§¹i häc Ngo¹i th−¬ng     M«nNgo¹i th−¬ng  90 tiÕt  TrÇn BÝch Ngäc     04.37618056Email: fromngoc@yahoo.com
Më ®Çu m«n häc• §èi t−îng nghiªn cøu: lµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th−¬ng m¹i quèc tÕ cña mét doanh nghiÖp• Cô thÓ:   • ...
Tµi liÖu tham kh¶o• Gi¸o tr×nh: – NgiÖp vô Kinh doanh th−¬ng m¹i quèc tÕ, 2005, TrÇn V¨n Chu – Kü thuËt nghiÖp vô NghiÖp...
Ch−¬ng IC¸c ph−¬ng thøc giao dÞch trong mua b¸n quèc tÕLµ c¸ch thøc c¸c bªn giao dÞch víi nhau trªn thÞtr−êng quèc tÕNéi ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ          Giíi thiÖu chung Ph−¬ng thøc giao dÞch ph¸t triÓn do c¸c nguyªn n...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/   Giao dÞch th«ng th−êng    II/   ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     I / giao dÞch th«ng th−êng      1. Kh¸i niÖm      2. C¸c b−íc gi...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa:   Lµ ph−¬ng...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     2/ C¸c b−íc giao dÞch     2.1...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.1 hái hµng...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.2 ph¸t gi¸...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       2.2/ Ph¸t gi¸         ...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       2.2/ Ph¸t gi¸ a/ Chµo hµng  ...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       2.2/ Ph¸t gi¸ a/ Chµo hµng (Of...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       2.2/ Ph¸t gi¸ b/ §Æt hµng (Ord...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       2.2/ Ph¸t gi¸ c/ Thu håi huû b...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       2.2/ Ph¸t gi¸ c/ §iÒu kiÖn hiÖ...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.3 hoµn gi¸...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.4 chÊp nhË...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.5 x¸c nhËn...
Ch−¬ng I        I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c lo¹i hîp ®ång a/ Hîp ®ång 1 v¨n b¶n ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/   Giao dÞch th«ng th−êng    II/   ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    II / giao dÞch qua trung gian  1.  Kh¸i niÖm  2.  Lý do sö dông trung g...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ kh¸i niÖm • Trung gian th−¬ng m¹i  ...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ2/ Lý do sö dông trung gian• Do c¸c khã k...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ2/ Lý do sö dông trung gian  Cè g¾ng ¸p ...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ3/ −u ®iÓm cña trung gian• Sö dông th«ng ...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ4/ nh−îc ®iÓm cña trung gian• Sù phô thué...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ5/ §iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh trung gian• Lµ...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ6/ ph©n lo¹i trung gian        Vi...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ6/ ph©n lo¹i trung gian6.1/ M«i giíi6.2/ ...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ      6/ Ph©n lo¹i trung gian6.1/ M«...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ      6/ Ph©n lo¹i trung gian6.1/ M«...
Ch−¬ng I          II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ        6/ Ph©n lo¹i trung gia...
Ch−¬ng I          II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ        6/ Ph©n lo¹i trung gia...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gian                    6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−¬ng ...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gian                    6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−¬ng ...
Ch−¬ng I         II / giao dÞch qua trung gian                     6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gian                    6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−¬ng ...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ7/ Hîp ®ång §¹i lýa/ Néi dung  1- C¸c b...
Ch−¬ng I         II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ        7/ Hîp ®ång ®¹i lýb/ Ng...
Ch−¬ng I        II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ8/ C¨n cø lùa chän trung gian  Cã uy tÝ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/   Giao dÞch th«ng th−êng    II/   ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       III / Mua b¸n ®èi l−u  1.  Kh¸i niÖm  2.  C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®è...
Ch−¬ng I         III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa:   Lµ ph−¬ng t...
Ch−¬ng I          III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ        1/ Kh¸i niÖm c/ §Æc ®iÓm  ...
Ch−¬ng I        III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ c¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi  l−u 2.1 Hµng ®...
Ch−¬ng I          III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ   2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.1/ Hµn...
Ch−¬ng I          III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ   2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.2/ Ngh...
Ch−¬ng I         III / Mua b¸n ®èi l−u                2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc ...
Ch−¬ng I         III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.3/ Bu«n b¸...
Ch−¬ng I         III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.4/ NghiÖp ...
Ch−¬ng I         III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.5/ NghiÖp ...
Ch−¬ng I         III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.6/ Giao dÞ...
Ch−¬ng I         III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.7/Mua l¹i ...
Ch−¬ng I        III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång mua b¸n ®èi l−u a/ H×nh thøc:   ...
Ch−¬ng I        III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång mua b¸n ®èi l−u b/ Néi dung: • Da...
Ch−¬ng I        III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 4/ BiÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn  Hîp ®ång a/ ...
Ch−¬ng I            III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  4/ BiÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn Hîp ®ån...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/  Giao dÞch th«ng th−êng    II/ Giao dÞ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     IV / giao dÞch t¸i xuÊt  1.  Kh¸i niÖm  2.  §Æc ®iÓm  3.  C¸c lo¹i...
Ch−¬ng I        IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ kh¸i niÖm • Giao dÞch t¸i xuÊt    Lµ ph...
Ch−¬ng I           IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c lo¹i h×nh t¸i xuÊt    T¸i xuÊ...
Ch−¬ng I        IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ   3/ C¸c lo¹i h×nh t¸i xuÊt 3.1/ T¸i xuÊt ...
Ch−¬ng I            IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3.2/ ChuyÓn khÈu a/ Kh¸i niÖm    ...
Ch−¬ng I           IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ      3/ C¸c lo¹i h×nh t¸i xuÊt 3.2...
Ch−¬ng I        IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 4/ C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc  hiÖn hîp ®ån...
Ch−¬ng I            IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  4/ C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn h...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/   Giao dÞch th«ng th−êng    II/   ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ       V / gia c«ng quèc tÕ  1. Kh¸i niÖm  2. C¸c h×nh thøc gia c«ng quèc tÕ ...
Ch−¬ng I        v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa   Gia c«ng quèc tÕ l...
Ch−¬ng I        v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa (TiÕp)   LuËt...
Ch−¬ng I        v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     1/ Kh¸i niÖm b/ §Æc ®iÓm   –Mang tÝnh ch...
Ch−¬ng I          v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c h×nh thøc gia c«ng quèc tÕ a/ C¨n cø quy...
Ch−¬ng I          v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ a/ H×nh thøc :  ...
Ch−¬ng I         v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ   3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ Néi dung (t...
Ch−¬ng I          v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ   3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ Néi dung ...
Ch−¬ng I            v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ     3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ N...
