Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dess acconier

443 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dess acconier

 1. 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD''EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE **************************** FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE ************************** AACCCCOONNIIEERR EETT SSTTEEVVEEDDOORREE MMEEMMOOIIRREE DDEE DD..EE..SS..SS TTRRAANNSSPPOORRTTSS MMAARRIITTIIMMEESS EETT AAEERRIIEENNSS :: OOPPTTIIOONN DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDRROOIITT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS PPrréésseennttéé ppaarr :: SSoopphhiiee PPAAJJAANNAACCCCII
 2. 2. 2 DDIIRREECCTTEEUURR DDEE RREECCHHEERRCCHHEESS :: MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL AAnnnnééee ddee ssoouutteennaannccee :: 11999988--11999999 AACCCCOONNIIEERR EETT SSTTEEVVEEDDOORREE OOnn ddiissttiinngguuee ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt eenn FFrraannccee,, ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd''eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree.. IIllss ddiiffffèèrreenntt ppaarr llaa nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss qquu''iillss aaccccoommpplliisssseenntt eett ppaarr lleeuurr llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee.. LLeess eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee ssoonntt aappppeellééss ""sstteevveeddoorreess"" eett lleeuurrss ffoonnccttiioonnss ssee lliimmiitteenntt àà ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd''ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee.. LLeess eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss,, aappppeellééss ""aaccccoonniieerrss"",, aaccccoommpplliisssseenntt oouuttrree cceess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee rréécceeppttiioonn,, rreeccoonnnnaaiissssaannccee,, ggaarrddee eett lliivvrraaiissoonn àà tteerrrree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. OOrr cceettttee ddiissttiinnccttiioonn nn''aa pplluuss lliieeuu dd''êêttrree aauujjoouurrdd''hhuuii,, lleess sstteevveeddoorreess aaccccoommpplliissssaanntt lleess ooppéérraattiioonnss rréésseerrvvééeess ppeennddaanntt lloonnggtteemmppss aauuxx aaccccoonniieerrss.. IInn FFrraannccee,, tthheerree wwaass ttrraaddiittiioonnaallllyy ttwwoo ccaatteeggoorriieess ooff sstteevveeddoorreess iinn tthhee ccaarrrriiaaggee ooff ggooooddss bbyy sseeaa.. TThheeyy ddiiffffeerreedd bbyy tthhee nnaattuurree ooff tthhee ooppeerraattiioonnss tthheeyy ppeerrffoorrmmeedd aanndd bbyy tthheeiirr ggeeooggrraapphhiiccaall llooccaattiioonn.. OOnn tthhee oonnee hhaanndd,, tthheerree wwaass tthhee ccoonnttrraaccttoorrss ooff tthhee AAttllaannttiicc,, NNoorrtthh SSeeaa aanndd CChhaannnneell ppoorrttss,, ccaalllleedd ""sstteevveeddoorreess"",, wwhhoossee ffuunnccttiioonn wwaass lliimmiitteedd ttoo tthhee
 3. 3. 3 mmaatteerriiaall aassppeeccttss ooff llooaaddiinngg aanndd uunnllooaaddiinngg mmeerrcchhaanntt vveesssseellss,, aanndd oonn tthhee ootthheerr hhaanndd,, tthhee ccoonnttrraaccttoorrss ooff tthhee MMeeddiitteerrrraanneeaann ppoorrttss,, kknnoowwnn aass ""aaccccoonniieerrss"",, wwhhoo ccaarree ooff tthhee lleeggaall ssiiddee ooff rreecceeiivviinngg,, ssttoorriinngg aanndd ddeelliivveerriinngg tthhee ggooooddss,, aass wweellll aass tthhee mmaatteerriiaall ssiiddee.. TThhiiss ddiissttiinnccttiioonn iiss nnoo lloonnggeerr jjuussttiiffiieedd ttooddaayy,, aass tthhee ""sstteevveeddoorreess"" nnooww ccaarrrryy oouutt tthhee ssaammee dduuttiieess aass tthhoossee wwhhiicchh wwhheerree ffoorr aa lloonngg ttiimmee lliimmiitteedd ttoo ""aaccccoonniieerrss"".. RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS JJee ttiieennss àà rreemmeerrcciieerr vviivveemmeenntt ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess qquuii mm’’oonntt aaiiddéé ddaannss mmeess rreecchheerrcchheess eett pplluuss ssppéécciiaalleemmeenntt lleess pprrooffeessssiioonnnneellss qquuii mm’’oonntt ccoonnssaaccrréé uunn ppeeuu ddee lleeuurr tteemmppss eett aappppoorrttéé ddee pprréécciieeuusseess iinnffoorrmmaattiioonnss :: JJeeaann--PPaauull RRooccccaa--SSeerrrraa ((CCoommppaaggnniiee GGéénnéérraallee MMaarriittiimmee)),, JJeeaann--FFrraannççooiiss SSaalleessssyy ((IInnttrraammaarr)) aaiinnssii qquuee CCoorriinnnnee DDeellccaassssoo,, MM.. NNoouu ((EEuurrooffooss)),, MM.. CChhaappssaall ((TTeerrmmiinnaauuxx ddee NNoorrmmaannddiiee)) eett JJaaccqquueess TTiieerr ((TTiieerr PPoorrtt SSeerrvviicceess))..
 4. 4. 4 SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..44 PPrreemmiièèrree ppaarrttiiee :: AAffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn aaccccoonniieerr//sstteevveeddoorree…………pp..88 CChhaappiittrree 11 :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee……………………………………………………………………………………..pp..99 SSeeccttiioonn 11 :: OOrriiggiinnee ddeess tteerrmmeess eett ffoonnccttiioonnss…………………………………………………………………………..pp..1100 SSeeccttiioonn 22 :: PPrriissee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess ppaarrttiiccuullaarriissmmeess ddaannss llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666……………………………………………………………………………………..pp..2200 CChhaappiittrree 22 :: LLee ccoonntteexxttee dd’’éévvoolluuttiioonn ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee ddee mmaannuutteennttiioonn……………………………………………………………………………………………………………………pp..2299 SSeeccttiioonn 11 :: LLee ccaaddrree ssttrruuccttuurreell…………………………………………………………………………………………………………pp..2299 SSeeccttiioonn 22 :: LLee ccoonntteexxttee ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaall…………....……………………………………………………......pp..3366 DDeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee :: UUnniiffoorrmmiissaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMaanncchhee eett ddaannss lleess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss…………………………………………………………pp..4400 CChhaappiittrree 11 :: EExxtteennssiioonn ddeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn……………………………………………………………………………………………………………………..……..pp..4411 SSeeccttiioonn 11 :: LLeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr…………………………………………………………..…………......pp..4422 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu ccooccoonnttrraaccttaanntt…………………………………………………………………………..pp..5544 CChhaappiittrree 22 :: UUnn rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoommmmuunn aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee eett ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss………………………………………………………………pp..5588 SSeeccttiioonn 11 :: LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr…………………………..pp..5588 SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ccaass dd’’eexxoonnéérraattiioonn eett llaa rrééppaarraattiioonn dduu ddoommmmaaggee…………………………....pp..6644
 5. 5. 5 SSeeccttiioonn 33 :: LL’’aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé…………………………………………………………………………………………pp..7700 CCoonncclluussiioonn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......pp..7766 BBiibblliiooggrraapphhiiee………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………pp..7777 TTaabbllee ddeess aannnneexxeess………………………………………………………………………………………………………………………………………………....pp..8800 TTaabbllee ddeess mmaattiièèrreess………………………………………………………………………………………………………………………………………………....pp..8822 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLeess pphhaasseess tteerrrreessttrreess eennttoouurraanntt llaa pphhaassee ppuurreemmeenntt mmaarriittiimmee dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr oonntt ddee ttoouuss tteemmppss nnéécceessssiittéé ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddee nnoommbbrreeuusseess ooppéérraattiioonnss.. LLaa mmuullttiipplliicciittéé dd''ooppéérraatteeuurrss iinnddééppeennddaannttss ggrraavviittaanntt aauuttoouurr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee aauujjoouurrdd''hhuuii ccoonnffiirrmmee ll''iimmppoorrttaannccee ddee cceess ooppéérraattiioonnss.. QQuueelllleess ssooiieenntt mmaattéérriieelllleess oouu jjuurriiddiiqquueess,, eelllleess ééttaaiieenntt ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt ccoonnffiiééeess aauu ppeerrssoonnnneell dduu bboorrdd.. AAiinnssii llee ccaappiittaaiinnee pprrooccééddaaiitt--iill àà llaa rréécceeppttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, aammeennééeess llee lloonngg dduu nnaavviirree ppaarr lleess cchhaarrggeeuurrss.. IIll ssuurrvveeiillllaaiitt llee cchhaarrggeemmeenntt eeffffeeccttuuéé ppaarr ll''ééqquuiippaaggee11 eett,, àà ll''aarrrriivvééee,, iill ccoonnttrrôôllaaiitt lleess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett ddee lliivvrraaiissoonn aauuxx ddeessttiinnaattaaiirreess,, aatttteennddaanntt llee lloonngg dduu qquuaaii.. LLeess eessccaalleess ééttaaiieenntt lloonngguueess eett llee ccaappiittaaiinnee,, mmaaîîttrree ddee ll''eexxppééddiittiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, ssee cchhaarrggeeaaiitt ddee ccoonncclluurree lleess ccoonnttrraattss dd''aaffffrrèètteemmeenntt,, ss''ooccccuuppaaiitt ddee ll''eennttrreettiieenn dduu nnaavviirree eett ddeess aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss22.. AA ppaarrttiirr ddee llaa ddeeuuxxiièèmmee mmooiittiiéé dduu XXIIXXèèmmee ssiièèccllee,, llaa rréévvoolluuttiioonn ééccoonnoommiiqquuee,, ll''eexxtteennssiioonn ddeess rreellaattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess iinntteerr--ccoonnttiinneennttss eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu 1 Ce travail était considéré comme le prolongement normal du travail de bord.
 6. 6. 6 ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee àà ggrraannddee éécchheellllee33 jjuussttiiffiièèrreenntt llaa ccrrééaattiioonn dd''eennttrreepprriisseess ssppéécciiaalliissééeess,, aaffiinn ddee ssuuppppllééeerr ll''aarrmmaatteeuurr eett lleess pprroopprriiééttaaiirreess ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddeess ttââcchheess tteerrrreessttrreess lliiééeess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess lliiggnneess rréégguulliièèrreess eennttrraaîînnaa uunnee nnoouuvveellllee oorrggaanniissaattiioonn ddeess aarrmmeemmeennttss eett ddeess ppoorrttss eett oonn aassssiissttaa àà llaa nnaaiissssaannccee ddeess aauuxxiilliiaaiirreess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. LL''aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttoonnnnaaggee ddeess nnaavviirreess eett llaa rréédduuccttiioonn ddeess tteemmppss dd''eessccaalleess ssuusscciittèèrreenntt nnoottaammmmeenntt llee bbeessooiinn ddee ccoonnffiieerr lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess àà ddeess eennttrreepprreenneeuurrss iinnddééppeennddaannttss,, lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn.. DD''aauuttrree ppaarrtt,, ""llaa nnéécceessssaaiirree eexxaaccttiittuuddee ddaannss llaa rroottaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett,, llaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddee lloottss àà llaaqquueellllee ddoonnnnaa nnaaiissssaannccee llee ttrraannssppoorrtt ssoouuss ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eeuurreenntt ppoouurr eeffffeett dd''iimmppoosseerr ddaannss lleess ppoorrttss,, eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett lleess ddeessttiinnaattaaiirreess,, llaa pprréésseennccee dd''uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree ssee cchhaarrggeeaanntt ddee ggaarrddeerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà tteerrrree eett ppaarrffooiiss mmêêmmee ddee rreepprréésseenntteerr lleeuurr aayyaanntt ddrrooiitt""44.. MMaaiiss cceettttee ffoonnccttiioonn nnee ffuutt ppaass oorrggaanniissééee ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss:: AAiinnssii,, cceerrttaaiinnss ttrraannssppoorrtteeuurrss ccrrééèèrreenntt lleeuurrss aaggeenncceess ddaannss lleess ppoorrttss ooùù lleeuurrss nnaavviirreess ffaaiissaaiieenntt eessccaallee,, ppoouurr ssee cchhaarrggeerr ddeess ooppéérraattiioonnss eenn qquueessttiioonn,, dd''aauuttrreess nnee vvoouullaanntt ppaass iinnssttaalllleerr uunnee oorrggaanniissaattiioonn pprroopprree,, eeuurreenntt rreeccoouurrss àà ddeess aaggeenncceess dd''aauuttrreess ttrraannssppoorrtteeuurrss.. EEnnffiinn,, ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss rreeppoorrttèèrreenntt 2RODIERE (R), Traité Général de Droit Maritime, Introduction - L'armement, Dalloz, 1976, p.498. 3TASSEL (Y), Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.2-5. 4TASSEL (Y), Le statut juridique de l’entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.6.
