee rrééssuummeerr aaiinnssii :: vvoolloonnttéé ddee cchhaarrggeerr aauu mmaaxxiimmuumm ssuurr llee ppoonntt ((aavveecc ddeess ccoonnssééqquueenncceess ddoommmmaaggeeaabblleess ssuurr llaa ssttaabbiilliittéé)) mmêêmmee ss''iill yy aa ddee llaa ppllaaccee ddiissppoonniibbllee eenn ccaallee,, aaffiinn dd''oobbtteenniirr uunn ggaaiinn ddee tteemmppss ddaannss llaa mmaannuutteennttiioonn.. llaa pprriissee dd''uunn mmiinniimmuumm ddee bbaallllaasstt ppoouurr llaa mmeerr aaffiinn ddee rréédduuiirree llaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddee ssoouutteess.. llee cchhaarrggeemmeenntt ssyyssttéémmaattiiqquuee,, eenn ééqquuiilliibbrree iinnssttaabbllee,, ddeess ccoolliiss lloouurrddss àà llaarrggee ggaabbaarriitt…… NNoouuss aajjoouutteerroonnss qquuee sseelloonn llee rraappppoorrtt dd''eennqquuêêttee qquuii aa ééttéé ééttaabbllii ssuuiittee aauu nnaauuffrraaggee dduu «« JJOOOOLLAA »» aauu llaarrggee ddeess eeaauuxx sséénnééggaallaaiisseess,, iill eenn rreessssoorrtt qquuee ll''uunnee ddeess ccaauusseess mmaajjeeuurreess ddee cceett eeffffrrooyyaabbllee aacccciiddeenntt eesstt llee mmaauuvvaaiiss aarrrriimmaaggee,, vvooiirree llee mmaannqquuee dd''aarrrriimmaaggee,, dduu ffrreett rroouullaanntt,, aaiinnssii qquuee llaa nnoonn mmaaîîttrriissee,, ppaarr ll''ééqquuiippaaggee,, dduu ddoossssiieerr ddee ( 2 ) Tribunal de Commerce du Havre 18 septembre 1971 : navire STEPHAN , DMF 1971, page 293. ( 3 ) « Les problèmes de sécurité des rouliers » vus par un second capitaine LE MARIN 16 /04 / 1982.
 25. 25. 24 ssttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree (( 11 )) .. LLaa rrééssoolluuttiioonn AA 558811 dduu 2200 nnoovveemmbbrree 11998855 aappppoorrttee uunnee bboouuffffééee dd''ooxxyyggèènnee eenn rrééggiissssaanntt ll''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddeess vvééhhiiccuulleess rroouuttiieerrss ttrraannssppoorrttééss àà bboorrdd ddeess rroouulliieerrss.. EEllllee ss''aapppplliiqquuee aauuxx vvééhhiiccuulleess uuttiilliittaaiirreess,, aauuxx sseemmii--rreemmoorrqquueess,, aauuxx ttrraaiinnss rroouuttiieerrss dd''uunnee mmaassssee ttoottaallee mmaaxxiimmuumm ddee 4400 ttoonnnneess,, àà ll''eexxcceeppttiioonn ddeess ccaarrss eett ddeess aauuttoobbuuss.. CCeess ddiirreeccttiivveess ccoonncceerrnneenntt lleess ppooiinnttss ddee ssaaiissiissssaaggee àà llaa ffooiiss ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess eett ssuurr lleess vvééhhiiccuulleess rroouulliieerrss aaiinnssii qquuee lleess ssaaiissiinneess eett lleess mméétthhooddeess dd''aarrrriimmaaggee.. IIVV.. LLaa ssppéécciiffiicciittéé ddeess ttrraannssppoorrttss ddee bbooiiss eenn ppoonnttééee :: LLee bbooiiss eesstt ssoouuvveenntt ttrraannssppoorrttéé ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess.. LLaa pprréésseennccee ddee cceess mmaarrcchhaannddiisseess eenn qquuaannttiittéé iimmppoorrttaannttee ééllèèvvee llee cceennttrree ddee ggrraavviittéé dduu nnaavviirree.. DDeess eeffffeettss nnééggaattiiffss ssuurr llaa ssttaabbiilliittéé ppeeuuvveenntt ééggaalleemmeenntt ssee pprroodduuiirree lloorrssqquuee llee bbooiiss eenn ppoonnttééee aabbssoorrbbee ddee ll''eeaauu aauu ccoouurrss dduu vvooyyaaggee oouu lloorrssqquuee ll''eeaauu ccoommmmeennççaanntt àà ggeelleerr eennttrraaîînnaanntt uunnee aaccccuummuullaattiioonn ddee ggllaaccee ssuurr llee ppoonntt.. LLeess pprreemmiièèrreess rrèègglleess ccoonncceerrnnaanntt llaa ssééccuurriittéé dduu ttrraannssppoorrtt ddee bbooiiss eenn ppoonnttééee,, oonntt ééttéé iimmppoossééeess ppaarr llee cchhaappiittrree IIVV ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11996666 ssuurr lleess lliiggnneess ddee cchhaarrggee.. PPaarr llaa rrééssoolluuttiioonn AA 228877 dduu 2200 nnoovveemmbbrree 11997733,, ll''OOMMII aa aaddooppttéé uunn rreeccuueeiill ttrrèèss ccoommpplleett ddee rrèègglleess pprraattiiqquueess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess ttrraannssppoorrttaanntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddee bbooiiss eenn ppoonnttééee.. MMooddiiffiiéé eenn 11997788 eett 11999900,, ccee rreeccuueeiill nn''aa ppaass ddee ffoorrccee oobblliiggaattooiirree.. IIll eesstt ddeessttiinnéé àà sseerrvviirr ddee gguuiiddee aauuxx AAddmmiinniissttrraattiioonnss nnaattiioonnaalleess qquuii ppeeuuvveenntt mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree sseess ddiissppoossiittiioonnss eenn ppaarrttiiee oouu eenn ttoottaalliittéé.. OOnn eenntteenndd ppaarr ccaarrggaaiissoonnss ddee bbooiiss eenn ppoonnttééee,, cceelllleess ttrraannssppoorrttééeess ssuurr uunnee ppaarrttiiee nnoonn ccoouuvveerrttee dduu ppoonntt ddee