Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dess aesm

268 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dess aesm

 1. 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT ,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE MMéémmooiirree pprréésseennttéé ppaarr PPaauull SSaannddffoorrdd PPoouurr llee DDEESSSS ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss SSoouuss llaa DDiirreeccttiioonn ddee MMoonnssiieeuurr CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL.. LL’’AAGGEENNCCEE EEUURROOPPEEEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE
 2. 2. 2 AAnnnnééee ddee ssoouutteennaannccee 22000011//22000022 SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....55 TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR :: LLEESS DDEEFFAAIILLLLAANNCCEESS DDUU SSYYSSTTEEMMEE AACCTTUUEELL DDEE SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE……………………………………………………………………………………………………………………………………1111 CChhaappiittrree pprreemmiieerr.. LLee rrôôllee pprriimmoorrddiiaall mmaaiiss iinnssuuffffiissaanntt ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee……………………………………………………………………………………………………………………………………..1122 DDeeuuxxiièèmmee cchhaappiittrree .. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee :: ffeerr ddee llaannccee ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee……………………………………………………………………………………………………………………………………..1188 TTrrooiissiièèmmee cchhaappiittrree.. DDeess ccoonnttrrôôlleess nnaattiioonnaauuxx iinnssuuffffiissaannttss eett iinneeffffiiccaacceess………………2266 TTIITTRREE 22 LL’’AAGGEENNCCEE EEUURROOPPEEEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE :: EEMMEERRGGEENNCCEE DD’’UUNN CCOONNTTRRÔÔLLEE SSUUPPRRAANNAATTIIOONNAALL ……………………………………………………....2288 PPrreemmiieerr cchhaappiittrree :: LLee vveecctteeuurr dd’’uunnee hhaarrmmoonniissaattiioonn pprrééaallaabbllee àà uunnee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee dduurraabbllee……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2299 DDeeuuxxiièèmmee cchhaappiittrree :: LLeess mmooyyeennss mmiiss àà ddiissppoossiittiioonn ddee ll’’AAEESSMM……………………………………..3388 TTIITTRREE 33.. AAGGEENNCCEE EEUURROOPPEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE OOUU EEMMBBRRYYOONN DD’’UUNNEE GGAARRDDEE CCOOTTEESS EEUURROOPPEEEENNNNEE ??……………………………………………………..4477
 3. 3. 3 CChhaappiittrree pprreemmiieerr.. LLeess GGaarrddee ccôôtteess aamméérriiccaaiinneess :: mmiissssiioonnss ssiimmiillaaiirreess,, aapppprroocchhee ddiifffféérreennttee……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....4488 DDeeuuxxiièèmmee cchhaappiittrree.. UUnnee ggaarrddee ccôôtteess eeuurrooppééeennnnee……………………………………………………………………..5522 CCOONNCCLLUUSSIIOONN…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6600 RREESSUUMMEE LLeess ddééggââttss pprroovvooqquuééss ppaarr llee nnaauuffrraaggee ddee ll’’EErriikkaa ssuurr ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt bbrreettoonn oonntt rraappppeelléé aauuxx aauuttoorriittééss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess llaa nnéécceessssiittéé ddee rreennffoorrcceerr llee ddiissppoossiittiiff eeuurrooppééeenn ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. LLaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee aa ddoonncc pprréésseennttéé ddeeuuxx sséérriieess ddee mmeessuurreess tteennddaanntt àà ppaalllliieerr aauuxx iinnssuuffffiissaanncceess dduu ssyyssttèèmmee aaccttuueell ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. CCee ssoonntt lleess ppaaqquueettss EErriikkaa II eett IIII.. LLee pprroojjeett dd’’uunnee AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee ffaaiitt ppaarrttiiee dduu sseeccoonndd ttrraaiinn ddee mmeessuurreess.. CCeettttee aaggeennccee ddooiitt nnéécceessssaaiirreemmeenntt ss’’iinnssccrriirree ddaannss uunn ccaaddrree ccoommmmuunnaauuttaaiirree eett nnoonn iinntteerrnnaattiioonnaall.. EEnn eeffffeett,, uunn tteell pprroojjeett nnee ppeeuutt ppaass êêttrree rrééaalliisséé aauu nniivveeaauu dd’’uunnee ssttrruuccttuurree aauussssii uunniivveerrsseellllee qquuee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. LL’’AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee ppeerrmmeettttrraa dd’’aassssuurreerr llaa lliiaaiissoonn eennttrree lleess rréégglleemmeennttaattiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,, ffoorrtteemmeenntt iinnssppiirrééeess ddee llaa llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee,, eett lleess ddiivveerrsseess ssttrruuccttuurreess nnaattiioonnaalleess.. LLaa mmiissee eenn œœuuvvrree dd’’uunnee ppoolliittiiqquuee eeuurrooppééeennnnee vviissaanntt àà aamméélliioorreerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ddaannss lleess eeaauuxx eeuurrooppééeennnneess ddooiitt ssee ffaaiirree ddee ffaaççoonn hhaarrmmoonniissééee.. LL’’AAggeennccee ddeevvrraa ddoonncc ss’’aassssuurreerr qquuee lleess ddiifffféérreennttss EEttaattss mmeemmbbrreess ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ccoonnttrrôôlleenntt lleess nnaavviirreess ttrraannssiittaanntt ppaarr lleeuurrss ppoorrttss aavveecc llaa mmêêmmee rriigguueeuurr.. PPoouurr ccee ffaaiirree eellllee oorrggaanniisseerraa,, ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee ssoonn DDiirreecctteeuurr EExxééccuuttiiff,, ddeess vviissiitteess
 4. 4. 4 ddaannss lleess EEttaattss mmeemmbbrreess aaffiinn ddee ccoonnttrrôôlleerr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess nnoorrmmeess eeuurrooppééeennnneess,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ppoouurr ffoorrmmeerr uunn ppeerrssoonnnneell llooccaall ccoommppéétteenntt.. LLeess rraappppoorrttss ddee cceess vviissiitteess ppeerrmmeettttrroonntt àà llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee dd’’aamméélliioorreerr llaa llééggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree eett ddee ddééggaaggeerr lleess mmeeiilllleeuurreess pprraattiiqquueess eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. AA ll’’iimmaaggee dduu ssyyssttèèmmee aamméérriiccaaiinn,, iill nn’’eesstt ppaass eexxcclluu qquuee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ffééddèèrree lleess ddiivveerrsseess iinnssttiittuuttiioonnss iinnvveessttiieess ddee rreessppoonnssaabbiilliittééss ttoouucchhaanntt àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. NNoouuss ppoouuvvoonnss ddoonncc nnoouuss iinntteerrrrooggeerr ssuurr ll’’éévveennttuuaalliittéé dd’’uunn ffuuttuurr ccoorrppss ddee ggaarrddee--ccôôtteess eeuurrooppééeennnnee ssee ddéévveellooppppaanntt ssuurr lleess bbaasseess ddee ll’’AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee.. AABBSSTTRRAACCTT TThhee ppoolllluuttiioonn ccaauusseedd bbyy tthhee wwrreecckk ooff tthhee EErriikkaa aalloonngg tthhee FFrreenncchh ccooaassttss hhaass rreemmiinnddeedd tthhee EEuurrooppeeaann aauutthhoorriittiieess ooff tthhee nneecceessssiittyy ffoorr rreeiinnffoorrcceemmeenntt ooff mmaarriittiimmee ssaaffeettyy wwiitthhiinn tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn.. TThhee EEuurrooppeeaann CCoommmmiissssiioonn hhaass tthheerreeffoorree pprroodduucceedd ttwwoo sseettss ooff mmeeaassuurreess aaiimmiinngg aatt iimmpprroovviinngg tthhee ffoorrmmeerr mmaarriittiimmee ssaaffeettyy ssyysstteemm:: tthhee EErriikkaa ppaacckkaaggeess II aanndd IIII.. TThhee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff aa EEuurrooppeeaann MMaarriittiimmee SSaaffeettyy AAggeennccyy iiss aa pprrooppoossaall ooff tthhee sseeccoonndd EErriikkaa ppaacckkaaggee.. TThhiiss aaggeennccyy mmuusstt bbee sseett uupp iinn aa EEuurrooppeeaann ccoonntteexxtt aanndd nnoott aann iinntteerrnnaattiioonnaall oonnee.. IInnddeeeedd,, tthhee ssttrruuccttuurree ooffffeerreedd bbyy tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriittiimmee OOrrggaanniissaattiioonn iiss ffaarr ttoooo vvaasstt ttoo aallllooww tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ssuucchh aa pprroojjeecctt.. TThhee EEuurrooppeeaann MMaarriittiimmee SSaaffeettyy AAggeennccyy sshhaallll ccoo--oorrddiinnaattee EEuurrooppeeaann rreegguullaattiioonnss,, mmoossttllyy iinnssppiirreedd bbyy iinntteerrnnaattiioonnaall lleeggiissllaattiioonn,, aanndd tthhee vvaarriioouuss llooccaall aauutthhoorriittiieess..
 5. 5. 5 TThhee aapppplliiccaattiioonn ooff aann eeffffiicciieenntt EEuurrooppeeaann mmaarriittiimmee ssaaffeettyy ppoolliiccyy mmuusstt bbee bbrroouugghhtt oouutt iinn aa hhaarrmmoonniisseedd mmaannnneerr.. TThhee AAggeennccyy mmuusstt tthheerreeffoorree bbee aassssuurreedd tthhaatt tthhee iinnssppeeccttiioonnss ppeerrffoorrmmeedd bbyy tthhee llooccaall ssttaaffff aarree ddoonnee ssoo wwiitthh tthhee ssaammee rriiggoouurr tthhrroouugghhoouutt tthhee ppoorrttss ooff tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn.. TToo ddoo ssoo,, tthhee AAggeennccyy sshhaallll oorrggaanniissee,, tthhrroouugghh iittss EExxeeccuuttiivvee DDiirreeccttoorr’’ss aauutthhoorriittyy,, vviissiittss ttoo tthhee MMeemmbbeerr SSttaatteess ssoo aass ttoo iinnssppeecctt tthhee eeffffeeccttiivveenneessss ooff EEuurrooppeeaann lleeggiissllaattiioonn,, bbuutt aallssoo ttoo ttrraaiinn tthhee llooccaall aauutthhoorriittiieess.. TThhee AAggeennccyy sshhaallll tthheenn pprroodduuccee rreeppoorrttss aaiimmiinngg aatt iimmpprroovviinngg,, iiff nneeeedd,, tthhee aapppprroopprriiaattee EEuurrooppeeaann rreegguullaattiioonnss.. WWee mmuusstt ffiinnaallllyy qquueessttiioonn oouurrsseellvveess oonn tthhee ffuuttuurree ssttrruuccttuurree tthhee EEuurrooppeeaann MMaarriittiimmee SSaaffeettyy AAggeennccyy mmiigghhtt ddeevveelloopp ttoowwaarrddss.. IInnddeeeedd,, tthhee UU..SS.. CCooaasstt GGuuaarrddss hhaadd iinniittiiaallllyy ttaakkeenn tthhee ffoorrmm ooff aann aaggeennccyy.. TThheeyy nnooww cceennttrraalliissee aallll ccoommppeetteenntt aauutthhoorriittiieess iinn rreellaattiioonn ttoo mmaarriittiimmee ssaaffeettyy.. TThhee EEuurrooppeeaann AAggeennccyy mmiigghhtt jjuusstt bbee tthhee ffiirrsstt sstteepp ttoowwaarrddss aa EEuurrooppeeaann CCooaasstt GGuuaarrdd.. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN .. LLeess 2211 eett 2222 jjuuiinn ss’’eesstt tteennuu àà SSéévviillllee uunn ssoommmmeett rrééuunniissssaanntt lleess qquuiinnzzee cchheeffss dd’’EEttaatt eett ddee GGoouuvveerrnneemmeenntt ddeess qquuiinnzzee ppaayyss mmeemmbbrreess ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee..
 6. 6. 6 AA ll’’oorrddrree dduu jjoouurr ddee ccee ssoommmmeett,, llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee ll’’iimmppllaannttaattiioonn ddeess ssiièèggeess ddeess ffuuttuurreess aaggeenncceess eenn ccoouurrss ddee ccrrééaattiioonn ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee.. EElllleess ssoonntt aauu nnoommbbrree ddee 1111,, eett iill eesstt ffoorrtt pprroobbaabbllee qquuee lleess QQuuiinnzzee eeuurrooppééeennss ssee lleess ddiissppuutteenntt.. IIll nn’’yy eenn aauurraa mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt ppaass aasssseezz ppoouurr ttoouutt llee mmoonnddee,, llaa lluuttttee sseerraa ddoonncc ttrrèèss cceerrttaaiinneemmeenntt aacchhaarrnnééee.. LLeess pprrééccééddeennttss ssoommmmeettss eeuurrooppééeennss,, ddoonntt cceelluuii qquuii ss’’eesstt tteennuu àà LLaaeekkeenn dduu 1122 aauu 1155 ddéécceemmbbrree ddeerrnniieerr nn’’oonntt ppaass aabboouuttii àà llaa rrééppaarrttiittiioonn ttaanntt aatttteenndduuee ddeess ssiièèggeess ddeess ffuuttuurreess aaggeenncceess.. LLee pprroojjeett ddee rrééppaarrttiittiioonn aaddrreesssséé ppaarr llaa pprrééssiiddeennccee bbeellggee aa ééttéé rreejjeettéé ppaarr pplluussiieeuurrss mmeemmbbrreess,, ddoonntt llaa FFrraannccee eett ll’’IIttaalliiee11 .. EEnn eeffffeett,, llaa pprrééssiiddeennccee bbeellggee aavvaaiitt ddééssiiggnnéé LLiissbboonnnnee ccoommmmee ssiièèggee dd’’uunnee aaggeennccee ffoorrtteemmeenntt ccoonnvvooiittééee ppaarr llaa FFrraannccee,, ll’’AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee ((ccii--aapprrèèss ll’’AAEESSMM oouu ll’’AAggeennccee)).. LLaa FFrraannccee ssoouuttiieenntt llaa ccaannddiiddaattuurree ddee llaa mmééttrrooppoollee ddee NNaanntteess SSaaiinntt--NNaazzaaiirree eenn vvuuee ddee ll’’oobbtteennttiioonn ddee cceettttee aaggeennccee.. EEllllee ssee ffoonnddee nnoottaammmmeenntt ssuurr llaa ssiittuuaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ddee llaa ccôôttee aattllaannttiiqquuee ffrraannççaaiissee,, ddeess ddaannggeerrss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett eenn ccoonnssééqquueennccee ddeess rriissqquueess ddee ppoolllluuttiioonn éélleevvééss aauuxxqquueellss eellllee eesstt eexxppoossééee,, ppoouurr aattttiirreerr ll’’AAggeennccee vveerrss NNaanntteess.. LL’’aarrgguummeenntt mmaajjeeuurr ddoonntt ddiissppoossee llaa FFrraannccee rrééssuullttee bbiieenn éévviiddeemmmmeenntt ddee llaa ccaattaassttrroopphhee ddee ll’’EErriikkaa.. SSeelloonn MMoonnssiieeuurr JJaaccqquueess CChhiirraacc ""NNaanntteess SSaaiinntt NNaazzaaiirree eett lleess PPaayyss ddee llaa LLooiirree,, ddoonntt llee lliittttoorraall aa ttaanntt ssoouuffffeerrtt dduu nnaauuffrraaggee ddee ll''EErriikkaa,, 1 « Un dîner de marchandages. » par Arnaud LEPARMENTIER et Laurent ZECCHINI. Article publié le 16 décembre 2001 dans Le Monde.
