Association captain

221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Association captain

  1. 1. AASSSSOOCCIIAATTIIOONN FFRRAANNCCAAIISSEE DDEESS CCAAPPIITTAAIINNEESS DDEE NNAAVVIIRREESS RRuuee ddee BBAASSSSAAMM 2299 220000 BBRREESSTT -- TTeell:: 0022 9988 4466 3377 6600 -- FFaaxx:: 0022 9988 4466 8833 6611 ee -- mmaaiill :: AAFFCCAANN@@wwaannaaddoooo..ffrr SSiittee IINNTTEERRNNEETT :: hhttttpp::////wwwwww..aaffccaann..oorrgg// RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN EETT SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE AA BBOORRDD DDEESS NNAAVVIIRREESS LLee PPooiinntt DDee VVuuee dduu CCAAPPIITTAAIINNEE.. IIll yy aa uunnee tteellllee pprrooffuussiioonn ddee rrèègglleemmeennttss,, rreeccoommmmaannddaattiioonnss,, llooiiss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, nnaattiioonnaallee ccoonnvveennttiioonnss eeuurrooppééeennnneess,, ppoorrttuuaaiirreess,, qquu''iill nn''eesstt ppaass qquueessttiioonn iiccii ddee lleess cciitteerr jj''eenn sseerraaiiss bbiieenn iinnccaappaabbllee,, ccee sseerraaiitt ffaassttiiddiieeuuxx eett ssaannss iinnttéérrêêtt.. TToouutteess cceess rréégglleemmeennttaattiioonnss oonntt uunn bbuutt,, llaa SSééccuurriittéé MMaarriittiimmee,, llaa PPrrootteeccttiioonn dduu MMiilliieeuu MMAARRIINN,, ddeess ccôôtteess eett ddee lleeuurrss hhaabbiittaannttss.. JJee vvaaiiss mmee bboorrnneerr ddaannss mmoonn pprrooppooss àà mmeettttrree ll''aacccceenntt ssuurr cceerrttaaiinnss ppooiinnttss,, mmaannqquueemmeennttss eett eeffffeettss ppeerrvveerrss.. IIll aappppaarraaîîtt ttoouutt ddee ssuuiittee cchheezz mmeess ccoollllèègguueess eett eenn ffoonnccttiioonn ddee lleeuurr aarrmmaatteeuurr,, dduu ttyyppee ddee nnaavviiggaattiioonn eett ddee lleeuurr ââggee uunnee vviissiioonn ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn mmaarriittiimmee ttrrèèss vvaarriiééee.. BBeeaauuccoouupp ssee ppllaaiiggnneenntt ddee nn''aavvooiirr ppaass ééttéé pprrééppaarréé àà uunnee tteellllee pprreessssiioonn ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn,, lleeuurrss ééttuuddeess àà ll''ééccoollee dd''hhyyddrrooggrraapphhiiee aayyaanntt ééttéé iinnssuuffffiissaanntteess ssuurr ccee ppooiinntt.. LLeeuurrss ccoonnnnaaiissssaanncceess ddaannss ccee ddoommaaiinnee nn''eesstt qquuee llee ffrruuiitt ddee lleeuurr eexxppéérriieennccee ((ddeess aavvaattaarrss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eett ddeess ccoonnttrrôôlleess)),, ddee lleeuurr bboonnnnee vvoolloonnttéé,, dduu tteemmppss ddiissppoonniibbllee àà bboorrdd,, ddee lleeuurr nniivveeaauu dd''aannggllaaiiss eett ddee lleeuurr ggooûûtt ppoouurr llaa cchhoossee rréégglleemmeennttaaiirree.. LL''eesspprriitt ""rréégglleemmeennttaattiioonn"" nnee lleeuurr vviieenntt ssoouuvveenntt qquu''aavveecc llaa mmiissee aauu ppooiinntt dduu ccooddee IISSMM àà bboorrdd.. IIll eesstt bbiieenn ddoommmmaaggee qquuee lleess pprrooggrraammmmeess ddeess ééccoolleess dd''hhyyddrrooggrraapphhiiee lloorrssqquu''eelllleess ffoorrmmaaiieenntt mmeess ccoollllèègguueess nn''aavvaaiieenntt ppaass pprriiss eenn ccoommppttee ll''iimmppoorrttaannccee qquuee pprreennddrraaiitt llaa rréégglleemmeennttaattiioonn mmaarriittiimmee ddaannss llaa vviiee mmaarriittiimmee aaccttuueellllee.. UUnnee ddeemmaannddee ddee mmiissee àà nniivveeaauu ssee ffaaiitt sseennttiirr,, mmaaiiss lleess qquueessttiioonnss ffoonnddaammeennttaalleess ssoonntt :: ooùù,, ccoommmmeenntt,, ppaarr qquuii,,……eett qquuii ppaayyee ?? LLaaiisssseerr mmooii ssii vvoouuss llee vvoouulleezz bbiieenn ddoonnnneerr ""eenn vvrraacc"" llee ttéémmooiiggnnaaggee ddeess ccoollllèègguueess qquuii oonntt bbiieenn vvoouulluu rrééppoonnddrree àà mmeess qquueessttiioonnss.. CCOODDEE DDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE EETT PPEENNAALL DDEE LLAA MMAARRIINNEE MMAARRCCHHAANNDDEE IIll eesstt bbiieenn éévviiddeenntt qquuee ppoouurr bbeeaauuccoouupp ddee mmeess ccoollllèègguueess cceett oouuttiill rréégglleemmeennttaaiirree aa ééttéé jjeettéé rraaggeeuusseemmeenntt ddeess ééttaaggèèrreess ooùù iill ttrrôônnaaiitt mmaajjeessttuueeuusseemmeenntt,, ccaarr ssaannss oobbjjeett ssuurr lleess nnaavviirreess ééttrraannggeerrss oouu aarrbboorraanntt llee ppaavviilllloonn ppiinnggoouuiinn oouu WWaalllliiss eett FFuuttuunnaa ssuurr lleessqquueellss mmêêmmee lleess ccoonnvveennttiioonnss ccoolllleeccttiivveess ffrraannççaaiisseess nnee ssoonntt ppaass ccoommppllèètteemmeenntt rreeccoonnnnuueess.. EEnn ffaaiitt eelllleess ppoouurrrraaiieenntt êêttrree aapppplliiccaabblleess ssii llee ccoonnttrraatt dduu mmaarriinn ll''iinnddiiqquuee……eett iill ffaauuddrraaiitt qquu''uunn ccoollllèègguuee aaiillllee ddeevvaanntt llee ttrriibbuunnaall ppoouurr eenn oobbtteenniirr ccoonnffiirrmmaattiioonn.. OOnn ttrroouuvvee ppaarrffooiiss ssuurr ddeess ""KKeerrgguueelleenn"" uunn ssoouuss eeffffeeccttiiff aallaarrmmaanntt eett llee ccaappiittaaiinnee aassttrreeiinntt aauu qquuaarrtt aa uunnee ssuurrcchhaarrggee ddee ttrraavvaaiill qquuoottiiddiieenn ccoommmmee sseess ddeeuuxx aauuttrreess ooffffiicciieerrss ((ccoommmmee llee pprréévvooiitt ll''aarrttiiccllee 1155 dduu ddééccrreett 8833--779933)) lloorrssqquuee qquu''iill yy aa 22 ooffffiicciieerrss!! CCaarr ssuurr cceerrttaaiinnss nnaavviirreess eesstt aapppplliiqquuéé ll''aarrtt..1133 ppeerrmmeettttaanntt dd''oorrggaanniisseerr àà ttiittrree tteemmppoorraaiirree llee sseerrvviiccee àà ddeeuuxx bboorrddééeess ddee nnaavviiggaattiioonn!! DDeeppuuiiss llaa ddiissppaarriittiioonn ddee ll''ooffffiicciieerr rraaddiioo qquuii nnee sseerrvvaaiitt àà rriieenn,, vveeuutt--oonn nnoouuss llaaiisssseerr ccrrooiirree,, llaa ssiittuuaattiioonn ddee ccrriissee ddeevviieenntt ddrraammaattiiqquuee.. OOnn ddeemmaannddee aauu ccaappiittaaiinnee dd''aassssuurreerr ggrrââccee àà ssoonn eexxppéérriieennccee llee ttrraaiitteemmeenntt ddee llaa ccrriissee,, aavveecc ssoonn ééqquuiippaaggee rréédduuiitt,, eett ddee tteenniirr iinnffoorrmméé.. IImmaaggiinneezz llee ffeeuu ssuurr uunn nnaavviirree,, llee ccaappiittaaiinnee eenn ttrraaiinn ddee rrééddiiggeerr sseess ttéélleexx ppoouurr éémmeettttrree ssuurr ssttaannddaarrdd CC,, ffaaccee àà ll''aarrrriièèrree ppaarrccee qquuee cc''eesstt aaiinnssii qquuee cc''eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt iinnssttaalllléé,, eessssaayyeerr ttoouutt ddee mmêêmmee llaa VV.. HH.. FF eett lleess oonnddeess mmooyyeennnneess,, ttoouutt eenn ddéémmaarrrraanntt llaa ppoommppee iinncceennddiiee aavveecc llee bboouuttoonn àà ddiissttaannccee eett ppaarrllaanntt aauu TTAALLKKYY eenn ffrraannççaaiiss àà ssoonn jjeeuunnee sseeccoonndd eett eenn aannggllaaiiss aauu lliieeuutteennaanntt!!!!!! LLoorrssqquuee llee rraaddiioo ééttaaiitt llàà,, llee ccaappiittaaiinnee ppoouuvvaaiitt ss''ooccccuuppeerr dduu ffeeuu,, ccee qquuii ppaarraaîîtt llee pplluuss uurrggeenntt.. KKaarruunn MMAATTHHUURR llee ccaappiittaaiinnee ddee ""EERRIIKKAA"" aa ccoonnffiirrmméé ccoommbbiieenn llaa ddiissppaarriittiioonn ddee ll''ooffffiicciieerr rraaddiioo aavvaaiitt ééttéé uunn hhaannddiiccaapp.. SSTTCCWW __ 9955.. RRéégglleemmeennttaaiirreemmeenntt,, llee ccaappiittaaiinnee eesstt rreessppoonnssaabbllee dduu cchhooiixx ddee ll''ééqquuiippaaggee!! AA ll''hheeuurree ooùù llee mmaarrcchhaanndd dd''hhoommmmeess lliivvrree cclléé eenn mmaaiinn uunn ééqquuiippaaggee aavveecc ddeess bbrreevveettss iirrrréépprroocchhaabblleess ddaannss lleeuurr ffoorrmmee ttoouutt aauu mmooiinnss,, iill eesstt ddiiffffiicciillee dd''éémmeettttrree uunn jjuuggeemmeenntt ddaannss lleess 11èèrreess hheeuurreess ssaannss rriissqquueerr llee ddéélliitt ddee ssaallee gguueeuullee !! PPoouurrttaanntt sseelloonn SSTTCCWW __ 9955 ::""llee ccaappiittaaiinnee ddooiitt iiddeennttiiffiieerr aavvaanntt ddee ccoonnffiieerr llaa mmooiinnddrree ffoonnccttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé"" mmaaiiss qquu''oonn ssee rraassssuurree :: ddaannss IISSMM ------ CCooddee ::""ll''aarrmmaatteeuurr ddooiitt ddootteerr llee nnaavviirree dd''uunn ppeerrssoonnnneell qquuaalliiffiiéé "".. CC''eesstt ppoouurrqquuooii iill eesstt ssaannss ddoouuttee ssttuuppiiddee ddee mmeettttrree eenn ccaauussee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess ééqquuiippaaggeess mmêêmmee ssii llee nniivveeaauu bbaaiissssee ccoommmmee sseemmbblleenntt llee ffaaiirree rreemmaarrqquueerr eenn ccœœuurr,, lleess ppiillootteess eett iinnssppeecctteeuurrss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn.. EEnn mmeettttaanntt eenn ddoouuttee ll''aauutthheennttiicciittéé ddeess bbrreevveettss eett qquuaalliiffiiccaattiioonnss ddeess mmeemmbbrreess ddee ll''ééqquuiippaaggee oouu eenn mmeettttaanntt eenn ddoouuttee ll’’eexxppéérriieennccee qquuii ffiigguurree ssuurr llee ffaasscciiccuullee ((ppaarrffooiiss eenn ccyyrriilllliiqquuee,, aavveecc uunn ttaass ddee ttaammppoonnss ssuuppeerrbbeess qquuii ccoouuvvrreenntt lleess ddaatteess eett lleess iinnddiiccaattiioonnss ddéétteerrmmiinnaanntteess..)) iill aattttaaqquueerraaiitt ddee ffrroonntt lleess aaddmmiinniissttrraattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, nnaattiioonnaalleess eett lleess mmaarrcchhaannddss dd''hhoommmmeess.. DDee pplluuss lleess ""mmaarrcchhaannddss dd''hhoommmmeess"" ssoonntt ppaarrffooiiss ddeevveennuuss ddeess eennttrreepprriisseess eexxttrrêêmmeemmeenntt ppuuiissssaanntteess qquuii ggèèrreenntt 330000 àà 440000 nnaavviirreess…… aalloorrss,, llee ppeettiitt ccaappiittaaiinnee uunn ppeeuu ttrroopp ddiiffffiicciillee ssuurr llaa qquuaalliittéé rriissqquuee lluuii--mmêêmmee dd''aavvooiirr ssoonn ssaacc aavvaanntt ll’’hheeuurree !!
