Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
شركة للاتصالات Feasibility study
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Brasol Profile

Download to read offline

Hồ sơ năng lực công ty TNHH Brasol. địa chỉ 157 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 6292 1662. Hotline: 0975 939 939. website: brasol.vn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Brasol Profile

 1. 1. @5259! / ‘T “ E . '%/ I// //fl cc'>NG TV TEACH NHIEM Hfru HAN EIRASOL "I ‘. 0 0 0 Vin Phbng saneen - Home 0975 939 939 -van pnonq an Ns)| - Hclllne 0946107 107 V’ — E) n g D I g n u 0 fmv NI: ué>a 79 >-«CM vim: ‘P Pmmng M. -« 0 (mm; 0.1 Na Nov ‘t’! 9 . .,II o . 2 fifififi . . . .ebsIte Design -Adve rtnsm g
 2. 2. CONTENT GIOI THIEU . LOGO DESIGN , . Brand SDIUUOH BRANDING DESIGN . 6) § IKV‘I | !"‘I“ CATALOGUE PROFILE DESIGN . . . . . . ® . PACKAGING .5. LABEL DESIGN . .. . G) . SHOWROOM 8- INTERIOR DESIGN ® . WEBSITE DESIGN a. DEVELOP. .. .. .. . Q) Q
 3. 3. GIc'rI TRIEU BHASOL - GIAI P| jAP 70'1" NHIIIT cno THU’O'NG HIEU cun DAN Trong c chnén granh Im mm ng day I<hcII ngIu'ep, baI Ioan ‘J. muang men vén men Ia Ln de gIanh cm c su quan Iam dac Drét Lam sao rié sang Iao va xay dung mu-o ng hléu thanh I:6rg’7 L'am lhé nao dé thu‘o ng hvéu cua ban 00 mau séc, ca mm n. g J5J IuII IaI énluDngIr0ngtarI1ln khach rIang7 R5! nrII’éII c: III IIoI may quanh Iran I1»: Immng rIIéII durrc as: m VJ mom can so cau Ira | oI cung nr-II cach gIaI quvé| Ihoa dang Hiéu du'0c (am quan (rang cua viéc xay dung trurang hiéu. cr: >nrI Iy Brasol Yd :1mnh'am cung CL ya man bf; c. r. drh / U Hén quan Im Eémg Iao v: I ph. tIII muong II U. glup mo mg [I] Ia ban co mm nén Iaug (mrong men I(Ing cmlc de mam nhap IIII Inrmug Va tao én nrcmg vm khach hang me I II can dlch vu neu bleu cua Erase! gom cc’: Truét k-E logo. Imél ké ma nhén mén mu-ong hléu, r1511 Ian IIIII I1ghIéII. sang L(’ sIogan, mu-91 ké prome mug L ' brochur tznogu , ImeI ms mo bl, rman m III he I: Lap Innh websrle Ben canh do IavasoI c‘ Ig cung pap we gm dIcII VU Imam his U0‘ xav du rug va phat mén muong hIé-II cua ban nhu - T6 cmrc su n quarI_ o GoogIe Adwords ‘J3 cncn uu SEO, III vén chlen Ium: pm men muong IIIAII, III wan dang M bar) no thuong hléu . MAI go: dych vu cua c. III'Ing Io: Ia I gm: phap phu hop IoI (ung wan dé muong méu cua Dan Chang Io: so am ngfl mIéI ké gioI, I sang lac aa duvc dao Iao qua can mm trvimg ca Irong va ngoai nuac ChI1IrIgI<§Ic6 géng hon. nhIéI Iinh horn dé mang Iai cho khach hang nnrmg san pham truyén théng (6! nhét cho su' phat mén thuvng hléu Chung mi da hop Iac voi réI nhiéu doanh nghiép. Iap dean tam cér tvong vb ngoai mrcc Tél ca mo: chi phi hcp Iy v(1I nhrmg gl khéch hang Dd ra V3 sé rlhan du'ac Va mo: mau qunn | Vong. chI'Ing mi Iuon . . coi su' mann song cua khach hang Ia su' Ihann song cua chinh cnung Ioi
 4. 4. .0I; nII'II. I TIM ouAN TRONG COA LOGO TRONG viec xAv nu'NG muons HIEU? Logo duac coi la Iinh hbn cI'Ia mot ix) nhgn Gian thuang hieu. Sb him moi logo map. An tuqng va ace aao ahng nghia vm viac ban sé undo chéén Ian 90% co be nhan dish nieu qua va bét m t. Hiéu dlfO‘C (Em quan trqng vs y nghiato Ion cI‘Ia logo tmng viec xay dung va phdi trién thimng hiau, cdng ty Erasol cung clp dmh VII Thist ké logo chuyén nghiep nnavn gain can qul khach hang co them mat su' lira cnon trong vise xay dimg va phat trién ihitang hiéu di thao hudng chuyen nghiep va Dai ban.
