1
UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX--
MMAARRSSEEIILLLLEE...
2
SSOOMMMMAAIIRREE GGEENNEERRAALL
CCHHAAPPIITTRREE II.. LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE
«« CCLLAASSSSIIQQUUE...
3
CCHHAAPPIITTRREE IIII.. LLEESS AASSPPEECCTTSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS NNOOUUVVEEAAUUXX DDUU RREEMMOORRQQUUAAGGEE
LLEE RREEM...
4
RREESSUUMMEE DDUU MMEEMMOOIIRREE
AApprrèèss pplluussiieeuurrss aannnnééeess ddee ddiissccuussssiioonnss ddooccttrriinnaa...
5
ll’’eennttrreepprriissee dduu rreemmoorrqquuéé ccoommmmee cceellaa ééttaaiitt ssoouuvveenntt llee ccaass.. PPaarr aaiill...
6
AABBSSTTRRAACCTT
AAfftteerr sseevveerraall yyeeaarrss ooff lleeggaall aauutthhoorrss ddiissaaggrreeeemmeennttss,, iitt s...
7
tteecchhnniiccaall ddeevveellooppmmeennttss iinn ttoowwaaggee ooppeerraattiioonnss lleeaadd ttoo ccrreeaattee ootthheerr...
8
LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE
HHAAUUTTUURRIIEERR
9
SSeelloonn AAnnddrrééee CChhaaoo11
,, «« LLee rreemmoorrqquuaaggee eesstt ll’’ooppéérraattiioonn mmaattéérriieellllee
pp...
10
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, iill eexxiissttee ttoouutteess ssoorrtteess ddee rreemmoorrqquuaaggeess mmaarriittiimmeess ::
...
11
aavvrriill 11990066,, llooii rreellaattiivvee aauu rreemmoorrqquuaaggee :: ll’’uunnee ccoommppllééttaaiitt llee ddééccr...
12
CCeettttee ddiissttiinnccttiioonn eennttrree rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr eett rreemmoorrqquuaaggee ppoorrtt...
13
nnaattuurree,, llee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree aauurraaiitt lliieeuu ddaannss llaa mmeerr iinnttéérriieeuu...
14
«« dd’’ooffffiiccee »»99
,, eenn «« ccaass dd’’aavvaarriiee oouu dd’’aacccciiddeenntt ssuurrvveennaanntt àà uunn nnaavv...
15
CCHHAAPPIITTRREE II.. LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE HHAAUUTTUURRIIEERR
«« CCLLAASSSSIIQQUUEE »»
NNoouus...
16
11.. LLee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr :: uunn ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee ddee
sse...
17
MMaallggrréé ttoouutt,, oonn ppoouurrrraa ttrroouuvveerr ddaannss ddeess aarrrrêêttss oouu sseenntteenncceess lleess
ee...
18
rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree ddee nnaavviirreess ppuuiissqquuee llee rreemmoorrqquueeuurr eett llee
rreemmoo...
19
pplluuss qquu’’aauu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree.. EEnn eeffffeett,, ddaannss ccee ddeer...
20
ddee 11996666 ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,,...
21
55.. IInnttéérrêêtt ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn
LL’’iinnttéérrêêtt ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn nn’’ee...
22
dd’’aaffffrrèètteemmeenntt nnee ssoonntt pplluuss jjuussttiiffiiaabblleess ppuuiissqquuee llee rreemmoorrqquueeuurr nn’...
23
rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnffoorrmméémmeenntt aauu ccoonnttrraatt ppaasssséé eennttrree cceettttee ssoocciiéétt...
24
eett cceettttee ssoolluuttiioonn ppoouurrrraaiitt vvaallooiirr ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee qquuee...
25
llaa llooii dduu 22 aavvrriill 11993366,, llooii aapppplliiccaabbllee àà ll’’ééppooqquuee ppoouurr lleess ccoonnttrraat...
26
SSeelloonn GG AAuucchhtteerr3311
,, eenn AAlllleemmaaggnnee lleess jjuuggeess ccoonnssiiddèèrreenntt qquuee llaa
lléégg...
27
SS’’iill nn’’eesstt ppaass aaiisséé ddee qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurri...
28
22.. CCoonnssééqquueenncceess ddee ll’’aabbsseennccee dd’’uunn ééccrriitt
EEnn ggéénnéérraall,, lleess ccoonnttrraattss...
29
BB.. CCaarraaccttèèrreess dduu ccoonnttrraatt
CC’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ddee ddrrooiitt pprriivvéé,, ccoonnsseenns...
30
CC.. OObblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess
11.. OObblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemm...
31
mmeessuurree ooùù ll’’oouuttiill ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiitt êêttrree aaddaappttéé àà llaa mmiissssiioon...
32
BBiieenn ssûûrr,, cceerrttaaiinnss ccoonnttrraattss pprréécciisseerroonntt qquuee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmo...
33
EEnn ffaaiitt,, llaa llooii nnee ddiissppoossee ppaass ssuurr llaa rréémmuunnéérraattiioonn;; eenn rreevvaanncchhee,, o...
34
LLee pprroobbllèèmmee dduu pprriixx ppeeuutt ddee ppoosseerr dd’’uunnee mmaanniièèrree pplluuss ssppéécciiffiiqquuee
ll...
35
EEnnffiinn,, iill nnoouuss rreessttee àà ééttuuddiieerr llaa ddeerrnniièèrree oobblliiggaattiioonn qquuee ddooiitt rree...
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Contrat de-remorquage-hauturier
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contrat de-remorquage-hauturier

663 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contrat de-remorquage-hauturier

 1. 1. 1 UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX-- MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE TTIITTRREE :: LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE HHAAUUTTUURRIIEERR MMEEMMOOIIRREE PPOOUURR LLEE DDEESSSS DDEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS PPRREESSEENNTTEE PPAARR MMAADDEEMMOOIISSEELLLLEE EESSTTEELLLLEE PPAANNTTIINN DDIIRREECCTTEEUURR DDEE RREECCHHEERRCCHHEESS :: MMAAIITTRREE CCHHRRIISSTTIIAANN SSCCAAPPEELL AANNNNEEEE DDEE SSOOUUTTEENNAANNCCEE :: 11999999
 2. 2. 2 SSOOMMMMAAIIRREE GGEENNEERRAALL CCHHAAPPIITTRREE II.. LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE «« CCLLAASSSSIIQQUUEE »»..................................................................................................pp..1122 II.. LLaa nnaattuurree dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr........................................................................................................................................................................pp..1122 AA.. LLaa ddooccttrriinnee.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........pp..1122 BB.. LL’’ééttaatt aaccttuueell dduu ddrrooiitt..............................................................................................................................................................................................................................................................pp..1177 IIII.. EEttuuddee dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr..................................................................................................................................................................................pp..2211 AA.. LLaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt..................................................................................................................................................................................................................................................pp..2211 BB.. CCaarraaccttèèrreess dduu ccoonnttrraatt..............................................................................................................................................................................................................................................................pp..2233 CC.. OObblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess..........................................................................................................................................................................................................................................................pp..2233 DD.. RRééssiilliiaattiioonn//cceessssaattiioonn dduu ccoonnttrraatt..................................................................................................................................................................................................................................pp..1199 EE.. EExxeemmpplleess ddee ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr....................................................................................................................................................................................pp..2299 IIIIII.. RReessppoonnssaabbiilliittééss........................................................................................................................................................................................................................................................ ....................pp..3322 AA.. LLaa dduurrééee ddee llaa ssiittuuaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee..................................................................................................................................................................................................................pp..3322 BB.. LLaa llooii ffrraannççaaiissee dduu 33 jjaannvviieerr 11996699..............................................................................................................................................................................................................................pp..3344 CC.. MMiissee eenn ppllaaccee ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss................................................................................................................................................................................................................................pp..4433 IIVV.. LLee ccoonntteennttiieeuuxx.................................................................................................................................................................................................................................................................... ............pp..5533 AA.. LLaa pprreessccrriippttiioonn........................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............pp..5533 BB.. LLaa ccoommppéétteennccee........................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................pp..5533 CC.. CCoonnfflliitt ddee llooiiss..............................................................................................................................................................................................................................................................................................pp ..5544
 3. 3. 3 CCHHAAPPIITTRREE IIII.. LLEESS AASSPPEECCTTSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS NNOOUUVVEEAAUUXX DDUU RREEMMOORRQQUUAAGGEE LLEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE DDEESS PPLLAATTEESS-- FFOORRMMEESS..........................................................................................................................................................................................pp..5555 II.. LLee rreemmoorrqquuaaggee ddiirreecctt ddee ppllaatteess ffoorrmmeess................................................................................................................................................................................................................pp..5566 AA.. LLeess oobblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee................................................................................................................................................................................................pp..5566 BB.. OObblliiggaattiioonnss dduu rreemmoorrqquuéé................................................................................................................................................................................................................................................................pp..5588 CC.. UUnn ssyyssttèèmmee ppaarrttiiccuulliieerr ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé....................................................................................................................................................................................................................pp..3311 DD.. LLee rrôôllee ddeess ccoommppaaggnniieess dd’’aassssuurraannccee..............................................................................................................................................................................................................................pp..6644 IIII.. LLee rreemmoorrqquuaaggee iinnddiirreecctt ddeess ppllaatteess-- ffoorrmmeess....................................................................................................................................................................................................pp..6655 AA.. LLee ccoonnttrraatt ddee mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddeess mmooyyeennss nnaavvaallss..................................................................................................................................................................................pp..6666 BB.. QQuuaalliiffiiccaattiioonn jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt..........................................................................................................................................................................................................................................pp..6688 CCHHAAPPIITTRREE IIIIII.. LLAA LLIIMMIITTEE DDUU CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE :: LLAA NNOOTTIIOONN DDEE DDAANNGGEERR LLAA DDIISSTTIINNCCTTIIOONN EENNTTRREE LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE HHAAUUTTUURRIIEERR EETT LL’’AASSSSIISSTTAANNCCEE............pp..7722 II.. HHyyppootthhèèssee ddaannss llaaqquueellllee aauuccuunn ccoonnttrraatt nnee lliiaaiitt lleess ddeeuuxx ppaarrttiieess aavvaanntt ll’’ooppéérraattiioonn tteecchhnniiqquuee ddee rreemmoorrqquuaaggee.................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................pp..7777 AA.. LLee rreemmoorrqquuaaggee dduu nnaavviirree eenn ccaass dd’’éécchhoouueemmeenntt....................................................................................................................................................................................................pp..7777 BB.. LLee rreemmoorrqquuaaggee dd’’uunn nnaavviirree eenn ccaass dd’’aavvaarriiee-- mmootteeuurrss......................................................................................................................................................................................pp..7788 CC.. LLaa nnoottiioonn ddee ddaannggeerr ddaannss lleess aauuttrreess ppaayyss........................................................................................................................................................................................................................pp..8800 IIII.. UUnn ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee aa ééttéé ssiiggnnéé mmaaiiss uunn ddaannggeerr ssuurrvviieenntt ppeennddaanntt ll’’eexxééccuuttiioonn ddee ccee ccoonnttrraatt.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................pp..8811 AA.. UUnn ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee aa ééttéé ccoonncclluu aauuppaarraavvaanntt..........................................................................................................................................................................................pp..8822 BB.. LLeess sseerrvviicceess eexxcceeppttiioonnnneellss :: aacctteess eexxttrraa-- ccoonnttrraaccttuueellss........................................................................................................................................................................................pp..8844 IIIIII UUnnee nnoottiioonn iinntteerrmmééddiiaaiirree eennttrree llee rreemmoorrqquuaaggee eett ll’’aassssiissttaannccee :: llee rreemmoorrqquuaaggee eexxcceeppttiioonnnneell................................................pp..8877
 4. 4. 4 RREESSUUMMEE DDUU MMEEMMOOIIRREE AApprrèèss pplluussiieeuurrss aannnnééeess ddee ddiissccuussssiioonnss ddooccttrriinnaalleess,, llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr «« ccllaassssiiqquuee »» ppeeuutt ssaannss ddoouuttee êêttrree ccoonnssiiddéérréé,, aauujjoouurrdd’’hhuuii,, eenn FFrraannccee,, ccoommmmee uunn ccoonnttrraatt ssuuii ggeenneerriiss.. LLee ddrrooiitt ggéénnéérraall ddeess ccoonnttrraattss lluuii eesstt aapppplliiccaabbllee,, eett oonn aaddmmeett ddééssoorrmmaaiiss dd’’uunnee mmaanniièèrree cceerrttaaiinnee qquuee llaa llooii ffrraannççaaiissee dduu 33 jjaannvviieerr 11996699,, ttrraaiittaanntt ddeess rreemmoorrqquuaaggeess ddaannss sseess aarrttiicclleess 2266 àà 3300 aa uunn ccaarraaccttèèrree ssuuppppllééttiiff eett qquuee ppaarr ccoonnssééqquueenntt lleess ccllaauusseess ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé ssoonntt ttoouutt àà ffaaiitt lliicciitteess.. CCeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess oonntt vvuu ssee ddéévveellooppppeerr ddee nnoouuvveeaauuxx ttyyppeess ddee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ddoonntt lleess ccllaauusseess nnee ssoonntt pplluuss dduu ttoouutt sseemmbbllaabblleess aauu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee «« ccllaassssiiqquuee »».. CCeess nnoouuvveeaauuxx ttyyppeess ddee ccoonnttrraattss ddooiivveenntt lleeuurr aappppaarriittiioonn ttoouutt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt aauu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’iinndduussttrriiee ooffff--sshhoorree qquuii ffaaiitt aappppeell àà ddeess rreemmoorrqquueeuurrss ddee hhaauuttee mmeerr ppoouurr ddééppllaacceerr lleess ppllaatteess--ffoorrmmeess ddee ffoorraaggee ddee lleeuurr lliieeuu ddee ccoonnssttrruuccttiioonn àà lleeuurr ssiittee dd’’eexxppllooiittaattiioonn.. AAiinnssii ssuuiittee àà llaa vvoolloonnttéé ddeess aacctteeuurrss dduu sseecctteeuurr ooffff--sshhoorree ttrrèèss ppuuiissssaannttss eett àà llaa ccoonnccuurrrreennccee ddeess eennttrreepprriisseess eexxppllooiittaanntt lleess «« hheeaavvyy lliifftteerrss »»,, lleess ccoommppaaggnniieess ddee rreemmoorrqquuaaggee oonntt ddûû aacccceepptteerr ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss ddeess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr tteelllleess qquuee cceess ccoonnttrraattss nnee ffoonntt pplluuss ppeesseerr ttoouuttee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee ssuurr
 5. 5. 5 ll’’eennttrreepprriissee dduu rreemmoorrqquuéé ccoommmmee cceellaa ééttaaiitt ssoouuvveenntt llee ccaass.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ddee nnoouuvveelllleess tteecchhnniiqquueess ddee rreemmoorrqquuaaggee oonntt ééttéé ddéévveellooppppééeess,, ssuusscceeppttiibblleess ddee ffaaiirree rrééaappppaarraaîîttrree ddee nnoouuvveelllleess iinntteerrrrooggaattiioonnss ssuurr llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn jjuurriiddiiqquuee àà ddoonnnneerr aauuxx ccoonnttrraattss aapppplliiccaabblleess àà cceess ooppéérraattiioonnss.. MMaallggrréé ttoouutt,, iill ffaauutt bbiieenn vvooiirr qquu’’iill eexxiissttee uunnee uunniicciittéé ddeess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee «« ccllaassssiiqquueess »»,, ddee ppllaatteess--ffoorrmmeess,, eett mmêêmmee ddee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree ssppéécciiaalleemmeenntt rreemmaarrqquuaabbllee lloorrssqquu’’oonn rreecchheerrcchhee llaa lliimmiittee ddee cceess ccoonnttrraattss.. EEnn eeffffeett,, ttoouuss cceess ccoonnttrraattss oonntt uunnee lliimmiittee ccoommmmuunnee,, ppuuiissqquuee ll’’aappppaarriittiioonn dd’’uunn ddaannggeerr ffeerraa bbaassccuulleerr llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddeess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr àà ll’’aassssiissttaannccee..