 7. 7. 7 pprréésseenntteenntt,, oobbjjeeccttiivveemmeenntt,, pplluuss ddee ttiittrree qquu''aauuccuunn aauuttrree ccaannddiiddaatt eenn EEuurrooppee àà aaccccuueeiilllliirr llaa ffuuttuurree aaggeennccee..""22 DDee mmêêmmee LLiioonneell JJoossppiinn ddééccllaarraaiitt qquuee ""LLaa ssyymmbboolliiqquuee ddee ll''OOuueesstt,, ccoommppttee tteennuu ddee ll''hhiissttooiirree ddrraammaattiiqquuee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ppoouurr llaa FFrraannccee,, iimmppoossee ddee cchhooiissiirr llaa vviillllee ddee NNaanntteess..""33 RRaappppeelloonnss bbrriièèvveemmeenntt lleess qquueellqquueess cchhiiffffrreess ddee llaa ccaattaassttrroopphhee.. LL’’EErriikkaa,, ppééttrroolliieerr bbaattttaanntt ppaavviilllloonn mmaallttaaiiss,, eesstt aaffffrrééttéé ppaarr llaa ccoommppaaggnniiee TToottaall FFiinnaa llee 1100 ddéécceemmbbrree 11999999 ppoouurr uunn ttrraannssppoorrtt ddee DDuunnkkeerrqquuee àà LLiivvoouurrnnee.. IIll ttrraannssppoorrttee 3300 000000 ttoonnnneess ddee ttoonnnneess ddee ffuueell.. LLee 1122 ddéécceemmbbrree,, ssaa ccooqquuee ssee ffeenndd eenn ddeeuuxx aauu llaarrggee dduu ssuudd ddee llaa ppooiinnttee ddee llaa BBrreettaaggnnee,, ddéévveerrssaanntt ddaannss ll’’OOccééaann AAttllaannttiiqquuee uunnee mmaarrééee nnooiirree aauuxx ccoonnssééqquueenncceess ddrraammaattiiqquueess.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ddééggââttss ccaauussééss àà ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ,, ccee ssoonntt 445500 kkiilloommèèttrreess ddeess ccôôtteess ffrraannççaaiisseess qquuii oonntt ééttéé ppoolllluuééeess ppaarr 1155 000000 ttoonnnneess ddee ffuueell ddéévveerrssééss,, eennttrree 660000 000000 eett uunn mmiilllliioonn dd’’ooiisseeaauuxx qquuii oonntt ééttéé ttoouucchhééss,, ddoonntt uunnee ggrraannddee mmaajjoorriittéé nn’’aa ppaass ssuurrvvééccuu.. LLeess ccrrééddiittss aaffffeeccttééss aauuxx PPllaannss PPOOLLMMAARR ss’’ééllèèvveenntt àà pprrèèss ddee 1155 mmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ppeerrttee ddee vviieess hhuummaaiinneess,, hheeuurreeuusseemmeenntt,, iill nn’’yy eenn aa ppaass eeuu.. LLeess 2266 mmeemmbbrreess dd’’ééqquuiippaaggee oonntt ppuu êêttrree hhéélliittrreeuuiillllééss aavvaanntt qquuee llee nnaavviirree nnee ssoommbbrree.. EEnn rreevvaanncchhee lleess aaccttiivviittééss ééccoonnoommiiqquueess aafffféérreenntteess aauu lliittttoorraall oonntt ééggaalleemmeenntt ééttéé ffoorrtteemmeenntt ttoouucchhééeess.. LLee lliittttoorraall bbrreettoonn qquuii ccoommppttee eesssseennttiieelllleemmeenntt ssuurr lleess aaccttiivviittééss ddee ppêêcchhee eett ssuurr llee ttoouurriissmmee aa ccoonnnnuu uunn ccoonnssiiddéérraabbllee mmaannqquuee àà ggaaggnneerr44 .. 2 Communiqué du Président de la République du 7 décembre 2001, recueilli sur le site de la candidature officielle de Nantes. www.nsn-candidature.com 3 Extrait de la conférence de presse à l'issue du Conseil européen de Laeken, Belgique. 15 décembre 2001. 4 Mémoire « L’affaire Erika » présenté par Chloé Ebert pour le DESS de Droit Maritime et Transports de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence. Année de soutenance 1999/2000.
 8. 8. 8 LLee bbiillaann eesstt iinnqquuiiééttaanntt.. NNoouuss ppoouuvvoonnss cchhiiffffrreerr aauu ttoottaall lleess ddoommmmaaggeess ssuubbiiss ppaarr lleess ccôôtteess ffrraannççaaiisseess àà pplluuss dd’’uunn mmiilllliiaarrdd dd’’eeuurrooss.. IIll ffaauutt aajjoouutteerr àà cceellaa ll’’iimmppaacctt ppssyycchhoollooggiiqquuee qquu’’uunnee tteellllee ccaattaassttrroopphhee ppeeuutt aavvooiirr ssuurr ll’’ooppiinniioonn ppuubblliiqquuee,, uunn iimmppaacctt aaccccrruu ppaarr uunnee ddrraammaattiissaattiioonn eexxcceessssiivvee rrééaalliissééee ppaarr lleess mmeeddiiaa ddee llaa ccaattaassttrroopphhee ddee ll’’EErriikkaa.. MMaaiiss cceettttee ccaattaassttrroopphhee aa eeuu ll’’aavvaannttaaggee ddee pprroovvooqquueerr uunn éélleeccttrroocchhoocc aattttiirraanntt ttoouuss lleess rreeggaarrddss ssuurr ll’’ééttaatt ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee pprroodduuiittss ppééttrroolliieerrss.. UUnnee ffooiiss ccaallmmééee llaa ffoollllee rreecchheerrcchhee ddee rreessppoonnssaabblleess,, vvooiirree ddee bboouuccss éémmiissssaaiirreess aanniimmééee eett eennccoouurraaggééee ppaarr lleess mmeeddiiaa,, nnoouuss aavvoonnss ppuu aassssiisstteerr àà uunnee rrééfflleexxiioonn ggéénnéérraallee mmeennééee àà llaa ffooiiss ppaarr lleess iinnssttaanncceess ffrraannççaaiisseess,, ccoommmmuunnaauuttaaiirreess eett iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, ttoouutteess ddéétteerrmmiinnééeess àà ffaaiirree eenn ssoorrttee qquu’’uunnee aauuttrree ccaattaassttrroopphhee nnee ssee rreepprroodduuiissee ppaass.. CCeett eeffffoorrtt ddee rrééfflleexxiioonn aa eennttrraaîînnéé uunn ttrraavvaaiill llééggiissllaattiiff àà ll’’éécchheellllee ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. EEllllee aa ééttéé àà ll’’oorriiggiinnee dd’’uunn mmoouuvveemmeenntt llééggiissllaattiiff iimmppoorrttaanntt ddee llaa ppaarrtt ddee llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee eenn vvuuee ddee ll’’aaddooppttiioonn ddee mmeessuurreess vviissaanntt àà rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett dd’’éévviitteerr qquuee ssee rreepprroodduuiisseenntt àà ll’’aavveenniirr ccee ggeennrree ddee ccaattaassttrroopphhee.. UUnn pprreemmiieerr ccoorrppss ddee mmeessuurreess aa ééttéé ccoommmmuunniiqquuéé ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee llee 2211 mmaarrss 22OOOOOO,, ssooiitt sseeuulleemmeenntt ttrrooiiss mmooiiss aapprrèèss qquuee ll’’EErriikkaa aaiitt ccoommmmeennccéé àà ddéévveerrsseerr ssoonn ffuueell ddaannss ll’’ooccééaann.. CC’’eesstt llee «« PPaaqquueett EErriikkaa II »»55 tteennddaanntt àà aamméélliioorreerr llaa ssééccuurriittéé dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddeess pprroodduuiittss ppééttrroolliieerrss.. 5 Paquet Erika 1. COM(2000) 142 final. Journal Officiel des Communautés Européennes C 212 E. 21 mars 2000.
 9. 9. 9 LLee PPaaqquueett EErriikkaa II vviissee àà rreemmpplliirr ttrrooiiss bbuuttss qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ccoonnssiiddèèrree ccoommmmee ééttaanntt ffoonnddaammeennttaauuxx eenn vvuuee ddee rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee:: •• rreennffoorrcceerr lleess ccoonnttrrôôlleess ddaannss lleess ppoorrttss,, •• rreennffoorrcceerr lleess ccoonnttrrôôlleess ssuurr lleess aaccttiivviittééss ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, •• aaccccéélléérreerr llee ccaalleennddrriieerr dd’’éélliimmiinnaattiioonn ddeess ppééttrroolliieerrss àà ssiimmppllee ccooqquuee.. CCee pprreemmiieerr ppaaqquueett ddee mmeessuurreess aa ééttéé rraappiiddeemmeenntt ssuuiivvii ppaarr uunn ddeeuuxxiièèmmee ccoorrppss ddee mmeessuurreess,, llee «« ppaaqquueett EErriikkaa IIII »»66 ,, ssuurr pprrooppoossiittiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn dduu 66 ddéécceemmbbrree 22000000.. CCee ddeeuuxxiièèmmee ttrraaiinn ddee mmeessuurreess aavvaaiitt ééttéé eennccoouurraaggéé ppaarr llee CCoonnsseeiill eeuurrooppééeenn ddee BBiiaarrrriittzz.. CCee ddeerrnniieerr ssoouuhhaaiittaaiitt vvooiirr cceettttee sseeccoonnddee pprrooppoossiittiioonn ccoommpplléétteerr llee ppaaqquueett EErriikkaa II.. UUnnee ffooiiss ddee pplluuss,, uunn ppllaann dd’’aaccttiioonn eenn ttrrooiiss ppaarrttiieess vviieenntt rreennffoorrcceerr llee ddiissppoossiittiiff eeuurrooppééeenn ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, ppaarr :: •• llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn ssyyssttèèmmee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee ssuuiivvii,, ddee ccoonnttrrôôllee,, eett dd’’iinnffoorrmmaattiioonn ssuurr llee ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,, •• llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunn ffoonnddss dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess ddaannss lleess eeaauuxx eeuurrooppééeennnneess,, •• llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunnee aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. CCeettttee aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee aauurraaiitt ppoouurr bbuutt ddee ssoouutteenniirr ll’’aaccttiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn eett ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess ddaannss ll’’aapppplliiccaattiioonn eett llee ccoonnttrrôôllee ddee llaa llééggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, aaiinnssii qquuee ddaannss ll’’éévvaalluuaattiioonn ddee ssoonn eeffffiiccaacciittéé.. 6 Paquet Erika 2. Communication COM(2000) 802 final du 6 décembre 2000.