  2. 2. LLee ccaappiittaaiinnee ttoouutteeffooiiss aa llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee nnootteerr ssoonn ééqquuiippaaggee,, eett,, iill ffaauutt bbiieenn llee rreeccoonnnnaaîîttrree,, ccee ssoonntt aavveecc lleess ""OOVVEERR -- TTIIMMEESS"" llaa ccaarroottttee qquuii ffaaiitt aavvaanncceerr ll''eexxppééddiittiioonn.. IIll eesstt iimmppoorrttaanntt qquuee llee ccaappiittaaiinnee ééttuuddiiee lleess ccoonnttrraattss ddee ssoonn ééqquuiippaaggee eett qquu''iill ffaassssee rreessppeecctteerr lleess dduurrééeess dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt.. SS''iill eesstt aammeennéé àà lliicceenncciieerr uunn mmaarriinn,, iill ddooiitt llee ffaaiirree sseelloonn uunnee pprrooccéédduurree ccoonnttrraaiiggnnaannttee mmaaiiss iinnddiissppeennssaabbllee.. EEnn FFrraannccee ddeess qquueessttiioonnss nnoommbbrreeuusseess ssee ppoosseenntt :: qquuaanndd llaa mmiissee eenn ccoonnffoorrmmiittéé ddeess bbrreevveettss ?? NNee rreevveennoonnss ppaass ssuurr llee lloonngg ddéébbaatt qquuii aa eeuu lliieeuu cceess ddeeuuxx ddeerrnniièèrreess aannnnééeess.. BBeeaauuccoouupp ddee mmeess ccoollllèègguueess ssee ppllaaiiggnneenntt ddeess tteemmppss ddee nnaavviiggaattiioonn ffrraauudduulleeuusseemmeenntt pprriiss eenn ccoommppttee ddaannss ddee nnoommbbrreeuusseess ccoommppaaggnniieess ppoouurr ppeerrmmeettttrree dd''ooffffrriirr àà ll''ooffffiicciieerr llee tteemmppss ppoonntt oouu mmaacchhiinnee nnéécceessssaaiirree àà ll''oobbtteennttiioonn dduu bbrreevveett ppoollyyvvaalleenntt ccoommpplleett eett iillss oonntt ppaarrffooiiss ddeess ooffffiicciieerrss ppaarrffaaiitteemmeenntt bbrreevveettééss ssaannss aauuccuunnee eexxppéérriieennccee ddaannss uunnee ddeess bbrraanncchheess.. AA rreemmaarrqquueerr qquuee cceerrttaaiinnss ddee cceess ccoollllèègguueess oonntt eenn lleeuurr tteemmppss pprrooffiittéé ddee cceess mméétthhooddeess,, iillss ssoonntt iinnqquuiieettss ddee ccoonnssttaatteerr qquuee ll''oobbtteennttiioonn dduu bbrreevveett ccoommpplleett eenn ffoonnccttiioonn dduu tteemmppss ddee nnaavviiggaattiioonn ddeevviieenntt ttrrèèss lloonngg ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ccoollllèègguueess ééttrraannggeerrss eett ccee eenn rraaiissoonn dduu rraalllloonnggeemmeenntt ddeess jjoouurrss ddee ccoonnggééss !! EEcchheecc dd''uunnee pprréétteenndduuee ppoollyyvvaalleennccee dd''aaiilllleeuurrss ppiitteeuusseemmeenntt aappppeellééee ""aauuttrree bbrreevveett"" ddaannss SSTTCCWW ?? MMaaiiss llàà ooùù lleess qquueessttiioonnss ssoonntt nnoommbbrreeuusseess,, cc''eesstt àà pprrooppooss ddee ll''aaccccuueeiill ddee nnooss aammiiss mmiilliittaaiirreess cchhaassssééss ddee ""llaa RRooyyaallee"" :: nnoouuss ssaavvoonnss qquuee ddeess ééqquuiivvaalleenncceess ddee bbrreevveettss ééttaaiieenntt sseeccrrèètteemmeenntt ooccttrrooyyééeess ppaarr ddeess aammiirraauuxx aauu sseeccrrééttaarriiaatt ggéénnéérraall ddee llaa mmeerr eett nnoouuss aavvoonnss ttoouutteess rraaiissoonnss ddee ppeennsseerr qquuee cceess pprraattiiqquueess vvoonntt aalllleerr eenn aauuggmmeennttaanntt eenn rraaiissoonn ddee llaa ppéénnuurriiee eett dduu ccooûûtt mmooiinnddrree dd''ooffffiicciieerrss bbéénnééffiicciiaanntt ddééjjàà dd''uunnee ppeettiittee ppeennssiioonn.. AAvveecc SSTTCCWW 9955 lleess bbrreevveettss mmoonnoovvaalleennttss ddee nniivveeaauu 11 eett 22 rrééaappppaarraaiisssseenntt eett nnoouuss ppeennssoonnss qquuee llaa ffoorrmmaattiioonn ddiissppeennssééee ddaannss lleess ééccoolleess mmiilliittaaiirreess aa ééttéé pprréésseennttééee ddaannss llaa lliissttee bbllaanncchhee àà OO MM II.. QQuuii ddee ll''eexxppéérriieennccee mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee eett ddee llaa pprriissee eenn ccoommppttee dduu tteemmppss ddee nnaavviiggaattiioonn eeffffeeccttiiff ((eenn ddeehhoorrss dduu tteemmppss ppaasssséé àà ll''aarrtt mmiilliittaaiirree eett aauuxx ccoonnggééss bbiieenn mméérriittééss))?? QQuueelllleess ssoonntt lleess ppoossssiibbiilliittééss ooffffeerrtteess ppoouurr rreennoouuvveelleerr oouu oobbtteenniirr lleess qquuaalliiffiiccaattiioonnss mmaaiinntteennaanntt iinnddiissppeennssaabblleess eett qquuii nn''ééttaaiieenntt ppaass iinncclluusseess ddaannss lleess ffoorrmmaattiioonnss iinniittiiaalleess?? EEnn eeffffeett llaa ppoossiittiioonn ddee cceerrttaaiinnss aarrmmaatteeuurrss eesstt ddee rrééppoonnddrree :: ""llaa ccoonnnnaaiissssaannccee vvoouuss aappppaarrttiieenntt aalllleezz ddoonncc vvoouuss ooccccuuppeerr vvoouuss--mmêêmmee ddee vvoottrree ffoorrmmaattiioonn àà vvooss ffrraaiiss!!"".. DDee pplluuss lleess ppoossssiibbiilliittééss dd''aaccqquuéérriirr llaa ffoorrmmaattiioonn ssoonntt rraarreess eett cchhèèrreess,, llee ssttaaggee mmééddiiccaall qquu''iill ffaauuddrraa rreennoouuvveelleerr ttoouuss lleess 55 aannss eesstt ""BBOOOOKKEE"" ppoouurr uunn aann eett pplluuss,, nnee ppoouurrrraaiitt--oonn ddeemmaannddeerr àà nnooss rreessppoonnssaabblleess ddee ll''eennsseeiiggnneemmeenntt ddee ttrraaiitteerr uunn