Nama Kursus     Morfologi Bahasa Melayu                                 Tajuk    ...
Nama Kursus      Sintaksis Bahasa Melayu                                Tajuk    ...
Nama Kursus      Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan                       ...
Tajuk                                        Kandungan              ...
Nama Kursus   Kokurikulum - Olahraga                                    8  Acara ...
Nama Kursus     Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan                Tajuk     ...
Nama Kursus   Budaya Dan Pembelajaran (Culture and Learning)               Tajuk             ...
pakawcari.blogspot.com-THE END-  Fb : Afniewatie Prillney Quza
Ringkasan Proforma Sem 5 PISMP BM
Ringkasan Proforma Sem 5 PISMP BM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ringkasan Proforma Sem 5 PISMP BM

573 views

Published on

Boleh buangkan background kalau xberkenan di hati / memudahkan proses print-out / save ink.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ringkasan Proforma Sem 5 PISMP BM

 1. 1. Nama Kursus Morfologi Bahasa Melayu Tajuk Kandungan Jam (Morphology of Malay Language) 4 Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk 3Kod Kursus BMM3109 Kata GandaKredit 3(3+0) 5 Golongan Kata Bahasa Melayu Kata Nama 3Jam Interaksi 45 jam Kata Kerja 6 Golongan Kata Bahasa MelayuHasil Pembelajaran 1. Menjelaskan dan menghuraikan proses pembentukan kata bahasa Melayu Kata Adjektif 3 termasuk pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan Kata Tugas pembentukan kata baharu. 7 Kata Nama Bahasa Melayu • Kata Nama Khas 2. Membanding beza imbuhan dan bentuk perkataan bahasa Melayu. 3 • Kata Nama Am 3. Mengklasifikasi golongan kata; golongan kata kerja; jenis kata adjektif; dan • Kata Ganti Nama kata tugas. 8 Pembentukan Kata Nama Bahasa Melayu • Kata Nama Tunggal 4. Mencerakinkan golongan kata dalam bahasa Melayu. • Kata Nama Terbitan 3 • Kata Nama MajmukPenilaian Kerja kursus 50% • Kata Nama Ganda Peperiksaan Akhir 50% 9 Penggolongan Kata Kerja Bahasa MelayuRujukan Asas Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebut- Kata Kerja Tak Transitif 3 Jawi Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kata Kerja Transitif Pustaka. 10 Pembentukan Kata Kerja Bahasa Melayu Tarigan, Henry Guntur. (1988). Pengajaran Morfologi. Bandung : Angkasa. Kata kerja tunggal Kata kerja terbitan 3Rujukan Tambahan Abdullah Hassan. 1974. The Morphology of Malay. : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata kerja majmuk Abdullah Hassan. (2006). Morfologi. PTS. Kata kerja ganda Arbak Othman. (1985). Ilmu Linguistik. Kuala Lumpur. 11 Jenis-Jenis Kata Adjektif Bahasa Melayu • Sifatan, Warna, Ukuran 3 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pelajaran Malasia. (1993). • Bentuk, Waktu, Jarak, Cara Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: • Perasaan, dan Pancaindera Dewan Bahasa dan Pustaka. 12 Pembentukan Kata Adjektif Bahasa Melayu • Kata Adjektif Tunggal Nik Safiah Karim et. all. (1993). Tatabahasa Dewan Edisi Baru. Kuala Lumpur: 3 • Kata Adjektif Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. • Kata Adjektif Dalam Bentuk Perbandingan Tajuk Kandungan Jam 13 Kata Tugas Bahasa Melayu • Kelompok Dasar Kata Tugas 3 1 Imbuhan dalam Bahasa Melayu • Kata Praklausa Awalan dan Akhiran Sisipan dan Apitan 14 Kata Tugas Bahasa Melayu Morfem kosong dan Bentuk Fleksi Kata Prafrasa 3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu 3 Kata Pascakata Pengimbuhan 15 Pembentukan Perkataan Baharu Bahasa Melayu Penggandaan Bunyi Bahasa Melayu, Pembentukan Kata Pemajmukan 3 Pembaharuan dalam Bentuk Kata Akronim Sistem Ejaan Perkataan Baharu 2 Perkataan dan Bentuk Perkataan Bahasa Melayu Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal 45 JUMLAH Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk 3 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Bentuk Perkataan Bahasa Melayu Golongan Kata Tunggal Golongan Kata Terbitan 3 Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal 3 Kata Terbitan