ffrraanncc--bboorrdd oouu dduu ppoonntt ddee ssuuppeerrssttrruuccttuurree.. EElllleess iinncclluueenntt lleess ccaarrggaaiissoonnss ddee ggrruummeess eett ddee bbooiiss ddéébbiittééss,, eenn vvrraacc oouu eenn ppaaqquueettss.. LLeess pprreessccrriippttiioonnss dduu rreeccuueeiill ppoorrtteenntt ssuurr ll’’aarrrriimmaaggee,, lleess ssaaiissiinneess,, llaa ssttaabbiilliittéé eett ssuurr ll''éévvaalluuaattiioonn ddee llaa ssttaabbiilliittéé ppaarr eessssaaiiss ddee ppéérriiooddee ddee rroouulliiss.. AApprrèèss ccee bbrreeff aappeerrççuu ssuurr llaa vvaarriiééttéé ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett ddee lleeuurr ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, aassssoocciiééee aauuxx mmooddaalliittééss ddee lleeuurr aarrrriimmaaggee eett ddee lleeuurr ssaaiissiissssaaggee,, iill ccoonnvviieenntt ddee nnoouuss aattttaarrddeerr ssuurr qquueellqquueess ddiissppoossiittiioonnss ffoonnddaammeennttaalleess.. ( 1 ) Rapport de la Commission d’enquête sur le naufrage du JOOLA : Dakar, Janvier 2003.
 26. 26. 25 SSeeccttiioonn 22:: QQuueellqquueess pprreessccrriippttiioonnss ssppéécciiffiiqquueess CC’’eesstt aauu ccoouurrss ddee ccee ddeessccrriippttiiff ccoonncceerrnnaanntt llaa ddiivveerrssiittéé ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddeevvaanntt ffaaiirree ll’’oobbjjeett dd’’uunn aarrrriimmaaggee ccoorrrreecctt eett ssooiiggnnéé qquu’’iill nnoouuss aaiitt ppaarruu iimmppoorrttaanntt ddee ccoonnssaaccrreerr uunnee sseeccttiioonn aauuxx rrèègglleess ccoonncceerrnnaanntt nnoottaammmmeenntt ll’’aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, ll’’eemmppoottaaggee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddeess uunniittééss ddee cchhaarrggee eett llaa ssppéécciiffiicciittéé ddee ll’’aarrrriimmaaggee eenn ppoonnttééee.. II.. LL'' aarrrriimmaaggee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddeess uunniittééss ddee cchhaarrggee SSii ll''aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd dduu nnaavviirree iinnccoommbbee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ((mmêêmmee ss''iill eesstt eeffffeeccttuuéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee oouu ssoonn sseeccoonndd)),, ll''aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll''iinnttéérriieeuurr dd''uunn ccoonntteenneeuurr oouu dd''uunnee uunniittéé ééqquuiivvaalleennttee,, rreevviieenntt ggéénnéérraalleemmeenntt aauu cchhaarrggeeuurr oouu àà ll’’eexxppééddiitteeuurr.. CCeettttee rrééppaarrttiittiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll''iinnttéérriieeuurr ddeess ccoonntteenneeuurrss eesstt ééggaalleemmeenntt aappppeellééee «« eemmppoottaaggee »» (( 11 )) .. LL’’eemmppoottaaggee eesstt ll’’ooppéérraattiioonn qquuii ccoonnssiissttee àà mmeettttrree lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr oouu uunnee uunniittéé ddee cchhaarrggee ééqquuiivvaalleennttee,, eett llee ddééppoottaaggee ccoonnssiissttee àà lleess ssoorrttiirr ddee cceelluuii--ccii.. SSii ll''uuttiilliissaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr rréédduuiitt sseennssiibblleemmeenntt lleess rriissqquueess mmaattéérriieellss aauuxxqquueellss lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt eexxppoossééeess,, ttoouuttee eerrrreeuurr oouu aabbsseennccee ddee pprrééccaauuttiioonnss lloorrss ssoonn cchhaarrggeemmeenntt ppeeuutt êêttrree llaa ccaauussee ddee ddoommmmaaggeess lloorrss ddee llaa mmaannuutteennttiioonn oouu dduu ttrraannssppoorrtt dduu ccoonntteenneeuurr,, ssaannss ppaarrlleerr ddeess ddééttéérriioorraattiioonnss ggrraavveess eett ccooûûtteeuusseess qquuee ppeeuuvveenntt ssuubbiirr lleess mmaarrcchhaannddiisseess cchhaarrggééeess ddaannss llee ccoonntteenneeuurr.. LLaa ppeerrssoonnnnee cchhaarrggééee dd''eemmppootteerr llee ccoonntteenneeuurr eenn vvuuee ddee llaa ttrraavveerrssééee eesstt ssoouuvveenntt llaa ddeerrnniièèrree àà eenn vvooiirr llee ccoonntteennuu jjuussqquu''àà ccee qquu''iill ssooiitt oouuvveerrtt ppaarr llee ddeessttiinnaattaaiirree àà ssaa ddeessttiinnaattiioonn ffiinnaallee.. CC''eesstt àà ddiirree qquuee nnoommbbrree ddee ppeerrssoonnnneess ccoommpptteenntt ssuurr ssaa ccoommppéétteennccee eett ssaa vviiggiillaannccee.. UUnn ccoonntteenneeuurr eemmppoottéé ddee mmaanniièèrree ddééffeeccttuueeuussee,, nnoottaammmmeenntt lloorrssqquu''iill ttrraannssppoorrttee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, eexxppoossee llaa ppeerrssoonnnnee qquuii aauurraa àà llee mmaannuutteennttiioonnnneerr,, àà ddeess rriissqquueess ccoonnssiiddéérraabblleess.. ( 1 ) CA de Rouen 2ième Chambre Civile 5 Décembre 1991 : Juris Data n°048678.
