Successfully reported this slideshow.
11
LLEESS AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS..
GGEENNEERRAALLIITTEE..
PPeennddaanntt lloonnggtteemmppss ll’’AAssssuur...
22
cc.. DDEECCLLAARRAATTIIOONN DD’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN..
OOnn llaa ttrroouuvvee ssuurrttoouutt aauu nniivveeaauu ddee...
33
LLeess DDoommmmaaggeess eett ppeerrtteess MMaattéérriieellss rrééssuullttaanntt dd’’IInnffrraaccttiioonn oouu dd’’AAmme...
44
LL’’AASSSSUURREEUURR ccoouuvvrree eenn ccaass ddee ssiinniissttrree mmaaiiss iill ddeevvrraa êêttrree jjuussttiiffiiéé ...
55
cc.. RREEGGLLEEMMEENNTT DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS EETT PPEERRTTEE
CCoonncceerrnnaanntt llee ppaaiieemmeenntt ddeess hhoon...
66
aa.. NNAATTUURREE DDEE LLAA MMAARRCCHHAANNDDIISSEE..
LLaa sseennssiibbiilliittéé aauuxx éévvèènneemmeennttss nn’’eesstt...
77
dd’’AAssssuurraannccee ppuuiissssee eeffffeeccttuueerr uullttéérriieeuurreemmeenntt lleess ppoouurrssuuiitteess eennttr...
88
LLeess FFaaccttuurreess ddeess ddoommmmaaggeess éémmiisseess ppaarr ll’’AAssssuurréé eett ffaaiissaanntt rreessssoorrtt...
99
PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess EEvvoolluuttiioonnss ooùù lleess mmoonnttaannttss ddééffiinniittiiffss dd’’uunnee ppaa...
1100
CC.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN DDUU CCOONNTTRRAATT DD’’AASSSSUURRAANNCCEE..
aa.. LLEESS PPAARRTTIIEESS AAUU CCOONNTTRRAATT...
1111
ppoouurr ll’’uunn ddee sseess NNaavviirreess.. LLeess AAssssuurreeuurrss iinntteerrvviieennnneenntt aauuxx bbéénnééff...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Assurances maritimes

383 views

Published on

 • Be the first to comment

Assurances maritimes

 1. 1. 11 LLEESS AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS.. GGEENNEERRAALLIITTEE.. PPeennddaanntt lloonnggtteemmppss ll’’AAssssuurraannccee nn’’aa eexxiissttéé qquuee ddaannss llee ddoommaaiinnee MMaarriittiimmee.. OOnn lluuii pprrêêttee ccoommmmee OOrriiggiinnee llee «« PPRREETT AA LLAA GGRROOSSSSEE »»,, cc’’eesstt àà ddiirree dd’’uunnee rrééaalliissaattiioonn iinnvveerrssee ddee ll’’OOppéérraattiioonn ddee ll’’AAssssuurraannccee,, llee pprrêêtteeuurr jjoouuee llee rrôôllee dd’’aassssuurreeuurr,, ppaaiiee uunnee IInnddeemmnniittéé aavvaanntt llee vvooyyaaggee eett llaa rrééccuuppèèrree ssii llee VVooyyaaggee AArrrriivvee àà tteerrmmee.. PPeennddaanntt lloonnggtteemmppss ll’’aassssuurraannccee nn’’ééttaaiitt ppaass ccooddiiffiiééee –– EEnn FFrraannccee,, cc’’eesstt ll’’OOrrddoonnnnaannccee ddee 11668811 qquuii aa CCooddiiffiiéé llee «« CCOODDEE DDEE CCOOMMMMEERRCCEE »» eett qquuii eesstt àà ll’’OOrriiggiinnee ddee ll’’AAssssuurraannccee ééccrriittee eenn FFrraannccee.. EEnn AANNGGLLEETTEERRRREE,, cc’’eesstt llee MMaarriinn «« IINNSSUURRAANNCCEE AACCTT DDEE 11993366 »» qquuii aa CCooddiiffiiéé ll’’AAssssuurraannccee.. LLaa TTTUUUNNNIIISSSIIIEEE aa CCooddiiffiiéé ll’’AAssssuurraannccee eenn 11996622.. EEnn AALLGGEERRIIEE,, iill aa ffaalllluu aatttteennddrree llaa LLOOII ddeess AASSSSUURRAANNCCEESS ddee 11998800 ppoouurr aavvooiirr uunn tteexxttee pprroopprree àà cceettttee mmaattiièèrree.. AAuu nniivveeaauu ddeess «« CCoonnttrraattss dd’’AAssssuurraannccee »»,, iill eexxiissttee ddaannss cchhaaqquuee ppaayyss ddeess PPoolliicceess TTyyppeess eenn mmaattiièèrree dd’’AAssssuurraannccee ------ PPOOLLIICCEE «« CCOORRPPSS »» && «« FFAACCUULLTTEE »».. UUnnee ddeess ppoolliicceess lleess pplluuss ccuurriieeuusseess ddaannss llaa mmaattiièèrree eesstt llaa PPoolliiccee «« LLLLOOYYDD’’SS »» ééttaabblliiee eenn 11777799,, eellllee nn’’aa jjaammaaiiss cchhaannggéé jjuussqquu’’eenn 11998844.. EELLEEMMEENNTTSS EESSSSEENNTTIIEELLSS DDUU CCOONNTTRRAATT DD’’AASSSSUURRAANNCCEE.. aa.. LLEESS VVAALLEEUURRSS AASSSSUURREEEESS.. LLeess aassssuurraanncceess MMaarriittiimmeess ssoonntt ddeess AAssssuurraanncceess ddee DDoommmmaaggee eenn mmaattiièèrree ddee VVaalleeuurrss AAssssuurraabblleess.. OOnn ddiissttiinngguuee ttoouutt ccee qquuii aa ttrraaiitt aauu «« CCOORRPPSS »» -- TToouutt ccee qquuii ttrraaiitt àà llaa «« MMAARRCCHHAANNDDIISSEE »» ssaauuff ll’’AAssssuurraannccee dduu FFRREETT.. OOnn ddiissttiinngguuee eennttrree VVVAAALLLEEEUUURRRSSS AAAGGGRRREEEEEESSS,, lleess VVVAAALLLEEEUUURRRSSS DDDEEECCCLLLAAARRREEEEEESSS.. LLaa «« VVAALLEEUURR AAGGRREEEE »» eesstt llaa VVaalleeuurr pprriissee eenn ccoommppttee ppaarr ll’’AAssssuurraannccee –– «« LLAA PPRRIIMMEE »» sseerraa ccaallccuullééee eenn ffoonnccttiioonn ddee cceettttee vvaalleeuurr aaggrrééee eett «« LL’’IINNDDEEMMNNIITTEE »» nnee ss’’eeffffeeccttuueerraa qquu’’eenn ccoonnccuurrrreennccee ddee llaa VVaalleeuurr aaggrrééee.. bb.. DDEEUUXX TTYYPPEESS DD’’AASSSSUURRAANNCCEE FFAACCUULLTTEE.. OOnn ddiissttiinngguuee llaa PPoolliiccee «« PPAARRTTIICCUULLIIEERREE && FFLLOOTTTTAANNTTEE »».. 11.. AASSSSUURRAANNCCEE PPOOLLIICCEE PPAARRTTIICCUULLIIEERREE OOUU PPOOLLIICCEE AAUU VVOOYYAAGGEE.. EEllllee eesstt ccoonncclluuee ppoouurr ttoouuttee ssoorrttee ddee MMaarrcchhaannddiissee –– GGéénnéérraalleemmeenntt ppoouurr uunnee CCaarrggaaiissoonn iimmppoorrttaannttee.. 22.. PPOOLLIICCEE FFLLOOTTTTAANNTTEE.. IIll EExxiissttee ddeeuuxx ffoorrmmeess ddiifffféérreenntteess,, llaa PPoolliiccee DD’’AABBOONNNNEEMMEENNTT eett llaa PPoolliiccee àà AALLIIMMEENNTTEERR..  PPOOLLIICCEE DD’’AABBOONNNNEEMMEENNTT.. LL’’AASSSSUURREEUURR eesstt tteennuu jjuussqquu’’àà ccoonnccuurrrreennccee dd’’uunn cchhiiffffrree ddéétteerrmmiinnéé ddoonnnnéé llee pplleeiinn dd’’AAssssuurraannccee àà ccoouuvvrriirr lleess mmaarrcchhaannddiisseess –– CCeeccii qquueellqquuee ssooiitt llee nnoommbbrree ddeess AApppplliiccaattiioonnss qquuee ll’’AAssssuurréé eenn ffeerraa eett qquueellqquuee ssooiitt llee nnoommbbrree ddeess éévvèènneemmeennttss qquuii ddoonnnneenntt lliieeuu àà ggaarraannttiiee..  PPOOLLIICCEE AA AALLIIMMEENNTTEERR.. DDaannss llaaqquueellllee llee PPlleeiinn dd’’AAssssuurraannccee ccoonnssttiittuuee uunnee FFoorrccee ppoouurr ttoouuttee llaa lliimmiittee ddee llaa GGaarraannttiiee ddee ll’’AAssssuurreeuurr..