 10. 10. 10 AAccttuueelllleemmeenntt eenn sseeccoonnddee lleeccttuurree ppaarr llee PPaarrlleemmeenntt eeuurrooppééeenn,, ll’’oorrggaanniissaattiioonn eett lleess mmiissssiioonnss ddee ll’’AAggeennccee nnee ssoonntt ppaass eennccoorree ggrraavvééss ddaannss llee mmaarrbbrree.. MMaaiiss iill eesstt nnééaannmmooiinnss ppeeuu pprroobbaabbllee qquuee sseess ssttaattuuttss ccoonnnnaaiisssseenntt ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss rraaddiiccaalleess ppaarr rraappppoorrtt àà ccee qquu’’aa pprrooppoosséé llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee.. IIll nnoouuss eesstt ddoonncc ppoossssiibbllee,, àà ll’’hheeuurree aaccttuueellllee,, dd’’eeffffeeccttuueerr uunnee ééttuuddee ssuurr cceettttee AAggeennccee qquuii ccoonnssttiittuuee uunn ppaass iimmppoorrttaanntt ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee ffoorrmmaattiioonn dd’’uunnee EEuurrooppee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. MMaaiiss cceettttee ééttuuddee nnoouuss iimmppoossee ddee ccoommpprreennddrree aauu pprrééaallaabbllee lleess mmoottiivvaattiioonnss ddeess rrééddaacctteeuurrss ddeess ppaaqquueettss EErriikkaa II eett IIII.. LL’’AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee vviieennddrraa ccoonnttrriibbuueerr àà ccee qquuee nnee ssee rreepprroodduuiisseenntt pplluuss ddeess ccaattaassttrroopphheess ddee ll’’eennvveerrgguurree ddee cceellllee qquuii aa mmaarrqquuéé llaa ffiinn dduu ddeerrnniieerr mmiilllléénnaaiirree.. IIll nnoouuss eesstt ddoonncc nnéécceessssaaiirree dd’’ééttuuddiieerr ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss llaa nnaattuurree dduu ssyyssttèèmmee eeuurrooppééeenn ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee aavvaanntt ll’’EErriikkaa,, vvooiirr eenn qquuooii iill aa nn’’aa ppaass ééttéé ccaappaabbllee dd’’éévviitteerr uunnee tteellllee ccaattaassttrroopphhee aaffiinn ddee ccoommpprreennddrree ccoommmmeenntt ll’’iiddééee dd’’uunnee aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee ppuuiissssee ppaarraaîîttrree pprriimmoorrddiiaallee.. CCeeppeennddaanntt,, cceettttee rrééfflleexxiioonn ssuurr ll’’iinneeffffiiccaacciittéé dduu ssyyssttèèmmee aaccttuueell ddee pprrootteeccttiioonn mmaarriittiimmee aauu sseeiinn dd’’uunn ccaaddrree ddééffiinnii,, cceelluuii ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, sseerraa iinnssuuffffiissaanntt ddaannss llee ccaaddrree ddee nnoottrree ééttuuddee.. EEnn eeffffeett,, cc’’eesstt aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall qquuee ll’’eennjjeeuu ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee pprreenndd ttoouuttee ssaa vvaalleeuurr.. LLaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eesstt llee pprroobbllèèmmee ddee ttoouuss,, cc’’eesstt ddoonncc àà ll’’éécchheellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee qquuee ddeess ssoolluuttiioonnss ddooiivveenntt êêttrree ttrroouuvvééeess.. UUnnee iinnssttaannccee iinntteerrnnaattiioonnaallee aa llaa mmiissssiioonn ddee ss’’aassssuurreerr qquuee lleess mmeerrss ssooiieenntt pplluuss ssûûrreess,, cc’’eesstt ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. CC’’eesstt aauu nniivveeaauu ddee cceettttee oorrggaanniissaattiioonn oonnuussiieennnnee qquu’’uunn ggrrooss ttrraavvaaiill llééggiissllaattiiff aa ddééjjàà ééttéé ffaaiitt eett qquuee llaa pplluuppaarrtt ddeess
 11. 11. 11 ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess oonntt ééttéé rrééddiiggééeess.. MMaaiiss llàà eennccoorree,, llee ssyyssttèèmmee ddee ll’’OOMMII nn’’aa ppaass ppeerrmmiiss dd’’éévviitteerr ccee qquuii eesstt aarrrriivvéé aauu llaarrggee ddeess ccôôtteess ffrraannççaaiisseess.. LLeess ddééffaaiillllaanncceess dduu ssyyssttèèmmee aaccttuueell,, qquuee ccee ssooiitt aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall,, eeuurrooppééeenn oouu iinntteerrnnaattiioonnaall ffeerroonntt ddoonncc ll’’oobbjjeett dd’’uunnee ééttuuddee ddaannss uunn pprreemmiieerr ttiittrree,, eett sseerroonntt llee pprrééaallaabbllee iinnddiissppeennssaabbllee àà uunnee ééttuuddee dduu pprroojjeett dd’’aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee.. CCeettttee ééttuuddee pprrééaallaabbllee nnoouuss oouuvvrriirraa llaa vvooiiee àà ll’’eexxaammeenn dduu rrôôllee mmêêmmee ddee ll’’AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee.. LLeess ddééffaaiillllaanncceess dduu ssyyssttèèmmee tteelllleess qquuee nnoouuss lleess aauurroonnss ééttuuddiiééeess ddaannss llee pprreemmiieerr ttiittrree mmeettttrroonntt eenn lluummiièèrree ll’’iimmppaacctt qquuee ppeeuutt aavvooiirr cceettttee aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee ssuurr ll’’aamméélliioorraattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee nnaavviiggaattiioonn aauuttoouurr ddeess ccôôtteess eeuurrooppééeennnneess.. NNoouuss vveerrrroonnss ddoonncc eenn qquuooii lleess ddiifffféérreenntteess ttââcchheess iimmppoossééeess àà ll’’aaggeennccee vviieennddrroonntt ccoorrrriiggeerr lleess ddééffaaiillllaanncceess éévvooqquuééeess pprrééccééddeemmmmeenntt eett pprréévveenniirr llaa ssuurrvveennaannccee dd’’aacccciiddeennttss ffuuttuurrss.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunn sseeccoonndd ttiittrree lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee ll’’AAggeennccee,, aaffiinn ddee mmiieeuuxx ccoommpprreennddrree ssoonn rrôôllee,, ssoonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt eett ddoonncc ssaa nnéécceessssiittéé.. CCee sseeccoonndd ttiittrree sseerraa aauussssii ll’’ooccccaassiioonn ddee ffaaiirree uunn ppooiinntt ssuurr ll’’ééttaatt dd’’aavvaanncceemmeenntt ddee ll’’aattttrriibbuuttiioonn dduu ssiièèggee ddee ll’’AAggeennccee.. DDaannss uunn ttrrooiissiièèmmee eett ddeerrnniieerr tteemmppss,, iill nnoouuss ffaauuddrraa ffaaiirree ll’’eeffffoorrtt ddee ssee rraappppeelleerr qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee nn’’aa ppaass iinnvveennttéé llee ccoonncceepptt dd’’aaggeennccee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, eett qquuee ccee mmooddèèllee iinnssttiittuuttiioonnnneell ssee rreettrroouuvvee ssoouuss ddiifffféérreenntteess ffoorrmmeess eett ddaannss ddiifffféérreennttss ppaayyss.. LLeess EEttaattss UUnniiss ccoonnnnaaiisssseenntt uunn ssyyssttèèmmee ddee ggaarrddeess ccôôtteess ddoonntt nnoouuss ppoouuvvoonnss rreettrroouuvveerr cceerrttaaiinneess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddaannss llee pprroojjeett eeuurrooppééeenn.. UUnnee ééttuuddee ddeess aauuttrreess ssttrruuccttuurreess eenn cchhaarrggee ddee mmiissssiioonnss aafffféérreenntteess àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, qquuee ccee ssooiitt cchheezz nnooss vvooiissiinnss eeuurrooppééeennss oouu cchheezz nnooss vvooiissiinnss pplluuss llooiinnttaaiinnss,, nnoouuss
 12. 12. 12 ppeerrmmeettttrraa ddee ccoommpprreennddrree eett ddee jjuussttiiffiieerr llee cchhooiixx rrééaalliisséé ppaarr lleess rrééddaacctteeuurrss dduu pprroojjeett dd’’aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee.. CCeettttee ééttuuddee ddeess aauuttrreess ssyyssttèèmmeess ppoouurrrraa ééggaalleemmeenntt nnoouuss ééccllaaiirreerr ssuurr ll’’éévveennttuuaalliittéé ddee llaa ccoonnssttiittuuttiioonn dd’’uunnee ggaarrddee--ccôôtteess ccoonnssééqquueennttee àà llaa pprreemmiièèrree ééttaappee qquuee rreepprréésseenntteerraaiitt ll’’AAggeennccee.. AAiinnssii uunnee ccoommppaarraaiissoonn aavveecc dd’’aauuttrreess ssttrruuccttuurreess cchhaarrggééeess dd’’aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee àà ttrraavveerrss llee mmoonnddee nnoouuss ppeerrmmeettttrraa ddee mmeettttrree eenn lluummiièèrree cceerrttaaiinnss eeffffoorrttss qquuii oonntt ééttéé ffaaiittss ppaarr lleess rrééddaacctteeuurrss dduu pprroojjeett dd’’aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee,, ddee mmêêmmee qquuee nnoouuss ddoonnnneerr uunnee iiddééee dduu mmooddèèllee vveerrss lleeqquueell nnoottrree eemmbbrryyoonn dd’’aaggeennccee ppoouurrrraa éévvoolluueerr.. TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR :: LLEESS DDEEFFAAIILLLLAANNCCEESS DDUU SSYYSSTTEEMMEE AACCTTUUEELL DDEE SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE.. TToouutt ccoommmmee llee nnaauuffrraaggee ddee ll’’EErriikkaa aauurraa,, dd’’iiccii qquueellqquueess aannnnééeess,, ppeerrmmiiss llee rreennffoorrcceemmeenntt ddeess tteexxtteess rreellaattiiffss àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, cc’’eesstt ssuuiittee aauuxx pprrééccééddeenntteess ccaattaassttrroopphheess qquuii oonntt jjaalloonnnnéé ll’’hhiissttooiirree mmaarriittiimmee qquuee ddeess aavvaannccééeess oonntt ppuu êêttrree ffaaiitteess,, eett cceeccii eesssseennttiieelllleemmeenntt aauu sseeiinn ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, lleess pprriinncciippaauuxx tteexxtteess rrééggiissssaanntt llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee nnoouuss pprroovviieennnneenntt ddee cceettttee oorrggaanniissaattiioonn.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunn pprreemmiieerr cchhaappiittrree llee ttrraavvaaiill ddee ll’’OOMMII eett lleess pprrooggrrèèss qquuee cceettttee oorrggaanniissaattiioonn aa aappppoorrttééss aauu ssyyssttèèmmee iinntteerrnnaattiioonnaall ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee..
 13. 13. 13 MMaaiiss ffaaccee aauu mmoonnooppoollee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee qquuee ppeeuutt rreepprréésseenntteerr ll’’OOMMII,, ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee aa ééggaalleemmeenntt ddéévveellooppppéé uunnee ppoolliittiiqquuee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ddoonntt ll’’oobbjjeeccttiiff ppoouurrrraaiitt êêttrree ddee ffaaiirree ppeesseerr lleess cchhooiixx eeuurrooppééeennss aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunn sseeccoonndd tteemmppss ll’’iimmppaacctt ddeess ppoolliittiiqquueess eeuurrooppééeennnneess ssuurr llee ttrraavvaaiill ddee ll’’OOMMII.. NNoouuss vveerrrroonnss ffiinnaalleemmeenntt qquuee cc’’eesstt aauuxx EEttaattss eett àà cceerrttaaiinnss oorrggaanniissmmeess dd’’oorriiggiinnee pprriivvééee ((ddoonntt lleess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn)) qquu’’iinnccoommbbee llaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee tteellllee qquu’’eellllee aa ééttéé ééddiiccttééee ppaarr lleess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. CC’’eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt aauu nniivveeaauu ddee ccee mmaaiilllloonn eexxééccuuttiiff qquuee llee ssyyssttèèmmee ccoonnnnaaîîtt sseess pplluuss ggrraannddeess ddééffaaiillllaanncceess,, rreemmeettttaanntt aaiinnssii ttoouutt llee ddiissppoossiittiiff eenn ccaauussee.. CChhaappiittrree pprreemmiieerr.. LLee rrôôllee pprriimmoorrddiiaall mmaaiiss iinnssuuffffiissaanntt ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. LL’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee eesstt àà ll’’hheeuurree aaccttuueellllee ll’’iinnssttaannccee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddoonntt lleess tteexxtteess eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee oonntt vvooccaattiioonn àà ss’’aapppplliiqquueerr llee pplluuss llaarrggeemmeenntt ppoossssiibbllee.. NNoouuss nnoouuss eeffffoorrcceerroonnss ddoonncc ddee pprréésseenntteerr eenn qquuooii cceess tteexxtteess ppeerrmmeetttteenntt ddee rréédduuiirree llaa cciirrccuullaattiioonn ddee nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess ((pprreemmiièèrree sseeccttiioonn))..