 7. 7. 7 ddiirreecctteemmeenntt ssuurr lleess cchhaarrggeeuurrss oouu lleess ddeessttiinnaattaaiirreess llee ssooiinn ddee ssee cchhaarrggeerr ddee cceess ooppéérraattiioonnss àà tteerrrree.. AAiinnssii,, ssee rreeggrroouuppaaiieenntt,, aauuttoouurr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ddeess aauuxxiilliiaaiirreess aayyaanntt ppoouurr vvooccaattiioonn ddee ss''ooccccuuppeerr ddeess ttââcchheess mmaattéérriieelllleess ddee cchhaarrggeemmeenntt ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn,, eett ddeess aauuxxiilliiaaiirreess ddeessttiinnééss àà ss''ooccccuuppeerr ddee ttââcchheess jjuurriiddiiqquueess ccoommmmee llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aavvaanntt llee cchhaarrggeemmeenntt oouu aapprrèèss llee ddéébbaarrqquueemmeenntt.. CCeeppeennddaanntt,, llaa pprraattiiqquuee rréévvééllaa qquuee ddaannss cceerrttaaiinnss ppoorrttss,, cceess ddeeuuxx ttyyppeess dd''ooppéérraattiioonnss ééttaaiieenntt ccoonnffiiééeess àà uunnee mmêêmmee eennttrreepprriissee.. AAiinnssii,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn mmooddeerrnneess nnee ssee ddéévveellooppppèèrreenntt ppaass,, eenn FFrraannccee,, ddee ffaaççoonn hhoommooggèènnee,, ccee ffuutt aauu ggrréé ddeess uussaaggeess ddeess ddiifffféérreennttss ppoorrttss qquu''eelllleess mmiirreenntt eenn ppllaaccee lleeuurrss ssttrruuccttuurreess eett lleeuurr oorrggaanniissaattiioonn.. EElllleess ffuurreenntt ddoonncc bbaappttiissééeess ddiifffféérreemmmmeenntt sseelloonn llaa nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss qquu''eelllleess aaccccoommpplliissssaaiieenntt,, sseelloonn llee ttyyppee dd''iinnffrraassttrruuccttuurreess uuttiilliissééeess,, oouu sseelloonn lleeuurrss mmooddeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt sseelloonn lleeuurr llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee 55.. LLaa ggrraannddee ddiissttiinnccttiioonn qquuee ll''oonn ssiiggnnaallee eennccoorree aauujjoouurrdd''hhuuii66 eesstt cceellllee ccoonncceerrnnaanntt lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess qquuii ssee ddiifffféérreenncciieenntt ppaarr llaa nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss qquu''iillss aaccccoommpplliisssseenntt eett ppaarr lleeuurr llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee.. 5 Ainsi a-t-on trouvé au fil du temps, les Gabariers à Bordeaux, les brouettiers du Grand corps au Havre, les portefaix, les acconiers à Marseille, les wharfs et sociétés de batelage en Afrique et à Madagascar. 6 RODIERE(R) et DUPONTAVICE (E), Droit Maritime, Précis Dalloz, 12 ème Ed., N°277, p.252-253; BONASSIES (P), Droit Maritime, Cours de D.E.S.S Aix.; LE LOUER (F), L'acconier, Thèse Aix, 1979, et Annales de l'I.M.T.M. 1985, Vol.2, p.5; TASSEL (Y), Les auxiliaires du transport maritime, D.M.F hors série mars 1999:" 1949-1999 - cinquante ans de Droit positif", N°1.
 8. 8. 8 TTrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt,, lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee ssoonntt aappppeellééss sstteevveeddoorreess nn''oonntt ppaass dd''aauuttrree ffoonnccttiioonn qquuee ddeess ttââcchheess mmaattéérriieelllleess77:: iillss cchhaarrggeenntt eett ddéécchhaarrggeenntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddeess nnaavviirreess,, lleess mmeetttteenntt ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree pplleeiinn.. LLeess aaccccoonniieerrss ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss eeffffeeccttuueenntt aauussssii cceess ooppéérraattiioonnss;; mmaaiiss lleeuurr ppaarrttiiccuullaarriittéé ttiieenntt aauu ffaaiitt qquu''iill pprreennnneenntt eenn cchhaarrggee jjuurriiddiiqquueemmeenntt llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr uunnee dduurrééee vvaarriiaabbllee aavvaanntt ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt oouu aapprrèèss llee ddéébbaarrqquueemmeenntt,, ccee qquuii lleess ddiissttiinngguuee ddeess sstteevveeddoorreess qquuii nn''oonntt àà aauuccuunn mmoommeenntt llaa ggaarrddee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee88.. LLaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 1199666699,, ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd''aaffffrrèètteemmeenntt eett ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmeess,, ééllaabboorraanntt ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss uunn ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee pprroopprree aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn,, pprriiss dd''aaiilllleeuurrss eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn cceess ddiifffféérreenncceess ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss,, eenn ddiissttiinngguuaanntt,, ddaannss lleess aarrttiicclleess 5500 eett 5511,, lleess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ((aaccccoommpplliieess aauuttaanntt ppaarr lleess sstteevveeddoorreess qquuee ppaarr lleess aaccccoonniieerrss)) eett lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess,, éévveennttuueelllleemmeenntt aaccccoommpplliieess ppaarr lleess aaccccoonniieerrss.. OOrr ccee ""rrôôllee jjuurriiddiiqquuee ddee ll''aaccccoonniieerr"" qquuii ffiitt ccoouulleerr bbeeaauuccoouupp dd''eennccrree àà uunnee ééppooqquuee1100,, ccoommppttee tteennuu ddee llaa ddiiffffiiccuullttéé ddee lluuii aapppplliiqquueerr uunn rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee pprréécciiss,, nnee lluuii sseemmbbllee pplluuss eexxcclluussiivveemmeenntt rréésseerrvvéé ddee nnooss jjoouurrss.. DDee pplluuss eenn pplluuss dd''oouuvvrraaggeess aauujjoouurrdd''hhuuii eennvviissaaggeenntt lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess,, aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ssoouuss llee tteerrmmee ggéénnéérriiqquuee 7RODIERE (R), Traité de Droit Maritime - Affrètements et transports, Tome III, Dalloz, 1970, N°811, p.14. 8LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.451. 9 Loi N°66-420.
 9. 9. 9 dd''eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn eett ccee,, ppaarrccee qquuee ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll''aattllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee lleess sstteevveeddoorreess aaccccoommpplliisssseenntt lleess ooppéérraattiioonnss rréésseerrvvééeess ppeennddaanntt lloonnggtteemmppss aauuxx sseeuullss aaccccoonniieerrss1111.. AAiinnssii sseelloonn cceerrttaaiinnss,, cc''eesstt llaa nnoottiioonn dd''aaccccoonnaaggee qquuee ll''oonn rreennccoonnttrree ddee pplluuss eenn pplluuss nnoottaammmmeenntt eenn rraaiissoonn ddee llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ttrrèèss rrééppaanndduuee ppaarr lleess sstteevveeddoorreess ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ddee llaa mmaannuutteennttiioonn1122.. DDee ccee ffaaiitt,, ll''ééttuuddee ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee eett dduu ccoonntteexxttee dd''éévvoolluuttiioonn ddeess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ppeerrmmeettttrroonntt ddoonncc dd''eennvviissaaggeerr ll''aaffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorree.. EEtt ll''aannaallyyssee dduu ccoonntteennuu ddeess ccoonnttrraattss ddee mmaannuutteennttiioonn aaiinnssii qquuee dd''uunnee jjuurriisspprruuddeennccee rréécceennttee ssuurr lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess ppoorrttuuaaiirreess,, nnoouuss ddéémmoonnttrreerroonnss qquuee llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee nnee ttrroouuvvee pplluuss rrééeelllleemmeenntt ddee jjuussttiiffiiccaattiioonn eenn pprraattiiqquuee.. EEnnffiinn,, llaa ccoonnssééqquueennccee iimmmmééddiiaattee ddee ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd''ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ppaarr lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee eett ddee ll''AAttllaannttiiqquuee sseerraa llaa ssoouummiissssiioonn ddee cceess eennttrreepprreenneeuurrss aauu rrééggiimmee iinnssttiittuuéé ppaarr ll''aarrttiiccllee 5511 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666,, ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt rréésseerrvvéé aauuxx aaccccoonniieerrss.. QQuu''eelllleess ooppèèrreenntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee,, ddee ll''AAttllaannttiiqquuee oouu ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn,, eenn FFrraannccee ssee vvooiieenntt aapppplliiqquueerr llee mmêêmmee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. 10PRODROMIDES (M), De l'action directe du destinataire contre l'acconier, D.M.F 1953, p.671. 11Lamy Transports, tome 2, N°611, p.409.
 10. 10. 10 PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE AAFFFFAAIIBBLLIISSSSEEMMEENNTT DDEE LLAA DDIISSTTIINNCCTTIIOONN AACCCCOONNIIEERR//SSTTEEVVEEDDOORREE LLaa nnaattuurree ppaarrttiiccuulliièèrree dd''uunnee aaccttiivviittéé ééccoonnoommiiqquuee ssee ddééffiinniitt ppaarr rraappppoorrtt aauu bbeessooiinn eesssseennttiieell aauuqquueell eellllee ppoouurrvvooiitt.. TTrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt,, qquueelllleess qquuee ssooiieenntt lleess ffoorrmmeess ssoouuss lleessqquueelllleess aappppaarraaiissssaaiieenntt lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn,, lleeuurr ccaarraaccttèèrree iiddeennttiiqquuee aa ttoouujjoouurrss ééttéé eett eesstt eennccoorree dd''ooppéérreerr llee cchhaarrggeemmeenntt eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee1133.. MMaaiiss ccee ""pplluuss ppeettiitt ddéénnoommiinnaatteeuurr ccoommmmuunn"" ss''eesstt,, ccoommppttee tteennuu ddeess éévvoolluuttiioonnss tteecchhnniiqquuee,, ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaallee,, ééllaarrggii àà dd''aauuttrreess ffoonnccttiioonnss.. LLeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn qquu''iillss ssooiieenntt aaccccoonniieerrss oouu sstteevveeddoorreess,, oonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ccoonnnnuu llaa mmêêmmee éévvoolluuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee:: lliibbéérrééss ddee cceerrttaaiinneess ccoonnttrraaiinntteess,, pprrooffiittaanntt dduu pprrooggrrèèss tteecchhnniiqquuee,, ssee ssoonntt sseemmbbllee--tt--iill aaddaappttééss ppoouurr rrééppoonnddrree aauuxx aatttteenntteess ddee lleeuurrss ccooccoonnttrraaccttaannttss.. 12 BENAMAR (M), Les auxiliaires du transport maritime, Thèse Aix-en-Provence, 1994, p.17
 11. 11. 11 CCHHAAPPIITTRREE 11 LLAA DDIISSTTIINNCCTTIIOONN TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEE IIll nn''eesstt ppaass uunn aauutteeuurr dduu DDrrooiitt MMaarriittiimmee qquuii nn''aaiitt aauu mmooiinnss uunnee ffooiiss ssoouulliiggnnéé llaa ddiifffféérreennccee ddee tteerrmmiinnoollooggiiee eett ddee ffoonnccttiioonnss aapppplliiccaabbllee aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee eett ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss1144.. IIll nnee sseemmbbllee ppaass eexxiisstteerr ddee rraaiissoonn pprréécciissee àà cceettttee ddiissttiinnccttiioonn bbiieenn qquuee ddiivveerrsseess tthhééoorriieess aaiieenntt ééttéé aavvaannccééeess1155,, iill sseemmbbllee qquu''uunnee mmuullttiittuuddee ddee ffaacctteeuurrss aaiieenntt ccoonnttrriibbuuéé àà ssoonn ééttaabblliisssseemmeenntt.. QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess ééttaaiitt bbiieenn rrééeellllee eett eenn ll''aabbsseennccee ddee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee pprroopprree aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn,, llee ppaarrttiiccuullaarriissmmee ddeess ffoonnccttiioonnss ddee ll''aaccccoonniieerr aa cceerrttaaiinneemmeenntt ccoonnttrriibbuuéé,, àà eenncclleenncchheerr ddee vviiffss ddéébbaattss ddooccttrriinnaauuxx eett àà ssuusscciitteerr bbiieenn ddeess ddiivveerrggeenncceess jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess àà ppaarrttiirr ddee llaa mmiissee eenn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa llooii ddee 11993366 jjuussqquuee ddaannss lleess aannnnééeess ssooiixxaannttee,, aavvaanntt llaa rrééffoorrmmee.. 13 LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.455. 14Notamment: RODIERE (R), Traité Général de Droit Maritime, Affrètement et Transports, Tome III, Dalloz, 1970. FRAIKIN (G), Traité de la responsabilité du transporteur maritime, L.G.D.J, 1957. 15 TASSEL (Y), Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.8.