 6. 6. 6 AABBSSTTRRAACCTT AAfftteerr sseevveerraall yyeeaarrss ooff lleeggaall aauutthhoorrss ddiissaaggrreeeemmeennttss,, iitt sseeeemmss tthhaatt ttooddaayy tthhee «« ccllaassssiiccaall »» oocceeaann ttoowwaaggee ccoonnttrraacctt ccaann bbee ccoonnssiiddeerreedd aass aa ssuuii ggeenneerriiss ccoonnttrraacctt.. GGeenneerraall llaaww ooff ccoonnttrraaccttss iiss aapppplliiccaabbllee ttoo iitt aanndd aarrttiicclleess oonn ttoowwaaggee ffrroomm 2266 ttoo 3300 ooff tthhee FFrreenncchh llaaww ooff 33 JJaannuuaarryy 11999999 aarree rreeccooggnniisseedd bbyy tthhee FFrreenncchh SSuupprreemmee CCoouurrtt ttoo bbee ssuupppplleettoorryy ooff tthhee wwiillll ooff tthhee ppaarrttiieess.. AAss aa ccoonnsseeqquueennccee tthhee lliimmiittaattiioonn ooff lliiaabbiilliittyy ccllaauusseess aarree aaddmmiitttteedd.. LLaasstt yyeeaarrss,, nneeww kkiinndd ooff oocceeaann ttoowwaaggee ccoonnttrraacctt aappppeeaarreedd tthhee ccllaauusseess ooff wwhhiicchh aarree vveerryy ddiiffffeerreenntt iinnddeeeedd ffrroomm tthhee «« ccllaassssiiccaall »» oocceeaann ttoowwaaggee ccoonnttrraaccttss.. TThhiiss aappppeeaarraannccee iiss dduuee ttoo tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ooffffsshhoorree iinndduussttrryy.. TToowwaaggee ccoommppaanniieess aarree aasskkeedd ttoo sshhiifftt ooffffsshhoorree ddrriilllliinngg rriiggss ffrroomm tthheeiirr bbuuiillddiinngg ppllaaccee ttoo tthheeiirr rruunnnniinngg ssiittee.. TThhee wwiillll ooff ppoowweerrffuull aaccttoorrss ooff ooffffsshhoorree iinndduussttrryy wwaass iimmppoosseedd ttoo ttoowwaaggee ccoommppaanniieess wwhhiicchh hhaadd nnoo cchhooiiccee bbuutt ttoo aacccceepptt iitt bbeeccaauussee ooff tthhee ffiieerrccee ccoommppeettiittiioonn ffrroomm sseemmii--ssuubbmmeerrssiibbllee vveesssseellss ccoommppaanniieess.. TThhiiss kkiinndd ooff ccoonnttrraacctt hhaass aa nneeww lliiaabbiilliittyy ssyysstteemm ddiiffffeerreenntt ffrroomm tthhee «« ccllaassssiiccaall »» ccoonnttrraacctt’’ss oonnee.. WWhheenn mmoosstt ooff tthhee «« ccllaassssiiccaall »» ccoonnttrraaccttss wweerree uusseedd ttoo ppuutt tthhee lliiaabbiilliittyy ooff tthhee ttoowwaaggee ooppeerraattiioonnss oonn tthhee ttooww ccoommppaannyy,, tthhiiss nneeww kkiinndd ooff ccoonnttrraacctt sshhaarree tthhee rreessppoonnssiibbiilliittiieess bbeettwweeeenn tthhee ttuugg aanndd tthhee ttooww.. FFuurrtthheerrmmoorree,,
 7. 7. 7 tteecchhnniiccaall ddeevveellooppmmeennttss iinn ttoowwaaggee ooppeerraattiioonnss lleeaadd ttoo ccrreeaattee ootthheerr nneeww oocceeaann ttoowwaaggee ccoonnttrraaccttss wwhhiicchh rraaiisseess nneeww lleeggaall iissssuueess.. NNeevveerrtthheelleessss,, iitt sseeeemmss tthhaatt aallll tthhee ttoowwaaggee ccoonnttrraaccttss,, oocceeaann ttoowwaaggee,, rriigg ttoowwaaggee aass wweellll aass hhaarrbboouurr ttoowwaaggee ccoonnssttiittuuttee ssoommee kkiinndd ooff uunniitt,, eessppeecciiaallllyy wwhheenn wwee ssttuuddyy tthhee lliimmiitt ooff ttoowwaaggee ccoonnttrraacctt wwhhiicchh iiss tthhee ssaallvvaaggee ssiittuuaattiioonn.. IInnddeeeedd,, wwhheenn aa ddaannggeerr aarriisseess tthhee ccoonnttrraacctt iiss nnoo mmoorree aa ttoowwaaggee oonnee bbuutt bbeeccoommeess aa ssaallvvaaggee..
 8. 8. 8 LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE HHAAUUTTUURRIIEERR
 9. 9. 9 SSeelloonn AAnnddrrééee CChhaaoo11 ,, «« LLee rreemmoorrqquuaaggee eesstt ll’’ooppéérraattiioonn mmaattéérriieellllee ppaarr llaaqquueellllee uunn eennggiinn mmuunnii ddee mmooyyeennss pprroopprreess ddee pprrooppuullssiioonn ttrraaîînnee àà ssaa ssuuiittee uunn oouu pplluussiieeuurrss aauuttrreess éélléémmeennttss ppoouurr lleess ddééppllaacceerr dd’’uunn lliieeuu àà uunn aauuttrree.. LLee rreemmoorrqquuaaggee iinnttéérreessssee ssuurrttoouutt lleess bbaatteeaauuxx eett lleess nnaavviirreess,, cceeppeennddaanntt iill eesstt ééggaalleemmeenntt pprraattiiqquuéé àà tteerrrree ppoouurr llaa ttrraaccttiioonn dd’’aauuttoommoobbiilleess eenn ppaannnnee,, ssuurr rraaiill ppoouurr llee ddééppllaacceemmeenntt ddeess wwaaggoonnss ddee ppaarrttiiccuulliieerrss ppaarr uunn rréésseeaauu ddee cchheemmiinn ddee ffeerr,, eett ddaannss llee ddoommaaiinnee aaéérriieenn ppoouurr llaa ttrraaccttiioonn ddeess ppllaanneeuurrss...... LLee rreemmoorrqquuaaggee mmaarriittiimmee ssee ccaarraaccttéérriissee ppaarr ll’’aaiiddee aappppoorrttééee,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss oorrddiinnaaiirreess ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee,, ppaarr uunn nnaavviirree àà uunn aauuttrree nnaavviirree ssii cceettttee aaiiddee nnee ppeeuutt ppaass êêttrree qquuaalliiffiiééee dd’’aassssiissttaannccee.. »» CC’’eesstt éévviiddeemmmmeenntt aavveecc ll’’aappppaarriittiioonn ddeess mmaacchhiinneess àà vvaappeeuurr qquuee ll’’iinndduussttrriiee dduu rreemmoorrqquuaaggee aa ppuu pprreennddrree ssoonn eessssoorr,, mmêêmmee ssii ll’’oonn ssaaiitt qquuee lleess rreemmoorrqquuaaggeess ppoorrttuuaaiirree eett mmêêmmee hhaauuttuurriieerr eexxiissttaaiieenntt ddeeppuuiiss ll’’ééppooqquuee aannttiiqquuee22 .. LL’’iinnvveennttiioonn ddee llaa mmaacchhiinnee àà vvaappeeuurr aa ppeerrmmiiss ddee ddéévveellooppppeerr ddee ppeettiittss nnaavviirreess qquuii sseerrvvaaiieenntt eexxcclluussiivveemmeenntt àà aaiiddeerr lleess nnaavviirreess ddoonntt llaa pplluuppaarrtt ééttaaiieenntt eennccoorree àà vvooiillee àà eennttrreerr ddaannss lleess ppoorrttss,, oonn ssaaiitt qquu’’eennssuuiittee iillss rreessttèèrreenntt uuttiilleess aauuxx aauuttrreess nnaavviirreess àà vvaappeeuurr ppeeuu mmaannooeeuuvvrraabblleess ddaannss cceess eenncceeiinntteess.. MMaaiiss llee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ss’’eesstt ééggaalleemmeenntt ddéévveellooppppéé aauu mmêêmmee mmoommeenntt ;; ttoouutt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ppoouurr llee ccoonnvvooyyaaggee ddee cchhaallaannddss dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree,, cchhaallaannddss cchhaarrggééss ddee mmaarrcchhaannddiisseess lloouurrddeess oouu eennccoommbbrraanntteess,, mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt ddoonntt llee pprriixx ddééffiiaaiitt ttoouuttee ccoonnccuurrrreennccee,, aavveecc ll’’éénnoorrmmee aavvaannttaaggee qquuee llee rreemmoorrqquueeuurr pprreennaaiitt eenn rreemmoorrqquuee oouu ddééppoossaaiitt lleess cchhaallaannddss ccoommmmee ddeess wwaaggoonnss ssaannss aavvooiirr àà aatttteennddrree qquuee ll’’oonn lleess cchhaarrggee oouu ddéécchhaarrggee.. BBiieenn ssûûrr,, ccee ttyyppee ddee rreemmoorrqquuaaggee ss’’eeffffeeccttuuaaiitt pprreessqquuee eexxcclluussiivveemmeenntt llee lloonngg ddeess ccôôtteess.. 1 Andrée Chao, Encyclopédie Dalloz, Droit commercial. (1974) 2 René Rodière, Traité général de droit maritime. Tome III, 1970, p.355-356
 10. 10. 10 AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, iill eexxiissttee ttoouutteess ssoorrtteess ddee rreemmoorrqquuaaggeess mmaarriittiimmeess :: rreemmoorrqquuaaggee ddee nnaavviirreess ddaannss lleess ppoorrttss ccoommmmee nnoouuss vveennoonnss ddee llee vvooiirr,, ppoouurr aassssiisstteerr lleeuurrss mmaannooeeuuvvrreess,, eenn hhaauuttee mmeerr ppoouurr lleess gguuiiddeerr dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree lloorrssqquu’’iillss nn’’oonntt pplluuss ddee mmooyyeennss ddee pprrooppuullssiioonn oouu lloorrssqquu’’iillss ssoonntt eenn ddééttrreessssee,, llee rreemmoorrqquuaaggee dd’’eennggiinnss iinneerrtteess aauu sseeiinn mmêêmmee ddeess ppoorrttss ccoommmmee llee ddééppllaacceemmeenntt ddeess ddoocckkss fflloottttaannttss oouu eennccoorree eenn hhaauuttee mmeerr ppoouurr ddeess ppllaatteess--ffoorrmmeess ddee ffoorraaggee ppaarr eexxeemmppllee.. EEnn ttoouuss lleess ccaass,, ccee qquuii ccaarraaccttéérriissee llee sseerrvviiccee ffoouurrnnii ppaarr llee rreemmoorrqquueeuurr,, cc’’eesstt llaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn dd’’uunnee ffoorrccee ppoouurr llee ddééppllaacceemmeenntt eenn mmeerr dd’’uunn nnaavviirree oouu dd’’uunn eennggiinn fflloottttaanntt33 .. CCoommmmee lleess ppiillootteess,, lleess rreemmoorrqquueeuurrss ssoonntt nnoorrmmaalleemmeenntt eennggaaggééss aaffiinn dd’’aaiiddeerr uunn nnaavviirree àà ssuurrmmoonntteerr ddeess ddiiffffiiccuullttééss qquuee llee nnaavviirree nn’’eesstt ppaass ccaappaabbllee,, ttoouutt dduu mmooiinnss eennttiièèrreemmeenntt,, ddee rrééssoouuddrree sseeuull.. UUnn rreemmoorrqquueeuurr ppeeuutt pprrooppoosseerr sseess sseerrvviicceess àà uunn nnaavviirree ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee aassssiissttaannccee pprroopprreemmeenntt ddiittee eett ssii ll’’ooffffrree eesstt aacccceeppttééee,, llee ccoonnttrraatt ppaasssséé eennttrree lleess ddeeuuxx nnaavviirreess sseerraa uunn ccoonnttrraatt dd’’aassssiissttaannccee ddoonnnnaanntt ddrrooiitt aauu rreemmoorrqquueeuurr àà uunnee iinnddeemmnniittéé dd’’aassssiissttaannccee.. PPlluuss ssoouuvveenntt,, llee rreemmoorrqquueeuurr ccoonncclluutt uunn ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee aavveecc llee rreemmoorrqquuéé.. CCeellaa aa ppuu êêttrree ddééccrriitt dd’’uunnee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee ccoommmmee ll’’uuttiilliissaattiioonn dd’’uunn nnaavviirree aauu pprrooffiitt dd’’uunn aauuttrree aaffiinn ddee rrééaalliisseerr llee vvooyyaaggee ddee ccee ddeerrnniieerr qquuaanndd rriieenn dd’’aauuttrree nn’’eesstt ddeemmaannddéé qquuee dd’’aaccccéélléérreerr llee pprroocceessssuuss.. OOnn ssaaiitt eennccoorree qquu’’uunn rreemmoorrqquueeuurr ppeeuutt êêttrree uuttiilliisséé ppoouurr eeffffeeccttuueerr uunnee aauuttrree ooppéérraattiioonn ffaaiissaanntt ppaarrttiiee ddee sseess ccoommppéétteenncceess ccoommmmee dd’’aaiiddeerr uunn nnaavviirree àà rreemmoonntteerr ccoonnttrree llaa mmaarrééee,, ppaarrffooiiss aauuccuunn aaccccoorrdd nn’’eesstt ffoorrmmeelllleemmeenntt ppaasssséé eennttrree lleess ddeeuuxx nnaavviirreess mmaaiiss eenn ggéénnéérraall oonn ccoonnssiiddéérreerraa qquuee llee rreemmoorrqquueeuurr nn’’aa ddrrooiitt qquu’’àà uunnee rréémmuunnéérraattiioonn ccaallccuullééee ssuurr lleess bbaasseess nnoorrmmaalleess aapppplliiccaabblleess àà ddee tteellss sseerrvviicceess.. AAvvaanntt llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699,, ppeeuu ddee ddiissppoossiittiioonnss llééggaalleess ccoonncceerrnnaaiieenntt llee rreemmoorrqquuaaggee,, ddeeuuxx ddiissppoossiittiioonnss ffuurreenntt iinnttrroodduuiitteess ppaarr llaa llooii dduu 1122 3 Yves Tassel, jurisclasseur commercial, 1997, fascicule 1250, p.3