 27. 27. 26 PPrréécciissoonnss qquu''eenn mmaattiièèrree ddee cchhaarrggeemmeenntt ddee ccoonntteenneeuurr,, llaa nnoottiioonn dd''aarrrriimmaaggee ppeerrdd sseennssiibblleemmeenntt ddee ssoonn iimmppoorrttaannccee.. LLàà ooùù llaa ccéélléérriittéé ddee llaa ppeerrssoonnnnee cchhaarrggééee ddee cceettttee ooppéérraattiioonn eesstt nnéécceessssaaiirree rrééssiiddee ddaannss llee ssaaiissiissssaaggee ((oouu ccaallaaggee)).. LLee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall ddee ccoonntteenneeuurrss ccoommpprreenndd ggéénnéérraalleemmeenntt uunnee ttrraavveerrssééee eenn mmeerr pplluuss oouu mmooiinnss lloonngguuee eett pplluuss oouu mmooiinnss rriiggoouurreeuussee.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee ccoonntteennuu eett llee ccoonntteennaanntt ssoonntt ssoouummiiss àà uunn eennsseemmbbllee ddee ffoorrcceess qquuii nnee ss''eexxeerrcceenntt ppaass aauu ccoouurrss dduu ttrraannssppoorrtt rroouuttiieerr oouu ffeerrrroovviiaaiirree.. RRaappppeelloonnss qquu’’uunn nnaavviirree eenn mmeerr ppeeuutt ssee ddééppllaacceerr ddaannss ssiixx ddiirreeccttiioonnss ddiifffféérreenntteess ((ppiilloonnnneemmeenntt,, eemmbbaarrddééeess,, llaacceettss,, ttaannggaaggee,, ""ssuurrggee"" eett rroouulliiss)) ddee ssoorrttee qquuee llee ccoonntteenneeuurr sseerraa ssoouummiiss àà ddeess mmoouuvveemmeennttss ddee bbaass eenn hhaauutt,, dd''uunn ccôôttéé àà ll''aauuttrree eett dd''aavvaanntt eenn aarrrriièèrree aauu ccoouurrss ddee llaa ttrraavveerrssééee.. AAiinnssii iill ccoonnvviieenntt ddee tteenniirr ccoommppttee ddee cceess pphhéénnoommèènneess lloorrssqquu''oonn cchhaarrggee eett aassssuujjeettttiitt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss uunnee uunniittéé ddee cchhaarrggee.. VVuu ll''iimmppoorrttaannccee ddee cceettttee ooppéérraattiioonn,, ll''OOMMII aa ééllaabboorréé ddeess ddiirreeccttiivveess rreecceennssaanntt lleess pprriinncciippeess eesssseennttiieellss ddee llaa ssééccuurriittéé ddee ll''eemmppoottaaggee.. AA.. LLeess rrèègglleess ggéénnéérraalleess DDaannss sseess ddiirreeccttiivveess ssuurr llaa ffoorrmmaattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee cchhaarrggeemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss ddaannss lleess ccoonntteenneeuurrss,, ll''OOMMII iinnssiissttee ssuurr llee ffaaiitt qquu''iill eesstt ffoorrtteemmeenntt rreeccoommmmaannddéé aauuxx ppeerrssoonnnneess cchhaarrggééeess ddee ll''eemmppoottaaggee ddee cceettttee uunniittéé ddee ccoonnssuulltteerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee cchhaarrggeemmeenntt eett ll''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddaannss lleess ccoonntteenneeuurrss ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt vvoolluummiinneeuusseess oouu lloouurrddeess,, aaiinnssii qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss cciitteerrnneess eett lleess ccoonntteenneeuurrss rrééffrriiggéérrééss (( 11 )) .. LLaa pprreemmiièèrree rrèèggllee àà rreessppeecctteerr eesstt ddee vvéérriiffiieerr ll''ééttaatt dduu ccoonntteenneeuurr ;; eenn eeffffeett,, cceelluuii--ccii ddooiitt êêttrree ssoolliiddee eett eenn bboonn ééttaatt.. OOuuttrree lleess rrèègglleess ccoonncceerrnnaanntt ll''ééttaatt dduu ccoonntteenneeuurr ((ééttaatt iinnttéérriieeuurr eett eexxttéérriieeuurr)),, iill sseerraa iimmppoorrttaanntt dd''ééttuuddiieerr ll''aarrrriimmaaggee ddee ll''eennsseemmbbllee ddee llaa ccaarrggaaiissoonn dd''uunn ccoonntteenneeuurr aavvaanntt ddee llee rreemmpplliirr eett ddee ppllaacceerr ccôôttee àà ccôôttee ddeess ccoolliiss ddee mmaarrcchhaannddiisseess aayyaanntt uunnee rrééssiissttaannccee aapppprroopprriiééee ddee mmaanniièèrree àà oobbtteenniirr uunn aarrrriimmaaggee sseerrrréé eett àà vveeiilllleerr ddaannss ttoouuttee llaa mmeessuurree dduu ppoossssiibbllee àà llaa ccoommppaattiibbiilliittéé ddeess ccoolliiss.. DDee pplluuss,, iill ccoonnvviieenntt dd''aappppoorrtteerr uunn ssooiinn ppaarrttiiccuulliieerr àà ll''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddeess uunniittééss lloouurrddeess ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr ppoouurr eemmppêêcchheerr lleeuurr mmoouuvveemmeenntt.. LL''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt eesstt uunnee ooppéérraattiioonn eesssseennttiieellllee ppoouurr pprroottééggeerr llaa ccaarrggaaiissoonn.. IIll ffaauuddrraa aauussssii vveeiilllleerr àà ccee qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssee ttrroouuvvaanntt ddaannss uunn mmêêmmee ccoonntteenneeuurr ssooiitt ccoommppaattiibblleess.. AAiinnssii ll''aarrrriimmaaggee ddeevvrraa tteenniirr ccoommppttee ddee cceerrttaaiinneess iinnccoommppaattiibbiilliittééss.. ( 1 ) Directives OMCI – OIT sur « La formation en matière de chargement des cargaisons dans les conteneurs » Londres 1978.