 2. 2. 22 cc.. DDEECCLLAARRAATTIIOONN DD’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN.. OOnn llaa ttrroouuvvee ssuurrttoouutt aauu nniivveeaauu ddeess PPoolliicceess «« FFLLOOTTTTAANNTTEE »»,, cc’’eesstt llaa DDééccllaarraattiioonn ppaarr llaaqquueellllee ll’’AAssssuurréé aavviissee ll’’AAssssuurreeuurr qquu’’iill aa mmiiss eenn RRiissqquuee uunn LLoott ddéétteerrmmiinnéé ddee llaa MMaarrcchhaannddiissee.. EEllllee ddooiitt –– êêttrree ffaaiittee ddaannss uunn ddééllaaii qquuee ll’’AAssssuurréé ss’’OObblliiggee àà RReessppeecctteerr.. LLee DDééllaaii eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt ffiixxéé ppaarr llaa PPoolliiccee.. CCeettttee DDééccllaarraattiioonn eesstt uunn «« PPrrooccééddéé TTeecchhnniiqquuee »» ddeessttiinnéé àà ffiixxeerr llaa PPrriimmee.. dd.. LLEESS RRIISSQQUUEESS.. LLeess vvaalleeuurrss AAssssuurrééss ddooiivveenntt –– êêttrree ssoouummiisseess àà ddeess rriissqquueess MMaarriittiimmeess.. LLeess PPoolliicceess ttyyppeess eexxcclluueenntt lleess RRiissqquueess ddee GGuueerrrree qquuii eeuuxx ssoonntt AAssssuurrééss ppaarr ddeess PPoolliicceess SSppéécciiaalleess.. ee.. TTEEMMPPSS && LLIIEEUU DDEESS RRIISSQQUUEESS.. 11.. DDUURREEEE DDEE LL’’AASSSSUURRAANNCCEE.. LL’’AAssssuurreeuurr nnee RRééppoonndd ppaass ddeess RRiissqquueess MMaarriittiimmeess qquuee ss’’iill pprroodduuiissee ddaannss llee tteemmppss eett ddaannss llee lliieeuu pprréévvuu ppaarr llaa PPoolliiccee.. 22.. LLEE LLIIEEUU DDEESS RRIISSQQUUEESS.. LLeess NNaavviiggaattiioonnss nn’’OOffffrreenntt ppaass ttoouutteess llaa mmêêmmee ssééccuurriittéé,, iill eesstt iimmppoorrttaanntt ddoonncc ddaannss llee ccaallccuull ddee llaa PPrriimmee ddee ssaavvooiirr qquueellss ssoonntt lleess LLiieeuuxx oouu lleess RRiissqquueess ssoonntt ssuusscceeppttiibblleess ddee ssee pprroodduuiirree.. SSii ll’’AAssssuurraannccee eesstt «« CCOONNCCLLUUEE AA TTEEMMPPSS »»,, oonn iinnddiiqquuee lleess LLiieeuuxx GGééooggrraapphhiiqquueess ddaannss lleessqquueellss ll’’AAssssuurraannccee jjoouueerraa lleess «« PPOOLLIICCEESS DD’’AABBOONNNNEEMMEENNTT FFAACCUULLTTEE »» -- FFiixxeenntt ttoouujjoouurrss lleess lliimmiitteess GGééooggrraapphhiiqquueess ddeess OOppéérraattiioonnss qquu’’eellllee CCoouuvvrree.. PPOOLLIICCEE MMAARRIITTIIMMEESS SSUURR FFAACCUULLTTEE.. EEllllee eesstt RRééggiiee ppaarr llaa LLOOII 8800 –– 0077 dduu 0099 AAooûûtt 11998800 ddeess AAssssuurraanncceess.. LLeess IImmpprriimmééss uuttiilliissééss ssoonntt cceeuuxx ddee DDéécceemmbbrree 11998811.. CCOONNDDIITTIIOONNSS GGEENNEERRAALLEESS.. AA ------ OOBBJJEETT EETT EETTEENNDDUUEE DDEE LL’’AASSSSUURRAANNCCEE.. LL’’AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee ssuurr «« FFAACCUULLTTEE »» eesstt aaccqquuiissee ppaarr llee bbiiaaiiss ddee llaa ppoolliiccee ppoouurr ttoouuss lleess TTrraannssppoorrttss ffaaiissaanntt ll’’OObbjjeett dd’’uunn TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee eett mmêêmmee éévveennttuueelllleemmeenntt uunn TTrraannssppoorrtt TTeerrrreessttrree –– FFlluuvviiaall –– AAéérriieenn,, pprréélliimmiinnaaiirree oouu ccoommpplléémmeennttaaiirree àà uunn TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee ccoouuvveerrtt ppaarr cceettttee PPoolliiccee.. PPRRIINNCCIIPPEESS –– MMOODDEESS DD’’AASSSSUURRAANNCCEE.. aa.. OOUUVVEERRTTUURREESS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS.. LLaa PPoolliiccee TTyyppee ddee 11998811 pprréévvooiitt DDEEUUXX MMOODDEESS pprriinncciippaauuxx ddee ll’’AAssssuurraannccee ––  LL’’AAVVAARRIIEE TTOOUUTT RRIISSQQUUEE  LL’’AASSSSUURRAANNCCEE «« FF.. AA.. PP.. SSAAUUFF »» ------ FFRRAAIISS DD’’AAVVAARRIIEE PPAARRTTIICCUULLIIEERREE SSAAUUFF ------ LL’’AARRTTIICCLLEE 22 aalliinnééaa 55 ddaannss CCoonnddiittiioonnss GGéénnéérraalleess ddee llaa PPoolliiccee ddoonnnneenntt llaa FFAACCUULLTTEE aauuxx ppaarrttiieess ddee ccoonnvveenniirr ddee ttoouutt aauuttrree MMooddee dd’’AAssssuurraannccee qquuii ppeerrmmeettttaaiitt àà ll’’AAssssuurréé dd’’aaddaapptteerr llaa GGaarraannttiiee àà sseess BBeessooiinnss pprroopprreess.. DDEEFFIINNIITTIIOONNSS AASSSSUURRAANNCCEESS TTOOUUSS RRIISSQQUUEESS.. LL’’AASSSSUURRAANNCCEE «« TTTOOOUUUTTT RRRIIISSSQQQUUUEEE »» nnee SSiiggnniiffiiee ppaass ttoouuss lleess RRiissqquueess,, ccaarr cceerrttaaiinnss ssoonntt ffoorrmmeelllleemmeenntt eexxcclluuss,, iill ffaauutt ssee rraappppoorrtteerr cceettttee eexxcclluussiioonn àà ll’’AArrttiiccllee 113311 –– 113322 ddee llaa LLOOII ssuurr lleess AAssssuurraanncceess ooùù nnoouuss ttrroouuvvoonnss AArrtt.. 113311,, ddeess EExxcclluussiioonnss tteelllleess qquuee lleess FFaauutteess IInntteennttiioonnnneelllleess oouu LLoouurrddeess ddee ll’’AASSSSUURREE..
 3. 3. 33 LLeess DDoommmmaaggeess eett ppeerrtteess MMaattéérriieellss rrééssuullttaanntt dd’’IInnffrraaccttiioonn oouu dd’’AAmmeennddeess eett lleess SSiinniissttrreess dduuss aauuxx EExxpplloossiioonnss –– LL’’AArrttiiccllee 113322 pprréévvooiitt ddeess EExxcclluussssiioonnss ssaauuff CCoonnvveennttiioonnss CCoonnttrraaiirreess.. CCeess EExxcclluussiioonnss ssoonntt lliimmiittaattiivveemmeenntt éénnuumméérrééeess aauuxx AArrttiicclleess 77 && 88 ddee llaa PPoolliiccee –– LL’’AASSSSUURRAANNCCEE ttoouutt RRiissqquuee eesstt llaa CCoouuvveerrttuurree llaa PPlluuss LLaarrggee PPoossssiibbllee.. LL’’AASSSSUURRAANNCCEE FF.. AA.. PP.. SSAAUUFF.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà ll’’aassssuurraannccee TToouutt RRiissqquuee oouu TToouutt DDoommmmaaggee CCaauusséé àà llaa MMaarrcchhaannddiissee eesstt aauuttoommaattiiqquuee.. LL’’AASSSSUURRAANNCCEE «« FF.. AA.. PP SSaauuff »» aaffffrraanncchhiitt//LLiibbèèrree llaa CCoommppaaggnniiee dd’’AAssssuurraannccee oouu eenn ll’’ooccccuurrrreennccee llaa CCAAAATT ddee ttoouutt AAvvaarriiee PPaarrttiiccuulliièèrree OOccccaassiioonnnnééee àà llaa CCaarrggaaiissoonn eenn ddeehhoorrss ddeess CCaass pprréévvuuss éénnuumméérrééss lliimmiittaattiivveemmeenntt àà ll’’AArrttiiccllee 22.. AAlliinnééaa -- 33.. DDeess ccoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess ddee llaa PPoolliiccee qquu’’iill ss’’aaggiitt ssuurrttoouutt ddeess éévvéénneemmeenntt GGrraavveess ddoonntt llaa pplluuppaarrtt aaffffeeccttééss àà llaa ffooiiss llaa MMaarrcchhaannddiissee eett ll’’EEnnggiinn ddee TTrraannssppoorrtt.. bb.. GGAARRAANNTTIIEE CCOOMMMMUUNNEE AAUUXX DDEEUUXX MMOODDEESS DD’’AASSSSUURRAANNCCEE PPRREESSCCRRIITTEESS.. DDaannss lleess ddeeuuxx mmooddeess dd’’AAssssuurraannccee ssoonntt ééggaalleemmeenntt ccoouuvveerrtteess lleess AAvvaarriieess FFrraaiiss –– llaa CCoonnttrriibbuuttiioonn dd’’AAVVAARRIIEE CCOOMMMMUUNNEE eett llaa GGaarraannttiiee BBaannccaaiirree.. AAVVAARRIIEESS FFRRAAIISS.. IIll ss’’aaggiitt ddeess FFrraaiiss eennggaaggééss eenn vvuu ddee pprréésseerrvveerr lleess OObbjjeett AAssssuurrééss dd’’uunn DDoommmmaaggee oouu dd’’uunnee PPeerrttee MMaattéérriieellllee oouu ddee LLiimmiitteerr ll’’IImmppoorrttaannccee.. EExxeemmppllee :: LLee RRee -- CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa MMaarrcchhaannddiissee dduurraanntt llee TTrraannssppoorrtt aaffiinn qquu’’eellllee ppuuiissssee ssuuppppoorrtteerr llee RReessttee dduu ttrraajjeett.. CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN «« AAVVAARRIIEESS -- CCOOMMMMUUNNEESS »».. LL’’AACCTTEE ddee ll’’AAvvaarriiee CCoommmmuunnee ppeeuutt –– êêttrree ddééffiinnii ccoommmmee ééttaanntt ;; «« llaa ddééppeennssee EExxttrraaoorrddiinnaaiirree oouu llee SSaaccrriiffiiccee ffaaiitt IINNTTEENNTTIIOONNNNEELLLLEEMMEENNTT eett RRAAIISSOONNNNAABBLLEEMMEENNTT