 5. 5. In 91‘ Eat W coioun you» uuvsi puny cm: W im on LI
 6. 6. % Gfi. R.L NHVE $ §I. LBJ; .LE '% %, .!I, Ei. E.. I!I, !§
 7. 7. 1 ’ ‘{[_/ I/'><| CC)LCJFi LENS mi moi rmmo MAXI com VIWMV. ‘ fl K: S’~‘ I. _I~‘ / , Lu . V A4 , I,| ,I. ,« IN & / ®W%V}1|. -L-issluu (CM/ -><II= otnn kVAV“V*1i».7. . .u (5/IA><Ioot: In JI§V1rAvx4I. ,., .n. I
 8. 8. vinaseo‘ Y) web L vlnasgg)? 'nll'IFl§__'g ey
 9. 9. VEL_U/ ‘CIA W. ifit VELECIA ' VELECIA 2‘ V'-'2:VEL§C| A m. VELUCIA _m i . . VELECIA IQ! vELgcIA
 10. 10. rm. . .5-—-u-_—y: ,_#. ._. __/ i _. ..w-. n.7.. .. .~_—. . . I I 3 III: E K/ -‘I3 HEKA INTERIOR SKOWRMM "J, iI| |Ill| |ll_E_I_ I ” “A I ‘I 7 -1 I i n J i E‘ I7’! /I . . “ _ 1” . ., I2. I “V ‘ . 7‘ g I 4'5
 11. 11. , * I I ; ' f" 3 I}-‘ 5: ‘I-in ANH NGUVIET MI? I U ‘. , , £1 9; ‘fl‘‘,3": %,~I‘ 5 (’_ I _‘ —. , ‘ 4 ‘~ , ' E 4 A ‘P 4: i J L W ‘*2 . , ' . . '"Is'‘”. . 9 W . , ‘IIIL ‘I . vIIvIr¢+~_-: I_I «In I ‘| I'4{I_'(‘I g . ‘ j T< 2% M ‘gt. _ ‘ ’ . III: IIIII< a. -I. I:I. . $1 W " ll'1G0' ““""““‘ I“ . ANH'N: i'I1”I/ 'I§r M9 IrII«iIIt. . “ ‘F H E‘: '17 ; III: u. I.I1
 12. 12. »I"‘IIIIIIII III - MOYOCVCLE mm
 13. 13. AVINA . ms onion-III cows -I-I-III~I (~I<-Hiifi ‘ . ‘.i. 'HIP( '( ARAQINA) 1 ‘( ARAVJNA)
 14. 14. C373 TRni: IiIiE): co cam rv cu INK xo cow mun Iimmzxcoi I , a; ;?; “~ “ W L 1<II II I $((- I «Q1 ’ / Q I ‘:4 Q 6 1'IInIIIM£xco 0 miiimaxco
 15. 15. I .4: ; .«/ X. THF (‘IIUI NITWANG $ Salégfililtn 5.y. m,, /.e um v E L_U_C IA puaa/ wisp r“. ::: I; ;_: CARGO BI ‘L—}fi T49 Ej HUY MYBAY 9 IIOANG OI VAN L . . . IIIm. I THIl'| H 1HInH mm. MI, ( ® IIIIII I: IIsuII O §l~K‘ 547 c 1‘: 3 iwta‘ . V(il)( 'lI'I'| ' ‘ "'j‘7-! P£E. ’."1‘: '
 16. 16. ‘.511 GS Tlflfil | TII| .l (Tang Mm Nhci Eda up Inc as mu :4: SSPYEYE‘ §R. €’/1/L60 PRC‘ é. CFIPITFIL LFIND I/ W QUOC NHAT 3./ !§! !'£E. ’! ‘la QSI2g: s:i2I, ' PHUONG DMMY JL ‘MINHTRIVIET Donn Niki-VI<u'§YrI mm @ I §1'.2,C{‘ ” ’ NHATTHANH ADV f‘ . . / /,, ,,, ,,, , WE -: II4.IIu I 25¢; §'II1I» PI-IARMA ® ASIAN RUBY LUXURY no I D I. V U ( MI-srser ) Kosm0s® jinn. aminlle Flnormg )/ ‘(nut RNH Educonnoct it» C TRAU NI-IA Nous”
