Connaissement maroc

278 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Connaissement maroc

 1. 1. LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett llaa llooii aapppplliiccaabbllee aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. PPaarr KKaarriimm AAddyyeell,, AAvvooccaatt.. LL’’iinncciiddeennccee dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssuurr llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa llooii aapppplliiccaabbllee aauu ccoonnttrraatt.. CCee ccrriittèèrree ddee lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt pprréésseennttee uunn iinnttéérrêêtt ppaarrttiiccuulliieerr dduu ffaaiitt ddee ssaa rrééppeerrccuussssiioonn ssuurr llaa ddééssiiggnnaattiioonn ddee llaa llooii qquuii sseerraa aapppplliiqquuééee aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. EEnn eeffffeett,, pplluussiieeuurrss tteexxtteess mmaarriittiimmeess ffoonntt rrééfféérreennccee àà ccee ccrriittèèrree.. LLaa CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee ss’’aapppplliiqquuee sseelloonn ssoonn aarrttiiccllee 1100 àà ttoouutt ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ccrrééee ddaannss uunn ÉÉttaatt ccoonnttrraaccttaanntt.. LLaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11992244 aa ééttéé mmooddiiffiiééee ppaarr llee pprroottooccoollee dduu 2233 FFéévvrriieerr 11996688,, pprroottooccoollee nnoommmméé ddaannss llaa pprraattiiqquuee mmaarriittiimmee RRèègglleess ddee VViissbbyy.. LL’’aarrttiiccllee 55 ddeess rrèègglleess ddee VViissbbyy ssttiippuullee :: «« LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa pprréésseennttee ccoonnvveennttiioonn ss’’aapppplliiqquueerroonntt àà ttoouutt ccoonnnnaaiisssseemmeenntt rreellaattiiff àà uunn ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eennttrree ppoorrttss rreelleevvaanntt ddee ddeeuuxx ÉÉttaattss ddiifffféérreennttss,, qquuaanndd :: aa)) LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt éémmiiss ddaannss uunn ÉÉttaatt ccoonnttrraaccttaanntt,, oouu bb)) LLee ttrraannssppoorrtt aa lliieeuu aauu ddééppaarrtt dd’’uunn ppoorrtt dd’’uunn ÉÉttaatt ccoonnttrraaccttaanntt,, oouu cc)) LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt pprréévvooiitt qquuee lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa pprréésseennttee ccoonnvveennttiioonn oouu ddee ttoouuttee aauuttrree llééggiissllaattiioonn lleess aapppplliiqquuaanntt oouu lleeuurr ddoonnnnaanntt eeffffeett rrééggiirroonntt llee ccoonnttrraatt,, qquueellqquuee ssooiitt llaa nnaattiioonnaalliittéé dduu nnaavviirree,, dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, dduu cchhaarrggeeuurr,, dduu ddeessttiinnaattaaiirree oouu ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee iinnttéérreessssééee…… »».. CCee qquuii ddééccoouullee ddee cceess ccoonnvveennttiioonnss,, cc’’eesstt qquuee ll’’éémmiissssiioonn dduu ttiittrree ccoonnddiittiioonnnneerraa lleeuurr aapppplliiccaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, llaa ddiissttiinnccttiioonn nn’’eesstt ppaass ffaacciillee ccoommppttee tteennuu ddee llaa rrééddaaccttiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee 11..bb.. ccoommmmuunn aauuxx ddeeuuxx ccoonnvveennttiioonnss eett ddééffiinniissssaanntt eenn cceess tteerrmmeess llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: «« cceelluuii ccoonnssttaattéé ppaarr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ttoouutt ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree ffoorrmmaanntt ttiittrree ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr »».. CCee ccrriittèèrree ddee ssiimmiillaarriittéé aa ééttéé ééggaalleemmeenntt aaddooppttéé ppaarr lleess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ddaannss lleeuurr aarrttiiccllee 22..dd qquuii pprréévvooiitt qquuee llaa ccoonnvveennttiioonn ss’’aapppplliiqquuee :: «« lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu aauuttrree ddooccuummeenntt ffaaiissaanntt pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr eesstt éémmiiss ddaannss uunn ÉÉttaatt ccoonnttrraaccttaanntt »».. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ccee ccrriittèèrree ddee ll’’éémmiissssiioonn dduu ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt nn’’aa aauuccuunnee rrééppeerrccuussssiioonn qquuaanntt àà llaa llooii aapppplliiccaabbllee aauu sseennss dduu DDCCCCMM eett ddee llaa llooii FFrraannççaaiissee ddee 11996666.. EEnn eeffffeett,, ll’’aarrttiiccllee 1166 ddee llaa llooii FFrraannççaaiissee ddee 11996666,, ccoommmmee ll’’aarrttiiccllee 226677 dduu DDCCCCMM,, iimmppoosseenntt lleeuurr aapppplliiccaattiioonn rreessppeeccttiivvee cchhaaqquuee ffooiiss qquuee llee ttrraannssppoorrtt eesstt eenn pprroovveennaannccee oouu aauu ddééppaarrtt dd’’uunn ddeess ppoorrttss ddee cceess ÉÉttaattss ssaannss tteenniirr ccoommppttee dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EEnn ddrrooiitt FFrraannççaaiiss,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ddéétteerrmmiinnee ppaass llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee aapppplliiccaabbllee aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee.. LLaa llooii FFrraannççaaiissee ddee 11996666,, ccoommmmee llee DDCCCCMM mmaarrooccaaiinn,, ddaannss lleeuurrss aarrttiicclleess 1166 eett 226677 iimmppoosseenntt lleeuurr aapppplliiccaattiioonn rreessppeeccttiivvee cchhaaqquuee ffooiiss qquuee llee ttrraannssppoorrtt eesstt eenn pprroovveennaannccee oouu aauu ddééppaarrtt dd’’uunn ddeess ppoorrttss ddee cceess ÉÉttaattss ssaannss tteenniirr ccoommppttee dduu lliieeuu ddee ll’’éémmiissssiioonn,, ddoonncc qquueellqquuee ssooiitt llee ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt eett mmêêmmee eenn ll’’aabbsseennccee ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..
 2. 2. LLeess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee // VViissbbyy ppaarr ccoonnttrree,, nnee ssoonntt aapppplliiccaabblleess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee qquuee lloorrssqquu’’iill yy aa éémmiissssiioonn dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu dd’’uunn ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree ((ttiittrree rreepprréésseennttaattiiff ddeess mmaarrcchhaannddiisseess pprriisseess eenn cchhaarrggee àà bboorrdd eett aayyaanntt uunnee vvaalleeuurr bbaannccaabbllee eett nnééggoocciiaabbllee)).. LLeess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg oonntt ééllaarrggii ccee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn àà ttoouuss lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess qquueellqquuee ssooiitt ll’’aappppeellllaattiioonn dduu ttiittrree llee ccoonnssttaattaanntt eett qquueellqquuee ssooiitt llaa vvaalleeuurr nnééggoocciiaabbllee.. LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt llee ddooccuummeenntt llee pplluuss iimmppoorrttaanntt eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiissee.. IIll nn’’aa ppaass dd’’ééqquuiivvaalleenntt ddaannss lleess aauuttrreess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeellaa aa ccoonndduuiitt lleess rrééddaacctteeuurrss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess àà ll’’iinnttiittuulleerr «« CCoonnvveennttiioonn ppoouurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ssaannss ttoouutteeffooiiss ddééffiinniirr llee mmoott ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EEnn rreevvaanncchhee,, llaa ccoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr lleess ttrraannssppoorrttss ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, «« lleess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg »» oonntt ddééffiinnii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddaannss lleeuurr aarrttiiccllee 11eerr,, PPaarraaggrraapphhee 77 ;; llee tteerrmmee «« ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »» ddééssiiggnnee uunn ddooccuummeenntt ffaaiissaanntt pprreeuuvvee dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr eett ccoonnssttaattaanntt llaa pprriissee eenn cchhaarrggee oouu llaa mmiissee àà bboorrdd ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aaiinnssii qquuee ll’’eennggaaggeemmeenntt ddee cceelluuii--ccii ddee ddéélliivvrreerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ccoonnttrree rreemmiissee ddee ccee ddooccuummeenntt »».. AA ppaarrttiirr ddee cceettttee ddééffiinniittiioonn,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ccoonnssttiittuuee llee ddooccuummeenntt ccoonnssttaattaanntt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. AAuu 1144èèmmee ssiièèccllee,, lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aappppaarraaîîtt,, iill eesstt uunn ssiimmppllee rreeççuu ddéélliivvrréé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee aauu cchhaarrggeeuurr qquuii cceessssee dd’’aaccccoommppaaggnneerr ssaa mmaarrcchhaannddiissee.. OOuuttrree llaa rréécceeppttiioonn iill vvaa bbiieennttôôtt ffaaiirree ffooii ddee ll’’ééttaatt ddaannss lleeqquueell llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé rreeççuuee ppaarr llee ccaappiittaaiinnee.. AAuu ffiill ddeess ssiièècclleess,, ssoonn rrôôllee ss’’aaccccrrooîîtt eett ssee ddiivveerrssiiffiiee.. IIll ééttaabblliitt lleess oobblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess aauuxx ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt.. SSuurrttoouutt,, iill ddeevviieenntt nnééggoocciiaabbllee :: ssaa ttrraannssmmiissssiioonn ttrraannssffèèrree lleess ddrrooiittss aattttaacchhééss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ccee qquuii ppeerrmmeett ddee llaa vveennddrree oouu ddee llaa ddoonnnneerr eenn ggaaggee,, aalloorrss qquu’’eellllee eesstt eenn mmeerr.. DDaannss llaa pprraattiiqquuee,, oonn nn’’aacchhèèttee pplluuss uunnee mmaarrcchhaannddiissee eemmbbaarrqquuééee,, oonn aacchhèèttee uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LLee rrôôllee pprriinncciippaall ddee ccee ddooccuummeenntt vvaa ccoonndduuiirree llee llééggiissllaatteeuurr àà oorrggaanniisseerr aauuttoouurr ddee lluuii llaa rréégglleemmeennttaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. DD’’aaiilllleeuurrss,, lleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ffoonntt dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt uunn ccrriittèèrree qquuii aa ddeess iinncciiddeenncceess ssuurr llaa llooii aapppplliiccaabbllee aauu ccoonnttrraatt.. MMaaiiss ccee ccrriittèèrree nn’’eesstt ppaass rréécceenntt.. CCeett iinnddiiccee ddee llooccaalliissaattiioonn ttrroouuvvee ssoonn oorriiggiinnee ddaannss llaa ddooccttrriinnee dduu 1122èèmmee ssiièèccllee lloorrssqquuee lleess jjuurriisstteess ccaannoonniisstteess ddéécciiddèèrreenntt qquuee llee ccoonnttrraatt ééttaaiitt rrééggii ppaarr llaa llooii dduu ppaayyss ooùù iill ffuutt ccoonncclluu.. CCeettttee rrèèggllee eesstt rreessttééee lloonnggtteemmppss oobblliiggaattooiirree ssaannss aauuccuunnee ddiissttiinnccttiioonn eennttrree llaa ffoorrmmee eett llee ffoonndd ddee ll’’aaccttee.. PPaarr llaa ssuuiittee,, llaa rrèèggllee nnee ccoonncceerrnnaaiitt pplluuss qquuee llaa ffoorrmmee dduu ccoonnttrraatt.. MMaallggrréé ll’’iimmppoorrttaannccee ddee cceettttee rrèèggllee,, llaa ddooccttrriinnee aa ééttéé ddiivviissééee eennttrree ppaarrttiissaannss eett aaddvveerrssaaiirreess ddee llaa llooii dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnttrraatt.. OOrr ddaannss ccee ddoommaaiinnee,, ccee ccrriittèèrree aa ttoouujjoouurrss ggaarrddéé uunnee ppllaaccee pplluuss oouu mmooiinnss iimmppoorrttaannttee.. PPoouurr lleess ppaarrttiissaannss ddee ccee ccrriittèèrree,, iill ppaarraaîîtt llooggiiqquuee ddee ddiirree qquuee cc’’eesstt llaa llooii dduu lliieeuu dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd’’uunn aaccttee,, qquuii ddooiitt rreecceevvooiirr aapppplliiccaattiioonn,, llaa llooii dduu ffoorr,, cc’’eesstt àà ddiirree dduu lliieeuu ddee ccoonncclluussiioonn qquuii ddeemmeeuurree pprriioorriittaaiirree dduu ffaaiitt ddee llaa ccaauussaalliittéé ddiirreeccttee dduu ccoonnttrraatt.. PPoouurr sseess ppaarrttiissaannss,, cceellaa ssee jjuussttiiffiiee ppaarr llaa ffaacciilliittéé àà ppoouuvvooiirr ddéétteerrmmiinneerr llaa llooii dduu lliieeuu ddee ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt.. CC’’eesstt uunn ccrriittèèrree tteerrrriittoorriiaall qquuii éévviittee llee mmoorrcceelllleemmeenntt dduu ccoonnttrraatt eett ssaa ssoouummiissssiioonn àà pplluussiieeuurrss llooiiss.. AAjjoouuttoonnss àà cceellaa,, llaa ccoonnnnaaiissssaannccee àà ll’’aavvaannccee ppaarr lleess ccoonnttrraaccttaannttss ddee ll’’eenntteenndduuee eett dduu ccoonntteennuu ddee llaa llooii eenn vviigguueeuurr dduu lliieeuu ddee ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt..