 14. 14. 14 MMaaiiss ll’’OOMMII nnee sseemmbbllee ppaass ddiissppoosseerr ddee ssuuffffiissaammmmeenntt ddee ppoouuvvooiirrss ppoouurr pprréévveenniirr eeffffiiccaacceemmeenntt llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. NNoouuss mmeettttrroonnss ddoonncc eenn éévviiddeennccee ll’’iimmppuuiissssaannccee ddee ll’’OOMMII qquuaanntt àà llaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddee ssaa ppoolliittiiqquuee ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. ((ddeeuuxxiièèmmee sseeccttiioonn)).. PPrreemmiièèrree sseeccttiioonn :: LLaa nnéécceessssaaiirree vvooccaattiioonn uunniivveerrsseellllee ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. CC’’eesstt eenn 11994488,, àà GGeennèèvvee,, qquu’’uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ééttaabblliiee ddaannss llee ccaaddrree ddee ll’’OONNUU,, ccrrééaa ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((ll’’OOMMII)).. CCee nn’’eesstt qquu’’eenn 11995588 qquu’’eellllee eennttrraa eenn vviigguueeuurr eett ppuutt ccoommmmeenncceerr ssoonntt lloouurrdd ttrraavvaaiill llééggiissllaattiiff.. OOrrggaanniissaattiioonn àà ccaarraaccttèèrree tteecchhnniiqquuee,, eellllee rreeggrroouuppee aauujjoouurrdd’’hhuuii 115588 EEttaattss mmeemmbbrreess ((yy ccoommpprriiss ddeess EEttaattss ssaannss lliittttoorraall qquuii oonntt uunnee fflloottttee,, ccoommmmee llaa SSuuiissssee))77 .. LLiieeuu ddee ddéébbaatt pprriivviillééggiiéé,, eellllee eesstt àà ll’’oorriiggiinnee ddee pplluuss ddee qquuaarraannttee ccoonnvveennttiioonnss.. EEllllee jjoouuee ddoonncc uunn rrôôllee nnoorrmmaattiiff iinnddiissppeennssaabbllee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. IInniittiiaalleemmeenntt mmiissee eenn ppllaaccee aaffiinn ddee pprréésseerrvveerr lleess vviieess hhuummaaiinneess eenn mmeerr,, ll’’OOMMII pprrééppaarraa ddeess ccoonnvveennttiioonnss àà cceettttee ffiinn eett aaddooppttaa eenn 11996600 llaa CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa SSaauuvveeggaarrddee ddee llaa VViiee eenn MMeerr,, pplluuss ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS.. CCeettttee pprreemmiièèrree ccoonnvveennttiioonn eennttrraa eenn vviigguueeuurr eenn 11996655.. EEllllee ffuutt aammeennddééee eenn 11997744.. LLaa nnoouuvveellllee vveerrssiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 2255 mmaaii 11998800.. 7 Site internet de l’Organisation Maritime Internationale. www.imo.org
 15. 15. 15 FFiinnaannccééee àà 8877,,55%% eenn ffoonnccttiioonn dduu ttoonnnnaaggee ddee llaa fflloottttee ddee ccoommmmeerrccee ddee cchhaaqquuee EEttaatt,, eett àà 1122,,55%% eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ccaappaacciittéé àà ppaayyeerr ddee cchhaaqquuee EEttaatt,, oonn aauurraaiitt ppuu ccrrooiirree qquuee llee pprroocceessssuuss ddee ddéécciissiioonn ssooiitt bbllooqquuéé ppaarr lleess EEttaattss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. MMaaiiss cchhaaqquuee EEttaatt mmeemmbbrree ddiissppoossee dd’’uunnee vvooiixx lloorrss ddeess vvootteess.. DDee pplluuss,, lleess ddéécciissiioonnss ssoonntt ssoouuvveenntt pprriisseess ppaarr ccoonnsseennssuuss88 .. MMaaiiss ll’’OOMMII aa ttrrèèss rraappiiddeemmeenntt oouuttrreeppaasssséé llaa ssiimmppllee pprrootteeccttiioonn ddee llaa vviiee ddeess mmaarriinnss ppoouurr ss’’aatttteelleerr àà uunnee aauuttrree ttââcchhee ttoouutt aauussssii ddéélliiccaattee,, cceellllee ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. UUnnee pprreemmiièèrree ccoonnvveennttiioonn aavvaaiitt vvuu llee jjoouurr eenn 11995544,, eett aavvaaiitt ppoouurr mmiissssiioonn ddee pprréévveenniirr llaa ppoolllluuttiioonn ddeess eeaauuxx ddee mmeerr ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. MMaaiiss ppaarr llaa ssuuiittee,, lleess ggrraannddeess ccoonnvveennttiioonnss ddee ll’’OOMMII ccoonncceerrnnaanntt llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn oonntt ééttéé pprroovvooqquuééeess ppaarr lleess ccaattaassttrroopphheess qquuee nnoouuss ccoonnnnaaiissssoonnss.. LLaa pprreemmiièèrree ccaattaassttrroopphhee aayyaanntt eeuu uunn iimmppaacctt ssuurr llee ttrraavvaaiill ddee ll’’OOMMII ffuutt llee nnaauuffrraaggee dduu TToorrrreeyy CCaannyyoonn eenn 11996677.. SS’’eenn ssoonntt ssuuiivviiss ddee nnoommbbrreeuuxx aammeennddeemmeennttss àà llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11995544.. UUnnee nnoouuvveellllee ccoonnvveennttiioonn ffuutt aaddooppttééee eenn 11996699,, ttrraaiittaanntt ddee ll’’iinntteerrvveennttiioonn eenn hhaauuttee mmeerr eenn ccaass dd’’aacccciiddeenntt eennttrraaîînnaanntt oouu ppoouuvvaanntt eennttrraaîînneerr uunnee ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. AA ééggaalleemmeenntt ééttéé aaddooppttééee uunnee ccoonnvveennttiioonn ccrrééaanntt uunn FFoonnddss dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess dduuss àà llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. CC’’eesstt eenn 11997733 qquuee ll’’OOMMII mmiitt eenn ppllaaccee uunnee ccoonnvveennttiioonn ssaannss pprrééccééddeenntt ddaannss ll’’hhiissttooiirree ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt mmaarriinn,, llaa ccoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL ((CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess nnaavviirreess)).. 8 Rapport N°2535 de l’Assemblée Nationale fait au nom de la Commission d’enquête sur la sécurité du transport maritime des produits dangereux ou polluants, présidé par Monsieur Daniel Paul. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 5 juillet 2000. page 17.
 16. 16. 16 CCeettttee CCoonnvveennttiioonn éétteenndd ssoonn cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn aauu ddeellàà ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess ppoouurr ttrraaiitteerr ééggaalleemmeenntt lleess pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess,, eeaauuxx uussééeess eett aauuttrreess ssuubbssttaanncceess nnuuiissiibblleess.. PPlluuss sséévvèèrree qquuee lleess pprrééccééddeenntteess ccoonnvveennttiioonnss,, eellllee rreevvooiitt àà llaa bbaaiissssee lleess qquuaannttiittééss ddee pprroodduuiittss qquuee lleess nnaavviirreess ppeeuuvveenntt ddéévveerrsseerr ddaannss ll’’ooccééaann.. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn aa ééttéé ccoommppllééttééee ppaarr uunn pprroottooccoollee ddee 11997788.. OOnn ppaarrlleerraa ddoonncc ddee MMAARRPPOOLL 7733//7788.. EEllllee eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn 11998833 eett aa ééttéé aammeennddééee àà ddee nnoommbbrreeuusseess rreepprriisseess ddeeppuuiiss.. EEnn 11999900 ffuutt aaddooppttééee uunnee CCoonnvveennttiioonn ssuurr llaa pprrééppaarraattiioonn,, llaa lluuttttee,, eett llaa ccooooppéérraattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess ((llaa CCoonnvveennttiioonn OOPPRRCC)).. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn vviissee àà rreennffoorrcceerr lleess mmooyyeennss ddoonntt ddiissppoosseenntt lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà uunnee ssiittuuaattiioonn dd’’uurrggeennccee.. LL’’iimmppoorrttaannccee nnoorrmmaattiivvee ddee ll’’OOMMII eesstt ddoonncc pprriimmoorrddiiaallee.. EEllllee nnee sseerraa ppaass rreemmiissee eenn ccaauussee.. EEnn rreevvaanncchhee,, ll’’OOMMII ssoouuffffrree dd’’uunnee «« rrééaaccttiivviittéé eett ddee ppoouuvvooiirrss lliimmiittééss »»99 .. DDeeuuxxiièèmmee sseeccttiioonn :: LLeess iinnssuuffffiissaanncceess ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. IIll nn’’eesstt ppaass ffaacciillee ddee ccoonncciilliieerr lleess iinnttéérrêêttss ddeess 115588 EEttaattss mmeemmbbrreess ddee ll’’OOMMII.. CCeeccii aa ppoouurr ccoonnssééqquueennccee ddee rraalleennttiirr llee pprroocceessssuuss nnoorrmmaattiiff ddee ll’’OOMMII ((§§11)).. DDee pplluuss,, ddeess ttrraannssffeerrttss ddee ssoouuvveerraaiinneettéé àà cceettttee éécchheellllee ssoonntt iinnccoonncceevvaabblleess.. AA ppaarrttiirr ddee ccee 9 Rapport de l’Assemblée Nationale N°2535 précité. Page 19.
 17. 17. 17 ccoonnssttaatt,, ccoommmmeenntt ss’’aassssuurreerr qquuee lleess ddiissppoossiittiioonnss ééddiiccttééeess ppaarr ll’’OOMMII sseerroonntt rreessppeeccttééeess ?? ((§§22)).. §§ 11 :: UUnnee rrééaaccttiivviittéé lliimmiittééee.. LLeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess aaddooppttééeess ppaarr ll’’OOMMII nnee ppeeuuvveenntt eennttrreerr eenn vviigguueeuurr qquu’’àà ppaarrttiirr ddee lleeuurr rraattiiffiiccaattiioonn ppaarr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd’’EEttaattss,, rreepprréésseennttaanntt uunnee cceerrttaaiinnee qquuaannttiittéé ddee ttoonnnnaaggee dduu ccoommmmeerrccee mmoonnddiiaall.. CCeellaa aa ppoouurr ccoonnssééqquueennccee ddee ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt rraalleennttiirr llee pprroocceessssuuss nnoorrmmaattiiff.. AAiinnssii,, ssii ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu pprrééccééddeemmmmeenntt,, llee pprroocceessssuuss ddee vvoottee nn’’eesstt ppaass ppaarraallyysséé dduu ffaaiitt dduu ppooiiddss ffiinnaanncciieerr ddeess EEttaattss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, eenn rreevvaanncchhee,, eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rraattiiffiiccaattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss,, ll’’OOMMII ddééppeenndd ddee llaa bboonnnnee vvoolloonnttéé ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. DDee pplluuss,, nnoouuss ppoouuvvoonnss pprrééssuummeerr qquuee lleess EEttaattss ddéélliivvrraanntt lleess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee ssooiieenntt rrééttiicceennttss àà rraattiiffiieerr ddeess nnoorrmmeess pplluuss sséévvèèrreess qquuee cceelllleess qquu’’iillss ssoonntt aaccccoouuttuummééss àà aapppplliiqquueerr.. LL’’OOMMII ddooiitt ddoonncc ssuubbiirr llaa lleenntteeuurr rrééssuullttaanntt ddee ssoonn uunniivveerrssaalliittéé.. MMaaiiss ll’’OOMMII nn’’eesstt ppaass sseeuulleemmeenntt hhaannddiiccaappééee ppaarr llaa lleenntteeuurr ddee ssoonn pprroocceessssuuss ddee rraattiiffiiccaattiioonn.. EEllllee ssoouuffffrree ééggaalleemmeenntt ddee ll’’aabbsseennccee dd’’uunn ppoouuvvooiirr ddee ppoolliiccee lluuii ppeerrmmeettttaanntt ddee ccoonnttrrôôlleerr llaa bboonnnnee aapppplliiccaattiioonn ddeess nnoorrmmeess qquu’’eellllee ééddiiccttee.. §§ 22 :: LL’’aabbsseennccee dd’’uunn ppoouuvvooiirr ddee ppoolliiccee..
 18. 18. 18 LLàà eennccoorree,, ll’’OOMMII ddééppeenndd ttrrèèss llaarrggeemmeenntt dduu bboonn vvoouullooiirr ddeess EEttaattss.. EEllllee nnee ddiissppoossee dd’’aauuccuunnee ccoonnttrraaiinnttee jjuurriiddiiqquuee eett ssee lliimmiittee àà pprrooppoosseerr aauuxx EEttaattss mmeemmbbrreess ddee mmeettttrree eenn aapppplliiccaattiioonn lleess rrèègglleess ééddiiccttééeess aauu ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall.. AAiinnssii cceerrttaaiinneess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddee ll’’OOMMII nnee ccoonnssttiittuueenntt ffiinnaalleemmeenntt qquuee llee ffrruuiitt dd’’uunn eeffffoorrtt iinntteelllleeccttuueell aayyaanntt aabboouuttii àà ffaaiirree pprrooggrreesssseerr ll’’iiddééee dd’’uunnee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett àà ttrraadduuiirree uunnee vvoolloonnttéé ggéénnéérraallee bbiieennffaaiissaannttee.. LLeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess nnee sseerraaiieenntt ddoonncc qquu’’uunn «« ssoofftt llaaww »» ddéénnuuéé ddee ffoorrccee ccoonnttrraaiiggnnaannttee.. LL’’OOMMII tteennttee cceeppeennddaanntt dd’’iinnssttaauurreerr uunn ssyyssttèèmmee ddee ccoonnttrrôôllee,, ttoouutt dd’’aabboorrdd eenn oobblliiggeeaanntt ll’’EEttaatt ssiiggnnaattaaiirree dd’’uunnee CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee lluuii ccoommmmuunniiqquueerr cceerrttaaiinneess iinnffoorrmmaattiioonnss tteennaanntt àà ssaa mmiissee eenn œœuuvvrree(( ddeeppuuiiss 11999933)).. LL’’OOrrggaanniissaattiioonn vvaa mmêêmmee pplluuss llooiinn eenn ddrreessssaanntt uunnee lliissttee,, ddiittee lliissttee bbllaanncchhee,, rreeggrroouuppaanntt lleess EEttaattss aayyaanntt rreemmppllii lleess oobblliiggaattiioonnss ééddiiccttééeess ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW--FF ddee 11999955.. FFaaccee àà llaa ppeerrssiissttaannccee ddeess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess,, eett àà ll’’iimmppuuiissssaannccee ddee ll’’OOMMII ddaannss llaa ddiimmiinnuuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess eenn cciirrccuullaattiioonn,, iill aa ééttéé qquueessttiioonn dd’’aaccccrrooîîttrree llee ppoouuvvooiirr ddee ccoonnttrrôôllee ddee ll’’OOMMII.. IIll aa ééttéé qquueessttiioonn ddee ccrrééeerr eenn qquueellqquuee ssoorrttee uunnee aaggeennccee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, ccoommppoossééee dd’’uunn ccoorrppss ddee ffoonnccttiioonnnnaaiirreess qquuii aauurraaiitt ppoouurr mmiissssiioonn ddee ccoonnttrrôôlleerr llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee,, eett ddee ssaannccttiioonnnneerr lleess EEttaattss ddééffaaiillllaannttss aauuxx ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. MMaaiiss ccee pprroojjeett nn’’eesstt ppaass vviiaabbllee àà ll’’éécchheellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee..
 19. 19. 19 EEnn eeffffeett iill ppaarraaîîtt ttrrèèss ppeeuu pprroobbaabbllee qquuee ll’’eennsseemmbbllee ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess ddee ll’’OOMMII ccoonnsseenntteenntt aauuxx ttrraannssffeerrttss ddee ssoouuvveerraaiinneettéé nnéécceessssaaiirreess àà ccee pprroojjeett ddee «« ggeennddaarrmmee dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee »»1100 .. LL’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ssoouuffffrree ddoonncc ddeess ddééffaauuttss ddee ssoonn uunniivveerrssaalliittéé :: lleenntteeuurr ddeess pprrooccéédduurreess ddee vvoottee,, ppuuiiss ddee rraattiiffiiccaattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, eett qquuaassii--aabbsseennccee ddee mmooyyeennss ddee ccoonnttrrôôllee eett ddee ppoolliiccee lluuii ppeerrmmeettttaanntt vveeiilllleerr àà llaa bboonnnnee mmiissee eenn œœuuvvrree ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. CC’’eesstt ddoonncc àà uunnee aauuttrree éécchheellllee qquu’’iill ffaauutt ttrroouuvveerr uunnee ssoolluuttiioonn aauu pprroobbllèèmmee ddee llaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddeess nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. NNoommbbrreeuuxx ssoonntt cceeuuxx qquuii vvooiieenntt ddaannss ll’’éémmeerrggeennccee dduu rrééggiioonnaalliissmmee llaa ssoolluuttiioonn àà ll’’iimmppuuiissssaannccee ddee ll’’OOMMII.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ll’’eexxeemmppllee nnoouuss ccoonncceerrnnaanntt ddee pplluuss pprrèèss,, cceelluuii ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. 10 Politiques et droit de la sécurité Maritime. Monsieur Philippe BOISSON. Page 629.