aaccccoorrdd aavveecc ttoouuss lleess hhôôppiittaauuxx ffaaiissaanntt ééccoollee dd''iinnffiirrmmiièèrreess aaffiinn ddee mmuullttiipplliieerr lleess ppoossssiibbiilliittééss dd''oobbtteenniirr àà pprrooxxiimmiittéé dduu ddoommiicciillee cceettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn iinnddiissppeennssaabbllee ?? NN''oouubblliioonnss ppaass qquu''uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''ooffffiicciieerrss nnee ttrroouuvveenntt ppaass dd''eemmbbaarrqquueemmeenntt ffaauuttee ddee ppoossssééddeerr llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn eexxiiggééee ppoouurr tteellllee oouu tteellllee nnaavviiggaattiioonn !! UUnnee pprréécciissiioonn aa aauussssiittôôtt ééttéé aappppoorrttééee :: jjuussqquu''àà pprréésseenntt 66 bbrreevveettss ccaappiittaaiinnee ccôôttiieerrss ééttaaiieenntt pprrooppoossééss aannnnuueelllleemmeenntt.. MMaaiinntteennaanntt uunn pprroobbllèèmmee ssee ppoossee qquuii eesstt àà ll''ééttuuddee:: ppoouurr ssee ccoonnffoorrmmeerr aauuxx eexxiiggeenncceess ddee SSTTCCWW __ 9955 eett eenn ppaarrttiiccuulliieerr aauuxx tteemmppss ddee nnaavviiggaattiioonn -- ddeess eemmbbaarrqquueemmeennttss aauu ccoommmmeerrccee ddeevvrraaiieenntt êêttrree eexxiiggééss,, ddee pplluuss ddeess éévveennttuueelllleess ffoorrmmaattiioonnss ccoommpplléémmeennttaaiirreess sseerraaiieenntt àà ll''ééttuuddee.. EEFFFFEECCTTIIFF MMIINNIIMMUUMM DDEE SSEECCUURRIITTEE :: SSAAFFEE MMAANNNNIINNGG.. LLaa ccoommmmuunnaauuttéé EEuurrooppééeennnnee,, ll''OOMMII aavveecc SSTTCCWW__9955 eett IILLOO NN°° 118800,, llee CCDDPPMMMM,, ttoouutt eesstt ééccrriitt mmaaiiss ppeeuu aapppplliiqquuéé :: IIll ddooiitt yy aavvooiirr 33 bboorrddééeess ddee qquuaarrtt,, mmaaiiss oonn ccoommppttee sseeuulleemmeenntt uunn ccaappiittaaiinnee eett uunn cchheeff ddee qquuaarrtt ssuurr ttoouuss lleess ccaabbootteeuurrss qquuii cciirrccuulleenntt ((cceess nnaavviirreess ssoonntt aauussssii ddaannggeerreeuuxx qquuee dd''aauuttrreess nnaavviirreess qquuaanndd iillss ooccccaassiioonnnneenntt uunn aabboorrddaaggee)).. CCeerrtteess lleess 22 ooffffiicciieerrss ssoonntt pplluuss ppaayyééss eett oonntt pplluuss ddee ccoonnggééss qquuee ssuurr ddeess nnaavviirreess pplluuss ffoouurrnniiss eenn ppeerrssoonnnneell mmaaiiss rreesstteenntt àà bboorrdd ddee 44 àà 66 mmooiiss eett lleeuurr ffaattiigguuee eesstt eexxttrrêêmmee ddèèss qquuee ssee ppaassssee uunn pprroobbllèèmmee.. CCeess nnaavviirreess nn''oonntt ppaass àà rreessppeecctteerr lleess rrèègglleess ccaarr iinnfféérriieeuurrss àà 550000 UUMMSS –– nn''eemmppêêcchhee qquu''iillss ssoonntt ssuurr lleess mmêêmmeess ""aauuttoorroouutteess"" qquuee lleess aauuttrreess eett ddooiivveenntt aauussssii êêttrree sseeccoouurruuss ppaarrffooiiss !! SSuurr lleess nnaavviirreess pplluuss iimmppoorrttaannttss llee pprreemmiieerr qquuaarrtt aapprrèèss llaa mmaannœœuuvvrree ddee ddééppaarrtt eesstt eeffffeeccttuuéé ppaarr uunn ooffffiicciieerr qquuii aa ddééjjàà uunnee bbeellllee jjoouurrnnééee ddee ttrraavvaaiill…… iinnssppeeccttiioonnss,, ooppéérraattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess,, aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt,, rreellèèvveess eett aaddmmiinniissttrraattiioonn eettcc.. OOMMBBOO eesstt iinntteerrddiitt,, lleess eessssaaiiss ccoonncclluuaanntt ((ddaannss llee sseennss ddee OOMMBBOO)) oonntt ééttéé aarrrrêêttéé ……..eett jjee vvoouuddrraaiiss bbiieenn ccoonnnnaaîîttrree llee nnoommbbrree ddee nnaavviirreess cciirrccuullaanntt aavveecc uunn vveeiilllleeuurr eenn pplluuss ddee ll''ooffffiicciieerr ddee qquuaarrtt àà llaa ppaasssseerreellllee –– jjee ssuuiiss pprrêêtt àà ppaarriieerr qquu''iill nn''yy aa qquuee qquueellqquueess ppaaqquueebboottss eett qquueellqquueess rraarreess nnaavviirreess àà ttrraaddiittiioonn œœuuvvrraanntt ddaannss ddeess nniicchheess ((qquuii nnee sseerroonntt ppaass éétteerrnneelllleess)).. CCOODDEE __ II SS MM.. IIll eesstt ffrraappppaanntt ddee vvooiirr ll''aapppprroocchhee ddiifffféérreennttee qquuii eesstt ffaaiittee vviiss àà vviiss ddee ccee ccooddee eenn ffoonnccttiioonn dduu ccoonnsseeiilllleerr cceerrttiiffiiccaatteeuurr !! NNoouuss aavvoonnss ddeess ccoollllèègguueess qquuii oonntt ccoommpprriiss qquuee IISSMM ccooddee lleeuurr rreeddoonnnnaaiitt lleeuurr ppllaaccee ddee ccoommmmaannddaanntt eenn rreessttiittuuaanntt ll''aauuttoorriittéé eett lleess mmooyyeennss,, dd''aauuttrreess nn''yy oonntt vvuu qquu''uunn ffaattrraass ddee ppaappeerraasssseess qquuii oonntt eennrriicchhii ddee mmaauuvvaaiisseess ssoocciiééttééss ddee ccoonnsseeiill eett lleeuurr ggââcchhee llaa vviiee!! SSii bbeeaauuccoouupp dd''eennttrree nnoouuss ppeennsseenntt qquuee cc''eesstt ppaarr llàà qquuee vviieennddrraa llee pprrooggrrèèss ddaannss llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee :: aavvoouueezz qquu''iill ffaauutt aavvooiirr uunnee ffooii iirrrraaiissoonnnnééee ccaarr àà nnoottrree ccoonnnnaaiissssaannccee,, aauuccuunn nnaavviirree nn''eesstt rreessttéé