Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hồ sơ quản trị thương hiệu trường Hoàng Diệu Victoria School

1,384 views

Published on

AzlogoBrand là thương hiệu hàng đầu với 6 năm kinh nghiệm sáng tạo và xây dựng thương hiệu. Chúng tôi đã tạo dựng thành công cho hàng trăm khách hàng khắp nơi trên toàn Việt Nam.

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG A.I.O
Văn phòng: Tầng 5, tòa nhà TAD - 255 Hoàng Văn Thái, Hà Nội
Tel: 04 6293 6517 - Hotline: 094 602 6517
Online Yahoo: gocnhin_cuocsong - Online Skype: vietlogo
Email: thietkelogo@azlogo.net - Website: www.azlogo.net - www.azlogo.vn

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hồ sơ quản trị thương hiệu trường Hoàng Diệu Victoria School

 1. 1. CAÅM NANG THÖÔNG HIEÄUHOAØNG DIEÄU VICTORIA SCHOOL HOAØNG DIEÄU VICTORIA SCHOOL GUIDELINE Lưu hành nội bộ GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU
 2. 2. GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU
 3. 3. danh mục hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school 01 Vieát thoâng ñieäp cuûa chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò vaø lôøi töïa 02 Quy chuaån logo HD-Victoria School 03 YÙ nghóa cuûa logo 04 YÙ nghóa cuûa slogan 05 Caùc thaønh toá cuûa logo 06 Tyû leä chuaån cuûa logo 07 Maøu chuaån cuûa logo 08 Maøu söû duïng ñôn saéc cuûa logo 09 Kích thöôùc öùng duïng cuûa logo thoâng duïng 10 Moät soá tröôøng hôïp söû duïng logo sai nguyeân taéc 11 Maøu neàn cho logo 12 Caùc nhoùm maøu phoái hôïp vôùi logo 13 Phoâng chöõ söû duïng cuøng logo 14 Caùc hình thöùc logo ñöôïc pheùp söû duïngPage 03
 4. 4. thông điệp hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school Kính thöa Quyù phuï huynh, caùc em hoïc sinh cuøng toaøn theå theo nhoùm, phaùt trieån khaû naêng saùng taïo caù nhaân, chung soáng caùc caùn boä giaùo vieân tröôøng Hoaøng Dieäu! haøi hoøa trong taäp theå cuøng phaùt trieån. Thay maët Ban giaùm hieäu Tröôøng ña caáp Hoaøng Dieäu – Caùc trang thieát bò tieân tieán, chöông trình giaûng daïy döïa treân caùc Victoria, chuùng toâi xin traân troïng göûi tôùi Quyù vò lôøi tri aán vaø tieâu chuaån nghieâm ngaët seõ cung caáp cho caùc em moät moâi tröôøng lôøi chuùc an khang thònh vöôïng! hoïc taäp boå ích cho söï phaùt trieån toaøn dieän. Chuùng toâi luoân luoân Vôùi taàm nhìn Giöõ Goác Vieät Nam - Trôû Thaønh Coâng Daân Toaøn mong quyù vò traân troïng vaø laøm taêng giaù trò cuûa nhöng cô hoäi maø Caàu, ngoaøi vieäc chaét loïc caùc phöông phaùp giaùo duïc truyeàn thoáng Hoaøng Dieäu - Victoria mang ñeán vôùi nieàm hy voïng tieàm naêng cuûa nhaø nöôùc, Hoaøng Dieäu-Victoria ña vaø ñang coù nhöõng ñònh giaønh cho caùc em, nhöõng nhaân taøi töông lai cuûa ñaát nöôùc. höôùng tieáp thu caùc phöông phaùp giaûng daïy cuûa nöôùc ngoaøi, sao Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng Hoaøng Dieäu - Victoria chaân thaønh gôûi cho phuø hôïp vôùi söù meänh cuûa tröôøng cuøng vôùi muïc tieâu phaán ñaáu nhöõng lôøi chuùc