Ch−¬ng I        v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ Néi dung (tiÕp)...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/      Giao dÞch th«ng th−êng    II/...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ         VI/ ®Êu gi¸ quèc tÕ         (International Auction)    ...
Ch−¬ng I        VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa:  Lµ ph−¬ng thøc b¸n...
Ch−¬ng I        VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm (tiÕp) b/ §Æc ®iÓm   Do ng−êi b¸n...
Ch−¬ng I        VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ c¸c lo¹i h×nh ®Êu gi¸ a/ Theo hµng ho¸ ®−îc ®...
Ch−¬ng I        VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ c¸ch thøc tiÕn hµnh a/ ChuÈn bÞ ®Êu gi¸   ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/    Giao dÞch th«ng th−êng    II/  ...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ        VII/ ®Êu ThÇu quèc tÕ         (International Bidding)     ...
Ch−¬ng I        VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa: §Êu thÇu lµ ho¹t ...
Ch−¬ng I        VII /®Êu thÇu quèc tÕ Ph−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    1/ Kh¸i niÖm (tiÕp)b/ §Æc ®iÓmGiao dÞch ...
Ch−¬ng I        VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu a/ C¨n cø vµo h×nh thø...
Ch−¬ng I        VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  2/ C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu b/ C¨n cø vµo ®èi t...
Ch−¬ng I        VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ  2/ C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu c/ C¨n cø vµo c¸ch ...
Ch−¬ng I        VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸ch thøc tiÕn hµnh B1/ ChuÈn bÞ ®Êu thÇu B2/...
Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ    C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch    I/    Giao dÞch th«ng th−êng    II/  ...
Ch−¬ng I        VIII /mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸Ph−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm Lµ viÖc mua b¸n h...
Ch−¬ng I        VIII /mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸Ph−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c nghiÖp vô mua b¸n t¹i ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phương thức giao dịch

474 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phương thức giao dịch

 1. 1. §¹i häc Ngo¹i th−¬ng M«nNgo¹i th−¬ng 90 tiÕt TrÇn BÝch Ngäc 04.37618056Email: fromngoc@yahoo.com
 2. 2. Më ®Çu m«n häc• §èi t−îng nghiªn cøu: lµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th−¬ng m¹i quèc tÕ cña mét doanh nghiÖp• Cô thÓ: • Lùa chän ph−¬ng thøc giao dÞch, • C¸ch thøc tho¶ thuËn vµ qui ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch, Tæng quan vÒ ch−¬ng tr×nh häcCh−¬ng 1: C¸c ph−¬ng thøc giao dÞch trong MB HH QTCh−¬ng 2: Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕCh−¬ng 3: ChuÈn bÞ giao dÞch, ký kÕt H§ MB HH QTCh−¬ng 4: Thùc hiÖn H§ MB HH QTCh−¬ng 5: ChÝnh s¸ch Ngo¹i th−¬ngCh−¬ng 6: VËn t¶i vµ b¶o hiÓm trong Ngo¹i th−¬ng
 3. 3. Tµi liÖu tham kh¶o• Gi¸o tr×nh: – NgiÖp vô Kinh doanh th−¬ng m¹i quèc tÕ, 2005, TrÇn V¨n Chu – Kü thuËt nghiÖp vô NghiÖp vô Ngo¹i Th−¬ng,2006 (Vò H÷u Töu)• TLTK – Incoterms 2000 – UCP 600 Qui t¾c thèng nhÊt thùc hµnh tÝn dông chøng tõ – C«ng −íc Quèc tÕ vÒ mua b¸n hµng ho¸ 1980 (C¦ Viªn 1980) – LuËt Th−¬ng m¹i ViÖt nam 1997 , 2005 – C¸c v¨n b¶n d−íi luËt
 4. 4. Ch−¬ng IC¸c ph−¬ng thøc giao dÞch trong mua b¸n quèc tÕLµ c¸ch thøc c¸c bªn giao dÞch víi nhau trªn thÞtr−êng quèc tÕNéi dung bao gåm c¸c thñ tôc tiÕn hµnh, ®Þa ®iÓm®iÒu kiÖn giao dÞch, thao t¸c vµ chøng tõ cÇn thiÕttrong quan hÖ giao dÞch 4
 5. 5. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ Giíi thiÖu chung Ph−¬ng thøc giao dÞch ph¸t triÓn do c¸c nguyªn nh©n sau: -Sù ph¸t triÓn cña Lùc l−îng s¶n xuÊt -Sù ph¸t triÓn cña c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i -Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin 5
 6. 6. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VI/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 6
 7. 7. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ I / giao dÞch th«ng th−êng 1. Kh¸i niÖm 2. C¸c b−íc giao dÞch 3. C¸c lo¹i hîp ®ång 7
 8. 8. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa: Lµ ph−¬ng thøc giao dÞch trong ®ã c¸c bªn trùc tiÕp liªn hÖ, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô b/ §Æc ®iÓm DiÔn ra mäi n¬i mäi lóc Kh«ng th«ng qua ng−êi thø ba 8
 9. 9. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.1/ Hái hµng 2.2/ Ph¸t gi¸ Chµo hµng §Æt hµng 2.3/ Hoµn gi¸ 2.4/ ChÊp nhËn 2.5/ X¸c nhËn 9
 10. 10. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.1 hái hµng (Inquiry) • VÒ mÆt ph¸p lý Lêi thØnh cÇu b−íc vµo giao dÞch tõ phÝa ng−êi mua • VÒ mÆt th−¬ng m¹i Ng−êi mua ®Ò nghÞ ng−êi b¸n cung cÊp th«ng tin vÒ gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch • Néi dung cña hái hµng • Tr−êng hîp ¸p dông: – ThÞ tr−êng míi cÇn thu thËp th«ng tin – Kh«ng muèn bÞ rµng buéc 10
