Cours evenement mer

269 views

Published on

  • Be the first to comment

Cours evenement mer

  1. 1. 11 EEVVEENNEEMMEENNTTSS DDEE MMEERR.. LLEESS AABBOORRDDAAGGEESS && AACCCCIIDDEENNTTSS DDEE MMEERR.. LLee TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE,, cc’’eesstt ll’’EEXXPPEEDDIITTIIOONN àà ll’’AAYYAANNTT DDRROOIITT.. LLEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE CC’’eesstt llee DDRROOIITT DDEESS HHOOMMMMEESS –– DDRROOIITTSS DDEESS CCHHOOSSEESS -- DDEESS AAYYAANNTTSS DDRROOIITTSS EETT DDEESS IINNTTEERREETTSS EEXXPPOOSSEESS AAUUXX FFOORRTTUUNNEESS DDEE MMEERR.. LLEE NNAAVVIIRREE EESSTT LLEE CCEENNTTRREE DDEE LL’’EEXXPPEEDDIITTIIOONN MMAARRIITTIIMMEE EETT LLEE PPOOIINNTT DDEE MMIIRREE DDUU JJUURRIISSTTEE.. CCEESS NNAAVVIIRREESS –– CCEESS EENNGGIINNSS DDEE PPLLUUSS EENN PPLLUUSS CCOOMMPPLLIIQQUUEESS MMAAIISS DDEE TTOOUUTT TTEEMMPPSS EEXXPPOOSSEESS AAUUXX PPEERRIILLSS DDEE LLAA MMEERR.. AABBOORRDDAAGGEE –– AASSSSIISSTTAANNCCEE –– AAVVAARRIIEESS.. AABBOORRDDAAGGEE –– AACCCCIIDDEENNTTSS DDEE MMEERR –– FFOORRTTUUNNEESS DDEE MMEERR.. LLeess AACCCCIIDDEENNTTSS ssoonntt ddeess EEVVEENNEEMMEENNTTSS DDOOMMMMAAGGEEAABBLLEESS qquuii ssuurrvviieennnneenntt ppaarr llee JJEEUU ddeess CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS FFOORRTTUUIITTEESS oouu FFAAUUTTIIVVEESS -- IILL YY AA TTOOUUJJOOUURRSS UUNNEE PPAARRTT DDEE HHAASSAARRDD DDAANNSS LL’’AACCCCIIDDEENNTT PPAARRCCEEQQUU’’IILL NN’’EESSTT PPAASS CCHHEERRCCHHEE OOUU RREECCHHEERRCCHHEE.. PPaarrmmii lleess AACCCCIIDDEENNTTSS oonn ddiissttiinngguuee LL’’AABBOORRDDAAGGEE QQUUII EESSTT LLAA CCOOLLLLIISSIIOONN EENNTTRREE DDEEUUXX BBAATTIIMMEENNTTSS.. LLee mmoott «« FFOORRTTUUNNEE DDEE MMEERR »» ppeeuutt aavvooiirr ll’’aacccceeppttiioonn ddaannss uunn sseennss llaarrggee,, iill ddééssiiggnnee ttoouuss lleess AACCCCIIDDEENNTTSS qquuii ssuurrvviieennnneenntt eenn MMeerr,, DDaannss uunn SSeennss pplluuss EEttrrooiitt,, pplluuss iinnttéérreessssaanntt ppoouurr lleess jjuurriisstteess,, ll’’EExxpprreessssiioonn ddééssiiggnnee lleess AACCCCIIDDEENNTTSS qquuii ssoonntt dduuss àà llaa MMeerr llaaiissssaanntt ppllaaccee àà qquueellqquueess RReessppoonnssaabbiilliittééss.. LLaa nnoottiioonn ddee FFOORRTTUUNNEE DDEE MMEERR ddéébboorrddeerraaiitt cceellllee ddee FFOORRCCEE MMAAJJEEUURREE__EEVVEENNEEMMEENNTT IIMMPPRREEVVIISSIIBBLLEE.. EEnn MMeerr ll’’aacccciiddeenntt ppeeuutt ssuurrvveenniirr àà ttoouutt iinnssttaanntt eett eenn ttoouuss lliieeuuxx.. CCee ttiittrree ddiissttiinngguuee lleess AABBOORRDDAAGGEE EETT LLEESS AACCCCIIDDEENNTTSS AAUUTTRREESS QQUUEE LLEESS AABBOORRDDAAGGEESS,, AAvvaanntt dd’’EExxppoosseerr llee RRééggiimmee ddeess UUnnss eett ddeess AAuuttrreess,, iill ffaauutt EEttuuddiieerr lleess RREEGGLLEESS PPRREEVVEENNTTIIVVEESS –– EELLLLEESS SSOONNTT PPRREESSCCRRIITTEESS PPAARR DDEESS RREEGGLLEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS eett eenn IInntteerraaccttiioonn qquuii ssee pprrééooccccuuppeenntt ddee PPRREEVVEENNIIRR lleess AAbboorrddaaggeess eenn MMeerr –– LLeess ccoolllliissiioonnss.. CC’’eesstt uunnee PPrruuddeennccee PPEERRSSOONNNNEELLLLEE eett nnoonn uunn RREESSPPEECCTT DD’’UUNNEE RREEGGLLEE DDEE DDRROOIITT.. LL’’AAPPPPÂÂTT dduu GGaaiinn EEnnggaaggee lleess AArrmmaatteeuurrss àà ssuurrcchhaarrggeerr lleeuurrss NNaavviirreess aauu