 12. 12. 12 AApprrèèss ddee lloonngguueess hhééssiittaattiioonnss,, uunn rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ffuutt ééllaabboorréé ppaarr llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, ppoouurr mmeettttrree ffiinn àà ttoouuttee iinncceerrttiittuuddee,, llaa LLooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 iinntteerrvviinntt eett pprriiss eenn ccoommppttee llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquuee aaffiinn ddee rréégglleerr llee pprroobbllèèmmee dduu ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn eett pplluuss pprréécciisséémmeenntt ddee cceelluuii ddeess aaccccoonniieerrss,, ddaannss llee ccaaddrree ggéénnéérraall dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. SSEECCTTIIOONN 11 OORRIIGGIINNEE DDEESS TTEERRMMEESS EETT FFOONNCCTTIIOONNSS LLaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss ttrroouuvvee cceerrttaaiinneemmeenntt ssoonn oorriiggiinnee ddaannss lleess uussaaggeess pprroopprreess àà cchhaaqquuee ""rrééggiioonn ppoorrttuuaaiirree"".. AAiinnssii eesstt--iill iinnddiissppeennssaabbllee ddee ttrraaiitteerr ddeess aassppeeccttss hhiissttoorriiqquueess eexxpplliiqquuaanntt qquuee lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess ssee ddiissttiinngguueenntt ppaarr lleess ffoonnccttiioonnss qquu''iillss ooccccuuppeenntt.. §§11 AAssppeeccttss hhiissttoorriiqquueess AA// LLeess aaccccoonniieerrss LLee mmoott aaccccoonniieerr pprroovviieenntt dduu tteerrmmee aaccccoonn,, ddééssiiggnnaanntt uunn ppeettiitt bbaatteeaauu àà ffoonndd ppllaatt qquuii sseelloonn cceerrttaaiinn1166 aavvaaiitt ééttéé iimmaaggiinnéé ppaarr PPaattrriiccee WWaallttoonn vveerrss 11223355;; ccee mmaarriinn iirrllaannddaaiiss nnaauuffrraaggéé vveerrss llaa PPooiinnttee dd''EEssccaallee,, pprrééss dduu ppoorrtt dd''EEssnnaannddeess ((CChhaarreennttee
 13. 13. 13 MMaarriittiimmee)) aauurraaiitt uuttiilliisséé cceettttee eemmbbaarrccaattiioonn ppoouurr rreeccuueeiilllliirr lleess ccooqquuiillllaaggeess qquuii ll''eemmppêêcchhèèrreenntt ddee mmoouurriirr ddee ffaaiimm.. LL''aaccccoonn1177 oouu ppoouussssee--ppiieedd aavvaaiitt llaa ppaarrttiiccuullaarriittéé dd''êêttrree ffaacciillee àà mmaannœœuuvvrreerr.. IIll ééttaaiitt ddoonncc uuttiilliisséé ccoommmmee uunn vvéérriittaabbllee qquuaaii mmoobbiillee1188 ddee cchhaaqquuee ccôôttééss ddeess nnaavviirreess mmoouuiillllaanntt eenn rraaddee,, àà uunnee ééppooqquuee ooùù lleess ppoorrttss ééttaaiieenntt ttrroopp eexxiigguuss ppoouurr rreecceevvooiirr àà qquuaaii ttoouuss lleess nnaavviirreess aarrrriivvaanntt aauu ppoorrtt.. PPoouurr éévviitteerr lleess tteemmppss dd''aatttteennttee,, oonn pprrooccééddaaiitt aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt àà ll''aaiiddee ddee cceess bbaarrqquueess qquuii vveennaaiieenntt cchheerrcchheerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd ppoouurr lleess aammeenneerr àà qquuaaii eett iinnvveerrsseemmeenntt.. LLeeuurrss pprroopprriiééttaaiirreess pprriieenntt ddoonncc llee nnoomm ""dd''aaccccoonniieerrss"".. DD''aaiilllleeuurrss,, ccee mmooyyeenn ddee cchhaarrggeemmeenntt oouu ddéécchhaarrggeemmeenntt ffuutt ggéénnéérraalliisséé ppaarr llaa ssuuiittee,, ddaannss lleess ddiifffféérreennttss ppoorrttss ooùù ll''oonn eemmppllooyyaa ddiifffféérreenntteess ssoorrtteess dd''eennggiinnss ddee sseerrvviittuuddeess ccoommmmee lleess cchhaatttteess1199,, eennggiinnss aasssseezz rruuddiimmeennttaaiirreess oouu lleess ggaabbaarreess,, pplluuss ""ssoopphhiissttiiqquuééeess"",, qquuii ééttaaiieenntt ddoottééeess dd''uunnee qquuiillllee.. CCee mmooyyeenn ffuutt ééggaalleemmeenntt rreepprriitt,, jjuussqquu''àà uunnee ééppooqquuee rréécceennttee ddaannss cceerrttaaiinnss ppoorrttss aaffrriiccaaiinnss ooùù lleess wwhhaarrffss2200 eett ssoocciiééttééss ddee bbaatteellaaggee uuttiilliissaaiieenntt eett uuttiilliissee ppeeuutt--êêttrree eennccoorree ddeess ppeettiitteess eemmbbaarrccaattiioonnss ccoommmmee ddeess aallllèèggeess,, ddeess cchhaallaannddss,, oouu ddeess mmaahhoonnnneess2211,, ppoouurr llee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett llee cchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess eenn rraaddee ffoorraaiinnee 16 THOMAS (A), Les acconiers, Thèse, L.G.D.J, 1923, N°7, p.7. 17 " L'accon est un bateau plat, simple pièce de bois longue de deux mètres ou deux mètres cinquante, large de cinquante à soixante centimètres, légèrement recourbée à ses extrémités et recouverte sur le flanc d'un minuscule bordage", JOUSSET, France géographique illustrée, Tome 1, p.816, dans THOMAS (A), Ibid. 18Selon l’expression de M. Antoine THOMAS. 19 sortes de planchers flottants. 20Les wharfs tiennent leur nom des jetées en bois ou en ciment sur pilotis utlisées pour le chargement et le déchargement des navires en Afrique. 21 Embarcation à quille, plus vaste et plus spacieuse que l'accon, dont le nom provient de Mahon, petit port des Baléares où elle servait. Le nom fut repris par les manutentionnaires de certains ports comme ceux de Constantinople que l'on appelle les mahonnadjis: dans THOMAS (A), Thèse, op.cit. p.9
 14. 14. 14 cc''eesstt àà ddiirree aauu--ddeellàà ddee llaa bbaarrrriièèrree nnaattuurreellllee pprréésseennttee ssuurr lleess ccôôtteess ddee ll''AAffrriiqquuee ddee ll''oouueesstt eett ddee MMaaddaaggaassccaarr.. LL''hhiissttoorriiqquuee ddeess aaccccoonniieerrss eesstt ssaannss nnuull ddoouuttee lliiéé àà cceelluuii dduu ppoorrtt ddee MMaarrsseeiillllee2222;; lleess aasscceennddaannttss ddee ll''aaccccoonniieerr mmooddeerrnnee ssee ttrroouuvvaanntt êêttrree lleess ppoorrtteeffaaiixx 2233.. DDééss llaa ffiinn dduu XXIIVVèèmmee ssiièèccllee2244,, llaa ccoorrppoorraattiioonn aappppeellééee SSoocciiééttéé ddee bbiieennffaaiissaannccee ddeess ppoorrtteeffaaiixx ddee MMaarrsseeiillllee2255 rreeggrroouuppaaiitt ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu ppoorrtt qquuii ss''eemmppllooyyaaiieenntt aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess 2266 lloorrssqquuee llaa ccaarrggaaiissoonn ééttaaiitt ttrroopp iimmppoorrttaannttee àà mmaannuutteennttiioonnnneerr ppaarr rraappppoorrtt aauu nnoommbbrree ddee mmaatteelloottss 2277.. LLeess ppoorrtteeffaaiixx aavvaaiieenntt,, eenn ffaaiitt,, llee mmoonnooppoollee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn qquuii nn''ééttaaiitt ppaass eeffffeeccttuuééee ppaarr lleess ééqquuiippaaggeess.. AA cceettttee ééppooqquuee,, llee ppoorrtteeffaaiixx nn''ééttaaiitt ddoonncc qquu''uunn ssiimmppllee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree,, eexxeerrççaanntt lleess mmêêmmeess ffoonnccttiioonnss qquuee llee sstteevveeddoorree.. SSeelloonn cceerrttaaiinnss2288,, llaa ccoorrppoorraattiioonn ddeess ppoorrtteeffaaiixx ffuutt ééppaarrggnnééee ppaarr llee ddééccrreett dd''AAllllaarrddee2299 eett ccoonnttiinnuuaa àà ttrraavvaaiilllleerr sseelloonn ssoonn oorrggaanniissaattiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee3300.. PPoouurr dd''aauuttrreess,, eellllee ddiissppaarruutt àà llaa RRéévvoolluuttiioonn eett ffuutt rreeccoonnssttiittuuééee eenn 118811443311.. 22BOULANGER (P), A la recherche du passé de la Méditerranée, dans La nouvelle revue maritime, janvier 1983, p.71. 23BERARD (G), Les entreprises de manutention dans les ports maritimes, Thèse Aix, 1951. 24Elle fut créée au Moyen-âge. Alors appelés "gagne-deniers", on trouve trace des portefaix pour la première fois dans un acte de 1393, la première constitution écrite intervenant en 1704: THOMAS (A), Thèse, op.cit., p.9. 25 Qui comme son nom l'indique, avait à l'origine une fonction caritative organisée par des religieux : BERARD (G), Les entreprises de manutention dans les ports maritimes, Thèse Aix-en-Provence, 1951. 26TASSEL (Y), Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, THESE Nantes, 1973. 27Emmanuel Dupontavice signale d'ailleurs dans l'un de ses articles que "les aventures de Sinbad le Marin" relatait déjà l'existence des portefaix au Xème siècle avant J-C: Revue trimestrielle de droit commercial, 1970, p.215, N°2. 28Répertoire commercial Dalloz, 2ème Ed., p.2. 29Du 2 mars 1791. 30 La corporation ne comportait ni jurandes ni maîtrises.
 15. 15. 15 QQuuooiiqquu''iill eenn ssooiitt,, dduurraanntt llaa pprreemmiièèrree mmooiittiiéé dduu XXIIXX èèmmee ssiièèccllee,, llaa ccoorrppoorraattiioonn ééttaaiitt ttrrèèss ppuuiissssaannttee eett nnee ttoolléérraaiitt ppaass ssuurr lleess qquuaaiiss ddee MMaarrsseeiillllee,, lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss iinnddééppeennddaannttss aappppeellééss aauussssii lleess rroobbeeiirroollss3322.. OOnn yy ttrraavvaaiillllaaiitt ddee ppèèrree eenn ffiillss eett ll''aabbsseennccee dd''uuttiilliissaattiioonn ddee mmaattéérriieell ss''eexxpplliiqquuaaiitt ppaarr llaa vvoolloonnttéé dd''eemmppllooyyeerr uunn nnoommbbrree mmaaxxiimmuumm ddee ppoorrtteeuurrss.. LLaa ccoorrppoorraattiioonn aatttteeiinntt ssoonn aappooggééee vveerrss 11883300,, jjoouuiissssaanntt dd''uunn mmoonnooppoollee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn àà MMaarrsseeiillllee.. DDee pplluuss,, ppaarrttiirr ddee cceettttee ppéérriiooddee,, eellllee ccoommmmeennccee àà pprreennddrree eenn cchhaarrggee,, oouuttrree lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurree,, llaa rréécceeppttiioonn eett llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeeppeennddaanntt,, lleess cchhoosseess cchhaannggèèrreenntt vveerrss 11886600:: aavveecc ll ''aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttoonnnnaaggee ddeess nnaavviirreess,, ll''éévvoolluuttiioonn ddeess ttrraaffiiccss eett ddeess tteecchhnniiqquueess vviissaanntt àà ooppéérreerr lleess nnaavviirreess eenn qquuêêttee ddee ggaaiinn ddee pprroodduuccttiivviittéé,, eett ll''eexxtteennssiioonn dduu ppoorrtt ddee MMaarrsseeiillllee,, llaa ssoocciiééttéé ddeess PPoorrtteeffaaiixx ddee MMaarrsseeiillllee nnee rrééppoonnddaaiitt pplluuss aauuxx ccrriittèèrreess ddee mmooddeerrnniittéé eett ddee rraappiiddiittéé eexxiiggééss ppaarr lleess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. EEllllee ffuutt ddoonncc ssuuppppllaannttééee ppaarr ddeess eennttrreepprriisseess ppoorrttuuaaiirreess mmooddeerrnneess eett nnoottaammmmeenntt ppaarr llaa CCoommppaaggnniiee ddeess ddoocckkss eett eennttrreeppôôttss ddee MMaarrsseeiillllee3333,, qquuii,, ppoouurr mmeettttrree eenn pprraattiiqquuee llee mmoonnooppoollee dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddaannss ll''eenncceeiinnttee ddee ssaa ccoonncceessssiioonn,, ééddiiffiiaa ddee vvaasstteess mmaaggaassiinnss aauuxx aabboorrddss ddeess bbaassssiinnss,, eexxééccuuttaa àà sseess ffrraaiiss lleess ttrraavvaauuxx dd''iinnffrraassttrruuccttuurree ddeess bbaassssiinnss,, ccoonnssttrruuiissiitt ddeess eennttrreeppôôttss ffrriiggoorriiffiiqquueess,, ssee ddoottaa dd''iimmppoorrttaannttss ssiillooss àà ccéérrééaalleess ppoouurr ffaacciilliitteerr pplluuss eennccoorree llee ppaassssaaggee ddeess ggrraaiinnss àà MMaarrsseeiillllee.. DDee pplluuss,, eellllee iinnssttaallllaa ssuurr lleess qquuaaiiss ddeess ggrruueess hhyyddrraauulliiqquueess,, ddee nnoouuvveeaauuxx 31THOMAS (A), Thèse, op.cit., p.9 32 Ibid. 33 Constituée en 1856 par Paulin Talabot, le célèbre protagoniste des chemins de fer de Lyon à Marseille et de plusieurs autres grandes entreprises du milieu du 19ème siècle, la compagnie connaît une prospérité certaine jusqu'à la guerre de 1914-1918.