 11. 11. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.2 ph¸t gi¸ • VÒ mÆt th−¬ng m¹i Lêi ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång xuÊt ph¸t tõ phÝa ng−êi mua hay b¸n vÒ mét lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô nµo ®ã • VÒ mÆt ph¸p lý Lµ c¬ së cña hîp ®ång nÕu c¸c bªn thõa nhËn • Ph©n lo¹i Ph¸t gi¸ – Chµo hµng – §Æt hµng • Bè côc Ph¸t gi¸ 11
 12. 12. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2.2/ Ph¸t gi¸ 12
 13. 13. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2.2/ Ph¸t gi¸ a/ Chµo hµng XuÊt ph¸t tõ phÝa ng−êi b¸n • Ph©n lo¹i Chµo hµng tù do (Free offer): Kh«ng rµng buéc ng−êi chµo Chµo hµng cè ®Þnh(Firm offer): Rµng buéc ng−êi chµo 13
 14. 14. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2.2/ Ph¸t gi¸ a/ Chµo hµng (Offer) • Ph©n biÖt c¸c lo¹i chµo hµng – C¨n cø vµo tiªu ®Ò – C¨n cø vµo néi dung – C¨n cø vµo thêi h¹n hiÖu lùc – C¨n cø vµo h×nh thøc cña ®¬n chµo 14
 15. 15. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2.2/ Ph¸t gi¸ b/ §Æt hµng (Order) Lêi ®Ò nghÞ ch¾c ch¾n ký kÕt H§ ph¸t ra tõ ng−êi mua • Cã gi¸ trÞ lµ mét ph¸t gi¸ cè ®Þnh • Tr−êng hîp ¸p dông – 2 bªn cã quan hÖ mua b¸n tõ tr−íc 15
 16. 16. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2.2/ Ph¸t gi¸ c/ Thu håi huû bá ph¸t gi¸ Thu håi ph¸t gi¸: • Th«ng b¸o thu håi ph¶i ®−îc gëi ®Õn tr−íc hoÆc cïng lóc víi ph¸t gi¸ Huû bá ph¸t gi¸: • Th«ng b¸o thay ®æi ®Õn tay bªn kia tr−íc khi bªn kia ®−a ra lêi chÊp nhËn 16
 17. 17. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2.2/ Ph¸t gi¸ c/ §iÒu kiÖn hiÖu lùc • Chñ thÓ hîp ph¸p • §èi t−îng mua b¸n hîp ph¸p • Néi dung hîp ph¸p • H×nh thøc hîp ph¸p Ph¸t gi¸ hÕt hiÖu lùc khi: • HÕt thêi h¹n hiÖu lùc • Khi bÞ huû bá hîp ph¸p • Khi cã sù mÆc c¶ • Khi ng−êi ph¸t gi¸ mÊt kh¶ n¨ng 17
 18. 18. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.3 hoµn gi¸ (Counter offer) • VÒ mÆt th−¬ng m¹i Sù mÆc c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch • VÒ mÆt ph¸p lý Huû bá ph¸t gi¸ tr−íc vµ tù m×nh ®−a ra c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch míi • Th−êng ph¶i mÆc c¶ nhiÒu lÇn míi ®i ®Õn tho¶ thuËn 18
 19. 19. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.4 chÊp nhËn (Acceptance) • Kh¸i niÖm Sù chÊp nhËn hoµn toµn c¸c néi dung trong ph¸t gi¸ • VÒ mÆt ph¸p lý Ph¸t gi¸ cè ®Þnh cã hiÖu lùc+ chÊp nhËn cã hiÖu lùc = Hîp ®ång ®−îc ký kÕt • §iÒu kiÖn hiÖu lùc cña chÊp nhËn chµo hµng – ChÊp nhËn toµn bé néi dung cña ®¬n chµo – Do chÝnh ng−êi ®−îc chµo ®−a ra – §−îc göi ®Õn ng−êi chµo hµng – §−îc chuyÓn ®i trong thêi h¹n hiÖu lùc cña ®¬n chµo 19 – H×nh thøc hîp ph¸p
 20. 20. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c b−íc giao dÞch 2.5 x¸c nhËn (Confirmation) • Kh¸i niÖm X¸c nhËn l¹i nh÷ng ®iÒu mµ 2 bªn ®· tho¶ thuËn tr−íc ®ã §ång nghÜa víi Ký H§ • C¸c lo¹i x¸c nhËn: X¸c nhËn b¸n hµng X¸c nhËn mua hµng 20
 21. 21. Ch−¬ng I I / giao dÞch th«ng th−êngPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c lo¹i hîp ®ång a/ Hîp ®ång 1 v¨n b¶n b/ Hîp ®ång nhiÒu v¨n b¶n (§¬n chµo hµng cè ®Þnh/ §Æt hµng + chÊp nhËn 4/ C¸ch thøc giao dÞch Qua th− Qua ®iÖn tho¹i GÆp mÆt trùc tiÕp 21
 22. 22. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VI/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 22
 23. 23. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ II / giao dÞch qua trung gian 1. Kh¸i niÖm 2. Lý do sö dông trung gian 3. ¦u ®iÓm cña Trung gian 4. Nh−îc ®iÓm cña Trung gian 5. §iÒu kiÖn trë thµnh trung gian th−¬ng m¹i 6. Ph©n lo¹i trung gian 7. C¨n cø lùa chän trung gian 23
 24. 24. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ kh¸i niÖm • Trung gian th−¬ng m¹i Lµ th−¬ng nh©n thùc hiÖn toµn bé hay mét phÇn c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i cho mét hay mét sè th−¬ng nh©n kh¸c theo sù uû th¸c • Giao dÞch qua trung gian Lµ ph−¬ng thøc giao dÞch trong ®ã 1 hoÆc 2 bªn th«ng qua ng−êi thø 3 ký kÕt hîp ®ång 24
 25. 25. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ2/ Lý do sö dông trung gian• Do c¸c khã kh¨n vÒ t×nh h×nh thÞ tr−êng – Trung gian lµ cÇu nèi vÒ th«ng tin – Trung gian th«ng th¹o c¸c tËp qu¸n cña thÞ tr−êng – Trung gian cã quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh trªn thÞ tr−êng• Do c¸c khã kh¨n vÒ luËt ph¸p – Sö dông t− c¸ch ph¸p lý cña trung gian• Do tËp qu¸n mét sè thÞ tr−êng qui ®Þnh 25
 26. 26. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ2/ Lý do sö dông trung gian Cè g¾ng ¸p dông giao dÞch trùc tiÕp trõ mét sè tr−êng hîp sau: – Khi tËp qu¸n thÞ tr−êng ®ßi hái – Ph¸p luËt, quan hÖ ngo¹i giao qui ®Þnh – Tham nhËp thÞ tr−êng míi, s¶n phÈm míi – MÆt hµng ®ßi hái sù ch¨m sãc ®Æc biÖt – Hµng quÝ hiÕm, m¸y mãc thiÕt bÞ khã mua 26