 3. 3. LLaa llooii dduu lliieeuu dd’’eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ppaarr ccoonnttrree,, ddeemmeeuurree ddiiffffiicciilleemmeenntt ddéétteerrmmiinnaabbllee ddaannss llaa pprraattiiqquuee ccaarr iill aarrrriivvee qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ccoommppoorrttee uunnee ccllaauussee ddoonnnnaanntt ddrrooiitt aauu cchhaarrggeeuurr ddee ddéécchhaarrggeerr ssaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss pplluussiieeuurrss ppoorrttss oouu ddee cchhooiissiirr llee ppoorrtt qquuii lluuii ccoonnvviieenntt.. DDee pplluuss,, iill sseerraaiitt pplluuss ddiiffffiicciillee ppoouurr lleess ccoonnttrraaccttaannttss ddee ccoonnnnaaîîttrree llaa llooii dduu lliieeuu dd’’eexxééccuuttiioonn ppaarr hhyyppootthhèèssee ééllooiiggnnééee.. AA ccoonnttrraarriioo,, ppoouurr lleess aaddvveerrssaaiirreess dduu ccrriittèèrree dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, llee lliieeuu ddee ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn iinncciiddeenntt,, ssaannss rreellaattiioonn eeffffeeccttiivvee aavveecc lleess ccoonnttrraaccttaannttss,, nnoottaammmmeenntt lloorrssqquuee llee ccoonnttrraatt aa ééttéé ccoonncclluu ppaarr uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree ((ccoouurrttiieerr oouu ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree)) rrééssiiddaanntt ddaannss uunn ppaayyss aauuttrree qquuee cceelluuii ddeess ccooccoonnttrraaccttaannttss,, ccee qquuii aarrrriivvee ffrrééqquueemmmmeenntt eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall,, llee cchhaarrggeeuurr ss’’aaddrreessssaanntt àà uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt ppoouurr oorrggaanniisseerr ll’’ooppéérraattiioonn.. CCee ddeerrnniieerr,, ss’’iill eesstt ééttrraannggeerr oouu ssii llee ccoonnttrraatt eesstt iinntteerrnnaattiioonnaall,, ssee ppoosseerraa aalloorrss llee pprroobbllèèmmee dduu ddrrooiitt aapppplliiccaabbllee.. DDee mmêêmmee,, llee ddeessttiinnaattaaiirree,, ssee ttrroouuvvaanntt ddaannss uunn ppaayyss aauuttrree qquuee cceelluuii ooùù llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aa ééttéé éémmiiss,, nnee bbéénnééffiicciiee dd’’aauuccuunnee pprrootteeccttiioonn jjuurriiddiiqquuee.. AAjjoouuttoonnss àà cceellaa qquuee lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ssoonntt ssoouuvveenntt éémmiiss ppaarr lleess rreepprréésseennttaannttss ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss ddaannss lleess ddiifffféérreennttss ppoorrttss qquuii nn’’oonntt aauuccuunn rraappppoorrtt aavveecc llee ddoommiicciillee rrééeell dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt ppaarr ttéélléépphhoonnee,, ttéélleexx eett ttééllééccooppiiee ppoossee ééggaalleemmeenntt pprroobbllèèmmee qquuaanntt àà llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa llooii dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. AA ccee ssuujjeett lleess aavviiss ssoonntt ppaarrttaaggééss ;; cceerrttaaiinnss ccoonnssiiddèèrreenntt qquuee cc’’eesstt llaa llooii dduu lliieeuu ddee llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee ll’’aacccceeppttaattiioonn,, dd’’aauuttrreess ppeennsseenntt qquuee cc’’eesstt llaa llooii dduu lliieeuu oouu llee ddeessttiinnaattaaiirree ddee ll’’ooffffrree eenn aa ééttéé iinnffoorrmméé.. EEnn ddrrooiitt mmaarrooccaaiinn,, ll’’aarrttiiccllee 2244 dduu DDOOCC eesstt ccllaaiirr àà ccee ssuujjeett,, cc’’eesstt llaa llooii dduu lliieeuu ddee mmaanniiffeessttaattiioonn ddee ll’’aacccceeppttaattiioonn qquuii ss’’aapppplliiqquuee.. LLee ccoonnttrraatt eesstt ééggaalleemmeenntt vvaallaabbllee ss’’iill aa ééttéé ccoonncclluu ppaarr uunn mmeessssaaggeerr oouu uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, iill eesstt àà ssoouulliiggnneerr qquuee llee DDCCCCMM eesstt dd’’oorrddrree ppuubblliicc,, ddoonncc dd’’aapppplliiccaattiioonn iimmppéérraattiivvee,, aaiinnssii,, ll’’aarrttiiccllee 226644 ssttiippuullee :: «« eesstt nnuullllee eett ddee nnuull eeffffeett ttoouuttee ccllaauussee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt…….. CCrréééé aauu MMaarroocc oouu àà ll’’ééttrraannggeerr aayyaanntt ddiirreecctteemmeenntt oouu iinnddiirreecctteemmeenntt ppoouurr oobbjjeett ddee ssoouussttrraaiirree ll’’aarrmmaatteeuurr àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. UUnnee tteellllee rrèèggllee rriissqquuee dd’’eennttrreerr eenn ccoonnfflliitt aavveecc llaa llooii dduu ppaayyss dduu lliieeuu dd’’eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ooùù llee rrééggiimmee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt nn’’eesstt ppaass dd’’oorrddrree ppuubblliicc.. »» EEnnffiinn,, cceettttee ddooccttrriinnee ccoonnssiiddèèrree qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii llee ccrriittèèrree dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn ssee ttrroouuvvee ddééppaasssséé dduu ffaaiitt ddee llaa pprriissee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddee nnoouuvveeaauuxx ccrriittèèrreess ddee ffoorrmmaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss tteell qquuee llee ccoonnttrraatt ppaarr ccoorrrreessppoonnddaannccee oouu ppaarr iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, dd’’ooùù llaa nnéécceessssiittéé ddee ssoouummeettttrree llee ccoonnttrraatt àà llaa llooii dduu lliieeuu ddee ssoonn eexxééccuuttiioonn.. EEnn ssoommmmee,, llee ccrriittèèrree dduu lliieeuu dd’’éémmiissssiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ggaarrddee uunnee ppllaaccee pprrééppoonnddéérraannttee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett rreessttee pplluuss oouu mmooiinnss ccoommppaattiibbllee aavveecc llaa llooii dduu ppaayyss ooùù llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aa ééttéé éémmiiss,, ssaannss oouubblliieerr llee ccrriittèèrree ddee llaa pprriimmaauuttéé ddeess tteexxtteess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssuurr lleess llooiiss nnaattiioonnaalleess mmaallggrréé lleeuurr ccaarraaccttèèrree dd’’oorrddrree ppuubblliicc.. CC’’eesstt llee ccaass aauu MMaarroocc eett FFrraannccee nnoottaammmmeenntt ooùù llaa jjuurriisspprruuddeennccee aa pplluuttôôtt tteennddaannccee àà pprriivviillééggiieerr lleess tteexxtteess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eenn llaa mmaattiièèrree.. EEvvoolluuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eenn ffoonnccttiioonn ddee ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee MMmmee FFrraannççooiissee OODDIIEERR
 4. 4. LLee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee lliiggnneess rréégguulliièèrreess ccoonnnnaaîîtt ddeeppuuiiss ddeeuuxx aannss ddee pprrooffoonnddss bboouulleevveerrsseemmeennttss qquuii ccoonncceerrnneenntt aauussssii bbiieenn llaa nnééggoocciiaattiioonn ddeess ttaarriiffss qquuee llaa rreellaattiioonn qquuii ss’’ééttaabblliitt eennttrree llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss llee ccaaddrree dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeess ttrraannssffoorrmmaattiioonnss rrééssuulltteenntt ssooiitt dd’’uunnee iinntteerrvveennttiioonn eexxttéérriieeuurree,, cc’’eesstt--àà--ddiirree ll’’aaddooppttiioonn ddee tteexxtteess nnoouuvveeaauuxx tteellss qquuee llee RRèègglleemmeenntt ssuupppprriimmaanntt lleess ccoonnfféérreenncceess mmaarriittiimmeess oouu ddeess ttrraannssffoorrmmaattiioonnss aaffffeeccttaanntt llee mmoonnddee mmaarriittiimmee,, cc’’eesstt--àà--ddiirree llaa ccoommmmuunnaauuttéé ddeess cchhaarrggeeuurrss eett ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss aavveecc llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ggrroosssseess eennttrreepprriisseess ddee llooggiissttiiqquuee eett llee mmaaiinnttiieenn dd’’uunn ggrraanndd nnoommbbrree ddee ppeettiittss cchhaarrggeeuurrss ooccccaassiioonnnneellss.. CCeess mmoouuvveemmeennttss aaffffeecctteenntt nnéécceessssaaiirreemmeenntt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt qquuii nn’’eesstt jjaammaaiiss ddééccoonnnneeccttéé dduu ccaaddrree ééccoonnoommiiqquuee ddaannss lleeqquueell iill iinntteerrvviieenntt eett pprreenndd aauujjoouurrdd’’hhuuii uunn ccaarraaccttèèrree ccoommpplleexxee qquu’’iill nn’’aavvaaiitt ppaass lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiissssaaiitt dd’’uunn ddééppllaacceemmeenntt ssiimmppllee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee iinnddééppeennddaanntt ddeess ooppéérraattiioonnss ddee pprroodduuccttiioonn.. CCeess ttrraannssffoorrmmaattiioonnss ssoonntt eenn ppaarrttiiee pprriisseess eenn ccoommppttee ppaarr lleess RRèègglleess ddee RRootttteerrddaamm mmaaiiss ddèèss mmaaiinntteennaanntt eelllleess mmooddiiffiieenntt llaa rreellaattiioonn eennttrree llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssaannss pprrééjjuuggeerr ddee ll’’eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu nnoouuvveeaauu ddrrooiitt,, iill ccoonnvviieenntt ddèèss mmaaiinntteennaanntt ddee ss’’aaddaapptteerr ddaannss llee ccaaddrree jjuurriiddiiqquuee ddee ll’’aaccttuueell ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aauuxx rreellaattiioonnss aaccttuueelllleess eennttrree ttrraannssppoorrtteeuurr eett cchhaarrggeeuurrss.. CCeettttee aapppprroocchhee rreennoouuvveellllee ddèèss mmaaiinntteennaanntt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ssaannss aatttteeiinnttee aauu ccœœuurr mmêêmmee dduu ccoonnttrraatt,, cc’’eesstt--àà--ddiirree aauu rrééggiimmee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuii rreessttee dduu ddrrooiitt iimmppéérraattiiff iinnttaannggiibbllee.. II –– LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aauu ccœœuurr dd’’uunnee nnoouuvveellllee ffoorrmmee ddee nnééggoocciiaattiioonn LLaa nnééggoocciiaattiioonn nn’’eesstt ppaass sseeuulleemmeenntt llaa ffiixxaattiioonn dd’’uunn pprriixx cc’’eesstt ll’’aaccccoorrdd ssuurr uunn sseerrvviiccee gglloobbaall.. AA cceett ééggaarrdd lleess ccllaauusseess dduu ccoonnttrraatt ffoonntt ppaarrttiiee ddee llaa rreellaattiioonn ttrraannssppoorrtteeuurr // cchhaarrggeeuurr.. DDaannss llaa vviissiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee dduu ccoonnttrraatt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aa ééttéé ccoonnççuuee ccoommmmee uunn éélléémmeenntt pprrootteecctteeuurr dduu cchhaarrggeeuurr dd’’ooùù ssoonn ccaarraaccttèèrree iimmppéérraattiiff aauujjoouurrdd’’hhuuii,, cc’’eesstt llaa ffiiaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtt,, ll’’éécchhaannggee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss qquuii ccoonnssttiittuueenntt llaa pprrootteeccttiioonn dduu cchhaarrggeeuurr.. LL’’ééqquuiilliibbrree dduu ccoonnttrraatt nn’’aa pplluuss llee mmêêmmee ééppiicceennttrree.. ‚‚ LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee llaa nnééggoocciiaattiioonn àà ll’’aappppeell dd’’ooffffrree aa)) LL’’aappppeell dd’’ooffffrree ccoonncceerrnnee lleess cchhaarrggeeuurrss lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss qquuii ppeeuuvveenntt ggaarraannttiirr aauuxx ttrraannssppoorrtteeuurrss uunnee qquuaannttiittéé iimmppoorrttaannttee ddee mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééee,, cc’’eesstt--àà--ddiirree uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ccoonntteenneeuurrss ppeennddaanntt uunnee cceerrttaaiinnee dduurrééee.. CCeett aappppeell dd’’ooffffrree ssee ccoonncclluutt ppaarr uunn aaccccoorrdd ssuurr uunn pprriixx,, rriieenn nn’’iinntteerrddiitt aauu cchhaarrggeeuurr dd’’aassssoorrttiirr ll’’aaccccoorrdd ssuurr llee mmoonnttaanntt dduu ffrreett dd’’uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ccoonnddiittiioonnss rreellaattiivveess àà ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeess ddiissppoossiittiioonnss ssoonntt dd’’uunnee nnaattuurree iiddeennttiiqquuee àà cceerrttaaiinneess ccllaauusseess dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EElllleess ssiiggnniiffiieenntt ttrrèèss ccllaaiirreemmeenntt qquuee ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett lleess ccllaauusseess qquuii ll’’oorrggaanniisseenntt ssoonntt uunn éélléémmeenntt iinnttrriinnssèèqquuee ddee ll’’ééqquuiilliibbrree ééccoonnoommiiqquuee ddee ll’’ooppéérraattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt..