llee lloonngg dduu qquuaaii ppaarrccee qquuee rreeccaalléé àà llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn IISSMM –– PPAANNSSHHIIPP,, LL''OOPPEERRAATTOORR ddee ""ll''EERRIIKKAA"" aa ééttéé mmiiss eenn ccaauussee ppoouurr ll''aapppplliiccaattiioonn ddee IISSMM eett llaa ggeessttiioonn ddee llaa ccrriissee eett nnoouuss aavvoonnss ddee bboonnnneess rraaiissoonnss ddee ppeennsseerr qquuee jjaammaaiiss uunn ddee sseess nnaavviirreess nnee sseerraa iinnqquuiiééttéé.. AAlloorrss ?? LLaa rrééssoolluuttiioonn AA__444433 ddee ll''OOMMII qquuii ddaattee ddeess mmeessuurreess aapprrèèss AAMMOOCCOO eett qquuii eesstt cceennssééee aassssuurreerr llaa pprrootteeccttiioonn dduu ccaappiittaaiinnee lloorrssqquu''iill pprreenndd ddeess ddéécciissiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree.. LLaa nnoonn aapppplliiccaattiioonn ddee cceettttee rreeccoommmmaannddaattiioonn iinnhhiibbee llaa ccaappaacciittéé ddee pprriissee ddee ddéécciissiioonnss ppoouurr llee ccaappiittaaiinnee ccrraaiiggnnaanntt ppoouurr ssoonn eemmppllooii.. IIll ffaauutt rraappppeelleerr qquuee eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss llee ffaaiitt ppoouurr uunn ccaappiittaaiinnee ddee nnee ppaass aavvooiirr pprriiss ddee ddéécciissiioonn,, ffuutt--
  3. 3. eellllee bboonnnnee oouu mmaauuvvaaiissee,, qquuii aauurraaiitt ppuu éévviitteerr uunnee aavvaarriiee oouu ppeerrttee eesstt jjuussttiiffiiaabbllee ddee ppoouurrssuuiitteess ppéénnaalleess ccaarr iill yy aa aalloorrss "" nnéégglliiggeennccee"".. MM AA RR PP OO LL.. IIll ddooiitt bbiieenn yy aavvooiirr uunn pprroobbllèèmmee aavveecc ll''aapppplliiccaattiioonn ddee MMAARRPPOOLL ssii ll''oonn eenn ccrrooiitt lleess aarrttiicclleess ddee jjoouurrnnaauuxx eett lleess eexxpplliiccaattiioonnss oouuttrrééeess ddee ll''aammiirraall aayyaanntt ccoonnssttaattéé lleess ""ddééggaazzaaggeess"" ((aauu ppaassssaaggee jjee ssiiggnnaallee qquuee nnoouuss aavvoonnss hhoorrrreeuurr ddee ccee mmoott qquuee ttoouutt llee mmoonnddee ccrrooiitt ccoommpprreennddrree eett qquuii nn''aa pplluuss ddee sseennss))!! DDeeppuuiiss llee tteemmppss qquu''oonn llee ddiitt:: ""IIll nn''eesstt ppaass ffaacciillee dd''êêttrree hhoonnnnêêttee eett dd''aapppplliiqquueerr MMAARRPPOOLL eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll''éélliimmiinnaattiioonn ddeess ddéécchheettss»» LLeess bbooiitteess nnooiirreess ssii jjuusstteemmeenntt ssoouuhhaaiittééeess ppaarr nnoottrree mmiinniissttrree nn''aarrrriivveerroonntt ppaass aavvaanntt 22000022 ssuurr ddeess nnaavviirreess ddééjjàà ssaannss rreepprroocchheess.. CChhaaccuunn ddee mmeess ccoollllèègguueess vvoouuss jjuurreerraa llaa mmaaiinn ssuurr llee ccœœuurr qquuee cc''eesstt ffiinnii ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss,, qquu''iill nnee ppoolllluuee pplluuss.. EEtt iill ffaauutt llee ccrrooiirree,, iill aa ssaannss ddoouuttee uunn aarrmmaatteeuurr ccoommpprrééhheennssiiff.. PPoouurrqquuooii ddoonncc yy aa--tt--iill eennccoorree ttaanntt ddee ttrraacceess ddee vviiddaannggeess ddee rrééssiidduuss hhuuiilleeuuxx ssuurr llaa mmeerr ?? EEtt ppaass ttrroopp llooiinn ddeess ccôôtteess ?? PPaarrccee qquuee cc''eesstt ccoommpplliiqquuéé ddee ddéécchhaarrggeerr lleess eeaauuxx hhuuiilleeuusseess oouu bboouueess ……iill ffaauutt pprréévvooiirr àà ll''aavvaannccee,, ssoouuvveenntt cceellaa nnee ppeeuutt ss''eeffffeeccttuueerr llaa nnuuiitt,, nnii llee wweeeekk--eenndd,, iill ffaauutt ssoouuvveenntt qquuee ll''aarrmmaatteeuurr aaiitt aacccceeppttéé eett ppaayyéé àà ll''aavvaannccee ll''aaggeenntt qquuii nnee ffaaiitt pplluuss qquuee rraarreemmeenntt ll''aavvaannccee ddeess ffoonnddss.. CCeerrttaaiinneess eennttrreepprriisseess ddee rréécceeppttiioonn pprraattiiqquueenntt ddeess pprriixx ccrraappuulleeuuxx tteell ccee jjaappoonnaaiiss ddee MMIIZZUUSSHHIIMMAA qquuii ddeemmaannddee 22550000 FFRRFF ppaarr ttoonnnnee ddee rrééssiidduuss ((llee pprriixx dduu FFOO 338800 CCSSTT.. eesstt ddee ll''oorrddrree ddee 11000000 FFRRFF)).. AAiilllleeuurrss iill nn''eesstt ppaass ppoossssiibbllee ddee ddéécchhaarrggeerr àà tteell qquuaaii,, iill ffaauutt ffaaiirree uunn ddééhhaallaaggee eettcc.. ……LLeess qquuaannttiittééss ddéébbaarrqquuééeess ssoonntt ppaarrffooiiss ggéénnéérreeuusseemmeenntt aauuggmmeennttééeess ssuurr llee cceerrttiiffiiccaatt ddee vviiddaannggee,, uunn ppeettiitt sseerrvviiccee qquuii nnee ccooûûttee rriieenn àà llaa ssoocciiééttéé !! PPoouurr lleess oorrdduurreess mméénnaaggèèrreess,, iill ffaauutt uunnee vvoolloonnttéé ffaarroouucchhee ppoouurr oobbtteenniirr uunnee bbeennnnee àà oorrdduurreess llee lloonngg dduu qquuaaii,, ppaass ttrroopp llooiinn ddee llaa ccoouuppééee oouu ddee ll''aapplloommbb ddee llaa ggrruuee ddee sseerrvviiccee,, ssaannss eessppooiirr eenn ddeehhoorrss ddeess hheeuurreess oouuvvrraabblleess !! NNoouuss ssoommmmeess iinnqquuiieettss ddee llaa ttoouurrnnuurree dd''eesspprriitt ddee cceerrttaaiinnss éélluuss qquuii vveeuulleenntt ddoouubblleerr