Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conteneurisation

729 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conteneurisation

 1. 1. 1 UUNNIIVVEERRSSIITTEE PPAAUULL CCEEZZAANNNNEE –– AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE CCEENNTTRREE DDEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN DDAANNSS LLEESS EECCHHAANNGGEESS MMAARRIITTIIMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX MMéémmooiirree ppoouurr llee MMaasstteerr IIII DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS PPrréésseennttéé ppaarr VVoollaa MMaarriieellllee RRAAJJAAOONNAARRIISSOONN DDiirriiggéé ppaarr MM.. CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEE AAiixx--eenn--PPrroovveennccee 22000055 TTAABBLLEE DDEESS AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS AAIISS AAuuttoommaattiicc IIddeennttiiffiiccaattiioonn SSyysstteemm CCFFSS CCoonnttaaiinneerr FFrreeiigghhtt SSttaattiioonn CCSSII CCoonnttaaiinneerr SSeeccuurriittyy IInniittiiaattiivvee CC--TTPPAAPP CCuussttoomm TTrraaddee PPaarrttnneerrsshhiipp AAggaaiinnsstt TTeerrrroorriisstt EEVVPP EEqquuiivvaalleenntt VViinnggtt PPiieeddss FFCCLL FFuullll CCoonnttaaiinneerr LLooaaddeedd IIMMTTMM IInnssttiittuutt MMééddiitteerrrraannééeenn ddeess TTrraannssppoorrttss MMaarriittiimmeess IISSOO IInntteerrnnaattiioonnaall SSttaannddaarrddiissaattiioonn OOrrggaanniissaattiioonn IISSPPSS IInntteerrnnaattiioonnaall SShhiipp aanndd PPoorrtt ffaacciilliittyy SSeeccuurriittyy CCooddee
 2. 2. 2 LLCCLL LLeessss tthhaann CCoonnttaaiinneerr LLooaadd NNVVOOCCCC NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg ((OOwwnniinngg)) CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss OOMMII OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN PPAARRTTIIEE II –– AASSPPEECCTTSS TTEECCHHNNIIQQUUEESS EETT PPRRAATTIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN CChhaappiittrree II –– EEvvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee ddeess iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss SSeeccttiioonn 11 –– LLee ccoonntteenneeuurr SSeeccttiioonn 22 –– LLeess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss CChhaappiittrree IIII-- PPrraattiiqquuee aaccttuueellllee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn SSeeccttiioonn 11 –– CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannss--mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 22 –– LLeess aacctteeuurrss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn PPAARRTTIIEE IIII –– AASSPPEECCTTSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN CChhaappiittrree II-- LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn SSeeccttiioonn 11 –– LLeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 22 –– LLee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt SSeeccttiioonn 33 –– LLee ccoonntteennttiieeuuxx dduu ccoonntteenneeuurr CChhaappiittrree IIII –– LLee ccoonntteenneeuurr aauu cceennttrree dd’’uunn pprroobbllèèmmee dd’’aaccttuuaalliittéé :: llaa ssûûrreettéé dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 11 –– LLaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss
 3. 3. 3 SSeeccttiioonn 22 –– LLeess aaccttiioonnss mmeennééeess aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall CCOONNCCLLUUSSIIOONN IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN «« LL’’eessppaaccee mmaarriittiimmee eesstt ddééffiinnii ccoommmmee uunn ssyyssttèèmmee ggééooggrraapphhiiqquuee ddoonntt llaa ffiinnaalliittéé ccoonnssiissttee àà rreelliieerr lleess eessppaacceess ccoonnttiinneennttaauuxx.. 11 »» LLee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eesstt ddoonncc uunn iinnssttrruummeenntt pprriivviillééggiiéé ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eett aa ccoonnnnuu pplluussiieeuurrss rréévvoolluuttiioonnss ppoouurr ss’’aaddaapptteerr aauu ffiill dduu tteemmppss àà ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess éécchhaannggeess.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ssaannss ddoouuttee ll’’uunnee ddeess rréévvoolluuttiioonnss lleess pplluuss mmaarrqquuaanntteess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. MMaaiiss qquu’’eesstt ccee eenn ffaaiitt llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ccoommmmeenntt eellllee eesstt nnééee ?? LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. AAppppaarruu ddaannss lleess aannnnééeess 2200 aauuxx EEttaattss--UUnniiss ddaannss lleess ttrraannssppoorrttss ffeerrrroovviiaaiirreess,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ggaaggnnéé llaa FFrraannccee ppeeuu ddee tteemmppss aapprrèèss ccaarr lleess pprreemmiièèrreess uuttiilliissaattiioonnss eenn mmaarriittiimmee yy oonntt ééttéé eennrreeggiissttrrééeess eenn 11992255.. PPaarr llaa ssuuiittee,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ééttéé uuttiilliissééee ppaarr lleess AAmméérriiccaaiinnss ppeennddaanntt llaa DDeeuuxxiièèmmee GGuueerrrree MMoonnddiiaallee eett llaa GGuueerrrree ddee CCoorrééee.. LL‘‘eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ddee ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt tteellllee qquuee nnoouuss llee vvooyyoonnss ddee nnooss jjoouurrss nnee ddaattee qquuee ddee 11995566 ooùù uunn eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt rroouuttiieerr aamméérriiccaaiinn,, MMaallccoomm MMaacc LLeeaann aa eeuu ll’’iiddééee ddee ttrraannssppoorrtteerr sseess rreemmoorrqquueess ssaannss lleeuurrss cchhââssssiiss ssuurr uunn nnaavviirree.. CCee ffuutt llee ddéébbuutt ddee llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr.. PPeeuu ddee tteemmppss aapprrèèss,, iill aa ddéévveellooppppéé ssoonn iiddééee eett aa aamméénnaaggéé sseess nnaavviirreess ssppéécciiaalleemmeenntt ppoouurr ttrraannssppoorrtteerr lleess ccoonntteenneeuurrss.. CC’’eesstt àà cceettttee ééppooqquuee qquuee ll’’oonn eennrreeggiissttrree llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess pprreemmiieerrss ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, ll’’IIddeeaall XX eett ll’’AAlleemmaa dd’’uunnee ccaappaacciittéé ddee 5588 uunniittééss cchhaaccuunn.. LLee 2233 aavvrriill 11996666,, llee FFaaiirrllaanndd dd’’uunnee ccaappaacciittéé 1 Antoine Frémont, Conteneurisation et tiers-monde à travers l’exemple de la Compagnie Générale Maritime, Les cahiers Scientifiques du Transport, n°34 p 31, 1998.
 4. 4. 4 ddee 222288 ccoonntteenneeuurrss aa ééttéé llee pprreemmiieerr ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss àà rreelliieerr ll’’AAmméérriiqquuee eett ll’’EEuurrooppee.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ddoonncc mmooiinnss dd’’uunn ssiièèccllee eett ppoouurrttaanntt ssoonn eessssoorr ffaaiitt qquu’’eellllee ssee ttaaiillllee aaccttuueelllleemmeenntt uunnee ppllaaccee ddee cchhooiixx ddaannss lleess éécchhaannggeess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. EEnn eeffffeett,, 8800%% ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssee ffoonntt àà ppaarr vvooiiee mmaarriittiimmee ppoouurr uunn vvoolluummee éévvaalluuéé àà 55,,11 mmiilllliiaarrddss ddee ttoonnnnee eenn 22000044.. LLee ccoonntteenneeuurr rreepprréésseennttee pprrèèss ddee 8800%% ddee ccee vvoolluummee ssooiitt 330000 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP22 .. NNoottrree ttrraavvaaiill qquuii ss’’iinnttiittuullee «« LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN DDAANNSS LLEESS EECCHHAANNGGEESS MMAARRIITTIIMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX »» ttrroouuvvee ttoouutt nnaattuurreelllleemmeenntt ssoonn iinnttéérrêêtt àà uunnee ééppooqquuee ooùù llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr ccoonntteenneeuurr eesstt ddeevveennuu bbaannaall eett ooùù ttoouutt oouu pprreessqquuee ssee mmeett eenn «« bbooîîtteess »».. TToouutteess lleess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii ddooiivveenntt vvooyyaaggeerr ssuurr ddee lloonngguueess ddiissttaanncceess eenn ddeehhoorrss ddeess vvrraacc (( cchhaarrbboonn ppaarr eexxeemmppllee,, ccéérrééaalleess,, mmiinneerraaiiss ddee ffeerr ppaarr eexxeemmppllee)) eett ddeess lliiqquuiiddeess ((hhyyddrrooccaarrbbuurreess ppaarr eexxeemmppllee)) ssoonntt aauujjoouurrdd’’hhuuii cchhaarrggééeess eenn ccoonntteenneeuurrss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, 99 440000 000000 ccoonntteenneeuurrss cciirrccuulleenntt eenn 22000044 rreepprréésseennttaanntt 1144 330000 000000 EEVVPP.. CCeess ccoonnssttaattss nnoouuss aammèènneenntt àà nnoouuss iinnttéérreesssseerr ssuurr llee ccoonntteenneeuurr eett ccee qquu’’iill rreepprréésseennttee.. LLee tteerrmmee ddee «« bbooîîttee »» uuttiilliisséé qquuaanndd oonn éévvooqquuee lleess ccoonntteenneeuurrss aammèènnee àà nnee vvooiirr ddaannss llee ccoonntteenneeuurr qquuee llaa nnoottiioonn mmaattéérriieellllee ddee llaa cchhoossee.. CCeeppeennddaanntt,, llee ccoonncceepptt vviissee uunnee nnoottiioonn mmaattéérriieellllee mmaaiiss aauussssii uunnee nnoottiioonn jjuurriiddiiqquuee.. EEttaanntt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn «« ffaauuxx pprroobbllèèmmee »»33 ppaarr llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, oonn ccoonnssttaattee ddee pplluuss eenn pplluuss qquuee llee ccoonntteenneeuurr aa sseess ppaarrttiiccuullaarriittééss aauussssii ddaannss llaa pprraattiiqquuee ppaarr rraappppoorrtt aauuxx aauuttrreess ttyyppeess dd’’eemmbbaallllaaggee ccee qquuii eennttrraaîînnee ffoorrccéémmeenntt uunnee ssppéécciiffiicciittéé jjuurriiddiiqquuee.. 2 Equivalent Vingt Pieds. C’est l’unité de mesure des conteneurs 3 RODIERE, Un faux problème : celui des « containers », DMF 1968, p 707
 5. 5. 5 LLee ccoonntteenneeuurr eesstt ccoommpplleexxee ddaannss ssaa ddééffiinniittiioonn.. CC’’eesstt uunn eemmbbaallllaaggee mmaaiiss aauussssii uunnee mmaarrcchhaannddiissee44 .. EEnn eeffffeett,, lleess rreecchheerrcchheess aauuttoouurr dduu ccoonntteenneeuurr aavvaaiieenntt ppoouurr bbuutt ddee ttrroouuvveerr llaa ffoorrmmuullee dd’’uunn eemmbbaallllaaggee ssuusscceeppttiibbllee ddee ppeerrmmeettttrree dd’’aacchheemmiinneerr iinnttaaccttee uunnee mmaarrcchhaannddiissee àà ttrraavveerrss ttoouutteess lleess vviicciissssiittuuddeess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. CCoommmmee llee ssoouuccii ddeess cchhaarrggeeuurrss eett ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss eesstt ddee ggaarraannttiirr ll’’aarrrriivvééee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn ssoonn ééttaatt ddee ddééppaarrtt,, llee ccoonntteenneeuurr aa ééttéé pprréésseennttéé àà ssoonn aavvèènneemmeenntt ccoommmmee uunnee «« ffoorrmmee rreellaattiivveemmeenntt nnoouuvveellllee dd’’eemmbbaallllaaggee55 »» ddoonntt ll’’uuttiilliissaattiioonn aassssuurreerraaiitt ll’’aarrrriivvééee ddeess ccoolliiss eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé eett aauuxx mmooiinnddrree ffrraaiiss eett ooffffrraanntt ppaarr aaiilllleeuurrss uunnee «« ggaarraannttiiee ccoonnttrree ccaassssee,, vvooll eett aavvaarriieess,, ssaannss lliimmiittaattiioonn »».. LLaa pprraattiiqquuee vvooiitt ddaannss llee ccoonntteenneeuurr uunn eemmbbaallllaaggee ééttaanncchhee,, ssoolliiddee,, iinnvviioollaabbllee eett ffaacciillee àà mmaanniippuulleerr.. LLaa rrééssiissttaannccee eett ll’’iinnvviioollaabbiilliittéé ssoonntt lleess ppooiinnttss ffoorrttss dduu ccoonntteenneeuurr.. MMaaiiss llee ccoonntteenneeuurr nn’’eesstt ppaass qquu’’uunn ssiimmppllee eemmbbaallllaaggee.. CCoommppaarréé aauuxx aauuttrreess ttyyppeess dd’’eemmbbaallllaaggee,, iill ssee ddiissttiinngguuee ppaarr ssaa vvaalleeuurr oonnéérreeuussee66 eett ppaarr llee ffaaiitt qquu’’iill ssooiitt rrééuuttiilliissaabbllee pplluussiieeuurrss ffooiiss77 ,, iill eesstt aassssiimmiilléé àà uunnee mmaarrcchhaannddiissee eett nnoonn àà uunn aacccceessssooiirree dduu nnaavviirree.. LLee ccoonntteenneeuurr aa sseess aavvaannttaaggeess eett sseess iinnccoonnvvéénniieennttss.. LL’’oobbjjeett ddee nnoottrree ttrraavvaaiill eesstt jjuusstteemmeenntt ddee mmoonnttrreerr uunnee vvuuee ggéénnéérraallee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss lleess éécchhaannggeess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, ccoommmmeenntt eellllee aa éévvoolluuéé eett qquu’’eenn eesstt -- iill ddee nnooss jjoouurrss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ccoommmmee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn éévvoolluuee ddaannss llee ccoonntteexxttee pprréécciiss ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eenn ggéénnéérraall,, oonn nnee ppeeuutt ll’’éévvooqquueerr ssaannss ppaarrlleerr dduu ttrraannssppoorrtt 4 M. Rémond-Gouilloud, Droit maritime, Ed Pedone, 1993, n°574 s. 5 K. Pineus, Les conteneurs et les transports combinés, DMF 1967, p 395. 6 Un conteneur coûte environ 2500 à 3000 euros neuf et entre 1300 à 1500 euros d’occasion. 7 La durée de vie d’un conteneur est de 5 à 10 ans. .