 17. 17. nu SAO cw THIET xé NHAN D1EN muons men Mm he lhéng nharv mén lhuvng méu én mung Chuyén ngmen co mé marg Ian mo doann ngmep Dan veil nméu Im mh Sau day In VIKWIHKI}H(1V>ChU¥? CuH mm N6 Ifmrlg nnan (Mm Chuy-n ngmap Gtup Chung mlnh ban muc su ‘am kltlh doanh - G-up mu hut knach hang mm ‘ —T: ':nq cmmg su M [u cmg cua rich lac. Khach hang. p . um Hfiu tu (3m;1K; dIdé dang duo: um nun hing) nan phan me: vanou nan tmng nganh cue D esig n ea gwai cmcn ban aang mm doanh gt d
 18. 18. GONG TV 00 PHAN SAO BAG BINH AQUARIUS JOINT STOCK COMPANY Floor em 7 32 Duy Tan, Can Gway, Hanoi‘ Vietnam Te! : (84-4) 37557 455 - Fax : (34-4137557 270 Mobile : 0986 966 229 - Web saobaoblnrnvn
 19. 19. GIRLIE SHOP (ATTN: CUSTOMER SERVICE) 205 nguyen mai 5!. disinct 1 , hcmc Holllrle: 0902337764 Tel: 0939209433 Email : thuhuynh@giriie. vn G I I? L I E Website : www. gir| ie. vn » wvma 5 3:i, r.Esn'I<s
 20. 20. VELUCIA céNG TY TNHH TM DV mm TRANG VE Nil’ 140 Bau cm, Pnuang 14. men Tén Binh — TpHCM ST: (08) 3949 0987 Email: venu@venucia. com. vn Web: www. venucIa. com. vn
 21. 21. TAP aoim aiixo DUC VIE‘! Mi? Add:1D Lé Vén Him Si, Bén Nghé Ward. District 1. HCMC I fl Tei: oa— 52735139 ; Fax: 0542913574 V" Email: kharhvmg@/ Ie¢mygvoup,9du. vn v: r.:7;. -.. ... ..‘ u: :«. u«r. ; Websile: www: vieimygroup. edu. vn EL‘ ; Vi| : li'iY
 22. 22. He 'rH6Na ct'rA HANG VIETSUB FOOD BIA CH| : 234/57 LY THUCNG KIET, PHUONG 14. OUAN 10, TP HCM mew THOAI: (us) 3 (5687 see HOTLINE : 0937.55.99.55
 23. 23. GONG TV TNHH TVINASEO 1_-to Bau cat, Phucvng 14, ouan Tan Binh ~ Tp. HCM air: (may 3949 0937 Email. venu@veriucia. com. vn Web www. venucie. com vn
 24. 24. Huck Corner - Gift. Collectibles and Home Decor / C81: 246 Bé Tnéu C82’ 155 Céu Giéy HN Dién lhoai 0963114280 ' Hol| ine(j 0988 575 7116
 25. 25. SSG Tower — SS9 GROUP ' 1 I11," . Ha Chi Minh W .1‘ i Tel: 3345172 ‘ salesfissglower. N I l 4, «: >q. $li. |_i‘Ii(o‘iiiI: s ‘”°”‘ “"‘°"'°' «ii