 5. 5. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aaiinnssii nnééggoocciiéé ddééppaassssee llee ssiimmppllee ddééppllaacceemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, iill ffaaiitt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt uunn mmaaiilllloonn ddaannss uunn pprroocceessssuuss iinndduussttrriieell pplluuss llaarrggee.. bb)) LLee ccaass dduu cchhaarrggeeuurr ooccccaassiioonnnneell qquuii nn’’eesstt ppaass uunn ccaass eexxcceeppttiioonnnneell eett ccoonnsseerrvvee ttoouuttee ssaa ppllaaccee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. IIll ss’’aaggiitt dd’’uunnee llooggiiqquuee ttrrèèss ddiifffféérreennttee ddaannss llaaqquueellllee llee cchhaarrggeeuurr aacccceeppttee ssaannss ddiissccuutteerr lleess ccllaauusseess dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé jjoouueenntt aalloorrss lleeuurr rrôôllee pprrootteecctteeuurr eett ddooiivveenntt êêttrree iimmppéérraattiivveess.. LL’’eexxiisstteennccee ddee cceess ddeeuuxx ttyyppoollooggiieess mmeett eenn éévviiddeennccee llee ffaaiitt qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aa éévvoolluuéé eenn ddeehhoorrss ddee ttoouuttee mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess tteexxtteess.. LLaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt jjuurriiddiiqquuee qquuee nnoouuss ccoonnnnaaiissssoonnss aaccttuueelllleemmeenntt aavveecc ll’’aaddooppttiioonn ddeess RRèègglleess ddee RRootttteerrddaamm ttrraadduuiitt cceett ééllaarrggiisssseemmeenntt dduu ccoonnsseennssuuaalliissmmee ssaannss qquuee ppoouurr aauuttaanntt uunnee llooggiiqquuee pprrooffoonnddee aaiitt ééttéé iinnttrroodduuiittee ddaannss llaa nnoouuvveellllee ccoonnvveennttiioonn.. CC’’eesstt llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee iill ccoonnvviieenntt ddee rreesstteerr aavvaanntt ttoouutt pprraaggmmaattiiqquuee eett ddee ttrraavvaaiilllleerr ssuurr lleess ccllaauusseess qquuii ddooiivveenntt êêttrree ddiissccuuttééeess àà ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa ccoonncclluussiioonn dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIII –– LLeess ccllaauusseess qquuii ppoouurrrraaiieenntt ffiigguurreerr ddaannss lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt CCeess ccllaauusseess ssoonntt pprréésseennttééeess ccoommmmee ddeess ccllaauusseess ttyyppeess.. EEnn ffaaiitt,, iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee ccoommmmooddiittéé àà vvooccaattiioonn ppééddaaggooggiiqquuee ppoouurr iinncciitteerr lleess cchhaarrggeeuurrss àà ss’’yy rrééfféérreerr eett àà vvooccaattiioonn pprraattiiqquuee aaffiinn ddee ffaacciilliitteerr lleess éécchhaannggeess eennttrree ppaarrtteennaaiirreess aauu ccoonnttrraatt qquuii ssoonntt ppaarrffooiiss oobblliiggééss ddee ccoonncclluurree rraappiiddeemmeenntt.. CCeess ccllaauusseess ssoonntt uunniiqquueemmeenntt ddeess ccllaauusseess ddee rrééfféérreennccee ddoonntt nnoouuss eexxppoossoonnss mmaaiinntteennaanntt llee ccoonntteennuu.. ‚‚ -- ccllaauussee ddee ssuurrcchhaarrggee «« nnééggoocciiaattiioonn dduu ttaauuxx ddee ffrreett ttoouutt ccoommpprriiss iinncclluuaanntt ttoouutteess lleess ssuurrcchhaarrggeess eexxiissttaanntteess oouu àà ccrrééeerr »» -- mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss vviiddeess FFoouurrnniittuurree ddee ccoonntteenneeuurrss vviiddeess ssaannss ffrraaiiss ssuurr ddeess ddééppôôttss iinnttéérriieeuurrss oouu ssuurr llee tteerrmmiinnaall dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt -- tteerrmmeess ddee ffrreett LLeess ffrreettss ss’’eenntteennddeenntt «« ggaattee iinn ggaattee oouutt GGIIGGOO »» ll’’aaccccoorrdd ssuurr cceess tteerrmmeess eesstt uunn pprrééaallaabbllee àà ll’’ooffffrree ttaarriiffaaiirree.. -- ppeerrffoorrmmaannccee dduu vvooyyaaggee LLee ccoonnttrraatt ccoommppoorrttee ll’’oobblliiggaattiioonn ddee lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt pprréévvuu..
 6. 6. EEnn ccaass ddee ddiiffffiiccuullttéé ppoouurr rrééaalliisseerr llaa pprreessttaattiioonn eenn ddeehhoorrss dd’’uunnee ssiittuuaattiioonn ddee ffoorrccee mmaajjeeuurree llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddeevvrraa àà sseess ffrraaiiss eett rriissqquuee mmeettttrree ttoouutt eenn œœuuvvrree ppoouurr rrééaalliisseerr ssoonn oobblliiggaattiioonn eennccaass dd’’iimmppoossssiibbiilliittéé rreennééggoocciiaattiioonn dduu ttaauuxx ddee ffrreett eett mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunnee ssoolluuttiioonn aalltteerrnnaattiivvee.. -- ttrraannssbboorrddeemmeenntt EEnn ccaass ddee ttrraannssbboorrddeemmeenntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ss’’eennggaaggee àà ffoouurrnniirr uunn nnaavviirree ffeeeeddeerr rrééppoonnddaanntt àà ttoouutteess lleess eexxiiggeenncceess ddee ssééccuurriittéé eett ccoonnffoorrmmee aauuxx bbeessooiinnss ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. EEnn ccaass ddee nnoonn rreessppeecctt ddee cceess eexxiiggeenncceess llee ttrraannssppoorrtteeuurr sseerraa rreessppoonnssaabbllee ddee ttoouutteess ccoonnssééqquueenncceess ddééccoouullaanntt dd’’uunn cchhooiixx iinnaapppprroopprriiéé.. -- mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vvooyyaaggee DDaannss ccee ccaass llee cchhaarrggeeuurr ddeevvrraa êêttrree tteennuu iinnffoorrmméé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddaannss uunn ddééllaaii rraaiissoonnnnaabbllee aaffiinn ddee pprreennddrree lleess mmeessuurreess vvoouulluuee vviiss--àà--vviiss ddee sseess cclliieennttss.. -- NNoottiiffiiccaattiioonn ddeess iinncciiddeennttss ggrraavveess dduurraanntt llee vvooyyaaggee LLee cchhaarrggeeuurr sseerraa iinnffoorrmméé ddaannss ddeess ddééllaaiiss aauussssii rraappiiddeess qquuee ppoossssiibbllee ddee ttoouuss iinncciiddeennttss ssuusscceeppttiibblleess dd’’aaffffeecctteerr llee bboonn ddéérroouulleemmeenntt dduu vvooyyaaggee eett ddee rreettaarrddeerr llaa ddaattee pprréévvuuee ddee lliivvrraaiissoonn.. -- iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr rreettaarrdd LLee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnvviieennnneenntt qquu’’eenn ccaass ddee rreettaarrdd àà llaa lliivvrraaiissoonn ccaauussaanntt uunn pprrééjjuuddiiccee ccoommmmeerrcciiaall,, uunnee iinnddeemmnniittéé ffoorrffaaiittaaiirree ééggaalléé àà «« ……………… »» sseerraa vveerrssééee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. IIll yy aa rreettaarrdd lloorrssqquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess nnee ssoonntt ppaass lliivvrrééeess aauu lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ddaannss llee ddééllaaii ccoonnvveennuu eett eenn ll’’aabbsseennccee dd’’uunnee tteellllee pprréécciissiioonn ddaannss llee ddééllaaii qquu’’iill sseerraaiitt rraaiissoonnnnaabbllee dd’’aatttteennddrree dd’’uunn ttrraannssppoorrtteeuurr ddiilliiggeenntt.. CCeess ccllaauusseess ss’’iinnssccrriivveenntt ddaannss uunnee nnééggoocciiaattiioonn.. EElllleess sseerroonntt rrééddiiggééeess ppaarr lleess ppaarrtteennaaiirreess eenn ffoonnccttiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee rrééaalliissaattiioonn dduu ccoonnttrraatt.. EElllleess ssoonntt ccoonnççuueess ppoouurr ccoonnttrriibbuueerr àà ssoonn eeffffiiccaacciittéé eett ccoorrrreessppoonnddeenntt àà uunn ddrrooiitt qquuii eesstt eenn ttrraaiinn ddee nnaaîîttrree ssoouuss llaa pprreessssiioonn dd’’uunn nnoouuvveell eennvviirroonnnneemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee ddoonntt lleess RRèègglleess ddee RRootttteerrddaamm nn’’oonntt mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt ppaass pprriiss ttoouuttee llaa mmeessuurree.. RREEGGLLEESS DDEE RROOTTTTEERRDDAAMM 22000099 ppooiinntt ddee vvuuee ddee ll''AAMMLLOOGG LLee 1111 ddéécceemmbbrree 22000088,, ll’’AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee ddeess NNaattiioonnss UUnniieess aa aaddooppttéé llaa CCoonnvveennttiioonn ssuurr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiisseess eeffffeeccttuuéé eennttiièèrreemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt ppaarr mmeerr.. CCeettttee CCoonnvveennttiioonn vviissee àà ccrrééeerr uunn ddrrooiitt ccoonntteemmppoorraaiinn eett uunniiffoorrmmee qquuii ttoouucchheerraa aauu ttrraannssppoorrtt ddee ccoonntteenneeuurrss ddee ppoorrttee--àà--ppoorrttee,, yy ccoommpprriiss uunn ppaarrccoouurrss mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall,, eett qquuii nnee ssee lliimmiitteerraa ppaass aauu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddee ppoorrtt àà ppoorrtt..
 7. 7. LLaa nnoouuvveellllee CCoonnvveennttiioonn iinnnnoovvee àà bbiieenn ddeess ééggaarrddss.. EEllllee ccoonnttiieenntt nnoottaammmmeenntt ddeess ddiissppoossiittiioonnss aauuttoorriissaanntt lleess ddooccuummeennttss ddee ttrraannssppoorrttss éélleeccttrroonniiqquueess eett ccoommbbllaanntt cceerrttaaiinneess llaaccuunneess rreeppéérrééeess ddaannss lleess rrééggiimmeess ddee ttrraannssppoorrttss aaccttuueellss.. AA ll’’iissssuuee ddee lloonngguueess nnééggoocciiaattiioonnss,, lleess ééttaattss mmeemmbbrreess eett llee ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssuurr llee ddrrooiitt dduu ttrraannssppoorrtt ddaannss llee ccaaddrree ddeess ttrraavvaauuxx ddee llaa CCoommmmiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall IInntteerrnnaattiioonnaall ((CCNNUUDDCCII)) ssee ssoonntt pprroonnoonnccééss mmaassssiivveemmeenntt eenn ffaavveeuurr dd’’uunnee aauuggmmeennttaattiioonn ccoonnssiiddéérraabbllee ddeess lliimmiitteess ddeebb rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass ddee ppeerrttee oouu ddee ddoommmmaaggeess.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ccoommpprreenndd uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee nnoouuvveelllleess ddiissppoossiittiioonnss ssuusscceeppttiibblleess ddee pprrooffiitteerr aauuxx eexxppééddiitteeuurrss ddee ppaayyss eenn ddéévveellooppppeemmeenntt eett ddee ppaayyss mmooiinnss aavvaannccééss.. IIll yy aa lliieeuu ddee rraappppeelleerr qquuee llaa CCoommmmiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee ddrrooiitt ccoommmmeerrcciiaall iinntteerrnnaattiioonnaall ((CCNNUUDDCCII)),, ttrraavvaaiillllee ssuurr cceettttee CCoonnvveennttiioonn ddeeppuuiiss 22000022 aavveecc ddeess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaalleess eett nnoonn ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,, aaffiinn ddee pprrééppaarreerr llee tteexxttee ddee cceettttee CCoonnvveennttiioonn.. LL’’AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddeess NNaattiioonnss UUnniieess aa aauuttoorriisséé llaa tteennuuee dd’’uunnee ccéérréémmoonniiee dd’’oouuvveerrttuurree àà llaa ssiiggnnaattuurree ddee llaa CCoonnvveennttiioonn llee 2233 sseepptteemmbbrree 22000099 àà RRootttteerrddaamm,, aauuxx PPaayyss--BBaass.. LL’’AAsssseemmbbllééee aa ééggaalleemmeenntt rreeccoommmmaannddéé qquuee lleess rrèègglleess ffiixxééeess ddaannss llaa CCoonnvveennttiioonn ssooiieenntt ccoonnnnuueess ssoouuss llee nnoomm ddee «« RRèègglleess ddee RRootttteerrddaamm »».. EEnn ccaass dd’’aaddooppttiioonn,, lleess RRèègglleess ddee RRootttteerrddaamm ddeevvrraaiieenntt aappppoorrtteerr lleess cchhaannggeemmeennttss ssuuiivvaannttss :: 11-- hhaarrmmoonniisseerr eett mmooddeerrnniisseerr lleess llooiiss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, ddoonntt bboonn nnoommbbrree ddaatteenntt ddeess aannnnééeess 11992200,, eett mmêêmmee aavvaanntt;; 22-- mmeenneerr àà uunnee rréédduuccttiioonn ggéénnéérraallee ddeess ffrraaiiss ddee ttrraannssaaccttiioonn;; 33-- aaccccrrooîîttrree llee ddeeggrréé ddee pprréévviissiibbiilliittéé qquuaanndd ddeess pprroobbllèèmmeess ssuurrvviieennnneenntt;; 44-- ssuusscciitteerr uunnee pplluuss ggrraannddee ccoonnffiiaannccee ccoommmmeerrcciiaallee ddaannss llaa ccoonndduuiittee ddee ttrraannssaaccttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. LLEE PPOOIINNTT DDEE VVUUEE DDEE LL’’AAMMLLOOGG LLeess rrèègglleess ddee RRootttteerrddaamm 22000099 ccoonnssttiittuueenntt uunn ccoommpprroommiiss eennttrree llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11992244 ddiittee rrèègglleess ddee BBrruuxxeelllleess qquuii ddééffeenndd lleess iinnttéérrêêttss ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss mmaarriittiimmeess eett llaa ccoonnvveennttiioonn ddee 11997788 ddiittee rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg qquuii eesstt llaarrggeemmeenntt rraattiiffiiééee ppaarr lleess PP..VV..DD..,, mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt ddeess ppaayyss ddeess cchhaarrggeeuurrss qquuii oonntt vvooccaattiioonn àà pprroottééggeerr cceess ddeerrnniieerrss.. TToouutteeffooiiss,, lleess rrééssuullttaattss oobbtteennuuss ddeemmeeuurreenntt ddiissccuuttaabblleess.. TTrrooiiss éélléémmeennttss eesssseennttiieellss ccaarraaccttéérriisseenntt cceettttee CCoonnvveennttiioonn.. EEllllee eesstt àà llaa ffooiiss ccoonnsseerrvvaattrriiccee,, rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree eett pprroobblléémmaattiiqquuee :: -- CCoonnsseerrvvaattrriiccee,, ppaarrccee qquu’’eellllee rreepprreenndd llaa pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé pprréévvuuee ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244,, eexxcceeppttiioonn ffaaiittee ppoouurr llaa ffaauuttee nnaauuttiiqquuee;; eellllee rreepprreenndd llaa pprreessccrriippttiioonn ddee