oouu ttrriipplleerr lleess aammeennddeess oouu llee tteemmppss dd''eemmpprriissoonnnneemmeenntt ppoouurr lleess ccoollllèègguueess ppoolllluueeuurrss.. DD’’aabboorrdd ppaarrccee qquuee lleess ééttrraannggeerrss nnee ssoonntt ppaass iinnffoorrmmééss ddee cceess llooiiss ffrraannççaaiisseess.. CCoommmmee nnoouuss,, nnooss ccoollllèègguueess ééttrraannggeerrss rriissqquueerroonntt llaa pprriissoonn,, cceerrtteess,, ccaarr cchheezz nnoouuss oonn jjeettttee ffaacciilleemmeenntt eenn pprriissoonn eett ccee sseerroonntt ccoommmmee iill ssee ddooiitt llee PP&&II eett ll''aarrmmaatteeuurr qquuii ppaaiieerroonntt ppoouurr lleess ééttrraannggeerrss cceess aammeennddeess hhoorrss pprrooppoorrttiioonn aavveecc llee ssaallaaiirree dd''uunn ccoommmmaannddaanntt.. EEtt ssii nnooss iinnssppeecctteeuurrss ddee llaa nnaavviiggaattiioonn aavvaaiieenntt eenn lleeuurrss mmaaiinnss lleess iinnssttrruummeennttss llééggaauuxx ppoouurr sséévviirr :: CC''eesstt ééccrriitt,, mmaaiiss iill mmaannqquuee eennccoorree llee ffoorrmmuullaaiirree…… ttaanntt ddee ttoonnnneess ddee ccoommbbuussttiibblleess ccoonnssoommmmééeess eett ddoonncc ppaassssééeess ddaannss lleess ssééppaarraatteeuurrss llaaiisssseenntt aauu mmiinniimmuumm ttaanntt ddee ttoonnnneess ddee rrééssiidduuss ((ooppttiimmiissoonnss aavveecc ddeess ssééppaarraatteeuurrss ppaarrffaaiitteemmeenntt rrééggllééss,, ddeess eeaauuxx nnoonn ccaallccaaiirreess,, ppaass dd''aauuttrreess aappppoorrttss vveennaanntt ddee ffuuiitteess eett ccoouulluurreess)).. AA llaa qquueessttiioonn:: ""CCoommmmaannddaanntt,, ddeeppuuiiss vvoottrree ddeerrnniièèrree vviiddaannggee ooffffiicciieellllee,, vvoouuss ddeevvrriieezz aavvooiirr ttaanntt ddee mmèèttrreess ccuubbeess ddee rrééssiidduuss,, vvoottrree ccaaiissssee nn''aa uunnee ccaappaacciittéé qquuee ddee ttaanntt eettcc..……-- jjee ssuuiiss ddééssoolléé mmaaiiss vvoottrree ccaahhiieerr dd''hhyyddrrooccaarrbbuurreess nnee ddééccllaarree ppaass llaa rrééaalliittéé…….. ""FFiinnee"" ccoommmmee ddiisseenntt ssii vviittee eett ssii bbiieenn lleess UU.. SS.. CCOOAASSTT -- GGUUAARRDDSS"".. CCee ttyyppee ddee rraaiissoonnnneemmeenntt eesstt aapppplliiqquuéé eenn AAlllleemmaaggnnee,, AAuussttrraalliiee eettcc..…… IIll yy aauurraa eennccoorree lloonnggtteemmppss ddeess vviiddaannggeess hhoonntteeuusseess llaa nnuuiitt ppaarrccee qquuee cceellaa nnee ssee vvooiitt ppaass,, bbiieenn qquuee cceellaa oobblliiggee uunn mmééccaanniicciieenn àà rreeddeesscceennddrree aapprrèèss lleess hheeuurreess !! DD''aauuttrree ppaarrtt,, lleess ssééppaarraatteeuurrss eett ddéétteecctteeuurrss nnee ssoonntt ppaass aauussssii ffiiaabblleess qquuee vveeuulleenntt bbiieenn ll''aaffffiirrmmeerr lleeuurrss gguuiiddeess dd''iinnssttrruuccttiioonn ((ttoouutt llee mmoonnddee llee ssaaiitt,, aauuccuunn ssééppaarraatteeuurr oouu ddéétteecctteeuurr nn''eesstt aauujjoouurrdd''hhuuii ccaappaabbllee dd''aatttteeiinnddrree oouu dd''aassssuurreerr lleess ffaammeeuuxx 1155 PPPPMM !!)).. LLeess iinncciinnéérraatteeuurrss ffoonnccttiioonnnneenntt mmaaiiss aavveecc ddeess rraattééeess eett nnéécceessssiitteenntt dduu ppeerrssoonnnneell pprréésseenntt ppeennddaanntt ttoouuttee ll''ooppéérraattiioonn eett ccee ttrraavvaaiill nn''eesstt ppaass pprréévvuu ggéénnéérraalleemmeenntt ddaannss llaa ddéécciissiioonn dd’’eeffffeeccttiiff !! LLeess rréégglleemmeennttaattiioonnss nnaattiioonnaalleess ssuurr lleess eeaauuxx ddee bbaallllaassttss oonntt mmaanniiffeesstteemmeenntt ééttéé pprroommuullgguuééeess aapprrèèss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess nnaavviirreess eett ll''aapppplliiccaattiioonn dduu rreennoouuvveelllleemmeenntt ddeess eeaauuxx ppoossee ddeess pprroobbllèèmmeess qquuii nn''oonntt ppaass ééttéé ééttuuddiiééss :: lloonnggéévviittéé ddeess hheeuurreess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess ppoommppeess,, ttoorrssiioonn dduu nnaavviirree,, ccaallccuull aauu LLOOAADDIINNGG MMAASSTTEERR eenn ssiittuuaattiioonn ffiinnaallee mmaaiiss ppaass eenn ccoouurrss dd''ooppéérraattiioonn,, eemmppllooii dduu ppeerrssoonnnneell aavveecc uunn eeffffeeccttiiff ddééjjàà rreessttrreeiinntt !! LLeess RREEGGLLEEMMEENNTTSS ppaarrttiiccuulliieerrss ddeess EETTAATTSS.. PPrreennoonnss ll''eexxeemmppllee dduu ppaassssaaggee ddaannss lleess BBoouucchheess ddee BBoonniiffaacciioo ooùù oonn ccoonnssttaattee qquuee sseeuullss lleess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss eett ttrraannssppoorrttaanntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ssoonntt ppéénnaalliissééss.. LLeess UUSS CCOOAASSTT -- GGUUAARRDDSS oonntt rrééddiiggéé uunn eennsseemmbbllee ddee tteexxtteess eexxttrrêêmmeemmeenntt ttoouuffffuuss ppoouurr llaa lleeccttuurree ddeessqquueellss iill ffaauuddrraaiitt ppaasssseerr uunn tteemmppss ffoouu.. IInnddéénniiaabblleemmeenntt cceettttee rréégglleemmeennttaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree qquuii sshhuunnttee ll''OOMMII eesstt eeffffiiccaaccee.. IIll nn’’yy aa