 6. 6. 6 mmuullttiimmooddaall.. EEnn eeffffeett,, llee ccoonntteenneeuurr eesstt ddeevveennuu ll’’ «« oouuttiill rrooii »» ddee ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee eett dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn ggéénnéérraall.. LLaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee ddee nnoottrree ttrraavvaaiill ééttuuddiieerraa lleess aassppeeccttss tteecchhnniiqquueess eett pprraattiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss llaaqquueellllee oonn éévvooqquueerraa ll’’éévvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee dduu ccoonntteenneeuurr ((CChhaappiittrree II)) eett llaa pprraattiiqquuee aaccttuueellllee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ((CChhaappiittrree IIII)).. NNoottrree ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee eennvviissaaggeerraa llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss ssoonn aassppeecctt jjuurriiddiiqquuee àà ttrraavveerrss lleess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ((CChhaappiittrree II)) eett uunn ssuujjeett dd’’aaccttuuaalliittéé qquuii aa rreetteennuu nnoottrree aatttteennttiioonn,, llaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CChhaappiittrree IIII)).. PPAARRTTIIEE II -- AASSPPEECCTTSS TTEECCHHNNIIQQUUEESS EETT PPRRAATTIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN CCoonnssiiddéérrééee ccoommmmee uunnee vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llee ccoonntteenneeuurr ss’’eesstt iimmppoosséé eenn mmooiinnss ddee cciinnqquuaannttee aannss ccoommmmee llee pprreemmiieerr mmooyyeenn ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddaannss lleess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. NNoouuss ssoommmmeess aaccttuueelllleemmeenntt llooiinn ddeess pprreemmiieerrss ccaaddrreess eenn bbooiiss,, aannccêêttrreess dduu ccoonntteenneeuurr dduu ddéébbuutt dduu vviinnggttiièèmmee ssiièèccllee.. LLee ccoonntteenneeuurr aa ssuu ss’’aaddaapptteerr àà ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess éécchhaannggeess.. IIll yy aa aauuttaanntt ddee ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss qquuee ddee mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess.. CCeett eessssoorr ss’’aaccccoommppaaggnnee dd’’uunnee éévvoolluuttiioonn ddaannss llaa ttaaiillllee ddeess nnaavviirreess eett ddaannss ll’’aamméénnaaggeemmeenntt eett llaa mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess ppoorrttss ((CChhaappiittrree II)) eett nnee ppeeuutt êêttrree iissoolléé dduu ccoonntteexxttee aaccttuueell ddaannss lleeqquueell iill éévvoolluuee,, cceelluuii dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ((CChhaappiittrree IIII))..
 7. 7. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 7 CCHHAAPPIITTRREE II –– EEVVOOLLUUTTIIOONN TTEECCHHNNIIQQUUEE DDEESS IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS MMAATTEERRIIEELLSS SSoouuss llee vvooccaabbllee dd’’iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss,, oonn rreeggrroouuppee lleess ccoonntteenneeuurrss,, oobbjjeett ddee nnoottrree ééttuuddee,, lleess nnaavviirreess,, ddeessttiinnééss àà lleess ttrraannssppoorrtteerr eett lleess ppoorrttss qquuii ddooiivveenntt lleess aaccccuueeiilllliirr.. SSeeccttiioonn 11 -- LLee ccoonntteenneeuurr LLee ccoonntteenneeuurr eesstt àà llaa ffooiiss uunn mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt eett uunn ssuuppppoorrtt llooggiissttiiqquuee.. NNoouuss éévvooqquueerroonnss ddaannss ccee ttrraavvaaiill lleess ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess qquuii,, mmêêmmee uuttiilliissééss ddaannss lleess aauuttrreess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrttss,, ssoonntt ssppéécciiffiiqquueemmeenntt ccoonnççuuss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. PPaarraaggrraapphhee 11 –– NNoottiioonn ddee ccoonntteenneeuurr AAvvaanntt ddee ddrreesssseerr ll’’iinnvveennttaaiirree ddeess ccoonntteenneeuurrss eenn cciirrccuullaattiioonn aaccttuueelllleemmeenntt,, iill ccoonnvviieenntt ddee ddééffiinniirr ccee qquu’’eesstt uunn ccoonntteenneeuurr.. AA -- DDééffiinniittiioonnss ddee ccoonntteenneeuurr LLee ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ssee ddééffiinniirr ggrroossssiièèrreemmeenntt ccoommmmee uunnee «« bbooîîttee »»,, ggéénnéérraalleemmeenntt mmééttaalllliiqquuee,, ddee ffoorrmmee ppaarraallllééllééppiippééddiiqquuee,, ddeessttiinnééee àà ccoonntteenniirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvuuee ddee ffaacciilliitteerr lleeuurr mmaannuutteennttiioonn eett lleeuurr ttrraannssppoorrtt.. MMaaiiss llee ccoonntteenneeuurr eesstt pplluuss qquu’’uunnee ssiimmppllee bbooîîttee..
 8. 8. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 8 LLee BBuurreeaauu IInntteerrnnaattiioonnaall ddeess CCoonnttaaiinneerr88 oouu BBIICC99 llee ddééffiinniitt ccoommmmee «« uunn rréécciippiieenntt ccoonnççuu ppoouurr ccoonntteenniirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvrraacc oouu llééggèèrreemmeenntt eemmbbaallllééeess,, ssppéécciiaalleemmeenntt eenn vvuuee ddee lleeuurr ttrraannssppoorrtt ssaannss mmaanniippuullaattiioonnss iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, nnii rruuppttuurree ddee cchhaarrggee,, ppaarr uunn mmooyyeenn ddee llooccoommoottiioonn qquueellccoonnqquuee oouu llaa ccoommbbiinnaaiissoonn ddee pplluussiieeuurrss dd’’eennttrree eeuuxx..1100 »» EEnn 11996688,, llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, qquuii ccrriittiiqquuaaiitt àà ll’’ééppooqquuee lleess ppoolléémmiiqquueess1111 aauuttoouurr dduu pprroobbllèèmmee jjuurriiddiiqquuee ddeess «« ccoonnttaaiinneerrss »»,, llee ddééffiinniissssaaiitt ccoommmmee «« ddeess ccaaddrreess ffiixxeess mmuunniiss dd’’oouuvveerrttuurree qquuee ll’’oonn cchhaarrggee ddee mmaarrcchhaannddiisseess iinnddiivviidduuaalliissééeess oouu eenn vvrraacc eett qquuee ll’’oonn rreemmeett pprrééaallaabblleemmeenntt ffeerrmmééss eett mmêêmmee sscceellllééss aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. »»1122 LLaa CCoonnvveennttiioonn ddoouuaanniièèrree ddee 11997722 rreellaattiivvee aauuxx ccoonntteenneeuurrss ((CCCCCC)) ddééffiinniitt qquuaanntt àà eellllee llee ccoonntteenneeuurr ccoommmmee uunn eennggiinn ddee ttrraannssppoorrtt ((qquu’’iill ss’’aaggiissssee ddee ccaaddrree,, dd’’uunnee cciitteerrnnee oouu dd’’uunn aauuttrree eennggiinn aannaalloogguuee)) ccoonnssttiittuuaanntt uunn ccoommppaarrttiimmeenntt,, ttoottaalleemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt ccllooss,, ddeessttiinnéé àà ccoonntteenniirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. IIll aa uunn ccaarraaccttèèrree ppeerrmmaanneenntt eett eesstt ddee ccee ffaaiitt ssuuffffiissaammmmeenntt rrééssiissttaanntt ppoouurr ppeerrmmeettttrree uunn uussaaggee rrééppééttéé.. SSppéécciiaalleemmeenntt ccoonnççuu ppoouurr ffaacciilliitteerr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, ssaannss rruuppttuurree ddee cchhaarrggee,, ppaarr uunn oouu pplluussiieeuurrss mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt,, iill eesstt ééttuuddiiéé ddee mmaanniièèrree àà êêttrree aaiisséémmeenntt mmaanniippuulléé,, nnoottaammmmeenntt lloorrss ddee ssoonn ttrraannssbboorrddeemmeenntt dd’’uunn ttrraannssppoorrtt àà uunn aauuttrree.. IIll eesstt ppaarr aaiilllleeuurrss ccoonnççuu ddee ffaaççoonn àà êêttrree ffaacciillee àà rreemmpplliirr eett àà vviiddeerr eett ddooiitt êêttrree dd’’uunn vvoolluummee iinnttéérriieeuurr dd''aauu mmooiinnss uunn mmèèttrree ccuubbee1133 .. 8 On parlait à l’époque de « container » puisque la francisation du mot « conteneur » n’a été imposé qu’en 1977 par le circulaire du 15 septembre 1977 (JO 24 sept. 1977, NC p.6077). 9 Le BIC a été fondé en 1933 par la Chambre de Commerce Internationale pour sensibiliser les milieux d’affaires au développement des transports internationaux. Il réunit sur un plan mondial toutes les parties concernées par la conteneurisation et le transport intermodal : fabricants, transporteurs, loueurs, chargeurs, transitaires etc. 10 WAROT, L’avènement du container dans le trafic maritime, DMF 1951, p 263 11 RODIERE, op.cit. 12 RODIERE, Traité général de droit maritime, tome 2, 1968 13 Article 1c de la CCC.
 9. 9. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 9 LLee tteerrmmee ""ccoonntteenneeuurr"" ccoommpprreenndd ééggaalleemmeenntt «« lleess aacccceessssooiirreess eett ééqquuiippeemmeennttss dduu ccoonntteenneeuurr sseelloonn ssaa ccaattééggoorriiee,, àà ccoonnddiittiioonn qquu''iillss ssooiieenntt ttrraannssppoorrttééss aavveecc llee ccoonntteenneeuurr mmaaiiss nnee ccoommpprreenndd ppaass lleess vvééhhiiccuulleess,, lleess aacccceessssooiirreess oouu ppiièècceess ddééttaacchhééeess ddeess vvééhhiiccuulleess,, nnii lleess eemmbbaallllaaggeess.. LLeess ccaarrrroosssseerriieess aammoovviibblleess ssoonntt aassssiimmiillééeess aauuxx ccoonntteenneeuurrss.. »» AAuuttaanntt ddee ddééffiinniittiioonnss rraammèènneenntt cceeppeennddaanntt àà cceettttee «« bbooîîttee »» rreeccttaanngguullaaiirree qquuii,, ggrrââccee àà sseess aaddaappttaattiioonnss ppeerrmmeetttteenntt ddee ttrraannssppoorrtteerr ttoouutt oouu pprreessqquuee.. LLaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurr eett lleeuurr ssppéécciiaalliissaattiioonn oonntt ppeerrmmiiss dd''ooppttiimmiisseerr lleeuurr uuttiilliissaattiioonn.. BB -- LLeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss DDaannss lleess aannnnééeess 5500,, ll’’oonn ddiissttiinngguuaaiitt ttrrooiiss ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss :: lleess ccoonntteenneeuurrss «« oorrddiinnaaiirreess »»,, lleess ccoonntteenneeuurrss «« ppoouurr lliiqquuiiddeess »» eett lleess ccoonntteenneeuurrss «« ssppéécciiaalliissééss »»1144 .. LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr eett llaa pprrooggrreessssiioonn ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn oonntt ffaaiitt aappppaarraaîîttrree aauuttaanntt ddee ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss qquuee ll’’eexxiiggee llaa nnaattuurree oouu llaa ffoorrmmee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee.. 11 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ddrryy CCee ssoonntt ddeess ccoonntteenneeuurrss ccoonnççuuss ppoouurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ggéénnéérraalleess ccoonnddiittiioonnnnééeess eenn ccaarrttoonnss,, ffûûttss oouu ppaalleetttteess oouu eennccoorree eenn vvrraaccss.. IIllss ssee ccaarraaccttéérriisseenntt ppaarr uunn ttooiitt ffeerrmméé,, ddeess ppaarrooiiss llaattéérraalleess eett ddeess eexxttrréémmiittééss rriiggiiddeess eett ssoonntt ééqquuiippééss ddee ppoorrttee àà uunnee eexxttrréémmiittéé.. ((ffiigg..11 eett 22)) 22 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss vveennttiillééss 14 WAROT, id.