 16. 16. 16 eennggiinnss ddee lleevvaaggee àà ppoorrttééee vvaarriiaabbllee qquuii pprroovvooqquuèèrreenntt ""ppaarr llaa hhaarrddiieessssee ddee lleeuurr ccoonncceeppttiioonn uunn sseennttiimmeenntt dd''aaddmmiirraattiioonn ddaannss ttoouuss lleess mmiilliieeuuxx ccoonncceerrnnééss""3344.. UUnn ggrraanndd ccoonnfflliitt ooppppoossaa aalloorrss llaa ccoorrppoorraattiioonn ddeess ppoorrtteeffaaiixx àà llaa CCoommppaaggnniiee ddeess DDoocckkss,, aauu ssuujjeett ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn dduu ttrraavvaaiill ssuurr lleess qquuaaii,, llaa ddeerrnniièèrree oobbtteennaanntt ggaaiinn ddee ccaauussee ddeevvaanntt llee TTrriibbuunnaall ddee CCoommmmeerrccee ddee MMaarrsseeiillllee,, llaa pprreemmiièèrree ssee sscciinnddaa eenn ddeeuuxx ggrroouuppeemmeennttss3355.. LLaa ccoorrppoorraattiioonn ffaaccee aauuxx ddiivveerrggeenncceess iinntteerrnneess,, ssee ddééssaaggrrééggeeaa eett ll''oonntt vviitt aappppaarraaîîttrree lleess ddoocckkeerrss,, ttrraavvaaiilllleeuurrss iinnddééppeennddaannttss ppaarr ooppppoossiittiioonn aauuxx ppoorrtteeffaaiixx ffaavvoorraabblleess àà llaa ccoorrppoorraattiioonn.. LLee ttrraavvaaiill ssuurr lleess qquuaaiiss ééttaaiitt ddeevveennuu lliibbrree eett dd''aauuttrreess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ffuurreenntt ccrrééééeess3366.. LLeess ppoorrtteeffaaiixx,, nnee ddiissppoossaanntt ppaass ddee mmaattéérriieell aaddaappttéé eett ddoonncc ddéécchhaarrggééss ddee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt -- ddéécchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess,, ssee ccoonnssaaccrrèèrreenntt aalloorrss eexxcclluussiivveemmeenntt àà ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess ccoonnssiissttaanntt àà rréécceeppttiioonnnneerr,, àà ggaarrddeerr eett àà lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. FFiinnaalleemmeenntt,, vveerrss llaa ffiinn dduu ssiièèccllee ddeerrnniieerr,, lleess ppoorrtteeffaaiixx ddiissppaarruurreenntt,, lleess eennttrreepprriisseess mmooddeerrnneess pprreennaanntt llee rreellaaiiss ddaannss lleeuurrss ffoonnccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess.. CCeess eennttrreepprriisseess ccoonnsseerrvvèèrreenntt nnééaannmmooiinnss ll''aappppeellllaattiioonn dd''aaccccoonniieerrss,, mmêêmmee lloorrssqquuee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ssee ffaaiissaaiieenntt ddiirreecctteemmeenntt ddee nnaavviirree àà qquuaaii3377 ,, 34BOULANGER (P), A la recherche du passé de la Méditerranée, in, La nouvelle revue maritime, janvier 1983, p.74. 35 BERARD (G), Thèse, op.cit. 36La première véritable entreprise de manutention à Marseille fut créée en 1860: La Société des Embarcations de Servitude: THOMAS (A), Thèse, op.cit., p.10. 37CHAUVEAU (P), Traité de Droit Maritime, Librairies Techniques, 1958, N°319, p.224.
 17. 17. 17 ll''aaccccoonnaaggee ddééssiiggnnaanntt eenn ffaaiitt,, ll''eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss àà ccaarraaccttèèrree jjuurriiddiiqquuee eeffffeeccttuuééeess ppaarr lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss.. BB// LLeess sstteevveeddoorreess LLee tteerrmmee SStteevveeddoorree,, àà ccoonnssoonnaannccee aannggllaaiissee pprroovviieennddrraaiitt ddee ll''eessppaaggnnooll ""eessttiibbaaddoorr"" oouu ddee ll''iittaalliieenn ""ssttiivvaattoorree ((ééttaanntt eenntteenndduu qquuee ll''oorriiggiinnee ddee cceess mmoottss eesstt llee llaattiinn ssttiippoo,, ssttiippaarree,, eennttaasssseerr,, eemmppiilleerr,, pprreesssseerr3388)) ssiiggnniiffiiaanntt eemmppiilleerr dd''uunnee mmaanniièèrree sseerrrrééee3399.. SSoouulliiggnnoonnss ééggaalleemmeenntt qquuee llee vvooccaabbuullaaiirree ffrraannççaaiiss ccoonnnnaaîîtt llee vveerrbbee ""eessttiivveerr"",, qquuii ddééssiiggnnee ll''aaccttiioonn ddee ccoommpprriimmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddeessttiinnééeess àà êêttrree eemmbbaarrqquuééeess4400 DDiirree qquu''aavvaanntt llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt,, llaa pprrooffeessssiioonn ddee llaa mmaannuutteennttiioonn nn''ééttaaiitt ppaass oorrggaanniissééee ssaauuff àà MMaarrsseeiillllee4411 nn''eesstt ppaass vvrraaiimmeenntt eexxaacctt:: AAuu HHaavvrree iill yy aavvaaiitt llaa ccoorrppoorraattiioonn ddeess ""BBrroouueettttiieerrss dduu GGrraanndd CCoorrppss"",, qquuii ss''eesstt ttrraannssffoorrmmééee ppaarr llaa ssuuiittee eenn ssoocciiééttéé ccooooppéérraattiivvee.. AA NNaanntteess eexxiissttaaiitt eennccoorree eenn 11995500 uunnee ccoorrppoorraattiioonn àà llaaqquueellllee llaa CChhaammbbrree ddee CCoommmmeerrccee aavvaaiitt ddoonnnnéé ddeess ddrrooiittss vvaallaanntt pprreessqquuee mmoonnooppoollee4422.. LLee ppoorrtt ddee BBoorrddeeaauuxx ccoonnnnaaiissssaaiitt qquuaanntt àà lluuii,, lleess ""GGaabbaarriieerrss"" cchhaarrggeeaanntt eett ddéécchhaarrggeeaanntt lleess nnaavviirreess ddaannss ll''eessttuuaaiirree ddee llaa GGaarroonnnnee sseelloonn llaa tteecchhnniiqquuee ddeess 38 RODIERE (R), Traité Général de Droit Maritime, Affrètements et transports, Tome III, Librairie Dalloz, 1970, p.14. 39 Lord CHORLEY, Shipping Law, Londres 1947, p.222. 40 BERARD (G), Thèse op.cit. Introduction. 41 Recueil Dalloz 42RIPERT (G), Droit Maritime, Tome 1, 4ème ED, 1950, p.753, N°876 bis et s.
 18. 18. 18 aaccccoonniieerrss mmaaiiss àà ll''aaiiddee dd''eemmbbaarrccaattiioonnss ddoottééeess ddee qquuiilllleess qquuee ll''oonn aappppeellaaiitt ggaabbaarreess.. DDaannss llaa ddooccttrriinnee,, lleess rrééfféérreenncceess aauuxx sstteevveeddoorreess nnee ssoonntt pprréésseenntteess qquuee ppoouurr eenn lliimmiitteerr lleeuurr ééttuuddee;; aaiinnssii eesstt--iill ppeeuu aaiisséé ddee ttrroouuvveerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llaa pprrooffeessssiioonn,, ""ll''aaccttiivviittéé nnee ssoouulleevvaanntt aauuccuunn pprroobbllèèmmee ssppéécciiaall""4433.. LL''hhiissttoorriiqquuee ddeess sstteevveeddoorreess nnee ssee rréévvèèllee ddoonncc ppaass aauussssii ppaarrttiiccuulliieerr qquuee cceelluuii ddeess aaccccoonniieerrss.. IIll rreessttee àà ssoouulliiggnneerr llee ffaaiitt qquuee lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess aanngglloo--ssaaxxoonnss ssoonntt ééggaalleemmeenntt aappppeellééss sstteevveeddoorreess.. CCeeppeennddaanntt,, llee tteerrmmee aa ppeeuutt--êêttrree ddaannss lleess ppaayyss dd''iinnfflluueennccee bbrriittaannnniiqquuee,, uunnee pplluuss llaarrggee aacccceeppttiioonn qquuee ddaannss lleess ppoorrttss dduu nnoorrdd ddee llaa FFrraannccee ooùù llee tteerrmmee ééqquuiivvaauutt uunniiqquueemmeenntt àà cceelluuii ddee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree4444.. 43LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.452. 44Ibid.
 19. 19. 19 §§22 DDiissttiinnccttiioonn ppaarr lleess ffoonnccttiioonnss OOuuttrree llaa ddiifffféérreennccee ddee tteerrmmiinnoollooggiieess,, lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess ssee ddiissttiinngguueenntt ssuurrttoouutt ppaarr lleess ffoonnccttiioonnss qquu''iillss aaccccoommpplliisssseenntt.. AAiinnssii sseelloonn llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, lleess sstteevveeddoorreess ssoonntt,, ssuurr lleess ccôôtteess ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee llaa MMaanncchhee eett ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ""lleess eennttrreepprreenneeuurrss qquuii vvoonntt ccoollttiinneerr lleess ccaarrggaaiissoonnss"" eett qquuii "" ssee rreennffeerrmmeenntt bbiieenn ddaannss cceettttee ttââcchhee mmaattéérriieellllee "" ttaannddiiss qquuee lleess aaccccoonniieerrss,, eenn MMééddiitteerrrraannééee,, ""oouuttrree cceess ttââcchheess,, aaccccoommpplliisssseenntt ddeess aacctteess jjuurriiddiiqquueess;; aaiinnssii iillss pprreennnneenntt lliivvrraaiissoonn ppoouurr llee ccoommppttee ddeess ddeessttiinnaattaaiirreess oouu aassssuurreenntt llaa ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess uunnee ffooiiss ddéébbaarrqquuééeess"" 4455.. PPoouurr llee DDooyyeenn CChhaauuvveeaauu,, ddaannss llee sseennss ééttrrooiitt dduu tteerrmmee,, ll''aaccccoonniieerr eesstt cchhaarrggéé dd''aaccccoommpplliirr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess ddee mmaannuutteennttiioonn ddee llaa 45RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, op.cit., p.14.
 20. 20. 20 ccaarrggaaiissoonn,, mmaaiiss iill aassssuummee aauussssii dd''aauuttrreess oobblliiggaattiioonnss ccoommmmee cceelllleess ddee ddééppoossiittaaiirree,, ddee ccoonnssiiggnnaattaaiirree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu ddee ttrraannssiittaaiirree4466.. PPoouurr GG..HH LLaaffaaggee,, llee tteerrmmee aaccccoonniieerr,, aa pprriiss uunn sseennss pplluuss ggéénnéérraall qquuee cceelluuii qquu''oonn aa ppuu lluuii aattttrriibbuueerr ééttyymmoollooggiiqquueemmeenntt eett ss''aapppplliiqquuee àà ll''eennttrreepprreenneeuurr qquuii aavvaanntt ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt oouu aapprrèèss llee ddéébbaarrqquueemmeenntt,, pprreenndd ppoouurr uunnee dduurrééee vvaarriiaabbllee llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn cchhaarrggee,, ccee qquuii llee ddiissttiinngguuee dduu ssiimmppllee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree,, aappppeelléé hhaabbiittuueelllleemmeenntt sstteevveeddoorree,, lleeqquueell nn''aa àà aauuccuunn mmoommeenntt llaa ggaarrddee ddeess ccaarrggaaiissoonnss mmaanniippuullééeess.. LLee sstteevveeddoorree nnee pprreenndd ppaass llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn cchhaarrggee,, iill nn''aa ddoonncc ppaass àà llaa ccoommpptteerr,, eett lleess ooppéérraattiioonnss dd''aalllloottiisssseemmeenntt eett ddee ppooiinnttaaggee nnee lluuii iinnccoommbbeenntt ppaass.. SS''iill yy aa ppooiinnttaaggee,, cc''eesstt uunniiqquueemmeenntt ppaarr rraappppoorrtt aauu rreennddeemmeenntt ddeess ddoocckkeerrss eett aauu ccaallccuull ddee lleeuurrss pprriimmeess4477.. EEnnffiinn,, sseelloonn RRoollaanndd HHaauutteeffeeuuiillllee,, ll''aaccccoonniieerr eesstt,, ccoommmmee llee sstteevveeddoorree,, llee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree cchhaarrggéé ddeess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt mmaaiiss iill eesstt aauussssii llee ccoonnssiiggnnaattaaiirree ccoommmmeerrcciiaall dduu nnaavviirree cchhaarrggéé ddee lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr llee ccoommppttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr4488.. BBeeaauuccoouupp dd''aauutteeuurrss oonntt ddoonncc ssoouulliiggnnéé llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess,, mmaaiiss ttrrèèss ppeeuu oonntt tteennttéé ddee ll''eexxpplliiqquueerr.. IIll ccoonnvviieenntt ddee rraappppeelleerr ttoouutt dd''aabboorrdd qquuee ll''oorrggaanniissaattiioonn mmooddeerrnnee ddeess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ss''iinnssccrriitt ddaannss uunn ccoonntteexxttee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt ddee 46 Traité de Droit Maritime, 1958, N°323, p.226. Et aussi, FRAIKIN (G), Traité de la responsabilité du transporteur maritime, L.G.D.J, 1957, N°87, p.90. 47 RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, op.cit., p.25. 48Stevedores et acconiers, L'informateur maritime, 22 décembre 1952, dans BERTRAND DE LA GRASSIERE (P), La nature juridique des opérations de manutention et de livraison des marchandises, D.M.F 1953, p.493.