 26. 26. LENS MKT THUI TRANG MAXI COLOR 97B Nguyén Du, Phucmg Bén Thanh. Ouén 1. Tp. Hi3 Chi Minh. Viél Nam Tei: (84.8) 3829 1342 - 3829 2571 - 0908 560 378 » (r Fax: (54 8) 38239461 Web: maxico| or. com. vn ‘ __M/4><ii: ‘csL‘csn V , ¢ Q‘ MAXIM. “ N%. h‘Ei; - A 'Vl/ )<| .., .u_. ~a. ,W2 ““"~ "'°= a=~ l '1DLq'; -'1 f'“wi. .~§‘i; i . . , _ 6/IAxi. nm I‘ M ; A Q’ A k . «- *1’ l ‘K . , 5 in “ " 6/w<». ... . R‘ / MAXI (own kw I. ‘.r_. ,. . . M.
 27. 27. part Catalogue Cornpciny Profile Design VAI TRO DUAN TRONG Catalogue, brochure till’ Iau 65 Iuon dang vai lib quan trqng trong viac cung cép any do cac thong tin vb san prism. dicri vu, Ia Cong cu ate luc thuyét piiuc khéch hang tin iuang Iua ciiqn sari pném cilia cbng ty. Chlnh vl vay, vies dlu tu dé co duqc catalogue. brochure v6'i thiét ké chuyén nghlep. théng nhét cling bo nhAn dien thirang men. ngi dung sac tlch. ngén gon ma vén day all thong tin, thu tint. ihuyél phuc ngirdi doc la VA cling cin hiéi. ci-ii‘mG 1'oi1'u' ‘rm vai dbl ngn nhan vian miéi ké Ehuyén nghibp sung céc chuyén vibn hién tap ngi dung giau kinh ngniem, Erasul sé giup ban co duvc cuan catalngua vé brochure thu hilit VB mil hlnh finh va hép din vb mét ribi dung, thé man alive sir chuyen rigniep va déng cép ciha nnan hang.
 28. 28. muons mil lion VAN HIEN ac: 665667-669 aien aien Fna, P.1,0.3. TRHCM oien mom: as 3532 was as 3332 1333. Web: www. vhu. edu. vu (‘niiiiu ' ~t7 iii’/ /i[): )— 917177 ill‘ H: . i . » i4l>‘<, 'lllyilV l/ i i/ - i~ii. .inn, ii . iHi(, ‘ii ii/ iéiii P, )i. ‘l}’ 7 701 7 rim mm» rmw NNKHIC. UOL Mn ‘HQ nun: van men
 29. 29. KGM V| E|’ NAM CORPORATION 234/57 Ly Thuong Kiet sneer, Ward 4. Dictrict io, HCM City Phone. (us) 3 asa7 see Fax . (us) 3 saw ssi Email‘ kgmakgm vn Web kgm vn ill i‘l i‘ iiw. » i . - ( inn, ‘ , iil‘li‘iu
 30. 30. van i= iiong- Vmcom Center — Laii i4 — 035 72 Le Thénti Ton. P. Bén Ngiie. Ouéin i. TpHCM Email- irilo@araviria vn web www aravinacate com aien lhoai: meal as am 4225 Fax i. s4i oa am 4225 iiin-. l’llliii ilillii i; >(:7m win‘! i7iy‘ M l VFWKUALVIV>i)i. bA’| niIlil| Vil nwas. ,.a. ;m.4. i mam» Elf. iv 0 rad Z7.Ti: ':“3."? u”i‘i‘: .e.