 10. 10. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 10 CCee ssoonntt ddeess ccoonntteenneeuurrss àà uussaaggee ggéénnéérraall ddoonntt llaa ssuurrffaaccee ddee vveennttiillaattiioonn nnaattuurreellllee aa ééttéé aauuggmmeennttééee ppaarr ll’’oouuvveerrttuurree dd’’oorriiffiicceess ddee vveennttiillaattiioonn ddaannss lleess llooggeerroonnss.. IIllss sseerrvveenntt ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt dd’’aaiill ppaarr eexxeemmppllee.. ((ffiigg..33)) 33 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ooppeenn ttoopp CCee ssoonntt lleess ccoonntteenneeuurrss àà ttooiittss oouuvveerrttss.. LLaa ddiifffféérreennccee aavveecc lleess ccoonntteenneeuurrss ddrryy eesstt llee ttooiitt qquuii eesstt rreemmppllaaccéé ppaarr uunnee bbââcchhee oouu uunnee ppaarrooii rriiggiiddee aammoovviibbllee ppoouurr ffaacciilliitteerr llee cchhaarrggeemmeenntt eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt vveerrttiiccaall.. ((ffiigg..44)) 44 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ppllaatteess--ffoorrmmeess àà ppaarrooiiss llaattéérraalleess oouuvveerrtteess CCee ssoonntt lleess ffllaattss ccoonnssttiittuuééss dd’’uunnee aarrmmaattuurree ddee bbaassee ssaannss ppaarrooiiss llaattéérraalleess qquuii ssoonntt uuttiilliissééss ccoommmmee ppllaattee ffoorrmmee ddee cchhaarrggee ssuurr lleess nnaavviirreess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ffrraaggiilleess eett eennccoommbbrraanntteess.. ((ffiigg..55)) 55 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ffrriiggoorriiffiiqquueess oouu rreeeeffeerr CCee ssoonntt ddeess ccoonntteenneeuurrss tthheerrmmiiqquueess ((ppaarrooiiss iissoollééeess)) qquuii ssoonntt mmuunniiss ddee ddiissppoossiittiiffss ddee rrééffrriiggéérraattiioonn eett ddee cchhaauuffffaaggee.. LLeess ccoonntteenneeuurrss ffrriiggoo ppeeuuvveenntt êêttrree ssooiitt aalliimmeennttééss eenn ccoouurraanntt éélleeccttrriiqquuee ppaarr lleeuurr pprroopprree iinnssttaallllaattiioonn ssooiitt ppaarr ll’’iinnssttaallllaattiioonn dduu nnaavviirree oouu dduu tteerrmmiinnaall ppoorrttuuaaiirree.. ((ffiigg..66))
 11. 11. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 11 66–– LLeess ccoonntteenneeuurrss cciitteerrnneess CCee ssoonntt lleess ccoonntteenneeuurrss ddeessttiinnééss aauu ttrraannssppoorrtt ddee lliiqquuiiddee eett ssuubbssttaanncceess ggaazzeeuusseess.. ((ttaannkk ccoonnttaaiinneerr)).. IIllss ssoonntt ccoommppoossééss ddee llaa cciitteerrnnee eett ddee ll’’oossssaattuurree.. ((ffiigg..77)) PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss AAffiinn ddee ppoouuvvooiirr aassssuurreerr ssoonn rrôôllee ddaannss lleess ttrraannssppoorrttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, llee ccoonntteenneeuurr ddooiitt ppoouuvvooiirr êêttrree ttrraannssppoorrttéé iinnddiifffféérreemmmmeenntt ppaarr llaa rroouuttee,, ppaarr lleess rraaiillss oouu ppaarr llaa mmeerr eett êêttrree iiddeennttiiffiiaabbllee àà ttoouutteess lleess ééttaappeess ddee llaa cchhaaîînnee ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee ssuuccccèèss dduu ccoonntteenneeuurr rrééssiiddee ddaannss llaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn.. AA –– LLeess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn LL’’OOrrggaanniissaattiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee NNoorrmmaalliissaattiioonn ((II..SS..OO..)) aa ccooddiiffiiéé llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess ccoonnttaaiinneerrss ssoouuss lleess nnoorrmmeess IISSOO 666688 eett IISSOO 11449966.. CCeess nnoorrmmeess ccoonncceerrnneenntt nnoonn sseeuulleemmeenntt lleess ddiimmeennssiioonnss iinnttéérriieeuurreess eett eexxttéérriieeuurreess ddeess ccoonntteenneeuurrss mmaaiiss ééggaalleemmeenntt lleess rrèègglleess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa mmaannuutteennttiioonn,, dduu ggeerrbbaaggee eett dduu ttrraannssppoorrtt.. 11 –– LLeess ddiimmeennssiioonnss dduu ccoonntteenneeuurr LLaa nnoorrmmee IISSOO ppeerrmmeett ddee ssttaannddaarrddiisseerr llaa ddiimmeennssiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss eenn cciirrccuullaattiioonn ddaannss llee mmoonnddee.. PPlluussiieeuurrss ddiimmeennssiioonnss ssoonntt eenn sseerrvviiccee1155 mmaaiiss cceerrttaaiinneess ccaattééggoorriieess tteennddeenntt àà ddiissppaarraaîîttrree llaaiissssaanntt eesssseennttiieelllleemmeenntt llaa ppllaaccee aauuxx ccoonntteenneeuurrss ddee 2200 ppiieeddss eett 4400 ppiieeddss ddoonntt lleess ddiimmeennssiioonnss sseerroonntt rrééssuummééeess ddaannss lleess ttaabblleeaauuxx ccii--aapprrèèss.. LL’’uunniittéé ddee mmeessuurree ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ll’’EEVVPP 15 Il y a des conteneurs maritimes de 50, 48, 45, 43, 30 et 24 pieds.
 12. 12. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 12 ((EEqquuiivvaalleenntt VViinnggtt PPiieeddss)) oouu eenn aannggllaaiiss TTEEUU ((TTwweennttyy EEqquuiivvaalleenntt UUnniitt)) qquuii ccoorrrreessppoonndd àà uunn ccoonntteenneeuurr ddee 2200 ppiieeddss.. TTaabblleeaauu 11 -- DDiimmeennssiioonnss eexxttéérriieeuurreess mmaaxxiimmaalleess 11 ppiieedd == 330044,,88 mmmm -- 11 iinncchh == 2255,,44 mmmm TTaabblleeaauu 22 -- DDiimmeennssiioonnss iinnttéérriieeuurreess mmiinniimmaalleess1166 LLoonngguueeuurr LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr mmmm mmmm mmmm 2200 ppiieeddss 55 886677 22 333300 22 335500 4400 ppiieeddss 1111 999988 22 333300 22 335500 TTaabblleeaauu 33 -- OOuuvveerrttuurree mmiinniimmuumm ddeess ppoorrtteess1177 LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr mmmm mmmm 2200 ppiieeddss 22 228866 22 226611 4400 ppiieeddss 22 228866 22 226611 DD’’aauuttrreess nnoorrmmeess ssoonntt ééggaalleemmeenntt pprriisseess eenn ccoommppttee.. LLaa cchhaarrggee uuttiillee ppoouuvvaanntt êêttrree ssoouulleevvééee eenn ssaaiissiissssaanntt llee ccoonntteenneeuurr ppaarr lleess ccooiinnss IISSOO ssuuppéérriieeuurrss eesstt ddee 2244 ttoonnnneess ppoouurr lleess 2200 ppiieeddss eett ddee 2266 ttoonnnneess ppoouurr lleess 4400 ppiieeddss,, llaa hhaauutteeuurr dduu ppllaanncchheerr ((mmaarrcchhee)) ddee116600 mmmm eett ll’’ééppaaiisssseeuurr ddee 2288//3300 mmmm.. LLaa mmaassssee bbrruuttee eett llaa ttaarree ddooiivveenntt ééggaalleemmeenntt ffiigguurreerr ssuurr llee ccoonntteenneeuurr.. 16 Dans la pratique, la largeur est de 2350mm et la longueur de 2590mm. 17 Dans la pratique les portes font 2 340mm en largeur et 2 280 mm en hauteur. LLoonngguueeuurr LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr mmmm FFtt iinn mmmm FFtt iinn mmmm FFtt iinn 2200 ppiieeddss 66 005588 1199 1100,,55 22 443388 88 00 22 559911 88 66 4400 ppiieeddss 1122 119922 4400 00 22 443388 88 00 22 559911 88 66
 13. 13. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 13 22 -- LLeess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn LLee ppllaanncchheerr :: eenn bbooiiss dd’’uunnee ééppaaiisssseeuurr ddee 2288mmmm,, rrééssiissttee aauu ppaassssaaggee ddee cchhaarriioottss ddee pplluuss ddee 55tt.. LL’’aarrmmaattuurree :: ccoonnssttiittuuééee ddee ccaaddrree eenn aacciieerr ddee 55mmmm,, ppeerrmmeett ddee ssuuppppoorrtteerr llee ppooiiddss ddee 55 aauuttrreess ccoonntteenneeuurrss ppoossééss ppaarr--ddeessssuuss,, ssooiitt uunnee mmaassssee ddee pplluuss ddee 112255 tt,, rreeppoossaanntt uunniiqquueemmeenntt ssuurr lleess 44 ccooiinnss dduu ccoonntteenneeuurr.. LLee ttooiitt :: eenn aacciieerr,, ééppaaiiss ddee 11,,55mmmm ddooiitt ppoouuvvooiirr ssuuppppoorrtteerr uunnee cchhaarrggee ddee 330000 kkgg ssuurr uunnee ssuurrffaaccee ddee 6600 ccmmxx3300 ccmm ((ssooiitt llee ppooiiddss ddee 33 oouu 44 ddoocckkeerrss)) ssaannss ssuubbiirr aauuccuunnee aallttéérraattiioonn.. LLeess ppiièècceess ddee ccooiinn :: LLaa ppaarrttiiccuullaarriittéé ddeess ccoonnttaaiinneerrss rrééssiiddee ddaannss ll’’aaddooppttiioonn ddeess ppiièècceess ddee ccooiinn oouu «« ccooiinnss IISSOO »».. CChhaaccuunn ddeess hhuuiitt ccooiinnss dduu ccoonnttaaiinneerr eesstt ééqquuiippéé dd’’uunn ccuubbee eenn aacciieerr ppeerrccéé ssuurr ttrrooiiss ccôôttééss aajjuussttéé aauu mmiilllliimmèèttrree pprrèèss eett ddoonntt lleess ddiimmeennssiioonnss ssoonntt lleess ddiimmeennssiioonnss eett llaa ppoossiittiioonn ssoonntt lleess mmêêmmeess ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee.. ((vvooiirr ffiigg..88)).. ffiigg..88 -- LLee ccooiinn iissoo AAvveecc lleess ddiimmeennssiioonnss eett lleess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn,, llee nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn rreepprréésseennttee llee ttrrooiissiièèmmee ppiilliieerr ddee llaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn..
 14. 14. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 14 BB –– LLee NNuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn oouu aallpphhaa--ccooddeess IISSOO LLee BBIICC aa pprrooppoosséé ddèèss 11996699 uunn ccooddee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess ccoonntteenneeuurrss.. CCee ccooddee aa ééttéé nnoorrmmaalliisséé ppaarr ll’’IISSOO ssoouuss llaa ddéénnoommiinnaattiioonn ddee IISSOO 66334466 -- CCoonntteenneeuurrss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess -- ccooddaaggee,, iiddeennttiiffiiccaattiioonn eett mmaarrqquuaaggee.. EExxeemmppllee ddee ccooddee IISSOO :: DDVVRRUU 559900002200 33.. CChhaaqquuee ccoonntteenneeuurr eesstt rreeppéérréé ppaarr uunn nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn qquuii lluuii eesstt pprroopprree ttoouutt aauu lloonngg ddee ssoonn eexxiisstteennccee.. CCee nnuumméérroo eesstt ccoonnssttiittuuéé :: dd’’uunn ccooddee ddee pprroopprriiééttaaiirree oouu ooppéérraatteeuurr ddee 44 lleettttrreess1188 ((MMCCLLUU,, MMAAEEUU,, DDVVRRUU,, TTRRKKUU eettcc..)) dd’’uunn nnuumméérroo ddee sséérriiee ddee 66 cchhiiffffrreess aarraabbeess dd’’uunn cchhiiffffrree dd’’aauuttooccoonnttrrôôllee ddeessttiinnéé àà vvaalliiddeerr ll’’eexxaaccttiittuuddee ddee ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt eett llaa ttrraannssmmiissssiioonn ddee ddoonnnnééeess SSeeuullss lleess ccooddeess IISSOO eennrreeggiissttrrééss aauupprrèèss dduu BBIICC ppeeuuvveenntt êêttrree uuttiilliissééss ccoommmmee mmaarrqquuee dd’’iiddeennttiittéé uunniiqquuee ddeess ccoonntteenneeuurrss ddaannss ttoouuss lleess ddooccuummeennttss ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall eett ddee ddééccllaarraattiioonn eenn ddoouuaannee.. MMaallggrréé lleess ccrriittiiqquueess ssuurr ll’’iinnccoommppaattiibbiilliittéé ddee llaa ddiimmeennssiioonn iinnttéérriieeuurree ddeess ccoonntteenneeuurrss sseelloonn lleess nnoorrmmeess IISSOO aavveecc lleess cchhaarrggeess uunniittaaiirreess ((eexx :: ppaalleetttteess)),, lleess eeffffoorrttss ppoorrttééss ddaannss llaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn ccoonnttrriibbuueenntt aaccttiivveemmeenntt ddaannss llee ddéévveellooppppeemmeenntt iinncceessssaanntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. FFaaccee àà cceett eessssoorr,, lleess aauuttrreess 18 La dernière lettre est le U pour tous les conteneurs de fret. J pour les équipements détachables de conteneurs. Z pour les remorques ou châssis pour conteneur.