 28. 28. 27 UUnn eemmppoottaaggee aapppprroopprriiéé eesstt ffoonnddaammeennttaall lloorrssqquu''iill ss''aaggiitt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx pprreessccrriippttiioonnss ffiigguurraanntt ddaannss llee ccooddee IIMMDDGG.. NNoouuss éévviitteerroonnss ddee rreepprreennddrree ll''éénnuumméérraattiioonn ffaassttiiddiieeuussee dduu CCooddee IIMMDDGG,, ttoouutt eenn pprréécciissaanntt qquuee ccee ddeerrnniieerr iinnssiissttee ffoorrtteemmeenntt ssuurr llaa nnéécceessssiittéé dd''aapppplliiqquueerr rriiggoouurreeuusseemmeenntt sseess ddiissppoossiittiioonnss.. PPaarrmmii cceelllleess--ccii oonn ppeeuutt nnootteerr,, ll''oobblliiggaattiioonn ffaaiittee aauu cchhaarrggeeuurr ddee ffoouurrnniirr ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuurr lleess pprroopprriiééttééss ccaarraaccttéérriissaanntt tteellllee oouu tteellllee mmaarrcchhaannddiissee.. AAiinnssii lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ddeevvrroonntt êêttrree aarrrriimmééeess eett ssaaiissiieess aavveecc llaa pplluuss ggrraannddee rriigguueeuurr.. DDee pplluuss,, lleess uunniittééss ccoonntteennaanntt ccee ggeennrree ddee ccaarrggaaiissoonnss ddeevvrroonntt iimmppéérraattiivveemmeenntt rreessppeecctteerr lleess oobblliiggaattiioonnss dd''ééttiiqquueettaaggee eett ddee mmaarrqquuaaggee tteelllleess qquuee ssttiippuullééeess ddaannss llee ccooddee IIMMDDGG.. IIll sseerraa ééggaalleemmeenntt eexxiiggéé ddee llaa ppeerrssoonnnnee qquuii ss''eesstt cchhaarrggééee dduu rreemmpplliissssaaggee dduu ccoonntteenneeuurr,, uunn cceerrttiiffiiccaatt dd''eemmppoottaaggee aatttteessttaanntt qquuee ll''ooppéérraattiioonn aa ééttéé eeffffeeccttuuééee ddee mmaanniièèrree aapppprroopprriiééee eett ssooiiggnneeuussee.. LLaa CCoouurr dd''AAppppeell ddee PPaarriiss,, ddaannss uunn aarrrrêêtt dduu 2211 jjuuiinn 11995522,, aa pprréécciisséé qquuee ""ppoouurr llee ssaaiissiissssaaggee eett ll''aarrrriimmaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ll''eexxppééddiitteeuurr ddooiitt tteenniirr ccoommppttee ddeess cchhooccss ddee mmaannœœuuvvrreess éévveennttuueellss eett nnee ppaass ssee ccoonntteenntteerr dd''aarrrriimmeerr ddeess ffûûttss aavveecc uunn ssiimmppllee ffiill ddee ffeerr (( 22 )) .. AAuussssii eesstt--iill iimmppoorrttaanntt ddee pprréécciisseerr qquuee cceess oobblliiggaattiioonnss ccoonncceerrnneenntt aauussssii bbiieenn ll''aarrrriimmaaggee eett llee ssaaiissiissssaaggee iinntteerrnnee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss llee ccoonntteenneeuurr qquuee ll''aarrrriimmaaggee eett llee ssaaiissiissssaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss ddeess rreemmoorrqquueess eemmpprruunnttaanntt ddeess nnaavviirreess rroouulliieerrss.. BB.. LLeess ssaannccttiioonnss eenn ccaass ddee ddééssaarrrriimmaaggee iinntteerrnnee CC''eesstt ddaannss uunn aarrrrêêtt dduu 2277 MMaarrss 11997733,, AAmméérriiccaann MMaacchhiinneerryy IInndduussttrriieess cc// AAttllaannttiicc ccoonnttaaiinneerr LLiinnee,, qquuee llaa cchhaammbbrree ccoommmmeerrcciiaallee ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn aa ffiixxéé ll''oobblliiggaattiioonn dd''aarrrriimmaaggee iinntteerrnnee dduu cchhaarrggeeuurr (( 33 )) .. EEnn ll''eessppèèccee,, ll''aarrmmaatteeuurr aavvaaiitt ffoouurrnnii uunn ccoonntteenneeuurr aauu ffaabbrriiccaanntt ddee mmaacchhiinneess àà llaavveerr ;; llee ccoonntteenneeuurr ffuutt eemmppoottéé ddeess ddiitteess mmaacchhiinneess eett cchhaarrggéé ssuurr llee ppoorrttee-- ccoonntteenneeuurrss «« SSUUFFFFRREENN »».. AArrrriivvéé aauu HHaavvrree,, ddeess