 11. 11. 11 aavvrriill 11990066,, llooii rreellaattiivvee aauu rreemmoorrqquuaaggee :: ll’’uunnee ccoommppllééttaaiitt llee ddééccrreett dduu 2244 sseepptteemmbbrree 11779933 ssuurr lleess rréésseerrvveess ddee ccaabboottaaggee aauu pprrooffiitt ddeess eennttrreepprriisseess ffrraannççaaiisseess rreepprriissee ppaarr ll’’aarrttiiccllee 226600 dduu CCooddee ddeess ddoouuaanneess eett ll’’aauuttrree ccoommppllééttaaiitt ll’’aarrttiiccllee 119911 aall.. 22 dduu CCooddee ddee ccoommmmeerrccee ssuurr lleess pprriivviillèèggeess,, mmaaiiss cceettttee ddeerrnniièèrree ddiissppoossiittiioonn aa ddiissppaarruu ssuuiittee àà llaa rraattiiffiiccaattiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992266.. CCee ppeettiitt nnoommbbrree ddee rrèègglleess llééggaalleess ssuurr llee rreemmoorrqquuaaggee ddoonnnnaa ddoonncc uunnee cceerrttaaiinnee iimmppoorrttaannccee àà llaa jjuurriisspprruuddeennccee.. LLaa llooii nn°° 6699--88 dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 eett llee ddééccrreett nn°° 6699--667799 dduu 1199 jjuuiinn 11996699 ssoonntt eennttrrééss eenn vviigguueeuurr llee 2233 jjuuiinn 11996699 ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee 4433 ddee llaa llooii.. AAiinnssii,, eenn mmaattiièèrree ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, qquuii nnee ssee ttrraadduuiitt jjaammaaiiss ppaarr ddeess ccoonnttrraattss àà eexxééccuuttiioonn ssuucccceessssiivvee,, llaa llooii aa ppuu ss’’aapppplliiqquueerr ddèèss llee 2233 jjuuiinn 11996699,, ccee qquuii nn’’aa ppaass eemmppêêcchhéé llaa jjuurriisspprruuddeennccee dd’’aavvooiirr uunnee iimmppoorrttaannccee ccoonnssiiddéérraabbllee ssuurr lleess ccoonnfflliittss ssuurrggiiss aapprrèèss ssoonn eennttrrééee eenn vviigguueeuurr.. CCeettttee llooii ppoorrttaanntt ssuurr ll’’aarrmmeemmeenntt ttrraaiittee ddeess rreemmoorrqquuaaggeess ddaannss llee ttiittrree II cchhaappiittrree 22 sseeccttiioonn 33 aarrttiicclleess 2266 àà 330044 ,, eellllee ooppèèrree uunnee pprreemmiièèrree ddiissttiinnccttiioonn ggéénnéérraallee eennttrree llee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree eett llee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr.. LLeess aarrttiicclleess 2266 eett 2277 ccoonncceerrnneenntt llee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree eett lleess aarrttiicclleess 2288 eett 2299 llee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, ll’’aarrttiiccllee 3300 ttrraaiittee ddee llaa pprreessccrriippttiioonn.. CCeettttee llooii «« nnee ccoonnttiieenntt qquuee qquueellqquueess ddiissppoossiittiioonnss ddoonntt ll’’oobbjjeett eesstt lliimmiittéé.. IIll nnee ffaauutt ppaass ss’’eenn ééttoonnnneerr :: llee rreemmoorrqquuaaggee eesstt uunnee iinnssttiittuuttiioonn pprriivvééee aabbaannddoonnnnééee àà ll’’aauuttoonnoommiiee ddee llaa vvoolloonnttéé ddeess ccoonnttrraaccttaannttss.. IIll nn’’eesstt ppaass,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauu ppiilloottaaggee,, oobblliiggaattooiirree.. »»55 4 En annexe p.95 5 Yves Tassel, jurisclasseur commercial, 1997, fascicule 1250, p.4
 12. 12. 12 CCeettttee ddiissttiinnccttiioonn eennttrree rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr eett rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree,, qquuee ll’’oonn nnee rreettrroouuvvee qquuee ddaannss llee ccooddee mmaallggaacchhee,, bbiieenn qquuee ccrriittiiqquuééee ppaarrffooiiss ppaarr cceerrttaaiinnss aauutteeuurrss nnoouuss ppaarraaîîtt llééggiittiimmee ttaanntt iill eesstt vvrraaii qquuee llee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr eesstt ddiifffféérreenntt dduu rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree ddaannss llaa tteecchhnniiqquuee eett lleess mmooyyeennss uuttiilliissééss.. EEnn eeffffeett,, eenn pprreemmiieerr lliieeuu,, ccee nnee ssoonntt ppaass lleess mmêêmmeess rreemmoorrqquueeuurrss qquuii ssoonntt uuttiilliissééss sseelloonn llee ttyyppee ddee rreemmoorrqquuaaggee.. LLeess rreemmoorrqquueeuurrss ddee hhaauuttee mmeerr oonntt uunnee ggrraannddee ppuuiissssaannccee ppoouuvvaanntt aalllleerr jjuussqquu’’àà 1122 550000 cchheevvaauuxx (( AAbbeeiillllee--FFllaannddrree,, AAbbeeiillllee-- LLaanngguueeddoocc )) aalloorrss qquuee llaa pplluuppaarrtt ddeess rreemmoorrqquueeuurrss ppoorrttuuaaiirreess oonntt uunnee ppuuiissssaannccee ddee 550000 àà 55 000000 cchheevvaauuxx.. IIll ffaauutt aauussssii vvooiirr qquuee llee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree eesstt uunnee ooppéérraattiioonn eeffffeeccttuuééee qquuoottiiddiieennnneemmeenntt ddaannss ttoouuss lleess ppoorrttss dduu mmoonnddee.. CChhaaqquuee nnaavviirree oouu pprreessqquuee aarrrriivvaanntt ddaannss uunn ppoorrtt ffaaiitt aappppeell aauuxx rreemmoorrqquueeuurrss ppoouurr ll’’aaiiddeerr àà eeffffeeccttuueerr sseess mmaannooeeuuvvrreess,, eenn rreevvaanncchhee,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ssoonntt bbiieenn pplluuss ppoonnccttuueelllleess.. DDee pplluuss,, cceess ddeerrnniièèrreess ppeeuuvveenntt ddeemmaannddeerr uunn ggrraanndd ddeeggrréé ddee tteecchhnniicciittéé :: ppaarr eexxeemmppllee,, lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt ddee ddééppllaacceerr ddeess uussiinneess fflloottttaanntteess oouu eennccoorree ddeess ppllaatteess--ffoorrmmeess ddee ffoorraaggee ppééttrroolliièèrreess aauuxx ddiimmeennssiioonnss eett aauuxx ssppéécciiffiicciittééss tteelllleess qquuee cceess ooppéérraattiioonnss nnee ppeeuuvveenntt êêttrree ccoommppaarrééeess àà ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt dd’’uunn nnaavviirree ddaannss uunn ppoorrtt.. IIll eenn eesstt ddee mmêêmmee lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt ddee ddééppllaacceerr eenn hhaauuttee mmeerr uunn nnaavviirree ddéénnuuddéé ddee mmooyyeennss ddee pprrooppuullssiioonn,, ppuuiissqquu’’iill ffaauutt pprrééppaarreerr llee vvooyyaaggee eenn pprréévvooyyaanntt ll’’hhyyppootthhèèssee ddee ggrrooss tteemmppss.. CCeeppeennddaanntt cceettttee ddiissttiinnccttiioonn eennttrree rreemmoorrqquuaaggeess ppoorrttuuaaiirree eett hhaauuttuurriieerr nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss ttrrèèss ccllaaiirree,, oonn ppeeuutt ss’’iinntteerrrrooggeerr ssuurr lleess ccrriittèèrreess ddee ddiissttiinnccttiioonn :: eesstt--ccee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ,, cc’’eesstt àà ddiirree uunn ccrriittèèrree iinntteelllleeccttuueell oouu bbiieenn uunn ccrriittèèrree mmaattéérriieell lliiéé aauu lliieeuu ddaannss lleeqquueell ss’’eeffffeeccttuuee ll’’ooppéérraattiioonn mmaaiiss,, ddaannss ll’’hhyyppootthhèèssee dd’’uunn ccrriittèèrree mmaattéérriieell,, rreessssoorrtt--iill ddeess lliimmiitteess dduu ppoorrtt oouu ddee llaa ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddeess eessppaacceess mmaarriinnss?? PPoouurr YYvveess TTaasssseell66 ,, cc’’eesstt llee lliieeuu dd’’eexxééccuuttiioonn dduu rreemmoorrqquuaaggee qquuii ddéétteerrmmiinnee ssaa 6 Yves Tassel, jurisclasseur commercial, 1997, fascicule 1250, p.3-4
 13. 13. 13 nnaattuurree,, llee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree aauurraaiitt lliieeuu ddaannss llaa mmeerr iinnttéérriieeuurree,, ttaannddiiss qquuee llee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ssee ddéérroouulleerraaiitt,, lluuii,, ddaannss llaa mmeerr tteerrrriittoorriiaallee,, llaa zzoonnee ééccoonnoommiiqquuee eexxcclluussiivvee eett llaa hhaauuttee mmeerr.. EEnn rraaiissoonn ddeess llaaccuunneess llééggiissllaattiivveess ddeess EEttaattss ssuurr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn dduu rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, cc’’eesstt dduu ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall qquu’’uunnee aaccttiioonn aa ééttéé mmeennééee aaffiinn dd’’eennccaaddrreerr jjuurriiddiiqquueemmeenntt ccee ttyyppee dd’’ooppéérraattiioonn.. LL’’OOMMII aa dd’’aabboorrdd ééllaabboorréé ddeess ddiirreeccttiivveess ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess eett aauuttrreess oobbjjeettss fflloottttaannttss rreemmoorrqquuééss,, aaddooppttééeess llee 44 nnoovveemmbbrree 11999933,, ppuuiiss llaa BBIIMMCCOO,, eenn aaccccoorrdd aavveecc ll’’IInntteerrnnaattiioonnaall SSaallvvaaggee UUnniioonn eett ll’’AAssssoocciiaattiioonn EEuurrooppééeennnnee ddeess PPrroopprriiééttaaiirreess ddee RReemmoorrqquueeuurrss aa ééllaabboorréé ddeeuuxx ccoonnttrraattss ttyyppeess :: llee TTOOWWCCOONN eett TTOOWWHHIIRREE.. NNoouuss rreemmaarrqquueerroonnss lloorrss ddee nnoottrree ééttuuddee qquuee llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ppoorrttee ssuurr ddeess nnaavviirreess aauussssii bbiieenn qquuee ssuurr ddeess eennggiinnss iinneerrtteess,, cceeppeennddaanntt nnoouuss ééccaarrttoonnss ddèèss mmaaiinntteennaanntt ddee ccee ccoonncceepptt jjuurriiddiiqquuee dduu rreemmoorrqquuaaggee ll’’ooppéérraattiioonn ppaarr llaaqquueellllee oonn rreennfflloouuee uunnee ééppaavvee ppoouurr ddeeuuxx rraaiissoonnss77 :: LL’’iinnnnaavviiggaabbiilliittéé ddee llaa cchhoossee rreemmoorrqquuééee eett ssuurrttoouutt llee ffaaiitt qquu’’eellllee ssooiitt jjuurriiddiiqquueemmeenntt aabbaannddoonnnnééee,, ppuuiissqquuee llee rreemmoorrqquuaaggee tteell qquuee jjuurriiddiiqquueemmeenntt aaddmmiiss ssuuppppoossee llaa ccooooppéérraattiioonn ddee ddeeuuxx nnaavviirreess.. SSeelloonn RReennéé RRooddiièèrree88 ,, «« ll’’aaiiddee aappppoorrttééee ppaarr uunn nnaavviirree àà uunn eennggiinn qquuii nnee mméérriittee ppaass llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee nnaavviirree nn’’eesstt ppaass uunn rreemmoorrqquuaaggee,, dduu mmooiinnss ppaass uunn rreemmoorrqquuaaggee mmaarriittiimmee.. AAiinnssii,, ppoouurr uunnee ééppaavvee,, nnoonn sseeuulleemmeenntt lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreennfflloouueemmeenntt pprroopprreemmeenntt ddiitteess,, mmaaiiss eennccoorree lleess ooppéérraattiioonnss ppaarr lleessqquueelllleess cceettttee ééppaavvee rreennfflloouuééee eesstt ccoonndduuiittee aauu ppoorrtt ooùù eellllee sseerraa rrééppaarrééee oouu ddééttrruuiittee nnee ssoonntt ppaass rriiggoouurreeuusseemmeenntt ddeess rreemmoorrqquuaaggeess mmaarriittiimmeess.. »» EEnn ddeerrnniieerr lliieeuu,, iill ffaauutt rreemmaarrqquueerr qquu’’iill eexxiissttee uunn nnoouuvveeaauu ttyyppee ddee rreemmoorrqquuaaggee,, cc’’eesstt llee rreemmoorrqquuaaggee qquuee ll’’oonn ppoouurrrraaiitt aappppeelleerr 7 Yves Tassel, jurisclasseur commercial, 1997, fascicule 1250, p.4