 27. 27. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ3/ −u ®iÓm cña trung gian• Sö dông th«ng tin cña trung gian tr¸nh bít rñi ro• TËn dông c¬ së vËt chÊt cña trung gian, gi¶m chi phÝ ®Çu t−• Sö dông c¸c dÞch vô cña trung gian (b¶o hµnh , söa ch÷a)• VËn t¶i tËp trung gi¶m chi phÝ• Kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n 27
 28. 28. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ4/ nh−îc ®iÓm cña trung gian• Sù phô thuéc vµo trung gian – Doanh lîi bÞ chia sÎ cho trung gian – Trung gian hay cã yªu s¸ch ®èi víi nhµ kinh doanh• BÞ ®äng vèn – Hµng tiªu thô chËm, §Æc biÖt khi trung gian ho¹t ®éng cho nhiÒu chñ hµng – Th−êng bÞ c¸c trung gian chiÕm dông vèn 28
 29. 29. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ5/ §iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh trung gian• Lµ th−¬ng nh©n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt• Ho¹t ®éng trong ngµnh nghÒ ®¨ng ký• Cã trô së• Cã vèn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nguån vèn cña m×nh• §−îc dïng danh nghÜa cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh 29
 30. 30. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ6/ ph©n lo¹i trung gian ViÖt Nam ThÕ giíi (1) Uû th¸c, NhËn uû th¸c XK,NK (1)M«i giíi hµng ho¸ (2) §¹i lý (2) §¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi (3) Nhµ ph©n phèi n−íc ngoµi (4)Nh−îng quyÒn (1) §¹i diÖn cho th−¬ng nh©n -§141 th−¬ng m¹i (2) M«i giíi th−¬ng m¹i-§150(3) Uû th¸c mua b¸n hµng ho¸ -§155 (4) §¹i lý th−¬ng m¹i-§166 30
 31. 31. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ6/ ph©n lo¹i trung gian6.1/ M«i giíi6.2/ §¹i lý6.3/ C¸c h×nh thøc trung gian kh¸c 31
 32. 32. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6/ Ph©n lo¹i trung gian6.1/ M«i giíia/ Kh¸i niÖm: Lµ trung gian chuyªn xóc tiÕn viÖc giao dÞch ký kÕt hîp ®ång§iÒu 150 LuËt Th−¬ng m¹i 2005 Trung gian cho c¸c bªn mua b¸n…, cung øng dÞch vô trong ®µm ph¸n, giao kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸LÜnh vùc ho¹t ®éng: Mua b¸n n«ng s¶n kho¸n s¶n, thuª tµu, mua b¶o hiÓm 32
 33. 33. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6/ Ph©n lo¹i trung gian6.1/ M«i giíib/ §Æc ®iÓm: Kh«ng ®øng tªn trªn hîp ®ång Kh«ng ®¹i diÖn quyÒn lîi bªn nµo Quan hÖ uû nhiÖm tõng lÇn Cã quyÒn nhËn thï lao cña c¶ 2 bªn Kh«ng tham gia thùc hiÖn hîp ®ång 33
 34. 34. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6/ Ph©n lo¹i trung gian6.1/ M«i giíic/ NghÜa vô cña c¸c bªn:Bªn m«i giíi B¶o qu¶n mÉu hµng, tµi liÖu vµ hoµn tr¶ sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc Kh«ng tiÕt lé th«ng tin ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t− c¸ch ph¸p lý cña bªn ®−îc m«i giíi, ko chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä Kh«ng tham gia thùc hiÖn hîp ®ång, trõ khi cã uû quyÒnBªn ®−îc m«i giíi Cung cÊp th«ng tin tµi liÖu cã liªn quan Tr¶ thï lao vµ c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c cho bªn m«i giíi 34
 35. 35. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6/ Ph©n lo¹i trung gian6.2/ ®¹i lýa/ Kh¸i niÖm: Lµ th−¬ng nh©n tiÕn hµnh tiÕn hµnh 1 hay nhiÒu hµnh vi theo sù uû th¸c cña ng−êi uû th¸c trªn c¬ së hîp ®ång ®¹i lýLuËt Th−¬ng m¹i 2005 Bªn ®¹i lý nh©n danh chÝnh m×nh mua, b¸n hµng ho¸ cho bªn giao ®¹i lý hoÆc cung øng dÞch vô cña bªn giao ®¹i lý cho kh¸ch hµng §¹i lý lµ ng−êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cho ng−êi uû th¸c Bªn giao ®¹i lý giao hµng ho¸/tiÒn mua hµng cho bªn ®¹i lý Bªn ®¹i lý nhËn tiÒn/hµng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®−îc giao 35
 36. 36. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gian 6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6.2/ §¹i lýb/ §Æc ®iÓm: §¹i lý M«i giíi ChØ ®¹i diÖn cho 1 bªn Cã thÓ ho¹t ®éng cho c¶ 2 bªn ko ®¹i diÖn cho bªn nµoCã tham gia ký hîp ®ång Kh«ng tham gia ký H§Cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Ko cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång H§Hîp ®ång ®¹i lý lµ dµi h¹n Hîp ®ång m«i giíi theo uû nhiÖm tõng lÇn 36
 37. 37. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gian 6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6.2/ §¹i lýc/ Ph©n lo¹i ®¹i lýC¨n cø vµo quan hÖ víi ng−êi uû th¸c (3) §¹i lý thô uû (Mandatory) §¹i lý hoa hång (Comission Agnet) §¹i lý kinh tiªu (Merchant Agent)C¨n cø chøc n¨ng cña ®¹i lý (3) §¹i lý toµn quyÒn (Universal agent) §¹i lý ®Æc biÖt (Special agent) Tæng ®¹i lý (General agent) 37
 38. 38. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gian 6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6.2/ §¹i lýc/ Ph©n lo¹i ®¹i lý (tiÕp)C¨n cø vµo ph¹m vi quyÒn h¹n cña ®¹i lý (3) §¹i lý th«ng th−êng §¹i lý ®éc quyÒn (Exclusive Agent ) §¹i lý b¸n ®éc quyÒn (Semi- Exclusive)C¨n cø ho¹t ®éng cña ®¹i lý §¹i lý xuÊt khÈu §¹i lý nhËp khÈu §¹i lý thuª tµu §¹i lý giao nhËn vËn t¶i §¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan … 38