toát ñeïp nhaát ñeán taát caû moïi thaønh vieân cuûa trôû thaønh tröôøng ña caáp xuaát saéc, haøng ñaàu quoác gia, laø caùi noâi Tröôøng, chuùng toâi muoán mang ñeán cho taát caû hoïc sinh söï may nuoâi döôõng vaø phaùt trieån nhaân taøi, ñaøo taïo ra nhöõng coâng daân trí maén vaø hy voïng caùc em ñaït ñöôïc nhöõng kinh nghieäm hoïc taäp thöùc, baûn lónh chính trò, ñaïo ñöùc vaø söùc khoûe, phuïc vuï cho ñaát theo caùch toát nhaát nhö caâu noùi muoân thöôû: “Hoâm nay caùc em töï nöôùc mai sau. haøo veà tröôøng, ngaøy mai tröôøng töï haøo veà caùc em” Chuùng toâi, ban giaùm hieäu nhaø tröôøng Hoaøng Dieäu - Victoria luoân Hoaøng Dieäu – Victoria raát töï haøo khi ñöôïc cuøng ñoàng haønh hoã muoán tìm hieåu nhieàu hôn veà caùc em, vì giaùo duïc cuûa Hoaøng trôï con em chuùng ta phaùt trieån döôùi 1 ngoâi tröôøng naêng ñoäng vaø Dieäu - Victoria laø truyeàn caûm höùng ñeå caùc em trôû leân nhieät tình hieän ñaïi. trong suoát quaù trình hoïc taäp, xem troïng tính toaøn veïn, söï ña daïng vaên hoùa, vaø möu caàu söï xuaát saéc. Hoïc sinh thöïc söï phaûi hoïc nhö Traân troïng! theá naøo vaø ñoù môùi chính laø neàn giaùo duïc vaên minh khai saùng nhaát. Söû duïng chöông trình giaûng daïy cuûa Singapore, vôùi caùc giaûng vieân nhieàu kinh nghieäm, Hoaøng Dieäu - Victoria ñaõ vaø ñang ñaøo taïo hoïc sinh trôû thaønh nhöõng nhaø tö töôûng saùng taïo, laø nhöõng coâng daân coù traùch nhieäm vôùi xaõ hoäi toaøn caàu, laáy caùc em laøm trung taâm, phaùt huy tích cöïc. Tích cöïc daïy giaù trò soáng vaø kyõ Giaùm Hieäu nhaø tröôøng naêng soáng nhaèm giuùp hoïc sinh bieát caùch hoïc, bieát caùch laøm vieäc PGS.TS.NGUT Vuõ Döông ThuïyPage 04
 5. 5. ý tưởng logo hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school Phương đông Quốc hoa Việt Nam Linh hồn HD-Victoria SchoolPage 05
 6. 6. ý nghĩa logo hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria schoolLogo Hoaøng Dieäu -Victoria School ñöôïc thieát keá vôùi hai phaàn chính laø hình aûnh bieåu töôïng vaø noäi dung thöông hieäu HD-Victoria School.Phaàn hình aûnh thöông hieäu ñöôïc thieát keá mang tinh thaàn vôùi söï chuû ñaïo laø giöõ goác Vieät Nam - Trôû thaønh coâng daân toaøn caàu, hình aûnh nhöõng caùnh sen xeáp choàng leân nhauvaø vöôn leân treân theå hieän cho söï khaùt khao, cho nhöõng hoaøi baõo vaø cuõng laø cho nhöõng gì tinh tuy tuùy nhaát cuûa loaøi hoa sen.Beân caïnh ñoù hoa Sen laø moät hình töôïng coù yù nghóa heát söùc ñaëc bieät ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam. Hoa Sen bieåu hieän cho söï khai saùng vaø hoaøn myõ; vöøa ñôøi thöôøng laïi vöøa caoquyù, linh thieâng; vöøa duyeân daùng, meàm maïi, nhöng khoâng keùm phaàn cöùng caùp, ñónh ñaïc chính vì leõ ñoù maø hoa sen ñaõ trôû thaønh quoác hoa cuûa Vieät Nam vaø cuõng ñöôïchaõng haøng khoâng quoác gia löïa choïn laøm bieåu töôïng.Hình aûnh ba daûi cong meàm ñöôïc saép ñaët nhö nhöõng baäc thang ñeå vöôn leân, hay nhö moät con thuyeàn chôû nhöõng chuyeán ñoø qua