 14. 14. 14 «« dd’’ooffffiiccee »»99 ,, eenn «« ccaass dd’’aavvaarriiee oouu dd’’aacccciiddeenntt ssuurrvveennaanntt àà uunn nnaavviirree oouu uunnee ppllaattee--ffoorrmmee eett ssuusscceeppttiibbllee ddee ccaauusseerr uunnee ppoolllluuttiioonn mmaarriinnee aacccciiddeenntteellllee »».. CCee nnoouuvveeaauu ttyyppee ddee rreemmoorrqquuaaggee aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee aapprrèèss llee nnaauuffrraaggee ddee ll’’AAmmooccoo--CCaaddiizz1100 .. LLeess mmoottss «« nnaavviirree rreemmoorrqquuéé »» ddooiivveenntt ss’’eenntteennddrree ddee ttoouutt ccoorrppss fflloottttaanntt hhaalléé ppaarr uunn rreemmoorrqquueeuurr vveerrss uunnee ddeessttiinnaattiioonn ddéétteerrmmiinnééee1111 LLaa pprroobblléémmaattiiqquuee dduu ssuujjeett «« llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr »» rrééssiiddee eenn ccee qquuee ll’’ooppéérraattiioonn pphhyyssiiqquuee ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ppeeuutt êêttrree qquuaalliiffiiééee ddee ddiifffféérreenntteess ffaaççoonnss.. DDee pplluuss,, àà ll’’iinnttéérriieeuurr mmêêmmee ddee llaa ccaattééggoorriiee jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr,, oonn ccoonnssttaattee qquu’’iill eenn eexxiissttee ddee pplluussiieeuurrss ssoorrtteess.. NNoouuss ééttuuddiieerroonnss aaiinnssii ddaannss uunn pprreemmiieerr cchhaappiittrree llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ccllaassssiiqquuee.. PPuuiiss nnoouuss vveerrrroonnss ddaannss uunn ddeeuuxxiièèmmee cchhaappiittrree lleess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ddeess ppllaatteess--ffoorrmmeess ppééttrroolliièèrreess,, ccoonnttrraattss qquuii mméérriitteenntt dd’’êêttrree ééttuuddiiééss ddaannss uunn cchhaappiittrree ddiifffféérreenntt dduu ffaaiitt ddee llaa ssppéécciiffiicciittéé ddee tteelllleess ooppéérraattiioonnss qquuii aa eennttrraaîînnéé uunnee ssppéécciiffiicciittéé ddeess ccoonnttrraattss qquuii lleess eennccaaddrreenntt.. EEnnffiinn ddaannss uunn ttrrooiissiièèmmee cchhaappiittrree,, nnoouuss ttrraaiitteerroonnss llaa lliimmiittee dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, cc’’eesstt--àà--ddiirree llaa ddiissttiinnccttiioonn ddeess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr aavveecc ll’’aassssiissttaannccee,, qquuii ssee mmaattéérriiaalliissee pphhyyssiiqquueemmeenntt ppaarr uunnee ooppéérraattiioonn ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr.. 8 René Rodière, Traité général de droit maritime. Tome III, 1970, p.361 9 Yves Tassel, jurisclasseur commercial, 1997, fascicule 1250, p.3 10 L’Interview du commandant de l’Amoco Cadiz : « On nous a laissés nous débrouiller tout seuls », Ouest France, 14.03.98 Le Marin, 30 janvier 1998, dossier sur l’Abeille-Flandre 11 Cour de Douai 10 février 1949, DMF 49.241
 15. 15. 15 CCHHAAPPIITTRREE II.. LLEE CCOONNTTRRAATT DDEE RREEMMOORRQQUUAAGGEE HHAAUUTTUURRIIEERR «« CCLLAASSSSIIQQUUEE »» NNoouuss ééttuuddiieerroonnss ddoonncc llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ssoouuss qquuaattrree aanngglleess,, ttoouutt dd’’aabboorrdd cceelluuii ddee ssaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee,, qquuii ddoonnnnee lliieeuu àà bbiieenn ddeess ddéébbaattss,, ppuuiiss llee ccoonnttrraatt eenn lluuii mmêêmmee,, eennssuuiittee lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss qquuii eenn ddééccoouulleenntt eett eennffiinn llee ccoonntteennttiieeuuxx.. II.. LLaa nnaattuurree dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr «« LLaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eesstt iinnddéécciissee [[........]] LLaa ddiiffffiiccuullttéé vviieenntt ppoouurr ccee ccoonnttrraatt,, ccoommmmee ppoouurr dd’’aauuttrreess,, ddee ssoonn aappppaarriittiioonn ttaarrddiivvee.. IIll eesstt nnéé àà uunnee ééppooqquuee ooùù lleess ttyyppeess ddee ccoonnttrraatt ééttaaiieenntt ddééjjàà ddéétteerrmmiinnééss eett ss’’eesstt ddéévveellooppppéé ssaannss qquuee ll’’oonn aaiitt cchheerrcchhéé àà llaa ccllaasssseerr ddaannss uunn ddeess ttyyppeess ccoonnnnuuss.. EEllllee vviieenntt aauussssii ddee ccee qquuee llee rreemmoorrqquuaaggee ééttaanntt uunnee ooppéérraattiioonn mmaattéérriieellllee ttrrèèss ddiifffféérreennttee ssuuiivvaanntt lleess ccaass,, llee bbuutt dduu ccoonnttrraatt,, eett ppaarr ssuuiittee,, ssaa nnaattuurree,, vvaarriieenntt.. »»1122 AA.. LLaa ddooccttrriinnee LLaa ddooccttrriinnee nn’’eesstt ppaass uunnaanniimmee lloorrssqquu’’eellllee eessssaaiiee ddee ddéétteerrmmiinneerr llaa nnaattuurree dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr.. 12 Georges Ripert, Droit maritime, Troisième édition, Tome II, Paris, Rousseau et Cie, Editeurs, 1929, p.1040, n° 2048
 16. 16. 16 11.. LLee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr :: uunn ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee ddee sseerrvviiccee CCeettttee tthhèèssee eesstt ddééffeenndduuee ppaarr uunnee ppaarrttiiee ddee llaa ddooccttrriinnee,, ddoonntt LLyyoonn-- CCaaeenn,, RReennaauulltt eett RR.. JJaammbbuu--MMeerrlliinn1133 .. EEnn ffaaiitt,, cceerrttaaiinnss ccoonnttrraattss ssee qquuaalliiffiieenntt eeuuxx--mmêêmmeess ddee ccoonnttrraattss ddee lloouuaaggee ddee sseerrvviiccee.. DD’’aaiilllleeuurrss,, cceettttee tthhééoorriiee ssee ffoonnddee ssuurr llee ffaaiitt qquuee lleess ccllaauusseess ddeess ccoonnttrraattss ssttiippuulleenntt qquuee ll’’ééqquuiippaaggee dduu rreemmoorrqquueeuurr eesstt mmiiss aauu sseerrvviiccee eett aauuxx oorrddrreess dduu ccaappiittaaiinnee dduu rreemmoorrqquuéé,, ccee qquuii eennttrraaîînneerraaiitt uunn ttrraannssffeerrtt ddee ccoommmmeettttaanntt..1144 PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee mmaaîîttrree ddee llaa mmaannooeeuuvvrree eesstt llee rreemmoorrqquuéé eett ssii uunn ddoommmmaaggee ssuurrvviieenntt,, llee rreessppoonnssaabbllee eesstt ddoonncc llee rreemmoorrqquuéé.. SSeelloonn RReennéé RRooddiièèrree,, cceettttee tthhééoorriiee nn’’eesstt ppaass ssoouutteennaabbllee ppuuiissqquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’aassssiimmiilleerr llee ffaaiitt qquuee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee ssooiitt pprrééppoossééee ddee ll’’eennttrreepprriissee dduu rreemmoorrqquuéé àà uunn ttrraannssffeerrtt ddee ssaallaarriiéé ddee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee àà ll’’eennttrreepprriissee dduu rreemmoorrqquuéé.. DDee pplluuss,, iill aappppaarraaîîtt ddiiffffiicciillee dd’’aaddmmeettttrree qquu’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraavvaaiill ppuuiissssee êêttrree ccoonncclluu eennttrree cceess ddeeuuxx eennttrreepprriisseess ppoouurr ddeeuuxx rraaiissoonnss pprriinncciippaalleess :: pprreemmiièèrreemmeenntt,, sseeuullee uunnee ppeerrssoonnnnee pphhyyssiiqquuee ppeeuutt lloouueerr sseess sseerrvviicceess eett ddeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, oonn iimmaaggiinnee mmaall qquuee ll’’aappppoorrtt dd’’uunn nnaavviirree rreemmoorrqquueeuurr ssooiitt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ll’’aappppoorrtt dd’’uunnee bbêêcchhee ppaarr uunn oouuvvrriieerr aaggrriiccoollee lloouuaanntt,, lluuii,, sseess sseerrvviicceess.. QQuuaanntt àà llaa jjuurriisspprruuddeennccee,, iill sseemmbbllee qquuee cceettttee tthhèèssee nn’’aaiitt ppaass ééttéé ssoouutteennuuee ppaarr lleess ttrriibbuunnaauuxx qquuii rreellèèvveenntt aauu mmiieeuuxx qquuee lleess mmeemmbbrreess ddee ll’’ééqquuiippaaggee dduu rreemmoorrqquueeuurr ssoonntt ddeevveennuuss tteemmppoorraaiirreemmeenntt lleess pprrééppoossééss dduu rreemmoorrqquuéé..1155 13 R. Jambu-Merlin, note D. 1957, 738, sous Rouen 1er juin 1957 14 Pour une description complète de cette thèse, voir René Rodière, Traité général de droit maritime. Tome III, 1970, p. 372 15 Dans le cadre du remorquage portuaire : Cass. com. 3 mai 1957, DMF 1957. 466, navire Marrakech et remorqueur Phosphate III, « en cas d’accident du travail à un marin du remorqueur mis à la disposition d’un
 17. 17. 17 MMaallggrréé ttoouutt,, oonn ppoouurrrraa ttrroouuvveerr ddaannss ddeess aarrrrêêttss oouu sseenntteenncceess lleess eexxpprreessssiioonnss «« lloouuaaggee ddee sseerrvviiccee »»1166 oouu eennccoorree «« lloouuaaggee ccoonnttrraaccttuueell ddee sseerrvviiccee »»1177 .. LLaa tthhèèssee dduu lloouuaaggee ddee sseerrvviiccee nn’’eesstt ttoouutt ddee mmêêmmee ppaass ttrrèèss ccoonnvvaaiinnccaannttee.. LLee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr eesstt--iill uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ?? 22.. LLee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr :: uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt CC’’eesstt uunnee hhyyppootthhèèssee eennvviissaaggeeaabbllee ccaarr iill ffaauutt bbiieenn vvooiirr qquuee llee ccoonncceepptt ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt nnee ssuuppppoossee ppaass qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr «« ppoorrttee »» llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCeellllee--ccii ppeeuutt aauussssii bbiieenn êêttrree ttiirrééee oouu ppoouussssééee,, iill ffaauutt sseeuulleemmeenntt qquu’’eellllee ssooiitt ddééppllaaccééee.. OOnn ppoouurrrraaiitt ccoommppaarreerr llee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee llaa SSNNCCFF lloorrssqquu’’eellllee ddééppllaaccee lleess wwaaggoonnss aappppaarrtteennaanntt àà dd’’aauuttrreess ppeerrssoonnnneess eett rreemmpplliiss ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. DDaannss llee ccaass ddee llaa SSNNCCFF,, iill ss’’aaggiitt dd’’ooppéérraattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt,, ddaannss llee ccaass dduu rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, oonn ppoouurrrraaiitt ééggaalleemmeenntt llee ccrrooiirree ppuuiissqquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt «« aa ppoouurr oobbjjeett pprriinncciippaall llee ddééppllaacceemmeenntt dd’’uunnee cchhoossee eett ssoonn eexxééccuuttiioonn eesstt aassssuurrééee ppaarr uunn eennttrreepprreenneeuurr iinnddééppeennddaanntt qquuii aa llaa mmaaîîttrriissee ddee ll’’ooppéérraattiioonn »»1188 .. LLee ttrraannssppoorrtt iimmpplliiqquuee llee ddééppllaacceemmeenntt dd’’uunnee cchhoossee ppaassssiivvee1199 eett ccee ccoonncceepptt ppaarraaîîtt aapppplliiccaabbllee aauu rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr qquuii ss’’aapppplliiqquuee llee pplluuss ssoouuvveenntt àà ddeess eennggiinnss nn’’aayyaanntt ppaass lleess ccaappaacciittééss ((ggoouuvveerrnnaaiill,, ééqquuiippaaggee)) ppoouurr ppaarrttiicciippeerr àà ll’’ooppéérraattiioonn ddee ddééppllaacceemmeenntt.. CCeettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn nn’’eesstt ppaass aapppplliiccaabbllee aauu navire, l’armateur de ce dernier ne peut être considéré comme un tiers responsable pour l’exercice des recours, mais doit être assimilé à un employeur de la victime lorsqu’aux termes des conventions passées entre les parties, le remorqueur et son équipage étaient placés sous la seule direction du capitaine du remorqué. » 16 Cass. com. 21 juillet 1964, DMF 64. 716, Chalutiers Poitou et Imbrin 17 Sent. arb., 20 avril 1950, DMF 1950. 508, navires Nantes et Lyon 18 René Rodière, Traité général de droit maritime. Tome III, 1970, p. 372 19 Le déplacement de passagers est qualifié de transport, et il va de soi qu’ils ne sont pas passifs. Nous entendons « passif » comme ne participant pas directement ou indirectement à l’opération de déplacement.