 39. 39. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gian 6/ Ph©n lo¹i trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 6.2/ §¹i lýc/ Ph©n lo¹i ®¹i lý (tiÕp)Mét sè ®¹i lý ®Æc biÖt kh¸c (3) Factor §¹i lý gëi b¸n (Consignee) §¹i lý ®¶m b¶o thanh to¸n (Del credere agent)Theo LuËt Th−¬ng m¹i 2005 (3) §¹i lý Bao tiªu §¹i lý ®éc quyÒn Tæng ®¹i lý C¸c lo¹i kh¸c 39
 40. 40. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ7/ Hîp ®ång §¹i lýa/ Néi dung 1- C¸c bªn trong hîp ®ång 2- QuyÒn cña ®¹i lý 3- §èi t−îng cña H§ 4- Ph¹m vi ho¹t ®éng cña ®¹i lý 5- Gi¸ c¶ hµng ho¸ (tèi ®a, tèi thiÓu) 6- TiÒn thï lao vµ chi phÝ 7- Thêi h¹n hiÖu lùc cña ®¹i lý 8- ThÓ thøc huû bá, kÐo dµi 9- QuyÒn vµ nghi· vô cña c¸c bªn 40
 41. 41. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 7/ Hîp ®ång ®¹i lýb/ NghÜa vô cña c¸c bªn (LuËt TM 2005):Bªn giao ®¹i lý Ên ®Þnh gi¸ mua gi¸ b¸n hµng ho¸, Gi¸ giao ®¹i lý nÕu hîp ®ång kh«ng qui ®Þnh kh¸c Yªu cÇu bªn ®¹i lý thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña bªn giao ®¹i lý Cung cÊp th«ng tin, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng hµng ho¸ Thanh to¸n thï lao ®¹i lýBªn ®¹i lý Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc ®−îc giao Thanh to¸n tiÒn hµng cho bªn giao ®¹i lý §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c 41
 42. 42. Ch−¬ng I II / giao dÞch qua trung gianPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ8/ C¨n cø lùa chän trung gian Cã uy tÝn vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cao Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o C¬ së vËt chÊt: LÜnh vùc kinh doanh phï hîp NhiÖt t×nh hîp t¸c Cã t− c¸ch ph¸p nh©n 42
 43. 43. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VI/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 43
 44. 44. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ III / Mua b¸n ®èi l−u 1. Kh¸i niÖm 2. C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u 3. Hîp ®ång mua b¸n ®èi l−u 4. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång 44
 45. 45. Ch−¬ng I III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa: Lµ ph−¬ng thøc giao dÞch trao ®æi hµng ho¸, trong ®ã xuÊt khÈu kÕt hîp víi nhËp khÈu mét l−îng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng, th−êng lµ kh«ng dïng tiÒn ®Ó thanh to¸n b/ Lý do ra ®êi Tr¸nh sù qu¶n lý ngo¹i hèi chÆt chÏ cña mét sè quèc gia. Tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu ngo¹i tÖ cho nhËp khÈu ë mét sè n−íc ph¸t triÓn Tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu NVL cho s¶n xuÊt ë mét sè quèc gia. 45
 46. 46. Ch−¬ng I III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm c/ §Æc ®iÓm Ng−êi nhËp khÈu lµ ng−êi xuÊt khÈu Hµng ho¸ trong ph−¬ng thøc nµy quan t©m ®Õn gi¸ trÞ sö dông §ång tiÒn ®ãng vai trß tÝnh gi¸ Ph¶i cã sù c©n b»ng d/ C¸c yªu cÇu c©n b»ng: – C©n b»ng vÒ tæng trÞ gi¸ hµng ho¸ – C©n b»ng vÒ gi¸ c¶ – C©n b»ng vÒ trÞ gi¸ hµng giao – C©n b»ng vÒ ®iÒu kiÖn giao hµng 46
 47. 47. Ch−¬ng I III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ c¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u 2.1 Hµng ®æi hµng 2.2 NghiÖp vô bï trõ 2.3 NghiÖp vô mua b¸n h×nh b×nh hµnh 2.4 NghiÖp vô mua ®èi l−u 2.5 NgiÖp vô chuyÓn nî 2.6 NghiÖp vô båi hoµn 2.7 NghiÖp vô mua l¹i SP 47
 48. 48. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.1/ Hµng ®æi hµng (Barter)Kh¸i niÖm: Hai bªn trùc tiÕp trao ®æi hµng ho¸ víi gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng, viÖc giao hµng diÔn ra hÇu nh− ®ång thêiPh©n lo¹iHµng ®æi hµng cæ ®iÓn: – §ång tiÒn kh«ng ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n – ChØ cã 2 bªn tham giaHµng ®æi hµng hiÖn ®¹i: – Dïng tiÒn thanh to¸n mét phÇn tiÒn hµng – Thu hót nhiÒu bªn tham gia 48
 49. 49. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.2/ NghiÖp vô bï trõ (Compensation)a/ Kh¸i niÖm: Hai bªn trao ®æi víi nhau nhiÒu mÆt hµng trong mét thêi gian dµi, hÕt thêi h¹n nhÊt ®Þnh míi tÝnh to¸n bï trõ trÞ gi¸ hµng giao víi trÞ gi¸ hµng nhËnb/ §Æc ®iÓm – Hîp ®ång ®−îc ký trong mét thêi gian dµi – §Þnh kú ®èi chiÕu sæ s¸ch – Sè d− ®−îc dïng ®Ó chi tiªu theo yªu cÇu cña bªn chñ nî t¹i n−íc bÞ nî 49
 50. 50. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−u 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2.2/ NghiÖp vô bï trõc/ Ph©n lo¹iTheo thêi h¹n giao hµng: – Bï trõ tr−íc (Pre-Compensation) – Bï trõ song hµnh (Parallel- Compensation) – Bï trõ theo thùc nghÜa cña nãTheo sù c©n b»ng gi÷a trÞ gi¸ hµng giao vµ nhËn – Bï trõ toµn phÇn (Full compensation linked purchase) – Bï trõ mét phÇn (Partial Compensation) – Bï trõ b»ng tµi kho¶n b¶o chøng (Escrow 50 account)
 51. 51. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.3/ Bu«n b¸n cã thanh to¸n h×nh b×nh hµnh (Clearing)a/ Kh¸i niÖm: Hai bªn tho¶ thuËn chØ ®Þnh ng©n hµng thanh to¸n. Ng©n hµng nµy më mét tµi kho¶n theo dâi vµ ®Õn kú h¹n sÏ thanh quyÕt to¸n. Bªn bÞ nî sÏ ph¶i thanh to¸n kho¶n nî béi chib/ Ph©n lo¹i – B×nh hµnh c«ng céng (Public Clearing) – B×nh hµnh t− nh©n (Private Clearing) 51