 20. 20. 20 DDeeuuxxiièèmmee cchhaappiittrree .. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee :: ffeerr ddee llaannccee ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee.. TToouutt ccoommmmee ll’’OOMMII,, ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ss’’eesstt ffiixxéé ccoommmmee oobbjjeeccttiiff dd’’aassssuurreerr uunn nniivveeaauu éélleevvéé ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ppoouurr ttoouutt nnaavviirree ttrraannssiittaanntt ppaarr lleess eeaauuxx ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLaa ccaattaassttrroopphhee ddee ll’’EErriikkaa aa ééttéé uunnee ooccccaassiioonn ssuupppplléémmeennttaaiirree ddee ddéévveellooppppeerr uunnee llééggiissllaattiioonn pplluuss sséévvèèrree.. UUnn eeffffoorrtt dd’’uunniiffiiccaattiioonn aa ééttéé rrééaalliisséé ppoouurr ddéévveellooppppeerr uunnee ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnee ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee..
 21. 21. 21 BBiieenn qquuee llee ccaaddrree iinntteerrnnaattiioonnaall ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee rreellèèvvee aauu pprreemmiieerr cchheeff ddee ll''OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee,, ll''UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee aa ddéévveellooppppéé uunnee ccoommppéétteennccee pprroopprree ddaannss ccee ddoommaaiinnee.. LLaa ccoommmmuunniiccaattiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn dduu 2244 fféévvrriieerr 11999933 ssuurr llaa ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnee ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee1111 aa mmaarrqquuéé llee ddéébbuutt ddee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn ccaaddrree llééggiissllaattiiff ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, qquuii ccoommppoorrttee àà ccee jjoouurr uunnee qquuiinnzzaaiinnee ddee ddiirreeccttiivveess eett ddee rrèègglleemmeennttss.. LL''oobbjjeeccttiiff ddee cceettttee llééggiissllaattiioonn eesstt ddee ppaarrvveenniirr àà uunnee mmiissee eenn ooeeuuvvrree pplluuss eeffffiiccaaccee eett pplluuss uunniiffoorrmmee ppaarr lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ddeess rrèègglleess iissssuueess ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ééllaabboorrééeess ddaannss llee ccaaddrree ddee ll''OOMMII ((pprreemmiièèrree sseeccttiioonn)).. LLee ttrraavvaaiill ddee llaa CCoommmmiissssiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ss’’eesstt ccoonncceennttrréé aauuttoouurr dd’’uunn iinnssttrruummeenntt pprriimmoorrddiiaall :: llee ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ddoonncc ddaannss uunnee ddeeuuxxiièèmmee sseeccttiioonn lleess nnoouuvveeaauuttééss dduu ssyyssttèèmmee eeuurrooppééeenn ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee ll’’OOMMII.. MMaaiiss nnoouuss vveerrrroonnss qquu’’uunnee ffooiiss ddee pplluuss ssee pprréésseennttee llee pprroobbllèèmmee ddee ll’’aabbsseennccee dd’’uunn oorrggaannee ddee ccoonnttrrôôllee.. CC’’eesstt aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall qquuee lleess iimmppeerrffeeccttiioonnss dduu ssyyssttèèmmee ssee ffoonntt llee pplluuss rreesssseennttiirr ((ttrrooiissiièèmmee sseeccttiioonn)).. CC’’eesstt aaiinnssii qquu’’aa éémmeerrggéé ll’’iiddééee dd’’uunnee ssttrruuccttuurree eeuurrooppééeennnnee cchhaarrggééee ddee vveeiilllleerr àà llaa bboonnnnee aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. PPrreemmiièèrree sseeccttiioonn :: LLeess ccoommppéétteenncceess ccoommmmuunnaauuttaaiirreess eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. 11 Communication de la Commission. « Pour une politique commune de la sécurité maritime », COM (93) 66 final du 24 février 1993.
 22. 22. 22 LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssee ffoonnddee ttrrèèss llaarrggeemmeenntt ssuurr lleess tteexxtteess ddee ll’’OOMMII.. MMaaiiss ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu pprrééccééddeemmmmeenntt,, ccee ccaaddrree eesstt ttrroopp llaarrggee eett ttrrèèss ppeeuu rrééaaccttiiff.. LLee ccaaddrree ccoommmmuunnaauuttaaiirree sseemmbbllee pplluuss aapppprroopprriiéé àà llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunnee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. AAiinnssii,, ll’’aarrttiiccllee 7755 CC1122 dduu TTrraaiittéé ddee MMaaaassttrriicchhtt ccoonnffèèrree aauu CCoonnsseeiill llee ddrrooiitt dd’’ééttaabblliirr lleess mmeessuurreess ppeerrmmeettttaanntt dd’’aamméélliioorreerr llaa ssééccuurriittéé ddeess ttrraannssppoorrttss.. CCeettttee aaccttiioonn ddooiitt ppoouuvvooiirr vviisseerr pplluussiieeuurrss oobbjjeeccttiiffss.. TToouutt dd’’aabboorrdd,, lleess ddiissppoossiittiioonnss ééddiiccttééeess ppaarr llee CCoonnsseeiill ddooiivveenntt vveenniirr ccoommpplléétteerr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ddee ll’’OOMMII.. LL’’aaccttiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ppoouurrrraaiitt ddoonncc vveenniirr ddééffiinniirr ddeess nnoorrmmeess ccoommmmuunneess llàà ooùù ll’’OOMMII ffaaiitt ddééffaauutt.. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ppeerrmmeettttrraaiitt ddee ffaaiirree llaa jjoonnccttiioonn eennttrree lleess ddiissppoossiittiioonnss ééddiiccttééeess aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall eett lleess ddiifffféérreennttss ssyyssttèèmmeess nnaattiioonnaauuxx.. LLeess EEttaattss ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ttrroopp llaaxxiisstteess qquuaanntt àà ll’’aapppplliiccaattiioonn ddaannss lleess ddrrooiittss iinntteerrnneess ddeess oobblliiggaattiioonnss ccoonnsseennttiieess aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall.. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee aauurraaiitt ddoonncc ppoouurr rrôôllee dd’’aassssuurreerr ll’’eeffffeeccttiivviittéé ddééffaaiillllaannttee ddeess rrèègglleess oonnuussiieennnneess.. CCeeppeennddaanntt,, llaa CCoommmmiissssiioonn nnoouuss rraappppeellllee qquu’’iill ffaauutt pprriivviillééggiieerr llee ccaaddrree ddee ll’’OOMMII eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ddééccrreett ddee nnoorrmmeess.. LL’’aaccttiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddeemmeeuurree ddoonncc 12 L’article 75 C du Traité de Maastricht (nouvelle numérotation article 71) stipule que « En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit: a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; »
 23. 23. 23 ssuubbssiiddiiaaiirree ppaarr rraappppoorrtt aauuxx iinnssttrruummeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. EEllllee nnee vviieenntt qquuee ffoouurrnniirr uunn ddiissppoossiittiiff pplluuss aappttee àà mmeettttrree eenn œœuuvvrree eeffffiiccaacceemmeenntt ll’’aaccqquuiiss iinntteerrnnaattiioonnaall.. PPrréécciissoonnss ééggaalleemmeenntt qquu’’iill eesstt pplluuss ffaacciillee ddee vvooiirr aabboouuttiirr uunnee aaccttiioonn ddeevvaanntt llee jjuuggee nnaattiioonnaall ffoonnddééee ssuurr llee mmaannqquueemmeenntt àà uunn rrèègglleemmeenntt oouu dd’’uunnee ddiirreeccttiivvee qquuee ssuurr uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. LLaa lliiggnnee ddiirreeccttrriiccee ddee ll’’aaccttiioonn eeuurrooppééeennnnee tteenndd àà aassssuurreerr uunnee aapppplliiccaattiioonn eeffffiiccaaccee eett hhaarrmmoonniissééee ddee llaa llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. EEnn eeffffeett,, lleess ccaattaassttrroopphheess qquuee nnoouuss ccoonnnnaaiissssoonnss nnee ssoonntt ppaass llaa ccoonnssééqquueennccee dd’’uunn vviiddee jjuurriiddiiqquuee,, mmaaiiss dd’’uunnee mmaauuvvaaiissee aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. AAiinnssii,, llaa CCoommmmiissssiioonn rraappppeellllee ll’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree ddeess rrèègglleess eexxiissttaanntteess.. AAjjoouuttoonnss àà cceellaa qquu’’ uunnee ppoossiittiioonn eeuurrooppééeennnnee ccoommmmuunnee lloorrss ddeess nnééggoocciiaattiioonnss ddee ll’’OOMMII ppoouurrrraaiitt ppeerrmmeettttrree ddee ffaaiirree eenntteennddrree llaa vvooiixx eeuurrooppééeennnnee ddee ffaaççoonn pplluuss uunniiffiiééee.. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ppoouurrrraaiitt ccoooorrddoonnnneerr lleess aaccttiioonnss ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess aaffiinn ddee ccaannaalliisseerr lleess ddiifffféérreenntteess rreevveennddiiccaattiioonnss nnaattiioonnaalleess.. LL’’aaccttiioonn eeuurrooppééeennnnee vvaa ddoonncc pplluuss llooiinn eenn ssee ppllaaççaanntt àà llaa ssoouurrccee dduu ttrraavvaaiill ddee ll’’OOMMII,, ssee pprrooppoossaanntt ddee ffoouurrnniirr uunnee aaiiddee aauu pprroocceessssuuss ddee rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. CChhaaqquuee EEttaatt mmeemmbbrree yy vveerrrraaiitt ll’’oouuttiill iinnccoonnttoouurrnnaabbllee ppoouurr ffaaiirree eenntteennddrree ssaa vvooiixx.. DDee pplluuss,, uunn aauuttrree tthhèèmmee rrééccuurrrreenntt aauu nniivveeaauu ddee ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee,, eesstt cceelluuii ddee ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ddee ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llééggiissllaattiioonn eenn vviigguueeuurr.. EEnn eeffffeett,, iill nnee ffaauutt ppaass ffaauusssseerr llee jjeeuu ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee eett pprriivviillééggiieerr uunn aacctteeuurr ééccoonnoommiiqquuee aauu ddééttrriimmeenntt dd’’uunn aauuttrree eenn lluuii aapppplliiqquuaanntt ddee ffaaççoonn ttrroopp ssttrriiccttee lleess ddiissppoossiittiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. LLee ddiissppoossiittiiff llééggiissllaattiiff ddooiitt ddoonncc êêttrree aapppplliiqquuéé ddee ffaaççoonn uunniiffoorrmmee àà ttrraavveerrss ttoouuttee llaa CCoommmmuunnaauuttéé..
 24. 24. 24 MMaaiiss lleess ddéébbuuttss ddee cceettttee ppoolliittiiqquuee eeuurrooppééeennnnee oonntt ééttéé ttrrèèss pprruuddeennttss.. LLaa pprreemmiièèrree pprriissee ddee ccoonnsscciieennccee sseemmbbllee aavvooiirr eeuu lliieeuu eenn 11997788 aapprrèèss llaa ccaattaassttrroopphhee ddee ll’’AAmmooccoo CCaaddiizz.. LLee CCoonnsseeiill eeuurrooppééeenn aavvaaiitt ddeemmaannddéé àà llaa CCoommmmiissssiioonn ddee ffaaiirree ddeess pprrooppoossiittiioonnss aaffiinn ddee ccoonnttrrôôlleerr eett ddee rréédduuiirree llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. DDee ttrrèèss nnoommbbrreeuusseess mmeessuurreess ffuurreenntt pprrooppoossééeess ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn,, mmaaiiss nnee vviirreenntt ppaass llee jjoouurr.. EEnn eeffffeett,, lleess mmeessuurreess ddeevvaaiieenntt êêttrree pprriisseess àà ll’’uunnaanniimmiittéé,, ccee qquuii aa ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt ppaarraallyysséé llee pprroocceessssuuss ddéécciissiioonnnneell.. DDee pplluuss,, iill sseemmbblleerraaiitt qquuee llee cchhoocc éémmoottiioonnnneell pprroovvooqquuéé ppaarr llaa ccaattaassttrroopphhee aaiitt ééttéé ddee ccoouurrttee dduurrééee,, eett qquuee llaa pprréévveennttiioonn ddee ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess nn’’aaiitt ppaass ééttéé uunnee pprriioorriittéé ccoommmmuunnaauuttaaiirree àà cceettttee ééppooqquuee.. CC’’eesstt aavveecc llee TTrraaiittéé ddee MMaaaassttrriicchhtt qquuee ddeess aavvaannccééeess oonntt ppuu êêttrree ooppéérrééeess.. EEnn eeffffeett,, cceelluuii--ccii iinnttrroodduuiitt llee vvoottee àà llaa mmaajjoorriittéé qquuaalliiffiiééee aauu sseeiinn dduu CCoonnsseeiill eeuurrooppééeenn.. LL’’aarrttiiccllee 7755 CC dduu ttrraaiittéé,, ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu ccii--ddeessssuuss,, ddoonnnnee pplluuss ddee ppoouuvvooiirrss aauu ccoonnsseeiill eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. AAiinnssii,, ddeeppuuiiss 11999933,, llee ddiissppoossiittiiff ccoommmmuunnaauuttaaiirree aa ppeerrmmiiss ddee ddéévveellooppppeerr uunnee ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnee.. LL’’aaccttiioonn eeuurrooppééeennnnee ss’’eesstt ffooccaalliissééee ssuurr uunnee aamméélliioorraattiioonn dduu ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. DDeeuuxxiièèmmee sseeccttiioonn :: DDeess mmeessuurreess vviissaanntt àà rreennffoorrcceerr llee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. LLee ccoonnttrrôôllee dd’’uunn nnaavviirree eesstt aassssuurréé aa pprriioorrii ppaarr ll’’EEttaatt ddoonntt iill bbaatt ppaavviilllloonn.. MMaaiiss ccee ccoonnttrrôôllee eesstt ttrroopp ppeeuu ssoouuvveenntt mmiiss eenn œœuuvvrree,, dduu ffaaiitt dduu llaaxxiissmmee ddee cceerrttaaiinnss EEttaattss..