soâng. Hình aûnh naøy ñöôïc laáy caûm höùng töølogo cuõ cuûa HD-Victoria School nhaèm truyeàn taûi thoâng ñieäp vì söï phaùt trieån cuûa chaát löôïng giaùo duïc, vì moät coâng daân toaøn caàu cuûa HD-Vitoria School.Phaàn noäi dung font chöõ ñöôïc thieát keá vôùi font vöõng chaéc, noåi baät, ñôn giaûn vaø roõ daøng nhö laø moät beä ñôõ cho phaàn beân treân taïo caûm giaùc vöõng vaøng, chaéc chaén cho logo.Maøu saéc laø moät phaàn quan troïng cuûa logo HD-Victoria SchoolMaøu xanh laù caây laø maøu cuûa thieân nhieân. Noù töôïng tröng cho söï phaùt trieån, hoøa thuaän, töôi maùt maøu môõ. Maøu xanh laù caây coøn mang laïi caûm xuùc an toaøn vaø mang hy voïng(ñeøn giao thoâng, aùo xanh cuûa baùc syõ ...).Maøu Vaøng laø maøu cuûa naéng maët trôøi aám aùp. Noù ñi lieàn vôùi caûm giaùc thuï höôûng haïnh phuùc. Noù coøn laø maøu cuûa söï thoâng thaùi vaø maïnh meõ. Maøu vaøng mang laïi caûm giaùc aámaùp, laøm taêng söï thích thuù vaø khaû naêng hoaït ñoäng trí oùc. Maøu vaøng coøn mang yù nghóa danh döï vaø trung thaønhMaøu vaøng cam ñöôïc thuï höôûng söï maïnh meõ cuûa maøu ñoû vaø söï haïnh phuùc cuûa maøu vaøng. Noù ñi lieàn vôùi söï vui töôi, nheï nhaøng vaø töôi maùt. Maøu cam bieåu tröng cho söï coágaéng, thu huùt, quyeát ruõ, haïnh phuùc, saùng taïo, söï treû trung naêng ñoäng vaø nhieàu nhieät huyeát.Maøu ñoû laø maøu cuûa caûm xuùc, nhieät huyeát vaø tình yeâu. Maøu ñoû laø maøu cuûa söï duõng caûm vaø hy sinh, maøu ñoû maøu cuûa söï thaønh coâng vaø may maén. Noù cuõng laø maøu theå hieäncho söï chieán thaéng, cuûa söï töôi vui vaø ñaày söùc soáng.Maøu ghi xaùm cuûa noäi dung theå hieän söï quyeàn löïc, thanh nhaõ, trang troïng vaø quyù phaùi.Toång theå logo laø söï toång hoøa caùc yeáu toá nhaèm truyeàn taûi thoâng ñieäp giöõ goác Vieät Nam-Trôû thaønh coâng daân toaøn caàu. Nhìn töø xa hình aûnh nhöõng caùnh sen nhö nhöõng caùnhchim ñang vöôn caùnh bay leân theå hieän cho söï khaùt khao vaø thaønh coâng cuûa hoïc sinh, sinh vieân cuõng nhö toaøn theå CBCNV HD-Victoria School. Caùc neùt veõ meàm maïi nhöngcuõng cöùng caùp theå hieän tinh thaàn cuûa nhaø tröôøng laø luoân laéng nghe, dòu daøng, bieát khieâm toán, nheï nhaøng nhöng cuõng raát kieân quyeát, cöùng raén ñeå uoán naén vaø daãn daétnhöõng coâng daân treû ñöôïc höôûng söï giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng seõ trôû thaønh nhöõng con ngöôøi thaønh ñaït vaø haïnh phuùc. Vaø chính ñieàu ñoù seõ ngaøy moät khaúng ñònh vò theá cuûamoät ngoâi tröôøng haøng ñaàu Vieät Nam cuõng nhö vöôn leân hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá moät caùch beàn vöõng vaø thaønh coâng.Page 06
 7. 7. các thành phần chính hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school Phaàn bieåu töôïng Phaàn noäi dungPage 07
 8. 8. tỷ lệ chuẩn của logo hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school a 2a 2a a 3a a 0.5a 0.5a 1.5a 2.5a 0.5a 0.6a 0.6aPage 08