ppaarr llee CCaappiittaaiinnee dduu NNaavviirree ppoouurr llee SSaalluutt CCoommmmuunn dduu NNaavviirree eett ddee llaa CCaarrggaaiissoonn eenn vvuu ddee PPrréésseerrvveerr dd’’uunn PPéérriill lleess PPrroopprriiééttééss EEnnggaaggééss ddaannss ll’’AAvveennttuurree MMaarriittiimmee »».. IIll eesstt nnéécceessssaaiirree qquuee lleess MMeessuurreess PPrriisseess aabboouuttiisssseenntt àà uunn RREESSUULLTTAATT UUTTIILLEE.. LLeess CCaauusseess DD’’aavvaarriiee CCoommmmuunnee ddééccllaarrééeess ssoonntt ddiivveerrsseess –– OOnn cciitteerraa lleess pplluuss ffrrééqquueenntteess ------ LL’’EECCHHOOUUEEMMEENNTT VVoolloonnttaaiirree eett ll’’IInncceennddiiee……//…… LLaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ddee ll’’AAvvaarriiee -- CCoommmmuunnee ccoouuvvrree ttoouuss lleess FFrraaiiss EEnnggaaggééss oouu ddiissppeennssééss dd’’AAvvaarriieess CCoommmmuunneess.. LLAA GGAARRAANNTTIIEE BBAANNCCAAIIRREE.. AA llaa ssuuiittee dd’’uunnee AAvvaarriiee CCoommmmuunnee,, ssii ll’’AAssssuurréé ddooiitt FFoouurrnniirr uunnee GGaarraannttiiee ppoouurr éévviitteerr oouu lleevveerr llaa ssaaiissiiee ddeess BBiieennss,, llaa CCoommppaaggnniiee dd’’AAssssuurraannccee iinntteerrvviieenntt ppoouurr ddééppoosseerr àà ssaa ppllaaccee llaa GGaarraannttiiee BBaannccaaiirree.. cc.. QQUUEELLQQUUEESS PPAARRTTIICCUULLAARRIITTEESS CCHHAARRGGEEMMEENNTT EENN PPOONNTTEEEE.. IIll nn’’eesstt ccoouuvveerrtt qquu’’aauuxx ccoonnddiittiioonnss FF.. AA.. PP SSaauuff mmooyyeennnnaanntt ssuurr pprriimmee ccoonnttrree lleess PPeerrtteess ddee qquuaannttiittééss pprroovveennaanntt ddeess jjeettss àà llaa mmeerr oouu dd’’eennllèèvveemmeenntt ppaarr llaa MMeerr àà llaa cchhaarrggee ppaarr ll’’aassssuurréé ddee ffaaiirree ccoonnnnaaîîttrree ccee mmooddee ddee cchhaarrggeemmeenntt àà ll’’AAssssuurreeuurr.. FFAACCUULLTTEE CCHHAARRGGEEEE SSAANNSS CCOONNNNAAIISSSSEEMMEENNTT..
 4. 4. 44 LL’’AASSSSUURREEUURR ccoouuvvrree eenn ccaass ddee ssiinniissttrree mmaaiiss iill ddeevvrraa êêttrree jjuussttiiffiiéé ddee lleeuurr EExxppééddiittiioonn ppaarr ttoouutt MMooyyeenn.. CCLLAAUUSSEESS DD’’UUNN TTIITTRREE DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT LL’’AASSSSUURREEUURR aacccceeppttee lleess ccoonnssééqquueenncceess ddeess CCllaauusseess dd’’uunn TTiittrree ddee ttrraannssppoorrtt ssii eelllleess ssoonntt rreeccoonnnnuueess ppaarr llaa LLOOII SSaauuff lleess «« CCllaauusseess LLééoonniinneess »».. LLEESS FFAACCUULLTTEESS SSOOUUMMIISSEESS AAUU RREEGGIIMMEE SSPPEECCIIAALL LLaa pprréésseennttee ppoolliiccee nnee ccoouuvvrree ppaass lleess eennvvooiiss ddee BBiilllleettss ddee BBaannqquueess –– MMééttaauuxx pprréécciieeuuxx –– BBiijjoouutteerriiee FFiinnee –– EEllllee nnee ccoouuvvrree ppaass aauussssii lleess ccoolliiss ppoossttaauuxx ssaauuff ccoonnvveennttiioonn eett PPrriimmee SSppéécciiaallee.. dd.. DDUURREEEE DDEE LLAA CCOOUUVVEERRTTUURREE LLaa dduurrééee ddeess RRiissqquueess aassssuurrééss eesstt pprréévvuuee ppaarr ll’’AArrttiiccllee 99.. IIll ss’’aaggiitt dd’’uunnee ccoouuvveerrttuurree «« MMAAGGAASSIINN AA MMAAGGAASSIINN »»,, cc’’eesstt àà ddiirree ddeeppuuiiss llee mmoommeenntt ooùù lleess ffaaccuullttééss aassssuurrééeess qquuiitttteenntt lleess MMaaggaassiinnss dduu ddééppaarrtt dduu vvooyyaaggee aassssuurréé eett ffiinniisssseenntt aauu mmoommeenntt ooùù eelllleess eennttrreenntt ddaannss llee mmaaggaassiinn dduu ddeessttiinnaattaaiirree aauu lliieeuu ddee DDeessttiinnaattiioonn ddeess VVooyyaaggeess.. LLaa ggaarraannttiiee aauu nniivveeaauu ddee llaa dduurrééee ddeess RRiissqquueess pprreenndd ffiinn aauuttoommaattiiqquueemmeenntt àà ll’’EExxppiirraattiioonn ddeess ddééllaaiiss ssuuiivvaannttss.. UUNN MMOOIISS àà ccoommpptteerr dduu mmoommeenntt ooùù lleess FFaaccuullttééss aauurroonntt ééttéé ddéécchhaarrggééeess dduu NNaavviirree eett TTrraannssppoorrtteerr aauuxx aauuttrreess EEnnggiinnss ddee TTrraannssppoorrtt lloorrssqquuee llee LLiieeuu ddee DDeessttiinnaattiioonn ffiinnaall eesstt uunn ppoorrtt.. QQUUIINNZZEE JJoouurrss lloorrssqquuee llee LLIIEEUU ddee DDeessttiinnaattiioonn FFiinnaall eesstt uunn PPoorrtt ddee ll’’IInnttéérriieeuurr.. IIll ppeeuutt yy aavvooiirr pprroolloonnggaattiioonn ddee llaa dduurrééee dduu vvooyyaaggee aassssuurréé qquuaanndd lleess FFaaiittss aauurroonntt ppoouurr ccaauusseess uunn RRiissqquuee CCoouuvveerrtt ppaarr llaa PPoolliiccee.. ee.. LLEESS VVAALLEEUURRSS AASSSSUURREEEESS.. NNoonnoobbssttaanntt ttoouuttee vvaalleeuurr aaggrrééééee,, ll’’aassssuurreeuurr ppeeuutt àà ll’’hheeuurree ddee ttoouuttee RRééccllaammaattiioonn ppoouurr ddoommmmaaggee oouu PPeerrttee,, ddeemmaannddeerr llaa jjuussttiiffiiccaattiioonn ddee llaa VVaalleeuurr RRééeellllee eett eenn ccaass dd’’EExxaaggéérraattiioonn,, rréédduuiirree llee mmoonnttaanntt ddee llaa vvaalleeuurr aassssuurrééee àà cceelluuii ddee llaa VVaalleeuurr RRééeellllee mmaajjoorrééee ddee 2200%%.. LLoorrssqquuee llaa ddééccllaarraattiioonn ddééffiinniittiivvee ddee vvaalleeuurr nn’’aauurraa ééttéé ffaaiittee qquu’’aapprrèèss SSiinniissttrree,, llaa VVaalleeuurr qquuii sseerraa pprriissee ppoouurr bbaassee ddee rrèègglleemmeenntt nnee ppoouurrrraa –– êêttrree ssuuppéérriieeuurree aauu MMooddee ddee CCaallccuull aapppplliiqquuéé àà ll’’AAssssuurréé ppoouurr ddeess EExxppééddiittiioonnss AAnnttéérriieeuurreess ddee mmêêmmee NNaattuurree.. BB ------ CCOONNSSTTAATTAATTIIOONNSS DDEESS PPEERRTTEESS EETT DDOOMMMMAAGGEESS aa.. CCOONNSSTTAATTAATTIIOONNSS CCOONNTTRRAADDIICCTTOOIIRREESS.. LLeess RRéécceeppttiioonnnnaaiirreess ssoonntt tteennuuss ddee ss’’aaddrreesssseerr ppoouurr lleess ccoonnssttaattaattiioonnss àà uunn EExxppeerrtt aaggrrééééee ppaarr ll’’AAssssuurreeuurr aauuxx ffiinnss dd’’uunnee EExxppeerrttiissee aammiiaabbllee oouu JJuuddiicciiaaiirree.. LL’’AASSSSUURREEUURR aayyaanntt ddrrooiitt ddee rreejjeetteerr llaa rrééccllaammaattiioonn lloorrssqquuee lleess ccoonnssttaattaattiioonnss nn’’aauurroonntt ppaass ééttéé ffaaiitteess ccoommmmee iill eesstt ddiitt pprrééccééddeemmmmeenntt.. LLeess ccoonnssttaattaattiioonnss eeffffeeccttuuééeess dd’’aaccccoorrdd aavveecc llee RRéécceeppttiioonnnnaaiirree ppaarr ll’’EExxppeerrtt ddééssiiggnnéé ppaarr eeuuxx,, oonntt eennttrree lleess ppaarrttiieess,, llaa ppoorrttééee dd’’uunnee EExxppeerrttiissee aammiiaabbllee ccoonnttrraaddiiccttooiirree ddaannss llee BBuutt eesstt ddee ddéétteerrmmiinneerr llaa nnaattuurree,, llaa CCaauussee eett ll’’iimmppoorrttaannccee ddeess ddoommmmaaggeess eett ppeerrtteess.. LLeess ppaarrttiieess oonntt llee ddrrooiitt ddee ddeemmaannddeerr ddaannss lleess qquuiinnzzee jjoouurrss qquuii ssuuiivveenntt ll’’EExxppeerrttiissee uunnee ccoonnttrree -- eexxppeerrttiissee aammiiaabbllee oouu jjuuddiicciiaaiirree àà llaaqquueellllee iill ddeevvrraa pprrooccééddeerr ccoonnttrraaddiiccttooiirreemmeenntt eennttrree eelllleess.. bb.. DDEELLAAII PPOOUURR CCOONNSSTTAATTAATTIIOONN LLaa PPoolliiccee PPrréévvooiitt qquuee ll’’EExxppeerrtt ddooiitt –– êêttrree rreeqquuiiss aauu pplluuss ttaarrdd ddaannss lleess TTRREENNTTEE JJOOUURRSS ddee ddéébbaarrqquueemmeenntt ddee llaa MMaarrcchhaannddiissee lloorrssqquuee LLee LLiieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn FFiinnaall eesstt PPoorrtt IInnttéérriieeuurr dduu ppaayyss.. CCCEEE DDDEEELLLAAAIII EEESSSTTT DDDEEE RRRIIIGGGUUUEEEUUURRR ddooiitt –– êêttrree ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt rreessppeeccttéé ssoouuss ppeeiinnee dd’’IIrrrreecceevvaabbiilliittéé ddee llaa RRééccllaammaattiioonn..