 18. 18. 18 rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree ddee nnaavviirreess ppuuiissqquuee llee rreemmoorrqquueeuurr eett llee rreemmoorrqquuéé ppaarrttiicciippeenntt cchhaaccuunn àà ppeeuu pprrèèss àà llaa mmooiittiiéé ddee ll’’ooppéérraattiioonn.. CCeeccii ddiitt,, cceettttee oobbsseerrvvaattiioonn eesstt àà aattttéénnuueerr ccaarr eellllee nn’’eesstt ppaass vvéérriiffiiaabbllee ssuurr llaa ttoottaalliittéé ddeess rreemmoorrqquuaaggeess hhaauuttuurriieerrss.. EEnn eeffffeett,, lloorrss ddee rreemmoorrqquuaaggeess ddee nnaavviirreess vveerrss lleeuurr lliieeuu ddee ddeessttrruuccttiioonn,, ppaarrffooiiss ssuurr ddee ttrrèèss lloonngguueess ddiissttaanncceess,, oouu llee rreemmoorrqquuaaggee ddeess ppllaatteess--ffoorrmmeess,, ll’’eennttrreepprriissee pprroopprriiééttaaiirree dduu rreemmoorrqquuéé ss’’iimmpplliiqquuee éénnoorrmméémmeenntt ddaannss cceess rreemmoorrqquuaaggeess qquuii ddeemmaannddeenntt uunn ttrraavvaaiill ddee pprrééppaarraattiioonn eett dd’’eexxééccuuttiioonn ttrrèèss pprréécciiss,, aavveecc llaa ffoouurrnniittuurree dd’’uunn ééqquuiippaaggee àà bboorrdd ddee ll’’eennggiinn rreemmoorrqquuéé.. EEnn rreevvaanncchhee cceettttee tthhééoorriiee eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt eennvviissaaggeeaabbllee ppoouurr llee ddééppllaacceemmeenntt ddee cchhaallaannddss dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree ppaarr uunn rreemmoorrqquueeuurr,, mmaaiiss mmêêmmee ddaannss cceettttee hhyyppootthhèèssee,, iill yy aa uunnee oobbjjeeccttiioonn àà cceettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ssoouulliiggnnééee dd’’aaiilllleeuurrss ppaarr llee ddooyyeenn RRiippeerrtt2200 ,, cceellllee ddee ll’’eexxiisstteennccee dd’’uunnee cceerrttaaiinnee iinnddééppeennddaannccee dduu cchhaallaanndd qquuii aa uunn ggoouuvveerrnnaaiill,, eett ppaarr llàà mmêêmmee uunnee ddiirreeccttiioonn pprroopprree eett qquuii ppeeuutt ppoorrtteerr uunn ppeerrssoonnnneell pplluuss oouu mmooiinnss nnoommbbrreeuuxx ppoouurr eenn aassssuurreerr llaa ggaarrddee eett llaa ssuurrvveeiillllaannccee.. SSii uunn nnoommbbrree sseeuulleemmeenntt lliimmiittéé ddee ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ppeeuuvveenntt êêttrree qquuaalliiffiiééss ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ppeeuutt--êêttrree qquuee llaa ttoottaalliittéé ddee cceess ccoonnttrraattss ssoonntt ddeess ccoonnttrraattss ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee ?? 33.. LLaa tthhèèssee dduu ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee DDaannss cceettttee hhyyppootthhèèssee,, oonn ccoonnssiiddèèrree qquuee llee mmaaîîttrree dd’’oouuvvrraaggee eesstt ll’’eennttrreepprriissee dduu rreemmoorrqquuéé.. LL’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee rreessttee bbiieenn iinnddééppeennddaannttee,, ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa ddééffiinniittiioonn dd’’uunn tteell ccoonnttrraatt.. IIll sseemmbbllee bbiieenn qquuee cceettttee tthhééoorriiee ss’’aapppplliiqquuee aauu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr
 19. 19. 19 pplluuss qquu’’aauu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree.. EEnn eeffffeett,, ddaannss ccee ddeerrnniieerr ccaass,, llee nnaavviirree aarrrriivvaanntt ddaannss llee ppoorrtt nnee llaaiissssee ppaass ffoorrccéémmeenntt uunnee ttrrèèss ggrraannddee iinnddééppeennddaannccee aauu rreemmoorrqquueeuurr,, ssoouuvveenntt iill lluuii ddiiccttee lleess mmaannooeeuuvvrreess qquu’’iill ddooiitt ssuuiivvrree eett iill sseerraa ddiiffffiicciillee ddee qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee;; aauu ccoonnttrraaiirree,, oonn ppeeuutt ppeennsseerr qquuee lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee bbéénnééffiicciiee dd’’uunnee pplluuss ggrraannddee iinnddééppeennddaannccee.. ((CCee ppooiinntt eesstt ttoouutt ddee mmêêmmee ppaarrffooiiss ddiissccuuttaabbllee,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr llee rreemmoorrqquuaaggee ddeess ppllaatteess--ffoorrmmeess ddoonntt lleess eennttrreepprriisseess pprroopprriiééttaaiirreess ddoonnnneenntt ddeess iinnssttrruuccttiioonnss ttrrèèss ssttrriicctteess àà llaa ccoommppaaggnniiee ddee rreemmoorrqquuaaggee)).. LLaa tthhèèssee dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr,, ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee nn’’eesstt ddoonncc ppaass nnoonn pplluuss ttrrèèss ccoonnvvaaiinnccaannttee.. 44.. LLee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr :: uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt CC’’eesstt uunnee hhyyppootthhèèssee eennvviissaaggeeaabbllee eenn ppaarrttiiccuulliieerr lloorrssqquuee llee rreemmoorrqquueeuurr nnee ddoonnnnee aauuccuunnee ggaarraannttiiee ssuurr llaa lliivvrraaiissoonn eett ppaarr ccoonnssééqquueenntt lloorrssqquuee ll’’oonn nnee ppeeuutt ppaass qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppuuiissqquuee ll’’oobblliiggaattiioonn pprriinncciippaallee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ddee ccoonndduuiirree àà ddeessttiinnaattiioonn llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ((ll’’eennggiinn rreemmoorrqquuéé,, eenn ll’’eessppèèccee)),, ddaannss ll’’ééttaatt ooùù iill ll’’aa pprriiss eenn cchhaarrggee.. SSii cc’’eesstt uunn aaffffrrèètteemmeenntt,, ddee qquueell ttyyppee dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ss’’aaggiitt--iill ?? -- AAffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee DDaannss llee ccaass dd’’uunnee qquuaalliiffiiccaattiioonn eenn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, llee rreemmoorrqquueeuurr aauurraa ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr uunn nnaavviirree eenn bboonn ééttaatt ddee nnaavviiggaabbiilliittéé eett aappttee aauu sseerrvviiccee aatttteenndduu.. LLaa llooii aapppplliiccaabbllee sseerraa ddoonncc cceellllee 20 Georges Ripert, Droit maritime, Troisième édition, Tome II, Paris, Rousseau et Cie, Editeurs, 1929, p.1042, n°
 20. 20. 20 ddee 11996666 ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ssaacchhaanntt qquu’’eenn mmaattiièèrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, cceess rrèègglleess ssoonntt ssuuppppllééttiivveess ddee llaa vvoolloonnttéé ddeess ppaarrttiieess.. CC’’eesstt llaa tthhèèssee ddééffeenndduuee ppaarr AAnnttooiinnee VViiaallaarrdd2211 .. SSeelloonn lluuii,, rriieenn nnee vviieenntt ccoonnttrreeddiirree cceettttee tthhèèssee ppuuiissqquu’’iill ss’’aaggiitt ddee ddééppllaacceerr uunn eennggiinn dd’’uunn ppooiinntt àà uunn aauuttrree,, sseelloonn uunn ttrraajjeett ddééffiinnii àà ll’’aavvaannccee,, eett ppeennddaanntt llee vvooyyaaggee,, llee rreemmoorrqquueeuurr ggaarrddee lleess ggeessttiioonnss nnaauuttiiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee ddee ssoonn nnaavviirree.. EEnn pplluuss,, iill rreellèèvvee qquuee lleess ccoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess dduu ccoonnttrraatt ttyyppee ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr pprréévvooiieenntt uunn ssyyssttèèmmee eenn ccaass ddee rreettaarrdd iimmppuuttaabbllee aauu rreemmoorrqquueeuurr éévvooqquuaanntt lleess ssuurreessttaarriieess (( llaa ccllaauussee XXII dduu ccoonnttrraatt AAPPEERRMMAA))2222 .. -- AAffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss,, aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee PPoouurr dduu PPoonnttaavviiccee eett CCoorrddiieerr2233 ,, «« llee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ddaannss lleess rraappppoorrttss eennttrree llaa ccoommppaaggnniiee ddee rreemmoorrqquuaaggee qquuii aa llaa mmaaîîttrriissee ddeess ooppéérraattiioonnss eett ll’’eennttrreepprriissee ddoonntt llee nnaavviirree eesstt rreemmoorrqquuéé ccoommmmee uunn aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss »»,, ppoouurrttaanntt,, iill nnoouuss sseemmbbllee qquuee ll’’oonn ppeeuutt ééccaarrtteerr lleess qquuaalliiffiiccaattiioonnss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llee rreemmoorrqquueeuurr ddééppllaaccee ll’’eennggiinn rreemmoorrqquuéé dd’’uunn ppooiinntt àà uunn aauuttrree ccoonnnnaaiissssaanntt ppaarr ccoonnssééqquueenntt ssaa ddeessttiinnaattiioonn.. DDee mmêêmmee,, oonn ppeeuutt ééccaarrtteerr llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee--nnuuee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù cc’’eesstt ll’’eennttrreepprriissee aarrmmaatteeuurr dduu rreemmoorrqquueeuurr qquuii ffoouurrnniitt ll’’ééqquuiippaaggee eett ll’’ééqquuiippeemmeenntt dduu nnaavviirree.. MMaaiinntteennaanntt qquuee nnoouuss aavvoonnss ééttuuddiiéé ttoouuss cceess ttyyppeess ppoossssiibblleess ddee qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr,, iill nnoouuss rreessttee àà ddéétteerrmmiinneerr ll’’eennjjeeuu dd’’uunnee tteellllee qquuaalliiffiiccaattiioonn.. 2050 21 Antoine Vialard, droit maritime, PUF, collection fondamentale, droit commercial, 1997, p. 207 à 210, n° 241 22 En annexe p.94 23 du Pontavice et Cordier, Transport et affrètement maritimes, encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, Delmas 1990, 2e édition, p. 267-268
 21. 21. 21 55.. IInnttéérrêêtt ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn LL’’iinnttéérrêêtt ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn nn’’eesstt ppaass ddee ddéétteerrmmiinneerr lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu rreemmoorrqquueeuurr eett dduu rreemmoorrqquuéé,, ccaarr cceelllleess--ccii sseerroonntt ddéétteerrmmiinnééeess sseelloonn lleess ffaaiittss ddeess eessppèècceess ccoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss pplluuss llooiinn,, eenn rreevvaanncchhee ll’’iinnttéérrêêtt ssee ssiittuuee ddaannss llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn dduu tteexxttee aapppplliiccaabbllee.. EEnn eeffffeett,, ssii oonn ccoonnssiiddèèrree qquuee llee ccoonnttrraatt eesstt uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, iill ss’’eenn ssuuiivvrraa qquuee llaa llooii eesstt iimmppéérraattiivvee,, qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa uunn pprriivviillèèggee,, eett qquuee llee rreemmoorrqquueeuurr nnee ppoouurrrraa iimmppoosseerr àà ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt ddeess ccllaauusseess ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé.. DDee pplluuss llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ppeeuutt aavvooiirr ddee ll’’iinnttéérrêêtt ddaannss llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa llooii aapppplliiccaabbllee,, ddaannss lleess ccoonnfflliittss ddee llooiiss.. ((vvooiirr iinnffrraa pp.. 5544 )) MMaaiiss cceess ddiifffféérreenntteess tthhééoorriieess ssuurr llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr,, ppoouurr êêttrree vvaallaabblleess ddooiivveenntt êêttrree ccoonnffrroonnttééeess àà llaa llooii ttrraaiittaanntt dduu rreemmoorrqquuaaggee.. 66.. LLaa ccoommppaattiibbiilliittéé ddeess ddiifffféérreenntteess qquuaalliiffiiccaattiioonnss aavveecc llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 LL’’aarrttiiccllee 2288 ddee llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 ddiissppoossee qquuee «« lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ss’’eeffffeeccttuueenntt ssoouuss llaa ddiirreeccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee dduu rreemmoorrqquueeuurr »».. AA pprriioorrii,, oonn ppoouurrrraaiitt ddoonncc aaddmmeettttrree llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee,, lloorrssqquuee llee mmaaîîttrree dd’’oouuvvrraaggee,, cc’’eesstt àà ddiirree ll’’eennttrreepprriissee dduu rreemmoorrqquuéé,, nnee ddoonnnnee ppaass dd’’oorrddrreess tteecchhnniiqquueess aauu rreemmoorrqquueeuurr,, mmaaiiss oonn ppoouurrrraaiitt aauussssii aaddmmeettttrree llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett mmêêmmee dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee.. MMaaiiss ll’’aarrttiiccllee 2299 ddee llaa llooii pprréévvooiitt :: «« lleess ppaarrttiieess ppeeuuvveenntt ppaarr ccoonnvveennttiioonn eexxpprreessssee,, ccoonnffiieerr aauu ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé llaa ddiirreeccttiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss »»,, ddaannss ccee ccaass,, lleess qquuaalliiffiiccaattiioonnss ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt oouu ddee ccoonnttrraatt