 8. 8. ddeeuuxx aannss qquuii ppeerrmmeett dd’’aaggiirr eenn jjuussttiiccee ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eett rreepprreenndd ééggaalleemmeenntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr rreettaarrdd.. -- RRéévvoolluuttiioonnnnaaiirree,, ccaarr eellllee mmeett eenn rreelliieeff llaa ddiissppaarriittiioonn ddee llaa nnoottiioonn ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt mmaarriittiimmee qquuii eesstt rreemmppllaaccééee ppaarr llaa nnoottiioonn ddee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt,, ccee qquuii llaaiissssee aappppaarraaîîttrree ccllaaiirreemmeenntt llaa vvoolloonnttéé ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ccoommmmeerrccee éélleeccttrroonniiqquuee,, mmaaiiss iill rreessttee àà ssaavvooiirr ssii lleess PP..VV..DD.. sseerroonntt pprrêêttss àà eexxeerrcceerr uunn tteell ccoommmmeerrccee.. EEllllee pprreenndd eenn ccoommppttee llaa ddiimmeennssiioonn mmuullttiimmooddaallee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr rroouuttee,, mmaaiiss lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss rroouuttiieerrss ddeemmeeuurreenntt sscceeppttiiqquueess qquuaanntt àà llaa ccoohhaabbiittaattiioonn eennttrree lleess RRèègglleess ddee RRootttteerrddaamm 22000099 eett llaa CCoonnvveennttiioonn CC..MM..RR.. DDééssoorrmmaaiiss,, oonn vvooiitt aappppaarraaîîttrree uunnee nnoouuvveellllee nnoottiioonn,, àà ssaavvooiirr llee ccoonnttrraatt ddee vvoolluummee.. -- RRéévvoolluuttiioonnnnaaiirree,, ccaarr eellllee rreellèèvvee lleess ppllaaffoonnddss dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn.. DDééssoorrmmaaiiss,, ccee sseerraa 887755 DDTTSS ppaarr ccoolliiss oouu 33 DDTTSS ppaarr kkiilloo,, aalloorrss qquuee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee HHaammbboouurrgg pprréévvooiitt uunn ppllaaffoonndd dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn àà 883355 DDTTSS ppaarr ccoolliiss eett 22,,55 DDTTSS ppaarr kkiilloo.. -- PPrroobblléémmaattiiqquuee,, ccaarr eellllee pprréésseennttee uunn tteexxttee ttrroopp lloonngg ddee 9966 aarrttiicclleess,, aalloorrss qquuee lleess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg nnee rreepprréésseenntteenntt qquuee 1177 aarrttiicclleess.. OOnn aa ppaarrffooiiss llee sseennttiimmeenntt dd’’êêttrree eenn pprréésseennccee dd’’uunn tteexxttee aanngglloo--ssaaxxoonn mmaall rrééddiiggéé.. -- PPrroobblléémmaattiiqquuee ppoouurr ll’’oorrggaanniissaattiioonn ppoorrttuuaaiirree mmaarrooccaaiinnee.. CCaarr,, LLee ttrraannssppoorrtteeuurr,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss pprréévvuueess ppaarr lleess rrèègglleess ddee RRootttteerrddaamm 22000099,, eett ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ccllaauusseess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, ddééppllaaccee lleess mmaarrcchhaannddiisseess jjuussqquu’’aauu lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn eett lleess lliivvrree aauu ddeessttiinnaattaaiirree.. AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddeeppuuiiss lleeuurr rréécceeppttiioonn ppaarr uunnee ppaarrttiiee eexxééccuuttaannttee oouu lluuii--mmêêmmee eenn vvuuee ddee lleeuurr ttrraannssppoorrtt jjuussqquu’’àà lleeuurr lliivvrraaiissoonn ffiinnaallee.. SSii llaa llooii oouu llaa rréégglleemmeennttaattiioonn dduu lliieeuu ddee rréécceeppttiioonn eexxiiggee qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssooiieenntt rreemmiisseess àà uunnee aauuttoorriittéé oouu àà uunn aauuttrree ttiieerrss aauupprrèèss dduuqquueell iill ppoouurrrraa lleess rreettiirreerr,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddeeppuuiiss lleeuurr rreettrraaiitt aauupprrèèss ddee cceettttee aauuttoorriittéé oouu ddee ccee ttiieerrss.. SSii llaa llooii oouu llaa rréégglleemmeennttaattiioonn dduu lliieeuu ddee lliivvrraaiissoonn eexxiiggee qquu’’iill rreemmeettttee lleess mmaarrcchhaannddiisseess àà uunnee aauuttoorriittéé oouu àà uunn aauuttrree ttiieerrss aauupprrèèss dduuqquueell llee ddeessttiinnaattaaiirree ppoouurrrraa lleess rreettiirreerr,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess jjuussqquu’’àà lleeuurr rreemmiissee àà cceettttee aauuttoorriittéé oouu àà ccee ttiieerrss.. AAuu MMaarroocc llee pprreemmiieerr rréécceeppttiioonnnnaaiirree ppeeuutt êêttrree MMAARRSSAA MMAARROOCC oouu SSOOMMAAPPOORRTT oouu ttoouuttee aauuttrree eennttiittéé dd’’aaccccoonnaaggee eett ddee mmaannuutteennttiioonn.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn ppoorrttuuaaiirree ddooiitt êêttrree ddééffiinniiee dd’’uunnee mmaanniièèrree ccllaaiirree ssuurr ccee ppooiinntt ppuuiissqquuee llaa llooii ssuurr llaa rrééffoorrmmee ppoorrttuuaaiirree iimmppoossee ll’’uunniicciittéé ddee llaa mmaannuutteennttiioonn eett eexxcclluuee llaa rruuppttuurree ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. -- PPrroobblléémmaattiiqquuee ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr qquuii ddooiitt rreemmeettttrree aauu ttrraannssppoorrtteeuurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss uunn ééttaatt tteell qquu’’eelllleess rrééssiisstteerroonntt aauu ttrraannssppoorrtt pprréévvuu,, yy ccoommpprriiss aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, ddee mmaannuutteennttiioonn,, dd’’aarrrriimmaaggee,, ddee ssaaiissiissssaaggee,, ddee ffiixxaattiioonn eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddoonntt eelllleess ffeerroonntt ll’’oobbjjeett,, eett nnee ccaauusseerroonntt ppaass ddee ddoommmmaaggee aauuxx ppeerrssoonnnneess oouu aauuxx bbiieennss.. LLeess rrèègglleess ddee RRootttteerrddaamm 22000099 ééttaabblliisssseenntt uunnee ccooooppéérraattiioonn ééttrrooiittee eennttrree llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr llaa ffoouurrnniittuurree dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss eett dd’’iinnssttrruuccttiioonnss.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr rrééppoonnddeenntt aauuxx ddeemmaannddeess mmuuttuueelllleess dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss eett dd’’iinnssttrruuccttiioonnss rreeqquuiisseess ppoouurr llaa mmaannuutteennttiioonn eett llee ttrraannssppoorrtt aapppprroopprriiééss ddeess mmaarrcchhaannddiisseess..
 9. 9. LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt iinnffoorrmmeerr,, eenn tteemm ddaannggeerreeuuxx ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aavvaann eexxééccuuttaannttee.. ÀÀ ddééffaauutt eett ssii llee ttrraann ccoonnnnaaiissssaannccee ddee lleeuurr nnaattuurree oouu ccaarr ttrraannssppoorrtteeuurr ddee llaa ppeerrttee oouu dduu ddoo LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt aappppoosseerr ssuurr lleess mm ccoonnffoorrmméémmeenntt àà llaa llooii,, àà llaa rréégglleemm ss’’aapppplliiqquueenntt àà nn’’iimmppoorrttee qquueellllee ééttaa ttrraannssppoorrtteeuurr ddee llaa ppeerrttee oouu dduu ddoo EEnnffiinn,, lleess RRèègglleess ddee RRootttteerrddaamm 2200 ccoonnttrraaccttuueell.. EEnn eeffffeett,, lleess ppaarrttiieess ccoonnttrraaccttuueelllleess,, eenn tteennaanntt ccoommppttee dd’’aauuttaanntt qquuee lleess cchhaarrggeeuurrss ddeess PP..VV aavveecc lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss mmaarriittiimmeess,, AA ppaarrttiirr ddee cceettttee aannaallyyssee,, ll’’AAMMLLOO pprroocceessssuuss ddee rraattiiffiiccaattiioonn ddeess RRèègg dd’’oobbsseerrvveerr ll’’aattttiittuuddee ddee sseess iinniittiiaatt RRééddiiggéé ppaarr uunn mmeemmbbrree dduu ccoommiittéé dd DDEEFFIINNIITTIIOONN DD DDEE DDééff LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannsspp uunn pprrooffeessssiioonnnneell ss''e aauuttrruuii,, mmooyyeennnnaanntt ppaarrttiiee LLaa mmaarrcchhaannddiissee ooppéérraattiioonn ppoouu LLee ttrraannssppoorrtt ddooiitt êêtt LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannsspp rréécciipprrooqquuee ddeess ppaarrttiiee mmppss uuttiillee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee llaa nnaattuurree oo nntt qquu’’eelllleess nnee ssooiieenntt rreemmiisseess àà ccee ddeerrnniiee nnssppoorrtteeuurr oouu llaa ppaarrttiiee eexxééccuuttaannttee nn’’aa ppaa rraaccttèèrree ddaannggeerreeuuxx,, llee cchhaarrggeeuurr eesstt rreess oommmmaaggee rrééssuullttaanntt ddee ccee mmaannqquueemmeenntt.. mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess uunnee mmaarrqquuee mmeennttaattiioonn oouu aauuxx aauuttrreess eexxiiggeenncceess ddeess aa aappee dduu ttrraannssppoorrtt pprréévvuu.. ÀÀ ddééffaauutt,, iill eesstt oommmmaaggee rrééssuullttaanntt ddee ccee mmaannqquueemmeenntt.. 000099 ssoonntt qquuaalliiffiiééeess ppaarr lleess jjuurriisstteess ddee pp aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddeevvrroonntt ddiissccuutt ddee lleeuurrss bbeessooiinnss.. EEnn pprraattiiqquuee,, lleess cchhoossee VV..DD.. nnee ssoonntt ppaass ssoouuvveenntt eenn mmeessuurree ddee dd ,, lleeuurr ppoouuvvooiirr ééccoonnoommiiqquuee ffaaiissaanntt ssoouuvvee OOGG ccoonnsseeiillllee àà qquuii ddee ddrrooiitt ddee nnee ppaass ssee p gglleess ddee RRootttteerrddaamm 22000099.. LLee bboonn sseennss ccoo tteeuurrss eett aauu pprreemmiieerr cchheeff lleess EEttaattss--UUnniiss ddee ddiirreeccttiioonn ddee ll’’AAMMLLOOGG –– LLee 1111 mmaaii 2200 DDUU CCOONNTTRRAATT DDEE TTRR MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS ffiinniittiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraann ppoorrtt tteerrrreessttrree ddee mmaarrcchhaannddiisseess eesstt uunne 'eennggaaggee aa ddééppllaacceerr uunnee qquuaannttiittéé ddee mmaarrcc uunn pprriixx ddéétteerrmmiinnéé eett ddaannss uunn ddééllaaii ffiixxéé eess oouu ppaarr llee ccoonnttrraatt ttyyppee aapppplliiccaabbllee àà ll''oo ddooiitt aappppaarrtteenniirr aa aauuttrruuii,, ccaarr ss''iill eenn ééttaa uurrrraaiitt êêttrree aassssiimmiillééee àà uunn ttrraannssppoorrtt ppoouu ttrree eeffffeeccttuuéé aa ttiittrree oonnéérreeuuxx eett nnoonn aa ttii ppoorrtt eesstt ssyynnaallllaaggmmaattiiqquuee eett iimmpplliiqquuee ddoonn eess,, qquu''iill eesstt pprruuddeenntt ddee ccoonnssiiggnneerr ppaarr éé oouu dduu ccaarraaccttèèrree eerr oouu àà uunnee ppaarrttiiee aass aauuttrreemmeenntt ssppoonnssaabbllee eennvveerrss llee oouu uunnee ééttiiqquueettttee aauuttoorriittééss ppuubblliiqquueess qquuii rreessppoonnssaabbllee eennvveerrss llee pprrêêtt--àà--ppoorrtteerr tteerr lleeuurrss ccllaauusseess eess ssoonntt pplluuss ccoommpplliiqquuééeess ddiissccuutteerr àà aarrmmeess ééggaalleess enntt ddééffaauutt.. pprréécciippiitteerr ddaannss llee oommmmaannddeerraaiitt ddoonncc ss.. 000099 RRAANNSSPPOORRTT nnssppoorrtt nee ccoonnvveennttiioonn ppaarr llaaqquueellllee cchhaannddiissee aappppaarrtteennaanntt àà éé ppaarr llaa ccoonnvveennttiioonn ddeess ooppéérraattiioonn.. aaiitt aauuttrreemmeenntt,, cceettttee uurr pprroopprree ccoommppttee.. iittrree ggrraattuuiitt ((eenn sseerrvviiccee)).. nncc uunn eennggaaggeemmeenntt ééccrriitt..