 5. 5. 55 cc.. RREEGGLLEEMMEENNTT DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS EETT PPEERRTTEE CCoonncceerrnnaanntt llee ppaaiieemmeenntt ddeess hhoonnoorraaiirreess ddeess EExxppeerrttss,, iill eesstt ddiifffféérreenntt dduu rrèègglleemmeenntt ddeess ddoommmmaaggeess eett PPEERRTTEESS.. LLeess hhoonnoorraaiirreess aavvaannccééeess ppaarr ll’’AAssssuurréé aauu mmoommeenntt ooùù ll’’EExxppeerrtt lluuii RReemmeett ssoonn RRaappppoorrtt lluuii ssoonntt iinnttééggrraalleemmeenntt rreemmbboouurrssééeess ppaarr llaa CCiiee DD’’AASSSSUURRAANNCCEE àà ccoonnddiittiioonn qquuee lleess DDoommmmaaggeess oouu PPeerrtteess ccoonnssttaattééss pprroovviieennnneenntt eenn ttoouutt oouu eenn ppaarrttiiee dduu RRiissqquuee CCoouuvveerrtt mmêêmmee sseerraa ééttaabbllii ssééppaarréémmeenntt ssuurr cchhaaqquuee ccoolliiss qquu’’iill ffaassssee oouu nnoonn ppaarrttiiee dd’’uunn FFaarrddeeaauu ssaauuff lleess FFaaccuullttééss cchhaarrggééeess eenn VVrraacc ssuurr lleessqquueelllleess iill sseerraa ééttaabbllii ppaarr CCaallee eett ppoouurr ccoommppttee.. dd.. LLAA FFRRAANNCCHHIISSEE EEllllee eesstt ttoouujjoouurrss iinnddééppeennddaannttee dduu CCoouurrttaaggee OOrrddiinnaaiirree ddee llaa RRoouuttee oouu dduu ddéécchheett tteellss qquu’’iillss ssoonntt ffiixxééss ppaarr llee CCoonnttrraatt ddee VVeennttee oouu àà DDééffaauutt ppaarr ll’’UUssaaggee.. ee.. IINNDDEEMMNNIITTEESS LLeess IInnddeemmnniittééss dduueess ppaarr ll’’AAssssuurreeuurr ssoonntt ppaayyaabblleess 3300 JJoouurrss aapprrèèss rreemmiissee dduu ddoossssiieerr ddee RRééccllaammaattiioonn àà ccee mmoommeenntt llàà,, ll’’AAssssuurreeuurr qquuii aa iinnddeemmnniisséé eesstt ssuubbjjuugguuéé ddaannss lleess ddrrooiittss ddee ll’’aassssuurréé ppoouurr llee mmoonnttaanntt qquu’’iill aa iinnddeemmnniisséé.. ff.. PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN LLeess AAccttiioonnss ddéérriivvaanntt dduu CCoonnttrraatt dd’’aassssuurraanntt ssoonntt pprreessccrriitteess ppoouurr ddeeuuxx AAnnss.. gg.. NNUULLLLIITTEE LLee ccoonnttrraatt nn’’eesstt nnuull ssii ddaannss lleess ddeeuuxx MMooiiss qquuii ssuuiivveenntt llaa ddaattee ddee ssaa pprreessccrriippttiioonn,, lleess RRiissqquueess nn’’oonntt ppaass ccoommmmeennccééss.. DD’’AAuuttrree ppaarrtt eenn ccaass ddee nnoonn –– ppaaiieemmeenntt ddee pprriimmee éécchhuuee,, llee CCoonnttrraatt ppeeuutt –– êêttrree RRééssiilliiéé sseelloonn CCeerrttaaiinneess ccoonnddiittiioonnss.. CC ------ CCOONNDDIITTIIOONNSS PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS LLeess CCoonnddiittiioonnss PPaarrttiiccuulliièèrreess ssoonntt cceelllleess qquuii ssoonntt pprroopprreess àà cchhaaqquuee CCoonnttrraatt dd’’AAssssuurraannccee.. LL’’AAssssuurreeuurr ss’’eennggaaggeerraa àà ccoouuvvrriirr ddeess RRiissqquueess nnoonn CCoouuvveerrttss ppaarr llaa PPoolliiccee ttyyppee,, cceess RRiissqquueess ssoonntt lleess SSuuiivvaannttss.. GGUUEERRRREE ------ CCiivviillee oouu EEttrraannggèèrree.. ------ DDaannss cceettttee ccoouuvveerrttuurree ssoonntt ccoommpprriiss lleess AAcctteess ddee SSaabboottaaggee aayyaanntt uunn CCaarraaccttèèrree PPoolliittiiqquuee oouu ssee rraattttaacchhaanntt àà llaa gguueerrrree.. PPIIRRAATTEERRIIEE.. PPrriixx oouu DDéétteennttiioonn ppaarr ttoouutt GGoouuvveerrnneemmeenntt oouu AAuuttoorriittéé QQuueellccoonnqquuee.. EEMMEEUUTTEE.. MMoouuvveemmeenntt PPooppuullaaiirree –– GGrrèèvvee oouu BBllaacckk OOuutt.. RRIISSQQUUEE DDEE VVOOLL.. EEnn ggéénnéérraall eett PPiillllaaggee.. LLeess DDOOMMMMAAGGEESS aassssuurrééss ppaarr lleess mmaarrcchhaannddiisseess aassssuurrééeess àà dd’’aauuttrreess bbiieennss oouu PPeerrssoonnnneess.. VVIICCEE PPRROOPPRREE ddee ll’’OObbjjeett AAssssuurréé.. DD ------ MMOODDAALLIITTEESS PPRRAATTIIQQUUEESS EENN CCAASS PPEERRTTEE OOUU DD’’AAVVAARRIIEE.. EEnn ccaass ddee ppeerrttee oouu dd’’aavvaarriiee,, iill eexxiissttee uunnee cceerrttaaiinnee pprrooccéédduurree qquuee ll’’aassssuurréé eesstt tteennuu ddee ssuuiivvrree ss’’iill vveeuutt oobbtteenniirr IInnddeemmnniissaattiioonnss ddee ssoonn DDoommmmaaggee.. LL’’AAssssuurréé eesstt tteennuu ddee ffoouurrnniirr cceerrttaaiinnss rreennsseeiiggnneemmeennttss pprrééaallaabblleess àà ttoouuttee AAssssuurraannccee eett qquuii ssoonntt ------
 6. 6. 66 aa.. NNAATTUURREE DDEE LLAA MMAARRCCHHAANNDDIISSEE.. LLaa sseennssiibbiilliittéé aauuxx éévvèènneemmeennttss nn’’eesstt ppaass llaa mmêêmmee ppoouurr ttoouutteess lleess MMaarrcchhaannddiisseess.. bb.. LLEE TTYYPPEE DD’’EEMMBBAALLLLAAGGEE UUTTIILLIISSEE LLeess ddoommmmaaggeess rrééssuullttaanntt dd’’uunn EEmmbbaallllaaggee iinnssuuffffiissaanntt oouu nnoonn aapppprroopprriiéé àà llaa mmaattiièèrree ttrraannssppoorrttééee nnee ssoonntt ppaass ccoouuvveerrttss.. cc.. NNOOMMBBRREE EETT PPOOIIDDSS DDEESS CCOOLLIISS EENN QQUUAANNTTIITTEE EEXXPPEEDDIIEESS.. CCeess rreennsseeiiggnneemmeennttss ppeerrmmeetttteenntt dd’’iiddeennttiiffiieerr lleess MMaarrcchhaannddiisseess eett ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess lloorrssqquu’’iill ss’’aaggiitt ddee MMaarrcchhaannddiisseess ffaaiissaanntt ll’’OObbjjeett dd’’EExxppééddiittiioonn ssuucccceessssiivveess.. dd.. PPOOIINNTTSS DDEE DDEEPPAARRTT EETT DDEE DDEESSTTIINNAATTIIOONN.. DDeess mmaarrcchhaannddiisseess eexxppoorrttééeess eett iimmppoorrttééeess.. ee.. NNOOMM EETT AAGGEE DDUU NNAAVVIIRREE TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR.. iill ffaauutt ssoouulliiggnneerr ll’’iimmppoorrttaannccee qquuee jjoouuee llaa qquuaalliittéé dduu NNaavviirree,, nnoottaammmmeenntt ddaannss llee CCaass dd’’AAffffrrèètteemmeenntt aauu VVooyyaaggee.. LL’’AAFFFFRRÈÈTTEEMMEENNTT dd’’UUnn NNaavviirree ââggéé,, ccoonnssttiittuuee uunn RRiissqquuee aaggggrraavvéé –– CC’’eesstt llaa RRaaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee ddeess ssuurrpprriimmeess dd’’ââggee eett ddee PPaavviilllloonn ssoonntt aapppplliiqquuééeess ssuurr ttoouutt NNaavviirree nnee RRééppoonnddaanntt ppaass aauuxx ccaarraaccttéérriissttiiqquueess pprréévvuueess àà ll’’AArrttiiccllee 3322 ddeess CCoonnddiittiioonnss ggéénnéérraalleess ddee llaa PPoolliiccee.. ff.. LLAA VVAALLEEUURR DD’’AASSSSUURRAANNCCEE.. EE.. PPRROOCCEEDDUURREESS EENN CCAASS DD’’AAVVAARRIIEE OOUU PPEERRTTEE.. aa.. DDEECCLLAARRAATTIIOONN DDUU SSIINNIISSTTRREE.. LL’’AASSSSUURRÉÉ eesstt tteennuu ddee ffaaiirree uunnee ddééccllaarraattiioonn dduu SSiinniissttrree àà llaa CCiiee dd’’AAssssuurraannccee iimmmmééddiiaatteemmeenntt aapprrèèss aavvooiirr ccoonnssttaattéé llee SSiinniissttrree eett aauu pplluuss ttaarrdd ddaannss lleess TTrrooiiss JJoouurrss qquuii ssuuiivveenntt :: llaa ddééccllaarraattiioonn vvaa ccoommppoorrtteerr ;;  UUnnee DDeessccrriippttiioonn aapppprrooxxiimmaattiivvee dduu DDoommmmaaggee oouu MMaannqquuaanntt..  