 21. 21. 21 lliiggnnee,, iimmppoossaanntt uunnee nnoouuvveellllee ssttrruuccttuurree mmaarriittiimmee4499.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess éécchhaannggeess eett ll''aauuggmmeennttaattiioonn dduu vvoolluummee ddeess ccaarrggaaiissoonnss nnéécceessssiittaa ll''iinntteerrvveennttiioonn dd''iinntteerrmmééddiiaaiirreess ppoouurr pprreennddrree ssooiinn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aavvaanntt ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt eett aapprrèèss ddéébbaarrqquueemmeenntt.. OOnn ssaaiitt qquuee ll''aaccccoonniieerr ttiieenntt sseess ffoonnccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess ddee llaa pprraattiiqquuee ddeess ppoorrtteeffaaiixx qquuii,, ddééppoouurrvvuuss ddee lleeuurrss ffoonnccttiioonnss iinniittiiaalleess ddee ""ssiimmpplleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess"" ssee cchhaarrggèèrreenntt ddee pprreennddrree ssooiinn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aavvaanntt lleeuurr cchhaarrggeemmeenntt eett aapprrèèss lleeuurr ddéécchhaarrggeemmeenntt5500.. LLeess mmaaggiissttrraattss ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn aayyaanntt pprriiss ssooiinn ddee rreelleevveerr qquuee pprréécciisséémmeenntt ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn eenn ccaauussee ((uunn aaccccoonniieerr)) aavvaaiitt rreeççuu ddeess uussaaggeess uunnee aauuttrree mmiissssiioonn qquuee cceellllee dd''uunn ssiimmppllee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirree5511.. CCeeppeennddaanntt,, ddaannss lleess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee,, lleess aarrmmaatteeuurrss ddéévveellooppppeenntt ddeess aaggeenncceess5522 ppoouurr ss''ooccccuuppeerr ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aafffféérreenntteess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee,, oorr llaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess nnee sseemmbbllee ppaass tteenniirr ddee llaa ccrrééaattiioonn ddeess ggrraannddeess ccoommppaaggnniieess dd''aarrmmeemmeenntt ppuuiissqquu''eelllleess ssee ssoonntt ccoonnssttiittuuééeess ssuurr lleess ccôôtteess aattllaannttiiqquueess eett mmééddiitteerrrraannééeennnneess eenn mmêêmmee tteemmppss.. LLeess sstteevveeddoorreess nnee ssee cchhaarrggeeaanntt qquuee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn ppuurree,, lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aafffféérreenntteess àà llaa mmaarrcchhaannddiisseess ppoouuvvaaiieenntt êêttrree ééggaalleemmeenntt ccoonnffiiééeess àà uunnee 49TASSEL (Y), Thèse, op.cit., p.8. 50"A Marseille, la différence entre les diverses obligations des entrepreneurs de manutention est très apparente: il y a les acconiers et les portefaix: le portefaix n'a gardé que le rôle de mandataire du négociant propriétaire; c'est lui qui fait la reconnaissance, qui a le pouvoir de donner décharge au capitaine, qui se rend à bord à côté de l'acconier pour prendre réception lors de la livraison sous palan. L'acconier, lui, ne fait que des opérations matérielles et n'opère de reconnaissance de la marchandise que pour établir sa responsabilité vis-à-vis du transporteur..."THOMAS (A), Les acconiers, Thèse Aix 1923, N°48, p.41. 51Cass.Com 26 juin 1957 et Cass. Com 12 mai 1958. 52Tel fut le cas par exemple de la Compagnie Générale Transatlantique qui créa ses propres installations à Dunkerque, au Havre, à Nantes, à Bordeaux et même à Marseille.
 22. 22. 22 aauuttrree eennttrreepprriissee iinnddééppeennddaannttee5533,, ccoommmmee cceellaa eesstt dd''aaiilllleeuurrss eennccoorree llee ccaass aauujjoouurrdd''hhuuii eenn BBeellggiiqquuee ooùù,, àà ccoottéé ddeess ""aarrrriimmeeuurrss aannvveerrssooiiss"" eeffffeeccttuuaanntt lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt -- ddéécchhaarrggeemmeenntt,, ooppèèrreenntt lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ddéénnoommmmééeess lleess ""nnaattiioonnss"" 5544,, qquuii ssoonntt ssppéécciiaalliissééeess ddaannss lleess ooppéérraattiioonnss pprrééaallaabblleess aauu cchhaarrggeemmeenntt oouu ppoossttéérriieeuurreess aauu ddéébbaarrqquueemmeenntt àà ssaavvooiirr lleess ooppéérraattiioonnss ddee rréécceeppttiioonn,, ddee mmaannuutteennttiioonn ssuurr lleess qquuaaiiss,, ddee ggaarrddee,, eett dd''eennttrreeppoossaaggee.. EEnn ffaaiitt,, àà ccôôttéé ddeess sstteevveeddoorreess,, ooppèèrreenntt ddeess eennttrreepprriisseess iinnddééppeennddaanntteess,, aappppeellééeess ccoonnssiiggnnaattaaiirreess ddee nnaavviirreess,, ddoonntt lleess sseerrvviicceess oonntt ééttéé rreeqquuiiss ppaarr ll''aarrmmeemmeenntt lloorrssqquuee cceelluuii--ccii nn''aa ppaass dd''aaggeennccee,, oouu ccoonnssiiggnnaattaaiirreess ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ddoonntt lleess sseerrvviicceess ssoonntt rreeqquuiiss ppaarr llee cchhaarrggeeuurr oouu llee ddeessttiinnaattaaiirree lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr rreeppoorrttee ssuurr eeuuxx llee ssooiinn ddee ss''ooccccuuppeerr jjuurriiddiiqquueemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCeeppeennddaanntt,, cceess ccoonnssiiggnnaattaaiirreess nn''ooppèèrreenntt ppaass eexxcclluussiivveemmeenntt ddaannss lleess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee ll''AAttllaannttiiqquuee eett ddee llaa MMaanncchhee.. LLaa pprréésseennccee ddee cceess iinntteerrmmééddiiaaiirreess ddaannss lleess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss pprroovviieenntt nnoottaammmmeenntt dduu ffaaiitt qquuee rriieenn nn''iinntteerrddiitt aauuxx aaccccoonniieerrss ddee nnee pprrooccééddeerr qquu''àà llaa mmaannuutteennttiioonn.. LLaa ddiissttiinnccttiioonn ddee ffoonnccttiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess eesstt bbiieenn rrééeellllee mmaaiiss nn''aa jjaammaaiiss ééttéé aabbssoolluuee,, lleess ddeeuuxx ccaattééggoorriieess ddee mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess ppoouuvvaanntt ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt rreessttrreeiinnddrree oouu ééllaarrggiirr ll''éétteenndduuee ddee lleeuurrss oobblliiggaattiioonnss.. PPoouurr rreevveenniirr aauu sscchhéémmaa ddiissttiinnccttiiff ccllaassssiiqquuee,, bbaasséé ssuurr llaa llooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee,, ssoonn eexxpplliiccaattiioonn nn''aa jjaammaaiiss vvrraaiimmeenntt ééttéé ccllaaiirreemmeenntt ddoonnnnééee.. 53Dans des ports comme Dieppe ou Calais, la Compagnie Générale Transatlantique fut pendant longtemps représentée par la société Léon Vincent.
 23. 23. 23 YYvveess TTaasssseell aavvaannççaa ddaannss ssaa tthhèèssee5555 ddeeuuxx mmoottiiffss ppoouuvvaanntt eexxpplliiqquueerr cceettttee ddiissttiinnccttiioonn:: IIll ssoouulliiggnnee ttoouutt dd''aabboorrdd llee ffaaiitt qquuee llaa ddiivviissiioonn ddeess ttââcchheess ffaavvoorriissee ll''aaccccéélléérraattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss eett eesssseennttiieelllleemmeenntt cceelllleess ddee llaa mmaannuutteennttiioonn.. PPoouurr lluuii,, cceeccii eexxpplliiqquueerraaiitt qquuee lleess ppoorrttss ddee ll''AAttllaannttiiqquuee,, ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd eett ddee llaa MMaanncchhee,, ssoouummiiss aauu pphhéénnoommèènnee ddee mmaarrééeess,, qquuii ppeeuutt eexxiiggeerr qquuee lleess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess eett jjuurriiddiiqquueess ssee ddéérroouulleenntt eenn uunn tteemmppss pplluuss lliimmiittéé eett pplluuss ccoouurrtt,, ll''aaiieenntt aaddooppttéé,, àà llaa ddiifffféérreennccee ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss.. EEnnssuuiittee,, llaa ddiifffféérreennccee ttiieennddrraaiitt àà llaa nnaattuurree mmêêmmee ddeess ppoorrttss.. CCiittaanntt llee ggééooggrraapphhee AAllaaiinn VViiggaarriiéé5566,, YYvveess TTaasssseell rreepprreenndd llaa ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess ppoorrttss eenn ddeeuuxx ggrroouuppeess:: cceeuuxx ddoonntt ll''iimmppuullssiioonn vviieenntt ppaarr ll''hhoorriizzoonn mmaarriinn eett cceeuuxx ddoonntt lleess cceennttrreess ddee ppuullssiioonn ssoonntt ppllaaccééss àà ll''aarrrriièèrree ppaayyss.. OOrr aauu mmoommeenntt dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ggrraannddeess ccoommppaaggnniieess dd''aarrmmeemmeenntt,, cceettttee ddiifffféérreennccee eennttrree lleess ppoorrttss eesstt rrééeellllee.. AAiinnssii YYvveess TTaasssseell pprréécciissee--tt--iill,, ssaannss ppoouurr aauuttaanntt vvoouullooiirr eexxaaggéérreerr llaa ddiissttiinnccttiioonn qquuee:: ""llaa ffaaççaaddee AAttllaannttiiqquuee rreeffllèèttee uunnee ddééppeennddaannccee ccoonnttiinneennttaallee aalloorrss qquuee llaa ffaaççaaddee mmééddiitteerrrraannééeennnnee eesstt dd''uunnee ddééppeennddaannccee ooccééaanniiqquuee.. MMaaiiss llàà ooùù ll''iinnttéérriieeuurr nn''eesstt ppaass uunn cceennttrree ddee ppuullssiioonn iinntteennssee,, ll''oorrggaanniissaattiioonn ppoorrttuuaaiirree ddooiitt êêttrree pplluuss ddéévveellooppppééee.. TTeell eesstt llee ccaass ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss,, ooùù uunnee mmêêmmee eennttrreepprriissee aassssuummee nnoonn sseeuulleemmeenntt llaa mmaannuutteennttiioonn,, mmaaiiss aauussssii llaa ccoonnssiiggnnaattiioonn.. AAuu ccoonnttrraaiirree,, lloorrssqquuee llee ppoorrtt vviitt aauu rryytthhmmee ddee ll''iinnttéérriieeuurr,, ll''oorrggaanniissaattiioonn ddee llaa ccoonnssiiggnnaattiioonn ssee 54PINTO (P), L'entrepreneur de manutention à Marseille et à Anvers, Mémoire D.E.S.S. AIX, 1996. 55Le statut juridique de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Nantes, 1973, p.9. 56 La circulation maritime, M.Th. Génin, Paris 1968, p.86 et s. dans TASSEL (Y) Thèse, op.cit., p.8.
 24. 24. 24 ffaaiitt ssaannss ddoouuttee mmooiinnss sseennttiirr.. DDee ttoouuttee ffaaççoonn,, eellllee nn''eesstt ppaass aauussssii iinnttiimmeemmeenntt lliiééee àà llaa mmaannuutteennttiioonn.. OOnn ccoommpprreenndd ddééss lloorrss qquueellllee ssooiitt oorrggaanniissééee ppaarr uunn aauuttrree qquuee ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn"".. SSEECCTTIIOONN 22 PPRRIISSEE EENN CCOOMMPPTTEE DDEESS PPAARRTTIICCUULLAARRIISSMMEESS DDAANNSS LLAA LLOOII DDUU 1188 JJUUIINN 11996666 JJuussqquu''àà 11996666,, aauuccuunn tteexxttee nnee pprréévvooiitt vvrraaiimmeenntt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree,, llaa ssiittuuaattiioonn eenn FFrraannccee nn''ééttaanntt ppaass ddiifffféérreennttee ddeess aauuttrreess ppaayyss.. LLaa ssiittuuaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ddee llaa pprrooffeessssiioonn eesstt ddoonncc llaaiissssééee àà ll''aapppprréécciiaattiioonn ddee jjuuggeess jjuussqquu''àà llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666.. MMaaiiss llaa ddiifffféérreennccee ddee nnaattuurree ddeess ooppéérraattiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess,, llaaiissssee ssuuggggéérreerr uunnee ddiifffféérreennccee ddee rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess lleeuurr ééttaanntt aapppplliiccaabblleess.. §§11 LLee RRééggiimmee jjuurriiddiiqquuee aavvaanntt llaa LLooii ddee 11996666 -- AAssppeeccttss jjuurriisspprruuddeennttiieellss LLee CCooddee ddee ccoommmmeerrccee ddee 11880088 ccoonnssaaccrraaiitt llaa nnoottiioonn dd''uunniittéé dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee5577.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoouuvvrraaiitt llaa ppéérriiooddee ddeeppuuiiss llaa pprriissee 57 "Ce vieux principe raisonnable", selon Pierre BOULOY, Le contrat d'acconage, mythe ou réalité ?,D.M.F 1964, p.707.
 25. 25. 25 eenn cchhaarrggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppaarr llee ccaappiittaaiinnee jjuussqquu''àà llaa rreemmiissee ddee cceellllee--ccii aauu ddeessttiinnaattaaiirree5588 àà mmooiinnss qquu''uunnee ccllaauussee ccllaaiirree éénnoonnççaa qquuee llaa pprriissee eenn cchhaarrggee eett llaa lliivvrraaiissoonn aavvaaiieenntt lliieeuu ssoouuss ppaallaann5599.. LLeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt oouu ssuuiivvaanntt llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ééttaaiieenntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee uunn pprroolloonnggeemmeenntt nnéécceessssaaiirree dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ccee qquuii ccoorrrreessppoonnddaaiitt ttoouutt àà ffaaiitt àà ll''ééccoonnoommiiee dduu ttrraannssppoorrtt ddee ll''ééppooqquuee.. AAiinnssii llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn ddééccllaarraaiitt:: ""ssii eenn ddeehhoorrss dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr,, iill yy aa eeuu ddeess ooppéérraattiioonnss qquuii eenn oonntt ééttéé llee pprrééaallaabbllee oouu ddeevvaaiieenntt eenn êêttrree llaa ssuuiittee,, iill nn''yy aa qquu''uunn sseeuull ccoonnttrraatt,, ccoonnssttaattéé ppaarr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt""6600.. LL''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ééttaaiitt aalloorrss ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn aaggeenntt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr 6611.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 nnee ffaaiitt ppaass aalllluussiioonn aauuxx eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn nnee ggoouuvveerrnnaanntt uunniiqquueemmeenntt qquuee,, dd''aapprrèèss ssoonn aarrttiiccllee pprreemmiieerr,, llee ttrraajjeett mmaarriittiimmee eett llaaiissssaanntt aauuxx tteexxtteess iinntteerrnneess llee ssooiinn ddee rréégglleerr lleess pphhaasseess tteerrrreessttrreess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee6622.. LLaa llooii dduu 22 aavvrriill 11993366 ooppéérraa ddoonncc ccee qquuee ll''oonn aa aappppeelléé llee ""sseeccttiioonnnneemmeenntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee""6633.. EEnn ccee sseennss,, ll''aarrttiiccllee pprreemmiieerr ddee llaa llooii,, eenn ééttaabblliissssaanntt uunn rrééggiimmee iimmppéérraattiiff ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr llaa pphhaassee mmaarriittiimmee dduu ttrraannssppoorrtt sseemmbbllaaiitt aavvooiirr eexxcclluu ddee ssoonn cchhaammppss dd''aapppplliiccaattiioonn lleess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt oouu ssuuiivvaanntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. 58De GRANDMAISON (J), Le contrat de transport maritime, D.M.F 1951, p.55. 59 Dans ce cas le destinataire ne pouvait plus agir sur le base du contrat de transport mais sur la base d'un nouveau contrat le liant à l'entrepreneur de manutention, il pouvait également agir sur le terrain délictuel. 60 Cass.civ. 16 juillet 1912, Recueil Sirey 1912, vol.1, p.579. 61 C.A BORDEAUX, 6 février 1889, dans CHAO (A), Acconiers et destinataires, Thèse Paris, Librairies Techniques, 1971, p.17, note 6. 62 Article 7 de la Convention pour l'Unification de certaines règles relatives aux connaissements, signée à Bruxelles le 25 août 1924.