aavvaarriieess ffuurreenntt ccoonnssttaattééeess.. IIll eenn eesstt rreessssoorrttii qquuee lleess mmaacchhiinneess ddéébboorrddaaiieenntt dduu ccoonntteenneeuurr,, ccee qquuii lleess rreennddaaiieenntt sseennssiibblleess aauu rroouulliiss.. SSee vvooyyaanntt iimmppuuttéé ll''eennttiièèrree rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ddoommmmaaggee,, llee cchhaarrggeeuurr ffîîtt vvaallooiirr uunn mmaannqquuee ddee bbaassee llééggaallee ddaannss llaa ddéécciissiioonn dd''AAppppeell,, aauuccuunn ccaass eexxcceeppttéé ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess nn''aayyaanntt ééttéé iinnvvooqquuéé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. ( 2 ) CA Paris, 21 juin 1952 : SNCF c/ Rochu ; décision confirmée par Cass. 3 mai 1955, BT 1955, page 199. ( 3 ) Com. 27 Mars 1973 : Arrêt American Machinery Industries c/ Atlantic container Line, BT 1973, page 240.
 29. 29. 28 LLaa HHaauuttee CCoouurr rreellèèvvee cceeppeennddaanntt uunn ccaass eexxcceeppttéé éévvooqquuéé ppaarr llaa CCoouurr dd''AAppppeell eenn ll''ooccccuurrrreennccee,, ll''aaccttee oouu oommiissssiioonn dduu cchhaarrggeeuurr pprréévvuu ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ((aarrtt.. 44 aalliinnééaa 22)) .. AAiinnssii llee ddoommmmaaggee pprroovveennaaiitt ddoonncc ddee llaa mmaauuvvaaiissee ddiissppoossiittiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll''iinnttéérriieeuurr dduu ccoonntteenneeuurr.. LLaa ccaauussee rreetteennuuee ééttaanntt «« ll''aabbsseennccee ddee ttoouutt ccaallaaggee ttrraannssvveerrssaall pprroopprree àà aassssuurreerr lleess ssoocclleess ddeess mmaacchhiinneess ssuurr lleess ccoorrnniièèrreess ddee ppiieedd dduu ccoonntteenneeuurr ;; ccaallaaggee iinnddiissppeennssaabbllee ppoouurr ggaarraannttiirr llaa bboonnnnee tteennuuee dd''uunn eennsseemmbbllee ddeevvaanntt êêttrree ccaappaabbllee ddee rrééssiisstteerr aauu rroouulliiss hhaabbiittuueell,, eenn JJaannvviieerr,, eenn AAttllaannttiiqquuee NNoorrdd.. »» CCeettttee jjuurriisspprruuddeennccee ccoonnffiirrmmee ddoonncc ll''eexxoonnéérraattiioonn ddee ll''aarrmmaatteeuurr dduu ffaaiitt ddee ll''eemmppoottaaggee ddééffeeccttuueeuuxx dduu cchhaarrggeeuurr.. IIII.. LL''aarrrriimmaaggee eenn ppoonnttééee IIll ccoonnvviieenntt ddee ffaaiirree ééttaatt dd''uunn ccaass ddee cchhaarrggeemmeenntt ppaarrttiiccuulliieerr qquuii eesstt llee cchhaarrggeemmeenntt ssuurr llee ppoonntt.. CCee ddeerrnniieerr aa ééttéé ddééffiinnii ccoommmmee ééttaanntt «« ll''éélléémmeenntt hhoorriizzoonnttaall ddee llaa ssttrruuccttuurree dduu nnaavviirree »» (( 11)) .. AAiinnssii,, cceerrttaaiinnss aauutteeuurrss uuttiilliisseenntt llee tteerrmmee «« aarrrriimmaaggee eenn ppoonnttééee »»((22)) aauu lliieeuu dduu tteerrmmee «« cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee »».. CCeettttee eexxpprreessssiioonn ppaarraaiitt pplluuss pprroocchhee ddee llaa rrééaalliittéé qquuee llaa ddeeuuxxiièèmmee,, ssii nnoouuss nnoouuss rrééfféérroonnss àà llaa ddééffiinniittiioonn ddee llaa nnoottiioonn ddee cchhaarrggeemmeenntt qquuii,, rraappppeelloonnss llee,, ccoonnttiieenntt ddeeuuxx ooppéérraattiioonnss ddiissttiinncctteess,, ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt eett ll''aarrrriimmaaggee.. EEnn eeffffeett,, ttoouuttee mmaarrcchhaannddiissee eesstt ddeessttiinnééee àà êêttrree eemmbbaarrqquuééee ppoouurr êêttrree aarrrriimmééee eenn ccaallee oouu ssuurr llee ppoonntt.. PPaarr ssuuiittee,, ll''uuttiilliissaattiioonn dduu tteerrmmee «« aarrrriimmaaggee eenn ppoonnttééee »» ddééccrriitt mmiieeuuxx llaa rrééaalliittéé ddee cceess ooppéérraattiioonnss.. IIll eesstt aaddmmiiss qquuee cceerrttaaiinneess ccaarrggaaiissoonnss ppeeuuvveenntt êêttrree aarrrriimmééeess eett ttrraannssppoorrttééeess eenn ppoonnttééee :: cc''eesstt llee ccaass ddee cceerrttaaiinnss pprroodduuiittss ddaannggeerreeuuxx,, llee bbooiiss,, lleess aanniimmaauuxx vviivvaannttss eett lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddee ggrraannddeess ddiimmeennssiioonnss nnee ppoouuvvaanntt êêttrree cchhaarrggééeess eenn ccaalleess.. AA.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss llééggaalleess 11.. SSeelloonn llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 :: ( 1) G.FIGUIERE et C.REYNIER : Dictionnaire anglais français du commerce maritime, édition Masson 1996, page 41. (2) R.RODIERE, Traité Général de Droit Maritime, Tome 2, page 154.