 31. 31. ‘ ‘ '- ‘(iii 5 , Tei:3a45i72o—Fax: 38451732 Email: salesflssgtuwemet ssG TOWER - sse GROUP 561A aisn aiAn Phil, R25. Ci. Binti Thanh. Ho Chi Minn. Web. ssgtowennet Mimi l liriiiil l‘i - iyllllll/ ‘IU ’lllll
 32. 32. F C lluild in trust cons TV 06 ml» alu TU’ xlv WNG on 61: r. n.c aia chv at Ly Vin Phuc. Piiutmg Tan ainh, ouan LTPHCM. Tel: 648) 3820 7127 ~ (848) 3520 7126 V Fax: (343) 3320 6082 - Email: c0nIaC(@| dcc. D0m. vr Web: www. ii1cc. com. im mu: Vivi/ llglilI/ ilrflillfl/ l<iii’t(‘(ill(/ ial’ i I/ ll/ L7‘ . iii/ iiiivii k/ iiiilimliill/ VU fl/ ii‘! /Jiiiilt‘ Lilli‘/ /‘/ Ci’ DAM. c Giiit’/ LEN‘ iiiiiiiciiiiu Hr: No. OUR WORK 5-
 33. 33. DIAMOND wINDows- LOTAS 154 Nguyén van Thu, P 93 Kao, Quin 1. 15-. Ha cm Mmh A. . El N D Teflz (03) 3910 was » 3510 7959 Fax: (as) 3323 5914 h. T‘ WIN D U WS Eman: sale@o£as. com. vn Web : www. xmas. com, vn ‘xfjkm / /// /// /rua~rS“R= ;1;L TEL
 34. 34. 0 a-IAA Auto com; rv TNHH :3 16 SANVANG VIET NAM ma cm. L6 56 4‘ auang sc, KCN Nhun Trash 2, mm Dbng Nan Dién lhopi Fax Tru 541 chinh um .35.s9.ouo o5u.35‘59.4ss Ch: nhann Mun Nam oe. a75a. num na.375s. noe9 Chi nnarm Mm sac o4.es52.2s52 o4.s2aoo.22s muang 5‘. /<11/4m Jm gum Vrcf '» '1 mug 20 mun ma, la Hhac don r'Cn a guy? ‘ San}/ awry .1o; mc«. ‘ow T. i,': rloau<.4:xuéI1xamiay axe nay N7V'dV! IJVn<1V[1Y SYM 2.0!’ m Irwin 1 55515
 35. 35. cone rv MIMOMOTO VIET NAM Tang 22. came ‘Rrwer 72 - 74 Nwyfin Thi Minn Km}. 0.2. TRHCM ¢1]| NOMOT0 aion meet (us; 3930 am - Fax: (03) 3930 2399 Email: M0>¢ajinommo.4>om. vn vvaom: www. a)momonoum. vn mac mun Iép m nan. 1991, Céng ryA; ummazo 1/yer Nam rs cdng [y 100% van déu lu nuav ngaér lhuoc Tép aoan A/ momma, Nhél Ban vm gta‘ In 6311 111 Dan can mm a urea :16 la My:
 36. 36. 4 THA0 DIENQ PEARL oono nr (:6 FHAN an 6:: VA xiv nvm: sss 2 ma ch" 12 Ou6I: Huang. Juan man. 02 DiénIhneJ‘:1+84.8)35I94V60 FAX: (954.5) 35194151 Emavl: ssgzamaoaienpeamcom Wabsnla: www. maoa. anpean. cam Du my a s C 1/10. ":7! cat: (/ £4/Nv 177.)‘ M. ma‘ In/ p n. w'~ m[Lu7r(/ rmNMH/ vl/1‘ x: z7'v5;rnJ . ‘ ‘/2 up w , Jrmvq mm l’uI(7'vg um um]: sum M
 37. 37. ll'lG0' ANH NGUVIET M? .1. n1m1111 Tm: {JOAN emu Duo vlér M‘? Add: 10 LE Vin Huu S11 Eén Nghé Ward. Dusxnct V1 HCMC Tel: 3 — 62736139 : Fax: 03 — 52913574 osupmne: o9os. aa3.777 ; Emanlz khanhvmg@v| stmygroup. edu. vn websne: www v1ezmygroup. edu. vn a 1,111 115 11111111 vMG; m.:1L11111T11.m¢17111111111 1111a1 Day THJI, /1.11 Hat‘ 1114: do 1141 (mac mm 111.11 Ia C1151 L1m11_11 mu