 22. 22. 22 dd’’aaffffrrèètteemmeenntt nnee ssoonntt pplluuss jjuussttiiffiiaabblleess ppuuiissqquuee llee rreemmoorrqquueeuurr nn’’aa pplluuss llaa mmaaîîttrriissee ddee ll’’ooppéérraattiioonn,, eett nnee ccoonnsseerrvvee pplluuss llaa ggeessttiioonn ddee ssoonn nnaavviirree ppuuiissqquu’’iill oobbééiitt aauuxx oorrddrreess ddoonnnnééss ppaarr llee rreemmoorrqquuéé.. IIll sseemmbblleerraaiitt eenn ffaaiitt,, qquu’’aapprrèèss llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 ddiissppoossaanntt ssuurr llee rreemmoorrqquuaaggee ddeess nnaavviirreess,, lleess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee oonntt aaccqquuiiss uunn ccaarraaccttèèrree ssppéécciiffiiqquuee.. CCee ccoonnttrraatt eesstt ddeevveennuu uunn ddeess ccoonnttrraattss ssppéécciiaauuxx aavveecc ssaa ssttrruuccttuurree pprroopprree.. AAiinnssii,, oonn ppeeuutt ccoonnssiiddéérreerr qquuee cc’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ssuuii ggeenneerriiss qquu’’iill ss’’aaggiissssee dd’’aaiilllleeuurrss dduu rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree oouu dduu rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr.. CCeeppeennddaanntt cceettttee tthhééoorriiee nn’’eesstt ppaass ccllaaiirreemmeenntt rreepprriissee ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee.. BB.. LL’’ééttaatt aaccttuueell dduu ddrrooiitt IIll eesstt iinnttéérreessssaanntt ddee ccoommppaarreerr ll’’ééttaatt dduu ddrrooiitt eenn FFrraannccee aavveecc cceelluuii dd’’aauuttrreess ppaayyss.. 11.. EEnn FFrraannccee LLee ffaaiitt qquuee llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee ssooiitt uunn ccoonnttrraatt ssuuii ggeenneerriiss rreessssoorrttiirraaiitt ddee llaa ddéécciissiioonn ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ddaannss ssoonn aarrrrêêtt CCiitteerrnnaa dduu 2211 jjuuiinn 119988332244 .. UUnnee bbaarrggee ssaannss ffoorrccee mmoottrriiccee,, nnii ééqquuiippaaggee,, CCiitteerrnnaa,, rreemmoorrqquuééee eenn hhaauuttee mmeerr aavvaaiitt aabboorrddéé uunn ccaarrggoo ssuuiittee àà uunnee ffaauuttee dduu rreemmoorrqquueeuurr.. CCeelluuii--ccii ffûûtt ddééccllaarréé rreessppoonnssaabbllee eett ppoouurrttaanntt ccee ffûûtt llaa ssoocciiééttéé pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa bbaarrggee qquuii ddûûtt ssuuppppoorrtteerr llaa cchhaarrggee ddééffiinniittiivvee ddee cceettttee 24 DMF, 1984, p.335 et Pierre Bonassies, Cours dactylographié 1995, p.391 à 393
 23. 23. 23 rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnffoorrmméémmeenntt aauu ccoonnttrraatt ppaasssséé eennttrree cceettttee ssoocciiééttéé eett llaa ssoocciiééttéé ddee rreemmoorrqquuaaggee.. LLaa ssoocciiééttéé pprroopprriiééttaaiirree dduu CCiitteerrnnaa eessssaayyaa ppoouurrttaanntt ddee ffaaiirree vvaallooiirr qquuee cc’’ééttaaiitt eenn rrééaalliittéé uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppuuiissqquuee ll’’oobbjjeett dduu ccoonnttrraatt ééttaaiitt uunnee cchhoossee iinneerrttee rreessttaanntt ppaassssiivveemmeenntt ssoouuss llaa ddééppeennddaannccee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeeccii eennttrraaîînnaaiitt llaa nnuulllliittéé ddee llaa ccllaauussee ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé bbéénnééffiicciiaanntt aauu rreemmoorrqquueeuurr.. MMaaiiss cceettttee aarrgguummeennttaattiioonn nn’’aa ppaass ééttéé aaddmmiissee nnii ppaarr llaa CCoouurr dd’’aappppeell nnii ppaarr llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn sseelloonn lleessqquueelllleess llee ccoonnttrraatt ééttaaiitt ssoouummiiss aauuxx aarrttiicclleess ttrraaiittaanntt dduu rreemmoorrqquuaaggee,, 2266 eett ssuuiivvaannttss ddee llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699.. CCee qquuii eemmppêêcchhaaiitt ppaarr llàà--mmêêmmee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddee ss’’aapppplliiqquueerr.. CCeeppeennddaanntt ppoouurr PPhhiilliippppee DDeelleebbeeccqquuee2255 ,, ddaannss cceettttee aaffffaaiirree,, llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn aa ffaaiitt uunnee aannaallyyssee ppuurreemmeenntt ffoorrmmeellllee (( ppuuiissqquuee lleess aarrttiicclleess ddee llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 ss’’aapppplliiqquuaaiieenntt,, llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 nn’’ééttaaiitt ddoonncc ppaass aapppplliiccaabbllee)).. PPoouurr lluuii,, ll’’aannaallyyssee sseemmbbllee mmééccoonnnnaaîîttrree llee pprroobbllèèmmee ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddéétteerrmmiinnaannttee dd’’aaiilllleeuurrss ppoouurr ccoonnnnaaîîttrree ddee llaa vvaalliiddiittéé ddeess ccllaauusseess dd’’eexxoonnéérraattiioonn.. EEnn ggéénnéérraall,, oonn ccoonnssttaattee qquuee lleess jjuuggeess nnee cchheerrcchheenntt ppaass àà qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt,, iillss rreecchheerrcchheenntt lleess rrôôlleess jjoouuééss ppaarr cchhaaccuunnee ddeess ppaarrttiieess mmaallggrréé ddeess ccllaauusseess ccllaaiirreess ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé.. LLeess CCoouurrss dd’’aappppeell ccoonnssiiddèèrreenntt ppaarrffooiiss qquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee eennttrreepprriissee ddee ttrraaccttiioonn ddoonncc dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee,, mmaaiiss ddiifffféérreenntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. SSeelloonn RRooddiièèrree eett dduu PPoonnttaavviiccee2266 ,, llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ss’’eesstt pprroonnoonnccééee ccllaaiirreemmeenntt ssuurr llaa nnaattuurree dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn mmaattiièèrree fflluuvviiaallee.. LLaa CChhaammbbrree ssoocciiaallee ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn aa ppuu ddiirree llee 1122 mmaarrss 11994422,, 25 Philippe Delbecque, JCP 1985. 20334
 24. 24. 24 eett cceettttee ssoolluuttiioonn ppoouurrrraaiitt vvaallooiirr ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonncceerrnnee uunnee «« cchhoossee iinneerrttee,, ssttaattiiqquuee,, rreessttaanntt ppaassssiivveemmeenntt ssoouuss llaa ddééppeennddaannccee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett ssuusscceeppttiibbllee dd’’êêttrree ccoonndduuiittee àà ddeessttiinnaattiioonn ssaannss qquu’’iill aaiitt àà ssuurrmmoonntteerr ddeess ddiiffffiiccuullttééss iinnhhéérreenntteess àà ssoonn ddyynnaammiissmmee eett nnéécceessssiittaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss oouu mmaannooeeuuvvrreess tteecchhnniiqquueess »»..2277 EEnn ll’’eessppèèccee llee sseeuull ffaaiitt qquuee llee ggoouuvveerrnnaaiill ééttaaiitt mmûû ppaarr ll’’ééqquuiippaaggee dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé eemmppêêcchhaaiitt llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll nnee ffaauutt cceeppeennddaanntt ppaass aaccccoorrddeerr tteelllleemmeenntt dd’’iimmppoorrttaannccee àà cceett aarrrrêêtt.. EEnn eeffffeett llee ddrrooiitt fflluuvviiaall eesstt pplluuss pprroocchhee dduu ddrrooiitt tteerrrreessttrree qquuee dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee,, eett ddee ttoouuttee mmaanniièèrree oonn rreemmaarrqquuee qquuee ddaannss cchhaaqquuee aaffffaaiirree lleess jjuuggeess aaccccoorrddeenntt ttoouuttee lleeuurr ll’’iimmppoorrttaannccee aauuxx ffaaiittss.. CCeess mmêêmmeess aauutteeuurrss ssoouulliiggnneenntt ll’’hhééssiittaattiioonn ddeess jjuuggeess qquuaanndd iillss cchheerrcchheenntt àà qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee,, ppaarr eexxeemmppllee llaa CCoouurr ddee PPaauu qquuii ddiissaaiitt eenn 11997788 :: «« LLaa ccoonnvveennttiioonn qquuii ssee ffoorrmmee eennttrree ddeeuuxx ccaappiittaaiinneess ddee nnaavviirreess,, ddoonntt ll’’uunn ssee cchhaarrggee ddee rreemmoorrqquueerr ll’’aauuttrree,, ppaarrttiicciippee àà llaa ffooiiss ddee llaa nnaattuurree dduu lloouuaaggee ddee sseerrvviicceess,, eett ddee cceellllee ddee ll’’eennttrreepprriissee ddee ttrraannssppoorrtt,, mmaaiiss pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt cceeppeennddaanntt ddee ccee ddeerrnniieerr ccoonnttrraatt.. »» LLaa nnaattuurree dduu ccoonnttrraatt ddééppeennddrraa,, ddaannss cchhaaqquuee ccaass,, ddee llaa rrééaalliittéé ddeess ffaaiittss,, ddee ll’’iinntteennttiioonn ddeess ppaarrttiieess eett dduu ffaaiitt qquu’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aaiitt ééttéé éémmiiss oouu ppaass2288 .. EEnn eeffffeett,, ddaannss uunn jjuuggeemmeenntt dduu TTrriibbuunnaall ddee ccoommmmeerrccee dduu HHaavvrree dduu 1122 nnoovveemmbbrree 119955772299 ,, lleess jjuuggeess rreeffuussèèrreenntt ddee qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee bbiieenn qquuee lleess ppaarrttiieess llee ssoouuhhaaiittaaiieenntt ccaarr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aavvaaiitt ééttéé éémmiiss,, ccee qquuii eennttrraaîînnaaiitt ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee 26 Rodière et du Pontavice, Droit maritime, Précis Dalloz, Edition 1997, p. 411 et suiv. 27 Pour la qualification en contrat de transport d’un remorquage fluvial, voir aussi CA Lyon, 22 avril 1994, DMF 1994. 791 28 William Tetley, Marine Cargo Claims, 3e édition, 1988, International Shipping Publication, p. 17-18, n° 15 29 DMF, 1958, p. 166
 25. 25. 25 llaa llooii dduu 22 aavvrriill 11993366,, llooii aapppplliiccaabbllee àà ll’’ééppooqquuee ppoouurr lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrttss.. 22.. CCoommppaarraaiissoonn aavveecc lleess aauuttrreess ppaayyss LLee ssyyssttèèmmee aanngglloo--ssaaxxoonn :: EEnn AAnngglleetteerrrree ccoommmmee aauuxx EEttaattss uunniiss,, oonn nnee rreecchheerrcchhee ppaass àà qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee,, eett ccee,, dd’’uunnee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, eett oonn ccoonnssiiddèèrree qquuee cc’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ssuuii ggeenneerriiss.. EEnn AAnngglleetteerrrree,, pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,, oonn ccoonnssiiddèèrree qquuee «« tthhee CCaarrrriiaaggee ooff GGooooddss bbyy SSeeaa AAcctt »» nnee ss’’aapppplliiqquuee ppaass àà ccee ccoonnttrraatt,, cc’’eesstt àà ddiirree qquuee ll’’oonn rreeffuussee qquuee llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee ssooiitt aassssiimmiilléé àà uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLeess jjuuggeess aapppprréécciieenntt ddoonncc sseelloonn lleess ssiittuuaattiioonnss eenn rreeffuussaanntt dd’’iinnttééggrreerr ccee ttyyppee ddee ccoonnttrraatt ddaannss uunn ssyyssttèèmmee.. AAuuxx UUSSAA,, iill eenn eesstt ddee mmêêmmee,, ddaannss MMiissoo.. VVaalllleeyy BBaarrggee LLiinnee vv.. TT.. LL.. JJaammmmeess && CCoo3300 ,, aaffffaaiirree ddaannss llaaqquueellllee lleess jjuuggeess oonntt rreeffuusséé ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu HHaarrtteerr AAcctt ((tteexxttee aapppplliiccaabbllee aauuxx ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnee)) ccaarr iill ss’’aaggiissssaaiitt dduu rreemmoorrqquuaaggee dd’’uunnee bbaarrggee cchhaarrggééee ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, lleess jjuuggeess rreeffuussèèrreenntt ddoonncc ddee qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee ddee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt oouu ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnee.. DDaannss lleess aauuttrreess ppaayyss,, iill yy aa ccoommmmee eenn FFrraannccee uunnee rreecchheerrcchhee ddee qquuaalliiffiiccaattiioonn aavveecc ssoouuvveenntt llaa dduuaalliittéé ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee eett ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee ccooddee mmaallggaacchhee,, rrééddiiggéé ppaarr llee ddooyyeenn RRooddiièèrree,, ddiissppoossee qquuee llee rreemmoorrqquuaaggee,, qquueell qquu’’iill ssooiitt eesstt uunn lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee ssaauuff ssii ll’’eennggiinn rreemmoorrqquuéé eesstt «« ddééppoouurrvvuu ddeess mmooyyeennss ddee pprrooppuullssiioonn »»,, ddaannss qquueell ccaass llee ccoonnttrraatt sseerraa qquuaalliiffiiéé ddee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, cc’’eesstt ttoouujjoouurrss uunnee qquueessttiioonn ddee ffaaiitt.. 30 1957, AMC 1647 (5 cir. 1957)
 26. 26. 26 SSeelloonn GG AAuucchhtteerr3311 ,, eenn AAlllleemmaaggnnee lleess jjuuggeess ccoonnssiiddèèrreenntt qquuee llaa llééggiissllaattiioonn nnee rreeccoonnnnaaîîtt ppaass llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee ccoommmmee uunn ccoonnttrraatt ssppéécciiffiiqquuee.. PPoouurr llee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr,, iill ss’’aaggiitt ssooiitt dd’’uunn lloouuaaggee ddee sseerrvviiccee ssooiitt dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc ccoommmmee ccrriittèèrree ddéétteerrmmiinnaanntt llee ccoonnttrrôôllee dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé.. LLee ddrrooiitt iittaalliieenn eesstt ttrrèèss iinnttéérreessssaanntt3322 .. CCee ddrrooiitt ffaaiitt uunnee ddiissttiinnccttiioonn eennttrree llee rreemmoorrqquuaaggee--mmaannooeeuuvvrree eett llee rreemmoorrqquuaaggee--ttrraannssppoorrtt,, ddaannss llee pprreemmiieerr ccaass,, lleess éélléémmeennttss rreemmoorrqquuééss nnee ssoonntt ppaass pprriiss eenn cchhaarrggee ppaarr llee rreemmoorrqquueeuurr,, eett llee rreemmoorrqquuaaggee ccoonnssiissttee aalloorrss ddaannss uunnee ssiimmppllee pprreessttaattiioonn ddee ttrraaccttiioonn;; ddaannss llee sseeccoonndd ccaass iillss llee ssoonntt eett cceeccii iimmpplliiqquuee qquuee llee rreemmoorrqquueeuurr ddooiitt aauuttrree cchhoossee qquuee llaa ssiimmppllee ffoouurrnniittuurree dd’’uunnee ffoorrccee mmoottrriiccee.. AA.. CChhaaoo rreellèèvvee qquuee «« ttaannttôôtt llee rreemmoorrqquueeuurr pprrêêttee sseess sseerrvviicceess eenn hhaauuttee mmeerr ;; iill pprreenndd aalloorrss ll’’éélléémmeenntt eenn cchhaarrggee,, cceelluuii--ccii nnee ppoouuvvaanntt ssee pprrooppuullsseerr sseeuull ssooiitt eenn rraaiissoonn dd’’uunnee aavvaarriiee--mmaacchhiinnee,, ssooiitt ssiimmpplleemmeenntt ppaarrccee qquu’’iill nnee ppoossssèèddee ppaass ddee ffoorrccee mmoottrriiccee pprroopprree...... TTaannttôôtt llee rreemmoorrqquueeuurr ssee bboorrnnee àà ffoouurrnniirr ssaa ffoorrccee ddee ttrraaccttiioonn ssaannss pprreennddrree llee nnaavviirree eenn cchhaarrggee.. CC’’eesstt llee ccaass ddeess rreemmoorrqquuaaggeess eeffffeeccttuuééss eenn eeaauuxx ppoorrttuuaaiirreess.. »» CCeeppeennddaanntt,, ccee nn’’eesstt ppaass aauussssii ssiimmppllee ppuuiissqquuee ccee ssoonntt lleess jjuuggeess dduu ffoonndd qquuii aapppprréécciieenntt ssoouuvveerraaiinneemmeenntt ss’’iill yy aa «« pprriissee eenn cchhaarrggee »».. PPaarr eexxeemmppllee,, uunn rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ppoouurrrraa êêttrree ddééccllaarréé «« rreemmoorrqquuaaggee--mmaannooeeuuvvrree »» lloorrssqquu’’uunn ééqquuiippaaggee eesstt àà bboorrdd dduu rreemmoorrqquuéé.. DDee pplluuss,, iill nnee ss’’aaggiitt ppaass rrééeelllleemmeenntt dd’’uunnee qquuaalliiffiiccaattiioonn ccaarr llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn iittaalliieennnnee aa ddéécciiddéé llee 2266 ooccttoobbrree 119966663333 qquuee llee ffaaiitt qquu’’uunn rreemmoorrqquuaaggee ééttaaiitt uunn «« rreemmoorrqquuaaggee--ttrraannssppoorrtt »» nn’’aavvaaiitt ppaass ppoouurr ccoonnssééqquueennccee ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu rrééggiimmee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ssuurr ccee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee,, ssaauuff eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ggaarrddee eett ddee lliivvrraaiissoonn.. 31 DMF, 1995, p. 674 à 676 32 A. Chao, « Quelques problèmes posés par le remorquage en droit italien », DMF 1969, p. 431 et 508