 52. 52. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.4/ NghiÖp vô mua ®èi l−u (Counter Purchase)a/ Kh¸i niÖm: Mét bªn b¸n thiÕt bÞ cho bªn kia vµ cam kÕt sÏ mua s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ biÕn, b¸n thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu ®Ó ®æi l¹i.b/ §Æc ®iÓm – C¶ 2 th−¬ng vô ®Òu ®−îc thanh to¸n b»ng tiÒn – TrÞ gi¸ hµng ho¸ trao ®æi cã thÓ kh«ng t−¬ng ®−¬ng – Cã thÓ thu hót nhiÒu bªn tham gia 52
 53. 53. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.5/ NghiÖp vô chuyÓn nî (Switch)Kh¸i niÖm: Mét bªn nhËn hµng chuyÓn kho¶n nî vÒ tiÒn hµng cho mét bªn thø 3 ®Ó bªn nµy giao hµng tr¶ nî. ¸p dông khi hµng ®èi l−u kh«ng thuéc lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh 53
 54. 54. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.6/ Giao dÞch båi hoµn (Offset)Kh¸i niÖm: §æi hµng ho¸ lÊy c¸c dÞch vô vµ −u huÖ.Hµng ho¸: ThiÕt bÞ kü thuËt qu©n sù ®¾t tiÒn Chi tiÕt, côm chi tiÕt trong hîp t¸c c«ng nghiÖp¦u huÖ ¦u ®·i trong ®Çu t− vµ gióp b¸n s¶n phÈm 54
 55. 55. Ch−¬ng I III / Mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c lo¹i h×nh mua b¸n ®èi l−u2.7/Mua l¹i s¶n phÈm(Buy-backs)Kh¸i niÖm: Bªn cung cÊp thiÕt bÞ toµn bé, S¸ng chÕ, bÝ quyÕt kÜ thuËt (Know-how) cho ®èi t¸c, ®ång thêi cam kÕt mua l¹i nh÷ng s¶n phÈm do thiÕt bÞ, s¸ng chÕ, bÝ quyÕt ®ã t¹o ra. 55
 56. 56. Ch−¬ng I III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång mua b¸n ®èi l−u a/ H×nh thøc: Cã nhiÒu c¸ch: Ký 1 H§ víi 2 danh môc hµng ho¸: NhËp khÈu vµ hµng xuÊt khÈu KÝ 2 Hîp ®ång, mçi H§ cã 1 danh môc hµng ho¸ Ký v¨n b¶n quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung (MOU, Frame Agreement) 56
 57. 57. Ch−¬ng I III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång mua b¸n ®èi l−u b/ Néi dung: • Danh môc hµng ho¸ giao vµ nhËn • Sè l−îng vµ trÞ gi¸ hµng (NÕu cã) • Gi¸ vµ c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ • §iÒu kiÖn giao hµng • §iÒu kiÖn thanh to¸n (nÕu cã) • KhiÕu n¹i hoÆc ®ßi båi th−êng 57
 58. 58. Ch−¬ng I III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 4/ BiÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn Hîp ®ång a/ Th− tÝn dông ®èi øng (Reciprocal L/C): L/C do ng−êi nhËp khÈu më chØ cã gi¸ trÞ hiÖu lùckhi ng−êi xuÊt khÈu më mét L/C t−¬ng øng L/C ban ®Çu ghi: “L/C nµy chØ cã hiÖu lùc khi ng−êi h−ëng lîi më l¹i 1 L/C ®èi øng víi nã cho ng−êi më L/C nµy ®−îc h−ëng” L/C §èi øng ghi: “L/C nµy ®èi øng víi L/C sè… ngµy… më t¹i ng©n hµng… 58
 59. 59. Ch−¬ng I III / mua b¸n ®èi l−uPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 4/ BiÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn Hîp ®ång b/ Dïng tµi kho¶n ®Æc biÖt ë Ng©n hµng ®Ó theo dâi: NÕu cßn sè d−: Tr¶ tiÒn, giao hµng thªm, kÕt chuyÓn sang kú sau c/ Dïng ng−êi thø 3 khèng chÕ chøng tõ nhËn hµng Th−êng lµ ng©n hµng d/ Ph¹t do giao hµng thiÕu/ chËm giao 59
 60. 60. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VI/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 60
 61. 61. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ IV / giao dÞch t¸i xuÊt 1. Kh¸i niÖm 2. §Æc ®iÓm 3. C¸c lo¹i h×nh t¸i xuÊt 4. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång 61
 62. 62. Ch−¬ng I IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ kh¸i niÖm • Giao dÞch t¸i xuÊt Lµ ph−¬ng thøc giao dÞch mµ hµng ho¸ ®−îc nhËp khÈu kh«ng nh»m tiªu dïng trong n−íc mµ ®Ó xuÊt khÈu ra n−íc kh¸c mµ kh«ng qua chÕ biÕn trong n−íc 2/ §Æc ®iÓm Nh»m môc ®Ých lîi nhuËn Hµng ho¸ ¦u ®·i vÒ thuÕ vµ thñ tôc h¶i quan Th−êng cã 3 bªn tham gia 62
 63. 63. Ch−¬ng I IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c lo¹i h×nh t¸i xuÊt T¸i xuÊt ChuyÓn khÈu A A B C B C A: N−íc chuyÓn khÈu, t¸i xuÊt B: N−íc xuÊt khÈu C: N−íc nh©p khÈu Dßng tiÒn Dßng Hµng 63
 64. 64. Ch−¬ng I IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c lo¹i h×nh t¸i xuÊt 3.1/ T¸i xuÊt a/ Kh¸i niÖm: Hµng nhËp vµo trong n−íc vµ xuÊt ®i, kh«ng th«ng qua chÕ biÕn b/ §Æc ®iÓm Thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan th«ng quan t¹m nhËp vµ XK Chi phÝ l−u th«ng cao 64
 65. 65. Ch−¬ng I IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3.2/ ChuyÓn khÈu a/ Kh¸i niÖm A Hµng ho¸ tõ n−íc xuÊt khÈu sang n−íc nhËp B C khÈu mµ ko lµm thñ tôc H¶i quan XNK ë A: N−íc chuyÓn khÈu, t¸i xuÊt B: N−íc xuÊt khÈu C: N−íc nh©p khÈu n−íc chuyÓn khÈu Dßng tiÒn Dßng Hµng 65
 66. 66. Ch−¬ng I IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c lo¹i h×nh t¸i xuÊt 3.2/ ChuyÓn khÈu a/ §Æc ®iÓm: Hµng ho¸ Kh«ng lµm thñ tôc h¶i quan ë n−íc chuyÓn khÈu: – Kh«ng ®i qua n−íc chuyÓn khÈu mµ ®i th¼ng – Qua n−íc chuyÓn khÈu råi ®i ngay ko lµm thñ tôc g× c¶ – NhËp vµo kho ngo¹i quan n−íc chuyÓn khÈu råi l¹i xuÊt ®i TiÒn hµng: §i tõ ng−êi NK CK XK 66