LLee nnoomm eett ll’’aaddrreessssee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr..  LLeess rrééfféérreenncceess ddee llaa PPoolliiccee ggaarraannttiissssaanntt llee RRiissqquuee..  LLaa DDééccllaarraattiioonn ddooiitt EEggaalleemmeenntt mmeennttiioonnnneerr lleess mmeessuurreess pprriisseess eenn vvuuee ddee ccoonnsseerrvveerr aauu pprrooffiitt ddee llaa CCiiee dd’’AAssssuurraannccee ddee llaa MMaarrcchhaannddiissee,, llee rreeccoouurrss éévveennttuueell eett llee nnoomm ddee ll’’EExxppeerrtt qquuii aa ééttéé ddééssiiggnnéé.. bb.. EEXXPPEERRTTIISSEE.. cc.. MMEESSUURREESS AA PPRREENNDDRREE.. PPoouurr éévviitteerr ll’’AAggggrraavvaattiioonn dduu DDoommmmaaggee,, cceess mmeessuurreess ssoonntt ddeess pprrééccaauuttiioonnss éélléémmeennttaaiirreess ppoouurr ll’’aassssuurréé,, iill ddooiitt pprroottééggeerr llaa MMaarrcchhaannddiissee eennttrree lleess RRiissqquueess dd’’AAggggrraavvaattiioonn ddee ddoommmmaaggee.. DDaannss llee ccaass ooùù ll’’AAssssuurréé nnee pprreenndd ppaass cceess mmeessuurreess,, ll’’AAssssuurreeuurr eesstt eenn DDrrooiitt ddee RRéédduuiirree oouu ddee rreeffuusseerr ddee ppaayyeerr ll’’IInnddeemmnniittéé.. LL’’AArrttiiccllee 1166 ddee llaa PPoolliiccee dd’’AAssssuurraannccee ffaaiitt OObblliiggaattiioonn àà ll’’AAssssuurréé ddee pprreennddrree,, pprroovvooqquueerr oouu rreeqquuéérriirr ttoouuttee mmeessuurree ccoonnsseerrvvaattrriiccee,, vveeiilllleerr oouu pprrooccééddeerr aauu ssaauuvveettaaggee ddeess OObbjjeettss AAssssuurrééss.. FF.. CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN DDUU RREECCOOUURRSS EENNTTRREE LLEESS TTIIEERRSS PPEERRSSOONNNNEESS.. LL’’AAssssuurréé nn’’eesstt ppaass tteennuu dd’’EExxeerrcceerr lleess ppoouurrssuuiitteess ccoonnttrree llee RReessppoonnssaabbllee dduu DDoommmmaaggee,, iill ss’’aaggiirraa ppoouurr lluuii sseeuulleemmeenntt ddee ffaaiirree lleess RRéésseerrvveess ddee ffaaççoonn qquuee llaa CCiiee
 7. 7. 77 dd’’AAssssuurraannccee ppuuiissssee eeffffeeccttuueerr uullttéérriieeuurreemmeenntt lleess ppoouurrssuuiitteess eennttrree lleess ttiieerrss RReessppoonnssaabblleess eett éévveennttuueelllleemmeenntt ddeemmaannddeerr ddeess CCaauusseess BBaannccaaiirreess ppoouurr ggaarraannttiirr lleess CCrrééaanncceess.. aa.. LLEETTTTRREE DDEE RREESSEERRVVEE.. LLaa LLOOII OObblliiggee lleess rréécceeppttiioonnnnaaiirreess àà aaddrreesssseerr uunnee lleettttrree ddee rréésseerrvvee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu àà ssoonn rreepprréésseennttaanntt ffaauuttee ddee qquuooii lleess MMaarrcchhaannddiisseess aayyaanntt ffaaiitt ll’’oobbjjeett dduu CCoonnnnaaiisssseemmeenntt sseerroonntt pprrééssuummééss aavvooiirr ééttéé lliivvrrééss eenn bboonn ééttaatt.. CCeess RRéésseerrvveess ddooiivveenntt êêttrree ddééttaaiillllééss eett pprréécciiss.. LLee CC.. MM.. AA ddaannss ssoonn AArrttiiccllee 779900 àà ll’’IInnssttaarr ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 pprréévvooiitt lleess ddééllaaiiss ssuuiivvaannttss..  IImmmmééddiiaatteemmeenntt aauu mmoommeenntt ddee llaa LLiivvrraaiissoonn eett cceeccii ppaarr lleettttrree rreeccoommmmaannddééee eenn ccaass ddee ddoommmmaaggee nnoonn aappppaarreenntt..  SSii ll’’AAssssuurréé nnee rreemmpplliitt ppaass cceess OObblliiggaattiioonnss,, llaa CCiiee dd’’AAssssuurraannccee ppeeuutt ssee ddééggaaggeerr jjuussqquu’’àà ccoonnccuurrrreennccee ddee llaa ssoommmmee qquu’’eellllee aauurraaiitt ppuutt rrééccuuppéérrééee ddee llaa ppaarrtt ddeess 11//33 RReessppoonnssaabblleess.. bb.. GGAARRAANNTTIIEE BBAANNCCAAIIRREE.. EEllllee ppeerrmmeett àà llaa CCiiee dd’’AAssssuurraannccee ddee ssee pprréémmuunniirr ccoonnttrree ll’’IInnssoollvvaabbiilliittéé dduu ddéébbiitteeuurr ééttrraannggeerr,, eellllee ddooiitt –– êêttrree eexxiiggééee ppaarr ll’’AAssssuurréé cchhaaqquuee ffooiiss qquuee ddeess AAvvaarriieess oouu PPeerrtteess iimmppoorrttaanntteess ssoonntt ccoonnssttaattééeess àà llaa RRéécceeppttiioonn ddeess MMaarrcchhaannddiisseess eett lloorrssqquuee llaa RReessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt –– êêttrree mmiissee eenn ccaauussee.. SSii cceettttee OObblliiggaattiioonn nn’’eesstt ppaass eexxééccuuttééee,, llaa CCiiee dd’’AAssssuurraannccee oouu ll’’AAssssuurréé lluuii mmêêmmee ppeeuuvveenntt ddeemmaannddeerr llaa ssaaiissiiee CCoonnsseerrvvaattooiirree dduu NNaavviirree.. GG.. DDOOCCUUMMEENNTTSS CCOONNSSTTIITTUUTTIIFFSS DD’’UUNN DDOOSSSSIIEERR DDEE RREECCLLAAMMAATTIIOONN.. TToouutt ddoossssiieerr ddee rrééccllaammaattiioonn ddooiitt ccoommpprreennddrree lleess ddooccuummeennttss jjuussttiiffiiccaattiiffss ssuuiivvaannttss :: LL’’AAVVIISS dd’’AAlliimmeenntt.. EExxiiggee ddaannss llee ccaaddrree ddeess PPoolliicceess dd’’AAbboonnnneemmeenntt oouu àà aalliimmeenntteerr,, iill ddooiitt –– êêttrree aaddrreesssséé ppaarr ll’’AAssssuurréé àà ssaa CCiiee dd’’AAssssuurraannccee eenn mmêêmmee tteemmppss qquuee llaa DDééccllaarraattiioonn ddee SSiinniissttrree,, iill ppeerrmmeett ddee vvéérriiffiieerr qquuee llee RRiissqquuee eesstt bbiieenn ccoouuvveerrtt.. LLaa FFaaccttuurree CCoommmmeerrcciiaallee.. EEllllee eesstt éémmiissee ppaarr llee ffoouurrnniisssseeuurr eett ddoommiicciilliiéé aauupprrèèss dd’’uunnee bbaannqquuee AAllggéérriieennnnee,, eellllee ppeerrmmeett àà llaa CCiiee dd’’AAssssuurraannccee ddee ccoonnnnaaîîttrree lleess VVaalleeuurrss RRééeelllleess ppaarr rraappppoorrtt aauuxx vvaalleeuurrss aassssuurrééeess.. LLee