 15. 15. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 15 iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss àà ssaavvooiirr lleess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss oonntt dduu ss’’aaddaapptteerr ppoouurr ssuuiivvrree llaa mmuuttaattiioonn eenn ccoouurrss SSeeccttiioonn 22 –– LLeess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss PPoouurr ssaattiissffaaiirree lleess eexxiiggeenncceess ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn,, ll’’iinndduussttrriiee mmaarriittiimmee eennttrree aaccttuueelllleemmeenntt ddaannss uunnee èèrree ddee mmuuttaattiioonn vveerrss llee ggiiggaannttiissmmee qquuii nn’’eesstt ppaass ssaannss ccoonnssééqquueenncceess ssuurr lleess iinnssttaallllaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess mmoonnddiiaalleess.. PPaarraaggrraapphhee 11-- LLee ggiiggaannttiissmmee ddeess nnaavviirreess ppoorrttee-- ccoonntteenneeuurrss LLeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, ddééssiiggnnééss ééggaalleemmeenntt ppaarr llee tteerrmmee aannggllaaiiss «« cceelllluullaarr sshhiippss »» ssoonntt ddeess nnaavviirreess qquuii ssee ccaarraaccttéérriisseenntt ppaarr lleeuurrss iinnssttaallllaattiioonnss ssppéécciiffiiqquueess.. IIllss ssoonntt ppoouurrvvuuss ddee ccaalleess,, mmuunniieess ddee gglliissssiièèrreess ((CCeellllss)) eett ssoonntt ddoottééss ddee ssyyssttèèmmeess ppaarrttiiccuulliieerrss ddee ssaaiissiissssaaggee eett dd’’aarrrriimmaaggee eenn cceelllluulleess.. PPlluussiieeuurrss ggéénnéérraattiioonnss ssee ssoonntt ssuuccccééddééss ddeeppuuiiss llee pprreemmiieerr ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss «« TThhee IIddeeaall XX »»,, iinnaauugguurréé eenn 11995566.. LLaa fflloottttee ddee ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss rreepprréésseennttee aauujjoouurrdd’’hhuuii 8899%% dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee lliiggnnee1199 .. AA –– LL’’éémmeerrggeennccee ddeess VVeerryy LLaarrggee CCoonnttaaiinneerr SShhiippss ((VVLLCCSS)) LLee ttaabblleeaauu nn°°44 ccii ddeessssuuss mmoonnttrree qquuee lleess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss oonntt ttoouujjoouurrss eeuu uunnee ccaappaacciittéé pplluuss oouu mmooiinnss iimmppoorrttaannttee mmaaiiss llee ccoonnssttaatt ddee cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess eesstt ssaannss ddoouuttee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee nnaavviirreess ddee pplluuss eenn pplluuss vvaasstteess.. LL’’hheeuurree eesstt aauuxx VVLLCCSS cc’’eesstt àà ddiirree lleess nnaavviirreess ddee pplluuss ddee 77550000 EEVVPP.. 11 –– LL’’éévvoolluuttiioonn ddee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn 19 JMM du 20 mai 2005
 16. 16. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 16 DDaannss lleess aannnnééeess 11997700,, llaa ttaaiillllee mmooyyeennnnee ddeess ppoorrtteess ccoonntteenneeuurrss ééttaaiitt ddee 22000000 EEVVPP.. UUnnee ttrreennttaaiinnee dd’’aannnnééeess pplluuss ttaarrdd,, nnoouuss eenn ssoommmmeess àà llaa mmooyyeennnnee ddee 66000000 EEVVPP.. CCeerrtteess,, llaa ccaattééggoorriiee ddoommiinnaannttee rreessttee cceellllee ddeess nnaavviirreess eennttrree 11000000 eett 33999999 EEVVPP2200 ccaarr iillss ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr llee ttrraannssbboorrddeemmeenntt,, lleess lliiaaiissoonnss rrééggiioonnaalleess eett cceerrttaaiinneess rroouutteess iinntteerrccoonnttiinneennttaalleess.. NNééaannmmooiinnss,, oonn aassssiissttee aaccttuueelllleemmeenntt àà ddeess ccoommmmaannddeess ddee nnaavviirreess ddee pplluuss eenn pplluuss ggiiggaanntteessqquueess.. LLee ccaannaall ddee PPaannaammaa aa ttoouujjoouurrss ééttéé llaa rrééfféérreennccee eenn mmaattiièèrree ddee ttaaiillllee ddee nnaavviirree.. DDaannss lleess aannnnééeess 8800,, oonn ddiissttiinngguuaaiitt lleess «« PPaannaammaaxx »» ppaarr lleeuurr ggaabbaarriitt qquuii nnee ppoouuvvaaiitt ddééppaasssseerr llaa llaarrggeeuurr dduu ccaannaall ddee PPaannaammaa ((mmaaxxiimmuumm ddee 3322,,2266 mm))2211 .. AAuu ccoouurrss ddeess aannnnééeess 9900,, oonn aassssiissttaaiitt àà ll’’éémmeerrggeennccee ddeess «« OOvveerrppaannaammaaxx »» ((4422,,8800mm ddee llaarrggeeuurr)) ppoouuvvaanntt ccoonntteenniirr jjuussqquu’’àà 88000000 EEVVPP eett cceellaa sseemmbbllee ddéérriissooiirree ddeevvaanntt lleess pprroojjeettss ddee pplluuss ddee 1100 000000 vvooiirree 1122 000000 àà 1188 000000 EEVVPP qquuii ssoonntt aaccttuueelllleemmeenntt ddéévveellooppppééss ((aannnnoonnccééss vveerrss 22001100)) aavveecc lleess «« MMaallaaccccaammaaxx »» ppaarr rrééfféérreennccee aauu ddééttrrooiitt ddee MMaallaaccccaa2222 .. TTaabblleeaauu 44 –– LLeess ggéénnéérraattiioonnss ddee nnaavviirreess PPrreemmiièèrree ggéénnéérraattiioonn ((11995566--11997700)) LLoonngguueeuurr TTiirraanntt dd’’eeaauu EEVVPP -- CCoonnvveerrtteedd CCaarrggoo VVeesssseell -- CCoonnvveerrtteedd TTaannkkeerr 113355 mm 220000 mm << 99 mm 550000 880000 DDeeuuxxiièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((11997700--11998800)) CCeelllluullaarr CCoonnttaaiinneerrsshhiipp 221155 mm 1100 mm 11 000000-- 22 550000 20 Selon les études de l’INRETS, les navires entre 1000 et 3999 EVP représentent 47% de la flotte de porte- conteneurs en services et 61 % des EVP transportés. In Synthèse Isemar, fév.2003 21 Largeur correspondant à un navire de 4800 EVP maximum. 22 Le détroit de Malacca est l'une des voies de navigation stratégique les plus importantes du monde qui présente en effet un intérêt crucial. Ce détroit relie l'Océan Indien à la mer de Chine méridionale et constitue de ce fait une artère par laquelle transite une grande part du commerce mondial.
 17. 17. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 17 TTrrooiissiièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((11998800--11998888)) PPaannaammaaxx CCllaassss 225500 mm 229900 mm 1111--1122 mm 33 000000-- 44 000000 QQuuaattrriièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((11998888--22000000)) PPoosstt PPaannaammaaxx 227755 mm 330055 mm 1111--1133 mm 44 000000-- 55 000000 CCiinnqquuiièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((22000000 -- ????)) -- PPoosstt PPaannaammaaxx pplluuss -- NNaaww PPaannaammaaxx -- MMaallaaccccaammaaxx 333355 mm 338855 mm 339966 mm 1133 -- 1144 mm 1155 mm 55 000000-- 88 000000 1100 000000-- 1122 000000 jjuussqquu’’àà 1188 000000 SSoouurrccee :: -- JJeeaann--PPaauull RRooddrriigguuee –– DDeepptt ooff EEccoonnoommiiccss && GGeeooggrraapphhyy –– HHooffssttrraa UUnniivveerrssiittyy iinn BB..DDrreeyyeerr ppoouurr llee CCEECCEE TTPP22 22000055 -- AAmmeerriiccaann sshhiippppeerr iinn SSyynntthhèèssee IIsseemmaarr fféévv..22000033 22 –– LLaa tteennddaannccee ddeess aarrmmeemmeennttss LL’’aaccqquuiissiittiioonn ddee nnaavviirreess ddee ggrraannddee ttaaiillllee eesstt uunnee tteennddaannccee cchheezz ttoouuss lleess aarrmmeemmeennttss.. LLeess pplluuss ggrraannddss ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss dduu mmoonnddee eenn sseerrvviiccee ssoonntt lleess CCSSCCLL AAssiiaa eett CCSSCCll EEuurrooppee ddee llaa CCSSCCll dd’’uunnee ccaappaacciittéé ddééccllaarrééee ddee 88 446688 EEVVPP eett llaa sséérriiee OOOOCCLL SShheennzzhheenn ddee ll’’OOOOCCll aavveecc 88 006633 EEVVPP.. SSuurr lleess pprriisseess ddee ccoommmmaannddeess eennrreeggiissttrrééeess eenn 22000044,, 116655 nnaavviirreess ssuurr 446644 ddééppaasssseenntt lleess 77550000 EEVVPP ddoonntt cceerrttaaiinnss aatttteeiiggnneenntt mmêêmmee 1100 000000 EEVVPP2233 .. LLaa ppaallmmee ddee pplluuss ggrraanndd ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss dduu mmoonnddee eesstt ddiiffffiicciillee àà aattttrriibbuueerr.. LL’’oonn ssaaiitt jjuussttee qquu’’àà ll’’hheeuurree aaccttuueellllee,, lleess pplluuss ggrraannddss aarrmmaatteeuurrss rriivvaalliisseenntt ddaannss llaa ttaaiillllee ddeess nnaavviirreess qquuii ddeevviieenntt pprreessqquuee uunn jjeeuu àà llaa mmooddee2244 .. CCeettttee «« ccoonnccuurrrreennccee »»,, iinncciittaanntt lleess aarrmmaatteeuurrss àà ccoommmmaannddeerr ddaavvaannttaaggee nn’’eesstt ppaass ssaannss ccoonnssééqquueennccee ssuurr ll’’ééqquuiilliibbrree ddee llaa fflloottttee ccoonntteenneeuurriissééee.. 23 Des navires de 10 000 EVP sont actuellement commandés par Maersk Sealand JMM du 26 nov.2004 p 23 24 Le Marin du 26 nov. 2004 p 7.
 18. 18. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 18 TTaabblleeaauu 55 -- LLeess 55 pprreemmiieerrss aarrmmeemmeennttss ccoonntteenneeuurriissééss aauu 11eerr jjaannvviieerr 22000044 RRAANNGG OOPPEERRAATTEEUURRSS EENN SSEERRVVIICCEE EENN CCOOMMMMAANNDDEE ttppll EEVVPP nnaavviirreess %% aaffffrrééttééss EEVVPP NNaavviirreess 11 MMaaeerrsskk SSLL++SSaaffmmaarriinnee 1122 556622 112299 992200 005511 335555 4444 115566 003300 3399 22 MMSSCC 77 885500 113399 553366 004400 221199 3399 117755 881166 2266 33 EEvveerrggrreeeenn 66 224422 996688 445544 883344 115588 2233 113311 884488 1188 44 PP&&OO NNeeddllllooyydd 55 660000 778811 441155 881177 115533 5544 112222 222266 2244 55 CCMMAA -- CCGGMM 44 222211 115566 331199 118800 115555 7788 113366 223399 1199 SSoouurrccee:: JJMMMM dduu 2266 nnoovv..22000044 pp 3344 BB –– VVeerrss uunnee ssuurrccaappaacciittéé ddee llaa fflloottttee ccoonntteenneeuurriissééee LLee ccaarrnneett ddee ppoorrttee ccoonntteenneeuurrss ddee ggrraannddee ttaaiillllee eesstt éénnoorrmmee.. LLee ccoonnssttaatt ddeess eexxppeerrttss ddee BBRRSS2255 eesstt qquuee llaa fflloottttee ccoonntteenneeuurriissééee pprrooggrreessssee eenn mmooyyeennnnee ddee 1100%% ppaarr aann eett qquuee llaa pprrooggrreessssiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eesstt rreessttééee ssttaabbllee aauuttoouurr ddee 77%% ppaarr aann cceess 1155 ddeerrnniièèrreess aannnnééeess2266 .. AAuu 11eerr jjaannvviieerr 22000055,, llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee ddee nnaavviirreess cceelllluullaarriissééss ccoommppttaaiitt 33336622 ppoorrttee ccoonntteenneeuurrss rreepprréésseennttaanntt uunnee ccaappaacciittéé ddee 77,,2299 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP2277 .. AA llaa mmêêmmee ppéérriiooddee,, lleess mmêêmmeess eexxppeerrttss rreecceennssaaiieenntt uunnee ccoommmmaannddee ddee 33,,99 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP rreepprréésseennttaanntt 5533%% ddee llaa ccaappaacciittéé ddee llaa fflloottttee eexxiissttaannttee2288 .. TToouujjoouurrss àà lleeuurrss ddiirreess,, llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee cceelllluullaarriissééee ddeevvrraaiitt aatttteeiinnddrree 1100,,88 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP eenn 220000882299 .. AAuu vvuu ddee cceess ssttaattiissttiiqquueess,, oonn ppeeuutt ccoonncclluurree aaiisséémmeenntt qquuee llaa mmuuttaattiioonn vveerrss llee ggiiggaannttiissmmee eesstt eenn mmaarrcchhee.. LL’’aauuggmmeennttaattiioonn ddee llaa ttaaiillllee ddeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss eesstt ccoonnssttaannttee eett lleess aauuttoorriittééss ppoorrttuuaaiirreess,, ccoommmmee lleess ggrroouuppeess ddee mmaannuutteennttiioonn 25 Barry Rogliano Salles 26 JMM du 26 nov.2004 p 19 27 JMM du 20 mai 2005 28 idem 29 idem
 19. 19. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 19 iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ddooiivveenntt ss’’aaddaapptteerr ppoouurr rreecceevvooiirr cceess nnaavviirreess eett rreesstteerr ccoommppééttiittiiff ssuurr llee mmaarrcchhéé mmoonnddiiaall.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– UUnnee nnéécceessssiittéé dd’’aaddaappttaattiioonn ddeess ppoorrttss àà ccoonntteenneeuurrss IIll eesstt iinnddéénniiaabbllee qquuee ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ddeess VVLLCCSS sseerraaiitt aaccccoommppaaggnnééee dd’’uunnee éévvoolluuttiioonn ddeess ppoorrttss eett dduu ssyyssttèèmmee ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. LLeess eexxppllooiittaannttss ddooiivveenntt iinnvveessttiirr ddeess ccaappiittaauuxx iimmppoorrttaannttss ppoouurr ddeess iinnssttaallllaattiioonnss eett ddeess ééqquuiippeemmeennttss ddee mmaannuutteennttiioonn ssppéécciiaalliissééss ((ggrruueess,, ppoorrttiiqquueess àà ccoonntteenneeuurrss,, nnoouuvveeaauu tteerrmmiinnaall eettcc..)) LLaa ccoonnccuurrrreennccee ddee pplluuss eenn pplluuss vviivvee eennttrree lleess tteerrmmiinnaauuxx eexxpplliiqquuee eennttrree aauuttrreess llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ppaayyssaaggee ppoorrttuuaaiirree ddeess ccoonntteenneeuurrss.. OOnn aassssiissttee àà ll’’éémmeerrggeennccee ddee ggrroouuppeess ddee mmaannuutteennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssppéécciiaalliissééss ddaannss llee ccoonntteenneeuurr3300 .. LLeess AAssiiaattiiqquueess ssee ttaaiilllleenntt uunnee ppllaaccee ddee cchhooiixx ddaannss ccee ddoommaaiinnee.. CCeess ggrroouuppeess ddee mmaannuutteennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ss’’iimmppllaanntteenntt ddaannss lleess zzoonneess àà ffoorrtt ppootteennttiieell ((eenn EEuurrooppee dduu NNoorrdd,, lleess ppoorrttss ddee llaa rroouuttee EEuurrooppee// EExxttrrêêmmee OOrriieenntt,, eenn AAssiiee dduu ssuudd eesstt,, eenn cchhiinnee,, ssuurr llaa ccôôttee oouueesstt ddee ll’’AAmméérriiqquuee dduu nnoorrdd)) ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ddeesssseerrttee ddeess ggrraannddss mmaarrcchhééss mmoonnddiiaauuxx.. CCeettttee eexxppaannssiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ss’’aaccccoommppaaggnnee dd’’uunnee rrééoorrggaanniissaattiioonn ddee llaa pprrooffeessssiioonn.. CCeerrttaaiinnss ppoorrttss,, ccoommmmee cceelluuii ddee RRootttteerrddaamm ppoossssèèddeenntt ddééjjàà lleess iinnffrraassttrruuccttuurreess ccaappaabblleess ddee ffaaiirree ffaaccee àà cceettttee éévvoolluuttiioonn mmaaiiss eenn ggéénnéérraall,, ttoouuss lleess ggrraannddss ppoorrttss oonntt ssooiitt ddeess pprroojjeettss ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ddee nnoouuvveeaauuxx tteerrmmiinnaauuxx ssooiitt ddeess ttrraavvaauuxx ddee ddrraaggaaggee ssooiitt ddeess iinnvveessttiisssseemmeennttss dd’’ééqquuiippeemmeennttss 30 exemple Eurogate, PSA, HPH etc.