 67. 67. Ch−¬ng I IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 4/ C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång a/ Dïng L/C gi¸p l−ng (Back toBack L/C) Kh¸i niÖm Lo¹i L/C ®−îc më dùa trªn 1 L/C kh¸c – Bªn NK më 1 L/C cho bªn TX h−ëng (Primary L/C) – Bªn TX thÕ chÊp L/C nµy ®Ó më 1 L/C gi¸p l−ng cho bªn XK h−ëng lîi – Néi dung cña 2 L/C gièng hÖt nhau chØ kh¸c vÒ sè tiÒn vµ thêi h¹n thanh to¸n 67
 68. 68. Ch−¬ng I IV / giao dÞch t¸i xuÊtPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 4/ C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång b/ Ph¹t chËm /kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång: c/ §Æt cäc 68
 69. 69. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VI/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 69
 70. 70. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ V / gia c«ng quèc tÕ 1. Kh¸i niÖm 2. C¸c h×nh thøc gia c«ng quèc tÕ 3. Néi dung hîp ®ång gia c«ng 70
 71. 71. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa Gia c«ng quèc tÕ lµ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong ®ã: Bªn ®Æt gia c«ng giao nguyªn vËt liÖu vµ/hoÆc tµi liÖu kü thuËt cho bªn nhËn gia c«ng Bªn nhËn gia c«ng tæ chøc s¶n xuÊt, giao l¹i s¶n phÈm vµ nhËn phÝ gia c«ng 71
 72. 72. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa (TiÕp) LuËt th−¬ng m¹i §iÒu 178 NghÞ ®Þnh 12/2006/N§-CP Th−¬ng nh©n ViÖt nam thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®−îc phÐp nhËn gia c«ng vµ ®Æt gia c«ng t¹i n−íc ngoµi 72
 73. 73. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm b/ §Æc ®iÓm –Mang tÝnh chÊt quèc tÕ –QuyÒn së h÷u kh«ng thay ®æi –Ho¹t ®éng XuÊt khÈu g¾n liÒn ho¹t ®éng s¶n xuÊt –§−îc h−ëng c¸c −u ®·i trong XNK 73
 74. 74. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/C¸c h×nh thøc gia c«ng quèc tÕ a/ C¨n cø quyÒn së h÷u nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh gia c«ng: – Giao nguyªn vËt liÖu thu thµnh phÈm – Mua ®øt b¸n ®o¹n b/ C¨n cø gi¸ c¶ gia c«ng: – Thùc thanh thùc chi: – Kho¸n: c/ C¨n cø sè bªn tham gia gia c«ng: – Th«ng th−êng chØ cã 2 bªn: – ChuyÓn tiÕp: 74
 75. 75. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ a/ H×nh thøc : – LËp thµnh v¨n b¶n b/ Néi dung (9) – Tªn vµ ®Þa chØ c¸c bªn – VÒ thµnh phÈm: – Nh·n hiÖu vµ tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ – VÒ nguyªn phô liÖu: – VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ: – VÒ gi¸ c¶ gia c«ng – VÒ nghiÖm thu: – VÒ thanh to¸n: – VÒ giao hµng – VÒ thanh lý Hîp ®ång 75 – C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn H§
 76. 76. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ Néi dung (tiÕp) VÒ nguyªn phô liÖu: – Danh môc, – Sè l−îng, – Qui c¸ch – TrÞ gi¸, (ph©n biÖt trong n−íc vµ NK) – §Þnh møc sö dông, tiªu hao, tû lÖ hao hôt • NVL chÝnh : NVL chñ yÕu t¹o nªn thµnh phÈm; th−êng do bªn ®Æt gia c«ng cung cÊp • NVL phô: Bæ sung, hoµn chØnh thµnh phÈm, th−êng do bªn nhËn gia c«ng cung cÊp Bªn nhËn gia c«ng ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña ®Þnh møc 76
 77. 77. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ Néi dung (tiÕp) VÒ gi¸ c¶ gia c«ng • Cã thÓ tr¶ b»ng tiÒn hoÆc s¶n phÈm • X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè t¹o thµnh gi¸ nh− thï lao gia c«ng, chi phÝ Nguyªn phô liÖu, c¸c chi phÝ ph¶i øng tr−íc: – CMT bªn nhËn gia c«ng c¾t, chÕ t¹o chØnh trang sp – CMP c¾t chÕ t¹o vµ ®ãng gãi – CMTQ Q lµ h¹n ng¹ch – CMTthQ chØ+ h¹n ng¹ch 77
 78. 78. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ Néi dung (tiÕp) VÒ thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng nhê thu: – Mua ®øt b¸n ®o¹n: D/P – NhËn nguyªn vËt liÖu/ giao thµnh phÈm: D/A Thanh to¸n b»ng L/C ®èi øng – Mua ®øt b¸n ®o¹n: • Bªn nhËn gia c«ng më L/C tr¶ ngay tr¶ tiÒn NVL • Bªn ®Æt gia c«ng më L/C tr¶ ngay tr¶ tiÒn Thµnh phÈm – NhËn nguyªn vËt liÖu/ giao thµnh phÈm: • Bªn nhËn gia c«ng më L/C tr¶ chËm tr¶ tiÒn NVL • §Õn khi tr¶ tiÒn thµnh ph¶m sÏ bï trõ sau 78
 79. 79. Ch−¬ng I v / giac«ng quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ b/ Néi dung (tiÕp) VÒ thanh lý Hîp ®ång – BiÖn ph¸p xö lý phÕ liÖu, phÕ th¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ sau khi thanh lý H§ – Thêi h¹n hiÖu lùc cña H§ C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn H§ – Ph¹t – B¶o l·nh cho ng−êi nhËn gia c«ng nhËn NVL – L/C dù phßng: Ng©n hµng ®¶m b¶o hoµn tr¶ tiÒn cho ng−êi më L/C – L/C ®èi øng 79
 80. 80. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VI/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 80
 81. 81. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ VI/ ®Êu gi¸ quèc tÕ (International Auction) 1. Kh¸i niÖm 2. C¸c lo¹i h×nh ®Êu gi¸ 3. C¸ch thøc tiÕn hµnh ®Êu gi¸ 81
 82. 82. Ch−¬ng I VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa: Lµ ph−¬ng thøc b¸n hµng ®Æc biÖt ®−îc tæ chøc c«ng khai t¹i ®Þa ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn qui ®Þnh tr−íc. Ng−êi mua sÏ ®Õn xem hµng tr−íc vµ tù do c¹nh tranh gi¸ c¶. Hµng ho¸ ®−îc b¸n cho ng−êi tr¶ gi¸ cao nhÊt LuËt Th−¬ng m¹i 2005 (§iÒu 185) Ng−êi b¸n… tæ chøc ®Êu gi¸… b¸n hµng ho¸ c«ng khai ®Ó chän ng−êi mua tr¶ gi¸ cao nhÊt 82