 25. 25. 25 IIll aa ddoonncc ééttéé nnéécceessssaaiirree dd’’eennvviissaaggeerr llee ccoonnttrrôôllee ssoouuss uunn aauuttrree aannggllee.. CC’’eesstt aaiinnssii qquuee ll’’oonn aa ppuu aassssiisstteerr àà ll’’éémmeerrggeennccee dd’’uunn aauuttrree iinntteerrvveennaanntt,, ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. LL’’EEttaatt dduu ppoorrtt pprreenndd llee rreellaaiiss llàà ooùù ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn eesstt ddééffaaiillllaanntt.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMoonntteeggoo BBaayy qquuaalliiffiiee dd’’EEttaatt dduu ppoorrtt cceelluuii ddaannss llee ppoorrtt dduuqquueell uunn nnaavviirree ééttrraannggeerr vviieenntt àà ssee ttrroouuvveerr vvoolloonnttaaiirreemmeenntt eenn eessccaallee ppoouurr ttoouutt ttyyppee dd’’ooppéérraattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee oouu tteecchhnniiqquuee1133 .. LLeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee nnee ssoonntt pplluuss hhoorrss dd’’aatttteeiinnttee.. IIllss ppeeuuvveenntt ssee vvooiirr iimmmmoobbiilliissééss eenn rraaiissoonn ddee lleeuurr ééttaatt nnoonn ccoonnffoorrmmee,, vvooiirree mmêêmmee bbaanniiss ddeess ppoorrttss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LL’’OOMMII aa oorriieennttéé sseess ttrraavvaauuxx vveerrss ccee ccoonnttrrôôllee ddaannss sseess pprreemmiièèrreess ccoonnvveennttiioonnss.. AAiinnssii llaa ccoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL ccoonnffèèrree àà ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt uunn ddrrooiitt ddee ccoonnttrrôôlleerr lleess nnaavviirreess yy ffaaiissaanntt eessccaallee.. CCeettttee nnoottiioonn eesstt rreepprriissee ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss CCOOLLRREEGG eett SSOOLLAASS.. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee eenn aa ffaaiitt ddee mmêêmmee.. LLaa pprriioorriittéé ddee llaa ppoolliittiiqquuee eeuurrooppééeennnnee ss’’eesstt oorriieennttééee vveerrss uunn rreennffoorrcceemmeenntt ddeess ccoonnttrrôôlleess ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. LL’’iinnssttrruummeenntt eesssseennttiieell dd’’iinntteerrvveennttiioonn aauu nniivveeaauu eeuurrooppééeenn rrééssuullttee ddee ll’’aaddooppttiioonn eenn 11998822 dduu MMéémmoorraanndduumm dd’’eenntteennttee ssuurr llee ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt oouu mméémmoorraanndduumm ddee PPaarriiss.. CCee mméémmoorraanndduumm rreeggrroouuppee 1199 ppaayyss ddoonntt lleess QQuuiinnzzee aaccttuueellss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. LLeess 1199 AAuuttoorriittééss mmaarriittiimmeess ssee ssoonntt ffiixxéé ccoommmmee oobbjjeeccttiiff ddee «« mmeettttrree eenn œœuuvvrree uunn ssyyssttèèmmee eeffffiiccaaccee ddee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt eenn vvuuee dd’’aassssuurreerr,, ssaannss ddiissccrriimmiinnaattiioonn qquuaanntt aauu ppaavviilllloonn,, qquuee lleess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee ééttrraannggeerrss ffaaiissaanntt eessccaallee ddaannss uunn ppoorrtt ddee ssoonn EEttaatt oouu mmoouuiillllaanntt aauu llaarrggee dd’’uunn tteell ppoorrtt,, ssoonntt 13 J.P. BEURIER / P.CHAUMETTE / G. PROUTIERE-MAULION. DROITS MARITIMES TOME 3 : Exploitation et protection de l’océan. Editions Juris-Service . 1998
 26. 26. 26 ccoonnffoorrmmeess aauuxx nnoorrmmeess ééttaabblliieess ddaannss lleess iinnssttrruummeennttss ppeerrttiinneennttss vviissééss àà llaa sseeccttiioonn 22 »» 1144 dduu MMéémmoorraanndduumm.. CCeess iinnssttrruummeennttss ccoommpprreennnneenntt eennttrree aauuttrreess lleess CCoonnvveennttiioonnss SSOOLLAASS eett MMAARRPPOOLL.. LLee MMéémmoorraanndduumm aa ffiixxéé ccoommmmee oobbjjeeccttiiff ddee ffaaiirree ccoonnttrrôôlleerr 2255%% ddeess nnaavviirreess ffaaiissaanntt eessccaallee ddaannss lleess ppoorrttss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. SSii llee nnaavviirree nnee ssee ttrroouuvvee ppaass êêttrree eenn ccoonnffoorrmmiittéé aavveecc lleess iinnssttrruummeennttss dduu MMéémmoorraanndduumm,, iill ppoouurrrraa êêttrree rreetteennuu aauu ppoorrtt jjuussqquu’’àà ssaa mmiissee eenn ccoonnffoorrmmiittéé.. LLee MMéémmoorraanndduumm vviissee ééggaalleemmeenntt àà ffaaiirree aapppplliiqquueerr ddee ffaaççoonn uunniiffoorrmmee lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauu ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt aaffiinn qquuee ttoouuttee ddiissttoorrssiioonn ddee ccoonnccuurrrreennccee ssooiitt éévviittééee aauu sseeiinn ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee.. LLee MMéémmoorraanndduumm ddee PPaarriiss aa ééttéé rreennffoorrccéé ppaarr uunnee sséérriiee ddee ddiirreeccttiivveess eett rrèègglleemmeennttss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee aa rreepprriiss llee pprriinncciippee ddee ccee ccoonnttrrôôllee ddaannss uunnee pprrooppoossiittiioonn ddee ddiirreeccttiivvee vviissaanntt àà aapppplliiqquueerr aauuxx nnaavviirreess ttrraannssiittaanntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee1155 .. LLaa ddiirreeccttiivvee 9955//2211//CCEE dduu 1199 jjuuiinn 11999955 pprréévvooiitt nnoottaammmmeenntt llaa ssaannccttiioonn ddeess mmeemmbbrreess ddee ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee iirrrreessppeeccttuueeuuxx ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU.. EEllllee eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 11eerr jjuuiilllleett 11999966.. 14 Paris Memorandum of Understanding. Article 1.2. 15 Directive 95/21 du Conseil du 19 juin 1995 concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention et aux conditions de vie et de travail à bord des navires. JOCE L 157/1 du 7 juillet 1995.
 27. 27. 27 LLaa ddiirreeccttiivvee 9944//5577//CCEE dduu 2222 nnoovveemmbbrree 119999441166 pprréévvooiitt ddeess rrèègglleess ccoommmmuunneess aauuxx oorrggaanniissmmeess hhaabbiilliittééss àà eeffffeeccttuueerr llaa ccllaassssiiffiiccaattiioonn eett ll’’iinnssppeeccttiioonn ddeess nnaavviirreess eenn eessccaallee ddaannss lleess ppoorrttss.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee ll’’OOMMII ccoonncceerrnnaanntt llee jjaauuggeeaaggee àà cciitteerrnnee ddeess bbaallllaassttss ssééppaarrééss àà bboorrdd ddeess ppééttrroolliieerrss ssoonntt ééggaalleemmeenntt rreennffoorrccééeess ppaarr ddeess ddiissppoossiittiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLee rrèègglleemmeenntt ((CCEE)) 22997788//9944 dduu CCoonnsseeiill dduu 2211 nnoovveemmbbrree 11999944 ppeerrmmeett ddee ffaaiirree bbéénnééffiicciieerr lleess nnaavviirreess ééqquuiippééss ddee SSBBTT dd''uunn ssyyssttèèmmee dd''aabbaatttteemmeennttss ssuurr lleess rreeddeevvaanncceess ddeemmaannddééeess.. NNééaannmmooiinnss,, uunn rraappppoorrtt ddee llaa CCoommmmiissssiioonn1177 rréévvèèllee qquuee llee bbuutt dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess ccoonnttrrôôlleess nn’’aa ppaass ééttéé aatttteeiinntt.. CCeess ddiissppaarriittééss oonntt ppoouurr ccoonnssééqquueennccee ddee ffaauusssseerr llaa ccoonnccuurrrreennccee eennttrree ppoorrttss vvooiissiinnss,, eett ccoouurrtt--cciirrccuuiitteenntt lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMéémmoorraanndduumm.. LLeess éévvoolluuttiioonnss lleess pplluuss rréécceenntteess eenn mmaattiièèrree ddee ppoolliittiiqquuee eeuurrooppééeennnnee ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ssoonntt nnééaannmmooiinnss vveennuueess rreennffoorrcceerr lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauu ccoonnttrrôôllee ddee ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. EElllleess rrééssuulltteenntt bbiieenn eenntteenndduu ddee llaa ccaattaassttrroopphhee ddee ll’’EErriikkaa.. CCoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu,, llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee aa pprrooppoosséé ddeeuuxx sséérriieess ddee mmeessuurreess,, lleess ppaaqquueettss EErriikkaa II eett IIII.. 16 Directive 94/57 du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. JOCE L 319/20 du 12 décembre 1994, modifiée par la directive 97/58 de la Commission du 26 septembre 1997, JOCE L 274 du 7 octobre 1997. 17 Communication de la Commission, « Pour une politique commune de la sécurité maritime », COM (93) 66 final du 24 février 1993.
 28. 28. 28 LLee ppaaqquueett EErriikkaa II,, tteell qquuee ccoommmmuunniiqquuéé ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn aauu PPaarrlleemmeenntt eeuurrooppééeenn eett aauu CCoonnsseeiill llee 2211 mmaarrss 22000000,, aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff dd’’aamméélliioorreerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee dduu ttrraannssppoorrtt ppééttrroolliieerr.. LLaa CCoommmmiissssiioonn pprrooppoossee ttoouutt dd’’aabboorrdd ddee mmooddiiffiieerr llaa ddiirreeccttiivvee 9955//2211//CCEE.. EEllllee tteenndd àà rreennddrree pplluuss sséévvèèrreess lleess ddiissppoossiittiioonnss pprréé--eexxiissttaanntteess eenn bbaannnniissssaanntt ddee ttoouuss lleess ppoorrttss ddee ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee «« lleess nnaavviirreess ddee pplluuss ddee qquuiinnzzee aannss dd''ââggee qquuii oonntt ééttéé iimmmmoobbiilliissééss pplluuss ddee ddeeuuxx ffooiiss aauu ccoouurrss ddeess ddeeuuxx aannnnééeess pprrééccééddeenntteess àà ppaarrttiirr dd''uunnee ""lliissttee nnooiirree"" qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ppuubblliieerraa ttoouuss lleess ssiixx mmooiiss »».. LLaa pprrooppoossiittiioonn ddee mmooddiiffiiccaattiioonn ss’’aattttaaqquuee ééggaalleemmeenntt aauuxx nnaavviirreess lleess pplluuss vviieeuuxx eenn rreennffoorrççaanntt lleess ccoonnttrrôôlleess eenn ffoonnccttiioonn ddee lleeuurr ââggee.. DDee mmêêmmee,, llee ppaaqquueett EErriikkaa II ss’’aattttaaqquuee aauuxx ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn eenn pprrooppoossaanntt ddee mmooddiiffiieerr llaa ddiirreeccttiivvee 9944//5577//CCEE mmeennttiioonnnnééee pprrééccééddeemmmmeenntt.. CCeettttee pprrooppoossiittiioonn ddee mmooddiiffiiccaattiioonn vviissee àà ccoonnttrrôôlleerr ddee pplluuss pprrèèss cceess ssoocciiééttééss qquuii bbéénnééffiicciieenntt dd’’uunnee ddééllééggaattiioonn ééttaattiiqquuee ppoouurr eeffffeeccttuueerr lleess ooppéérraattiioonnss ddee vvéérriiffiiccaattiioonn ssuurr lleess nnaavviirreess.. LLaa CCoommmmiissssiioonn ss’’ooccttrrooiiee llee ddrrooiitt ddee rreettiirreerr ll’’aaggrréémmeenntt ééttaattiiqquuee ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn nnee rrééppoonnddaanntt ppaass aauuxx ccrriittèèrreess ddee qquuaalliittéé rreeqquuiiss.. CCeeccii ddeevvrraaiitt eennccoouurraaggeerr lleess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn àà ffaaiirree ppaarrtt dd’’uunn ppeeuu pplluuss ddee sséérriieeuuxx.. RRaappppeelloonnss aauu ppaassssaaggee qquuee ll’’EErriikkaa ééttaaiitt ccoonnttrrôôllééee ppaarr llaa SSoocciiééttéé iittaalliieennnnee RRIINNAA eett ssee ttrroouuvvaaiitt eenn ppoosssseessssiioonn ddee ttoouuss lleess cceerrttiiffiiccaattss iinnddiissppeennssaabblleess àà ssaa nnaavviiggaattiioonn lloorrssqquu’’eellllee aappppaarreeiillllaa dduu ppoorrtt ddee DDuunnkkeerrqquuee..