 10. 10. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt mmaattéérriiaalliisséé ppaarr llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt ssuurr lleeqquueell ffiigguurreenntt lleess CCoonnddiittiioonnss GGéénnéérraalleess dduu TTrraannssppoorrtteeuurr eett sseess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. SSii,, ccoommmmee iill ccoonnvviieenntt,, uunn eexxeemmppllaaiirree eesstt rreemmiiss aa ll''eexxppééddiitteeuurr,, ccee ddeerrnniieerr nnee ppeeuutt iiggnnoorreerr lleess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. AA ddééffaauutt dd''ééccrriitt ccoonncceerrnnaanntt lleess oobblliiggaattiioonnss ddee cchhaaccuunnee ddeess ppaarrttiieess,, ccee ssoonntt lleess ccoonnttrraattss ttyyppeess,, dd''oorrddrree ssuuppppllééttiiff,, qquuii ss''aapppplliiqquueenntt eett ddééffiinniisssseenntt aaiinnssii :: lleess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt,, lleess ccaass dd''eexxoonnéérraattiioonnss.... LLEESS IINNCCOOTTEERRMMSS DDééffiinniittiioonn IIllss oonntt ééttéé ccoonnssttiittuuééss eenn FFrraannccee aaffiinn ddee rrééssoouuddrree lleess ddiiffffiiccuullttééss ppoouuvvaanntt ssee pprréésseenntteerr lloorrss ddee llaa vveennttee oouu ddee ll''aacchhaatt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, eett pprréécciisseenntt lleess oobblliiggaattiioonnss rréécciipprrooqquueess dduu VVeennddeeuurr eett ddee ll''aacchheetteeuurr qquuii ppoorrtteenntt ssuurr lleess ppooiinnttss ssuuiivvaannttss :: --LLee mmoommeenntt dduu ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess eennttrree llee VVeennddeeuurr eett ll''AAcchheetteeuurr.. --LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. --LLeess ffrraaiiss àà rréégglleerr ppaarr llee VVeennddeeuurr eett ll''AAcchheetteeuurr (( ffrraaiiss ddee ttrraannssppoorrtt,, aassssuurraanncceess,, ttaaxxeess eett ddrrooiittss ddee ddoouuaanneess)) LLee cchhooiixx dd''uunn iinnccootteerrmm ddéétteerrmmiinnee ppoouurr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt ddee vveennttee,, lleess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt àà uuttiilliisseerr eett lleess ggaarraannttiieess aassssuurraannccee àà ssoouussccrriirree aauupprrééss ddee ssoonn AAssssuurreeuurr.. LLeess IInnccootteerrmmss ssoonntt ccllaassssééss eenn ddeeuuxx ccaattééggoorriieess:: --LLeess VVeenntteess DDééppaarrtt --LLeess VVeenntteess àà ll''aarrrriivvééee IINNCCOOTTEERRMMSS LLEESS VVEENNTTEESS DDEEPPAARRTT EExx WWoorrkkss LL''oobblliiggaattiioonn ddee lliivvrraaiissoonn dduu VVeennddeeuurr eesstt rreemmpplliiee lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddaannss ssoonn ééttaabblliisssseemmeenntt.. ((CC''eesstt ll''oobblliiggaattiioonn mmiinniimmuumm dduu VVeennddeeuurr)).. FFCCAA FFrraannccoo LL''oobblliiggaattiioonn ddee lliivvrraaiissoonn dduu VVeennddeeuurr eesstt rreemmpplliiee lloorrssqquu''iill rreemmeett llaa mmaarrcchhaannddiissee
 11. 11. ddééddoouuaannééee àà ll''eexxppoorrttaattiioonn aauu TTrraannssppoorrtteeuurr ddééssiiggnnéé ppaarr ll''AAcchheetteeuurr aauu ppooiinntt ccoonnvveennuu.. ((LLee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess ssee pprroodduuiitt aauu mmoommeenntt oouu llee TTrraannssppoorrtteeuurr pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa mmaarrcchhaannddiissee..)) FFAASS//FFrraannccoo llee lloonngg dduu nnaavviirree.. LL''oobblliiggaattiioonn dduu VVeennddeeuurr eesstt ssaattiissffaaiittee qquuaanndd llaa mmaarrcchhaannddiissee ddééddoouuaannééee aa ll''eexxppoorrttaattiioonn aa ééttéé ppllaaccééee llee lloonngg dduu nnaavviirree,, ssuurr llee qquuaaii aauu ppoorrtt dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt ccoonnvveennuu.. FFOOBB//FFrraannccoo àà bboorrdd LL''oobblliiggaattiioonn dduu VVeennddeeuurr eesstt rreemmpplliiee qquuaanndd llaa mmaarrcchhaannddiissee ddééddoouuaannééee àà ll''eexxppoorrttaattiioonn eesstt ppllaaccééee aa bboorrdd dduu nnaavviirree cchhooiissii ppaarr ll''AAcchheetteeuurr aauu ppoorrtt dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt ddééssiiggnnéé.. ((LLee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess ssee ffaaiitt aauu ppaassssaaggee dduu bbaassttiinnggaaggee dduu nnaavviirree)) CCRRFF//CCoouutt eett FFrrêêtt LLee VVeennddeeuurr ddooiitt ffaaiirree aacchheemmiinneerr llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ddééssiiggnnéé.. LLee VVeennddeeuurr cchhooiissiitt ddoonncc llee nnaavviirree eett ppaayyee lleess ffrraaiiss eett llee ffrreett,, lleess ffoorrmmaalliittééss dd''eexxppoorrttaattiioonn lluuii iinnccoommbbaanntt.. ((LLee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess aa lliieeuu aauu ppaassssaaggee dduu bbaassttiinnggaaggee dduu nnaavviirree)) CCIIFF//CCoouutt AAssssuurraannccee eett FFrrêêtt LLee VVeennddeeuurr aa lleess mmeemmeess oobblliiggaattiioonnss qquu''eenn CCFFRR,, mmaaiiss iill ddooiitt,, eenn pplluuss,, ssoouussccrriirree uunnee aassssuurraannccee mmaarriittiimmee ppoouurr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLeess ffoorrmmaalliittééss dd''eexxppoorrttaattiioonn ssoonntt àà ssaa cchhaarrggee.. ((LLee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess aa lliieeuu aauu ppaassssaaggee dduu bbaassttiinnggaaggee dduu bbaatteeaauu)) CCPPTT//PPoorrtt ppaayyéé jjuussqquu''àà LLee VVeennddeeuurr cchhooiissiitt llee TTrraannssppoorrtteeuurr eett rrèèggllee llee ffrrêêtt jjuussqquu''àà llaa ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuuee aavveecc ll''AAcchheetteeuurr.. LLee VVeennddeeuurr ddooiitt ddééddoouuaanneerr llaa mmaarrcchhaannddiissee àà ll''eexxppoorrttaattiioonn.. ((LLee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess aa lliieeuu lloorrss ddee llaa rreemmiissee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu TTrraannssppoorrtteeuurr)) CCIIPP//PPoorrtt ppaayyéé,, aassssuurraannccee ccoommpprriissee jjuussqquu''àà LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu VVeennddeeuurr ssoonntt lleess mmeemmeess qquu''eenn CCPPTT,, mmaaiiss iill ddooiitt,, eenn pplluuss,, ssoouussccrriirree uunnee aassssuurraannccee ppoouurr ggaarraannttiirr lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ccoouurrss ddee ttrraannssppoorrtt.. IINNCCOOTTEERRMMSS LLEESS VVEENNTTEESS AA LL''AARRRRIIVVEEEE
 12. 12. DDAAFF//RReenndduu ffrroonnttiièèrree.. LLee VVeennddeeuurr aa ssaattiissffaaiitt àà ssoonn oobblliiggaattiioonn,, lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddééddoouuaannééee àà ll''eexxppoorrttaattiioonn eesstt lliivvrrééee aauu lliieeuu ccoonnvveennuu aavveecc ll''aacchheetteeuurr àà llaa ffrroonnttiièèrree.. ((aavvaanntt llee ppaassssaaggee ddee llaa ffrroonnttiièèrree ddee ll''aauuttrree ppaayyss)).. LLee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess ssee ffaaiitt aauu ppaassssaaggee ddee llaa ffrroonnttiièèrree pprréécciissééee ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee vveennttee.. DDEESS//RReenndduu EExx SShhiipp LL''oobblliiggaattiioonn dduu VVeennddeeuurr eesstt ddee mmeettttrree aa ddiissppoossiittiioonn ddee ll''aacchheetteeuurr llaa mmaarrcchhaannddiissee nnoonn ddééddoouuaannnnééee àà ll''iimmppoorrttaattiioonn àà bboorrdd dduu nnaavviirree aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn ccoonnvveennuu.. ((TToouuss lleess rriissqquueess eett ffrraaiiss ccoonncceerrnnaanntt ll''aacchheemmiinneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ssoonntt àà llaa cchhaarrggee dduu VVeennddeeuurr)).. DDEEQQ//RReenndduu àà qquuaaii LL''oobblliiggaattiioonn dduu VVeennddeeuurr eesstt rreemmpplliiee lloorrssqquuee llaa mmaarrcchhaannddiissee nnoonn ddééddoouuaannééee eesstt mmiissee aa ddiissppoossiittiioonn ddee ll''aacchheetteeuurr ssuurr llee qquuaaii dduu ppoorrtt ccoonnvveennuu.. ((LLee ttrraannssffeerrtt ddeess rriissqquueess ssee ffaaiitt àà ccee mmoommeenntt)).. DDDDUU//RReenndduu ddrrooiittss nnoonn aaccqquuiittttééss LL''oobblliiggaattiioonn dduu VVeennddeeuurr eesstt ddee lliivvrreerr llaa mmaarrcchhaannddiissee nnoonn ddéécchhaarrggééee eett nnoonn ddééddoouuaannééee aa ll''aacchheetteeuurr aauu lliieeuu ccoonnvveennuu.. ((lleess ffoorrmmaalliittééss ddoouuaanniièèrreess eett llee ppaaiieemmeenntt ddeess ddrrooiittss eett ttaaxxeess ééttaanntt àà llaa cchhaarrggee ddee ll''aacchheetteeuurr)) DDPPPP//RReenndduu ddrrooiittss aaccqquuiittttééss CC''eesstt ll''oobblliiggaattiioonn mmaaxxiimmuumm dduu VVeennddeeuurr.. CCee ddeerrnniieerr pprrooccèèddee aauu ddééddoouuaanneemmeenntt àà ll''iimmppoorrtt,, aauu ppaaiieemmeenntt ddeess ddrrooiittss eett ttaaxxeess.. LLee ddéécchhaarrggeemmeenntt eesstt eeffffeeccttuuéé àà sseess ffrraaiiss eett rriissqquueess ((llee ttrraannssffeerrtt ddeess ffrraaiiss eett rriissqquueess aa lliieeuu àà llaa lliivvrraaiissoonn cchheezz ll''aacchheetteeuurr)).. PPOOLLIICCEESS FFAACCUULLTTEESS MMAARRIITTIIMMEESS TTOOUUSS RRIISSQQUUEESS//FFAAPP--SSAAUUFF GGaarraannttiieess FFAAPP--SSAAUUFF
 13. 13. NNee ssoonntt ccoouuvveerrttss qquuee lleess ddoommmmaaggeess eett ppeerrtteess mmaattéérriieellss,, aaiinnssii qquuee lleess ppeerrtteess ddee ppooiiddss oouu ddee qquuaannttiittéé ccaauussééss aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess lloorrss dd''uunn éévvèènneemmeenntt vviisséé ddaannss llaa PPoolliiccee.. GGaarraannttiieess TToouuss--RRiissqquueess LL''AAssssuurreeuurr ggaarraannttiitt lleess DDoommmmaaggeess eett ppeerrtteess mmaattéérriieellss,, lleess ppeerrtteess ddee ppooiiddss oouu ddee qquuaannttiittéé ssuubbiiss ppaarr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ((SSaauuff eexxcclluussiioonnss)).. PPoouurr lleess mmaannqquuaannttss,, ll''AAssssuurreeuurr ppeeuutt ddeemmaannddeerr llaa pprréésseennttaattiioonn dd''uunn cceerrttiiffiiccaatt jjuussttiiffiiaanntt ddee llaa nnoonn lliivvrraaiissoonn ddééffiinniittiivvee.. EEXXCCLLUUSSIIOONNSS PPRREEVVUUEESS DDAANNSS LLAA PPOOLLIICCEE FFAACCUULLTTEESS MMAARRIITTIIMMEESS EExxcclluussiioonnss ddee llaa PPoolliiccee MMaarriittiimmeess --VViiccee pprroopprree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. --FFrreeiinnttee ddee rroouuttee.. --IInnfflluueennccee ddee llaa tteemmppéérraattuurree.. --RReettaarrdd.. DDUURREEEE DDEE LLAA GGAARRAANNTTIIEE DDEE LLAA PPOOLLIICCEE FFAACCUULLTTEESS MMAARRIITTIIMMEESS LLee PPrriinncciippee pprréévvuu ddaannss llaa ppoolliiccee ffaaccuullttééss mmaarriittiimmeess LLaa ggaarraannttiiee EEllllee pprreenndd eeffffeett aauu ppooiinntt eexxttrrèèmmee ddee ddééppaarrtt,, ddèèss rreemmiissee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ssee ppoouurrssuuiitt ppeennddaanntt llee ttrraannssppoorrtt ((qquueell qquuee ssooiitt lleess ddééllaaiiss eett ssééjjoouurrss IInntteerrmmééddiiaaiirreess)) jjuussqquu''aauu lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn eett rreemmiissee eeffffeeccttiivvee aauu ddeessttiinnaattaaiirree..
 14. 14. ((ssaannss ppoouuvvooiirr eexxccééddeerr ggéénnéérraalleemmeenntt 6600 jjoouurrss aa//cc ddee llaa ffiinn dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt)) UUnnee pprriissee ddee lliivvrraaiissoonn aannttiicciippééee ffaaiitt cceesssseerr llaa ggaarraannttiiee ddee ll''AAssssuurreeuurr aauu mmoommeenntt oouu eellllee iinntteerrvviieenntt.. OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS DDEE LL''AASSSSUURREE PPRREEVVUUEESS DDAANNSS LLAA PPOOLLIICCEE FFAACCUULLTTEESS MMAARRIITTIIMMEESS OObblliiggaattiioonnss ddee ll''AAssssuurréé --AAppppoorrtteerr lleess ssooiinnss rraaiissoonnnnaabblleess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ssiinniissttrrééee,, aaffiinn dd''éévviitteerr ttoouuttee aaggggrraavvaattiioonn dduu ddoommmmaaggee.. --CCoonnsseerrvveerr llee rreeccoouurrss --VVéérriiffiieerr ll''ééttaatt ddeess ccoolliiss eett pprreennddrree ddeess rréésseerrvveess --PPrroovvooqquueerr uunnee eexxppeerrttiissee CC''eesstt aauu bbéénnééffiicciiaaiirree ddee llaa PPoolliiccee qquu''iill aappppaarrttiieenntt ddee pprroovvooqquueerr ll''eexxppeerrttiissee.. LL''eexxppeerrtt ddooiitt êêttrree aavviisséé ddaannss lleess 33 jjoouurrss ddee llaa cceessssaattiioonn ddee llaa ggaarraannttiiee.. CCOONNTTRRAATT DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS RREEGGII PPAARR LLAA CCOONNVVEENNTTIIOONN DDEE GGEENNEEVVEE ((CCMMRR)) DDééffiinniittiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee GGEENNEEVVEE DDIITTEE CCMMRR LLaa CCMMRR eesstt uunnee ccoonnvveennttiioonn ssiiggnnééee àà GGEENNEEVVEE llee 1199 MMaaii 11995566 eett qquuii ccoonncceerrnnee llee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall ppaarr rroouuttee..