 38. 38. part Packaging &1cIbe1ing Design Han cit am Bi Bmoéhn ban bi hin mécoéfllilré mm. mat nnfin vmn bin héng Ivuc hip hieu quavidluyéu ngh1'$pnh§trl| iban(I”rr| gm§ | dI6rg? Bi§udé hoéntoénoblhlniu Dal $h| 'Ium51|fI'§tk§baobi. nh§nlnéc§n tvvng Va 551 ml cm san pnam aha mlnh CHUVEN NGHIEP VA DANG CKP Baa bl. nhan mac knong cm dvn Imfan so cnuc nang baa quan. bao vé sen pnam ma con la céng Cu ca’: 11:: Ivong 1 éc ban hang lnrc nép vs fiéc met 15 dong Va‘ no quan (rung hang wéc xay dung mnh ann chuyén ngmep Ngum la chéc chén sé cam may turn say va an «arm vé san phém non néu né ca {:30 hi 1/a nrm mo 15 rang. duorc 111151 ké chuyén ngh ép Va dam ! >aoI1nhlh€1m my.
 39. 39. 1 ‘:2:-. .~: ~*-= -2:.
 40. 40. f1 1,‘. .. .11 .1 ram. 5.- uI1Hu C113 CA THU c H / '1 1: A. “ DA] THUY [ ‘ _, . . .,¢, "J'*" _/ {W’w; §.'. ;{. .%"'" ‘ csH'A”. c;§'yHuI 1 ' )- ‘ / ' . ... . . r| 1 am T115? 2 . ,‘-r. ».= /. »—. 111111111111
 41. 41. $11 '» i ‘ «I _ , . _, "TT: 7 V? ‘ —fi; ——j, _m, §_, ,‘m_. , . _ V . .‘ , . -kg , . . . - 2 . ' ‘¢>t2*‘ 1"""’i71 . .., —'. “iEl1 W_g. Qg, ,t F go www. 51.11.1111
 42. 42. 1 '91 12;
 43. 43. 1‘ 4'- I 1 . < 7 ’_ 1 *2’ ' - - pint. -A1 §"‘, '§, gc. u21. V.-‘ . ‘t1~.11111:r-1:“3:. ‘lL"*". . ).11.11.1.1111‘ S . . , . ~21-A-1/é‘/1'11.‘-1; K. /1, '1 1/ ‘1 Q 1
 44. 44. 50 w. .. 51.. ..1..11 VIRGIN COCONUT OIL Yk com -msm Mun uum11s:511_. 1253133 L. { )0 L 1 ' _ _ QPRESSEDANDUNDREFINED — . . jg‘ 1 . .v-’ /1 " 1.. .11.. C.i
 45. 45. :31 ‘:1’
 46. 46. '4—; __ Iomm 1 11.11 111.1 m1111r. nn11 nan nuan 1.11: In: Inn 51 1_.1)1‘I I-fI
 47. 47. Cong ty TNHH Brasol duos: manh lap u’: nam 2008 vtri long yéu ngh§ we lam huyél cue nhfmg KT su ué va doi nqfi man vién Vénh nghb, Kién Truc Noi Thét Brasol aé khong ngcrng déi man, pr-at msn, nhunh cnong knsnq fl| nh duac (‘twang Mbu ceng zy no! (hit uy Iln vi phony Each th| §1k§ cfla lwng rnlnh. Cha d§n nay, Kiln Truc Ndl THAI Erase duct: biét dén tren Ihi mrorng nhu mot fnong nhflng cbng ty ndl thét uy (in (long linh we lhiét ké vé (hi cong noi (hét ché V-tong Kai V6: Nam. Kién Tmc N¢i ma: Brasol Iuon luon déi mm dé dép (mg (6! nhét nhu chu ngay cang cno cur: khéch hang Irony ma: mranq cann Ivanh ngay nay. Dén V671 Kxén Trflc NO? Thét Brasol, quy khéch hang sé duac cung cép mot go: arch vu loan dien tvong | Tnh vu: tranq III nOi thit Vin phong. nna tn noi Ihét knacn sen, hay céc snwroom. val con ngo sq mi cm sang (no va cnuyan mbn can. oflng dbl malann ngna, Klan me No! Thlt Erase! as mang Isl su nan long cho can smash hang my ché! lmrng san pham dén Unh mam mr C30.