 29. 29. 29 TTrrooiissiièèmmee cchhaappiittrree.. DDeess ccoonnttrrôôlleess nnaattiioonnaauuxx iinnssuuffffiissaannttss eett iinneeffffiiccaacceess.. LLeess ddééffaaiillllaanncceess nnaattiioonnaalleess ss’’ooppèèrreenntt àà pplluussiieeuurrss nniivveeaauuxx.. NNoouuss aavvoonnss ppuu ccoonnssttaatteerr ll’’éémmeerrggeennccee dd’’uunn ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt eenn rrééppoonnssee àà uunn EEttaatt dduu ppaavviilllloonn ddééffaaiillllaanntt.. LLeess EEttaattss dduu ppoorrtt oonntt aaiinnssii ddéévveellooppppéé uunnee lloouurrddee
 30. 30. 30 rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuii nn’’aauurraaiitt ppaass ééttéé llaa lleeuurr ssii ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss iill nn’’yy aavvaaiitt ppaass eeuu llaaxxiissmmee eenn aammoonntt.. CCeeppeennddaanntt,, tteell qquuee ll’’aaffffiirrmmee MMaarriiee BBeellllaayylleerr--RRooiillllee,, «« uunn ddéévveellooppppeemmeenntt eexxcceessssiiff ddee llaa jjuurriiddiiccttiioonn ddee ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt rriissqquueerraaiitt ttoouutt dd’’aabboorrdd ddee ddéérreessppoonnssaabbiilliisseerr lleess EEttaattss dduu ppaavviilllloonn aalloorrss qquuee llaa ccoouuvveerrttuurree ggééooggrraapphhiiqquuee dduu ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt ddeemmeeuurree,, àà ll’’hheeuurree aaccttuueellllee,, rreessttrreeiinnttee »»1188 .. LL’’EEttaatt dduu ppoorrtt nnee ddooiitt ppaass ssuuppppllaanntteerr ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn,, mmaaiiss sseeuulleemmeenntt llee ccoommpplléétteerr.. TToouutteeffooiiss ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt aa ppuu ddéévveellooppppeerr ddeess ccoommppéétteenncceess ddee pplluuss eenn pplluuss ppoouussssééeess eett rreepprréésseennttee aauujjoouurrdd’’hhuuii llaa sseeuullee vvéérriittaabbllee ffoorrmmee dd’’uunn ccoonnttrrôôllee aa ppoosstteerriioorrii.. LLee MMOOUU ddee PPaarriiss lluuii aattttrriibbuuee uunn rrôôllee mmaajjeeuurr ddaannss ll’’eexxééccuuttiioonn ddee ccee ccoonnttrrôôllee aa ppoosstteerriioorrii.. NNééaannmmooiinnss ddaannss ssaa ccoommmmuunniiccaattiioonn dduu 2244 fféévvrriieerr 119999331199 ,, llaa CCoommmmiissssiioonn ddrreessssee uunn bbiillaann pplluuttôôtt nnééggaattiiff ddeess aaccttiivviittééss nnaattiioonnaalleess ddaannss llee ccaaddrree ddee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss dduu MMOOUU.. DDaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess EEttaattss ssiiggnnaattaaiirreess dduu MMOOUU,, oonn nn’’aarrrriivvee ppaass àà aatttteeiinnddrree llaa bbaarrrree ddeess 2255%% ddee ccoonnttrrôôlleess rreeqquuiiss.. DDee pplluuss,, cceerrttaaiinnss ppaayyss aaffffiicchheenntt pplluuss ddee 2255%% ddee ccoonnttrrôôlleess eeffffeeccttuuééss,, mmaaiiss qquuaassiimmeenntt aauuccuunnee iimmmmoobbiilliissaattiioonn.. OOnn ppeeuutt ddoonncc ss’’iinntteerrrrooggeerr ssuurr llaa qquuaalliittéé ddeess ccoonnttrrôôlleess eeffffeeccttuuééss.. EEnn ccoonnssééqquueennccee llaa cciirrccuullaattiioonn ddee nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess ddaannss lleess eeaauuxx eeuurrooppééeennnneess nnee sseemmbbllee ppaass aavvooiirr ddiimmiinnuuéé.. LLaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee ssoouulliiggnnee ddaannss ssaa ccoommmmuunniiccaattiioonn llaa nnéécceessssiittéé dd’’hhaarrmmoonniisseerr lleess ccoonnttrrôôlleess eeffffeeccttuuééss ppaarr lleess ppoorrttss eeuurrooppééeennss.. EEnn eeffffeett uunnee ccoonnccuurrrreennccee ddééllooyyaallee aa ééttéé eennccoouurraaggééee ppaarr ddeess pprraattiiqquueess ppoorrttuuaaiirreess llaaxxiisstteess eennccoouurraaggeeaanntt lleess nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess àà yy ffaaiirree eessccaallee.. 18 LE TRANSPORT MARITIME ET LES POLITIQUES DE SECURITE DE L’UNION EUROPEENNE. Alexandra Bellayler Roille. Editions APOGEE 2000. 19 COM (93) 66 final
 31. 31. 31 LLaa CCoommmmiissssiioonn ddéépplloorree ééggaalleemmeenntt llee mmaannqquuee dd’’iinnffoorrmmaattiioonn aauu sseeiinn ddee ll’’eessppaaccee mmaarriittiimmee eeuurrooppééeenn.. CCee mmaannqquuee dd’’iinnffoorrmmaattiioonn eemmppêêcchhee llee ssuuiivvii ddeess nnaavviirreess àà rriissqquuee.. LLee MMéémmoorraanndduumm ddee PPaarriiss nn’’aa ddoonncc ppaass eeuu ll’’iimmppaacctt ssoouuhhaaiittéé.. EEnn eeffffeett,, ttoouutt ccoommmmee lleess tteexxtteess ddee ll’’OOMMII,, lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU aavveecc sseess mmooddiiffiiccaattiioonnss ssuucccceessssiivveess ddééppeennddeenntt dduu bboonn vvoouullooiirr ddeess EEttaattss qquuaanntt àà lleeuurr mmiissee eenn œœuuvvrree.. IIll nn’’eexxiissttee ppaass eennccoorree uunnee iinnssttaannccee ccaappaabbllee ddee ccoonnttrrôôlleerr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess mmeessuurreess mmiisseess eenn ppllaaccee.. LLee MMOOUU ddee PPaarriiss ssoouuffffrree ddoonncc,, ddaannss ssaa mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn,, dd’’uunn mmaannqquuee dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn.. LLaa ddiifffféérreennccee ddee qquuaalliittéé ddeess ccoonnttrrôôlleess eeffffeeccttuuééss sseelloonn lleess ppoorrttss ccoonndduuiitt iinnéévviittaabblleemmeenntt àà ll’’iimmppuuiissssaannccee ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU.. IIll mmaannqquuee ddoonncc aauujjoouurrdd’’hhuuii uunnee iinnssttaannccee ccaappaabbllee ddee ss’’aassssuurreerr qquuee lleess ccoonnttrrôôlleess sseerroonntt eeffffeeccttuuééss ddee ffaaççoonn uunniiffoorrmmee àà ttrraavveerrss ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. CCeeccii hhaannddiiccaappee mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt llaa ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. NNoottoonnss cceeppeennddaanntt qquuee llee ccaaddrree eeuurrooppééeenn,, mmooiinnss uunniivveerrsseell qquuee llee ccaaddrree oonnuussiieenn,, ppeerrmmeett llaa mmiissee eenn ppllaaccee pplluuss rraappiiddee dd’’uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn eenn pphhaassee aavveecc lleess eexxiiggeenncceess ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. CC’’eesstt aaiinnssii qquu’’aa ppuu nnaaîîttrree llee pprroojjeett dd’’uunnee aaggeennccee eeuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee àà ttrraavveerrss uunn ddeeuuxxiièèmmee ttrraaiinn ddee mmeessuurreess,, llee ppaaqquueett EErriikkaa IIII..
 32. 32. 32 TTIITTRREE 22 LL’’AAGGEENNCCEE EEUURROOPPEEEENNNNEE PPOOUURR LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE :: EEMMEERRGGEENNCCEE DD’’UUNN CCOONNTTRRÔÔLLEE SSUUPPRRAANNAATTIIOONNAALL .. LL’’AAggeennccee ddooiitt aassssuurreerr llaa jjoonnccttiioonn eennttrree uunn eennsseemmbbllee ddee rrèègglleess ccoommmmuunnaauuttaaiirreess eett ddeess pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess ddééffaaiillllaanntteess.. OOrr nnoouuss aavvoonnss ppuu ccoonnssttaatteerr qquuee lleess ddiifffféérreenntteess ttrraaddiittiioonnss mmaarriittiimmeess rreennddeenntt cceettttee ttrraannssppoossiittiioonn ffoorrtt ddéélliiccaattee.. EEnn ccoonnssééqquueennccee ddiirreeccttee ddee cceess ddiissppaarriittééss llooccaalleess,, ll’’iinneeffffiiccaacciittéé ddee llaa ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssee ffaaiitt rreesssseennttiirr.. LL’’AAggeennccee aa ddoonncc ppoouurr mmiissssiioonn ddee «« ggoommmmeerr »» cceess ddiifffféérreenncceess qquuii,, aauu sseeiinn ddee ll’’eessppaaccee mmaarriittiimmee eeuurrooppééeenn,, ffrreeiinneenntt ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. EEllllee ddeevvrraa ss’’aassssuurreerr dd’’uunnee hhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess rrèègglleess jjuurriiddiiqquueess aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. CCeettttee vvoolloonnttéé dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, mmiissssiioonn ffoonnddaammeennttaallee ddee ll’’AAggeennccee,, ffeerraa ll’’oobbjjeett dd’’uunnee pprreemmiieerr cchhaappiittrree.. DDaannss uunn sseeccoonndd cchhaappiittrree nnoouuss nnoouuss aattttaacchheerroonnss àà ddéétteerrmmiinneerr lleess mmooyyeennss ddoonntt ddiissppoosseerraa ll’’AAggeennccee ppoouurr aaccccoommpplliirr llaa mmiissssiioonn qquuii lluuii eesstt ccoonnffiiééee..
 33. 33. 33 PPrreemmiieerr cchhaappiittrree :: LLee vveecctteeuurr dd’’uunnee hhaarrmmoonniissaattiioonn pprrééaallaabbllee àà uunnee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee dduurraabbllee.. PPoouurr êêttrree eeffffiiccaaccee,, llaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ddooiitt aavvaanntt ttoouutt êêttrree hhaarrmmoonniissééee.. CCeettttee nnoottiioonn sseerraa llee ffiill ccoonndduucctteeuurr ddee llaa ppoolliittiiqquuee ssééccuurriittaaiirree mmeennééee ppaarr ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, ll’’AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee eenn sseerraa ll’’oouuttiill.. AA pprrooppooss ddee cceettttee vvoolloonnttéé dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn,, MMoonnssiieeuurr JJaaccqquueess CChhiirraacc rraappppeellllee qquuee «« lleess rrèègglleess ddooiivveenntt êêttrree lleess mmêêmmeess,, qquuee ll’’oonn aaccccoossttee àà MMaarrsseeiillllee oouu àà AAmmsstteerrddaamm 2200 »».. LLaa pprriioorriittéé sseerraaiitt ddoonncc ddee ffaaiirree rrééggnneerr uunn sseeuull eett uunniiqquuee ssyyssttèèmmee jjuurriiddiiqquuee ssuurr lleess eeaauuxx eeuurrooppééeennnneess.. CC’’eesstt ddaannss cceettttee ooppttiiqquuee dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn qquuee ll’’ AAEESSMM ddeevvrraa ss’’aatttteelleerr aauuxx ddiivveerrsseess ttââcchheess qquuii lluuii sseerroonntt ccoonnffiiééeess.. EEllllee ddeevvrraa ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss tteenntteerr dd’’aappppoorrtteerr ddeess aamméélliioorraattiioonnss àà uunnee llééggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree eennccoorree iimmppaarrffaaiittee.. EEllllee ppoouurrrraa eennssuuiittee,, ddaannss uunn sseeccoonndd tteemmppss ss’’aattttaacchheerr àà aaccccrrooîîttrree ll’’eeffffiiccaacciittéé ddeess ccoonnttrrôôlleess eeffffeeccttuuééss aauu sseeiinn ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess.. EEnn eeffffeett,, ll’’aapppplliiccaattiioonn rriiggoouurreeuussee ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ppeerrmmeettttrraaiitt dd’’aatttteeiinnddrree uunn 20 Propos de Monsieur Chirac recueillis par l’Institut Français de la Mer en réponse à la question « Pensez vous qu’au nom de la lutte pour la sécurité maritime et l’environnement (en particulier contre les pollutions), les pouvoirs et moyens de l’AESM doivent être progressivement renforcés, fut-ce par certains transferts de souveraineté ? » www.ifm.free.fr
 34. 34. 34 nniivveeaauu ssuuppéérriieeuurr ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee aauu sseeiinn ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. CC’’eesstt llàà llaa ttââcchhee pprriioorriittaaiirree ddee ll’’AAEESSMM.. PPrreemmiièèrree sseeccttiioonn :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn ccoorrppss jjuurriiddiiqquuee hhaarrmmoonniisséé.. CC’’eesstt ppaarr llee bbiiaaiiss ddee pprrooppoossiittiioonnss ddee ll’’ AAEESSMM qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ssoouuhhaaiittee aappppoorrtteerr lleess aamméélliioorraattiioonnss aapppprroopprriiééeess aauu ssyyssttèèmmee ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. NNoouuss vveerrrroonnss ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss qquuee ll’’ AAEESSMM ddeevvrraa ooppéérreerr uunnee ccoolllleeccttee dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ((§§ 11)) qquuii lluuii ppeerrmmeettttrraa ddaannss uunn sseeccoonndd tteemmppss ddee pprrooppoosseerr àà llaa CCoommmmiissssiioonn llaa llééggiissllaattiioonn aapppprroopprriiééee ppoouurr rreemmééddiieerr aauuxx ssiittuuaattiioonnss oobbsseerrvvééeess ssuurr llee tteerrrraaiinn ((§§ 22)).. CC’’eesstt ffiinnaalleemmeenntt ppaarr uunnee rrééfflleexxiioonn ssuurr ll’’éévvoolluuttiioonn ddee llaa llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee qquuee ll’’AAEESSMM ppoouurrrraa ffaaiirree ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee uunn ppôôllee dd’’eexxcceelllleennccee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ((§§ 33)).. §§ 11 :: PPaarr uunnee ccoolllleeccttee dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss aauu sseeiinn ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess.. LLaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee ss’’eesstt ffiixxéé ccoommmmee oobbjjeeccttiiff ddee ffaaiirree ccoonnvveerrggeerr lleess ddiifffféérreennttss ssyyssttèèmmeess eeuurrooppééeennss ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee aaffiinn dd’’aatttteeiinnddrree ll’’uunniiffoorrmmiittéé nnéécceessssaaiirree àà uunnee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee dduurraabbllee.. MMaaiiss cceettttee ddéémmaarrcchhee ssuuppppoossee aauu pprrééaallaabbllee uunnee ccoonnnnaaiissssaannccee ssoolliiddee ddee llaa mmaanniièèrree ddoonntt cchhaaqquuee EEttaatt aapppprrééhheennddee ssaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. CC’’eesstt ppaarr cceettttee ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess ddiifffféérreenntteess pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ppoouurrrraa ffaaiirree aapppplliiqquueerr ddee ffaaççoonn hhaarrmmoonniissééee uunnee ppoolliittiiqquuee ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee nnee ffaauussssaanntt ppaass llee jjeeuu ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee ..