 83. 83. Ch−¬ng I VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm (tiÕp) b/ §Æc ®iÓm Do ng−êi b¸n tæ chøc c«ng khai Ng−êi mua xem hµng tr−íc C¹nh tranh mua Hµng ho¸ c/ Chó ý: Møc gi¸ cao h¬n gi¸ quèc tÕ cña hµng ho¸ ®ã Ng−êi mua cã thÓ liªn kÕt ®Ó gh×m gi¸ hµng 83
 84. 84. Ch−¬ng I VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ c¸c lo¹i h×nh ®Êu gi¸ a/ Theo hµng ho¸ ®−îc ®Êu gi¸ §Êu gi¸ th−¬ng m¹i §Êu gi¸ phi th−¬ng m¹i b/ Theo c¸ch thøc tr¶ gi¸: Tr¶ gi¸ t¨ng dÇn Tr¶ gi¸ gi¶m dÇn Tr¶ gi¸ kÝn 84
 85. 85. Ch−¬ng I VI /®Êu gi¸ quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ c¸ch thøc tiÕn hµnh a/ ChuÈn bÞ ®Êu gi¸ ChuÈn bÞ hµng ho¸ X©y dùng thÓ lÖ ®Êu gi¸ Th«ng b¸o ®Êu gi¸ b/ Cho xem hµng ho¸ Xem toµn bé hoÆc xem hµng mÉu Ng−êi mua kh«ng xem mÊt quyÒn khiÕu n¹i vÒ chÊt l−îng hµng ho¸ c/ TiÕn hµnh ®Êu gi¸ d/ Ký kÕt hîp ®ång 85
 86. 86. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VI/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 86
 87. 87. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ VII/ ®Êu ThÇu quèc tÕ (International Bidding) 1. Kh¸i niÖm 2. C¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu 3. C¸ch thøc tiÕn hµnh ®Êu thÇu 87
 88. 88. Ch−¬ng I VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm a/ §Þnh nghÜa: §Êu thÇu lµ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã: Bªn dù thÇu c¹nh tranh víi nhau trong viÖc cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô theo yªu cÇu do bªn mêi thÇu ®−a ra. Bªn mêi thÇu sÏ ký kÕt hîp ®ång víi ng−êi nµo ®¸p øng tèt nhÊt c¸c ®iÒu kiÖn cña m×nh §Êu thÇu quèc tÕ lµ nh÷ng cuéc ®Êu thÇu mµ c¸c bªn tham gia cã quèc tÞch kh¸c nhau 88
 89. 89. Ch−¬ng I VII /®Êu thÇu quèc tÕ Ph−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm (tiÕp)b/ §Æc ®iÓmGiao dÞch ®Æc biÖt: ThÓ lÖ dÊu thÇu ®−îc qui ®Þnh tr−íc trong hå s¬ mêi thÇu Tr×nh tù giao dÞch ®−îc qui ®Þnh tr−íc Th−êng cã nhiÒu bªn tham gia (kü s− t− vÊn, bªn cÊp vèn)Hµng ho¸ Cã gi¸ trÞ cao, khèi l−îng lín, qui c¸ch phÈm chÊt phøc t¹p, bao gåm c¶ hµng ho¸ v« h×nh vµ h÷u h×nhC¹nh tranh b¸n, chÞu rµng buéc cña c¸c ®iÒu kiÖn vay vµ sö dông vèn 89
 90. 90. Ch−¬ng I VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu a/ C¨n cø vµo h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu §Êu thÇu më réng Kh«ng h¹n chÕ sè l−îng nhµ thÇu tham gia §Êu thÇu h¹n chÕ ChØ nh÷ng nhµ thÇu ®¹t tiªu chuÈn míi ®−îc tham dù ChØ ®Þnh thÇu Chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®Ó th−¬ng th¶o 90
 91. 91. Ch−¬ng I VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu b/ C¨n cø vµo ®èi t−îng ®Êu thÇu §Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸: Mua s¾m hµng tiªu dïng, thiÕt bÞ lÎ, cã thÓ kÌm theo c¸c dÞch vô §Êu thÇu x©y dùng c«ng tr×nh §èi t−îng lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng §Êu thÇu cung cÊp dÞch vô t− vÊn Sö dông khi dù ¸n, dÞch vô ®−îc tÝnh riªng biÖt khái c«ng tr×nh §Êu thÇu dù ¸n Lùa chän ®èi t¸c tham gia dù ¸n 91
 92. 92. Ch−¬ng I VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 2/ C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu c/ C¨n cø vµo c¸ch thøc tæ chøc §Êu thÇu mét giai ®o¹n Mét tói hå s¬ Ng−êi dù thÇu nép c¶ ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ ®Ò xuÊt kü thuËt trong cïng mét phong b× Hai tói hå s¬ Ng−êi dù thÇu nép ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ ®Ò xuÊt kü thuËt trong 2 phong b× §Êu thÇu hai giai ®o¹n Giai ®o¹n 1: Nép ®Ò xuÊt kü thuËt s¬ bé vµ cïng bªn mêi thÇu thèng nhÊt ph−¬ng ¸n kü thuËt Giai ®o¹n 2: Nép ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ kü thuËt 92 hoµn chØnh cho ph−¬ng ¸n kü thuËt ®· lùa chän
 93. 93. Ch−¬ng I VII /®Êu thÇu quèc tÕPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸ch thøc tiÕn hµnh B1/ ChuÈn bÞ ®Êu thÇu B2/ S¬ tuyÓn nhµ thÇu nhµ thÇu B3/ Thu nhËn ®¬n chµo B4/ §¸nh gi¸ vµ lùa chän nhµ thÇu B5/ C«ng bè kÕt qu¶, ký kÕt hîp ®ång 93
 94. 94. Ch−¬ng IPh−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ C¸c Ph−¬ng thøc giao dÞch I/ Giao dÞch th«ng th−êng II/ Giao dÞch qua trung gian III Mua b¸n ®èi l−u IV/ Giao dÞch t¸i xuÊt V/ Gia c«ng quèc tÕ VI/ §Êu gi¸ quèc tÕ VII/ §Êu thÇu quèc tÕ VII/ Mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸ IX/ Mua b¸n t¹i triÓn l·m quèc tÕ 94
 95. 95. Ch−¬ng I VIII /mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸Ph−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 1/ Kh¸i niÖm Lµ viÖc mua b¸n hµng ho¸ qua c¸c trung gian m«i giíi do SGD chØ ®Þnh theo c¸c qui ®Þnh cña SGD 2/ §Æc ®iÓm Theo c¸c qui ®Þnh cña SGD Mua b¸n khèi l−îng lín Mua b¸n khèng 95
 96. 96. Ch−¬ng I VIII /mua b¸n t¹i së giao dÞch hµng ho¸Ph−¬ng Thøc Giao DÞch Quèc tÕ 3/ C¸c nghiÖp vô mua b¸n t¹i sgd 3.1 Giao dÞch ngay 3.2 Giao dÞch kú h¹n 3.3 NghiÖp vô tù b¶o hiÓm 96

×