 20. 20. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 20 TTaabblleeaauu 66 -- LLeess nnoouuvveeaauuxx tteerrmmiinnaauuxx eeuurrooppééeennss ((22000022--22001100)) TTeerrmmiinnaauuxx MMiissee eenn sseerrvviiccee CCaappaacciittéé AAmmsstteerrddaamm CCeerreess PPaarraaggoonn 22000022 00,,99 MM eevvpp HHaammbboouurrgg AAlltteerrvveeddeenn 22000033--22000044 11,,99 MM eevvpp RRootttteerrddaamm EEuurrooMMaaxx 22000044 22,,44 MM eevvpp AAnnvveerrss RRiivvee GGaauucchhee 22000044--22000066 55,,55 MM eevvpp HHaammbboouurrgg EEuurrooggaattee 22000044 00,,55 MM eevvpp LLee HHaavvrree PPoorrtt 22000000 22000044--22000066 11,,55 MM eevvpp FFlleessssiinngguuee WWeesstteerrsscchheellddee 22000066 22,,55 MM eevvpp BBrreemmeerrhhaavveenn CCTT44 22000077 22,,22 MM eevvpp RRootttteerrddaamm MMaaaassvvllaakkttee 22 22000088--22001100 88,,55 MM eevvpp WWiillhheellmmsshhaavveenn JJaaddee WWeesseerr 22001100 22,,33 MM eevvpp SSoouurrccee:: SSyynntthhèèssee IIsseemmaarr nnoovv..22000033 OOuuttrree AAttllaannttiiqquuee,, llee ppoorrtt ddee NNeeww YYoorrkk ss’’aaddaappttee aaiinnssii ppoouurr aaccccuueeiilllliirr ddeess nnaavviirreess ddee 44000000 àà 77000000 EEVVPP àà ll’’hhoorriizzoonn 22000055.. LLee bbuuddggeett eessttiimméé ppaarr lleess aauuttoorriittééss ppoorrttuuaaiirreess eesstt ddee 773322 mmiilllliioonnss UUSSDD3311 .. AA HHoonngg KKoonngg,, ll’’oonn aa eexxppéérriimmeennttéé lleess tteerrmmiinnaauuxx fflloottttaannttss3322 ppoouurr lliimmiitteerr lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss rreellaattiiffss àà ll’’aauuggmmeennttaattiioonn ccoonnssttaannttee ddee llaa ttaaiillllee ddeess nnaavviirreess.. OOnn éévvoolluuee ddoonncc vveerrss uunnee mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess ssttrruuccttuurreess ddee mmaannuutteennttiioonn uunn ppeeuu ppaarrttoouutt eett ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt eenn EEuurrooppee aaffiinn ddee ss’’aaddaapptteerr aauuxx nnoouuvveelllleess ccoonnddiittiioonnss dduu mmaarrcchhéé.. EEnn ttoouuss lleess ccaass,, llee bbuutt eesstt ddee rrééppoonnddrree àà llaa ccrrooiissssaannccee ddeess ttrraaffiiccss eett ddiissppoosseerr dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess ppoouurr lleess ttrrèèss ggrraannddss ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss.. LLee ttaabblleeaauu ssuuiivvaanntt mmoonnttrree qquuee llee ttrraaffiicc nnee cceessssee dd’’éévvoolluueerr ddaannss lleess ggrraannddss ppoorrttss dduu mmoonnddee.. TTaabblleeaauu 77 -- TTrraaffiicc eenn EEVVPP ddeess 55 ddeerrnniièèrreess aannnnééeess ddeess 1100 pprreemmiieerrss ppoorrttss mmoonnddiiaauuxx 31 Synthèse Isemar – fév.2003 32 Synthèse Isemar - fév.2003
 21. 21. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 21 PPoorrttss 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033 HHoonngg KKoonngg 1166 221100 779922 1188 009988 000000 1177 882266 000000 1199 114444 000000 2200 444499 000000 SSiinnggaappoouurr 1155 994444 779933 1177 008866 990000 1155 557711 110000 1166 994400 990000 1188 441100 550000 SShhaannggaaii 44 221166 000000 55 661133 000000 66 333344 440000 88 662200 000000 1111 229911 000000 SShheennzzhheenn 22 998866 000000 33 999933 000000 55 007766 000000 77 661133 775544 1100 664499 990000 PPuussaann 66 443399 558899 77 554400 338877 88 007722 881144 99 445533 335566 1100 336666 888811 KKaaoosshhssiiuunngg 66 998855 336611 77 442255 883322 77 554400 552255 88 449933 005522 88 884433 336655 LLooss AAnnggeelleess 33 882288 885522 44 887799 442299 55 118833 552200 66 110055 885577 77 117788 994400 RRootttteerrddaamm 66 334411 778833 66 227744 555566 66 009966 114422 66 550066 331111 77 110066 777788 HHaammbboouurrgg 33 773388 330077 44 224488 224477 44 668888 666699 55 337733 999999 66 113377 992266 AAnnvveerrss 33 661144 224466 44 008822 333344 44 221188 117766 44 777777 115511 55 444455 443377 SSoouurrccee:: JJMMMM dduu 2266 nnoovv..22000033,, pp 2244 LLaa ddeessccrriippttiioonn ddee ll’’éévvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee ddeess iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn nnoouuss aa ppeerrmmiiss dd’’aasssseeooiirr ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddaannss ssoonn ccoonntteexxttee aaccttuueell.. EEttaanntt aavvaanntt ttoouutt uunn oouuttiill aauu sseerrvviiccee ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, llee ccoonntteenneeuurr nnee ppeeuutt êêttrree éévvooqquuéé ssééppaarréémmeenntt ddee llaa «« ccaauussee »» qquu’’iill sseerrtt :: llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn ggéénnéérraall eett llee pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee.. CCHHAAPPIITTRREE IIII –– PPRRAATTIIQQUUEE AACCTTUUEELLLLEE DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN LL’’eessssoorr dduu ccoonntteenneeuurr ssee ppoouurrssuuiitt ddeeppuuiiss lleess aannnnééeess 6600 ooùù iill rreepprréésseennttaaiitt uunnee vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. PPaarraallllèèlleemmeenntt àà cceettttee éévvoolluuttiioonn,, oonn ssee rreenndd ccoommppttee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ddaannss lleess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. CCoommmmeenntt ss’’eexxpplliiqquuee ll’’aassssoocciiaattiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddeess ddeeuuxx ccoonncceeppttss?? PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill sseerraaiitt iinnttéérreessssaanntt ddee vvooiirr lleess aacctteeuurrss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss llaa pprraattiiqquuee..
 22. 22. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 22 SSeeccttiioonn II –– CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee LL’’eexxppaannssiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn ggéénnéérraall eett dduu ttrraannssmmaarriittiimmee eenn ppaarrttiiccuulliieerr ss’’eexxpplliiqquuee eenn ggrrooss ppaarr lleess aavvaannttaaggeess qquu’’oonn ttiirree ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ll’’««oouuttiill rrooii»» dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. QQuu’’eenntteenndd tt--oonn ppaarr ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, ttrraannssmmaarriittiimmee ?? PPaarraaggrraapphhee 11 -- DDééffiinniittiioonnss dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee CCoommmmee ppoouurr llee ccoonntteenneeuurr,, llee ddrrooiitt ffrraannççaaiiss nnee pprrooppoossee ppaass uunnee ddééffiinniittiioonn jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. PPlluussiieeuurrss ddééffiinniittiioonnss ssoonntt ddoonnnnééeess ppaarr ddiifffféérreenntteess eennttiittééss ddoonntt nnoouuss aalllloonnss ttiirreerr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ccoommmmuunneess.. AA –– UUnnee pplluurraalliittéé ddee ddééffiinniittiioonnss LLee DDaalllloozz pprréécciissee qquuee «« llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ccoonnssiissttee àà aacchheemmiinneerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vveerrttuu dd’’uunn ttiittrree uunniiqquuee eett eenn uuttiilliissaanntt aauu mmooiinnss ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ssoouummiiss àà ddeess rrééggiimmeess ddiifffféérreennttss.. »» LLee PPrr BBoonnnnaassssiieess ddééffiinniissssaaiitt llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ccoommmmee «« llee ttrraannssppoorrtt qquuii uuttiilliissee pplluussiieeuurrss mmooddeess ddiifffféérreennttss ddee ttrraannssppoorrtt,, llee pplluuss ssoouuvveenntt ddeeuuxx mmooddeess,, rroouuttiieerr eett mmaarriittiimmee oouu mmaarriittiimmee eett ffeerrrroovviiaaiirree,, mmaaiiss ggéérréé ppaarr uunn ooppéérraatteeuurr uunniiqquuee qquuii eenn pprreenndd llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee bboouutt eenn bboouutt eett qquuii ddéélliivvrree uunn ddooccuummeenntt uunniiqquuee ppoouurr ccoouuvvrriirr ll’’ooppéérraattiioonn.. »»
 23. 23. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 23 LLee mmaannuueell ddee llaa CCNNUUCCEEDD éénnoonnccee qquu’’iill yy aa ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall lloorrssqquu’’«« uunn ttrraannssppoorrtteeuurr uunniiqquuee pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa ttoottaalliittéé ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss eennttrree pplluussiieeuurrss mmooddeess,, dd’’uunn ppooiinntt àà uunn aauuttrree ssoouuss ssaa sseeuullee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. »» LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee GGeennèèvvee ssuurr llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall iinntteerrnnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddee 11998800 qquuii nn’’eesstt ppaass eennccoorree aapppplliiccaabbllee eenntteenndd ppaarr ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall iinntteerrnnaattiioonnaall «« llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eeffffeeccttuuéé ppaarr aauu mmooiinnss ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ddiifffféérreennttss,, eenn vveerrttuu dd''uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, àà ppaarrttiirr dd''uunn lliieeuu ssiittuuéé ddaannss uunn ppaayyss ooùù lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt pprriisseess eenn cchhaarrggee ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall jjuussqquu''aauu lliieeuu ddééssiiggnnéé ppoouurr llaa lliivvrraaiissoonn ddaannss uunn ppaayyss ddiifffféérreenntt..3333 »» UUnnee ddééffiinniittiioonn rréécceennttee aa ééggaalleemmeenntt rreetteennuu nnoottrree aatttteennttiioonn,, cceellllee ddee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee qquuii ddééffiinniitt llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ccoommmmee «« llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eennttrree ÉÉttaattss mmeemmbbrreess ppoouurr lleessqquueellss llee ccaammiioonn,, llaa rreemmoorrqquuee,, llaa sseemmii-- rreemmoorrqquuee ((aavveecc oouu ssaannss ttrraacctteeuurr)) llaa ccaaiissssee mmoobbiillee oouu llee ccoonntteenneeuurr dd''aauu mmooiinnss 2200 ppiieeddss uuttiilliisseenntt llaa rroouuttee ppoouurr llaa ppaarrttiiee iinniittiiaallee oouu tteerrmmiinnaallee dduu ttrraajjeett eett ppoouurr ll''aauuttrree ppaarrttiiee,, llee cchheemmiinn ddee ffeerr oouu llee fflleeuuvvee,, vvooiirree llaa vvooiiee mmaarriittiimmee lloorrssqquuee llaa ttrraavveerrssééee eexxccèèddee cceenntt kkiilloommèèttrreess àà vvooll dd''ooiisseeaauu..3344 »» LLeess ddééffiinniittiioonnss ssoonntt nnoommbbrreeuusseess nnééaannmmooiinnss,, eelllleess ccoonnvveerrggeenntt pplluuss oouu mmooiinnss vveerrss lleess mmêêmmeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess.. 33 Art.1 de la Convention des Nations-Unies sur le transport multimodal international de marchandises du 24 mai 1980. 34 Directive n° 92/106, arrêté du 21 février 1995, J.O du 7 mars.
 24. 24. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 24 BB -- CCaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall LLaa lleeccttuurree ccoommbbiinnééee ddeess ddééffiinniittiioonnss éévvooqquuééeess ccii--ddeessssuuss rrééssuummee llaa ddééffiinniittiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn qquuaattrree ppooiinnttss pprriinncciippaauuxx :: -- iinntteerrvveennttiioonn dd’’aauu mmooiinnss ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ddiifffféérreennttss -- ggeessttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr uunn ooppéérraatteeuurr «« uunniiqquuee »» qquuii sseerraa llee lliieenn eennttrree lleess ddiifffféérreennttss ttrraannssppoorrttss -- eennttiièèrree rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtt iinnccoommbbaanntt àà cceett ooppéérraatteeuurr uunniiqquuee -- ccoouuvveerrttuurree ddee ll’’eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss ppaarr uunn ddooccuummeenntt uunniiqquuee,, llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall PPaarr aaiilllleeuurrss,, ddiivveerrsseess eexxpprreessssiioonnss ssoonntt aauussssii uuttiilliissééeess ppoouurr qquuaalliiffiieerr ccee ttrraannssppoorrtt ddee bboouutt eenn bboouutt ddaannss llaa pprraattiiqquuee.. SSeelloonn ddeess ssiittuuaattiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess,, oonn ppaarrllee ddee ttrraannssppoorrtt ccoommbbiinnéé,, ddee ttrraannssppoorrtt mmiixxttee oouu ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrmmooddaall.. LLee tteerrmmee «« mmuullttiimmooddaall »» aa llee mméérriittee ddee rreeccoouuvvrriirr ttoouutteess cceess ssiittuuaattiioonnss.. DDaannss uunn bbuutt ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, oonn ddiissttiinngguuee llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee3355 ,, llee mmuullttiimmooddaall ttrraannssaaéérriieenn eett llee mmuullttiimmooddaall tteerrrreessttrree.. NNoottrree ttrraavvaaiill nnee ccoonncceerrnneerraa qquuee llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee qquuii eesstt «« uunn ttrraannssppoorrtt ddee bboouutt eenn bboouutt ffaaiitt ssaannss rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eett ddoonntt ll’’uunn ddeess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliisséé eesstt llee mmaarriittiimmee.. »» LLee tteerrmmee «« ttrraannssmmaarriittiimmee »» ffûûtt iinnvveennttéé ppaarr llee PPrr BBoonnnnaassssiieess lloorrss ddee llaa rrééuunniioonn ddee pprrééppaarraattiioonn ddeess ttrraavvaauuxx ddee ll’’IIMMTTMM eenn 11998888.. LL’’eexxppééddiittiioonn ssee ddééccoommppoossee llee 35 Le mot transmaritime fut inventé par le Pr Bonassies lors de la préparation du colloque de l’IMTM sur le transport multimodal en 1988.