 27. 27. 27 SS’’iill nn’’eesstt ppaass aaiisséé ddee qquuaalliiffiieerr llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, oonn ccoonnssttaatteess qquu’’eenn rreevvaanncchhee,, iill aa uunn ccaaddrree jjuurriiddiiqquuee aasssseezz pprréécciiss.. IIII.. EEttuuddee dduu ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr NNoouuss vveerrrroonnss llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt,, sseess ccaarraaccttèèrreess,, lleess oobblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess,, llaa rrééssiilliiaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ppuuiiss qquueellqquueess eexxeemmpplleess ddee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr.. AA.. LLaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt 11.. GGéénnéérraalliittééss LLaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss,, lleess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ddoonnnneenntt lliieeuu àà uunn ééccrriitt ppuuiissqquuee ll’’ooppéérraattiioonn ssee pprrééppaarree àà ll’’aavvaannccee dd’’uunnee mmaanniièèrree mmiinnuuttiieeuussee eenn ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr llee rreemmoorrqquuaaggee ddeess ppllaatteess--ffoorrmmeess oouu ll’’aacchheemmiinneemmeenntt ddee nnaavviirree àà ddééttrruuiirree qquuee ll’’oonn ddooiitt ddééppllaacceerr dd’’uunn ppoorrtt àà uunn cciimmeettiièèrree ddee nnaavviirreess oouu ddaannss uunn eennddrrooiitt ooùù oonn lleess rreeccyyccllee.. CCeeppeennddaanntt lloorrss ddee ccaass dd’’uurrggeennccee qquuii nnee rreemmpplliisssseenntt ppaass lleess ccrriittèèrreess ddee ll’’aassssiissttaannccee ((vvooiirr iinnffrraa pp..7722)),, iill ssee ppeeuutt qquuee llee ccoonnttrraatt ssooiitt ccoonncclluu dd’’uunnee mmaanniièèrree nnoonn ééccrriittee ccee qquuii nnee jjoouuee nnee rriieenn ssuurr ssaa vvaalliiddiittéé ppuuiissqquuee ll’’aarrttiiccllee 2299 ddee llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 ddiissppoossee qquuee «« lleess ppaarrttiieess ppeeuuvveenntt,, ppaarr ccoonnvveennttiioonn eexxpprreessssee [[eett nnoonn ééccrriittee,, ppaarr ccoonnssééqquueenntt]] iinnvveerrsseerr llee rrééggiimmee llééggaall ...... »» SSii uunn ééccrriitt eesstt ffaaiitt,, oonn ttrroouuvveerraa,, eenn pprriinncciippee lleess ccoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess dduu rreemmoorrqquuaaggee aauu ddooss dduu bboonn ddee rreemmoorrqquuaaggee.. 33 Voir l’analyse de cet arrêt par A. Chao, « Quelques problèmes posés par le remorquage en droit italien », DMF 1969, p. 511
 28. 28. 28 22.. CCoonnssééqquueenncceess ddee ll’’aabbsseennccee dd’’uunn ééccrriitt EEnn ggéénnéérraall,, lleess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee ddee hhaauuttee mmeerr pprreennnneenntt llaa ffoorrmmee ddee ccoonnttrraattss ttyyppeess,, ccoommmmee llee ccoonnttrraatt AAPPEERRMMAA,, llee ccoonnttrraatt TToowwccoonn oouu eennccoorree llee ccoonnttrraatt TToowwhhiirree,, cceeppeennddaanntt iill ppeeuutt aarrrriivveerr ccoommmmee nnoouuss vveennoonnss ddee llee vvooiirr qquuee llee ccoonnttrraatt nnee ssooiitt ppaass ffaaiitt ppaarr ééccrriitt,, eett ddaannss ccee ccaass,, ccoommmmee ll’’aa pprréécciisséé uunn aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr dd’’aappppeell dd’’AAiixx eenn PPrroovveennccee dduu 2233 mmaaii 11997755,, NNaavviirree LLaauurreenntt CChhaammbboonn3344 ,, lleess ccoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess nnee lluuii ssoonntt ppaass aapppplliiccaabblleess.. DD’’aaiilllleeuurrss,, oonn ppeeuutt ss’’iinntteerrrrooggeerr ssuurr lleess ccoonnssééqquueenncceess dduu ffaaiitt qquu’’uunn ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr nnee ssooiitt ppaass ppaasssséé ppaarr ééccrriitt.. EEnn eeffffeett,, llaa llooii dduu 33 jjaannvviieerr 11996699 pprréévvooiitt,, aarrttiiccllee 2299,, qquuee lleess ppaarrttiieess ppeeuuvveenntt ddéérrooggeerr aauuxx rrèègglleess pprréévvuueess ppaarr ll’’aarrttiiccllee 2288 ccoonncceerrnnaanntt llee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr ddeess nnaavviirreess ddee mmaanniièèrree eexxpprreessssee ppoouurr ll’’aapppplliiccaattiioonn dd’’uunn aauuttrree rrééggiimmee,, ccoonnvveennttiioonnnneell,, cceelluuii--ccii eett ddéétteerrmmiinnéé ddaannss cceett aarrttiiccllee 2299.. OOnn rreemmaarrqquueerraa qquuee,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee 2277 ddee cceettttee llooii pprréévvooyyaanntt ccee mmêêmmee ssyyssttèèmmee aavveecc uunn rreennvveerrsseemmeenntt ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé iinnvveerrssee,, iill eesstt pprréécciisséé «« ddee mmaanniièèrree eexxpprreessssee eett ééccrriittee »»,, ccee qquuii aa ééttéé oommiiss vvoolloonnttaaiirreemmeenntt oouu nnoonn ddaannss cceett aarrttiiccllee 2299.. AAiinnssii,, ll’’aabbsseennccee dd’’uunn ééccrriitt ppoouurr uunn ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ddoonntt oonn vveeuutt iinnvveerrsseerr llee rrééggiimmee llééggaall nn’’eemmppêêcchhee ppaass ll’’aapppplliiccaattiioonn dd’’uunn tteell ccoonnttrraatt.. 34 Rev. Scapel, 1975, 46
 29. 29. 29 BB.. CCaarraaccttèèrreess dduu ccoonnttrraatt CC’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ddee ddrrooiitt pprriivvéé,, ccoonnsseennssuueell,, ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaall.. 11.. UUnn ccoonnttrraatt ddee ddrrooiitt pprriivvéé EEnn ggéénnéérraall,, llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr eesstt uunn ccoonnttrraatt ddee ddrrooiitt pprriivvéé,, àà mmooiinnss qquuee lloorrss ddeess iinntteerrvveennttiioonnss ddeess rreemmoorrqquueeuurrss ddee llaa mmaarriinnee nnaattiioonnaallee,, llee ccoonnttrraatt nnee ccoommppoorrttee ddeess ccllaauusseess eexxoorrbbiittaanntteess dduu ddrrooiitt ccoommmmuunn.. 22.. UUnn ccoonnttrraatt ccoonnsseennssuueell CC’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ccoonnsseennssuueell eett nnoonn ppaass rrééeell,, iill eesstt ffoorrmméé aauu mmoommeenntt ddee ll’’aaccccoorrdd ddeess ppaarrttiieess eett nnoonn ppaass aauu mmoommeenntt ddee llaa pprriissee ddee rreemmoorrqquuee.. IIll ssee ffoorrmmee ppaarr ll’’aaccccoorrdd ddee ddeeuuxx aarrmmaatteeuurrss oouu ddeess ccaappiittaaiinneess ddeess nnaavviirreess.. 33.. UUnn ccoonnttrraatt ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee CC’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee,, dd’’ooùù ll’’aapppplliiccaabbiilliittéé ddeess rrèègglleess oorrddiinnaaiirreess ccoommmmee llee pprriinncciippee ddee llaa rrééssoolluuttiioonn jjuuddiicciiaaiirree,, ddee ll’’eexxcceeppttiioonn nnoonn aaddeemmpplleettii ccoonnttrraaccttuuss oouu llee pprriinncciippee ddee llaa tthhééoorriiee ddeess rriissqquueess eenn ccaass ddee ffoorrccee mmaajjeeuurree.. 44.. UUnn ccoonnttrraatt ccoommmmeerrcciiaall EEnn ggéénnéérraall,, cc’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ccoommmmeerrcciiaall,, ppuuiissqquu’’iill eesstt ccoonncclluu eennttrree ddeeuuxx eennttrreepprriisseess,, mmaaiiss lloorrssqquu’’iill eesstt ccoonncclluu eennttrree ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee eett uunn ppaarrttiiccuulliieerr ((ppllaaiissaanncciieerr)),, llee ccoonnttrraatt eesstt aalloorrss mmiixxttee aavveecc ppoouurr ccoonnssééqquueennccee llaa ddiifffféérreennccee ddeess mmooddee ddee pprreeuuvvee eett ddee ccoommppéétteennccee..
 30. 30. 30 CC.. OObblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess 11.. OObblliiggaattiioonnss ddee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee aa.. DDééssiiggnnaattiioonn eett ffoouurrnniittuurree dduu rreemmoorrqquueeuurr LLoorrssqquuee llee ccoonnttrraatt ssttiippuullee qquuee ccee sseerraa tteell oouu tteell rreemmoorrqquueeuurr qquuii eeffffeeccttuueerraa ll’’ooppéérraattiioonn ddee rreemmoorrqquuaaggee,, ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee ddooiitt llee ffoouurrnniirr ccoommmmee cceellaa eesstt pprréévvuu ddaannss llee ccoonnttrraatt,, cceeppeennddaanntt oonn oobbsseerrvvee ssoouuvveenntt qquuee sseeuull llee ttyyppee ddee rreemmoorrqquueeuurr eesstt pprréécciisséé ddaannss llee ccoonnttrraatt,, ddee tteellllee ssoorrttee qquuee ll’’eennttrreepprriissee ppeeuutt ffoouurrnniirr nn’’iimmppoorrttee qquueell rreemmoorrqquueeuurr àà llaa ccoonnddiittiioonn qquu’’iill aappppaarrttiieennnnee bbiieenn àà llaa ccaattééggoorriiee ssppéécciiffiiééee ddaannss llee ccoonnttrraatt.. DDee pplluuss,, ddaannss llaa ccllaauussee VV dduu ccoonnttrraatt AAPPEERRMMAA,, lleess ccllaauusseess 1144 ddeess ccoonnttrraattss TToowwhhiirree eett TToowwccoonn,, oonn rreemmaarrqquuee llaa ffaaccuullttéé qquuee ssee rréésseerrvvee llaa ccoommppaaggnniiee ddee rreemmoorrqquuaaggee ddee ssuubbssttiittuueerr uunn rreemmoorrqquueeuurr àà uunn aauuttrree,, cceeccii ssooiitt aauu ddéébbuutt,, ssooiitt eenn ccoouurrss ddee ll’’ooppéérraattiioonn.. CC’’eesstt uunnee «« oobblliiggaattiioonn aalltteerrnnaattiivvee »» sseelloonn AAnnttooiinnee VViiaallaarrdd3355 .. bb.. QQuuaalliittééss dduu nnaavviirree rreemmoorrqquueeuurr LLee rreemmoorrqquueeuurr ddooiitt êêttrree eenn ééttaatt ddee nnaavviiggaabbiilliittéé eett ppoouurrvvuu dd’’uunn ééqquuiippaaggee.. LL’’ééttaatt ddee nnaavviiggaabbiilliittéé eesstt uunnee oobblliiggaattiioonn eesssseennttiieellllee dduu ccoonnttrraatt,, qquuii nnee ppeeuutt êêttrree pprroottééggééee ppaarr llaa ccllaauussee ddee ttrraannssffeerrtt ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, cceeccii qquueellllee qquuee ssooiitt llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn qquuee ll’’oonn cchhooiissiitt ddee ddoonnnneerr aauu ccoonnttrraatt.. EEnn eeffffeett,, ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt,, cceettttee oobblliiggaattiioonn ddooiitt êêttrree rreemmpplliiee,, ddee llaa mmêêmmee mmaanniièèrree qquuee ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt oouu mmêêmmee ss’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee dd’’oouuvvrraaggee ddaannss llaa 35 Antoine Vialard, droit maritime, PUF, collection fondamentale, droit commercial, 1997, p. 207 à 210, n°243
 31. 31. 31 mmeessuurree ooùù ll’’oouuttiill ddee ll’’eennttrreepprreenneeuurr ddooiitt êêttrree aaddaappttéé àà llaa mmiissssiioonn qquu’’iill ddooiitt rreemmpplliirr3366 .. PPoouurr llee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, oonn aaddmmeett qquuee lleess aauussssiièèrreess eett ggrreelliinnss ccoonnssttiittuuaanntt llaa rreemmoorrqquuee ddooiivveenntt êêttrree ffoouurrnniiss ppaarr llee rreemmoorrqquueeuurr aalloorrss qquuee ppoouurr llee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree,, iill nn’’yy aa aauuccuunnee oobblliiggaattiioonn ppoouurr ll’’eennttrreepprriissee ddee ffoouurrnniirr llaa rreemmoorrqquuee.. CCeeccii eesstt ddûû aauu ccaarraaccttèèrree aasssseezz eexxcceeppttiioonnnneell dduu rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr ccoommppaarréé aauu ccaarraaccttèèrree ttrrèèss ffrrééqquueenntt dduu rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree.. LLee rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr eesstt uunnee ooppéérraattiioonn rrééeelllleemmeenntt ssppéécciiffiiqquuee qquuii ddeemmaannddee uunnee tteecchhnniiqquuee ddiifffféérreennttee eett pplluuss ppooiinnttuuee qquuee ll’’ooppéérraattiioonn ddee rreemmoorrqquuaaggee ppoorrttuuaaiirree.. CCeeppeennddaanntt ccee nn’’eesstt ppaass uunnee rrèèggllee aabbssoolluuee nnii ddaannss uunn sseennss nnii ddaannss ll’’aauuttrree eett ttoouuss lleess aarrrraannggeemmeennttss ccoonnttrraaccttuueellss ssoonntt ppoossssiibblleess àà cceett ééggaarrdd.. cc.. LL’’eexxééccuuttiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss IIll ss’’aaggiitt dd’’uunnee oobblliiggaattiioonn ddee mmooyyeenn eett nnoonn ppaass ddee rrééssuullttaatt.. OOnn rreettrroouuvvee dd’’aaiilllleeuurrss cceellaa ddaannss llaa jjuurriisspprruuddeennccee aamméérriiccaaiinnee.. LLaa CCoouurr ffééddéérraallee ddee BBaallttiimmoorree jjuuggeeaa eenn eeffffeett ddaannss ll’’aaffffaaiirree «« CCaarrggiillll vv.. CC.. PP.. TToowwiinngg »»3377 qquuee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee eesstt tteennuuee dd’’uunnee oobblliiggaattiioonn ddee «« rreeaassoonnaabbllee ccaarree »» eett nnoonn ppaass ddee «« wwaarrrraannttyy ooff wwoorrkkmmaannlliikkee sseerrvviiccee »»3388 .. QQuueellllee qquuee ssooiitt llaa nnaattuurree ddee cceess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee,, qquuii ppeeuuvveenntt êêttrree bbiieenn ddiifffféérreenntteess nnee sseerraaiitt--ccee qquu’’aauu sseeiinn mmêêmmee dduu rreemmoorrqquuaaggee eenn hhaauuttee mmeerr,, llaa rrèèggllee eesstt qquuee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee ddooiitt ooppéérreerr ssaannss ffaauuttee.. 36 René Rodière, Traité général de droit maritime. Tome III, 1970, p. 364 37 1992, AMC 392 38 P. Bonassies, « Chronique de jurisprudence maritime américaine 1992-1993 », DMF 1994, p. 809