 9. 9. màu sắc hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school HD-VICTORIA SCHOOL CMYK 100 0 100 0 RGB 0 168 90 Pantone Green 80% 60% 40% 20% HD-VICTORIA SCHOOL CMYK 0 100 100 0 RGB 235 50 55 Pantone Red 80% 60% 40% 20% HD-VICTORIA SCHOOL CMYK 0 60 100 0 RGB 245 135 50 Pantone Orange 80% 60% 40% 20% HD-VICTORIA SCHOOL CMYK 0 0 100 0 RGB 255 140 20 Pantone Yellow 80% 60% 40% 20% HD-VICTORIA SCHOOL CMYK 0 0 0 80 RGB 95 95 95 Pantone 80% Black 80% 60% 40% 20%Page 09
 10. 10. một số trường hợp nên tránh hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school Khoâng ñaët logo treân neàn aûnh Khoâng ñoåi maøu cuûa logo Khoâng ñoåi maøu cuûa logo Khoâng thay ñoåi tyû leä kích thöôùc logo Khoâng xoay logo Khoâng co keùo logo Khoâng thay ñoåi font chöõPage 10
 11. 11. màu nền cho logo hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school Logo coù theå söû duïng ñaày ñuû maøu saéc (CMYK hay RGB tuøy muïc ñích söû duïng); maøu ñôn saéc: 2 toâng ñen; maøu ñôn saéc: vaøng, ñen, xanh; hay maøu traéng (quy ñònh söû duïng treân neàn xanh hoaëc neàn ñoû) Neân coá gaéng söû duïng logo vôùi ñaày ñuû maøu Treân neàn traéng Treân neàn xanh laù caây nhaït 20% saéc; maøu ñôn saéc - 2 toâng ñen chæ söû duïng trong tröôøng hôïp khoâng theå in baèng caùc maøu khaùc, chaúng haïn trong tröôøng hôïp in quaûng caùo treân baùo ñen-traéng. Logo phaûi deã nhìn. Hình neàn phía sau roõ raøng vaø ñuû töông phaûn ñeå deã daøng nhaän ra logo thöông hieäu. Khoâng söû duïng logo ngoaøi nhöõng maøu neàn ñöôïc lieät keâ nhö höôùng daãn beân caïnh. Treân neàn ñoû 20% Treân neàn vaøng 20% Öu tieân söû duïng logo treân neàn traéng. Treân neàn ñen 20% Treân neàn xanh coban nhaït 20% Treân neàn traéng 100% Tröïc tieáp treân neàn aûnhPage 11
 12. 12. phông chữ sử dụng hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school VNI-Aptima font HD-Victoria School Font VNI-Aptima ñöôïc söû duïng laøm font chính thöùc cho caùc aán phaåm in aán, truyeàn thoâng vaø quaûng baù thöông hieäu. Moïi thieát keá vaø öùng duïng ñeàu phaûi tuaân theo quy ñònh veà font chöõ naøy. Font vaø caùch caøi ñaët font öùng duïng coù keøm CD maø Azlogo baøn giao abcdefghIjklmnopqrstuwxyz Font Penumbra cho HD-Victoria School 1234567890b$&@%(.,;:”!?) abcdefghIjklmnopqrstuwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ Font VNI - Aptima cho vaên baûn 1234567890b$&@%(.,;:”!?) abcdefghIjklmnopqrstuwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ Font VNI - Aptima Bold Italic cho vaên baûn 1234567890b$&@%(.,;:”!?)Page 12
 13. 13. font chữ phụ trợ hồ sơ quản trị thương hiệu hd-victoria school Arial font phuï trôï Font Arial laø phoâng phuï trôï vaø ñöôïc söû duïng thay theá cho font VNI-Aptima trong caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät vaø chuû yeáu treân heä thoáng kyõ thuaät soá abcdefghIjklmnopqrstuwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ Font Arial cho vaên baûn 1234567890b$&@%(.,;:”!?) abcdefghIjklmnopqrstuwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ Font Arial Bold Italic cho vaên baûn 1234567890b$&@%(.,;:”!?)Page 13