RRiissqquuee ddee lleess DDééssééqquuiilliibbrreerr.. EEnn MMeerr iill nn’’eesstt ppaass qquueessttiioonn ppoouurr uunn PPaavviilllloonn ddee FFaaiirree CCaavvaalliieerr SSeeuull.. NNAAVVIIRREESS –– EENNGGIINNSS –– OOuu AAppppaarreeiillss qquuii uuttiilliisseenntt ccoommmmee mmooyyeenn ddee TTrraannssppoorrtt ssuurr ll’’EEaauu -- DDééffiinniittiioonn ppoouurr DDééssiiggnneerr ccee qquu’’eesstt uunn NNaavviirree aauuxx RReeggaarrddss ddeess RREEGGLLEESS ssuurr ll’’AABBOORRDDAAGGEE.. LLaa LLééggiissllaattiioonn AAllggéérriieennnnee ddooiitt VViivvrree aauu RRyytthhmmee ddee llaa RRéégglleemmeennttaattiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee.. LLaa PPrreemmiièèrree CCoonnvveennttiioonn ppoouurr llaa SSaauuvveeggaarrddee DDee LLaa VViiee EEnn MMeerr // SSOOLLAASS ffuutt ssiiggnnééee àà LLOONNDDRREESS eenn 11991144,, eellllee ffuutt rreemmppllaaccééee ssuucccceessssiivveemmeenntt ppaarr dd’’aauuttrreess CCoonnvveennttiioonnss eenn 11992299 –– 11994488.. CCeess ttrrooiiss CCoonnvveennttiioonnss ppaarrlleenntt dduu GGoouuvveerrnneemmeenntt BBRRIITTAANNIIQQUUEE.. LLaa QQuuaattrriièèmmee CCoonnvveennttiioonn qquuii eesstt eenn VViigguueeuurr ddaattee ddee 11996600 –– OOMMCCII –– AAccttee FFiinnaall llee 2277 JJuuiinn 11996600 qquuii aa ppoouurr eeffffeett ssuurr llee PPllaann IInntteerrnnaattiioonnaall eenn 11996655.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11996600 ooccccuuppee 115566 PPaaggeess,, eelllleess ccoommppoorrtteenntt ttoouuttee ssoorrttee ddee PPrreessccrriippttiioonnss RReellaattiivveess àà :: CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN DDEESS NNAAVVIIRREESS –– PPAARRTTIICCUULLIIEERREEMMEENNTT LLEESS PPAAQQUUEEBBOOTTSS..
  2. 2. 22 LLAA PPRREEVVEENNTTIIOONN DDEESS IINNCCEENNDDIIEESS AA BBOORRDD.. AAUUXX EENNGGIINNSS DDEE SSAAUUVVEETTAAGGEE.. AA LL’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTT RRAADDIIOO –– EELLEECCTTRRIIQQUUEE AAUU TTRRAANNSSPPOORRTT DDEE GGRRAAIINN.. DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS DDAANNGGEERREEUUSSEESS.. NNAAVVIIRREESS NNUUCCLLEEAAIIRREESS.. CCee qquuii iinnttéérreessssee llee pplluuss cceett OOuuvvrraaggee,, cc’’eesstt ll’’AAnnnneexxee «« BB »» ddee llaa CCoonnvveennttiioonn qquuii ccoommppoorrttee llee NNoomm «« RREEGGLLEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS PPOOUURR PPRREEVVEENNIIRR LLEESS AABBOORRDDAAGGEESS EENN MMEERR –– RR PP AA MM.. »» TTrrooiiss rrèègglleess aauuxx AAnnnneexxeess –– UUnnee RReeccoommmmaannddaattiioonn àà ll’’UUssaaggee dduu «« RRAADDAARR »».. LLaa pprréévviissiioonn dduu RRèègglleemmeenntt IInntteerrnnaattiioonnaall ddooiitt –– êêttrree RRééaalliisséé,, nnoonn ppaass eenn bboouulleevveerrssaanntt lleess PPrriinncciippeess,, qquu’’uunnee lloonngguuee ttrraaddiittiioonn MMaarriittiimmee aa rreetteennuu ccoommmmee VVaallaabblleess –– MMaaiiss eenn CCoommbbllaanntt lleess LLaaccuunneess qquuee RRéévvèèllee ll’’EExxppéérriieennccee –– CCee ssoonntt lleess «« RRèègglleess ddee NNaavviiggaattiioonn.. »» LLEESS EERRRREEUURRSS eett LLeess CCoonnssééqquueenncceess oonntt eenn MMeerr ddee ttrroopp ggrroosssseess CCoonnssééqquueenncceess ppoouurr qquuee ll’’oonn nnee lleess cceennssuurree ppaass RRuuddeemmeenntt.. CCee ssoonntt ddeess RRèègglleess SSuubbssttaannttiieelllleess AApppplliiccaabblleess qquuii