 35. 35. 35 LL’’AAggeennccee EEuurrooppééeennnnee aa ddoonncc ppoouurr mmiissssiioonn ddee mmeettttrree eenn œœuuvvrree cceettttee ccoolllleeccttee dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss aauu sseeiinn mmêêmmee ddeess ppaayyss mmeemmbbrreess ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. AAffiinn dd’’yy ppaarrvveenniirr,, eellllee ddeevvrraa oorrggaanniisseerr ddeess vviissiitteess ddaannss cchhaaqquuee EEttaatt mmeemmbbrree.. CC’’eesstt ppaarr llee bbiiaaiiss ddeess aaggeennttss ddee ll’’ AAEESSMM qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee ppoouurrrraa ccoonnttrrôôlleerr ddaannss qquueellllee mmeessuurree ll’’EEttaatt mmeemmbbrree ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett ddee llaa vviissiittee aa ffaaiitt llee nnéécceessssaaiirree ppoouurr rreessppeecctteerr sseess eennggaaggeemmeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. CCeess vviissiitteess ss’’eeffffeeccttuueerroonntt eesssseennttiieelllleemmeenntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. LLeess aaggeennttss ddee ll’’AAEESSMM sseerroonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ddeess iinnssppeecctteeuurrss àà ppaarrtt eennttiièèrree,, eett sseelloonn ll’’aarrttiiccllee 33 ddee llaa pprrooppoossiittiioonn ddee rrèègglleemmeenntt ddeevvrroonntt aavvooiirr aaccccèèss àà ttoouutt ddooccuummeenntt oouu àà ttoouutt lliieeuu aayyaanntt uunn rraappppoorrtt aavveecc llaa mmaanniièèrree ddoonntt lleess nnaavviirreess ssoonntt ccoonnttrrôôllééss.. LLeess aauuttoorriittééss nnaattiioonnaalleess ddooiivveenntt ttoouutt mmeettttrree eenn œœuuvvrree ppoouurr qquuee cceess vviissiitteess ppuuiisssseenntt ss’’ooppéérreerr ddaannss lleess mmeeiilllleeuurreess ccoonnddiittiioonnss ppoossssiibblleess.. TToouuttee eennttrraavvee sseerraaiitt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee uunnee iinnffrraaccttiioonn aauuxx oobblliiggaattiioonnss iinnccoommbbaanntt àà ll’’EEttaatt ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett ddee llaa vviissiittee.. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn ccoonncceerrnnee ttoouutt nnaattuurreelllleemmeenntt llee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt.. LLaa CCoommmmiissssiioonn ssoouuhhaaiittee ffaaiirree ddee ll’’AAEESSMM uunn oouuttiill ppeerrmmeettttaanntt ddee ccoonnttrrôôlleerr ddee llaa ffaaççoonn llaa pplluuss iimmppaarrttiiaallee ppoossssiibbllee llee rreessppeecctt ppaarr lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu MMOOUU.. CCeess ccoonnttrrôôlleess ppeerrmmeettttrroonntt ttoouutt dd’’aabboorrdd ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueell eesstt,, ssuurr llee tteerrrraaiinn,, ll’’iimmppaacctt ddee llaa llééggiissllaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. CCee ttrraavvaaiill dd’’oobbsseerrvvaattiioonn ppeerrmmeettttrraa àà llaa CCoommmmiissssiioonn ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueelllleess ssoonntt lleess iimmppeerrffeeccttiioonnss ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, eett ddee qquueellllee mmaanniièèrree iill sseerraa ppoossssiibbllee dd’’yy rreemmééddiieerr..
 36. 36. 36 CCee ttrraavvaaiill dd’’iinnffoorrmmaattiioonn sseerrvviirraa ééggaalleemmeenntt àà eennrriicchhiirr lleess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess iinnddiissppeennssaabblleess àà llaa llooggiissttiiqquuee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. DDeess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess tteelllleess qquu’’ EEQQUUAASSIISS2211 ,, uuttiilliissééeess nnoottaammmmeenntt ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt ppoouurrrroonntt aaiinnssii ssee ttrroouuvveerr ccoommppllééttééeess ppaarr llee ttrraavvaaiill ddee ll’’AAggeennccee.. CCee ttrraavvaaiill ppeerrmmeettttrraa ééggaalleemmeenntt ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueellss ssoonntt lleess nnaavviirreess àà rriissqquuee aaffiinn ddee mmiieeuuxx aassssuurreerr lleeuurr ssuuiivvii.. DDee pplluuss,, uunn ggrraanndd nnoommbbrree ddee nnaavviirreess ssoonntt rreessppoonnssaabblleess ddee ppoolllluuttiioonnss iinntteennttiioonnnneelllleess.. LLoorrssqquuee cc’’eesstt llee ccaass,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee ccoonnnnaaîîttrree lleeuurrss mmoouuvveemmeennttss aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr lleess aapppprrééhheennddeerr eett lleess ssaannccttiioonnnneerr.. PPrréécciissoonnss eennffiinn qquuee ddaannss llee ccaass ooùù ll’’EEttaatt ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett ddee llaa vviissiittee aauurraaiitt ddéélléégguuéé sseess ccoommppéétteenncceess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnttrrôôllee àà uunnee ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, cceellllee--ccii ffeerraa ééggaalleemmeenntt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee iinnssppeeccttiioonn.. §§ 22 :: PPaarr ddeess pprrooppoossiittiioonnss aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. LL’’AAEESSMM ppoouurrrraa aaiinnssii,, aauu vvuu ddeess iinnssppeeccttiioonnss eeffffeeccttuuééeess ddaannss ll’’eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss,, pprrooppoosseerr ddeess ddiissppoossiittiioonnss nnéécceessssaaiirreess àà uunnee aamméélliioorraattiioonn dduu rrééggiimmee ddee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppoorrtt eett ppaarr ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn.. CCeess ddiifffféérreenntteess ooppéérraattiioonnss dd’’iinnssppeeccttiioonn eeffffeeccttuuééeess ppaarr ll’’AAEESSMM aauurroonntt ééggaalleemmeenntt ppoouurr bbuutt ddee ccoonnttrrôôlleerr qquueellss ssoonntt lleess EEttaattss qquuii rreessppeecctteenntt llee mmiieeuuxx lleess ddiissppoossiittiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. 21 www.equasis.org
 37. 37. 37 IIll ppoouurrrraa aaiinnssii ssee ddééggaaggeerr uunn bbiillaann ddeess «« mmeeiilllleeuurreess pprraattiiqquueess eeuurrooppééeennnneess »».. CCeess pprraattiiqquueess sseerroonntt aannaallyyssééeess ppaarr ll’’AAEESSMM aaffiinn dd’’éévveennttuueelllleemmeenntt lleess iinnttééggrreerr ddaannss llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree ppoouurr lleess ddiiffffuusseerr ppaarr llaa ssuuiittee.. IIllss ppeerrmmeettttrroonntt ééggaalleemmeenntt ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueellss ssoonntt lleess aacctteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess ffaauuttiiffss eett ddee vveeiilllleerr àà ccee qquuee cceeuuxx--ccii nn’’éécchhaappppeenntt ppaass àà ttoouuttee ssaannccttiioonn.. EEnn eeffffeett,, ppoouurr qquuee llaa llééggiissllaattiioonn eeuurrooppééeennnnee ssooiitt eeffffiiccaaccee,, eellllee ddooiitt êêttrree rreessppeeccttééee ppaarr ttoouuss lleess aacctteeuurrss dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee.. MMaaiiss llaa mmiissee eenn ccoonnffoorrmmiittéé aavveecc cceettttee llééggiissllaattiioonn aa uunn ccooûûtt.. IIll eesstt ddoonncc ggéénnéérraalleemmeenntt pplluuss pprrooffiittaabbllee ddee llaaiisssseerr eenn cciirrccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess.. EEnn rreevvaanncchhee,, lleess aacctteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess ssee mmeettttaanntt eenn ccoonnffoorrmmiittéé rriissqquueenntt ddee ssuubbiirr llaa ccoonnccuurrrreennccee ddee cceess nnaavviirreess ssoouuss nnoorrmmeess.. LL’’AAEESSMM aauurraa ddoonncc ppoouurr mmiissssiioonn ddee ffaaiirree rrééccoommppeennsseerr cceeuuxx qquuii aapppplliiqquueenntt aavveecc sséérriieeuuxx llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eeuurrooppééeennnnee,, eett ddee ssaannccttiioonnnneerr cceeuuxx qquuii nnee llaa rreessppeecctteenntt ppaass.. LL’’AAEESSMM ss’’iimmppoosseerraaiitt ddoonncc ccoommmmee llee ggaarrddiieenn dd’’uunnee ccoonnccuurrrreennccee llooyyaallee ddaannss llee sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. PPrréécciissoonnss ttoouutteeffooiiss qquuee ll’’AAggeennccee nnee ddiissppoossee ppaass,, àà llaa lleeccttuurree ddee sseess ssttaattuuttss,, dd’’uunn ppoouuvvooiirr ddee ssaannccttiioonn vviiss àà vviiss ddeess EEttaattss ccoonnttrrôôllééss.. CC’’eesstt llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee qquuii,, mmuunniiee ddeess rraappppoorrttss rreenndduuss ppaarr ll’’AAggeennccee,, ppoouurrrraa eennttrreepprreennddrree ddeess aaccttiioonnss àà ll’’eennccoonnttrree ddeess EEttaattss aayyaanntt mmaannqquuéé àà lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss.. AAiinnssii,, àà ttrraavveerrss ccee ttrraavvaaiill ddee ddooccuummeennttaattiioonn mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ddee ccoonnttrrôôllee,, ll’’AAEESSMM ppoouurrrraa aassssuurreerr ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn iinnddiissppeennssaabbllee àà uunnee ppoolliittiiqquuee ccoommmmuunnaauuttaaiirree eeffffiiccaaccee..
 38. 38. 38 §§ 33 :: PPaarr uunnee rrééfflleexxiioonn aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall.. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee tteennttee ddee ssee ccoonnssttiittuueerr ccoommmmee ffeerr ddee llaannccee ddee ll’’OOMMII.. PPoouurr ccee ffaaiirree,, eellllee ddooiitt éévviitteerr ddee ss’’eennlliisseerr ddaannss llaa lleenntteeuurr eett llaa rriiggiiddiittéé ddoonntt ssoouuffffrree cceellllee--ccii.. NNoouuss aavvoonnss vvuu àà qquueell ppooiinntt ll’’OOMMII mmaannqquuee ddee ssoouupplleessssee ddaannss ssoonn pprroocceessssuuss ddéécciissiioonnnneell,, eett ppeeiinnee àà ssuuiivvrree ll’’éévvoolluuttiioonn dd’’uunn mmoonnddee mmaarriittiimmee ssaannss cceessssee cchhaannggeeaanntt.. PPoouurr ccee ffaaiirree,, ll’’AAggeennccee ddeevvrraa ddéévveellooppppeerr llaa ssoouupplleessssee pprrooppiiccee aauu ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt dd’’uunnee llééggiissllaattiioonn eeffffiiccaaccee.. NNoouuss vveennoonnss ddee llee vvooiirr,, ll’’AAggeennccee ddeevvrraa ssee pprréésseenntteerr ccoommmmee ll’’oorrggaannee cchhaarrggéé ddee ssoonnddeerr ll’’ééttaatt ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee aauu sseeiinn ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess.. LLaa ccoolllleeccttee dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss éévvooqquuééee ccii--ddeessssuuss ppeerrmmeettttrraa àà llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee dd’’ooppéérreerr lleess mmiisseess àà jjoouurr nnéécceessssaaiirreess.. CCeeppeennddaanntt,, aaiinnssii qquuee llee ssttiippuullee ll’’aarrttiiccllee 22))11))aa)) ddee llaa pprrooppoossiittiioonn ddee rrèègglleemmeenntt,, cceess pprroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee ddeevvrroonntt ssee ffaaiirree eenn rreellaattiioonn aavveecc llaa llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. LL’’AAggeennccee ddeevvrraa ssee tteenniirr aauu ccoouurraanntt ddeess ddéévveellooppppeemmeennttss lleess pplluuss rréécceennttss ddee llaa llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. DDeess pprroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee eett uunn ssuuiivvii ccoonnttiinnuu sseerroonntt ddoonncc mmiiss eenn œœuuvvrree aaffiinn ddee ffaaiirree ddee ll’’ AAEESSMM uunn llaabboorraattooiirree dd’’aannaallyyssee ddeess pprrooggrrèèss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. CC’’eesstt ffiinnaalleemmeenntt eenn ffaaiissaanntt llaa ssyynntthhèèssee ddeess rreecchheerrcchheess eeffffeeccttuuééeess aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall dd’’uunnee ppaarrtt eett aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall dd’’aauuttrree ppaarrtt qquuee ll’’AAggeennccee ppoouurrrraa ddééggaaggeerr uunnee ppoolliittiiqquuee eett uunnee llééggiissllaattiioonn ppaarrffaaiitteemmeenntt mmiiss àà jjoouurr eett dd’’uunnee eeffffiiccaacciittéé rreeccoonnnnuuee ddaannss llaa pprraattiiqquuee.. LL’’AAggeennccee sseerraa ddoonncc aatttteennttiivvee aauuxx pprraattiiqquueess nnaattiioonnaalleess eett àà ll’’éévvoolluuttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. MMaaiiss eellllee ddooiitt aalllleerr pplluuss

×