 30. 30. 29 LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ééccaarrttee ddee ssoonn cchhaammpp dd''aapppplliiccaattiioonn llaa ccaarrggaaiissoonn qquuii eesstt ddééccllaarrééee ccoommmmee mmiissee ssuurr llee ppoonntt eett aaiinnssii ttrraannssppoorrttééee ((aarrttiiccllee 11 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn)).. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn ttiirree ttoouuttee ssoonn iimmppoorrttaannccee dduu ffaaiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt vvaallaabblleemmeenntt ssttiippuulleerr uunnee ccllaauussee dd''eexxoonnéérraattiioonn oouu ddee lliimmiittaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess aaiinnssii cchhaarrggééee ssuurr llee ppoonntt :: llaa pplluuppaarrtt ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss éémmiiss ppaarr lleess ccoommppaaggnniieess mmaarriittiimmeess ccoonnttiieennnneenntt,, dd''aaiilllleeuurrss,, uunnee ccllaauussee dd''eexxoonnéérraattiioonn ddee ccee ttyyppee.. OOnn nnootteerraa qquuee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 aaddooppttee uunnee ppoossiittiioonn pplluuss nnuuaannccééee.. 22.. LLee cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee sseelloonn llaa llooii ddee 11996666 :: AAuuxx tteerrmmeess ddee ll''aarrttiiccllee 2222:: «« SSaauuff ppoouurr llee ppeettiitt ccaabboottaaggee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoommmmeett uunnee ffaauuttee ssii,, eenn ll''aabbsseennccee ddee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr mmeennttiioonnnnéé ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ddee ddiissppoossiittiioonnss rréégglleemmeennttaaiirreess qquuii ll''iimmppoosseenntt,, iill aarrrriimmee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssuurr llee ppoonntt dduu nnaavviirree »».. AAiinnssii,, iill yy aa ttrrooiiss eexxcceeppttiioonnss àà ll''iinntteerrddiiccttiioonn dd''aarrrriimmaaggee ssuurr llee ppoonntt :: ppeettiitt ccaabboottaaggee,, ddiissppoossiittiioonnss rréégglleemmeennttaaiirreess qquuii ll''iimmppoosseenntt,, ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr mmeennttiioonnnnéé ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. TToouutteeffooiiss llaa llooii nn°° 7799--11110033 dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799 aa aajjoouuttéé uunn 22èèmmee aalliinnééaa sseelloonn lleeqquueell «« llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr eesstt ssuuppppoosséé ddoonnnnéé eenn ccaass ddee cchhaarrggeemmeenntt dduu ccoonntteenneeuurr àà bboorrdd ddee nnaavviirreess mmuunniiss dd''iinnssttaallllaattiioonnss aapppprroopprriiééeess ppoouurr ccee ttyyppee ddee ttrraannssppoorrtt »».. LLee cchhaarrggeemmeenntt ssuurr llee ppoonntt dduu nnaavviirree ppeeuutt mmeettttrree eenn ccaauussee llaa ssttaabbiilliittéé ppaarr uunnee mmooddiiffiiccaattiioonn dduu cceennttrree ddee ggrraavviittéé.. DDee pplluuss,, ll''eennccoommbbrreemmeenntt dduu ppoonntt eesstt uunnee ssoouurrccee ddee ddaannggeerr ppoouurr ll''ééqquuiippaaggee.. AAiinnssii ll''eexxcceeppttiioonn dduu ppeettiitt ccaabboottaaggee ss''eexxpplliiqquueerraaiitt ppaarr ll''aabbsseennccee ddee mmiissee eenn ccaauussee ddee llaa ssééccuurriittéé dduu ffaaiitt ddee llaa ccoouurrttee dduurrééee dduu vvooyyaaggee,, ddee ll''iinnaappttiittuuddee pphhyyssiiqquuee ddeess ccaalleess ddeess ccaabbootteeuurrss àà rreecceevvooiirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn rraaiissoonn ddee lleeuurr eexxiigguuïïttéé,, oouu ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt ddee ll''aabbsseennccee ddee ccaallee (( 11 )) .. LLaa mmaarrcchhaannddiissee cchhaarrggééee ssuurr llee ppoonntt eesstt ssoouummiissee àà ddeess rriissqquueess dd''eennllèèvveemmeenntt ppaarr llaa mmeerr eett dd''aavvaarriieess ((bbrriiss dduuss àà uunn ddééssaarrrriimmaaggee,, mmoouuiillllee....)).. DDee pplluuss lleess ccoommppaaggnniieess ( 1 ) M. REMOND – GOUILLOUD : « Droit Maritime », Pedone 1988 n°565.