oonntt ééttéé aaddooppttééeess.. LLEESS NNAAVVIIRREESS SSOONNTT SSOOUUMMIISS AAUUXX PPEERRIILLSS DDEE LLAA MMEERR EETT DDOOIIVVEENNTT OOBBEEIIRR AAUUXX RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNSS AA PPRREEVVEENNIIRR LLEESS AABBOORRDDAAGGEESS EENN MMEERR.. DDeeppuuiiss qquuee ll’’AAbboorrddaaggee DDoouutteeuuxx ffuutt aassssiimmiilléé àà ll’’AAbboorrddaaggee FFoorrttuuiitt llee 2233 SSeepptteemmbbrree 11991100 àà BBrruuxxeelllleess,, iill nn’’yy aa pplluuss qquuee ddeeuuxx ccaattééggoorriieess dd’’AAbboorrddaaggee –– LL’’aabboorrddaaggee FFAAUUTTIIFF EEtt FFOORRTTUUIITT qquuaanndd llaa ffaauuttee eesstt ééttaabblliiee eett cceelluuii qquuii nnee ddoonnnnee àà AAuuccuunnee RRééppaarraattiioonn.. LL’’aabboorrddaaggee eesstt rrééppuuttéé FFOORRTTUUIITT ssii LLaa PPrreeuuvvee ddee llaa FFaauuttee nn’’eesstt ppaass rraappppoorrttééee –– CCooddee CCiivviill –– iill eesstt FFoorrttuuiitt lloorrssqquu’’iill eesstt ééttaabbllii qquu’’iill eesstt ddûû àà uunn éévvéénneemmeenntt ddee FFoorrccee MMaajjeeuurree –– SSiinnoonn LL’’aabboorrddaaggee eesstt DDoouutteeuuxx.. LL’’aabboorrddaaggee FFoorrttuuiitt eesstt ddûû àà uunn éévvéénneemmeenntt ddee FFoorrccee MMaajjeeuurree PPrroouuvvééee.. LLee ccaass FFoorrttuuiitt oouu ddee FFoorrccee MMaajjeeuurree ssee ddééffiinniitt ccoommmmee ll’’éévvéénneemmeenntt iimmpprréévviissiibbllee eett iinnéévviittaabbllee ttoouutt eenn ééttaabblliissssaanntt qquu’’aauuccuunnee FFaauuttee nn’’aa ééttéé ccoommmmiissee eett qquuee «« ttoouutteess lleess ddiissppoossiittiioonnss oonntt ééttéé pprriisseess –– qquu’’oonn aa pprriiss ttoouutteess lleess PPrrééccaauuttiioonnss ccoommmmaannddééeess ppaarr lleess CCiirrccoonnssttaanncceess.. »» PPaarr DDééffiinniittiioonn,, uunn AAbboorrddaaggee eesstt DDoouutteeuuxx qquuaanndd lleess PPaarrttiieess nnee ppeeuuvveenntt ffaaiirree llaa PPrreeuuvvee nnii dd’’uunn éévvéénneemmeenntt ddee FFoorrccee MMaajjeeuurree oouu dd’’uunnee FFaauuttee aannttééccééddeennttee CCaauussaallee àà ll’’aacccciiddeenntt.. LL’’aabboorrddaaggee FFAAUUTTIIFF eesstt UUnniillaattéérraall oouu CCoommmmuunn ------ RR.. PP.. AA.. MM –– CCee ssoonntt lleess RRèègglleess ppoouurr ddeess PPrrééccaauuttiioonnss qquuee ppeeuuvveenntt pprreennddrree lleess MMaarriinnss ppoouurr êêttrree eeffffiiccaaccee,, llaa FFaauuttee ddooiitt –– êêttrree CCAAUUSSAALLEE,, llaa CChhaarrggee ddee llaa PPrreeuuvvee iinnccoommbbee aauu ddeemmaannddeeuurr oouu CCeelluuii qquuii ll’’aallllèègguuee.. RREEGGLLEESS FFOONNDDAAMMEENNTTAALLEESS.. «« LLOORRSSQQUUEE DDEEUUXX NNAAVVIIRREESS AA PPRROOPPUULLSSIIOONN MMEECCAANNIIQQUUEE QQUUII FFOONNTT DDEESS RROOUUTTEESS QQUUII SSEE CCRROOIISSEENNTT DDEE MMAANNIIEERREE AA FFAAIIRREE CCRRAAIINNDDRREE UUNNEE CCOOLLLLIISSIIOONN -- LLEE NNAAVVIIRREE QQUUII VVOOIITT LL’’AAUUTTRREE PPAARR TTRRIIBBOORRDD DDOOIITT SS’’EECCAARRTTEERR DDEE LLAA RROOUUTTEE DDEE CCEETT AAUUTTRREE NNAAVVIIRREE.. »» EEllllee nnee ss’’aapppplliiqquuee ppaass aauuxx ccaass ddeess NNaavviirreess qquuii ssuuiivveenntt ddeess RRoouutteess ppaarraallllèèlleess eett llee ffaaiitt ddee ssuuiivvrree lleess PPrreessccrriippttiioonnss ddee llaa RRèèggllee ppeeuutt aalloorrss ccoonnssttiittuueerr uunnee FFaauuttee.. CCOONNTTRREE –– BBOORRDDIIEERR // OONN VVOOIITT LLEESS FFEEUUXX BBAABBOORRDDSS && TTRRIIBBOORRDDSS..