 2. 2. Nama Kursus Sintaksis Bahasa Melayu Tajuk Kandungan Jam (Syntax of Malay Language) 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu Peraturan D-MKod Kursus BMM3110 3 Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan PanggilanKredit 3(3+0) 5 Frasa Kerja Bahasa MelayuJam Interaksi 45 jam Binaan Frasa Kerja 3 Binaan Frasa Kerja Tanpa ObjekHasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Binaan Frasa Kerja dengan Objek 2. Menganalisis dan menghuraikan susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu frasa adjektif, dan frasa sendi nama. Frasa Kerja dengan Kata Bantu 3 Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen 3. Mengkategorikan jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja ayat dasar, ayat inti, ayat tunggal, ayat majmuk. 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif 4. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat. 3 Penguat Kata Bantu dalam Frasa AdjektifPenilaian Kerja kursus 50% Peperiksaan Akhir 50% 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat 3Rujukan Asas Nik Safiah Karim et. al. (1993). Tatabahasa Dewan Edisi Baru. Kuala Lumpur: Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Dewan Bahasa dan Pustaka. 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu Binaan Frasa Sendi Nama Seri Lanang Rohani, Abdullah Hassan, Zulkifli Osman, Razali Ayob. (2006). Sintaksis. 3 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Kuala Lumpur: PTS. Penggunaan Kata Sendi Nama Secara UmumRujukan Tambahan Bolinger, Dwight Le Merton. (1975). Aspects of language 2d ed. New York : 10 Ayat Bahasa Melayu Harcourt Brace Jovanovich. Ayat, Klausa, Frasa, Perkataan 3 Ayat Dasar Gaeng, Paul A. (1971). Introduction to the principles of language. New York: Harper Ayat Tunggal and Row. 11 Proses Penerbitan Ayat Bahasa Melayu dari Segi Transformasi-Generatif Konsep Transformasi-Generatif n, Talmy. (2001). Syntax : an introduction. Amsterdam-Philadelphia : J. 3 Konsep Ayat Terbitan Benjamins. Konsep Pengguguran Lyons, John. (1995). Bahasa natural dan tatabahasa sejagat : esei dalam teori 12 Proses Penerbitan Ayat Bahasa Melayu linguistik; penterjemah Zaiton Ab. Rahman dan Noresah Baharom. Kuala Proses Penyusunan Semula 3 Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Proses Peluasan Tajuk Kandungan Jam 13 Ayat Bahasa Melayu 1 Sintaksis: Bidang Kajian Jenis Ayat 3 Struktur Binaan Ayat Intonasi dalam Ayat Pembahagian Subjek dan Predikat 3 14 Ayat Tunggal Bahasa Melayu Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Binaan Ayat Tunggal, Binaan Subjek, Binaan Predikat Susunan dalam Ayat 3 Konstituen Ayat Tunggal, Ayat Aktif dan Pasif 2 Sintaksis: Bidang Kajian Unsur Pilihan dalam Frasa Predikat Urutan Kata, Perpindahan Ayat 15 Ayat Majmuk Bahasa Melayu 3 Ragam Ayat, Jenis Ayat Ayat Majmuk Gabungan Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Ayat Majmuk Pancangan 3 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Ayat Majmuk Campuran Konstituen Frasa Nama 3 Ayat Majmuk Pasif Binaan Frasa Nama 45 JUMLAH