 25. 25. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 25 pplluuss ssoouuvveenntt eenn uunn pprréé--aacchheemmiinneemmeenntt tteerrrreessttrree,, uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett uunn ppoosstt--aacchheemmiinneemmeenntt tteerrrreessttrree.. MMêêmmee ssii llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, àà ll’’ééppooqquuee ddééssiiggnnéé ppaarr «« ttrraannssppoorrtt mmiixxttee »»,, aa vvuu llee jjoouurr bbiieenn aavvaanntt llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn3366 ,, ssoonn ssuuccccèèss eesstt pprrooffoonnddéémmeenntt rraattttaacchhéé aauu ccoonntteenneeuurr eett sseess aavvaannttaaggeess.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLee ccoonntteenneeuurr aauu sseerrvviiccee dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall LLeess nnoommbbrreeuuxx aavvaannttaaggeess ttoouucchheenntt àà llaa ffooiiss llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr aaiinnssii qquuee ttoouutt aauuttrreess iinntteerrvveennaannttss iinnttéérreessssééss ppaarr ll’’eexxppééddiittiioonn.. MMaaiiss ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt nnee ccoonnffèèrree nnééaannmmooiinnss ppaass qquuee ddeess aavvaannttaaggeess.. AA –– LLeess aavvaannttaaggeess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn LLeess pprraattiicciieennss ss’’aaccccoorrddeenntt àà ddiirree qquuee pprreessqquuee ttoouutteess lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppeeuuvveenntt ffaaiirree ll’’oobbjjeett ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr.. LLaa mmuullttiipplliicciittéé ddeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurr eett lleeuurr ssppéécciiaalliissaattiioonn nnee ffaaiitt qquu’’ooppttiimmiisseerr ssoonn uuttiilliissaattiioonn àà llaa ggrraannddee ssaattiissffaaccttiioonn ddee sseess uuttiilliissaatteeuurrss.. 11 -- AAvvaannttaaggeess ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr -- LLee ccaarraaccttèèrree dd’’iinntteerrcchhaannggeeaabbiilliittéé dduu ccoonntteenneeuurr lluuii ppeerrmmeett dd’’êêttrree ttrraannssppoorrttéé ppaarr ttoouuss lleess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll ppeerrmmeett ddee rrééaalliisseerr ddeess cchhaaîînneess ddee ttrraannssppoorrtt ssaannss rruuppttuurree ddee cchhaarrggee aassssoocciiaanntt llaa mmeerr àà llaa rroouuttee,, llee rraaiill,, eett llee fflluuvviiaall 36 En 1876, la Court of Appeal britannique s’était prononcée sur ce qui était une opération de transport qui mettait en cause un transport maritime de Londres à Montréal, suivi d’un transport ferroviaire de Montréal à Toronto (Arrêt Morr v. Harris, 1876 1 A.C 318.)
 26. 26. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 26 dd’’ooùù llee rrôôllee iimmppoorrttaanntt qquu’’iill jjoouuee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee bboouutt eenn bboouutt.. LLee ccoonntteenneeuurr ffaacciilliittee ll’’eexxppééddiittiioonn ccaarr iill aassssuurree llee ppoorrttee àà ppoorrttee ii..ee ll’’aacchheemmiinneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee dduu lliieeuu ddee pprroodduuccttiioonn jjuussqquu’’aauu lliieeuu ddee ddiissttrriibbuuttiioonn.. CCeettttee nnoottiioonn ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eesstt iimmppoorrttaannttee eett ssoouurrccee ddee ddiivveerrggeennccee.. LLee PPrr BBoonnnnaassssiieess eessttiimmee «« qquu’’iill yy aa rruuppttuurree ddee cchhaarrggee ddaannss uunn ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, iinntteerrvveennaanntt aapprrèèss uunnee pphhaassee ‘‘’’rroouuttee’’’’ iimmpplliiqquuee uunnee mmaannuutteennttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett nnoonn dduu vvééhhiiccuullee.. »» IIll eesstt ccaattééggoorriiqquuee ssuurr llee ffaaiitt qquu’’iill yy aa ffoorrccéémmeenntt rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr ppuuiissqquuee llee ccoonntteenneeuurr nnee ppeeuutt êêttrree ppllaaccéé ssuurr llee nnaavviirree ssaannss mmaannuutteennttiioonn.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, dd’’aauuttrreess ddooccttrriinneess aavvaanncceenntt qquu’’«« eenn mmuullttiimmooddaall,, llaa rruuppttuurree ddee cchhaarrggee,, cc''eesstt llaa ssééppaarraattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddee ssoonn ccoonntteennaanntt,, cc''eesstt llee ddééppoottaaggee dduu ccoonntteenneeuurr oouu ddee llaa rreemmoorrqquuee...... »»3377 .. DDee ccee ffaaiitt,, iill nn’’yy aa ddoonncc ppaass rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr ccaarr llee cchhaannggeemmeenntt ddee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt nn’’iimmpplliiqquuee ppaass llee ddééppoottaaggee ddeess ccoonntteenneeuurrss.. CCee rraaiissoonnnneemmeenntt nnoouuss sseemmbbllee pplluuss aaddaappttéé ppuuiissqquuee,, ss’’iill yy aavvaaiitt eenn ccoouurrss ddee vvooyyaaggee uunnee ssééppaarraattiioonn pprréévvuuee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett ddee ssoonn uunniittéé ddee ttrraannssppoorrtt,, qquueell oorrggaanniissaatteeuurr ddee ttrraannssppoorrtt tteenntteerraaiitt eeffffeeccttiivveemmeenntt dd’’éémmeettttrree uunn ttiittrree uunniiqquuee ddee ttrraannssppoorrtt ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall??3388 -- EEnn ttaanntt qquu’’eemmbbaallllaaggee,, ssaa nnaattuurree rrééssiissttaannttee,, ssoonn ééttaanncchhééiittéé aaiinnssii qquuee ssaa ssoolliiddiittéé ppeerrmmeetttteenntt llaa pprrootteeccttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. SSaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn lluuii ppeerrmmeett dd’’êêttrree ssttoocckkéé,, ttrraannssppoorrttéé eenn rréédduuiissaanntt aauu mmaaxxiimmuumm llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeess qquuaalliittééss pprrooffiitteenntt àà llaa ffooiiss àà ll’’eexxppééddiitteeuurr qquu’’aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. 37 Bonnaud - Legal, Le transport multimodal et la logistique, Revue de droit commercial, maritime, aérien et des transports 2001, p 62 s. 38 ibid.
 27. 27. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 27 IIll yy aa àà ccee nniivveeaauu uunnee ffaacciilliittaattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn eett uunn ggaaiinn ddee tteemmppss pprréécciieeuuxx ddaannss llee tteemmppss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett ddaannss ll’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn dduu nnaavviirree ddaannss lleess ppoorrttss.. CCeellaa eennttrraaîînnee ffoorrccéémmeenntt uunn ggaaiinn ddaannss llee ccooûûtt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr rraappppoorrtt aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ccoonnvveennttiioonnnneell eett ppeerrmmeett ddaannss ccee ccaass ddeess ééccoonnoommiieess.. 22 –– AAvvaannttaaggeess dduu ttrraannssppoorrtteeuurr PPoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ffaaiitt qquuee ttoouutt oouu pprreessqquuee ppeeuutt ssee ccôôttooyyeerr ddaannss llee ccoonntteenneeuurr lluuii ppeerrmmeett dd’’éétteennddrree ssoonn aaccttiivviittéé àà ttoouutt ttrraannssppoorrtt àà ccoonnddiittiioonn nnééaannmmooiinnss ddee rreessppeecctteerr uunn bboonn sseennss ddaannss ll’’eemmppoottaaggee.. LLee ssyyssttèèmmee dd’’eemmppiilleemmeenntt ddeess bbooîîtteess ppeerrmmeett ssaa rreennttaabbiilliittéé ccaarr aauussssii bbiieenn eenn ccaallee qquu’’eenn ppoonnttééee,, llee ttaauuxx ddee rreemmpplliissssaaggee dduu nnaavviirree aauuggmmeennttee ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa mmaarrcchhaannddiissee,, eemmppoottééee cchheezz ll’’eexxppééddiitteeuurr eett ddééppoottééee cchheezz llee ddeessttiinnaattaaiirree,, vvooyyaaggee ddee mmaanniièèrree aannoonnyymmee,, ccee qquuii ppeeuutt rréédduuiirree lleess ppeerrtteess,, lleess ccaasssseess oouu lleess vvoollss mmaaiiss ccoommmmee oonn llee vveerrrraa ddaannss lleess iinnccoonnvvéénniieennttss,, cceellaa ppeeuutt êêttrree uunnee aarrmmee àà ddoouubbllee ttrraanncchhaanntt.. LL’’iinnvviioollaabbiilliittéé dduu ccoonntteenneeuurr ppoouurrrraaiitt êêttrree uunnee ggaarraannttiiee ddee ssééccuurriittéé ccoonnttrree lleess ppeerrtteess eett aavvaarriieess mmaaiiss ggaarraannttiiee ttoouutt ddee mmêêmmee ffrraaggiillee.. PPoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss ddee ggrrooss nnaavviirreess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,, iillss nnéécceessssiitteenntt mmooiinnss dd’’ééqquuiippaaggee qquuee cceeuuxx dd’’aannttaann ccee qquuii rréédduuiitt lleess ccooûûttss eenn ppeerrssoonnnneell ddee ll’’aarrmmaatteeuurr.. PPoouurr ttoouutteess lleess eennttiittééss iinnttéérreessssééeess,, nnoouuss ppoouuvvoonnss rrééssuummeerr lleess aavvaannttaaggeess eenn cceeccii :: rraappiiddiittéé,, ssûûrreettéé,, ppeerrffoorrmmaannccee,, ccooûûtt mmooiinnddrree,, aabbsseennccee ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee mmaaiiss ddeerrrriièèrree ccee ddééccoorr qquuii sseemmbbllee iiddyylllliiqquuee,, llee ccoonntteenneeuurr aa aauussssii sseess
 28. 28. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 28 iinnccoonnvvéénniieennttss,, pplluuss oouu mmooiinnss hhaannddiiccaappaannttss ppoouurr lleess éécchhaannggeess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. BB –– LLeess iinnccoonnvvéénniieennttss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn CCeess iinnccoonnvvéénniieennttss ppeeuuvveenntt êêttrree ééccoonnoommiiqquueess,, tteecchhnniiqquueess oouu jjuurriiddiiqquueess.. 11 –– IInnccoonnvvéénniieennttss ééccoonnoommiiqquueess EEnn pprreemmiieerr lliieeuu,, nnoouuss aavvoonnss vvuu qquuee ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt qquuee rreeqquuiieerrtt llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt éénnoorrmmee :: mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess ppoorrttss eett tteerrmmiinnaauuxx,, aaccqquuiissiittiioonn ddee ggrrooss nnaavviirreess.. LLee ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee ccooûûttee rreellaattiivveemmeenntt cchheerr eett ssoonn eennttrreettiieenn ddooiitt êêttrree aassssuurréé rréégguulliièèrreemmeenntt.. CCee ssoonntt lleess ppaayyss eenn ddéévveellooppppeemmeenntt qquuii ssee ttrroouuvveenntt ppéénnaalliissééss ppaarr cceettttee ssiittuuaattiioonn mmaannqquuee ddee mmooyyeennss ppoouurr ééqquuiippeerr lleess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss dd’’aappppaarreeiillss ddee lleevvaaggee ssppéécciiaauuxx ppoouurrttaanntt iillss nnee ppeeuuvveenntt éécchhaappppeerr aauu vveenntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn qquuii nnee cceessssee ddee ssoouufffflleerr.. PPoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ddééssééqquuiilliibbrree dduu fflluuxx ddee mmaarrcchhaannddiisseess iimmppoossaanntt ddeess ttrraannssppoorrttss ddee ccoonntteenneeuurrss vviiddeess ppeeuutt ccooûûtteerr ttrrèèss cchheerr eett ppoouurrttaanntt iinnéévviittaabbllee ddaannss bbiieenn ddeess ccaass.. 22 –– IInnccoonnvvéénniieennttss tteecchhnniiqquueess MMaallggrréé lleess ppooiinnttss ffoorrttss ddee ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, ddeess ddééggââttss ppeeuuvveenntt ssuurrvveenniirr ppaarr lleess rriissqquueess eenn mmeerr dd’’aauuttaanntt pplluuss qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss ssoonntt ppaarr eesssseennccee ttrraannssppoorrttééss eenn ppoonnttééee ssuurr lleess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss.. UUnn ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ssee ddééppllaacceerr jjuussqquu’’àà 6600 mmèèttrreess àà cchhaaqquuee rroouulliiss,, jjuussqquu’’àà 44 ffooiiss ppaarr mmiinnuuttee3399 .. IIll yy aa ddeess ppeerrtteess pprréévviissiibblleess eett cceeuuxx qquuii llee ssoonntt mmooiinnss oouu ppaass dduu ttoouutt.. 39 Bernard Dreyer, Technologie des transports multimodaux transmaritimes, pour le CECE TP2 2005
 29. 29. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 29 CCoonncceerrnnaanntt llaa pprreemmiièèrree ccaattééggoorriiee qquuii ttoouucchhee eennvviirroonn 7700%% ddeess ddééggââttss,, iill yy aa llee vvooll eett mmaannqquuaannttss,, ll’’aavvaarriiee ddee mmaannuutteennttiioonn eett dd’’eemmbbaallllaaggee ppaarr ddeessttrruuccttiioonn,, ffuuiittee oouu ééccrraasseemmeenntt,, ccoonnttaammiinnaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eennttrree eelllleess oouu eennccoorree lleess ddoommmmaaggeess ppaarr eeaauu aauuttrreess qquuee ppaarr llee mmaauuvvaaiiss tteemmppss ccoommmmee ll’’eeaauu ddoouuccee,, llaa bbuuééee ddee ccaallee …… CCoonncceerrnnaanntt llaa sseeccoonnddee ccaattééggoorriiee qquuii rreepprréésseennttee 3300 %% ddeess ppeerrtteess eennvviirroonn,, iill yy aa lleess nnaauuffrraaggeess,, lleess éécchhoouuaaggeess,, ll’’iinncceennddiiee,, llaa ccoolllliissiioonn,, llee sseeaauu ddee mmeerr eett llee mmaauuvvaaiiss tteemmppss.. CCeess ssttaattiissttiiqquueess mmoonnttrreenntt qquuee lleess ddoommmmaaggeess ppootteennttiieellss ssoonntt àà ppeeuu pprrèèss pprréévviissiibblleess.. 33 –– IInnccoonnvvéénniieennttss jjuurriiddiiqquueess DDaannss sseess ccoommmmeennttaaiirreess ddee ll’’aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn dduu 88 jjuuiinn 119999334400 ,, YYvveess TTaasssseell nnoottee qquuee «« llee ccoonntteenneeuurr eesstt sseeccrreett,, iinnaaddééqquuaatt ppaarrffooiiss eett dd’’uunnee cceerrttaaiinnee ffaaççoonn ccrriimmiinnooggèènnee.. »» SSeeccrreett ppaarrccee qquuee llaa pprréésseennttaattiioonn mmêêmmee dduu ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ffaaiirree ffiigguurree dd’’ «« ééccrraann »» eennttrree ccee qquu’’oonn vvooiitt eett lleess cchhoosseess eemmbbaarrqquuééeess4411 .. LLaa ffrraauuddee eesstt ddee ccee ffaaiitt ffaacciillee ppuuiissqquuee llee ccoonntteenneeuurr nnuumméérroo dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn qquuii sseeuull,, ppeerrmmeett dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ccoonntteenneeuurr,, nnee ddoonnnnee ppaass ddeess iinnddiiccaattiioonnss ddee ssoonn ccoonntteennuu.. LL’’iinnaaddééqquuaattiioonn ffaaiitt rrééfféérreennccee aauu ccaarraaccttèèrree ccllooss dduu ccoonntteenneeuurr qquuii ppeeuutt êêttrree ddoommmmaaggeeaabbllee àà llaa mmaarrcchhaannddiissee.. MMaaiiss ccoommmmee ll’’aauutteeuurr qquuii éémmeett lluuii--mmêêmmee ddeess rréésseerrvveess,, nnoouuss ppeennssoonnss aauussssii qquuee lleess ddééffaaiillllaanncceess ppoouuvvaaiieenntt rreelleevveerr ddee llaa qquuaalliittéé 40 Cass.com, 8 juin 1993, navire Neptune – Garnet, DMF 1994, p 359 41 ibid.