  3. 3. 33 LLeess AABBOORRDDAAGGEESS FFAAUUTTIIFFSS ssoonntt ffoonnddééss ssuurr ll’’aabbsseennccee OOUU LL’’IInnssuuffffiissaannccee ddee VVEEIILLLLEE.. RREEGGLLEE 99.. «« LLEE PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREE –– LLEE CCAAPPIITTAAIINNEE OOUU LL’’EEQQUUIIPPAAGGEE,, DDOOIIVVEENNTT PPRREENNDDRREE TTOOUUTTEESS LLEESS MMEESSUURREESS QQUUEE CCOOMMMMAANNDDEENNTT LL’’EEXXPPEERRIIEENNCCEE OORRDDIINNAAIIRREE DDUU MMAARRIINN EETT LLEESS CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS DDAANNSS LLEESSQQUUEELLLLEESS SSEE TTRROOUUVVEENNTT LLEE NNAAVVIIRREE –– PPRREENNDDRREE LLEESS PPRREECCAAUUTTIIOONNSS AAPPPPRROOPPRRIIEEEESS.. »» RREEGGLLEE 2277.. «« EENN IINNTTRREEPPRREETTAANNTT EETT EENN AAPPPPLLIIQQUUAANNTT LLEESS PPRREESSEENNTTEESS RREEGGLLEESS –– OONN DDOOIITT TTEENNIIRR CCOOMMPPTTEE DDEE TTOOUUSS LLEESS DDAANNGGEERRSS DDEE LLAA NNAAVVIIGGAATTIIOONN EETT DD’’AABBOORRDDAAGGEE AAIINNSSII QQUUEE TTOOUUTTEESS LLEESS CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS PPOOUURR EEVVIITTEERR UUNN DDAANNGGEERR IIMMMMIINNEENNTT –– CC’’EESSTT LLAA RREEGGLLEE DD’’OORR…… »» LLeess AAuutteeuurrss dduu RRèègglleemmeenntt oonntt ddoonnnnéé ddeess RRèègglleess aabbssttrraaiitteess –– MMooyyeennnneess –– LLeess MMeeiilllleeuurrss,, CCeeuuxx qquuee llaa SSoommmmee ddeess EExxppéérriieenncceess eett llee SSoouuccii ddee DDiisscciipplliinnee –– UUnnee NNaavviiggaattiioonn qquuii ppeeuutt ttoouujjoouurrss êêttrree ppéérriilllleeuussee,, oonntt ppuu IInnssppiirréé,, mmaaiiss ddaannss ll’’AAccttiioonn –– llee CCaappiittaaiinnee ddee TTAALLEENNTT ddooiitt ssaavvooiirr oouubblliieerr ccee qquu’’iill aa aapppprriiss àà ll’’ééccoollee eett qquuee dd’’aaiilllleeuurrss,, iill aapppplliiqquuee aavveecc bboonnhheeuurr ppoouurr ttrroouuvveerr llaa ssoolluuttiioonn qquuii ss’’iimmppoossee ccoommppttee tteennuu ddee ttoouutt ccee qquuii ll’’eennttoouurree –– ll’’ééccllaaiirr ddee ggéénniiee nnee ssee pprréévvooiitt ppaass ddaannss uunnee rrèèggllee ggéénnéérraallee.. IILL EESSTT CCOOUURRAANNTT QQUU’’UUNNEE CCOONNTTRRAADDIICCTTIIOONN ss’’ééllèèvvee aavveecc PPrreessccrriippttiioonn llooccaallee,, cceellllee dd’’uunn AArrrrêêtt PPrrééffeeccttoorraall ppaarr eexxeemmppllee –– IIll ffaauutt eenn PPaarreeiill CCaass ffaaiirree PPrréévvaallooiirr llaa RRèèggllee LLOOCCAALLEE ssuurr llaa rrèèggllee GGéénnéérraallee.. LLaa RRèèggllee LLooccaallee aa ssaa rraaiissoonn dd’’êêttrree ddaannss lleess ppaarrttiiccuullaarriittééss ddeess LLiieeuuxx qquuee llee RRèègglleemmeenntt ggéénnéérraall iiggnnoorree eett qquuii aa llaa MMooddeessttiiee ddee llee pprréévvooiirr eett ll’’éénnoonncceerr eenn tteerrmmeess ssuuffffiissaammmmeenntt EEnneerrggiiqquueess.. RREEGGLLEE 3300.. «« RRIIEENN DDAANNSS LLEESS PPRREESSEENNTTEESS RREEGGLLEESS NNEE DDOOIITT EENNTTRRAAVVEERR LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN DDEESS RREEGGLLEESS SSPPEECCIIAALLEESS DDÛÛMMEENNTT EEDDIICCTTEEEESS PPAARR LL’’AAUUTTOORRIITTEE LLOOCCAALLEE RREELLAATTIIVVEEMMEENNTT AA LLAA NNAAVVIIGGAATTIIOONN DDAANNSS UUNNEE RRAADDEE RRIIVVIIEERREE -- EETTEENNDDUUEE DD’’EEAAUU IINNTTEERRIIEEUURREE QQUUEELLCCOONNQQUUEE.. »» LLEE RRAADDAARR EETT SSOONN UUTTIILLIISSAATTIIOONN.. IIll ddooiitt ddéétteecctteerr aauu mmiieeuuxx llee VVooiissiinnaaggee ddeess NNaavviirreess,, ll’’UUssaaggee dduu RRAADDAARR sseerraaiitt FFaaccuullttaattiiff,, SSoolluuttiioonn aabbaannddoonnnnééee,, llaa tteennddaannccee llaa pplluuss mmaarrqquuééee eesstt ddee ddiirree qquuee cc’’eesstt eenn ssooii uunnee FFaauuttee ddee nnee ppaass UUttiilliisseerr llee RRaaddaarr ddoonntt llee NNaavviirree eesstt MMuunnii,, OOffffiicciieerrss ccaappaabblleess ddee BBiieenn iinntteerrpprréétteerr lleess iinnddiiccaattiioonnss ddeess RRaaddaarrss.. LL’’iinnssttaallllaattiioonn dduu RRaaddaarr eesstt RRéégglleemmeennttaaiirreemmeenntt OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE,, llee BBoorrdd ddeevvrraaiitt aavvooiirr uunn OOffffiicciieerr ccaappaabbllee dd’’IInntteerrpprréétteerr lleess ddoonnnnééeess,, lleess ccoonnttrraavveennttiioonnss eenn ddee ppaarreeiillss PPrreessccrriippttiioonnss rreellèèvveenntt ddeess FFaauutteess ddee ll’’AArrmmaatteeuurr.. LLee RRaaddaarr,, lloorrssqquu’’iill eesstt uuttiilliisséé,, ddooiitt ll’’êêttrree ccoorrrreecctteemmeenntt ssoouuss ppeeiinnee ddee FFaauuttee.. LLaa PPrréésseennccee dduu RRaaddaarr eett mmêêmmee ssaa BBoonnnnee uuttiilliissaattiioonn nnee ddiissppeennsseenntt ppaass dd’’OObbsseerrvveerr lleess RREEGGLLEESS PPRREESSCCRRIITTEESS PPOOUURR PPRREEVVEENNIIRR LLEESS AABBOORRDDAAGGEESS EEnn MMEERR.. CC’’eesstt ffiinnaalleemmeenntt llaa RRèèggllee MMaajjeeuurree qquuee lleess NNaavviirreess EEqquuiippééss ddee RRAADDAARR CCrrooiieenntt ddiissppeennsseerr dd’’OObbsseerrvveerr EExxeemmppllee –– RREEGGLLEESS QQUUII CCOOMMMMAANNDDEE DDEE RRAALLEENNTTIIRR LL’’AALLLLUURREE EENN CCAASS DDEE BBRRUUMMEE.. –– IILL NN’’YY AA PPAASS DDEE PPRREESSEEMMPPTTIIOONNSS LLEEGGAALLEESS DDEE FFAAUUTTEESS QQUUAANNTT AA LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEE LL’’AABBOORRDDAAGGEE –– RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEE PPLLEEIINN DDRROOIITT..