qquuee ddeess nnaavviirreess bbiieenn pprrééppaarrééss qquuii aaccccoosstteenntt mmaaiinntteennaanntt aauuxx UUSSAA.. BBiieenn ssûûrr iill yy aa qquueellqquueess eeffffeettss ppeerrvveerrss :: ll''OOPPAA eesstt ddééttoouurrnnéé ppoouurr lleess nnaavviirreess nnoonn ddoouubbllee ccooqquuee eenn oorrggaanniissaanntt ddeess aallllèèggeemmeennttss eenn ddeehhoorrss ddeess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess oouu eenn pprrooccééddaanntt àà ddeess ttrraannssppoorrttss fflluuvviiaauuxx qquuii nnee ssoonntt ppaass dduu rreessssoorrtt ddeess UU SS CC GG.. EEtt ppuuiiss cchhaaccuunn ssaaiitt qquuee aauuxx UUSSAA ss’’iill yy aa rriissqquuee ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee ddaannss uunnee uussiinnee eenn aatttteennttee dd''uunnee ccaarrggaaiissoonn,, llee nnaavviirree eennttrreerraa vviittee ssaannss êêttrree iinnqquuiiééttéé,, eett iinnvveerrsseemmeenntt ssii lleess ccuuvveess àà tteerrrree ssoonntt pplleeiinneess……oonn ffeerraa aatttteennddrree llee nnaavviirree ppaarr ddeess iinnssppeeccttiioonnss eexxttrrêêmmeemmeenntt ppooiinnttiilllleeuusseess.. NNoommbbrreeuuxx ssoonntt lleess EEttaattss qquuii rreepprreennnneenntt àà lleeuurr ccoommppttee lleess rrèègglleemmeennttss ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn.. IIll yy aa ppaarr eexxeemmppllee àà llaa ccoonnssttrruuccttiioonn dd''uunn ppoorrttee ccoonntteenneeuurrss ddeess nnoorrmmeess ddee ssaaiissiissssaaggee eett ddee cchhaarrggeemmeenntt aavveecc ddeess ppooiiddss ppaarr ppiillee eett ddeess ppooiiddss mmaaxxiimmuumm ppaarr ppllaann.. LLaa ccoonnccuurrrreennccee,, ll''eeffffiiccaacciittéé,, llee tteemmppss,, ffoonntt qquuee llee bboorrdd nnee ppeeuutt ccoonnttrrôôlleerr llee cchhaarrggeemmeenntt pprrooppoosséé ppaarr llee SSHHIIPP -- PPLLAANNNNEERR eett nnoommbbrreeuuxx ssoonntt lleess ccaappiittaaiinneess qquuii ssee rreennddeenntt ccoommppttee uunnee ffooiiss eenn mmeerr qquuee lleess lliimmiitteess ssoonntt ddééppaassssééeess ((cceerrtteess iill eesstt ffaacciillee eett rraappiiddee ddee ccoonnttrrôôlleerr lleess ppooiiddss ssuurr llee ppllaann mmaaiiss ccoonnttrrôôlleerr llee nnuumméérroo ddeess ccoonntteenneeuurrss àà lleeuurr cchhaarrggeemmeenntt ddeemmaannddee uunn ppeerrssoonnnneell ddiissppoonniibbllee eett iimmppoorrttaanntt)).. NNee rreessttee pplluuss qquu''àà ffaaiirree ddeess rreemmaarrqquueess ddééssoobblliiggeeaanntteess
  4. 4. aauuxx sseerrvviicceess ccoonncceerrnnééss ddee llaa ccoommppaaggnniiee eett pprriieerr NNeeppttuunnee ddee nnee ppaass aavvooiirr àà eexxpplliiqquueerr llaa ppeerrttee ddee ccoonntteenneeuurrss aauuxx aauuttoorriittééss eett eessppéérreerr nnee ppaass êêttrree vviirréé aauu rreettoouurr dduu vvooyyaaggee.. LLEESS RREEGGLLEEMMEENNTTSS IISSSSUUSS DDEE DDEECCIISSIIOONNSS PPOOLLIITTIIQQUUEESS.. LLeess ppééttrroolliieerrss ddoouubbllee ccooqquuee ddoonntt oonn ccoonnnnaaîîtt lleess lliimmiitteess ddee ssééccuurriittéé :: eeffffoorrttss aalltteerrnnééss ssuurr lleess ccllooiissoonnss,, ééppaaiisssseeuurrss rréédduuiitteess ddeess ttôôlleess HH.. RR,, rriissqquueess dd''eexxpplloossiioonn ddaannss llaa ddoouubbllee ccooqquuee eenn ccaass ddee ffuuiittee,, ccaappaacciittéé ddee bbaallllaassttaaggee rréédduuiittee,, llaarrggeeuurr ddee llaa ddoouubbllee ccooqquuee rréédduuiittee ssaannss pprrootteeccttiioonn eeffffiiccaaccee ccoonnttrree uunn aabboorrddaaggee eettcc..…… nnaavviirree ddoonntt ll''eexxiisstteennccee eesstt nnééee dd''uunnee pprriissee ddee ddéécciissiioonn ttrroopp rraappiiddee ppoouurr ccaallmmeerr eett ffaaiirree ttaaiirree llee ppeettiitt ppeeuuppllee.. IIll eesstt qquueessttiioonn ddee ddéécciiddeerr ddee mmeettttrree ttoouuss lleess ppééttrroolliieerrss ddee pplluuss ddee 2200 aannss àà llaa ccaassssee……..ssii ttoouutteeffooiiss iill rreessttee eennccoorree aasssseezz ddee ccaappaacciittéé ddee ttrraannssppoorrtt ppoouurr éévviitteerr uunnee ccrriissee ppééttrroolliièèrree.. IImmaaggiinnoonnss qquuee cceeccii ssooiitt rrééaalliisséé :: àà ppaarrttiirr ddee ll''ââggee ddee 1155 aannss,, eett cceerrttaaiinneemmeenntt bbiieenn aavvaanntt ssoouuss cceerrttaaiinnss ppaavviilllloonnss,, cceess nnaavviirreess nnee rreecceevvrroonntt pplluuss aauuccuunn ssooiinn ddee mmaaiinntteennaannccee,, jjuussttee ddee qquuooii lleess ffaaiirree nnaavviigguueerr jjuussqquu''àà llaa ddaattee ffaattaallee.. CCee ggeennrree ddee ""ddeeaaddlliinnee"" eesstt ppoouurr nnoouuss uunnee iinncciittaattiioonn àà llaa nnoonn -- mmaaiinntteennaannccee !! PPoouurr ppeerrmmeettttrree ll''uuttiilliissaattiioonn ddee vviieeuuxx nnaavviirreess eennttrreetteennuuss,, nnoouuss ssoouuhhaaiittoonnss uunnee ééttuuddee sséérriieeuussee ssuurr llee DDEETTAARRAAGGEE ddeess ccaallccuullaatteeuurrss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, ll''iinnssttaallllaattiioonn ggéénnéérraalliissééee ddee jjaauuggeess ddee ccoonnttrraaiinntteess eett ddeess mmooyyeennss ddee ccoonnnnaaîîttrree lleess lliimmiitteess aaddmmiissssiibblleess