 30. 30. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 30 mmééddiiooccrree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu ppoouuvvaaiieenntt êêttrree rrééggllééeess oouu éévviittééeess ppaarr uunnee mmaaiinntteennaannccee ccoorrrreeccttee ddeess eennggiinnss.. SSaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee «« ccrriimmiinnooggèènnee »» rreellèèvvee dduu ffaaiitt qquuee ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddee vvéérriiffiieerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess,, dduuee àà llaa rraappiiddiittéé ddeess ooppéérraattiioonnss eett llaa mmuullttiittuuddee ddeess qquuaannttiittééss cchhaarrggééeess,, ppoouussssee àà ll’’iinnffrraaccttiioonn.. EEnn eeffffeett,, ddaannss llaa pprraattiiqquuee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’aassssiissttee qquu’’aauu ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss ssuurr llee nnaavviirree.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ddeevveennuuee uunnee vvéérriittaabbllee iinnssttiittuuttiioonn qquuii nnéécceessssiittee ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddee pplluussiieeuurrss aacctteeuurrss ppoouurr ttoouurrnneerr eeffffiiccaacceemmeenntt.. LLaa sseeccttiioonn ssuuiivvaannttee vvaa ss’’iinnttéérreesssseerr àà cceess eennttiittééss ddoonntt llaa ccooooppéérraattiioonn ffaaiitt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn uunn ssuuccccèèss.. SSeeccttiioonn 22 –– LLeess aacctteeuurrss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn LLee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall aa ttoouujjoouurrss vvuu ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddee pplluussiieeuurrss aacctteeuurrss dduu ffaaiitt ddee ll’’eennvveerrgguurree ddeess ooppéérraattiioonnss,, ddee ll’’ééllooiiggnneemmeenntt ddeess ppaarrttiieess,, ddeess iinnttéérrêêttss eenn jjeeuu eettcc.. PPlluussiieeuurrss ccoonnttrraattss eennttoouurreenntt ddee ccee ffaaiitt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: ccoonnttrraatt ddee ccoommmmiissssiioonn,, ccoonnttrraatt ddee ttrraannssiitt,, ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, ccoonnttrraatt dd’’aassssuurraannccee eettcc.. LL’’aavvèènneemmeenntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ll’’eessssoorr dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall aa ccoonndduuiitt cceerrttaaiinneess pprrooffeessssiioonnss àà ss’’aaddaapptteerr.. NNoouuss aalllloonnss éévvooqquueerr ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee ttrraannssiittaaiirree.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill ccoonnvviieenntt ddee mmeennttiioonnnneerr uunnee aaccttiivviittéé qquuii eesstt nnééee aavveecc llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, llee NNVVOOCCCC..
 31. 31. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 31 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess ttrraannssiittaaiirreess ffaaccee àà llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr LLee ttrraannssiittaaiirree eesstt uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt ddoonntt llaa mmiissssiioonn ccoonnssiissttee àà «« aassssuurreerr llaa ccoonnttiinnuuiittéé eennttrree ddeeuuxx ttrraannssppoorrttss ddiissttiinnccttss ddaannss llee ccaaddrree ssttrriicctt ddeess iinnssttrruuccttiioonnss rreeççuueess.. »» IIll eesstt ddoonncc uunn mmaannddaattaaiirree.. AA llaa ddiifffféérreennccee dduu ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt qquuii ssee cchhaarrggee ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddee llaa ttoottaalliittéé dduu ttrraannssppoorrtt,, llee ttrraannssiittaaiirree aassssuurree llaa rruuppttuurree ddee cchhaarrggee cc’’eesstt àà ddiirree qquu’’iill ffaaiitt ppaasssseerr llaa mmaarrcchhaannddiissee dd’’uunn mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt àà uunn aauuttrree eenn rreepprréésseennttaanntt llee mmaannddaanntt ssuurr lleess lliieeuuxx ddee rruuppttuurreess.. LL’’oobbjjeett mmêêmmee ddee ssaa ffoonnccttiioonn mmoonnttrree qquuee llee ttrraannssiittaaiirree eesstt pprrooffoonnddéémmeenntt ccoonncceerrnnéé ppaarr llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr.. AA –– LLeess ttrraannssiittaaiirreess,, ffrraaggiilliissééss ppaarr llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu mmuullttiimmooddaall CCoommmmee nnoouuss llee ssaavvoonnss,, llee ssuuccccèèss dduu ccoonntteenneeuurr rrééssiiddee ddaannss ll’’aabbsseennccee ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eennttrree ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt cc’’eesstt àà ddiirree qquu’’ee llaa mmaarrcchhaannddiisseess nnee ssuubbiitt aauuccuunnee mmaannuutteennttiioonn eennttrree ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ssuucccceessssiiffss.. CCee cchhaannggeemmeenntt aa eeuu ppoouurr ccoonnssééqquueennccee ddee vviiddeerr llee rrôôllee dduu ttrraannssiittaaiirree ddee ttoouutt ssoonn sseennss ppuuiissqquuee cceettttee aabbsseennccee ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee ffaaiitt qquu’’iill nn’’yy aa pplluuss dd’’ooppéérraattiioonnss pphhyyssiiqquueess àà ffaaiirree ssuurr llaa mmaarrcchhaannddiissee :: mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, éécchhaannttiilllloonnnnaaggee,, mmaarrqquuaaggee,, aannaallyysseess,, rreeccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, cceerrttiiffiiccaattiioonnss ddee mmaarrcchhaannddiisseess eettcc.. eett lleess ttrraannssiitt eenn ddoouuaanneess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonntteenneeuurr ssee lliimmiitteenntt àà ddeess ooppéérraattiioonnss ddee vvéérriiffiiccaattiioonnss ddee nnuumméérrooss ddee pplloommbbss.. CCeettttee rréévvoolluuttiioonn aauurraaiitt ppuu ssiiggnneerr llaa ddiissppaarriittiioonn ddeess ttrraannssiittaaiirreess dduu ffaaiitt qquuee lleeuurr rrôôllee ssee ssiittuuaaiitt jjuusstteemmeenntt aauuxx lliieeuuxx ooùù cceettttee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee ss’’eeffffeeccttuuaaiitt mmaaiiss aauu lliieeuu ddee ssee llaaiisssseerr mmoouurriirr àà ppeettiitt ffeeuu,, lleess mmeeiilllleeuurrss ddee llaa pprrooffeessssiioonn oonntt aaddaappttéé lleeuurr ssaavvooiirr--ffaaiirree àà llaa nnoouuvveellllee tteecchhnniiqquuee ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. BB –– LLeess mmuuttaattiioonnss ddee llaa ffoonnccttiioonn ddee ttrraannssiittaaiirree
 32. 32. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 32 LLeess ttrraannssiittaaiirreess aavvaaiieenntt llee cchhooiixx eennttrree ssuuiivvrree llee mmoouuvveemmeenntt eett ss’’aaddaapptteerr eett ddiissppaarraaîîttrree.. LLeeuurr ssaalluutt rrééssiiddaaiitt ddaannss llaa mmaaîîttrriissee tteecchhnniiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee ddeess ccoonntteenneeuurrss.. AAuu lliieeuu ddee ttrraaiitteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddoonncc,, lleess ttrraannssiittaaiirreess ttrraaiitteenntt ddééssoorrmmaaiiss llee ccoonntteenneeuurr.. LLeeuurr iinnttéérrêêtt ssee ssiittuuee ddaannss llaa mmaaîîttrriissee ddeess ttrraannssppoorrttss tteerrrreessttrreess ddee ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess eett llaa ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn dduu ffrreett ccoonntteenneeuurriisséé.. 11 –– LLaa mmaaîîttrriissee ddeess ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess CCeettttee ééttaappee ccoonncceerrnnee llee pprréé eett ppoosstt aacchheemmiinneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss qquuii ss’’eeffffeeccttuuee llaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss ppaarr vvooiiee tteerrrreessttrree.. LLeess ttrraannssiittaaiirreess oonntt ttoouutt iinnttéérrêêtt àà aammeenneerr àà lleeuurr cclliieenntt lleeuurrss pprroopprreess ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess ppoouurr éévviitteerr qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss dd’’aavvooiirr llee mmoonnooppoollee ssuurr llee ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss.. UUnnee vvéérriittaabbllee bbaattaaiillllee ss’’eexxeerrccee eennttrree lleess ttrraannssiittaaiirreess eett lleess aarrmmaatteeuurrss aayyaanntt ppoouusssséé cceess ddeerrnniieerrss àà ssee bbaattttrree ssuurr pplluussiieeuurrss ffrroonnttss ccaarr llaa «« bbaattaaiillllee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssee ggaaggnneerraa ddééssoorrmmaaiiss àà tteerrrree 4422 »».. PPaarr eexxeemmppllee ppoouurr llaa ssuupppprreessssiioonn ddeess ttaaxxeess ddiissccrriimmiinnaanntteess lloorrssqquuee llee ttrraannssiittaaiirree eeffffeeccttuuee llee «« mmeerrcchhaanntt hhaauullaaggee4433 »» oouu llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee «« bboouurrssee ddee ppoossiittiioonnnneemmeenntt »» qquuii rréédduuiisseenntt llee mmoouuvveemmeenntt àà vviiddee ddeess ccoonntteenneeuurrss eettcc..4444 .. MMaaiiss llaa lluuttttee nn’’eesstt ppaass qquuee tteecchhnniiqquuee,, eellllee eesstt aauussssii ccoommmmeerrcciiaallee 22 –– LLaa mmaaîîttrriissee dduu ffrreett ccoonntteenneeuurriisséé LLeess ttrraannssiittaaiirreess ddooiivveenntt ss’’iimmppoosseerr ppoouurr ggaarrddeerr lleeuurr cclliieennttèèllee ppuuiissqquuee cceerrttaaiinnss aarrmmaatteeuurrss ooppèèrreenntt ddee pplluuss eenn pplluuss ddiirreecctteemmeenntt aavveecc lleess cchhaarrggeeuurrss.. DDee ccee ffaaiitt,, lleess ttrraannssiittaaiirreess iinnvveessttiisssseenntt ddaannss lleess CCoonnttaaiinneerr FFrreeiigghhtt SSttaattiioonn ((CCFFSS)) ppoouurr ddéévveellooppppeerr lleeuurrss aaccttiivviittééss ddaannss lleess ooppéérraattiioonnss ddee ggrroouuppaaggee eett ddee ddééggrroouuppaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ccoonntteenneeuurrss.. 42 Cité par Bernard Dreyer, La fonction de transitaire et le transport multimodal, in Annales IMTM 1988. 43 Pré et post acheminement terrestre effectué par le transitaire pour le comte de son client chargeur. 44 Bernard Dreyer, op.cit.