 15. 15. LLaa CCMMRR ééddiiccttee ddeess rréégglleemmeennttss ccoonncceerrnnaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess TTrraannssppoorrtteeuurrss,, aaiinnssii qquuee lleess ddooccuummeennttss àà uuttiilliisseerr ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt.. LLaa CCMMRR rrééggiitt ttoouuss lleess ttrraannssppoorrtt aauu ddééppaarrtt oouu aa ddeessttiinnaattiioonn dd''uunn ppaayyss aayyaanntt rraattiiffiiéé cceettttee ccoonnvveennttiioonn ((aarrtt11)),, mmeemmee ssii llee ppaayyss eexxppééddiitteeuurr oouu ddeessttiinnaattaaiirree nn''yy eesstt ppaass ppaarrttiiee.. LLEESS PPAARRTTIIEESS AAUU CCOONNTTRRAATT DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS LL''eexxppééddiitteeuurr ccoonncclluutt eenn ssoonn nnoomm,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc llee vvooiittuurriieerr.. LLee vvooiittuurriieerr eesstt llee pprrooffeessssiioonnnneell dduu ttrraannssppoorrtt qquuii eexxééccuuttee ll''ooppéérraattiioonn ddee ddééppllaacceemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLee ddeessttiinnaattaaiirree eesstt cceelluuii aa qquuii eesstt ddeessttiinnééee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLeess oobblliiggaattiioonnss ddeess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt CCeelllleess dduu TTrraannssppoorrtteeuurr ssoonntt pprriinncciippaalleemmeenntt:: --ddee pprrooccééddeerr aa ll''aacchheemmiinneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss lleess ddééllaaiiss iimmppaarrttiiss eett dd''eeffffeeccttuueerr uunnee lliivvrraaiissoonn ccoonnffoorrmmee.. OObblliiggaattiioonnss dduu ddeessttiinnaattaaiirree :: --SSii llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt eenn ppoorrtt dduu,, llee ddeessttiinnaattaaiirree ddooiitt ppaayyeerr llee pprriixx dduu ttrraannssppoorrtt..((ppoorrtt ppaayyéé,, cc''eesstt ll''eexxppééddiitteeuurr qquuii rrèèggllee llee pprriixx dduu ttrraannssppoorrtt)) --VVéérriiffiieerr ssii llaa lliivvrraaiissoonn eesstt ccoonnffoorrmmee qquuaalliittaattiivveemmeenntt eett qquuaannttiittaattiivveemmeenntt eett aappppoosseerr ddeess rréésseerrvveess pprréécciisseess ssuurr llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt eenn ccaass ddee mmaannqquuaannttss eett//oouu dd''aavvaarriieess,, aaffiinn ddee pprréésseerrvveerr llee rreeccoouurrss éévveennttuueell ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. --SSii llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt eennddoommmmaaggééee,, ssee ccoommppoorrtteerr ""eenn bboonn ppèèrree ddee ffaammiillllee"" eett pprréésseerrvveerr llaa mmaarrcchhaannddiissee aaffiinn dd''éévviitteerr qquu''eellllee nnee ssee ddééttéérriioorree dd''aavvaannttaaggee eett ppeerrmmeettttrree llee ppaassssaaggee ddee ll''eexxppeerrtt ttrraannssppoorrtt ddeess AAssssuurreeuurrss.. --EEffffeeccttuueerr uunnee ddééccllaarraattiioonn ddee ssiinniissttrree aauupprrééss ddee ssoonn aassssuurreeuurr.. OObblliiggaattiioonnss ddee ll''eexxppééddiitteeuurr :: --rrééaalliisseerr uunn ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ppeerrmmeettttaanntt aa llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ccoommppttee tteennuu ddee ssaa nnaattuurree,, ddee ssuuppppoorrtteerr "" lleess aallééaass nnoorrmmaauuxx"" dduu ttrraannssppoorrtt.. --PPoouurr lleess eennvvooiiss ddee pplluuss ddee 33 ttoonnnneess (( ssoouummiiss aauu ccoonnttrraatt ttyyppee ggéénnéérraall)),, eeffffeeccttuueerr llee cchhaarrggeemmeenntt,, llee ccaallaaggee eett ll''aarrrriimmaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr pprrééppaarree ssoonn vvééhhiiccuullee ppoouurr llee cchhaarrggeemmeenntt ((ddéébbaacchhaaggee)) eett aassssiissttee aauuxx ooppéérraattiioonnss,,
 16. 16. mmaaiiss nn''yy ppaarrttiicciippee ppaass.. IIll ddooiitt cceeppeennddaanntt ddoonnnneerr ssoonn aavviiss LLee ccoonntteennuu ddee ccee ssiittee eesstt aaccttuueellllee bbuutt dd''iinnffoorrmmaattiioonn eett nnee ddooiitt eettrree pprrooffeessssiioonnnneelllleess,, ttoouuttee uuttiilliissaattiioonn eexxpprreessss ddee ll''aauutteeuurr.. LLaa rreepprroodduuccttiioonn ddee ddooccuummeennttss ssuurr qquu''aapprrééss aaccccoorrdd dduu ccrrééaatteeuurr dduu ssii mmeennttiioonn qquuee lleess ddrrooiittss ddee rreepprroodduu MMaallggrréé llee ssooiinn aappppoorrttéé aa llaa rrééddaacctt ppeeuuvveenntt eettrree ggaarraannttiieess ddee mmaanniièèrree ddee ttoouutt pprrééjjuuddiiccee ddiirreecctt oouu iinnddiirree eett//oouu qquuii ssee sseerraaiitt rréévvééllééee iinneexxaacc FFOORRMMAATTIIOONN DD DDEE LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchh ccoonnsseenntteemmeennttss.. IIll ffaauutt ttoouutteeffooiiss bbiieenn ddiissttiinngguueerr ll ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. DDiissttiinnccttiioonn eennttrree llaa ccoo eeffffeeccttiivv LLee ccoonnttrraatt eesstt jjuurriiddiiqquueemmeenntt ffoorrmm pprreessttaattiioonn àà eeffffeeccttuueerr,, eett llee ddééllaai ll''oobblliiggaattiioonn mmiissee aa llaa cchhaarrggee dduu ttrr eeffffeeccttiivvee ddee ll''eennvvooii.. LL''oobblliiggaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aauu rree pprreenndd eenn cchhaarrggee jjuurriiddiiqquueemmeenntt.. LLaa pprriissee eenn cchhaarrgg TTrraannssppoorrtteeuurr nnee ccooïïnncc ssii llaa ssééccuurriittéé eenn ccoouurrss ddee ttrraannssppoorrtt lluuii MMeennttiioonnss llééggaalleess eemmeenntt mmiiss aa ddiissppoossiittiioonn ddeess iinntteerrnnaauutteess uuttiilliisséé qquu''aa ddeess ffiinnss ppeerrssoonnnneelllleess,, aassssoo nn aa ddeess ffiinnss ccoommmmeerrcciiaalleess ddeevvaanntt ffaaiirree ll rr ssuuppppoorrtt ppaappiieerr oouu ssoouuss ffoorrmmeess eelleeccttrroo iittee,, aavveecc cciittaattiioonn ddee cceelluuii ccii ((wwwwww..lleexxiiqquu uuccttiioonnss ssoonntt lliimmiittééss.. ttiioonn dduu ssiittee,, ll''eexxaaccttiittuuddee eett ll''eexxhhaauussttiivv ee aabbssoolluuee eett ll''aauutteeuurr dduu ssiittee nnee ssaauurraaiitt eecctt rrééssuullttaanntt ddee ll''uuttiilliissaattiioonn dd''uunnee iinnffoorr ccttee oouu iinnccoommppllèèttee.. DDUU CCOONNTTRRAATT DDEE TTRR MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS hhaannddiisseess eesstt ccoonnsseennssuueell eett ssee ffoorrmmee ddoonn llaa ccoonncclluussiioonn eett llee ccoommmmeenncceemmeenntt dd''eexxéé oonncclluussiioonn eett llee ccoommmmeenncceemm vvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mméé ddèèss qquuee lleess ppaarrttiieess ssoonntt dd''aaccccoorrdd ssuu ii dduu ttrraannssppoorrtt.. rraannssppoorrtteeuurr nnee ccoommmmeennccee qquu''aauu mmoommeenntt eeggaarrdd ddeess mmaarrcchhaannddiisseess nnee ccoommmmeennccee qq ggee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa mmaarrcchhaann cciiddee ppaass oobblliiggaattooiirreemmeenntt aa ii ppaarraaiitt mmeennaaccééee.. ss ggrraattuuiitteemmeenntt ddaannss uunn oocciiaattiivveess,, ll''oobbjjeett dd''uunn aaccccoorrdd oonniiqquuee nn''eesstt aauuttoorriisséé,, uueettrraannssppoorrtt..ffrr)) eett vviittéé ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss nnee tt êêttrree tteennuu rreessppoonnssaabbllee rrmmaattiioonn mmaall uuttiilliissééee RRAANNSSPPOORRTT nncc ddèèss éécchhaannggee ddeess ééccuuttiioonn eeffffeeccttiivvee dduu mmeenntt dd''eexxééccuuttiioonn tt.. uurr llee pprriixx,, llaa nnaattuurree ddee llaa tt ddee ssaa pprriissee eenn cchhaarrggee qquu''aauu mmoommeenntt oouu iill lleess nnddiissee ppaarr llee aavveecc ssaa pprriissee eenn
 17. 17. IIll eesstt nnéécceessssaaiirree ddee ssee rrééfféérreerr aauu ppoouurr eenn ddéétteerrmmiinneerr llee mmoommeenntt.. SS''aaggiissssaanntt,, ppaarr eexxeemmppllee,, dd''uunn eennvvo ccoommppttee tteennuu dduu ffaaiitt qquuee ll''eexxppééddiitt cchhaarrggeemmeenntt,, aauu ccaallaaggee eett aa ll''aarrrriimm llaa pprriissee eenn cchhaarrggee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa mm ttrraannssppoorrtteeuurr nn''iinntteerrvviieenntt qquu''uunnee ff rrééaalliissééeess aavveecc lleess ccoonnssééqquueenncceess dd PPoouurr lleess eennvvooiiss ddee mmooiinnss ddee 33 ttoonnnn eett ssoouuss ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett ssaa pprrii ddee cceettttee ooppéérraattiioonn ppaarr llee ttrraannssppoorr LLeess mmaarrcchhaannddiisseess ccoonnffiiééeess aauu TTrraa rréégglleess ddee ll''aarrtt ppaarr ll''eexxppééddiitteeuurr aa MMeennttiioonnss llééggaalleess LLee ccoonntteennuu ddee ccee ssiittee eesstt aaccttuueellllee bbuutt dd''iinnffoorrmmaattiioonn eett nnee ddooiitt eettrree pprrooffeessssiioonnnneelllleess,, ttoouuttee uuttiilliissaattiioonn eexxpprreessss ddee ll''aauutteeuurr.. LLaa rreepprroodduuccttiioonn ddee ddooccuummeennttss ssuurr qquu''aapprrééss aaccccoorrdd dduu ccrrééaatteeuurr dduu ssii mmeennttiioonn qquuee lleess ddrrooiittss ddee rreepprroodduu MMaallggrréé llee ssooiinn aappppoorrttéé aa llaa rrééddaacctt ppeeuuvveenntt eettrree ggaarraannttiieess ddee mmaanniièèrree ddee ttoouutt pprrééjjuuddiiccee ddiirreecctt oouu iinnddiirree eett//oouu qquuii ssee sseerraaiitt rréévvééllééee iinneexxaacc EEMMBBAALLLLAAGGEE EETT MM UUnnee oobblliiggaattiioonn cchhaarrggee pphhyyssiiqquuee uu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt vooii ddee pplluuss ddee 33 ttoonnnneess,, eett tteeuurr ddooiitt pprrooccééddeerr aauu mmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, mmaarrcchhaannddiissee ppaarr llee ffooiiss cceess ooppéérraattiioonnss ddee ddrrooiitt qquuii eenn ddééccoouulleenntt.. nneess,, eenn FFrraannccee,, llee cchhaarrggeemmeenntt eesstt rrééaalliiss iissee eenn cchhaarrggee jjuurriiddiiqquuee iinntteerrvviieenntt ddoonncc rrtteeuurr.. aannssppoorrtteeuurr ddooiivveenntt êêttrree,, bbiieenn eenntteenndduu,, c qquuii iinnccoommbbee cceettttee ooppéérraattiioonn.. eemmeenntt mmiiss aa ddiissppoossiittiioonn ddeess iinntteerrnnaauutteess uuttiilliisséé qquu''aa ddeess ffiinnss ppeerrssoonnnneelllleess,, aassssoo nn aa ddeess ffiinnss ccoommmmeerrcciiaalleess ddeevvaanntt ffaaiirree ll rr ssuuppppoorrtt ppaappiieerr oouu ssoouuss ffoorrmmeess eelleeccttrroo iittee,, aavveecc cciittaattiioonn ddee cceelluuii ccii ((wwwwww..lleexxiiqquu uuccttiioonnss ssoonntt lliimmiittééss.. ttiioonn dduu ssiittee,, ll''eexxaaccttiittuuddee eett ll''eexxhhaauussttiivv ee aabbssoolluuee eett ll''aauutteeuurr dduu ssiittee nnee ssaauurraaiitt eecctt rrééssuullttaanntt ddee ll''uuttiilliissaattiioonn dd''uunnee iinnffoorr ccttee oouu iinnccoommppllèèttee TT CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMM MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS nn mmiissee aa llaa cchhaarrggee ddee ll''eexxpp sséé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddèèss llee ccoommmmeenncceemmeenntt ccoonnddiittiioonnnnééeess ddaannss lleess ss ggrraattuuiitteemmeenntt ddaannss uunn oocciiaattiivveess,, ll''oobbjjeett dd''uunn aaccccoorrdd oonniiqquuee nn''eesstt aauuttoorriisséé,, uueettrraannssppoorrtt..ffrr)) eett vviittéé ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss nnee tt êêttrree tteennuu rreessppoonnssaabbllee rrmmaattiioonn mmaall uuttiilliissééee MMEENNTT DDEESS ppééddiitteeuurr..