  4. 4. 44 NNEECCEESSSSIITTEESS.. PPoouurr qquuee llaa FFaauuttee dd’’uunn NNaavviirree EEnnggaaggee llaa RReessppoonnssaabbiilliittéé ddee ssoonn PPrroopprriiééttaaiirree,, eellllee ddooiitt aavvooiirr pprroodduuiitt llee ddoommmmaaggee ddoonntt llaa RRééppaarraattiioonn eesstt ddeemmaannddééee.. RREEPPAARRAATTIIOONN.. LLee PPrriinncciippee eesstt qquuee llaa RRééppaarraattiioonn ddooiitt ccoouurriirr iinnttééggrraalleemmeenntt llee PPrrééjjuuddiiccee ccaauusséé ppaarr cceelluuii qquuii eesstt RReessppoonnssaabbllee.. LL’’AABBOORRDDAAGGEE rreellèèvvee ddee llaa RReessppoonnssaabbiilliittéé DDEELLIICCTTUUEELL.. CC’’eesstt aauu ddeemmaannddeeuurr eenn RRééppaarraattiioonn dd’’eenn ééttaabblliirr lleess PPrreeuuvveess.. PPEERRTTEESS SSUUBBIIEESS EETT GGAAIINN MMAANNQQUUEE.. LLee PPrrééjjuuddiiccee qquuii rrééssuullttee ddee ll’’IIMMMMOOBBIILLIISSAATTIIOONN DDuu NNaavviirree –– IINNDDEEMMNNIITTEE DDEE CCHHOOMMAAGGEE –– EEllllee rrééppoonndd aauu GGAAIINN qquuee ll’’AArrmmaatteeuurr aauurraaiitt ppuu ffaaiirree ssii ssoonn NNaavviirree nn’’aavvaaiitt ppaass ééttéé iimmmmoobbiilliisséé,, llee CCaallccuull nnee ppeeuutt ssee ffaaiirree qquuee ppaarr EEXXTTRRAAPPOOLLAATTIIOONN SSEELLOONN DDEEUUXX VVooiieess ;; •• SSooiitt qquu’’oonn rreecchheerrcchhee ccee qquuee aavvaanntt eett aapprrèèss ccee qquu’’iill aa rraappppoorrttéé aavvaanntt oouu aapprrèèss ll’’AAbboorrddaaggee.. •• SSooiitt qquu’’oonn ssee ffoonnddee ssuurr lleess GGaaiinnss MMooyyeennss RRééaalliissééss ppaarr ddeess NNaavviirreess SSeemmbbllaabblleess aauu CCoouurrss ddee llaa PPéérriiooddee dd’’IImmmmoobbiilliissaattiioonn.. LL’’IINNDDEEMMNNIITTÉÉ nn’’eesstt dduuee qquuee ssuurr LLAA PPRREEUUVVEE DDUU DDEEMMAANNDDEEUURR.. IIll aa ppuu êêttrree jjuuggéé ddaannss cceerrttaaiinneess cciirrccoonnssttaanncceess qquuee ll’’IIMMMMOOBBIILLIISSAATTIIOONN nn’’aavvaaiitt ppaass ppoorrttéé PPrrééjjuuddiiccee aauu DDeemmaannddeeuurr oouu qquuee llee PPrrééjjuuddiiccee nn’’ééttaaiitt ppaass llaa CCaauussee DDiirreeccttee ddee ll’’AAbboorrddaaggee.. PPeerrttee ddee FFrreett oouu RRééssiilliiaattiioonn ddee CCoonnttrraatt –– CChhaarrttee__ppaarrttiiee –– AAffffrréétteeuurrss –– FFRREETTTTEEUURRSS.. SSii llaa PPrreeuuvvee eesstt rraappppoorrttééee,, ll’’AArrmmaatteeuurr ssoouuffffrree dduu ddoommmmaaggee ddoonntt iill lluuii eesstt dduu RRééppaarraattiioonn,, mmaaiiss oonn rreettiieennddrraa eett oonn ttiieennddrraa ccoommppttee dduu FFrreett NNeett qquu’’iill aauurraaiitt PPeerrççuu ppuuiissqquu’’iill nn’’aauurraa ppaass eexxppoosséé CCeerrttaaiinnss FFrraaiiss.. DDIIFFFFIICCUULLTTEESS DDEESS PPRREEUUVVEESS DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN DDEESS VVAALLEEUURRSS DDEESS BBIIEENNSS.. EEVVAALLUUAATTIIOONN DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS.. IIll ffaauutt ssee PPllaacceerr llee JJoouurr ddee ll’’AAbboorrddaaggee –– EEnnoorrmmeess VVaarriiaattiioonnss ddee PPrriissee dduueess aauuxx DDéévvaalluuaattiioonnss OOffffiicciieelllleess –– MMoonnnnaaiieess EEttrraannggèèrreess –– QQuueessttiioonnss ddee CChhaannggee eett ddee CCoonnvveerrssiioonn –– CCoouurrss LLééggaall aauu MMoommeenntt ddeess FFaaiittss.. LLeess cchhaarrggeeuurrss bbéénnééffiicciieenntt dduu PPrriivviillèèggee dduu pprreemmiieerr RRaanngg ssuurr llee NNaavviirree.. LLeess AAccttiioonnss dd’’AAbboorrddaaggee eenn RRééppaarraattiioonn ddeess DDoommmmaaggeess CCaauussééss aauu DDeemmaannddeeuurr eesstt ssoouuvveenntt pprrééccééddééee dd’’uunnee AAccttiioonn PPéénnaallee && DDiisscciipplliinnaaiirree,, iillss ppoosseenntt uunnee QQuueessttiioonn ddee CCoommppéétteennccee eett ddee PPrreessccrriippttiioonn eett ccoonnnnaaiisssseenntt ddeess RRèègglleess dd’’IInnssttrruuccttiioonnss eett ddee PPrreeuuvveess.. AACCTTIIOONNSS PPEENNAALLEESS EETT DDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREESS.. LLeess AArrttiicclleess ddééffiinniisssseenntt uunn CCeerrttaaiinn NNoommbbrree ddee DDéélliittss qquuii oonntt ttrraaiitt CCoommmmuunn ddee CCoommppoorrtteerr llaa «« VVIIOOLLAATTIIOONN DD’’UUNNEE RREEGGLLEE »» rreellaattiivvee àà llaa ssééccuurriittéé eenn MMeerr.. LLee CC.. DD && PP // MMMM ppuunniitt dd’’uunnee AAmmeennddee ddee …… // …… eett dd’’uunn EEmmpprriissoonnnneemmeenntt ddee SSiixx JJoouurrss àà TTrrooiiss MMooiiss ---------- «« TToouutt CCAAPPIITTAAIINNEE –– cchheeff ddee qquuaarrtt –– qquuii ssee rreenndd ccoouuppaabbllee dd’’uunnee iinnffrraaccttiioonn aauuxx rrèègglleess pprreessccrriitteess ppaarr lleess rrèègglleemmeennttss mmaarriittiimmeess,, ssuurr lleess ffeeuuxx aa aalllluummeerr –– lleess ssiiggnnaauuxx
  5. 5. 55 eenn tteemmppss –– rroouuttee aa ssuuiivvrree –– ssooiitt ssuurr lleess mmaannœœuuvvrreess aa eexxééccuutteerr eenn ccoouurrss ddee rreennccoonnttrreess dd’’uunn bbââttiimmeenntt »».. UUnn AACCCCIIDDEENNTT nn’’eesstt ppaass nnéécceessssaaiirree llaa vviioollaattiioonn dduu RRèègglleemmeenntt,, iill ssuuffffiitt LL’’AABBSSEENNCCEE ddee MMaarrqquueess.. LL’’IINNFFRRAACCTTIIOONN nnee ppeeuutt –– êêttrree RRééaalliissééee qquuee ppaarr llee CCaappiittaaiinnee oouu llee CChheeff ddee QQuuaarrtt –– SSeerraa PPuunnii ddeess MMêêmmeess ppeeiinneess «« LLEE PPIILLOOTTEE QQUUII SSEE RREENNDD CCOOUUPPAABBLLEE DD’’ UUNNEE IINNFFRRAACCTTIIOONN AAUUXX RREEGGLLEESS SSUURR LLAA RROOUUTTEE AA SSUUIIVVRREE »».. IIMMPPRRUUDDEENNCCEESS DDOOMMMMAAGGEEAABBLLEESS.. MMêêmmee PPeeiinneess –– AAggggrraavveerr ffoorrtteemmeenntt lleess PPeeiinneess ssii lleess SSuuiitteess ddoommmmaaggeeaabblleess oonntt ééttéé pplluuss ggrraavveess –– PPeerrttee ddee llaa CCaarrggaaiissoonn,, BBlleessssuurreess GGrraavveess oouu DDééccèèss dd’’uunnee oouu pplluussiieeuurrss PPeerrssoonnnneess –– 118800 àà 336600 EEUURROO eett ddee TTrrooiiss ((0033)) MMooiiss àà DDeeuuxx 0022 AAnnss ddee PPrriissoonn FFeerrmmee –– MMAALLAADDRREESSSSEE –– IIMMPPRRUUDDEENNCCEE –– NNEEGGLLIIGGEENNCCEE oouu IINNAATTTTEENNTTIIOONN.. LLee LLiieeuu ddee ll’’AAcccciiddeenntt nnee ddéétteerrmmiinnee ppaass llaa CCoommppéétteennccee «« LLEE TTRRIIBBUUNNAALL CCOOMMPPEETTEENNTT EESSTT CCEELLUUII DDEE LLAA RREESSIIDDEENNCCEE DDUU PPRREEVVEENNUU –– CCEELLUUII DDUU PPOORRTT OOUU IILL AA EETTEE DDEEBBAARRQQUUEE OOUU AAPPPPRREEHHEENNDDEE OOUU CCEELLUUII DDUU PPOORRTT DD’’IIMMMMAATTRRIICCUULLAATTIIOONN DDUU NNAAVVIIRREE »».. EENN CCAASS DDEE PPLLUURRAALLIITTEE DDEE PPRREEVVEENNUUSS –– LLAA RREESSIIDDEENNCCEE DDEE LL’’UUNN DD’’EEUUXX SSUUFFFFIITT PPOOUURR DDEETTEERRMMIINNEERR LLAA CCOOMMPPEETTEENNCCEE PPOOUURR TTOOUUSS.. SSAAIISSIINNEE DDUU TTRRIIBBUUNNAALL AArrmmaatteeuurrss –– CChhaarrggeeuurrss –– HHoommmmeess dd’’EEqquuiippaaggee –– CCaappiittaaiinnee –– CCHHAACCUUNN AAGGIIRRAA PPOOUURR LLEE CCOOMMPPTTEE DDEE LL’’AARRMMAATTEEUURR –– SSii llee DDEEMMAANNDDEEUURR EESSTT UUNNEE SSOOCCIIEETTEE,, oonn ll’’aassssiiggnneerraa ddeevvaanntt llee TTRRIIBBUUNNAALL ddee ssoonn SSIIEEGGEE SSOOCCIIAALL.. LLaa PPrrootteessttaattiioonn ddeevvaaiitt aavvooiirr LLiieeuu ddaannss lleess 2244 HHeeuurreess eett ll’’AAccttiioonn eenn JJuussttiiccee