CCoonnnnaaiisssseemmeenntt eett aauuttrreess ttiittrreess ddee ttrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee.. IIll aatttteessttee ddee llaa pprroopprriiééttéé ddeess MMaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess ppaarr ssoonn ddéétteennddeeuurr eett rreenndd ccoommppttee ddeess qquuaannttiittééss RRééeelllleemmeenntt mmiisseess eenn RRiissqquuee,, iill eesstt eexxiiggéé ddaannss llee CCaaddrree ddee llaa PPrrooccéédduurree ddee RReeccoouurrss ppaarr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss oouu lleess AAssssuurreeuurrss.. LLee PPrrooccèèss –– VVeerrbbaall ddee CCoonnssttaatt.. IIll eesstt ddrreesssséé ppaarr llee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu NNaavviirree qquuii rreeccoonnnnaaîîtt àà llaa LLiivvrraaiissoonn ccoonnttrraaddiiccttooiirreemmeenntt aavveecc llee RRéécceeppttiioonnnnaaiirree.. LLeess AAvvaarriieess oouu mmaannqquuaannttss ppaarrttiiaalleess dduuss aauu ffaaiitt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr RReessppoonnssaabbllee.. LLaa lleettttrree ddee RRéésseerrvvee.. EEllllee ccoonnssiissttee eenn uunnee pprrootteessttaattiioonn ééccrriittee eett ddééttaaiillllééee qquuee llaa LLOOII IImmppoossee aauu RRéécceeppttiioonnnnaaiirree dd’’aaddrreesssseerr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ssoonn rreepprréésseennttaanntt eenn ccaass dd’’AAvvaarriiee oouu ddee MMaannqquuaanntt.. LLeettttrree ddee nnoonn –– DDéébbaarrqquueemmeenntt.. EEnn ccaass ddee MMaannqquuaanntt,, eellllee eesstt eexxiiggééee ppoouurr jjuussttiiffiieerr uunn mmaannqquuaanntt TToottaall oouu PPaarrttiieell.. EEllllee eesstt ddéélliivvrrééee ppaarr llee CCoonnssiiggnnaattaaiirree dduu NNaavviirree aapprrèèss rreecchheerrcchheess iinnffrruuccttuueeuusseess..
 8. 8. 88 LLeess FFaaccttuurreess ddeess ddoommmmaaggeess éémmiisseess ppaarr ll’’AAssssuurréé eett ffaaiissaanntt rreessssoorrttiirr llee ddééccoommppttee ddee ssaa RRééccllaammaattiioonn cchhiiffffrrééee rreellaattiivveemmeenntt aauuxx DDoommmmaaggeess ssuubbiiss àà ll’’ooccccaassiioonn dduu SSiinniissttrree.. LLee RRaappppoorrtt dd’’EExxppeerrttiissee.. IIll eesstt ddrreesssséé ppaarr ll’’EExxppeerrtt,, iill ssaannccttiioonnnnee//VVeerrbbaalliissee lleess CCoonnssttaattaattiioonnss ddééffiinniittiivveess ffaaiitteess àà qquuaaii oouu ssuurr llee SSiittee,, sseelloonn llee ccaass ddee ll’’AAssssuurraannccee ssoouussccrriittee,, iill aa ppoouurr rrôôllee ddee rraappppoorrtteerr ccoonnttrraaddiiccttooiirreemmeenntt aavveecc llee RRéécceeppttiioonnnnaaiirree,, llaa NNaattuurree,, llaa CCaauussee eett ll’’IImmppoorrttaannccee dduu DDoommmmaaggee ccaauusséé,, iill ppeeuutt –– êêttrree aaccccoommppaaggnnéé ddee llaa nnoottee dd’’HHoonnoorraaiirree.. LL’’IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN ddee ll’’AAssssuurraannccee eesstt ffaaiittee ddaannss lleess 3300 ------ TTrreennttee JJoouurrss aapprrèèss llaa RReemmiissee CCoommppllèèttee ddeess ddooccuummeennttss ssuuss –– CCiittééss.. AASSSSUURRAANNCCEESS MMAARRIITTIIMMEESS SSUURR CCOORRPPSS DDUU NNAAVVIIRREE.. II.. TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN.. OOnn ddiissttiinngguuee ll’’AAssssuurraannccee ddeess NNaavviirreess aaffffeeccttééss aauuxx ttrraannssppoorrttss ddee llaa MMaarrcchhaannddiissee oouu ddeess VVooyyaaggeeuurrss,, ddee ll’’AAssssuurraannccee CCOORRPPSS ddeess NNaavviirreess ddee PPêêcchhee.. AA.. TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN -- MMAARRCCHHAANNDDIISSEE EETT VVOOYYAAGGEEUURRSS.. aa.. PPRREELLIIMMIINNAAIIRREE.. LLaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddeess TTaauuxx eenn aassssuurraannccee ffaaiitt iinntteerrvveenniirr ttoouutt oouu ccaallccuull ddee pprroobbaabbiilliittéé.. OOnn ttiieenntt ccoommppttee ddeess lliimmiitteess iimmppoorrttaanntteess ddee cceerrttaaiinneess vvaalleeuurrss ddee NNaavviirreess qquuii eexxccèèddeenntt lleess ccaappaacciittééss ddee RRéétteennttiioonn ddee llaa CCiiee NNaattiioonnaallee eett aauu RRééaassssuurreeuurr NNaattiioonnaall.. PPoouurr cceess rraaiissoonnss,, llee RReeccoouurrss aauuxx mmaarrcchhééss eexxttéérriieeuurrss ddee rrééaassssuurraannccee eesstt nnéécceessssaaiirree.. IIll ppeerrmmeett ll’’AApppplliiccaattiioonn ddee TTaauuxx qquuii bbéénnééffiicciiee dd’’uunnee aassssiieettttee ddee rriissqquuee pplluuss LLaarrggee –– OOnn ttiieenntt ccoommppttee ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee dduu mmêêmmee ttyyppee.. IIll ppeerrmmeett ddee ttrroouuvveerr uunnee ccaappaacciittéé ddee ccoouuvveerrttuurree nnoonn ddiissppoonniibbllee ssuurr llee MMaarrcchhéé LLooccaall.. EEnnffiinn iill ppeerrmmeett uunnee iinnddeemmnniissaattiioonn ddeess SSiinniissttrreess eenn ddeevviisseess.. bb.. LLEESS DDIIFFFFEERREENNTTSS MMAARRCCHHEESS PPOOTTEENNTTIIEELLSS DDEE RREEAASSSSUURRAANNCCEE CCOORRPPSS DDEESS NNAAVVIIRREESS.. IIll eenn eexxiissttee uunn MMaarrcchhéé PPrriinncciippaall qquuii eesstt cceelluuii ddee LLoonnddrreess aauuqquueell iill yy aa LLiieeuu dd’’AAjjoouutteerr qquueellqquueess MMaarrcchhééss dd’’AAppppooiinntt qquuii ssoonntt lleess MMaarrcchhééss FFrraannççaaiiss –– SSccaannddiinnaavveess eett AAlllleemmaannddss.. cc.. LLAA PPRRAATTIIQQUUEE DDAANNSS LLEE MMAARRCCHHEE DDEE LLOONNDDRREESS.. CCoommppttee tteennuu ddee llaa pprraattiiqquuee ttrrèèss aanncciieennnnee ddee ll’’AAssssuurraannccee MMaarriittiimmee,, lleess PPrrooccéédduurreess pprréécciisseess ssee ssoonntt ééllaabboorrééeess iimmppoossaanntt uunnee ddiisscciipplliinnee àà ll’’eennsseemmbbllee ddeess ssoouussccrriippttiioonnss –– CCCCRR –– ddee cceettttee ccaattééggoorriiee ddee RRiissqquuee.. CC’’eesstt aaiinnssii qquuee llee MMaarrcchhéé AAnnggllaaiiss ss’’eesstt ddoottéé dd’’uunn ccoommiittéé ssppéécciiaalliisséé «« JJOOIINNTT HHAALLLL CCOOMMIITTYY »» ccoonnssttiittuuéé ppaarr ddeess RReepprréésseennttaannttss ddee ll’’eennsseemmbbllee dduu MMaarrcchhéé àà qquuii iill rreevviieenntt ddee ffiixxeerr lleess ccoonnddiittiioonnss aapppplliiccaabblleess aauu rreennoouuvveelllleemmeenntt ddeess FFllootttteess.. dd.. LLEE CCAASS DDEE LLAA CCNNAANN.. PPoouurr llaa CCNNAANN,, LLAA PPRROOCCEEDDUURREE QQUUEE NNOOUUSS VVEENNOONNSS DDEE VVOOIIRR EESSTT TTOOUUJJOOUURRSS AAPPPPLLIIQQUUEEEE -- LLee RReennoouuvveelllleemmeenntt ddeess ttrrooiiss ddeerrnniièèrreess aannnnééeess aa ééttéé ffaaiitt ssuurr cceettttee BBaassee.. LL’’EEXXAAMMEENN SSttaattiissttiiqquuee ddeeppuuiiss 11997755 ppeerrmmeett ddee CCoonnssttaatteerr llaa ppeerrssiissttaannccee ddeess SSttaattiissttiiqquueess gglloobbaalleemmeenntt ddééffiicciittaaiirreess mmaallggrréé ll’’AAjjuusstteemmeenntt rrééppééttiittiiff aapppplliiqquuéé àà cchhaaccuunnee ddeess ttaauuxx àà ssaavvooiirr ::  AAuuggmmeennttaattiioonn ddee 5500%% aauu rreennoouuvveelllleemmeenntt ddee 8866..  …………………………………………………… 3377,,55%%…………………………………………………… 8877..  …………………………………………....…… 2200%%…………………………………………………….... 8888.. CCeess rrééssuullttaattss ssoonntt dduuss àà ddeess SSiinniissttrreess ddee mmooiinnddrree iimmppoorrttaannccee,, mmaaiiss tteenniirr ccoommppttee DDee ccaass ddee PPeerrttee TToottaallee eennrreeggiissttrrééee ppaarr llaa CCNNAANN,, àà ssaavvooiirr llee CCOOLLLLOO eett llee CCHHEERRCCHHEELLLL
 9. 9. 99 PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess EEvvoolluuttiioonnss ooùù lleess mmoonnttaannttss ddééffiinniittiiffss dd’’uunnee ppaarrttiiee eennccoorree aapppprréécciiaabbllee ddeess SSiinniissttrreess ssuurrvveennuuss cceess ttrrooiiss ddeerrnniièèrreess aannnnééeess nnee ssoonntt ppaass pprriiss eennccoorree eenn ccoommppttee ccaarr nnoonn CCoommmmuunniiqquuééss ppaarr ll’’AAssssuurréé aalloorrss qquuee lleess PPrriimmeess ccoorrrreessppoonnddaanntteess oonntt ééttéé ccoonncclluueess ddaannss lleess SSttaattiissttiiqquueess.. DDee pplluuss,, lleess ttaauuxx aapppplliiqquuééss àà llaa CCNNAANN nnee ssoonntt ppaass eennccoorree aarrrriivvéé àà ffaaiirree ffaaccee ssuurr uunnee ppéérriiooddee ddee ddeeuuxx AAnnss àà llaa SSiinniissttrraalliittéé ccoouurraannttee,, ddee ccee ffaaiitt,, aauuccuunnee rréésseerrvvee nn’’aa ééttéé ccoonnssttiittuuééee ppaarr cceettttee fflloottttee ppoouurr ffaaiirree àà uunnee éévveennttuueellllee ppeerrttee TToottaallee.. TToouutteess lleess PPrriimmeess ppaayyééeess ppaarr llaa CCNNAANN oonntt ééttéé RRééccuuppéérrééeess ssoouuss ffoorrmmee ddee SSiinniissttrree ppaarr cceett aassssuurréé.. TTAARRIIFF DDEE LL’’AASSSSUURRAANNCCEE CCOORRPPSS –– NNAAVVIIRREE DDEE PPEECCHHEE.. EEllllee pprreenndd ccoommmmee ccrriittèèrree ll’’ââggee dduu NNaavviirree,, ssaa JJ –– BB eett llaa NNaattuurree ddeess MMaattéérriiaauuxx ddee CCoonnssttrruuccttiioonn.. aa.. CCAALLCCUULL DDEE LLAA PPRRIIMMEE DD’’AASSSSUURRAANNCCEE.. PPoouurr ll’’AAssssuurraannccee CCoorrppss ddeess NNaavviirreess MMaarrcchhaannddss –– LLee ttaauuxx ddee SSiinniissttrraalliittéé iinnfflluuee ssuurr llaa PPrriimmee ddee ll’’AAssssuurraannccee –– IIll eesstt DDéétteerrmmiinnaanntt.. PPoouurr ll’’AAssssuurraannccee –– CCoorrppss ddeess NNaavviirreess ddee ppêêcchhee,, cceettttee pprriimmee ssee ccoommppoossee ddee ddeeuuxx éélléémmeennttss..  LL’’EELLÉÉMMEENNTT CCOONNSSTTAANNTT qquuii ddéétteerrmmiinnee llaa pprriimmee FFiixxee..  LL’’EELLÉÉMMEENNTT FFLLUUCCTTUUAANNTT-- LLaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee ccee qquu’’oonn aappppeellllee llaa pprriimmee ddee RRiissqquuee qquuii ss’’oobbttiieenntt eenn mmuullttiipplliiaanntt LLaa PPrriimmee aauu ttoonnnneeaauu pprréévvuu aauu TTaarriiff ppaarr llaa JJ –– BB dduu NNaavviirree.. bb.. DDEETTEERRMMIINNAATTIIOONN DDEE LLAA PPRRIIMMEE FFIIXXEE.. EEllllee ss’’oobbttiieenntt eenn aapppplliiqquuaanntt llee ttaauuxx iinnddiiqquuéé aauu ttaarriiff ssuurr ll’’eennsseemmbbllee ddeess ccaappiittaauuxx aassssuurrééss ssuurr CCoorrppss eett ddééppeennddaannccee –– MMootteeuurrss eett aacccceessssooiirreess –– AArrmmeemmeenntt eett pprroodduuiitt ddee ppêêcchhee –– lleess aappppaarreeiillss éélleeccttrroonniiqquueess nnee ssoonntt ppaass pprriiss eenn ccoommppttee.. PPOOLLIICCEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DD’’AASSSSUURRAANNCCEE -- CCOORRPPSS.. AA.. EETTEENNDDUUEE DDEE LLAA GGAARRAANNTTIIEE.. LLeess AAssssuurreeuurrss ccoouuvvrreenntt lleess ppeerrtteess eett ddoommmmaaggeess ssuubbiiss ppaarr llee NNaavviirree aassssuurréé eett dduuss ggéénnéérraalleemmeenntt àà ddeess CCaauusseess AAcccciiddeenntteelllleess.. LL’’AArrttiiccllee 11eerr ddééffiinniitt ccee qquuee ll’’oonn aappppeellllee llaa GGaarraannttiiee ttoouutt RRiissqquuee.. LL’’AArrttiiccllee 22 ccoouuvvrree llee RReeccoouurrss ddee II//33 –– CC’’eesstt àà ddiirree qquuee lleess AAssssuurreeuurrss ccoouuvvrriirroonntt ddaannss llaa LLiimmiittee dd’’uunn CCaappiittaall EEggaall àà ssaa vvaalleeuurr AAggrrééee.. LLeess rreeccoouurrss ddee 11//33 eexxeerrccééss ccoonnttrree llee NNaavviirree aassssuurréé ppaarr AAbboorrddaaggee ddee cceelluuii –– ccii aavveecc uunn aauuttrree NNaavviirree eett ppoouurr lleess DDoommmmaaggeess ooccccaassiioonnnnééss àà sseess eemmbbaarrccaattiioonnss aannnneexxeess.. DDaannss ll’’AASSSSUURRAANNCCEE AAUU VVOOYYAAGGEE –– LLee VVooyyaaggee eesstt eexxaacctteemmeenntt ddéétteerrmmiinnéé àà qquuii nnee ppoossee pprraattiiqquueemmeenntt aauuccuunn pprroobbllèèmmee.. BB.. CCHHAANNGGEEMMEENNTT DDEE LL’’OOPPEERRAATTIIOONN CCOOUUVVEERRTTEE.. SSii ll’’AArrmmaatteeuurr cchhaannggee llee VVooyyaaggee ccoonnvveennuu,, oonn ddiissttiinngguuee eennttrree llee CChhaannggeemmeenntt VVoolloonnttaaiirree eett llee CChhaannggeemmeenntt FFiixxéé.. CCHHAANNGGEEMMEENNTT VVOOLLOONNTTAAIIRREE.. LL’’AAssssuurreeuurr nn’’eesstt ppaass tteennuu ddee RRééppaarreerr,, oonn ccoonnssiiddèèrree qquu’’iill yy aa ffaauuttee ddee ll’’AAssssuurréé qquuii aa mmooddiiffiiéé lleess CCoonnddiittiioonnss dduu RRiissqquuee.. CCHHAANNGGEEMMEENNTT FFIIXXEE.. LL’’AAssssuurreeuurr ppeeuutt –– êêttrree tteennuu dd’’iinnddeemmnniisseerr ddaannss cceerrttaaiinnss CCaass.. SS’’iill ss’’aaggiitt ddee MMaarrcchhaannddiissee,, ll’’AAssssuurreeuurr ddooiitt ccoonnnnaaîîttrree llee NNoomm dduu NNaavviirree ssuurr lleeqquueell llaa MMaarrcchhaannddiissee sseerraa cchhaannggééee..