 31. 31. 30 dd''aassssuurraanncceess mmaarriittiimmeess rreeffuusseenntt ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass,, ddee pprreennddrree àà lleeuurr cchhaarrggee lleess rriissqquueess ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aaiinnssii aarrrriimmééeess.. LLee llééggiissllaatteeuurr aa eessttiimméé nnéécceessssaaiirree ddee pprroottééggeerr llee cchhaarrggeeuurr ccoonnttrree ddee ttyyppee ddee cchhaarrggeemmeenntt eenn eemmppêêcchhaanntt qquu''iill ppuuiissssee aavvooiirr lliieeuu àà ssoonn iinnssuu,, eenn eexxiiggeeaanntt ssoonn ccoonnsseenntteemmeenntt.. BB.. LL''aarrrriimmaaggee ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess mmuunniiss dd''iinnssttaallllaattiioonnss aapppprroopprriiééeess RRaappppeelloonnss qquuee llee ppoonntt eesstt llaa ppaarrttiiee dduu nnaavviirree aauu ddeessssuuss ddee llaaqquueellllee ssee ssiittuueenntt lleess ssuuppeerrssttrruuccttuurreess,, cchhââtteeaauu,, ggaaiillllaarrdd eett dduunneettttee.. LLee ppoonntt eesstt ppeerrccéé dd''oouuvveerrttuurreess ppeerrmmeettttaanntt ll''aaccccèèss aauuxx ééttaaggeess iinnfféérriieeuurrss dduu nnaavviirree ((lleess eennttrreeppoonnttss oouu ééccoouuttiilllleess)) (( 22 )) .. LLaa mmaarrcchhaannddiissee aarrrriimmééee ssuurr llee ppoonntt dduu nnaavviirree eesstt ddoonncc eenn pplleeiinn aaiirr eett llaa ssttrruuccttuurree dduu nnaavviirree nnee lluuii ooffffrree,, àà pprriioorrii,, aauuccuunnee pprrootteeccttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree ccoonnttrree lleess iinntteemmppéérriieess.. CCeeppeennddaanntt,, aauujjoouurrdd''hhuuii,, nnoommbbrree ddee nnaavviirreess ssoonntt ééqquuiippééss ccoonnvveennaabblleemmeenntt aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr rreecceevvooiirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ssuurr llee ppoonntt eett ssuurrttoouutt ddee ppoouuvvooiirr lleess aarrrriimmeerr eett lleess ffiixxeerr ssoolliiddeemmeenntt TTeennaanntt ccoommppttee ddee llaa ggaarraannttiiee ddee ssééccuurriittéé ssuuffffiissaannttee qquuee cceess iinnssttaallllaattiioonnss ooffffrreenntt aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ccoonntteenneeuurriissééeess,, llee llééggiissllaatteeuurr,, ppaarr llaa llooii nn°° 7799--11110033 dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799,, aa aajjoouuttéé àà ll''aarrttiiccllee 2222 ddee llaa llooii ddee 11996666,, uunn aalliinnééaa 22 ddiissppoossaanntt qquuee llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr eesstt ssuuppppoosséé ddoonnnnéé eenn ccaass ddee cchhaarrggeemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess mmuunniiss dd''iinnssttaallllaattiioonnss aapppprroopprriiééeess ppoouurr ccee ttyyppee ddee ttrraannssppoorrtt.. OOnn aa ppuu aavvaanncceerr qquuee llaa ddiissppaarriittiioonn ddeess rriissqquueess eennccoouurruuss ppaarr llaa ppoonnttééee jjuussttiiffiiaaiitt cceettttee ddiissppoossiittiioonn (( 11)) .. EEnn eeffffeett,, llee ssyyssttèèmmee ddee ffiixxaattiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss eett ll''eexxiisstteennccee ddeess tteeuugguueess ((ssuuppeerrssttrruuccttuurreess ffoorrmmaanntt aabbrrii àà ll''aavvaanntt dduu nnaavviirree)),, rréédduuiisseenntt lleess rriissqquueess ddee ddééssaarrrriimmaaggee eett ddee cchhuuttee.. SSeelloonn AA.. GGAAIILLLLEETT((22)) ,, lleess nnaavviirreess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss ssoonntt ccoonnççuuss ddee tteellllee mmaanniièèrree qquuee pplluuss dduu ttiieerrss ddeess ccoonntteenneeuurrss cchhaarrggééss ssoonntt aarrrriimmééss eenn ppoonnttééee.. AAiinnssii ddaannss cceess ccoonnddiittiioonnss,, llaa nnéécceessssiittéé dd''oobbtteenniirr ll''aaccccoorrdd ddeess cchhaarrggeeuurrss eennttrraaîînneerraaiitt ddeess ddééllaaiiss ( 2 ) JOBIN Nicolas : « Le transport en pontée en Droit anglais et français », CDMT 2002, page 28. ( 1) M REMOND- GOUILLOUD . citée supra. (2) GAILLET Alain : « Etude de la responsabilité dans le cas d’un chargement en pontée » DMF 1972, 515