 18. 18. LLee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddooiitt ppeerrmmeettttrr ttrraannssppoorrtt.. UUnn mmaauuvvaaiiss ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddééggaag CC''eesstt àà ll''eexxppééddiitteeuurr,, qquuii sseeuull ccoonnnn ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt aaddaappttéé aauuxx ccoonnddii TToouutteess lleess mmaarrcchhaannddiisseess nnee nnéécceess ppeeuuvveenntt vvooyyaaggeerr aa nnuu.. LLee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddooiitt êêttrree aaddaapp CC''eesstt,, ssaauuff ccoonnvveennttiioonnss ccoonnttrraaiirreess nnoottaammmmeenntt dd''éévviitteerr lleess rriissqquueess ddee ll''iinnttéérriieeuurr ddeess ccoolliiss.. ll''eexxppééddiitteeuurr ppeeuutt aavvooiirr rreeccoouurrss aa ttoouutt pprroobbllèèmmee ttaanntt aavveecc ssoonn cclliieenntt LLee mmaarrqquuaaggee ddeess ccoolliiss ddooiitt êêttrree rréé aaffiinn dd''éévvii tteerr lleess eerrrreeuurrss ddee ddeessttiinnaattiioonn eett ll ccoommppoorrtteerr ddeess iiddééooggrraammmmeess ddoonnnn pprréécciissiioonnss ssuurr llaa nnaattuurree ddee ll''eennvvooii UUnn ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddééffeeccttuueeuuxx,, rr ll''eexxppééddiitteeuurr,, eesstt ddee nnaattuurree àà ddééggaa LLiirree aauussssii :: ééxxoonnéérraattiioonnss ddee rreessppoo LLeess AAssssuurreeuurrss eexxcclluueenntt lleess ddoommmmaa ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddaannss lleeuurr ppoolliiccee "" CCoonnssuulltteerr:: LLeess RRiissqquueess eexxlluuss ppaarr llee CCHHAARRGGEEMMEENN CChhaarrggeemmeenntt LLee cchhaarrggeemmeenntt eett ll''aarrrriimmaaggee ttrraannssppoorrtteeuurr..((SSii lleess pprrééppoossééss ddee aagg rree àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ddee ssuuppppoorrtteerr lleess aalléé aggee ddoonncc llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrttee nnaaîîtt bbiieenn llaa nnaattuurree ddee ssaa mmaarrcchhaannddiissee,, dd iittiioonnss eett àà ll''ééppooqquuee dduu ttrraannssppoorrtt.. ssssiitteenntt ppaass uunn eemmbbaallllaaggee eett cceerrttaaiinneess ddee ppttéé aa llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett àà ll ss,, aa ll''eexxppééddiitteeuurr ddee rrééaalliisseerr uunn ccoonnddiittiioo ee ccaassssee,, dd''ééccrraasseemmeenntt ddeess ccoolliiss,, llaa mmoouui uunn eemmbbaalllleeuurr eett ffaaiirree cceerrttiiffiieerr ssoonn eemmbb tt qquu''aavveecc ssoonn aassssuurreeuurr.. ééaalliisséé aavveecc ssooiinn,, lleess ccoolliiss ddooiivveenntt nnaanntt ddeess ii.. rrééaalliisséé ppaarr aaggeerr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. oonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr)) aaggeess iimmppuuttaabblleess aa uunnee aabbsseennccee oouu uunnee iinn ""FFaaccuullttééss"".. eess AAssssuurreeuurrss NNTT DDEESS MMAARRCCHHAANN ddeess eennvvooiiss ddee mmooiinnss ddee 33 tt ee,, aaiinnssii,, àà ll''aauuttrree bboouutt,, qquuee llee ddéécchhaarrggee ll''eexxppééddiitteeuurr ppaarrttiicciippeenntt aauu cchhaarrggeemmeenn ggii ppoouurr ccoommppttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr..)) ééaass nnoorrmmaauuxx dduu eeuurr.. ddee pprréévvooiirr uunn ee ppaarr lleeuurr nnaattuurree ll''ééppooqquuee dduu ttrraannssppoorrtt.. oonnnneemmeenntt ppeerrmmeettttaanntt uiillllee,, eett llee vvooll aa bbaallllaaggee aaffiinn dd''éévviitteerr nnssuuffffiissaannccee ddee NNDDIISSEESS ttoonnnneess emmeenntt iinnccoommbbeenntt aauu nntt,, iillss ssoonntt rrééppuuttééss aavvooiirr
 19. 19. CChhaarrggee LLee cchhaarrggeemmeenntt eesstt eeffffeeccttuuéé ssoouuss LLee ddéécchhaarrggeemmeenntt eesstt rrééaalliisséé ssoouuss 11°°))LLaa pprrééppaarraattiioonn dduu vvééhhiiccuullee aa rree 22°°))LLaa mmiissee aa bboorrdd eesstt rrééaalliisséé ppaarr ll 33°°))LL''aarrrriimmaaggee eett llee ssaannggllaaggee ssoonntt LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddoonnnnee àà ll''eexxppééddiitt rreessppeecctt ddeess pprreessccrriippttiioonnss dduu ccooddee SSii llee ttrraannssppoorrtteeuurr eessttiimmee qquuee llee cc ppeeuutt ddeemmaannddeerr qquuee ccee cchhaarrggeemmeenntt LLee ttrraannssppoorrtteeuurr pprrooccééddee aavvaanntt ssoo rrééaalliisséé ppaarr ll''eexxppééddiitteeuurr.. SS''iill eexxiissttee uunnee ddééffeeccttuuoossiittéé qquuii rrii mmaarrcchhaannddiissee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt eett ffaaiirree aacccceepptteerr sseess rréésseerrvveess ppaa AA ddééffaauutt ddee cceettttee aacccceeppttaattiioonn,, llee mmaarrcchhaannddiissee.. LLee TTrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ddoonncc ss''eexxoonn dd''uunnee ddééffeeccttuuoossiittéé aappppaarreennttee dduu c PPRREESSOOMMPPTTIIOONN DDEE RREESSPPOONNSSAABBI LLee ttrraannssppoo IIll ss''eennggaaggee àà lliivvrreerr LL''uussaa CCeettttee ffaauuttee ss''éétt LLee vvooiittuurr ttrr eemmeenntt ddeess eennvvooiiss ddee pplluuss ddee 33 ttoonnnneess llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eexxppééddiitteeuurr.. ss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ddeessttiinnaattaaiirree.. eecceevvooiirr lleess mmaarrcchhaannddiisseess rreevviieenntt aauu ttrraann ll''eexxppééddiitteeuurr.. rrééaalliissééss ssoouuss ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. tteeuurr,, aauu mmoommeenntt dduu cchhaarrggeemmeenntt,, lleess iinndd ee ddee llaa RRoouuttee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ddee cchhaarrggeemmeenntt ccoonnssttiittuuee uunnee aatttteeiinnttee aa llaa s tt ssooiitt rreeffaaiitt oouu rreeffuusseerr llaa pprriissee eenn cchhaarr oonn ddééppaarrtt àà uunnee rreeccoonnnnaaiissssaannccee eexxttéérriieeuu iissqquuee ddee ppoorrtteerr aatttteeiinnttee aa llaa bboonnnnee ccoonns tt ffoorrmmuulleerr ddeess rréésseerrvveess pprréécciisseess ssuurr llee aarr ll''eexxppééddiitteeuurr e ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt rreeffuusseerr llaa pprriissee eenn nnéérreerr ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ss''iill ééttaabblliitt qquu cchhaarrggeemmeenntt aayyaanntt ffaaiitt ll''oobbjjeett ddee rréésseerr BIILLIITTEE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS DDEE MMAA oorrtteeuurr ddee mmaarrcchhaannddiisseess eess oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt rr llaa mmaarrcchhaannddiissee cchheezz llee ddeessttiinnaattaaiirree ddaa mmoommeenntt ddee ssaa pprriissee eenn cchhaarrggee.. aaggeerr nn''aa ppaass àà ééttaabblliirr llaa ffaauuttee dduu ttrraannss ttaabblliitt dd''eellllee mmeemmee dduu sseeuull ffaaiitt ddeess ddoomm rriieerr eesstt ggaarraanntt ddee llaa ppeerrttee rraannssppoorrttééss ssaauuff eenn pprréésseenn nnssppoorrtteeuurr((ddéébbaacchhaaggee)).. ddiiccaattiioonnss nnéécceessssaaiirreess aauu ee llaa cciirrccuullaattiioonn.. ssééccuurriittéé ddeess uussaaggeerrss,, iill rrggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. uurree dduu cchhaarrggeemmeenntt sseerrvvaattiioonn ddee llaa e ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt cchhaarrggee ddee llaa uuee llee ddoommmmaaggee rrééssuullttee rrvvee ddee ssaa ppaarrtt.. AARRCCHHAANNDDIISSEESS sstt tteennuu àà uunnee aannss llee mmeemmee ééttaatt qquu''aauu ssppoorrtteeuurr.. mmmmaaggeess àà llaa lliivvrraaiissoonn.. ee ddeess oobbjjeettss nnccee ::
 20. 20. IIll ffaauutt eennssuuiittee ddéémmoonnttrreerr llaa rreellaattiioonn ddee ccaauussee aa eeffffeett eennttrree lleess ffaaiittss ééxxoonnéérraattooiirreess eett llee ddoommmmaaggee.. IIll eexxiissttee uunnee pprrééssoommppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuii ppèèssee ssuurr llee TTrraannssppoorrtteeuurr eett ddéébbuuttee aauu mmoommeenntt ddee ssaa pprriissee eenn cchhaarrggee ddee ll''eennvvooii eett ssee tteerrmmiinnee aa llaa lliivvrraaiissoonn ((aarrttiiccllee LL113333..11 dduu ccooddee ddee CCoommmmeerrccee)) IIll nnee ss''aaggiitt ppaass dd''uunnee pprrééssoommppttiioonn iirrrreeffrraaggaabbllee,, cc''eesstt àà ddiirree qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt aappppoorrtteerr llaa pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraaiirree,, eenn ccaass ddee ffaauuttee ddee ll''eexxppééddiitteeuurr ppaarr eexxeemmppllee ((ddééffaauutt ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, ddééffeeccttuussoossiittéé dduu cchhaarrggeemmeenntt ppoouurr lleess eennvvooiiss ddee ++ ddee 33 ttoonnnneess)) EEXXOONNEERRAATTIIOONNSS DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS EExxoonnéérraattiioonnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee mmaarrcchhaannddiisseess --llee VViiccee pprroopprree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. --llaa FFoorrccee mmaajjeeuurree --llaa FFaauuttee ddee ll''eexxppééddiitteeuurr.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ss''eexxoonnèèrree aauussssii eenn ddéémmoonnttrraanntt qquuee llee ddoommmmaaggee eexxiissttaaiitt ddééjjaa aauu mmoommeenntt ddee ssaa pprriissee eenn cchhaarrggee.. IIll yy aa vviiccee pprroopprree lloorrssqquuee ll''aavvaarriiee ssuubbiiee ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt dduuee àà uunnee ccaauussee qquuii lluuii eesstt pprroopprree.. FFoorrccee mmaajjeeuurree :: ll''éévvèènneemmeenntt iinnvvooqquuéé ddooiitt êêttrree iirrrrééssiissttiibbllee eett iimmpprréévviissiibbllee.. LLaa ffaauuttee ddee ll''eexxppééddiitteeuurr ppeeuutt êêttrree dduuee aa uunn mmaauuvvaaiiss CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt ppaarr eexxeemmppllee.. CCoonnssttiittuuee uunn vviiccee pprroopprree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ttoouuttee ddééttéérriioorraattiioonn dduu pprroodduuiitt lliiéé aa ssaa nnaattuurree ((ddeessssiiccccaattiioonn,, éévvaappoorraattiioonn ddee lliiqquuiiddeess vvoollaattiilleess,, ddiimmiinnuuttiioonn dduu vvoolluummee eett dduu ppooiiddss ddee llaa mmaarrcchhaanniissee,, aappppeellééee ffrreeiinnttee ddee rroouuttee.. LLaa ffoorrccee mmaajjeeuurree ddooiitt pprréésseenntteerr lleess ccaarraaccttèèrreess dd''iimmpprréévviissiibbiilliittéé eett dd''iinnssuurrmmoonnttaabbiilliittéé ppoouurr llee TTrraannssppoorrtteeuurr.. SSeelloonn llaa jjuurriisspprruuddeennccee iill ppeeuutt ss''aaggiirr ddee cciirrccoonnssttaanncceess aattmmoosspphhéérriiqquueess eexxcceeppttiioonnnneelllleess eett ttoouutt aa ffaaiitt aannoorrmmaalleess ppoouurr llaa ppéérriiooddee ddee ll''aannnnééee eett llaa rrééggiioonn,, lleess ccaallaammiittééss nnaattuurreelllleess......