 26. 26. 26 CCee tteexxttee ssuusscciittaa bbiieenn ddeess ccoonnttrroovveerrsseess ppaarrmmii lleessqquueelllleess cceellllee ddee ddéétteerrmmiinneerr llee sseennss eexxaacctt ddeess eexxpprreessssiioonnss ""pprriissee eenn cchhaarrggee ssoouuss ppaallaann"" eett lliivvrraaiissoonn ssoouuss ppaallaann"",, cceellllee ddee ssaavvooiirr àà qquueell rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddeevvaaiieenntt êêttrree ssoouummiisseess lleess ooppéérraattiioonnss ddiitteess ""aannttee"" eett ""ppoosstt ppaallaann""6644.. MMuullttiipplleess tthhééoorriieess ffuurreenntt aavvaannccééeess ppoouurr ééllaabboorreerr uunn ssyyssttèèmmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoohhéérreenntt mmaaiiss ssaannss vvrraaiimmeenntt ggrraanndd ssuuccccèèss,, llaa jjuurriisspprruuddeennccee eellllee mmêêmmee éécchhaaffaauuddaanntt ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss aauussssii ddiivveerrsseess qquuee vvaarriiééeess ssaannss rrééeellllee ccoonnttiinnuuiittéé.. LLaa ddiifffféérreennccee ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss nnee ffaacciilliittaa ppaass ll''aannaallyyssee eett lleess aaccccoonniieerrss ffuurreenntt ""aauu ccooeeuurr ddee llaa ttoouurrmmeennttee""6655.. OOnn aa vvuu pprrééccééddeemmmmeenntt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, aavveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess éécchhaannggeess,, ll''aauuggmmeennttaattiioonn dduu vvoolluummee ddeess ccaarrggaaiissoonnss nnee pprrooccééddaaiitt pplluuss lluuii mmêêmmee àà llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett qquu''iill aavvaaiitt ppoouurr cceellaa rreeccoouurrss àà ddeess eennttrreepprreenneeuurrss iinnddééppeennddaannttss,, qquuii eexxééccuutteenntt àà ssaa ppllaaccee,, lleess ooppéérraattiioonnss dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt eett ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt ddeess ccaarrggaaiissoonnss aaiinnssii qquuee ddee rréécceeppttiioonn,, ddee ggaarrddee eett ddee lliivvrraaiissoonn.. EEtt dduu ffaaiitt dduu sseeccttiioonnnneemmeenntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ""aauuxx rraappppoorrttss ssiimmpplleess ttrraannssppoorrtteeuurr -- aayyaanntt ddrrooiitt ((oouu cchhaarrggeeuurr)) ssee ssoonntt ssuubbssttiittuuééeess ddeess rreellaattiioonnss ttrriiaanngguullaaiirreess eett ll''eexxppéérriieennccee mmoonnttrree ccoommbbiieenn iill eesstt ttoouujjoouurrss ddiiffffiicciillee dd''aajjuusstteerr ddee ppaarreeiilllleess rreellaattiioonnss""6666.. 63 Combattu par beaucoup d'auteurs tels: Ad CHOTEAU, dans Les marchandises à quai en quête d'un statut légal, D.M.F 1950, p.317; 64 Ad.CHOTEAU, Les marchandises à quai en quête d'un statut légal, D.M.F ?, p.315. 65 A ce propos Emile Jauffret déclara: "les conflits nés du transport de marchandises par mer seraient relativement simples si les acconiers n'existaient pas" dans: L'intervention de l'acconier lors de la réception des marchandises, D.M.F 1951, p.367. 66RODIERE (R), Préface de la thèse de Mme CHAO (A), Acconiers et destinataires, Paris, Librairies techniques, 1971.
 27. 27. 27 LLeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurree eett lleess ooppéérraattiioonnss dd''aaccccoonnaaggee ((cc''eesstt àà ddiirree lleess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aaccccoommpplliieess ppaarr ll''aaccccoonniieerr)) ddeevvaaiieenntt--eelllleess êêttrreess ssoouummiisseess àà llaa llooii mmaarriittiimmee ddee 11993366,, aauu ccooddee ddee ccoommmmeerrccee ssuurr llee ttrraannssppoorrtt eett lleess aaffffrrèètteemmeennttss oouu ssuurr llee ttrraannssppoorrtt tteerrrreessttrree,, oouu bbiieenn aauu ccooddee cciivviill eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnttrraatt ddee ddééppôôtt,, ddee mmaannddaatt oouu ddee ggeessttiioonn dd''aaffffaaiirreess?? LLeess ddiiffffiiccuullttééss oonntt ééttéé eenn ffaaiitt aacccceennttuuééeess ppaarr llee ffaaiitt qquuee dd''uunnee ppaarrtt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, iimmppéérraattiivveemmeenntt rreessppoonnssaabbllee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddee ppaallaann àà ppaallaann,, tteennttaaiitt ddee ssee lliibbéérreerr ppoouurr lleess pphhaasseess aannttee eett ppoosstt ppaallaann eenn iinnsséérraanntt ddeess ccllaauusseess ddaannss sseess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss6677,, eett dd''aauuttrree ppaarrtt,, àà ll''ééppooqquuee,, llee ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn nnee ssee mmaattéérriiaalliissaaiitt ppaass,, iill nn''yy aavvaaiitt ppaass dd''iinnssttrruummeennttuumm eett llee ccoonnttrraatt nneeggoottiiuumm ssee bboorrnnaaiitt àà uunn éécchhaannggee ddee vvoolloonnttééss.. DDaannss llaa pprraattiiqquuee,, mmêêmmee ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssttiippuullaaiitt ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquu''iill nn''ééttaaiitt ppaass rreessppoonnssaabbllee ddeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt oouu ssuuiivvaanntt llee ttrraannssppoorrtt,, cc''ééttaaiitt pprreessqquuee ttoouujjoouurrss lluuii qquuii aavvaaiitt rreeccoouurrss aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn eett ccee,, ppoouurr llee ccoommppttee dduu cchhaarrggeeuurr oouu dduu ddeessttiinnaattaaiirree.. DDee ccee ffaaiitt,, lloorrssqquuee llee ddeemmaannddeeuurr ss''aaddrreessssaaiitt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr rrééccllaammeerr ddeess ddoommmmaaggeess ssuurrvveennuuss aauu ccoouurrss ddeess pphhaasseess ddee mmaannuutteennttiioonn,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr lluuii ooppppoossaaiitt qquu''iill nn''eenn ééttaaiitt ppaass eennccoorree oouu pplluuss rreessppoonnssaabbllee;; ss''iill ppoouurrssuuiivvaaiitt ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn,, cceelluuii--ccii iinnvvooqquuaaiitt llee ffaaiitt qquu''iill nnee llee ccoonnnnaaiissssaaiitt ppaass eett qquu''iill nn''ééttaaiitt àà aauuccuunn mmoommeenntt rreennttrréé eenn rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee aavveecc lluuii6688.. 67Notamment la clause dite de déchargement d'office, permettant un déchargement rapide. Cette clause était interprétée comme un mandat donné par le chargeur au transporteur de choisir l'acconier pour le compte du destinataire . 68CHAO (A), Acconiers et destinataires, Thèse Paris, Librairies techniques, 1971, N°2, p.3.
 28. 28. 28 PPoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn ppuurree,, cc''eesstt àà ddiirree lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee ppaallaann àà ppaallaann6699,, eelllleess eennttrraaiieenntt ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa llooii ddee 11993366,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssee ttrroouuvvaanntt aalloorrss eennccoorree ddaannss llaa ddééppeennddaannccee dduu nnaavviirree.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn aavvaanntt oouu aapprrèèss ppaallaann,, eeffffeeccttuuééeess ppaarr llee sstteevveeddoorree,, llaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn nn''aa ppaass vvrraaiimmeenntt ééttéé ddiissccuuttééee:: ll''aaccttiivviittéé dduu sstteevveeddoorree nnee ssoouulleevvaaiitt aauuccuunn pprroobbllèèmmee ppaarrttiiccuulliieerr,, rreessppoonnssaabbllee ddee sseess ffaauutteess àà ll''ééggaarrdd ddee cceelluuii qquuii ll''eemmppllooiiee,, iill ééttaaiitt tteennuu dd''uunnee ssiimmppllee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeennss7700.. IIll nn''ééttaaiitt ddoonncc ppaass ééttoonnnnaanntt qquuee llaa jjuurriisspprruuddeennccee ssooiitt ssii ppeeuu ffoouurrnniiee àà ssoonn eennddrrooiitt7711.. EEnn rreevvaanncchhee eellllee ll''aa ééttéé,, eenn ffaaiitt,, ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee cc''eesstt àà ddiirree ddaannss llee ccaaddrree ddee ll''eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess eett jjuurriiddiiqquueess eeffffeeccttuuééeess ppaarr ll''aaccccoonniieerr7722.. AAiinnssii eenn ccoonnssiiddéérraanntt lleeuurr ttââcchheess mmaattéérriieelllleess dduurraanntt cceettttee ppéérriiooddee,, iill aa ééttéé ssoouutteennuu qquuee llee ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn rreelleevvaaiitt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt .. AAiinnssii FFrraanncciiss SSaauuvvaaggee7733,, ppaarr eexxeemmppllee ddéévveellooppppaa ll''iiddééee qquuee llaa mmaanniippuullaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà tteerrrree ccoonnssttiittuuaaiitt uunnee ooppéérraattiioonn tteerrrreessttrree ddeevvaanntt êêttrree ssoouummiissee aauuxx ddiissppoossiittiioonnss aapppplliiccaabblleess aauuxx ttrraannssppoorrttss tteerrrreessttrreess àà ssaavvooiirr ll''aarrttiiccllee 110033 dduu CCooddee ddee CCoommmmeerrccee eett ccee,, ddaannss llee bbuutt dd''ééccaarrtteerr lleess ccllaauusseess ddee nnoonn rreessppoonnssaabbiilliittéé 69T.C Marseille 12 octobre 1954: "...par palan, la loi entend celui du navire...". Revue de Droit Commercial, Maritime et Fiscal, 1955, p.6. 70T.C Marseille, 18 juin 1954, D.M.F 1955, p.36. 71LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.452. 72"Ainsi, pour les opérations de manutention pure, la nature de l'obligation pesant sur l'entrepreneur de manutention n'était pas très nette. Même si l'idée d'une simple obligation de diligence avait été avancé, la jurisprudence semblait de temps en temps faire peser sur l'acconier l'obligation de prouver une cause étrangère pour se libérer" CALAIS-AULOY (J), Armateurs et acconiers, bénéficiaires de la loi du 18 juin 1966, Recueil Dalloz Sirey 1966, Chronique XXIII, p.25.
 29. 29. 29 iinnvvooqquuééeess ppaarr lleess mmaannuutteennttiioonnnnaaiirreess.. CCeettttee tthhééoorriiee nnee rreettiinntt ppaass ll''aatttteennttiioonn7744 mmêêmmee ssii uunn aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn sseemmbbllaa aalllleerr ddaannss ccee sseennss7755.. AAvvaanntt cceellaa,, oonn ddéévveellooppppaa ll''iiddééee sseelloonn llaaqquueellllee,, ll''aaccccoonniieerr eeffffeeccttuuaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn dduu nnaavviirree aauu qquuaaii ssuurr ddeess aallllèèggeess,, ddeevvaaiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee7766.. CCeettttee ccoonncceeppttiioonn ffuutt rreejjeettééee ppaarr uunnee ggrraannddee ppaarrttiiee ddee llaa ddooccttrriinnee7777 aaiinnssii qquuee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee7788 mmêêmmee ssii eennccoorree uunnee ffooiiss eellllee rreeççuu ll''aavvaall ddee cceerrttaaiinneess jjuurriiddiiccttiioonnss7799.. SS''aaggiissssaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss dd''aaccccoonnaaggee,, pplluussiieeuurrss ccoonnssttrruuccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess ffuurreenntt ééggaalleemmeenntt pprrooppoossééeess:: cc''eesstt ddaannss ccee ccaaddrree eenn ffaaiitt qquuee llee ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee ssuusscciittaa llee pplluuss ddee ccoonnttrroovveerrsseess:: OOnn pprrooppoossaa aalloorrss llaa tthhèèssee dduu ccoonnttrraatt ddee ggaarrddee oouu ddee ddééppôôtt,, ll''aaccccoonniieerr aaggiissssaanntt ccoommmmee ddééppoossiittaaiirree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee8800 mmaaiiss cceettttee ccoonnssttrruuccttiioonn nnee rreeffllééttaaiitt ppaass ll''eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr ll''aaccccoonniieerr.. EEllllee ffuutt ddoonncc aammpplleemmeenntt ccrriittiiqquuééee ppaarr llaa ddooccttrriinnee ssoouulleevvaanntt ll''iimmppoossssiibbiilliittéé dd''aassssiimmiillaattiioonn ddee cceess ddeeuuxx ttyyppeess ddee ccoonnttrraattss8811.. 73La condition juridique des marchandises à terre avant embarquement ou après déchargement, D.M.F 1949, p.135. 74Cass.com. 17 mai 1960, D.M.F 1960, p.472. 7523 février 1948, Gazette du Palais 1948, 1, 243 dans, SAUVAGE (F), op.cit. 76THOMAS (A), Thèse, op.cit. 77LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F 1965, p.451. FRAIKIN (G), le régime juridique de la manutention, D.M.F 1955, p.451. WOLFF (L), Le contrat d'acconage et le principe de l'unité du contrat de transport maritime, D.M.F 1951, p.315. 78C.A. Aix, 19 novembre 1924. 79T.C Marseille, 29 janvier 1951, D.M.F 1951, p.301, reconnaissant à l'acconier le droit de se prévaloir des article 433 et 435 du Code de Commerce. 80Notamment: C.A Aix 4 octobre 1948, D.M.F 1950, p.70; T.C Marseille 11 février 1949, D.M.F 1950, p.247.;T.C Marseille 22 février 1958. 81FRAIKIN (G), Le régime juridique de la manutention, D.M.F 1955, p.455.