ddeevvaaiitt ssuuiivvrree ddaannss llee MMooiiss.. LLaa PPrreessccrriippttiioonn ddooiitt –– êêttrree éévvooqquuééee ppaarr lleess iinnttéérreessssééss –– LLEE JJUUGGEE NNEE PPEEUUTT PPAASS LLAA SSOOUULLEEVVEERR DD’’OOFFFFIICCEE.. LL’’AACCTTIIOONN ddooiitt –– êêttrree iinntteennttééee ddaannss uunn DDééllaaii SSttrriiccttee –– LLee DDééllaaii eesstt ssuussppeenndduu eenn CCaass dd’’IImmppoossssiibbiilliittéé dd’’AAggiirr.. RREEGGLLEESS DD’’IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN && DDEE PPRREEUUVVEESS.. LLee DDééccrreett pprreessccrriitt aauu CCaappiittaaiinnee ddee ddééppoosseerr ddaannss lleess 2244 HHeeuurreess ddee ll’’AArrrriivvééee dduu NNaavviirree dduu PPrreemmiieerr PPoorrtt,, uunn RRaappppoorrtt ddééttaaiilllléé eett cciirrccoonnssttaanncciieell ddeess ffaaiittss eennttrree lleess MMaaiinnss dduu PPrreemmiieerr AAddmmiinniissttrraatteeuurr aavveecc lleeqquueell iill ppeeuutt eennttrreerr eenn CCoonnttaacctt.. EEXXPPEERRTTIISSEE.. EEllllee eesstt RRaarreemmeenntt uuttiilliissééee ppoouurr llaa FFiixxaattiioonn ddeess PPrreeuuvveess mmaaiiss ttrrèèss rraarreemmeenntt ppoouurr cceelllleess ddeess PPrrééjjuuddiicceess SSuubbiiss.. LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE eesstt FFaaccuullttaattiivvee ppoouurr lleess JJuuggeess –– EEllllee ddooiitt –– êêttrree CCoonnttrraaddiiccttooiirree CCff.. aauu PPrriinncciippee ddee llaa PPrrooccéédduurree,, eellllee ssee ddéérroouullee ssoouuss llee CCoonnttrrooll dduu JJuuggee.. DDRROOIITT IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL.. CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll’’UUnniiffiiccaattiioonn ddee CCeerrttaaiinneess RRèègglleess eenn MMaattiièèrree dd’’AAbboorrddaaggee,, eellllee nnee ccoonncceerrnnee eenn rrééaalliittéé qquuee lleess ccoonnddiittiioonnss ddee RReessppoonnssaabbiilliittéé.. LLaa CCoonnvveennttiioonn 2233 SSeepptteemmbbrree 11991100..ss’’aapppplliiqquuee lloorrssqquuee qquuaattrree ((0044)) CCoonnddiittiioonnss ssoonntt RReemmpplliieess ------------
  6. 6. 66 11.. IILL YY AA CCOOLLLLIISSIIOONN.. 22.. EELLLLEE CCOONNCCEERRNNEE AAUU MMOOIINNSS UUNN NNAAVVIIRREE.. 33.. EELLLLEE MMEETT EENN CCAAUUSSEE DDEEUUXX BBAATTIIMMEENNTTSS.. 44.. IILL FFAAUUTT QQUUEE TTOOUUSS LLEESS BBAATTIIMMEENNTTSS EENNTTRREESS EENN CCOOLLLLIISSIIOONN,, RREELLEEVVEENNTT DDEESS PPAAVVIILLLLOONNSS DD’’EETTAATT CCOONNTTRRAACCTTAANNTT EETT DDIIFFFFEERREENNTTSS –– EELLLLEE NN’’OOPPEERREE PPAASS SSII LLEESS NNAAVVIIRREESS BBAATTTTEENNTT MMEEMMEE PPAAVVIILLLLOONN –– IILL AAUURRAAIITT LLIIEEUU DD’’AAPPPPLLIIQQUUEERR LLAA LLOOII NNAATTIIOONNAALLEE.. RREEGGLLEESS DDEE CCOOMMPPEETTEENNCCEE.. AArrttiiccllee 11eerr.. «« AAuuccuunnee PPoouurrssuuiittee nnee ppoouurrrraa êêttrree iinntteennttééee qquuee ddeevvaanntt lleess AAuuttoorriittééss JJuuddiicciiaaiirreess eett AAddmmiinniissttrraattiivveess ddee LL’’EETTAATT ddoonntt llee NNaavviirree ppoorrttaaiitt llee PPAAVVIILLLLOONN aauu MMoommeenntt ddee LL’’aabboorrddaaggee oouu ddee ll’’éévvéénneemmeenntt ddee llaa NNaavviiggaattiioonn.. »» AArrttiiccllee 22.. «« AAuuccuunnee SSaaiissiiee oouu RReetteennuuee dduu NNaavviirree nnee ppoouurrrraa –– êêttrree OOrrddoonnnnééee mmêêmmee ppaarr ddeess MMeessuurreess dd’’IInnssttrruuccttiioonnss ppaarr lleess AAuuttoorriittééss AAuuttrreess qquuee cceelllleess ddoonntt llee NNaavviirree PPoorrttaaiitt PPaavviilllloonn.. »» AACCCCIIDDEENNTTSS AAUUTTRREESS QQUUEE LL’’AABBOORRDDAAGGEE.. SSeeuull LL’’AABBOORRDDAAGGEE ffaaiitt llaa MMaattiièèrree