dd''eeffffoorrttss ddee ttoorrssiioonn.. DDeess CCoonnvveennttiioonnss qquuii nnee ssoonntt ppaass eennccoorree rraattiiffiiééeess.. QQuuaanndd ppoouurrrroonntt nnoouuss mmeettttrree eenn aavvaanntt uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llee ttrraaiitteemmeenntt ddeess ccllaannddeessttiinnss ?? CCee ssuujjeett ddoouulloouurreeuuxx nn’’eesstt mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt ppaass àà ll''oorrddrree dduu jjoouurr eett llaaiissssee eennccoorree ttrroopp ddee ppoouuvvooiirr aauuxx aauuttoorriittééss llooccaalleess qquuii nnee rreessppeecctteenntt mmêêmmee ppaass lleess llooiiss nnaattiioonnaalleess.. PPrroobbllèèmmee hhuummaaiinn qquuii ccoonncceerrnnee lleess ccllaannddeessttiinnss mmaaiiss aauussssii lleess ééqquuiippaaggeess.. MMeettttaanntt llee ccaappiittaaiinnee ddaannss ddeess ssiittuuaattiioonnss eexxttrrêêmmeemmeenntt ccoommpplliiqquuééeess.. LLeess aacccciiddeennttss ssoonntt ppoouurrttaanntt nnoommbbrreeuuxx àà llaa ppêêcchhee ccoommmmee eenn ttéémmooiiggnnee lleess ddeeuuxx ddeerrnniieerrss rraappppoorrttss BB.. EE.. AA..:: nnééaannmmooiinnss llaa FFrraannccee,, eett bbiieenn dd''aauuttrreess ééttaattss ""ppêêcchheeuurrss"" ttaarrddeenntt bbeeaauuccoouupp àà rraattiiffiieerr llaa ccoonnvveennttiioonn SSTTCCWW –– FF !! EENN CCOONNCCLLUUSSIIOONN IIll yy aa ppaarrffooiiss uunn eeffffeett ppeerrvveerrss àà ttoouutteess cceess rréégglleemmeennttaattiioonnss :: llaa ppeeuurr dduu ggeennddaarrmmee ppeeuutt êêttrree àà ll''oorriiggiinnee ddee ddéécciissiioonnss rreeggrreettttaabblleess…… iill aarrrriivvee ppaarrffooiiss qquuee pplluuttôôtt qquuee ddee ssee mmeettttrree àà ll''aabbrrii oouu rreesstteerr qquueellqquueess hheeuurreess ddee pplluuss ddaannss uunn ppoorrtt eett rriissqquueerr eennccoorree uunnee iinnssppeeccttiioonn ddee pplluuss,, llee ccaappiittaaiinnee pprrééffèèrree llee llaarrggee mmêêmmee ppaarr uunnee ffuurriiee ddee tteemmppss.. LLee ccaappiittaaiinnee ddeevvaanntt cceettttee mmaassssee ddee rrèègglleemmeennttss ddeevviieenntt uunn ggeessttiioonnnnaaiirree qquuii ppaassssee ssoonn tteemmppss àà pprroodduuiirree dduu ppaappiieerr,, àà mmeettttrree àà jjoouurr ddeess ffiicchhiieerrss,, àà oouuvvrriirr ddeess ccllaasssseeuurrss,, àà ssttrreesssseerr eenn ccrraaiiggnnaanntt dd''aavvooiirr oouubblliiéé uunnee nnoouuvveellllee ffoorrmmaalliittéé ssoouurrnnooiisseemmeenntt aajjoouuttééee aauuxx ccoonnttrraaiinntteess hhaabbiittuueelllleess.. VViivveemmeenntt llee CC.. DD.. RRoomm qquuii ll''aaiiddeerraa eett sseerraa rreemmiiss àà jjoouurr rréégguulliièèrreemmeenntt.. IIll aa llaa ppaauuppiièèrree tteerrrriibblleemmeenntt lloouurrddee ppeennddaanntt ssoonn iinntteerrmmiinnaabbllee qquuaarrtt sseeuull àà llaa ppaasssseerreellllee aapprrèèss ssaa jjoouurrnnééee ddee 1188 hheeuurreess ddee ttrraavvaaiill.. AAsssseezz ddee rréégglleemmeennttaattiioonn !! QQuuee lleess EEttaattss ss''eenntteennddeenntt ppoouurr nnoorrmmaalliisseerr,, uunniiffoorrmmiisseerr eett aapppplliiqquueerr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eenn yy aaffffeeccttaanntt ddeess mmooyyeennss àà llaa hhaauutteeuurr ddee ll''eennjjeeuu qquuii eesstt éénnoorrmmee :: rreessppeecctt ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt eett ssééccuurriittéé ddeess mmaarriinnss.. LL''OOMMII aa eenn cchhaannttiieerr bbeeaauuccoouupp dd’’aammeennddeemmeennttss qquuii vviieennddrroonntt rreennffoorrcceerr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn aaccttuueellllee.. PPeerrssoonnnnee nn''iimmaaggiinnee lluutttteerr ccoonnttrree llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree ddeess UUSSAA,, ssii llaa ccoommmmiissssiioonn ddee BBrruuxxeelllleess rrééuussssii àà ffaaiirree aacccceepptteerr ppaarr ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee llee pprrooggrraammmmee qquu''eellllee aa ddééffiinnii…… cceeccii mmeettttrraa uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ssuupppplléémmeennttaaiirree,, cceerrtteess,, mmaaiiss cceellaa aaccccééllèèrreerraa lleess ddéécciissiioonnss aauu nniivveeaauu ddee ll''OOMMII qquuii eesstt ttaaxxééee ddee lleenntteeuurr eett cceellaa ccoonnttrriibbuueerraa àà nneettttooyyeerr llaa mmeerr ddeess ppoouubbeelllleess qquuii ttrraaîînneenntt ssuurr nnooss ccôôtteess ppaarrccee qquuee iinntteerrddiitteess ssuurr lleess ccôôtteess aamméérriiccaaiinneess.. LL''EEuurrooppee nn''aa ppaass sseemmbbllee--tt--iill lleess mmooyyeennss,, nnii ssuurrttoouutt llaa vvoolloonnttéé ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee uunnee oorrggaanniissaattiioonn ddee ""GGaarrddee CCôôtteess EEuurrooppééeennnnee"" ss''iinnssppiirraanntt ddee cceellllee ddeess UUSSAA eett cc''eesstt bbiieenn ddoommmmaaggee ccaarr ccrrooyyeezz nnoouuss,, aaffffrréétteeuurrss,, aarrmmaatteeuurrss eett ccaappiittaaiinneess oonntt llaa ttrroouuiillllee ddeess UUSSCCGG eett llaa ttrroouuiillllee nn''eesstt ––ccee ppaass llee ddéébbuutt ddee llaa ssaaggeessssee ?? JJ.. LL’’OOIISSEEAAUU

×