 30. 30. 30 LL''aaccccoonnaaggee,, ggeessttiioonn dd''aaffffaaiirreess ffuutt ééggaalleemmeenntt ssuuggggéérréé mmaaiiss llaa ddiifffféérreennccee ddee nnaattuurree ffoonnddaammeennttaallee eennttrree lleess ddeeuuxx ccoonnttrraattss nnee ssee pprrêêttaaiitt ppaass nnoonn pplluuss àà aassssiimmiillaattiioonn ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llee ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee iimmpplliiqquuaaiitt uunn bbuutt lluuccrraattiiff.. EEnnffiinn,, llee ccoonnttrraatt dd''aaccccoonnaaggee,, ccoonnttrraatt ddee mmaannddaatt rreettîînntt ll''aatttteennttiioonn àà llaa ffooiiss dd''uunnee cceerrttaaiinnee ppaarrttiiee ddee llaa ddooccttrriinnee8822 eett ddeess jjuurriiddiiccttiioonnss8833:: CCeettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn ffuutt rreetteennuuee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess ccllaauusseess iinnsséérrééeess ddaannss lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ppaarr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss eett nnoottaammmmeenntt llaa ccllaauussee ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt dd''ooffffiiccee,, llee cchhaarrggeeuurr ddoonnnnaanntt mmaannddaatt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee cchhooiissiirr uunnee eennttrreepprriissee ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt eett eenn vveerrttuu dd''uunnee ""ssttiippuullaattiioonn ppoouurr aauuttrruuii ttaacciittee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr""8844,, uunn lliieenn ccoonnttrraaccttuueell ééttaaiitt ccrrééee eennttrree ll''aaccccoonniieerr eett llee ddeessttiinnaattaaiirree8855.. EEnn ffaaiitt ttoouutteess cceess ccoonnssttrruuccttiioonnss jjuurriiddiiqquueess aavvaaiieenntt ppoouurr oobbjjeeccttiiff ddee ppoouuvvooiirr jjuussttiiffiieerr uunn lliieenn ddee ddrrooiitt eennttrree ll''aaccccoonniieerr,, ddoonntt lleess sseerrvviicceess ééttaaiieenntt llee pplluuss ssoouuvveenntt rreeqquuiiss ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, eett llee ddeessttiinnaattaaiirree,, ddééppoouurrvvuu dd''aaccttiioonn àà ssoonn eennccoonnttrree àà ffaauuttee ddee lliieenn ccoonnttrraaccttuueell.. FFiinnaalleemmeenntt,, ppoouurr mmeettttrree ffiinn aauuxx iinncceerrttiittuuddeess,, llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ppoossaa llee pprriinncciippee qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iimmpplliiqquuaaiitt ppaarr ssaa nnaattuurree llee ddrrooiitt ppoouurr llee ddeessttiinnaattaaiirree ddee ssee pprréévvaallooiirr ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrvveennuuee eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett ll''aaccccoonniieerr8866.. CCeettttee ddéécciissiioonn nnee ffiitt ppaass ll''uunnaanniimmiittéé cceerrttaaiinnss 82WOLFF (L), op.cit. JAUFFRET (E), op.cit. 83T.C. Marseille 18 mai 1956, D.M.F 1956, p.667; 20 avril 1951, D.M.F 1951, p.335, 26 octobre 1951, D.M.F 1952, p.494, Cass.com 21 octobre 1952, D.M.F 19553, p.73; Cass.com 1er décembre 1958, D.M.F 1959, p.210. 84RODIERE (R), Traité de Droit Maritime, Affrètements et transports, Tome III, Dalloz 1970, N°848, p.47. 85CHAO (A), Acconiers et destinataires, Thèse Paris, op.cit. 86Cass.com. 3 juin 1964, D.M.F 1964, p.588.
 31. 31. 31 ccoonnssiiddéérraanntt qquuee llee ddeessttiinnaattaaiirree aaggiissssaanntt ccoonnttrree ll''aaccccoonniieerr ppoouuvvaaiitt oobbtteenniirr rrééppaarraattiioonn ddee ddoommmmaaggeess qquuii nn''aauurraaiitt ppaass ééttéé rrééppaarréé ssuurr llaa bbaassee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ll''aaccccoonniieerr nnee bbéénnééffiicciiaanntt ppaass dduu rrééggiimmee pprrootteecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr8877.. MMaaiiss cceett aarrrrêêtt nnee mmeettttaaiitt ppaass ffiinn àà ttoouutteess lleess iinncceerrttiittuuddeess ccoonncceerrnnaanntt nnoottaammmmeenntt ll''éétteenndduuee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn.. CC''eesstt llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee iinntteerrvvîînntt llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666 qquuii ddoottaa ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn dduu ssttaattuutt jjuurriiddiiqquuee llééggaall qquuii lluuii mmaannqquuaaiitt.. §§22 LLeess aarrttiicclleess 5500 eett 5511 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 119966668888 eett ll''aarrttiiccllee 8800 dduu ddééccrreett dd''aapppplliiccaattiioonn dduu 3311 ddéécceemmbbrree 119966668899 EEnn 11995500,, llee pprroojjeett ddee llooii ssuurr llee ssttaattuutt ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss mmaarriittiimmeess qquuii nn''aa ppaass aabboouuttii,, ccoonnssaaccrraaiitt llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee eennttrree lleess aaccccoonniieerrss eett lleess sstteevveeddoorreess eenn cceess tteerrmmeess:: ""lloorrssqquuee ssoonn aaccttiivviittéé ssee lliimmiittee aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, aarrrriimmaaggee,, ddéécchhaarrggeemmeenntt,, eett ttrraannssbboorrddeemmeenntt,, ll''eennttrreepprreenneeuurr pprreenndd llee nnoomm ddee sstteevveeddoorree;; iill pprreenndd llee nnoomm dd''aaccccoonniieerr lloorrssqquu''iill pprrooccèèddee ééggaalleemmeenntt aauuxx ooppéérraattiioonnss vviissééeess aauuxx aalliinnééaass aa// bb// cc// ((rréécceeppttiioonn,, rreeccoonnnnaaiissssaannccee àà tteerrrree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, ggaarrddiieennnnaaggee àà qquuaaii oouu eenn mmaaggaassiinn,, lliivvrraaiissoonn))9900.. LLee bbuutt ddee llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666 ééttaaiitt dd''hhaarrmmoonniisseerr llee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn aavveecc cceelluuii dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. SSuurr uunn aavvaanntt 87CALAIS-AULOY (J), Armateurs et acconiers bénéficiaires de la loi du 18 juin 1966, Recueil Dalloz Sirey 1966, Chronique XXIII, p.25. 88 Loi N°66-420 du 18 juin 1966. Dalloz 1966, p.295. 89Décret N°66-1078 du 31 décembre 1966. D.67, 65. 90 LAFAGE (G.H), L'acconage, D.M.F.1965, p.452.
 32. 32. 32 pprroojjeett ddee RReennéé RRooddiièèrree,, llee tteexxttee ffuutt ééllaabboorréé ppaarr uunnee ccoommmmiissssiioonn ddee ssppéécciiaalliisstteess eett ffuutt aapppprroouuvvéé ppaarr lleess ddiifffféérreenntteess oorrggaanniissaattiioonnss pprrooffeessssiioonnnneelllleess.. SSeelloonn RReennéé RRooddiièèrree eett EEmmmmaannuueell DDuuppoonnttaavviiccee,, llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 aa tteennuu ccoommppttee ddeess nnoommbbrreeuusseess ddiiffffiiccuullttééss ssuurrvveennuueess ppoouurr rréégglleerr llee ssttaattuutt ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn.. CCeess ddiiffffiiccuullttééss ééttaaiieenntt eenn ppaarrttiiee nnééeess ddee llaa ddiivveerrssiittéé ddee pprraattiiqquueess ddaannss lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss.. AAuussssii llaa rrééffoorrmmee ddee 11996666 aa -- tt -- eellllee ddiissttiinngguuéé lleess ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd''ooppéérraattiioonnss:: ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 5500,, iill ss''aaggiitt ddeess ooppéérraattiioonnss qquuee ttoouuss aaccccoommpplliisssseenntt,, cc''eesstt àà ddiirree lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn pprroopprreemmeenntt ddiitteess eett ddaannss ll''aarrttiiccllee 5511,, ssaannss lleess nnoommmmeerr,, dduu ffaaiitt qquuee llaa llooii ddooiitt êêttrree uunnee ppoouurr ttoouuss,, cceelllleess ddoonntt llaa ccoonnvveennttiioonn oouu lleess uussaaggeess nnee cchhaarrggeenntt eenn ffaaiitt llaa pplluuss ppaarrtt dduu tteemmppss qquuee lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee9911.. LLee tteexxttee nn''aa ppaass eeffffaaccéé llaa ddiissttiinnccttiioonn mmaaiiss iill nn''ééttaaiitt ppaass ssoouuhhaaiittaabbllee dd''uunnee ppaarrtt pprroommoouuvvooiirr ddeess rrèègglleess ddiifffféérreenntteess ppoouurr lleess ppoorrttss ffrraannççaaiiss ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee eett lleess aauuttrreess ppoorrttss ffrraannççaaiiss eett dd''aauuttrree ppaarrtt qquu''uunn uussaaggee ddee cceerrttaaiinnss ppoorrttss ddeevviieennnnee uunnee ccoonnttrraaiinnttee.. IIll ffuutt ddoonncc qquueessttiioonn ddee ssoouupplleessssee ddeess ddiissppoossiittiioonnss ssuurr lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn eett oonn ppaarrllaa ddee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ""àà ddeeuuxx vviitteesssseess""9922.. LLaa llooii 9933 ccoonnssaaccrree hhuuiitt aarrttiicclleess aauuxx eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ssee rreeggrroouuppaanntt aauuttoouurr ddee ddeeuuxx ggrraannddeess ddiivviissiioonnss àà ssaavvooiirr dd''uunnee ppaarrtt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee ll''iinntteerrvveennttiioonn ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn eett dd''aauuttrree ppaarrtt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee ll''aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrree ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn.. 91RODIERE (R), DUPONTAVICE (E), Précis de Droit Maritime, DALLOZ, 12 ème Ed., p.253 et s. 92VEAUX-FOURNERIE (P) et VEAUX (D), Les auxiliaires terrestres du transport maritime, Jurisclasseur commercial, Fascicule 1190, Editions du Juris-classeur 1998, p.4.
 33. 33. 33 EEllllee eesstt ccoommppllééttééee ppaarr llee ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, ddoonntt lleess ddiissppoossiittiioonnss pprreennnneenntt ééggaalleemmeenntt eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn lleess ddiifffféérreennttss ttyyppeess dd''ooppéérraattiioonnss aaccccoommpplliieess ppaarr lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn.. LLaa ddiissttiinnccttiioonn ddeess aarrttiicclleess 5500 eett 5511 ddee llaa llooii eesstt dd''aauuttaanntt pplluuss iimmppoorrttaannttee qquu''iillss nn''éénnoonncceenntt ppaass llee mmêêmmee ttyyppee dd''oobblliiggaattiioonn.. LL''aarrttiiccllee 5500 rreeccoouuvvrree llaa pphhaassee ddee ll''iinntteerrvveennttiioonn ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn qquuii ssee ccoommppoossee uunniiqquueemmeenntt dd''ooppéérraattiioonnss mmaattéérriieelllleess9944.. IIll ss''aaggiitt ddee ll''oobblliiggaattiioonn eesssseennttiieellllee ddee ll''eennttrreepprreenneeuurr,, ssoonn iinntteerrvveennttiioonn ccaarraaccttéérriissttiiqquuee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee9955.. CCeett aarrttiiccllee ss''aapppplliiqquuee aauuttaanntt aauuxx sstteevveeddoorreess qquu''aauuxx aaccccoonniieerrss.. IIll ccoommppoorrttee àà llaa ffooiiss uunnee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeennss ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt mmaaiiss aauussssii ppoouurr lleess ooppéérraattiioonn ddee mmiissee eett rreepprriissee ssoouuss hhaannggaarr oouu ssuurr tteerrrree--pplleeiinn.. LL''aarrttiiccllee 5511 ddee llaa llooii vvaa pprréécciisseerr llee rrééggiimmee ddeess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess aaccccoommpplliieess éévveennttuueelllleemmeenntt ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn9966.. 93En application de l'article 59 de la loi, les nouvelles dispositions ont pris effet le 1er avril 1967 et régissent les contrats conclus postérieurement à cette date. 94Article 50: "L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont la préalable ou la suite nécessaire". 95TASSEL (Y), Le statut de l'entrepreneur de manutention dans la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, Thèse Nantes, 1973, p.19. 96 Article 51:"En dehors des opérations visées à l'article précédent, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par décret"
 34. 34. 34 CCeett aarrttiiccllee eesstt ccoommppllééttéé ppaarr ll''aarrttiiccllee 8800 dduu ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666 éénnuumméérraanntt pprréécciisséémmeenntt cceess ooppéérraattiioonnss jjuurriiddiiqquueess9977.. CCeess ooppéérraattiioonnss ccoonnssiisstteenntt,, àà ll''iimmppoorrtt,, àà rréécceeppttiioonnnneerr llaa mmaarrcchhaannddiissee,, àà llaa rreeccoonnnnaaîîttrree eett àà llaa ggaarrddeerr jjuussqquu''àà ssoonn eemmbbaarrqquueemmeenntt eett àà ll''eexxppoorrtt,, àà ééggaalleemmeenntt llaa rréécceeppttiioonnnneerr,, llaa rreeccoonnnnaaîîttrree eett ssuurrttoouutt àà llaa ddéélliivvrreerr.. LL''aarrttiiccllee 8800 pprréécciissee eenn oouuttrree qquuee cceess ooppéérraattiioonnss ppeeuuvveenntt rrééssuulltteerr,, ssooiitt dd''uunn ccoonnttrraatt,, ssooiitt ddeess uussaaggeess dduu ppoorrtt.. AAiinnssii,, sseelloonn llaa ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee,, ll''aaccccoonniieerr ssuuppppoorrttee àà llaa ffooiiss uunnee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeennss ddaannss lleess tteerrmmeess ddee ll''aarrttiiccllee 5500 mmaaiiss ééggaalleemmeenntt uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaattss ddaannss lleess tteerrmmeess ddee ll''aarrttiiccllee 5511 ddee llaa llooii.. 97Article 80:"Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes: a/ La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement; b/ La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port".