 3. 3. Nama Kursus Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tajuk Kandungan Jam (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 1 Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 2Kod Kursus PSK3103 1. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Sivik danKredit 3(2+1) KewarganegaraanJam Kontak 60 jam 1. KonsepHasil Pembelajaran 1. Menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan - Berlandaskan model, prinsip, dan teori Sivik dan Kewarganegaraan. Contoh: Teori Kognitif, Teori Gestalt, 2. Menghuraikan pelbagai jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran mata Pendekatan Deduktif dan Induktif pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. 1. Strategi Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3. Merancang dan menghasilkan persediaan mengajar mata pelajaran Pendidikan 1. Pembelajaran yang aktif dan Sivik dan Kewarganegaraan yang lengkap. menyeronokkan (Active Learning and 4. Mengaplikasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Learning Is Fun) Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraanyang berkesan. - Berpusat kepada murid - Berpusat kepada bahan 5. Melaksanakan pengajaran mikro dan makro berdasarkan kemahiran yang dipelajari. - BersepaduPenilaian Kerja Kursus 60% - Tematik - Tugasan Ujian Akhir Kursus 40% 2 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Sivik dan 15Rujukan Asas Ellis, A. K. (1995). Teaching and learning. elementary Social Studies. : Allyn and Bacon. Kewarganegaraan 1. Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) Grant, S.G. & Vansledright, B. (2001). Constructing a Powerful Approach to Teaching and Learning in Elementary Social Studies. : Houghton Mifflin Co. 2. Pembelajaran Masteri 3. Pembelajaran Koperatif Rahil Mahyuddin, Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. (1997). Pedagogi 2 : Pelaksanaan Pengajar. Kuala Lumpur. Longman 4. Pembelajaran Kolaboratif Zainab Ahmad. (2004) (terjemahan). Pembelajaran Aktif: 101 Strategi Untuk Mengajar Apa Jua Subjek. 5. Pembelajaran Kontekstual : ITNMB. 6. Pembelajaran Inkuiri PenemuanRujukan Tambahan Anderson, L. & Krathwohl, D. (2001). Taxonomy of Learning, Teaching and Assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman. 7. Pembelajaran Berasaskan Komuniti 8. Pembelajaran Berasaskan Projek Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Belajar Cara Belajar. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 9. Pembelajaran Berbantukan Komputer Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Pembelajaran Masteri. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan 10. Kajian Masa Depan Kurikulum. 11. Pembelajaran Luar Bilik Darjah Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Konstruktivisme. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan 12. Perancangan Aktiviti Berasaskan Pengalaman (EAP) Kurikulum. 13. Theory of Constraints (TOC) Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Pelbagai Kecerdasan Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan 3 Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kurikulum. Sivik dan Kewarganegaraan 3 1. Perbincangan Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Pembelajaran Koperatif. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan 2. Perbahasan Kurikulum. 3. Sumbang Saran Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Kajian Masa Depan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 4. Simulasi 1. Lakonan Omardin Ashaari.(1997). Prinsip Pengajaran Mikro. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Bercerita 3. Kajian Kes Pollard, Andrew.(2002). Reflective Teaching: Effective and Evidence-Informal Professional Practice. : Continuum. 4. Nyanyian Savange, V.T. & Amstrong. D.A. (2000). Effective Teaching in Elementary Social Studies. :Prentice Hall. 5. Pemerhatian 6. Temu Bual Warren, A. (2002). Mastery Learning: A Basic Introduction.