dd’’uunnee RRéégglleemmeennttaattiioonn PPaarrttiiccuulliièèrree,, llee DDrrooiitt CCoommmmuunn ddee llaa RReessppoonnssaabbiilliittéé CCiivviillee eesstt EEccaarrttéé.. LLaa RReessppoonnssaabbiilliittéé ppèèssee ssuurr cceelluuii qquuii aavvaaiitt llee CCoonnttrrôôllee –– LLaa ddiirreeccttiioonn –– ll’’UUssaaggee ddee llaa CChhoossee.. IImmppoossssiibbiilliittéé ddee FFaaiitt ppoouurr lleess CCaappiittaaiinneess ddee RRééppaarreerr lleess EEnnoorrmmeess DDoommmmaaggeess CCaauussééss ppaarr llee BBââttiimmeenntt qquu’’iillss ccoommmmaannddeenntt.. PPoouurr llaa JJuurriisspprruuddeennccee –– LLee GGAARRDDIIEENN DDUU NNAAVVIIRREE EESSTT LL’’AARRMMAATTEEUURR.. LLeess AAcccciiddeennttss dd’’OOrriiggiinnee IINNCCOONNNNUUSS rreesstteenntt àà llaa cchhaarrggee dduu GGaarrddiieenn dduu NNaavviirree eett ddee llaa CCaarrggaaiissoonn,, ppoouurr ssee lliibbéérreerr,, iill ddooiitt pprroouuvvéé qquuee llee ddoommmmaaggee ccaauusséé ppaarr ssaa cchhoossee eesstt eexxcclluussiivveemmeenntt dduuee àà uunn ccaass FFOORRTTUUIITT,, àà llaa FFAAUUTTEE oouu aauu FFAAIITT ddee llaa VViiccttiimmee,, àà llaa FFAAUUTTEE oouu aauu FFAAIITT dd’’uunn TTiieerrss ddoonntt iill nnee rrééppoonndd ppaass.. IIll ppeeuutt tteenniirr àà ll’’uunn ddeess CCiinnqq FFaaiittss lloorrssqquu’’uunn AAcccciiddeenntt eesstt ccaauusséé ------ FFAAUUTTEE DDUU PPRREEPPOOSSEE –– GGAARRDDIIEENN –– VVIICCTTIIMMEESS –– TTIIEERRSS –– FFOORRTTUUIITT.. IIll yy aa «« CCOONNTTRRAAVVEENNTTIIOONN DDEE GGRRAANNDDEE VVOOIIEERRIIEE »»,, ddaannss llee FFaaiitt qquuee llee CCaappiittaaiinnee nn’’OObbééiitt ppaass àà ll’’iinnddiiccaattiioonn qquuii lluuii eesstt ddoonnnnéé ppaarr llee CCaappiittaaiinnee dduu PPoorrtt RReellaattiivveemmeenntt àà ssoonn LLiieeuu dd’’AAccccoossttaaggee.. DDèèss qquu’’uunn DDoommmmaaggee aa ééttéé ppoorrttéé àà uunn éélléémmeenntt dduu DDoommaaiinnee PPuubblliicc MMaarriittiimmee.. NNAAUUVVRRAAGGEE.. CC’’eesstt llaa PPeerrttee TToottaallee ssaannss VVeessttiiggee AAppppaarreenntt àà llaa SSuurrffaaccee ddee llaa MMeerr.. «« NNAAUUFFRRAAGGIIUUMM »»,, NNAAVVIISS –– NNAAVVIIRREE –– FFRRAANNGGEERREE –– BBRRIISSEERR –– BBRRIISS –– RRUUPPTTUURREE –– FFRRAACCAASSSSEEMMEENNTT eett PPEERRTTEE DD’’UUNN VVAAIISSSSEEAAUU QQUUII DDOONNNNEE CCOONNTTRREE UUNN RROOCCHHEERR OOUU QQUUII CCOOUULLEE AA FFOONNDD.. »» LLee NNaauuffrraaggee eennttrree ddaannss llaa NNoottiioonn ddee ««FFOORRTTUUNNEE DDEE MMEERR»»..
  7. 7. 77 UUnn CCaappiittaaiinnee qquuii aa ffaaiitt NNaauuffrraaggee eett ss’’eesstt ssaauuvvéé aavveecc ttoouutt oouu PPaarrttiiee ddee ssoonn EEqquuiippaaggee ------ ddooiitt ssee pprréésseenntteerr ddeevvaanntt uunn JJuuggee ppoouurr ffaaiirree ssoonn RRaappppoorrtt eett llee ffaaiirree VVéérriiffiieerr.. EECCHHOOUUEEMMEENNTT && EECCHHOOUUAAGGEE.. EECCHHOOUUEEMMEENNTT ---------- SSiittuuaattiioonn AAcccciiddeenntteellllee ------ TTeemmppêêttee ------ EECCHHOOUUAAGGEE ---------------- OOppéérraattiioonn VVoolloonnttaaiirree –– OOnn ss’’éécchhoouuee oouu oonn ll’’éécchhoouuee ssuurr uunn BBaassssiinn dd’’éécchhoouuaaggee oouu ssuurr uunnee PPllaaggee.. LL’’EECCHHOOUUEEMMEENNTT eesstt ttrraaiittéé ccoommmmee llee NNAAUUFFRRAAGGEE ppoouurr llee TTrraannssppoorrtt ddeess PPAASSSSAAGGEERRSS eett ddee FFoorrttuunnee ddee MMeerr.. LL’’EECCHHOOUUEEMMEENNTT nn’’eennttrree ppaass ddaannss llaa NNoottiioonn ddee PPeerrttee TToottaallee ppoouurr ll’’AAbbaannddoonn.. LL’’EEXXPPLLOOSSIIOONN eennttrree ddaannss ll’’AAssssuurraannccee CCoorrppss eett FFaaccuullttéé..

×