 35. 35. 35 CCHHAAPPIITTRREE 22 CCOONNTTEEXXTTEE DD’’EEVVOOLLUUTTIIOONN DDEESS FFOONNCCTTIIOONNSS DDEE LL''EENNTTRREEPPRREENNEEUURR DDEE MMAANNUUTTEENNTTIIOONN AApprrèèss aavvooiirr ddééccrriitt lleess éélléémmeennttss ddee ddiissttiinnccttiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee eennttrree lleess ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd''eennttrreepprreenneeuurrss,, iill ffaauutt ss''aattttaacchheerr mmaaiinntteennaanntt àà rreellaatteerr cceeuuxx qquuii oonntt ccoonnttrriibbuuéé rréécceemmmmeenntt àà eennttrraaîînneerr uunn aaffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee cceettttee ddiissttiinnccttiioonn oouu qquuii ppeerrmmeetttteenntt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn oonntt ccoonnnnuu uunnee éévvoolluuttiioonn sseemmbbllaabbllee aauuttaanntt aauu nniivveeaauu ddee lleeuurr ccaaddrree ssttrruuccttuurreell qquuee ddee lleeuurr ccoonntteexxttee ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaall.. SSEECCTTIIOONN 11 LLEE CCAADDRREE SSTTRRUUCCTTUURREELL §§11 LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall EEnn tteerrmmeess ddee vvoolluummeess,, lleess ccoonntteenneeuurrss rreepprréésseennttee llaa pplluuss ggrraannddee ppaarrttiiee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess mmaannuutteennttiioonnnnééeess àà ll''eexxcceeppttiioonn ddeess vvrraaccss lliiqquuiiddeess.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ccoonntteenneeuurr aa rreepprréésseennttéé uunnee vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn ddaannss llaa tteecchhnniiqquuee dduu ttrraannssppoorrtt eett mmêêmmee ddaannss llaa ssttrruuccttuurree dduu ccoommmmeerrccee ddeess aarrmmaatteeuurrss.. AAppppaarruu ddaannss lleess aannnnééeess vviinnggtt,, ccee nn''eesstt qquuee ddaannss lleess aannnnééeess cciinnqquuaannttee qquu''iill ccoonnnnaaîîtt uunn vvéérriittaabbllee eessssoorr eenn aassssuurraanntt llee ""ppoorrttee àà ppoorrttee""9988;; llee ccoonntteenneeuurr aa eenn ffaaiitt ééttéé ccoonnççuu ddaannss uunnee llooggiiqquuee ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. 98WAROT (J), L'avènement du container dans le trafic maritime, D.M.F 1951, p.263.
 36. 36. 36 SSaa mmaannuutteennttiioonn ééttaanntt ffaacciillee eett rraappiiddee,, iill ppeerrmmiitt ll''aaccccéélléérraattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt eett dd''aarrrriimmaaggee,, ccee qquuii eenn tteerrmmeess ddee pprroodduuccttiivviittéé ppoouurr ll''aarrmmaatteeuurr nn''ééttaaiitt ppaass nnéégglliiggeeaabbllee ppuuiissqquuee lleess tteemmppss dd''eessccaalleess ssee vvooyyaaiieenntt rréédduuiittss.. PPoouurr llaa mmaarrcchhaannddiissee,, iill pprréésseennttaaiitt ll''aavvaannttaaggee dd''uunnee mmeeiilllleeuurree pprrootteeccttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttaanntt aauu nniivveeaauu ddee llaa ccaassssee qquuee dduu vvooll;; lleess aassssuurreeuurrss ccoonnsseennttaanntt mmêêmmee dd''aaiilllleeuurrss àà ll''ééppooqquuee ddeess ccoonnddiittiioonnss ssppéécciiaalleess àà lleeuurrss uuttiilliissaatteeuurrss.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ssuusscciittéé eenn oouuttrree ll''aavvèènneemmeenntt ddeess nnaavviirreess ssppéécciiaalliissééss ccee qquuii aa eennttrraaîînnéé llaa nnéécceessssiittéé ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee ddee nnoouuvveelllleess ssttrruuccttuurreess ddaannss lleess ppoorrttss,, eett ddee lleess ééqquuiippeerr nnoottaammmmeenntt dd''aappppaarreeiillss ddee lleevvaaggee ssppéécciiaauuxx.. EEnnccoorree aauujjoouurrdd’’hhuuii oonn rreemmaarrqquuee llee ttrraannssffeerrtt ddee cceerrttaaiinneess ccaattééggoorriieess ddee mmaarrcchhaannddiisseess hhaabbiittuueelllleemmeenntt ttrraannssppoorrttééeess eenn ccoonnvveennttiioonnnneell vveerrss llaa tteecchhnniiqquuee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn9999 .. FFaaccee àà ccee pphhéénnoommèènnee,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn ddeevvaaiieenntt ss''aaddaapptteerr;; qquu''iillss ssooiieenntt uuttiilliissééss ppaarr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss mmaarriittiimmeess,, lleess ssoocciiééttééss ssppéécciiaalliissééeess,, lleess ttrraannssiittaaiirreess oouu lleess ccoommmmiissssiioonnnnaaiirreess,, ppoouurr ppoouuvvooiirr rreecceevvooiirr,, ssttoocckkeerr,, rreeddiissttrriibbuueerr eett ddééppllaacceerr cceess ccoonntteenneeuurrss.. OOuuttrree llaa mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess iinnffrraassttrruuccttuurreess eett ddee ll''oouuttiillllaaggee,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa eenn qquueellqquuee ssoorrttee ccrrééee ddee nnoouuvveelllleess ttââcchheess110000 ppoouurr lleess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn.. IIllss oonntt ddee ccee ffaaiitt mmooddiiffiiéé lleeuurr ffaaççoonn ddee ttrraavvaaiilllleerr ffaaccee aauuxx nnoouuvveeaauuxx bbeessooiinnss ddee lleeuurrss ccooccoonnttrraaccttaannttss:: aaiinnssii,, oonntt--iillss ccoommmmeenncceerr àà pprrooccééddeerr àà llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddee ll''ééttaatt ddeess ccoonntteenneeuurrss,, àà ll''eemmppoottaaggee eett aauuxx ddééppoottaaggee ddeess 99 Le BARS (F), Réflexions sur les mutations dans le monde maritime dues à la conteneurisation, Annales de l’I.M.T.M 1987, Vol.4, p.41. 100Voir les contrats en annexe. Le détail de ces nouvelles obligations sera étudié dans la deuxième partie.
 37. 37. 37 mmaarrcchhaannddiisseess,, aauuxx ddééppllaacceemmeenntt eett ssttoocckkaaggee ddeess ccoonntteenneeuurrss vviiddeess,, àà pprreennddrree ssooiinn ddeess ccoonntteenneeuurrss rrééffrriiggéérrééss,, aauuttaanntt ddee ttââcchheess qquuii oonntt uunnee rréémmuunnéérraattiioonn mmaaiiss aauussssii qquuii nnéécceessssiitteenntt llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee nnoouuvveelllleess iinnssttaallllaattiioonnss.. CC''eesstt ddaannss ccee ccaaddrree ggéénnéérraall ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn qquuee ll''oonn aa vvuu aappppaarraaîîttrree lleess ooppéérraatteeuurrss ddee tteerrmmiinnaauuxx:: CCeettttee nnoouuvveellllee ggéénnéérraattiioonn dd''eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn qquuii nnee ssee bboorrnneenntt pplluuss àà eexxééccuutteerr lleess ffoonnccttiioonnss ssttrriicctteess ddee mmaannuutteennttiioonn mmaaiiss éétteennddeenntt lleeuurrss iinntteerrvveennttiioonnss aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee rréécceeppttiioonn,, ddee rreeccoonnnnaaiissssaannccee eett ddee ggaarrddee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess110011.. ""AA nnoottrree ééppooqquuee,, lleess sstteevveeddoorreess eett lleess aaccccoonniieerrss,, tteellss qquu''oonn lleess ccoonnnnaaiissssaaiitt aauuttrreeffooiiss ssee ttrraannssffoorrmmeenntt ""eenn tteerrmmiinnaall ooppeerraattoorr"",, ddaannss lleess ggrraannddss ppoorrttss ttoouutt aauu mmooiinnss,, eemmppllooyyaanntt ddeess eennggiinnss ddee lleevvaaggee ffoorrtt ccooûûtteeuuxx eett ggéérraanntt ddeess ppaarrccss àà ccoonntteenneeuurrss ddee pplluussiieeuurrss hheeccttaarreess""110022.. OOnn aa aalloorrss ppaarrlléé ddee mmuuttaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee,, llaaqquueellllee aa ppaarr eexxeemmppllee eennttrraaîînnéé llaa ssiiggnnaattuurree dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee àà VViieennnnee llee 1199 aavvrriill 11999911,, ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess eexxppllooiittaannttss ddee tteerrmmiinnaauuxx ddee ttrraannssppoorrttss ddaannss llee ccoommmmeerrccee iinntteerrnnaattiioonnaall.. MMêêmmee ssii cceettttee ccoonnvveennttiioonn nn''eesstt ppaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr110033,, eellllee aa ppoouurr oobbjjeett ddee ddééffiinniirr llee rrééggiimmee aapppplliiccaabbllee aauuxx eennttrreepprriisseess ""eeffffeeccttuuaanntt ddeess sseerrvviicceess ddee ssttoocckkaaggee,, eennttrreeppoossaaggee,, cchhaarrggeemmeenntt,, ddéécchhaarrggeemmeenntt,, aarrrriimmaaggee,, ttrriimmmmaaggee,, ffaarrddaaggee eett aaccccoorraaggee"".. 101D.M.F 1992 p.561. 102NICOLAS (P.Y), Note sous un arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 1998, D.M.F 1998, p.383.
 38. 38. 38 LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa eenn oouuttrree «« eennggeennddrréé ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eenn ffaaiissaanntt ppéénnééttrreerr lleess ggrraannddss pprriinncciippeess dd’’oorrggaanniissaattiioonn iinndduussttrriieellllee ccoommmmee lleess eeffffeettss dd’’ééccoonnoommiiee dd’’éécchheellllee,, ll’’iinntteerrcchhaannggeeaabbiilliittéé dduu ffrreett ggrrââccee àà uunn ccoonntteennaanntt ssttaannddaarrddiisséé »»110044.. §§22 MMooddeerrnniissaattiioonn ddee ll''oouuttiillllaaggee VVeerrss lleess aannnnééeess 11995500,, lleess eennttrreepprriisseess ddee mmaannuutteennttiioonn oonntt ccoonnttrriibbuuéé àà ddoonnnneerr aauuxx ppoorrttss lleeuurr aassppeecctt mmooddeerrnnee eenn lleess ddoottaanntt ddee ppuuiissssaanntteess iinnssttaallllaattiioonnss,, eennggiinnss ddee llaavvaaggee,, ssiillooss,, ppaarrcc ddee ssttoocckkaaggee,, vvooiieess ffeerrrrééeess,, ttrraacctteeuurrss......110055 EEnn 11997700,, RReennéé RRooddiièèrree nnoottaaiitt ll''iinndduussttrriiaalliissaattiioonn pprrooffoonnddee ddee llaa pprrooffeessssiioonn,, ssee mmaarrqquuaanntt ddaannss ll''uussaaggee dd''aappppaarreeiillss ddee ddiivveerrss ttyyppeess,, ddoonntt cceerrttaaiinnss eexxttrrêêmmeemmeenntt ccooûûtteeuuxx ccoommmmee lleess ppoorrttiiqquueess110066.. SSii ll’’oonn aa ssoouulliiggnnéé ll’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss llaa mmuuttaattiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee ddeess eennttrreepprreenneeuurrss ddee mmaannuutteennttiioonn ddeess ppoorrttss ddee llaa MMeerr dduu NNoorrdd,, ddee 103Sur le nouveau régime qu'elle institue, voir D.M.F.1992, p.11 et p.71. 104 FIORE (C), Lignes tour du monde ou réseaux :le point du débat en matière de maîtrise de la circulation des conteneurs, Annales de l’I.M.T.M 1986, Vol.3, p.49. 105 FRAIKIN (G), Traité de la Responsabilité du transporteur maritime, L.G.D.J, 1957, p.89. 106 RODIERE (R), Traité, p.23.

×