 32. 32. 31 iinnccaallccuullaabblleess eett llaa rruuiinnee dduu ssyyssttèèmmee.. LLee cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee àà bboorrdd dd''uunn nnaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss rrééppoonndd ddoonncc àà uunnee nnéécceessssiittéé ccoommmmeerrcciiaallee eett llee llééggiissllaatteeuurr eenn aa ttiirréé lleess ccoonnssééqquueenncceess.. QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, lleess ppeerrssoonnnneess cchhaarrggééeess ddeess ooppéérraattiioonnss dd''aarrrriimmaaggee nnee ddeevvrroonntt ppaass ooccccuulltteerr lleess pprreessccrriippttiioonnss tteecchhnniiqquueess ccoonnssiiggnnééeess ddaannss llee rreeccuueeiill ddee rrèègglleess pprraattiiqquueess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee ll''aarrrriimmaaggee eett ddee ll''aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss ((rreeccuueeiill CCSSSS)).. CC.. LL''aarrrriimmaaggee ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess nnoonn ssppéécciiaalleemmeenntt ccoonnççuuss oouu aamméénnaaggééss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddeess ccoonntteenneeuurrss LL''aannnneexxee 11 dduu rreeccuueeiill CCSSSS pprréévvooiitt qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss ttrraannssppoorrttééss ssuurr llee ppoonntt ddeess nnaavviirreess ccoonnssiiddéérrééss ddeevvrraaiieenntt êêttrree aarrrriimmééss ppaarraallllèèlleemmeenntt àà ll''aaxxee dduu nnaavviirree eett nnee ddooiivveenntt ppaass ddééppaasssseerr llee bboorrddéé.. DDee pplluuss ddeess ccoonntteenneeuurrss ddeevvrroonntt êêttrree aarrrriimmééss eett aassssuujjeettttiiss ddee mmaanniièèrree àà ppeerrmmeettttrree aauu ppeerrssoonnnneell ddee ppaasssseerr eett dd''eexxééccuutteerr ssaannss ddaannggeerr lleess ttââcchheess nnéécceessssaaiirreess ppoouurr ll''eexxppllooiittaattiioonn dduu nnaavviirree.. IIll ccoonnvviieenntt ddee vvéérriiffiieerr qquu’’iillss nn''eexxeerrcceenntt,, àà aauuccuunn mmoommeenntt,, ddeess ccoonnttrraaiinntteess eexxcceessssiivveess ssuurr llee ppoonntt oouu lleess ééccoouuttiilllleess lleess rreecceevvaanntt.. LLeess ccoonntteenneeuurrss dduu bbaass ddeevvrraaiieenntt,, lloorrssqquu''iillss nnee rreeppoosseenntt ppaass ssuurr ddeess ddiissppoossiittiiffss ddee ggeerrbbaaggee,, êêttrree aarrrriimmééss ssuurr ddeess ppiièècceess ddee bbooiiss dd''uunnee ééppaaiisssseeuurr ssuuffffiissaannttee eett tteenniirr ccoommppttee ddee llaa ppoossiittiioonn eett ddee llaa rrééssiissttaannccee ddeess ppooiinnttss dd''aannccrraaggee.. CCeess nnaavviirreess ssoonntt ddoonncc tteennuuss ddee ddiissppoosseerr dduu mmaattéérriieell ddee ssaaiissiissssaaggee eenn qquuaannttiittéé ssuuffffiissaannttee eett dd''uunnee qquuaalliittéé iirrrréépprroocchhaabbllee.. AAiinnssii,, ll’’aarrrriimmaaggee eett llee ssaaiissiissssaaggee ssuurr cceess nnaavviirreess ddeemmaannddeenntt pplluuss ddee ddiilliiggeennccee ppuuiissqquuee lleess ssttrruuccttuurreess dduu bbââttiimmeenntt nnee lleeuurr ggaarraannttiisssseenntt ppaass uunn aassssuujjeettttiisssseemmeenntt ssoolliiddee.. IIIIII.. LLeess rrèègglleess ccoonncceerrnnaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess SSoonntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee ddaannggeerreeuusseess,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii ffoonntt ccoouurriirr ddeess rriissqquueess ssppéécciiaauuxx aauuxx nnaavviirreess,, aauuxx ppeerrssoonnnneess àà bboorrdd eett àà ll''eennvviirroonnnneemmeenntt mmaarriinn (( 11)) .. ( 1) « La sécurité en mer » Philippe BOISSON édition Grafic FOTO.

×