 48. 48. _/ M / _ "*- urull L .1 1rIIr= 'fIrIII‘llrE1‘ . 1 , %. «= ~ ‘ Chg‘ Long Hal Trung mm sinh hunt cong dimg 7). ... ‘ Iii | || I; ”IIIII‘: "“IIIVIII‘r[ “hi II IIII| .!§! .!}: :!7-: !m| r!~! !" . _. - LL Ceng vlen Burn Long
 49. 49. " Sibu Ih| aien may Nguyln Kim Veo fashion if“ K F ‘ ' G . 31 #2: {SM *’ . 2 n -= . . gg. ’ fin; l-H', ;.. .. _ /5 fig 1*‘ «era. uy ban nhan dun Ouan B ‘ Non «nu pnong uhsm
 50. 50. Chung cu’ Wkodn Khu nghi dining cam Ham
 51. 51. Glamor kiol Silowrc-om Mita Door
 52. 52. we -. .a. ..mn part Website Design &Deve1op xu THE TAT vEu Trang mm glan mi, markmlng onlme, nan hang true «uysn du'Uc co! Ia xu mum ysu vs 59 co nhfmg budrc phél trién manh mé. Website chéc chén sé la kenh gidi mléu san phém‘ ceng cu ban hang dec biél quan (rang ma m6: cong ty. donnh ngmep chn 9 mac aau lu zméx ké vs xay dung noi dung. Daysé In can hang (rung bay an pndm, bén hang Ia nai (L: van ua chim soc knacn hang non mm vs hiau qua néu nm: em: cbng ry, aoann ngniap bldt khai mac nét can unh nzlng we no. cuuveu newer vA aims clp Mm wansne asp so mu hm ngutrl Ia ghé mam hon. dam can earn nnan ucn cuc ngay pnux ban nan, lao an mung vb snr ohuyén nghibp. ding cap. Bén canh do. su thong mlnh. sang lao trong thuél ké giac men, {:6 lri can mil chm: néng, us we hvp w, as man va da uép can sé khién nguoi (3 £1 Ia: tren websnta can ban Iau htln, khém phfl, Hm hiéu nhiiu lhbng tun hon. ma
 53. 53. CA PHE ARAVINA - THE ORIGINAL COFFE / an Pnesng Vlncnm cenxsr - Lain 14 - nan 72 Lé Thhrh Ton. P. E!§n Ngre. ouan I. TpHCM Erna! ‘ wiuuavav-na vr man morn 1»RA)D53R1RAE25 Fax, pm Hi «am 4225
 54. 54. 7% ‘Uén Vfinf LDREM IPsuM Is SIMPLY DUMMV TEXT OF THE PRINTING Lnrsni lpsum is sxmpiy dummy text av me priming and Iypesetlihg mausuy. Lovern ipsum has beenlhe inausws smndsid dummy IEXI avsv since me 15005. Lorem lpsum is simply dummy ten of me plimlng and Iwirsedling industry. pg»-_. | I.Hll£l'‘£‘E. ’: .0 | ' » I'. 'V'4.V. i‘il>I1l'! r_ - nan. a. . 13 Ibélluyil | #4 '"L”"" ‘II¢'}.1VIIX“NlII1hlOIl’fl1lr