 4. 4. Tajuk Kandungan Jam 4 Kemahiran Pengajaran (Teaching Skills) 5 1. Komponen Kemahiran Pengajaran 4 Set induksi 2. Penyoalan 3. Pengukuhan 4. Komunikasi 5. Penyusunan langkah pengajaran 6. Penggunaan variasi rangsangan 7. Penggunaan sumber pengajaran 8. Papan Tulis 9. Penutup 5 Perancangan Pengajaran 5 1. Menyediakan perancangan semester berdasarkan sukatan pelajaran 2. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian mengikut format pembestarian pembelajaran berdasarkan Prinsip Persediaan Mengajar. 6 Pengajaran Mikro 20 1. Melatih dan mempraktikkan pelbagai kemahiran pengajaran dalam pengajaran mikro 1. Set induksi 2. Penyoalan 3. Pengukuhan 4. Komunikasi 5. Penyusunan langkah pengajaran 6. Penggunaan variasi rangsangan 7. Penggunaan sumber pengajaran 8. Papan Tulis 9. Penutup 1. Refleksi 6.2.1 Penilaian Rakan Sebaya 6.2..2 Penilaian Kendiri 6.2..3 Rumusan Pensyarah 7 Pengajaran Makro 10 1. Pemilihan dan Perancangan 2. Pendekatan 3. Strategi 4. Kaedah 5. Teknik 1. Pelaksanaan Pengajaran Makro 1. Individu 2. Berpasangan 2. Penilaian Pengajaran Makro 1. Keberkesananan strategi 2. Penggunaan sumber 3. Penilaian rakan sebaya 2. Refleksi Kendiri Jumlah Keseluruhan 60
 5. 5. Nama Kursus Kokurikulum - Olahraga 8 Acara Padang - BalinganKod Kursus WAJ3112 Lontar peluru - berdiri 2Kredit 1 (0 + 1) - gelungsur - Parry O’BrienJam Kontak 30 9 Acara Padang - Lompatan 1. menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah; Lompat Jauh 2. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti – - Larian landas 2 aktiviti olahraga; - LonjakanHasil - LayanganPembelajaran 3. membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam - Mendarat olahraga; dan 10 Acara Padang - Lompatan 4. membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. Lompat Tinggi - Larian landas 2Pentaksiran 1. Amali 80% - Lonjakan 2. Tugasan (kumpulan 20% - Layangan - MendaratRujukan KOAM, (terkini). Buku Peraturan dan Undang-undang. 11Asas MSSM, (terkini). Buku Peraturan-peraturan pertandingan. ProjekRujukan Teng Boon Tong, 2000. Panduan Pengajaran Olahraga, Malaysia: Longman Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini 2Tambahan - Penyediaan kertas kerja Wee Eng Hoe, 2002. Panduan Pengajaran Olahraga, Shah Alam: Karisma Publication - Pembentukan AJK Pengelola Sdn Bhd 12 Projek Wee Eng Hoe, 2004. Gerak kerja kokurikulum (Sukan), Shah Alam: Fajar Bakti Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini 2 Wee Eng Hoe, 2004. Organisasi & Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan, Shah - Mesyuarat pelaksanaan Alam: Fajar Bakti 13 Tajuk Kandungan Jam Projek Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini 2 1 Pengenalan Olahraga - Pelaksanaan projek Sejarah Olahraga 2 14 - Antarabangsa Projek Acara Olahraga Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini 2 - Pasca nilai 2 Undang-Undang Olahraga (KOAM) 2 15 Projek 3 Acara Trek 2 2 Lari pecut Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas Desa / Mini - Pasca nilai 4 Acara Trek 2 JUMLAH 30 Lari jarak sederhana 5 Acara Trek 2 Lari berganti-ganti 6 Acara Trek 2 Lari berpagar 7 Acara Trek 2 Lari berpagar
 6. 6. Nama Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Tajuk Kandungan Jam (Management and Administration of Physical Education and Sports) Teori 1 Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; 2Kod Kursus PJM3112 Konsep dan definisi pengelolaan, pengurusan dan pentadbiranKredit 3(2+1) Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan Skop pengurusan pendidikan jasmani dan sukanJam Kontak 60 Jam Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan sukanHasil Pembelajaran 1. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan pengurusan dan Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. 2 Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan 2 2. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan Pentadbiran organisasi sukan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Pengendalian mesyuarat 3. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk Belanjawan dan pengurusan kewangan memperolehi pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara 4. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan 3 Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan 8 dengan berkesan. Kepimpinan 5. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi Mengenalpasti dan penggunaan sumber maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan Pengurusan sumber manusia yang sistematik, berkesan dan bermakna. Bekerja dengan sukarelawan 6. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan. Sumber kewangan 7. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan Perancangan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa. Penyelesaian masalahPentaksiran Kerja kursus 60% Membuat keputusan Peperiksaan 40% Penilaian Komunikasi Teknologi dalam sukanRujukan Pengurusan kemudahanAsas Pengurusan stor Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara Ab. Aziz Yusof (2006). Pengurusan Sumber Manusia; Konsep, Isu dan Pelaksanaan. Pengurusan permainan tradisional Kuala Lumpur: Pearson Education. 4 Pengenalan kepada permainan tradisional 4 Anthony, R.N. (2006). Management Control Systems. Chicago: McGraw Hill. Jenis-jenis permainan tradisional Brown, D.R. (2006). An Experiential Approach to Organisation Development. New Peraturan-peraturan permainan tradisional Jersey: Prentice Hall. Pengurusan pertandingan tradisional 5 Program pembangunan sukan 4 Aspek perancangan, pengelolaan dan pentadbiran Pembangunan jurulatih Kenal pasti bakat Pembangunan athlitRujukan Tambahan Hewes, D.W. (2005). An Administrative Guidebook to Early Care and Education Undang-undang dan pentadbiran sukan Programmmes. Boston: Allyn and Bacon. 6 Kaitan undang-undang dan sukan 2 International Olympic Committee (2001). Sport Administration Manual. Calgary, Liabiliti perundangan dalam sukan Canada: McAra Printing Limited. 7 Isu-isu dalam sukan 4 Kelly, L.E. & Melograno, V.J. (2004). Developing the physical education curriculum: 8 Wanita dan sukan 4 An achievement-based approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Sukan dan media massa Muhammad Nasri (2005). Pengurusan Sumber Manusia dari Perspektif Islam. Kuala Politik dan sukan Lumpur: Pearson Education. Insentif dan athlit Rankin, J.M. (2006). Athletics Training Management: Concepts and Application. Perjudian dan sukan Boston: McGraw Hill. Cabaran sukan negara membangun masa kini Wuest, D.A. & Bucher, C. A. (1999). Foundations of physical education and sport Nilai dan etika dalam sukan (13th edition). Boston: WCB McGraw-Hill. Permainan bersih (Fair play) Penyalahgunaan bahan dalam sukan Keganasan dalam sukan Gangguan dalam sukan Jumlah 30
 7. 7. Nama Kursus Budaya Dan Pembelajaran (Culture and Learning) Tajuk Kandungan JamKod Kursus EDU 3106 1 Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia 4Kredit 2 (3+0) Pengertian Dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian KelompokJam Interaksi 45 jam Jenis Dan Demografi KelompokHasil 1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok di 2 Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya 6Pembelajaran Malaysia Bangsa 2. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap Struktur Masyarakat/ Kelas Sosial pengajaran dan pembelajaran Kepercayaan 3. Menghuraikan konsep ketidaksamaan peluang pendidikan Bahasa 4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra Adar Resam budaya Jantina(Gender) 5. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 3 Implikasi 4 6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik Guru darjah Murid 7. Mahir berkomunkasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok Sekolah Penilaian Kerja kursus 50% Kurikulum Tersirat Peperiksaan 50% 4 Ketaksamaan Peluang Pendidikan 6 Kelas Sosial Jantina Kumpulan Minority Murid Keperluan Khas Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan - Orang Asli - Indigenious (Pribumi) - Pedalaman 5 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya 15 Pengurusan Persekitaran Fizikal Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi Perhubungan Antara Kelompok Etnik Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Pedagodi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok (Cultural And Indigenous Relevant Pedagogy) Pedagogi Kelas Bercantum Sosiolinguistik Penilaian Berasaskan Budaya (Culturally Responsive Assessment) 6 Kemahiran Komunikasi Guru 4 Lisan Dan Bukan Lisan Laras Bahasa 7 Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya 6 Merancang Melaksanakan Pelan Tindakan - Orang Asli - Indigenious (Pribumi) - Pedalaman JUMLAH 45
 8. 8. pakawcari.blogspot.com-THE END- Fb : Afniewatie Prillney Quza

×