 32. 32. 32 BBiieenn ssûûrr,, cceerrttaaiinnss ccoonnttrraattss pprréécciisseerroonntt qquuee ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee nn’’eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee eenn ccaass ddee ffaauuttee ((ssiimmppllee)),, ccee ssoonntt ddeess ccllaauusseess ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé,, mmaaiiss cceellaa nnee cchhaannggee ppaass llee ffaaiitt qquuee mmêêmmee ssii ll’’eennttrreepprriissee ddee rreemmoorrqquuaaggee nn’’aa ppaass àà rrééppaarreerr lleess ddoommmmaaggeess qquu’’eellllee aa ccoommmmiiss,, eellllee nnee ddooiitt ppaass eenn pprriinncciippee ffaaiirree ddee ffaauuttee..3399 CCeeppeennddaanntt,, cceettttee oobblliiggaattiioonn dd’’eexxééccuuttiioonn ddee ll’’ooppéérraattiioonn nn’’eesstt ppaass aabbssoolluuee ccaarr lleess ccoonnttrraattss ddee rreemmoorrqquuaaggee pprréévvooiieenntt ddaannss ll’’hhyyppootthhèèssee ooùù cc’’eesstt llee rreemmoorrqquuéé qquuii aa llaa mmaaîîttrriissee ddee ll’’ooppéérraattiioonn,, qquuee llee rreemmoorrqquueeuurr aauurraa llee ddrrooiitt ddee rreeffuusseerr uunn ttrraavvaaiill pprréésseennttaanntt uunn ddaannggeerr ppoouurr lluuii mmêêmmee eett qquu’’iill sseerraa jjuuggee ddee cceettttee aapppprréécciiaattiioonn.. AAPPEERRMMAA ccllaauussee VVIIII.. CCoommmmee llee ccoonnttrraatt ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr eesstt uunn ccoonnttrraatt ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee,, llee rreemmoorrqquuéé aa,, lluuii aauussssii,, ddeess oobblliiggaattiioonnss.. 22.. LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu rreemmoorrqquuéé aa.. LLaa rréémmuunnéérraattiioonn LLee rreemmoorrqquuéé ddooiitt ppaayyeerr llee pprriixx dduu rreemmoorrqquuaaggee.. LLee ppaaiieemmeenntt nn’’eesstt pplluuss ggaarraannttii ppaarr uunn pprriivviillèèggee ddee llaa llooii dduu 1111 aavvrriill 11990066 ddeeppuuiiss llaa rrééffoorrmmee dduu 1199 fféévvrriieerr 11994499 ((llee rreemmoorrqquueeuurr ppoouurrrraaiitt ffaaiirree vvaallooiirr ddaannss cceerrttaaiinneess cciirrccoonnssttaanncceess qquu’’iill aa aaiiddéé àà llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa cchhoossee,, mmaaiiss cceettttee pprréétteennttiioonn nn’’aauurraaiitt ddee ssuuccccèèss qquu’’eenn ccaass dd’’aassssiissttaannccee)).. LLaa ccrrééaannccee dduu rreemmoorrqquueeuurr eesstt ddoonncc cchhiirrooggrraapphhaaiirree àà mmooiinnss qquu’’uunnee hhyyppootthhèèqquuee aaiitt ééttéé pprriissee ssuurr llee nnaavviirree rreemmoorrqquuéé,, ffaaiitt eexxcceeppttiioonnnneell.. SSii oonn aaddmmeett qquuee cc’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, oonn ppoouurrrraaiitt iimmaaggiinneerr ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu ddrrooiitt ddee rréétteennttiioonn.. 39 René Rodière, Traité général de droit maritime. Tome III, 1970, p. 366
 33. 33. 33 EEnn ffaaiitt,, llaa llooii nnee ddiissppoossee ppaass ssuurr llaa rréémmuunnéérraattiioonn;; eenn rreevvaanncchhee,, oonn ttrroouuvvee ddeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ddaannss lleess ccoonnttrraattss ttyyppeess.. IIll aappppaarraaîîtt qquu’’iill yy aa ddeeuuxx ttyyppeess pprriinncciippaauuxx ddee rréémmuunnéérraattiioonn :: ppaarr ffoorrffaaiitt eett «« aauu tteemmppss ppaasssséé »»4400 .. -- PPaarr ffoorrffaaiitt oouu lluummpp--ssuumm CC’’eesstt ddaannss llee ccoonnttrraatt TToowwccoonn qquuee ll’’oonn ttrroouuvvee ccee ggeennrree ddee rréémmuunnéérraattiioonn eett sseemmbbllee--tt--iill ééggaalleemmeenntt ddaannss llee ccoonnttrraatt AAPPEERRMMAA.. LLee pprriixx eesstt ddoonncc ffiixxéé àà ll’’aavvaannccee,, aavveecc uunn ssyyssttèèmmee pprroocchhee ddeess ssuurreessttaarriieess eenn ccaass ddee rreettaarrdd ddûû aauu rreemmoorrqquuéé ((AAPPEERRMMAA,, ccllaauussee XXII)).. DDaannss llee ccoonnttrraatt AAPPEERRMMAA,, uunn pprreemmiieerr vveerrsseemmeenntt eesstt ffaaiitt ppaarr llee rreemmoorrqquuéé aavvaanntt llee ddéébbuutt ddeess ooppéérraattiioonnss àà hhaauutteeuurr ddee 5500 %% dduu pprriixx ttoottaall pprréévvuu.. LLee rreessttee eesstt ccoouuvveerrtt ppaarr uunnee ggaarraannttiiee ffiinnaanncciièèrree iirrrréévvooccaabbllee.. SSii llee vvooyyaaggee eesstt iinntteerrrroommppuu ppoouurr qquueellqquuee ccaauussee qquuee ccee ssooiitt,, llee rreemmoorrqquueeuurr ttoouucchheerraa uunnee rréémmuunnéérraattiioonn pprroo rraattaa iittiinneerriiss aavveecc uunn mmiinniimmuumm ddee 5500 %% dduu ffoorrffaaiitt pprréévvuu aauu ddééppaarrtt.. -- AAuu tteemmppss ppaasssséé CC’’eesstt llee ttyyppee ddee ccaallccuull ddee rréémmuunnéérraattiioonn qquuee ll’’oonn ttrroouuvvee ddaannss llee ccoonnttrraatt ttyyppee «« TToowwhhiirree »».. LLaa rréémmuunnéérraattiioonn eesstt ccaallccuullééee ssuurr llaa bbaassee dd’’uunn ccooûûtt qquuoottiiddiieenn dduu rreemmoorrqquueeuurr.. EEnn ffaaiitt llee pprriixx eesstt ddéébbaattttuu ppaarr lleess ppaarrttiieess eett ll’’oonn ppeeuutt pprréévvooiirr ddaannss llee ccoonnttrraatt uunnee mmaajjoorraattiioonn dduu pprriixx lloorrssqquuee llaa nnaavviiggaattiioonn eesstt ppéérriilllleeuussee4411 .. 40 Antoine Vialard, droit maritime, PUF, collection fondamentale, droit commercial, 1997, p. 207 à 210, n°242 41 Exemple dans le cadre d’un contrat de remorquage portuaire : sent. arb. 20 avril 1950, DMF 1950, p. 508, navires Nantes et Lyon.
 34. 34. 34 LLee pprroobbllèèmmee dduu pprriixx ppeeuutt ddee ppoosseerr dd’’uunnee mmaanniièèrree pplluuss ssppéécciiffiiqquuee lloorrssqquuee ll’’ooppéérraattiioonn ccoonnssiiddéérrééee aauu ddééppaarrtt ccoommmmee uunnee aassssiissttaannccee eesstt ffiinnaalleemmeenntt qquuaalliiffiiééee ppaarr llee jjuuggee dd’’ooppéérraattiioonn ddee rreemmoorrqquuaaggee.. DDaannss uunn tteell ccaass,, cc’’eesstt llee jjuuggee qquuii eenn ffiixxeerraa llee pprriixx.. CC’’eesstt ccee qquu’’aa ddiitt uunn aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn dduu 2211 jjuuiilllleett 119966444422 lloorrss dduu ppoouurrvvooii ddee ll’’aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee PPooiittiieerrss dduu 1155 fféévvrriieerr 119966114433 .. LLaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn ddiitt :: «« ......aatttteenndduu...... qquuee ll’’aarrrrêêtt,, aapprrèèss aavvooiirr ddééccllaarréé «« qquu’’eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rréémmuunnéérraattiioonn dduuee àà llaa SSCCLLRR [[eennttrreepprriissee aarrmmaatteeuurr dduu nnaavviirree rreemmoorrqquueeuurr]],, ppuuiissqquuee ll’’oonn nnee ssee ttrroouuvvee ppaass eenn pprréésseennccee dd’’uunnee aassssiissttaannccee...... mmaaiiss dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee lloouuaaggee ddee sseerrvviiccee ssoouuss ccoouuvveerrtt ddee rreemmoorrqquuaaggee,, eett qquuee cceettttee rréémmuunnéérraattiioonn nn’’aa ppaass ééttéé ffiixxééee dd’’uunn ccoommmmuunn aaccccoorrdd,, iill ccoonnvviieenntt àà llaa CCoouurr dd’’aappppeell dd’’eenn ddéétteerrmmiinneerr llee mmoonnttaanntt »» aa,, eenn ccoonnssééqquueennccee,, rreelleevvéé aauussssiittôôtt ddaannss lleess ffaaiittss ddee llaa ccaauussee,, lleess éélléémmeennttss pprroopprreess àà ppeerrmmeettttrree cceettttee ddéétteerrmmiinnaattiioonn;; qquu’’eenn pprrooccééddaanntt ddee llaa ssoorrttee eett ffiixxaanntt,, ddèèss lloorrss llee mmoonnttaanntt ddee llaa ddiitt rréémmuunnéérraattiioonn qquuee ll’’AARRPPVV [[aarrmmaatteeuurr dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé]] ééttaaiitt ccoonnddaammnnééee àà ppaayyeerr àà llaa SSCCLLRR,, llaa CCoouurr dd’’aappppeell nnee ss’’eesstt nnuulllleemmeenntt ccoonnttrreeddiittee eett nn’’aa ffaaiitt qquu’’uusseerr ddee ssoonn ppoouuvvooiirr ssoouuvveerraaiinn dd’’aapppprréécciiaattiioonn.. »» PPoouurr llee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr,, lleess ffrraaiiss aacccceessssooiirreess aauu rreemmoorrqquuaaggee eenn lluuii--mmêêmmee ssoonntt àà llaa cchhaarrggee dduu rreemmoorrqquuéé.. OOnn ppeeuutt lliirree ddaannss llee ccoonnttrraatt AAPPEERRMMAA4444 ,, ccllaauussee XXVVII,, «« TToouuss ffrraaiiss ddee ppiilloottaaggee,, ppaassssaaggee ddee ppoonnttss eett éécclluusseess,, ddrrooiittss ddee ttrraannssiitt,, ttaaxxeess eett ttoouuss aauuttrreess ffrraaiiss ddee ppoorrtt eett dd’’eessccaallee,, ffrraaiiss dd’’aammaarrrraaggee,, ddee ddééssaammaarrrraaggee ccoonncceerrnnaanntt llee rreemmoorrqquuéé eett llee oouu lleess rreemmoorrqquueeuurrss sseerroonntt àà llaa cchhaarrggee eexxcclluussiivvee dduu CCoonnttrraaccttaanntt aauu ppoorrtt ddee ddééppaarrtt eett ddee ddeessttiinnaattiioonn eett àà ttoouuss ppoorrttss ddee rreellââcchhee eenn ccoouurrss ddee vvooyyaaggee.. LLee ccooûûtt ddeess sseerrvviicceess ddee ttoouuss rreemmoorrqquueeuurrss ssuupppplléémmeennttaaiirreess ppoouurr lleess mmaannooeeuuvvrreess aannss lleess ppoorrttss,, cchheennaauuxx eett rraaddeess sseerraa àà llaa cchhaarrggee eexxcclluussiivvee dduu CCoonnttrraaccttaanntt.. »» 42 DMF 1964, p. 716, chalutiers Poitou et Imbrin 43 DMF, 1961, p. 298, note Villeneau 44 En annexe p.94
 35. 35. 35 EEnnffiinn,, iill nnoouuss rreessttee àà ééttuuddiieerr llaa ddeerrnniièèrree oobblliiggaattiioonn qquuee ddooiitt rreemmpplliirr llee rreemmoorrqquuéé :: bb.. MMeettttrree eenn ééttaatt llee nnaavviirree àà rreemmoorrqquueerr CCoommmmee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddooiitt êêttrree mmiissee eenn ééttaatt ddee nnaavviigguueerr ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, cceelluuii qquuii eesstt rreemmoorrqquuéé aa ll’’oobblliiggaattiioonn ddee mmeettttrree eenn ééttaatt ssoonn nnaavviirree.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn nn’’eexxiissttee ppaass ddaannss lleess ccaass ooùù llee rreemmoorrqquuaaggee eesstt ffaaiitt ddaannss ll’’uurrggeennccee.. MMaaiiss,, eellllee eesstt ttrrèèss ffoorrttee ddaannss lleess aauuttrreess ooppéérraattiioonnss ddee rreemmoorrqquuaaggee hhaauuttuurriieerr qquuii ddeemmaannddeenntt uunn ffoorrtt ddeeggrréé ddee tteecchhnniicciittéé.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn eesstt ddiifffféérreennttee sseelloonn lleess ccaass,, eellllee ppeeuutt iimmpplliiqquueerr llaa pprréésseennccee àà bboorrdd dduu nnaavviirree rreemmoorrqquuéé dd’’uunn ééqquuiippaaggee,, oouu uunnee pprrééppaarraattiioonn ttrrèèss ppooiinnttuuee ddee ll’’eennggiinn àà ddééppllaacceerr ddaannss llee ccaass ddeess ppllaatteess-- ffoorrmmeess ppééttrroolliièèrreess.. (( vvooiirr iinnffrraa pp..5588)) DDaannss llee mmêêmmee oorrddrree dd’’iiddééee oonn ppeeuutt rreelleevveerr qquuee llee pprroopprriiééttaaiirree ddee ll’’eennggiinn àà rreemmoorrqquueerr ddooiitt pprréécciisseerr ddee mmaanniièèrree ssuuffffiissaannttee,, eenn aannggllaaiiss «« ddiisscclloossee ffaaiirrllyy »»,, ccee qquu’’iill ddeemmaannddee aauu rreemmoorrqquueeuurr.. AAiinnssii ddaannss ll’’aaffffaaiirree EElllliioott SStteeaamm TTuugg CCoo VV.. NNeeww MMaallddeenn PPaacckkeett CCoo4455 ,, llaa KKiinngg BBeenncchh DDiivviissiioonn ccoonnddaammnnaa,, llee 55 nnoovveemmbbrree 11993377,, llaa ccoommppaaggnniiee pprroopprriiééttaaiirree dd’’uunnee bbaarrggee aayyaanntt ddeemmaannddéé àà llaa ccoommppaaggnniiee ddee rreemmoorrqquuaaggee ddee rreemmoorrqquueerr cceettttee bbaarrggee,, ssaannss lluuii aavvooiirr ssppéécciiffiiéé qquuee cceettttee bbaarrggee ééttaaiitt eennffoonnccééee eenn ppaarrttiiee ddaannss llaa bboouuee àà ll’’eexxttrréémmiittéé dd’’uunn cchheennaall ppeeuu pprrooffoonndd ddaannss lleeqquueell llee rreemmoorrqquueeuurr aappttee àà rreemmoorrqquueerr cceettttee bbaarrggee eenn tteemmppss nnoorrmmaall,, nnee ppoouuvvaaiitt cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass ll’’aatttteeiinnddrree ddaannss ddee tteelllleess ccoonnddiittiioonnss.. «« IItt wwaass tthhee dduuttyy ooff tthhee ddeeffeennddaannttss [[lleess pprroopprriiééttaaiirreess ddee llaa bbaarrggee]] ttoo ppuutt tthhee lliigghhtteerr iinn ssuucchh aa ppoossiittiioonn tthhaatt aa ttuugg ooff tthhiiss ssiizzee ccoouulldd ttaakkee iitt oouutt.. »» 45 1937, vol. 59 Ll. LR 35

×