 10. 10. 1100 CC.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN DDUU CCOONNTTRRAATT DD’’AASSSSUURRAANNCCEE.. aa.. LLEESS PPAARRTTIIEESS AAUU CCOONNTTRRAATT.. LL’’AAssssuurréé eesstt ll’’AArrmmaatteeuurr,, llee TTrraannssppoorrtteeuurr oouu llee PPrroopprriiééttaaiirree ddee llaa MMaarrcchhaannddiissee,, ll’’AAssssuurreeuurr eesstt uunnee CCiiee dd’’AAssssuurraannccee.. bb.. CCOONNDDIITTIIOONNSS EETT VVAALLIIDDIITTEE DDUU CCOONNTTRRAATT.. LLee CCoonnttrraatt dd’’AAssssuurraannccee eesstt ssoouummiiss aauuxx rrèègglleess OOrrddiinnaaiirreess ddee VVaalliiddiittéé dduu CCoonnttrraatt aavveecc qquueellqquueess ppeettiitteess ddiifffféérreenncceess.. LLAA CCAAPPAACCIITTEE.. EEllllee nnee pprréésseennttee aauuccuunn iinnttéérrêêtt dduu ccôôttéé ddee ll’’AAssssuurreeuurr,, mmaaiiss ll’’AAssssuurréé ddooiitt aavvooiirr llaa CCaappaacciittéé CCoommmmeerrcciiaallee ssii llee CCoonnttrraatt eesstt uunn AAccttee ddee CCoommmmeerrccee ppoouurr LLuuii.. LL’’OOBBJJEETT.. IIll ddooiitt –– êêttrree lliicciittee aaiinnssii qquuee llaa CCaauussee.. LLeess ffaauusssseess ddééccllaarraattiioonnss eett OOmmiissssiioonnss nn’’eennttrraaîînneenntt ppaass aauuttoommaattiiqquueemmeenntt nnuulllliittéé –– OOnn ddiissttiinngguuee eennttrree llaa bboonnnnee eett MMaauuvvaaiissee ffooiiee ddee ll’’AAssssuurreeuurr.. cc.. FFOORRMMEE EETT PPRREEUUVVEE DDUU CCOONNTTRRAATT.. PPoouurr êêttrree pprroouuvveerr llee ccoonnttrraatt ddooiitt –– êêttrree ééccrriitt –– CC’’eesstt ll’’OObbjjeett ddee llaa PPoolliiccee.. EENNOONNCCIIAATTIIOONN DDEE LLAA PPOOLLIICCEE..  LLaa ddaattee ;; llee JJoouurr ddaannss lleeqquueell llee CCoonnttrraatt eesstt ssoouussccrriitt..  LLee LLiieeuu ddee ssoouussccrriippttiioonn..  LLee NNoomm eett DDoommiicciillee ddeess PPeerrssoonnnneess ccoonnttrraaccttééeess..  LLaa cchhoossee oouu ll’’iinnttéérrêêtt aassssuurréé..  LLeess RRiissqquueess aassssuurrééss eett lleess RRiissqquueess eexxcclluuss..  LLaa ssoommmmee AAssssuurrééee..  LLaa PPrriimmee..  LLaa CCllaauussee àà OOrrddrree oouu aauu PPoorrtteeuurr ssii eellllee aa ééttéé ccoonnvveennuuee.. PPRREEMMIIEERREE GGAARRAANNTTIIEE AAssssuurraannccee –– RReessppoonnssaabbiilliittéé dduu PPrroopprriiééttaaiirree dduu NNaavviirree ddee MMeerr –– EEllllee eesstt RRééggiiee ppaarr llaa LLOOII ddee 11998800 ssuurr lleess AAssssuurraanncceess ccoommmmee ppoouurr lleess AAuuttrreess CCoouuvveerrttuurreess.. EEllllee aa ppoouurr OObbjjeett ddee GGaarraannttiirr lleess RReeccoouurrss aaiinnssii qquuee lleess DDoommmmaaggeess,, ppeerrtteess eett PPrrééjjuuddiicceess rrééssuullttaanntt dd’’éévvèènneemmeennttss qquuii ssee pprroodduuiisseenntt àà bboorrdd dduu NNaavviirree AAssssuurréé eett qquuii ssoonntt eenn RReellaattiioonn aavveecc ssaa NNaavviiggaattiioonn,, ssoonn UUttiilliissaattiioonn eett ssoonn eexxppllooiittaattiioonn.. EEllllee ccoouuvvrree eenn oouuttrree llaa PPoolllluuttiioonn ppaarr HHyyddrrooccaarrbbuurree :: ddaannss ccee ccaass llaa GGaarraannttiiee ss’’éétteenndd aauuxx OObblliiggaattiioonnss eett aauuxx EEnnggaaggeemmeennttss RRééssuullttaanntt ppoouurr ll’’AAssssuurréé eett ssoonn AAddhhééssiioonn àà uunn PPllaann ddee lluuttttee ccoonnttrree llaa PPoolllluuttiioonn.. LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE.. DDaannss ccee ccaass ooùù ll’’AAssssuurréé nn’’iinnvvooqquueerraaiitt ppaass lleess eexxoonnéérraattiioonnss oouu lleess LLiimmiittaattiioonnss ddee RReessppoonnssaabbiilliittéé ddoonntt iill sseerraaiitt ddee ssee pprréévvaallooiirr,, llee MMoonnttaanntt dduu RReemmbboouurrsseemmeenntt iinnccoommbbeerraaiitt aauuxx aassssuurreeuurrss,, nnee ppeeuutt eenn ttoouutt ééttaatt ddee ccaauussee ddééppaasssseerr cceettttee LLiimmiittaattiioonn.. EENN CCAASS DDEE SSAAIISSIIEE.. 11.. EEnn rraaiissoonn ddee llaa RRééaalliissaattiioonn dd’’uunn RRiissqquuee ccoouuvveerrtt oouu ddeess FFaaiittss ddeess MMeemmbbrreess ddee ll’’ééqquuiippaaggee àà tteerrrree,, ll’’AAssssuurréé ddooiitt ffoouurrnniirr uunnee ggaarraannttiiee ppoouurr éévviitteerr oouu ppoouurr lleevveerr llee NNaavviirree
 11. 11. 1111 ppoouurr ll’’uunn ddee sseess NNaavviirreess.. LLeess AAssssuurreeuurrss iinntteerrvviieennnneenntt aauuxx bbéénnééffiicceess ddee ll’’AAssssuurréé ddaannss llaa LLiimmiittee ddeess CCoonnddiittiioonnss.. 22.. LLEESS RRIISSQQUUEESS EEXXCCLLUUSS CCee ssoonntt lleess mmêêmmeess eexxcclluussiioonnss qquuee ddaannss lleess aauuttrreess ppoolliicceess ccoonncceerrnnaanntt lleess ffaauusssseess ddééccllaarraattiioonnss ddee ll’’aassssuurréé mmaaiiss iill ffaauutt aajjoouutteerr..  LLeess FFaauutteess iinntteennttiioonnnneelllleess dduu CCaappiittaaiinnee..  LLeess ffaaiittss ddeess MMeemmbbrreess dd’’EEqquuiippaaggee àà TTeerrrree..  LLeess ccoonnssééqquueenncceess ddeess CCoonnttrraattss qquuii nnee ssoonntt ppaass ééttaabblliiss ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx UUssaaggeess..  LLeess DDééppeennsseess NNoorrmmaalleess ddee ll’’EExxppllooiittaattiioonn dduu NNaavviirree AAssssuurréé..  LLee VViioollaattiioonn dduu BBllooccuuss ddee ccoonnttrree –– BBaannddee oouu ddee CCoommmmeerrccee CCllaannddeessttiinn.. 33.. DDEECCLLAARRAATTIIOONNSS EETT RREEGGLLEEMMEENNTTSS DDEESS SSIINNIISSTTRREESS.. LL’’AAssssuurréé eesstt tteennuu ssaannss DDééllaaii aauuxx aassssuurreeuurrss ddee ddééccllaarreerr ttoouuttee RRééccllaammaattiioonn eett ttoouuss éévvèènneemmeennttss ssuusscceeppttiibbllee ddee mmeettttrree eenn jjeeuu lleeuurr GGaarraannttiiee.. LL’’AAssssuurréé ddooiitt rreeccoonnnnaaîîttrree ssaa RReessppoonnssaabbiilliittéé qquu’’aavveecc ll’’aaccccoorrdd ddeess AAssssuurreeuurrss.. LLeess IInnddeemmnniittééss dduueess ppaarr lleess AAssssuurreeuurrss ssoonntt ppaayyééeess CCoommppttaanntt ddaannss TTrreennttee –– 3300 –– JJoouurrss aapprrèèss llaa rreemmiissee ccoommppllèèttee ddeess ppiièècceess jjuussttiiffiiccaattiivveess.. 44.. MMEESSUURREESS CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREESS LL’’AAssssuurréé ddooiitt ffoouurrnniirr aauuxx aassssuurreeuurrss ttoouuss lleess DDooccuummeennttss ppoouurr aaiiddeerr àà ll’’EExxééccuuttiioonn ddee cceess mmeessuurreess,, LL’’AAssssuurréé eesstt RReessppoonnssaabbllee ddee ssaa NNéégglliiggeennccee.. LLeess AAssssuurreeuurrss ppeeuuvveenntt pprreennddrree ttoouutteess lleess mmeessuurreess ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn oouu ddee ssaauuvveettaaggee qquuee ccoommppoorrttee llaa ssiittuuaattiioonn.. 55.. OOBBLLIIGGAATTIIOONN DDEE LL’’AASSSSUURREE EElllleess ssoonntt lleess mmêêmmeess qquuee lleess aauuttrreess ppoolliicceess sseeuulleemmeenntt aauu nniivveeaauu dduu ppaaiieemmeenntt ddee llaa pprriimmee ssii ll’’AAssssuurraannccee eesstt ffaaiittee ssuurr ddoouuzzee MMooiiss.. 66.. FFLLOOTTTTEE DDEE CCOOMMMMEERRCCEE.. SSaauuff eenn CCaass ddee PPeerrttee TToottaallee oouu ddee DDééllaaiisssseemmeenntt dduu NNaavviirree aassssuurréé,, ttoouutteess lleess RRééccllaammaattiioonnss àà llaa CChhaarrggee ddeess AAssssuurreeuurrss ppoouurr uunn mmêêmmee éévvéénneemmeenntt ssoonntt RRééggllééss ssaannss ddéédduuccttiioonn ddee FFrraanncchhiissee ddoonntt llee mmoonnttaanntt eesstt ffiixxéé aauuxx ccoonnddiittiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess..

×