 55. 55. :0 xiv DUNE YONG CONGTV xlv DU'NG VA PHAT ‘nuén HA rim: - uoosi W 96: NM 61, Thanh Xuah Nam. O. Tham Xuan, TP. PHNOL VIOI Nam Tei: and-35542365 Fnx: a4-4- 35542655 —I— vpao - TPHCM: 24A Phln Diing um ci. iainn Tnnhh, Tp Hb CH Minh M: an - e » 52535905 " ' ‘ ° °' Email‘ heogvsiIe@gnaI| .coIh Fax: ea - a - 62569960 Websilez Imp. //www. |icogi Com vn . ., I. ... ., Vhuntn V A iuxucnsuisn mum mi sI_Iv‘uiIIcInI<: In-an can my ma. on-Inilmnunmeu . ummmumi» mun lllll mu . . . . . . . . . . . "Hm" . ... ..i. ... ... ... ... ... ..i. .m. u. -u--nu. v lAVIWIlI(0(IlhflI unduxizu "ii-'m" HHBAIJYIIM15 vn . ... u.m. ... n.. .., ‘ ".1.. '1‘.7.. ‘.. ‘ ". Z.. “.‘. :1‘. .'-‘ "$33-‘ . m gm ,3‘; IV'v mo _—. ..s. ... .—. .. ms
 56. 56. c6NI: TV 06 PHAN VII VIII THIET KE 9 urtmc VIET _ _, Add" 95 Ky'Con. P. Nguyén Thai ain . ,HCM ' " Prime 03555 55 88! Fax 03 3436 Holhre' 097531396! Msr 0312351795
 57. 57. wanna i: Ar><><Aniu MOVuir. v:‘a Put! ) mm mu GIGIYHIIU cw YNHH sx W Home ch KHANH 252i Ly oninn Théng, P9, ac, Tp. His cu Minn Diéh Ihnai. (us) 3955 33l0 Fax" (081 3955 2432 wensiie: naangcaii<iiaiiii, vn
 58. 58. VELUCIA com: TVTNHH m ov mm TRANG vé NU’ CONS TV TNHH TM uv Ti-icri TRANS VE NU mu Ban cai. Phimixg I4 ouan Tan aiiiii — Tn HCM ET iusi sans new Emsi. ianiiim= .niicia. cnm. iin
 59. 59. LENS MAT nifn mime MAXI coma era Nguyan Du, Phimng ssii nienri, man i. $1“/ -)(| .:, :,LC, ,—. Tp. HB cni Minn Wél Nam T91‘ gen 31 33291342 Fax" in 3) 3323 945! was: iviaxicaior. mm. iin . ,.ii i mi . ‘W (>9 ‘H . ... ... ... ... iua. ... i.. _ | .MHllUIZ: :I«IlI-JIUII z': ;". ::*. z“. ':: ::*: ;*. :,: ;"~': :.L". ::w. ':i: : “" ‘“‘ ' “‘ .1.. . | D‘QHlA— M-. . . ..n. ... ., v ~~- L75-‘.1. 3553*‘ ’ 3 ‘*7 '""'”‘'' . . . . 1 '1 1 '1 Prime Vision - Nanny 329.0004 210,000 d n. .. mi. ICSMM hi a. ..i: rir'"* ciiiimg-pun. fl "»‘ °7v. ‘ . . . . . , . . . , , Afimlilimiiml : ,‘3iZ*: :»'£"M . .i Hi u'i1 Illh 7rJiIYV}viII . ... IAVVHA i. ... nii Asomus -- in . i.. ... ii i». ... i.. .. '0 . .°: .:i* ' -—4 man. sun. mn- / mew . .., W. .. . .. . i. ... ,. . ... , M. ..

Hồ sơ năng lực công ty TNHH Brasol. địa chỉ 157 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 6292 1662. Hotline: 0975 939 939. website: brasol.vn

Views

Total views

708

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

208

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×