 33. 33. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 33 LLee ssyyssttèèmmee ddee ggrroouuppaaggee ppeerrmmeett aauu ttrraannssiittaaiirree dd’’aacchheetteerr llee ffrreett ssuurr lleess lliiggnneess rréégguulliièèrreess eett ddee lleess ddééttaaiilllleerr aauu cchhaarrggeeuurr qquuii nn’’aarrrriivveenntt ppaass àà rreemmpplliirr uunn ccoonntteenneeuurr ccoommpplleett.. LLaa ccoolllleeccttee ddee ccee ffrreett ddee ggrroouuppaaggee aa ffaaiitt nnaaîîttrree uunnee aaccttiivviittéé nnoouuvveellllee àà llaaqquueellllee ss’’eesstt iinnttéérreesssséé llee ttrraannssiittaaiirree mmaaiiss aauussssii dd’’aauuttrreess iinntteerrvveennaannttss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, lleess aarrmmaatteeuurrss eeuuxx--mmêêmmee,, lleess cchhaarrggeeuurrss oouu eennccoorree ddee ssiimmpplleess eennttrreepprreenneeuurrss iinnttéérreessssééss ppaarr llee sseecctteeuurr ppoorrtteeuurr.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg ((OOwwnniinngg)) CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss LLeess NNVVOOCCCC ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee uunnee ccaattééggoorriiee nnoouuvveellllee dd’’iinntteerrvveennaannttss ddaannss llaa cchhaaîînnee ddee ttrraannssppoorrtt nnééee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. LL’’aaccttiivviittéé ddéébbaarrqquuee ddeess EEttaattss--UUnniiss ddaannss lleess aannnnééeess 6600 eett ll’’aappppeellllaattiioonn ddee NNVVOOCCCC eesstt ddoonnnnééee ppaarr llee SShhiippppiinngg AAcctt ddee 11998844 eett ccoonnssaaccrrééee ppaarr llaa RRéégglleemmeennttaattiioonn aamméérriiccaaiinnee ddee 11999900.. EEnn qquuooii ccoonnssiissttee cceettttee aaccttiivviittéé eett ccoommmmeenntt llaa qquuaalliiffiieerr jjuurriiddiiqquueemmeenntt.. AA –– AAnnaallyyssee ddee ll’’aaccttiivviittéé LL’’aaccttiivviittéé ddee NNVVOOCCCC eesstt uunnee aaccttiivviittéé ccoonnttrraaccttuueellllee.. LLaa ttrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee ddee ssoonn aappppeellllaattiioonn ddoonnnnee uunnee iiddééee ddee ssaa ffoonnccttiioonn :: uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii nn’’ooppèèrree ppaass ddeess nnaavviirreess mmaaiiss ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. EEnn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess,, lleess NNVVOOCCCC pprreennnneenntt eenn cchhaarrggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvuuee dd’’uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eenn ccoonntteenneeuurr aalloorrss qquu’’iillss nn’’oonntt ppaass ddee nnaavviirreess.. CCee ssoonntt ddeess «« aarrmmaatteeuurrss ddee ppaappiieerr 4455 »».. LLee NNVVOOCCCC ppeeuutt êêttrree iissssuu ddee ddiivveerrsseess ssttrruuccttuurreess.. 11 –– IIssssuu dd’’uunnee ssttrruuccttuurree aarrmmaattoorriiaallee LLeess aarrmmaatteeuurrss oonntt ccrrééee ddeess ssttrruuccttuurreess NNVVOOCCCC eenn lleeuurr sseeiinn ppoouurr ddiivveerrsseess rraaiissoonnss :: aaffiinn ddee ddiivveerrssiiffiieerr lleeuurrss aaccttiivviittééss ffaaccee àà llaa ffaaiibblleessssee ddee rreennddeemmeenntt iissssuu ddee llaa ggeessttiioonn ddeess nnaavviirreess eett ppoouurr ffaaiirree 45 Andrée Chao, NVOCC, à la recherche d’une identité, BTL 1993, p 320.
 34. 34. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 34 ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee mmeennaaççaannttee ddeess NNVVOOCCCC dd’’aauuttrreess ssttrruuccttuurreess nnoottaammmmeenntt ttrraannssiittaaiirreess qquuii oonntt aaccqquuiiss uunnee nnoottoorriiééttéé ssuurr llee mmaarrcchhéé dduu ggrroouuppaaggee.. CCeellaa eexxpplliiqquuee qquuee ttoouuss lleess ggrraannddss aarrmmaatteeuurrss oonntt ddeess ffiilliiaalleess NNVVOOCCCC ((VVOOTTAAIINNEERR ppoouurr VVaann OOmmeerreenn,, OOCCTTOOMMAARR ppoouurr DDeellmmaass,, KKeerrrrlliinnee ppoouurr CCMMAA CCGGMM,, TTrraannss SSeerrvviiccee LLiinnee ppoouurr SSCCAACC eettcc..)) 22 –– IIssssuu ddee ttrraannssiittaaiirreess CCee ssoonntt lleess ttrraannssiittaaiirreess qquuii ssoonntt àà ll’’oorriiggiinnee ddeess NNVVOOCCCC.. LLeess sseerrvviicceess ddee lliiggnnee mmaarriittiimmee ssaannss nnaavviirreess ssoonntt mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr lleess ggrrooss ttrraannssiittaaiirreess ddoonntt ll’’aavvaannttaaggee ppaarr rraappppoorrtt aauuxx aarrmmaatteeuurrss eesstt llaa ppoossssiibbiilliittéé ppoouurr eeuuxx dd’’ooffffrriirr uunn pplluuss ggrraanndd nnoommbbrree ddee ddééppaarrttss eett ddee ddeessttiinnaattiioonnss.. 33 –– IIssssuu ddeess ggrrooss cchhaarrggeeuurrss LL’’iinnttéérrêêtt ddeess cchhaarrggeeuurrss àà ccrrééeerr ddeess NNVVOOCCCC rrééssiiddee ddaannss llaa mmaaîîttrriissee dduu ttaauuxx ddee ffrreett.. EEnn eeffffeett,, lleess cchhaarrggeeuurrss ppeeuuvveenntt ccoonnssttiittuueerr sseeuullss oouu eenn ccooooppéérraattiivvee ddeess NNVVOOCCCC aaggiissssaanntt ssuurr lleeuurrss lliiggnneess ssppéécciiffiiqquueess.. 44 –– IIssssuu ddee ssiimmpplleess eennttrreepprreenneeuurrss FFaaccee aauu ssuuccccèèss ddee ll’’aaccttiivviittéé,, pplluussiieeuurrss eennttrreepprreenneeuurrss oonntt ssaaiissii ll’’ooppppoorrttuunniittéé qquu’’ooffffrree ccee ccrréénneeaauu.. LL’’eexxiisstteennccee ddee bboonnss eett mmaauuvvaaiiss NNVVOOCCCC aa eennggeennddrréé uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn dd’’oorrddrree ppuubblliicc rriiggoouurreeuussee ppoouurr ooffffrriirr aauuxx cclliieennttss uunnee ggaarraannttiiee eeffffiiccaaccee ddee lleeuurr hhoonnoorraabbiilliittéé eett ddee lleeuurr ssoollvvaabbiilliittéé.. BB –– QQuuaalliiffiiccaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ddeess NNVVOOCCCC LLeess aaccttiivviittééss ddeess NNVVOOCCCC ssoonntt bbaassééeess ssuurr uunnee rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee.. LLee NNVVOOCCCC éémmeett ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ssuurr lleessqquueellss iill ffiigguurree ccoommmmee ttrraannssppoorrtteeuurr aappppaarreenntt.. AA llaa ddiifffféérreennccee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ooppéérraanntt ddeess nnaavviirreess,,
 35. 35. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 35 ll’’aaccttiivviittéé ddeess NNVVOOCCCC ss’’eexxeerrccee eenn ddeeuuxx tteemmppss :: uunn ccoonnttrraatt ppaasssséé aavveecc llee ttrraannssppoorrtteeuurr eeffffeeccttiiff eett uunn aauuttrree ccoonnttrraatt ppaasssséé aavveecc llee cchhaarrggeeuurr.. 11 –– LLaa rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee eennttrree llee NNVVOOCCCC eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr LLee NNVVOOCCCC ppaassssee ddeess aaccccoorrddss aavveecc lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss eeffffeeccttiiffss cc’’eesstt àà ddiirree lleess aarrmmaatteeuurrss ppoossssééddaanntt ddeess nnaavviirreess.. SSooiitt iillss ccoonncclluueenntt uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ssooiitt uunn ccoonnttrraatt ccaaddrree ddee ttrraannssppoorrtt.. CCoonncceerrnnaanntt llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, iill ss’’aaggiitt dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt ppaarrttiieell aauu vvooyyaaggee ppoouurr lleeqquueell ll’’aarrmmaatteeuurr mmeett àà llaa ddiissppoossiittiioonn dduu NNVVOOCCCC uunnee ppaarrttiiee dduu nnaavviirree.. DDaannss llee ccaaddrree dduu ttrraannssppoorrtt eenn ccoonntteenneeuurr,, ccee ssoonntt lleess «« sslloottss »» ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett ddee «« sslloott cchhaarrtteerr »».. LLee ccoonnttrraatt ccaaddrree qquuaanntt àà lluuii eesstt uunn ccoonnttrraatt dd’’ «« aacchhaatt dd’’eessppaacceess.. »» PPaarr cceess ccoonnttrraattss,, llee NNVVOOCCCC ss’’eennggaaggee ppoouurr uunnee ppéérriiooddee ddoonnnnééee àà ffaaiirree ttrraannssppoorrtteerr ppaatt llee ttrraannssppoorrtteeuurr uunn vvoolluummee ddéétteerrmmiinnéé ddee ccoonntteenneeuurrss.. 22 –– LLaa rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee eennttrree llee NNVVOOCCCC eett llee cchhaarrggeeuurr LLeess NNVVOOCCCC pprrooppoosseenntt aauu cchhaarrggeeuurr ddee ttrraannssppoorrtteerr lleeuurrss mmaarrcchhaannddiisseess ccoommmmee llee ffeerraaiitt uunn ttrraannssppoorrtteeuurr eeffffeeccttiiff.. IIll aacchhèèttee uunn ffrreett eenn ggrrooss aavvoonnss-- nnoouuss ddiitt eett llee rreevveenndd aauu ddééttaaiill,, llaa ddiifffféérreennccee ffaaiitt ssoonn bbéénnééffiiccee.. CCoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, llee NNVVOOCCCC pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, rreemmeett uunn ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt aauu cchhaarrggeeuurr eett lliivvrree llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ddeessttiinnaattaaiirree.. LLaa ggrraannddee ddiifffféérreennccee eesstt qquu’’iill nn’’aa ppaass llaa mmaaîîttrriissee ddee ll’’ooppéérraattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt.. CC’’eesstt ppoouurr cceellaa qquuee llee NNVVOOCCCC eesstt pplluuttôôtt qquuaalliiffiiéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr «« ccoonnttrraaccttuueell.. »» LL’’ééttuuddee ddee cceettttee aaccttiivviittéé mméérriittee ddeess rreecchheerrcchheess bbeeaauuccoouupp pplluuss aapppprrooffoonnddiieess mmaaiiss ddaannss llee ccaaddrree ddee nnoottrree ttrraavvaaiill,, iill ss‘‘aaggiissssaaiitt ddee pprréésseenntteerr uunnee
 36. 36. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 36 aaccttiivviittéé qquuii eesstt nnééee aavveecc llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett qquuii ss’’eesstt iinnssttaallllééee ddaannss llaa pprraattiiqquuee aaccttuueellllee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. SSii tteell eesstt eenn ggrrooss ll’’aassppeecctt pprraattiiqquuee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, qquu’’eenn eesstt--iill ssuurr llee ppllaann jjuurriiddiiqquuee?? PPAARRTTIIEE IIII –– AASSPPEECCTTSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN LLee DDooyyeenn RRooddiièèrree vvooyyaaiitt uunn «« ffaauuxx pprroobbllèèmmee »» ddaannss cceelluuii ddeess «« ccoonnttaaiinneerrss »»4466 .. PPoouurrttaanntt,, ffoorrccee eesstt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee llee ccoonntteenneeuurr eesstt ssoouummiiss àà uunn rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ppaarrttiiccuulliieerr qquuii ssoouullèèvvee ddeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ppaarrttiiccuulliieerrss.. CCeettttee ppaarrttiiee nnoouuss ppeerrmmeettttrraa ddee vvooiirr eenn ddééttaaiill ccoommmmeenntt ssee ddéérroouullee lleess ooppéérraattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt eenn ccoonntteenneeuurr eett dd’’iiddeennttiiffiieerr lleess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess qquuii eenn ddééccoouulleenntt ((CChhaappiittrree II)).. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ssee rreettrroouuvvee aaccttuueelllleemmeenntt aauu ccœœuurr dd’’uunn ssuujjeett dd’’aaccttuuaalliittéé,, ccoommmmuunn àà ttoouutt llee sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt mmaaiiss qquuii ttoouucchhee ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee mmaarriittiimmee:: llaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CChhaappiittrree IIII)).. CCHHAAPPIITTRREE II –– LLEE RREEGGIIMMEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN LLeess ssppéécciiffiicciittééss jjuurriiddiiqquueess qquuee ggéénnèèrreenntt ll’’uussaaggee dduu ccoonntteenneeuurr ccoommmmeenncceenntt ddèèss lleess ooppéérraattiioonnss ddee «« pprrééccoonntteenneeuurriissaattiioonn »» jjuussqquu’’aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ffiinnaall dduu 46 RODIERE, op.cit.
 37. 37. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 37 ccoonntteenneeuurr.. CCeess éélléémmeennttss nnoouuss ppeerrmmeettttrroonntt dd’’aabboorrddeerr llee ccoonntteennttiieeuuxx dduu ccoonntteenneeuurr àà ttrraavveerrss lleess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess qquu’’oonn ppeeuutt rreennccoonnttrreerr aavveecc llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. SSeeccttiioonn 11 -- LLeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee LLeess rrééppeerrccuussssiioonnss ddee ll’’uussaaggee dduu ccoonntteenneeuurr ssuurr llee ddrrooiitt ddee ttrraannssppoorrtt ssee mmaanniiffeesstteenntt aavvaanntt mmêêmmee qquuee llee ttrraannssppoorrtt pprroopprreemmeenntt ddiitt nnee ccoommmmeennccee.. PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess ooppéérraattiioonnss ddee «« pprrééccoonntteenneeuurriissaattiioonn »» UUnnee ffooiiss qquuee llee cchhaarrggeeuurr aa cchhooiissii oouu aacccceeppttéé dd’’eennvvooyyeerr ssaa mmaarrcchhaannddiissee ppaarr ccoonntteenneeuurr,, ttrrooiiss ppooiinnttss ddooiivveenntt êêttrree ééttuuddiiééss ppaarr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt :: llaa ffoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr,, ssoonn rreemmpplliissssaaggee eett llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. AA –– LLaa ffoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr LLeess ssttaattiissttiiqquueess mmoonnttrreenntt qquuee 5500%% ddeess ccoonntteenneeuurrss aappppaarrttiieennnneenntt aauuxx aarrmmaatteeuurrss eett 5500%% aauuxx lloouueeuurrss4477 .. IIll ccoonnvviieenntt ddoonncc ddee ddiissttiinngguueerr llaa ffoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee cceellllee ppaarr uunn ttiieerrss.. 11–– LLee ttrraannssppoorrtteeuurr lloouueeuurr LLaa llooccaattiioonn dd’’uunn ccoonntteenneeuurr ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnssiissttee àà mmeettttrree àà ddiissppoossiittiioonn uunn ccoonntteenneeuurr mmooyyeennnnaanntt uunn pprriixx eett aavveecc oobblliiggaattiioonn ddee rreessttiittuuttiioonn ddee 47 Synthèse Isemar n°49 nov.2002

×