 21. 21. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee iimmpprréévviissiibbllee eett nnee ppee qquuee ssii iill aa ééttéé ccoommmmiiss ((LLee vvooll ccoommmmiiss ddaannss uu rreessppoonnssaabbiilliittéé,, sseelloonn LLee ccaarraaccttèèrree dd''iimmpprréé ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt pprreessttaattiioonn rrééaalliissééee pp CCHHAARRGGEEMMEENN CChhaarrggeemmeenn LLee cchhaarrggeemmeenntt eett ll''aarrrriimm ttrraannssppoorrtteeuurr..((SSii lleess pprrééppooss aavv CChhaa LLee cchhaarrggeemmeenntt eesstt eeffffeeccttuu LLee ddéécchhaarrggeemmeenntt eesstt rrééaalliiss 11°°))LLaa pprrééppaarraattiioonn dduu vvééhhiiccuu ttrraannssppoorrtteeuurr((ddéébbaacchhaaggee)).. 22°°))LLaa mmiissee aa bboorrdd eesstt rrééaalliiss 33°°))LL''aarrrriimmaaggee eett llee ssaannggllaagge LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddoonnnnee àà ll''ee nnéécceessssaaiirreess aauu rreessppeecctt ddeess cciirrccuullaattiioonn.. SSii llee ttrraannssppoorrtteeuurr eessttiimmee qq cchhaarrggeemmeenntt ccoonnssttiittuuee uunnee aa ssééccuurriittéé ddeess uussaaggeerrss,, iill ppeeuutt ddeemmaanndd cchhaarrggeemmeenntt ssooiitt rreeffaaiitt oouu rr LLee ttrraannssppoorrtteeuurr pprrooccééddee aavv cchhaarrggeemmeenntt rrééaalliisséé ppaarr ll''eexx SS''iill eexxiissttee uunnee ddééffeeccttuuoossiittéé mmaarrcchhaannddiissee,, llee ttrraannssppoorrtteeu ttrraannssppoorrtt eett ffaaiirree aacccceepptteerr AA ddééffaauutt ddee cceettttee aacccceeppttaatt ee vvooll,, cceelluuii ccii nn''eesstt ppaass ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee eeuutt ccoonnssttiittuueerr uunnee ccaauussee dd''eexxoonnéérraattiioonn ss aavveecc vviioolleennccee.. uunnee zzoonnee àà rriissqquuee nn''eesstt ppaass rreeccoonnnnuu ccoomm llaa jjuurriisspprruuddeennccee)) éévviissiibbiilliittéé eesstt ddéétteerrmmiinnéé eenn tteennaanntt ccoomm tt eett ll''iirrrrééssiissttiibbiilliittéé ss''aapppprréécciiee ppeennddaanntt ppaarr llee TTrraannssppoorrtteeuurr ((CCaassss..22000066)) NNTT DDEESS MMAARRCCHHAANN nntt ddeess eennvvooiiss ddee mmooiinnss ddee 3 mmaaggee,, aaiinnssii,, àà ll''aauuttrree bboouutt,, qquuee llee ddéécchhaarr ssééss ddee ll''eexxppééddiitteeuurr ppaarrttiicciippeenntt aauu cchhaarr vvooiirr aaggii ppoouurr ccoommppttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr..)) aarrggeemmeenntt ddeess eennvvooiiss ddee pplluuss ddee 33 ttoonnnneess uuéé ssoouuss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eexxppééddiitteeuurr sséé ssoouuss llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ddeessttiinnaattaaiirree uullee aa rreecceevvooiirr lleess mmaarrcchhaannddiisseess rreevviieenntt sséé ppaarr ll''eexxppééddiitteeuurr.. gee ssoonntt rrééaalliissééss ssoouuss ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. eexxppééddiitteeuurr,, aauu mmoommeenntt dduu cchhaarrggeemmeenntt,, s pprreessccrriippttiioonnss dduu ccooddee ddee llaa RRoouuttee eenn mm qquuee llee aatttteeiinnttee aa llaa ddeerr qquuee ccee rreeffuusseerr llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ddee llaa mmaarrcchhaa vvaanntt ssoonn ddééppaarrtt àà uunnee rreeccoonnnnaaiissssaannccee eexx xxppééddiitteeuurr.. éé qquuii rriissqquuee ddee ppoorrtteerr aatttteeiinnttee aa llaa bboonn euurr ddooiitt ffoorrmmuulleerr ddeess rréésseerrvveess pprréécciisseess rr sseess rréésseerrvveess ppaarr ll''eexxppééddiitteeuurr ttiioonn,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt rreeffuusseerr llaa pprr ee uunn éévvéénneemmeenntt ppoouurr llee TTrraannssppoorrtteeuurr mmmmee eexxoonnéérraattooiirree ddee mmppttee dduu mmoommeenntt ddee llaa tt ll''eexxééccuuttiioonn ddee llaa NNDDIISSEESS 33 ttoonnnneess rrggeemmeenntt iinnccoommbbeenntt aauu rrggeemmeenntt,, iillss ssoonntt rrééppuuttééss ss rr.. ee.. aauu lleess iinnddiiccaattiioonnss mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ddee llaa aannddiissee.. xxttéérriieeuurree dduu nnnnee ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee llaa ss ssuurr llee ddooccuummeenntt ddee rriissee eenn cchhaarrggee ddee llaa
 22. 22. mmaarrcchhaannddiissee.. LLee TTrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ddoonncc rrééssuullttee dd''uunnee ddééffeeccttuuoossiittéé ppaarrtt.. PPRREESSOOMMPPTTIIOONN TTRRAANNSSPPOORRTTE LLee ttrraannssppoo IIll ss''eennggaaggee àà lliivvrreerr LL''uussaa CCeettttee ffaauuttee ss''éétt LLee vvooiittuurriieerr ee ttrraannssppoorrttééss ssaa IIll ffaauutt eennssuuiittee ddéémmoon ééxxoonnéérraattooiirreess eett llee dd IIll eexxiissttee uunnee pprrééssoomm aauu mmoommeenntt ddee ssaa pprriiss LL113333..11 dduu ccooddee ddee CCoo IIll nnee ss''aaggiitt ppaass dd''uunnee ppeeuutt aappppoorrtteerr llaa pprreeuu ((ddééffaauutt ddee ccoonnddiittiioonnnn ttoonnnneess)) EEXXOONNEERRAATTIIOONN TTRRAANNSSPPOORRTTE EExxoonnéérraattiioonn ss''eexxoonnéérreerr ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ss''iill éétt aappppaarreennttee dduu cchhaarrggeemmeenntt aayyaanntt ffaaiitt ll'' NN DDEE RREESSPPOONNSSAABBII TTEEUURRSS DDEE MMAARRCCHHAAN oorrtteeuurr ddee mmaarrcchhaannddiisseess eess oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt rr llaa mmaarrcchhaannddiissee cchheezz llee ddeessttiinnaattaaiirree ddaa mmoommeenntt ddee ssaa pprriissee eenn cchhaarrggee.. aaggeerr nn''aa ppaass àà ééttaabblliirr llaa ffaauuttee dduu ttrraannss ttaabblliitt dd''eellllee mmeemmee dduu sseeuull ffaaiitt ddeess ddoomm eesstt ggaarraanntt ddee llaa ppeerrttee ddeess aauuff eenn pprréésseennccee :: onnttrreerr llaa rreellaattiioonn ddee ccaauussee aa eeffffeett eennttrree ddoommmmaaggee.. mmppttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé qquuii ppèèssee ssuurr llee TT ssee eenn cchhaarrggee ddee ll''eennvvooii eett ssee tteerrmmiinnee aa oommmmeerrccee)) ee pprrééssoommppttiioonn iirrrreeffrraaggaabbllee,, cc''eesstt àà ddiirree uuvvee dduu ccoonnttrraaiirree,, eenn ccaass ddee ffaauuttee ddee ll''ee nneemmeenntt,, ddééffeeccttuussoossiittéé dduu cchhaarrggeemmeenntt pp NNSS DDEE RREESSPPOONNSSAABB TTEEUURRSS DDEE MMAARRCCHHAAN nnss ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraa mmaarrcchhaannddiisseess taabblliitt qquuee llee ddoommmmaaggee ''oobbjjeett ddee rréésseerrvvee ddee ssaa IILLIITTEE DDEESS ANNDDIISSEESS sstt tteennuu àà uunnee aannss llee mmeemmee ééttaatt qquu''aauu ssppoorrtteeuurr.. mmmmaaggeess àà llaa lliivvrraaiissoonn.. oobbjjeettss ee lleess ffaaiittss TTrraannssppoorrtteeuurr eett ddéébbuuttee llaa lliivvrraaiissoonn ((aarrttiiccllee ee qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eexxppééddiitteeuurr ppaarr eexxeemmppllee ppoouurr lleess eennvvooiiss ddee ++ ddee 33 BBIILLIITTEE DDEESS ANNDDIISSEESS aannssppoorrtteeuurr ddee
 23. 23. --llee VViiccee pprroopprree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. --llaa FFoorrccee mmaajjeeuurree --llaa FFaauuttee ddee ll''eexxppééddiitteeuurr.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ss''eexxoonnèèrree aauussssii eenn ddéémmoonnttrraanntt qquuee llee ddoommmmaaggee eexxiissttaaiitt ddééjjaa aauu mmoommeenntt ddee ssaa pprriissee eenn cchhaarrggee.. IIll yy aa vviiccee pprroopprree lloorrssqquuee ll''aavvaarriiee ssuubbiiee ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt dduuee àà uunnee ccaauussee qquuii lluuii eesstt pprroopprree.. FFoorrccee mmaajjeeuurree :: ll''éévvèènneemmeenntt iinnvvooqquuéé ddooiitt êêttrree iirrrrééssiissttiibbllee eett iimmpprréévviissiibbllee.. LLaa ffaauuttee ddee ll''eexxppééddiitteeuurr ppeeuutt êêttrree dduuee aa uunn mmaauuvvaaiiss CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt ppaarr eexxeemmppllee.. CCoonnssttiittuuee uunn vviiccee pprroopprree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ttoouuttee ddééttéérriioorraattiioonn dduu pprroodduuiitt lliiéé aa ssaa nnaattuurree ((ddeessssiiccccaattiioonn,, éévvaappoorraattiioonn ddee lliiqquuiiddeess vvoollaattiilleess,, ddiimmiinnuuttiioonn dduu vvoolluummee eett dduu ppooiiddss ddee llaa mmaarrcchhaanniissee,, aappppeellééee ffrreeiinnttee ddee rroouuttee.. LLaa ffoorrccee mmaajjeeuurree ddooiitt pprréésseenntteerr lleess ccaarraaccttèèrreess dd''iimmpprréévviissiibbiilliittéé eett dd''iinnssuurrmmoonnttaabbiilliittéé ppoouurr llee TTrraannssppoorrtteeuurr.. SSeelloonn llaa jjuurriisspprruuddeennccee iill ppeeuutt ss''aaggiirr ddee cciirrccoonnssttaanncceess aattmmoosspphhéérriiqquueess eexxcceeppttiioonnnneelllleess eett ttoouutt aa ffaaiitt aannoorrmmaalleess ppoouurr llaa ppéérriiooddee ddee ll''aannnnééee eett llaa rrééggiioonn,, lleess ccaallaammiittééss nnaattuurreelllleess...... EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee vvooll,, cceelluuii ccii nn''eesstt ppaass ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn éévvéénneemmeenntt iimmpprréévviissiibbllee eett nnee ppeeuutt ccoonnssttiittuueerr uunnee ccaauussee dd''eexxoonnéérraattiioonn ppoouurr llee TTrraannssppoorrtteeuurr qquuee ssii iill aa ééttéé ccoommmmiiss aavveecc vviioolleennccee.. ((LLee vvooll ccoommmmiiss ddaannss uunnee zzoonnee àà rriissqquuee nn''eesstt ppaass rreeccoonnnnuu ccoommmmee eexxoonnéérraattooiirree ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, sseelloonn llaa jjuurriisspprruuddeennccee)) LLee ccaarraaccttèèrree dd''iimmpprréévviissiibbiilliittéé eesstt ddéétteerrmmiinnéé eenn tteennaanntt ccoommppttee dduu mmoommeenntt ddee llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt eett ll''iirrrrééssiissttiibbiilliittéé ss''aapppprréécciiee ppeennddaanntt ll''eexxééccuuttiioonn ddee llaa pprreessttaattiioonn rrééaalliissééee ppaarr llee TTrraannssppoorrtteeuurr ((CCaassss..22000066)) AARRTTIICCLLEE LL113333..33 DDUU CCOODDEE DDEE CCOOMMMMEERRCCEE AArrttiiccllee LL..113333..33 ((eexx aarrtt 110055)) dduu CCooddee ddee CCoommmmeerrccee
 24. 24. ""llaa rreecceeppttiioonn ddeess oobbjjeettss ttrraannssppoorrttééss éétteeiinntt ttoouuttee aaccttiioonn ccoonnttrree llee vvooiittuurriieerr ppoouurr aavvaarriiee oouu ppeerrttee ppaarrttiieellllee ssii ddaannss lleess ttrrooiiss jjoouurrss,,nnoonn ccoommpprriiss lleess jjoouurrss fféérriiééss,, qquuii ssuuiivveenntt cceelluuii ddee cceettttee rréécceeppttiioonn,, llee ddeessttiinnaattaaiirree nn''aa ppaass nnoottiiffiiéé aauu vvooiittuurriieerr,, ssaa pprrootteessttaattiioonn..""ppaarr aaccttee eexxttrraajjuuddiicciiaaiirree oouu ppaarr lleettttrree rreeccoommmmaannddééee.. SSii ddaannss llee ddééllaaii pprréévvuu,, iill eesstt ffoorrmméé uunnee ddeemmaannddee dd''eexxppeerrttiissee jjuuddiicciiaaiirree sseelloonn aarrtt LL113333..44,, llee ffoorrmmaalliissmmee pprréécciittéé nn''eesstt ppaass iimmppoosséé.. LLaa jjuurriisspprruuddeennccee aa éévvoolluuéé eett ll''oonn ccoonnssiiddèèrree mmaaiinntteennaanntt qquuee ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn''aa ppaass ccoonntteessttéé lleess rréésseerrvveess ((aacccceeppttaattiioonnss ttaacciitteess ddeess rréésseerrvveess)) ll''oonn nnee ppoouurrrraa ppaass ss''eenn pprréévvaallooiirr ddee ccee nnoonn rreessppeecctt.. LLIIMMIITTEESS DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS LLaa CCoonnvveennttiioonn ddeess PPaarrttiieess LLeess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé mmeennttiioonnnnééeess ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ss''aapppplliiqquueenntt ppaarr pprriioorriittéé ((ssii eelllleess ssoonntt ccoonnnnuueess ppaarr ll''eexxppééddiitteeuurr lloorrss ddee llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt..)) SSii rriieenn nn''eesstt pprréévvuu eennttrree lleess ppaarrttiieess,, cc''eesstt llee CCoonnttrraatt ttyyppee qquuii ss''aapppplliiqquuee.. CCoonnttrraattss ttyyppeess ttrraannssppoorrttss ddee mmaarrcchhaannddiisseess CCoonnttrraatt ttyyppee ggéénnéérraall.. ++ddee 33TT:: 1144€€//kkgg-- 22330000€€//ttoonnnnee -- ddee 33TT:: 2233€€//kkgg-- 775500€€//ccoolliiss TTeemmppéérraattuurree ddiirriiggééee ++ddee 33TT:: 1144€€//kkiilloo-- 44000000€€//ccoolliiss -- ddee 33TT:: 2233€€//kkiilloo--775500€€//ccoolliiss EEnn CCiitteerrnnee 33€€//kkiilloo--5555000000€€//eennvvooii RReettaarrdd::
 25. 25. uunnee ffooiiss llee pprriixx dduu ttrraannssppoorrtt EECCHHEECC AAUUXX LLIIMMIITTEESS DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS FFoonntt eecchheecc aauuxx lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé:: --LLee DDooll:: --LLaa FFaauuttee lloouurrddee:: --UUnnee VVaalleeuurr ddééccllaarrééee:: EEllllee aa ppoouurr eeffffeett dd''éélleevveerr llee mmoonnttaanntt ddeess lliimmiitteess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé aauu mmoonnttaanntt ddééccllaarréé.. -- LLaa ddééccllaarraattiioonn dd''iinnttéérrêêtt àà llaa lliivvrraaiissoonn:: EEllllee ééllèèvvee llee mmoonnttaanntt ddee llaa lliimmiittee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr rreettaarrdd.. DDééffiinniittiioonnss DDooll:: CC''eesstt uunn mmaannqquueemmeenntt vvoolloonnttaaiirree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aa sseess oobblliiggaattiioonnss ((llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssee ttrroouuvvee tteennuu àà rrééppaarraattiioonn iinnttééggrraallee)) PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN DDUU CCOONNTTRRAATT DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT NNAATTIIOONNAALL DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS PPrreessccrriippttiioonn rreellaattiivvee aauu CCoonnttrraatt ddee TTrraannssppoorrtt nnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiisseess LLeess ddééllaaiiss aa pprrooppooss ddee llaa pprreessccrriippttiioonn -- uunn aann ppoouurr ll''eexxeerrcciiccee ddee ll''aaccttiioonn pprriinncciippaallee..
 26. 26. --uunn mmooiiss ppoouurr ll''eexxeerrcciiccee ddee ll''aaccttiioonn eenn ggaarraannttiiee ffaaiissaanntt ssuuiittee àà ll''aaccttiioonn pprriinncciippaallee.. LLaa pprreessccrriippttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt rrééggiiee ppaarr ll''aarrttiiccllee LL..113333..66 dduu CCooddee ddee CCoommmmeerrccee.. LLoorrqquuee eellllee eesstt aaccqquuiissee,, ssii ll''oonn ss''eenn pprréévvaauutt eellllee eetteeiinntt ttoouuttee aaccttiioonn ccoonnttrree ll''aauutteeuurr dduu ddoommmmaaggee.. DDaannss llee ccaaddrree ddee ll''aappppeell eenn ggaarraannttiiee ll''oonn ddiissppoossee dd''uunn mmooiiss ssuupppplléémmeennttaaiirree.. eexxeemmppllee:: SSii llee CCoommmmiissssiioonnnnaaiirree eesstt aassssiiggnnéé aa llaa vveeiillllee ddee llaa pprreessccrriippttiioonn,, iill ddiissppoossee,, nnééaannmmooiinnss dd''uunn ddééllaaii ssuupppplléémmeennttaaiirree dd''uunn mmooiiss ppoouurr aassssiiggnneerr llee vvooiittuurriieerr..

×