 14. 14. yếu tố cơ bản trong thiết kế nhận diện thương hiệu hd-voictoria school Yeáu toá thieát keá cô baûn ñöôïc laáy töø teân thöông hieäu thuoäc logo HD-Victoria School. Nhö ñaõ thaáy, chuùng toâi ñaõ söû duïng moät phaàn caùch ñieäu ñeå taïo ra maãu thieát keá ñöôïc duøng trong caùc öùng duïng. GIỮ GỐC VIỆT NAM - TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU ÖÙng duïng cho boá cuïc doïc ÖÙng duïng cho boá cuïc ngangPage 14
 15. 15. NHAÄN DIEÄN THÖÔNG HIEÄUHOAØNG DIEÄU VICTORIA SCHOOL GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU
 16. 16. GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU
 17. 17. Danh mục nhận diện thương hiệu nhận diện thương hiệu hd-voictoria school ÖÙng duïng nhaân söï: ÖÙng duïng giao dòch ÖÙng duïng truyeàn thoâng 01 Danh thieáp 19 Tieâu ñeà thö 42 Quy chuaån quaûng caùo baùo/taïp chí 02 Theû giaùo vieân 20 Fax 43 Quaûng caùo ngoaøi trôøi 03 Theû caùn boä quaûn lyù 21 Hoùa ñôn 44 Baner(doïc ngang) 04 Theû khaùch 22 Giaáy nhaùp, soå ghi cheùp 45 Standee 05 Theû hoïc sinh 23 Soå coå ñoâng 46 Quy chuaån taøi lieäu giôùi thieäu 06 Theû thö vieän 24 Keïp file 47 Quy chuaån website 07 Theû möôïn saùch tham khaûo 25 Baûng kyù 48 Heä thoáng bieån, teân lôùp, bieån chæ daãn, 08 Theû ñoaøn vieân. 26 Bìa hoà sô löu tröõ bieån phoøng ban, bieån caûnh baùo 09 Phieáu nhaäp hoïc. 27 Phong bì thö (nhoû, lôùn) 49 Maãu thieát keá quaûng caùo treân xe bus, xe con 10 Baèng khen. 28 Voõ vaø nhaõn ñóa CD/DVD 50 Backdrop söï kieän 11 Giaáy chöùng nhaän. 29 Tuùi giaáy, tuùi PVC 51 Heä thoáng quaø taëng 12 Maãu chöùng chæ toát nghieäp. 13 Maãu chöùng chæ ngoaïi khoùa. ÖÙng duïng hieån thò kyõ thuaät soá 14 Thö môøi nhaäp hoïc. 30 Neàn trình chieáu Powerpoint 15 Giaáy môøi phuï huynh 31 Wall (aûnh neàn destop) 16 Huy hieäu 32 Mailsigner (chöõ kyù email) 17 Phuø hieäu ÖÙng duïng vaên phoøng phaåm 18 Nhoùm ñoàng phuïc Hoaøng Dieäu - Victoria School 33 Buùt . Ñoàng phuïc maàm non 34 Keïp ghim . Ñoàng phuïc caáp I 35 Thöôùc . Ñoàng phuïc caáp II 36 Chaën giaáy . Ñoàng phuïc caáp III . Ñoàng phuïc giaùo vieân. ÖÙng duïng giao dòch . Leã phuïc. 37 Form giaáy tôø giao dòch (Hôïp ñoàng, Coâng vaên, Giaáy giôùi thieäu, Giaáy ñieàu chuyeån) 38 Form giaáy tôø lieân keát ñaøo taïo, taøi trôï Quy chuaån giôùi thieäu 39 Quy chuaån trình baøy saùch, vôû 40 Maãu thieäp chuùc teát, thieäp môøi 41 Lòch treo töôøng, lòch baønPage 17
 18. 18. DANH THIẾP nhận diện thương hiệu hd-voictoria school KÍCH THÖÔÙC 9 cm ngang x 5.5 cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 2cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 6 pt 7.5mm 20mm 7.5mm 55mm MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 100% 10mm Nguyeãn Vaên A Tröôûng phoøng Phoøng Haønh Chính TRÖÔØNG ÑA CAÁP HD-VICTORIA SCHOOL 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 Fax: 04 3972 4554 Mobile: 094 6666 666 Email: info@hvs.edu.vn Web: www.hsv.edu.vn 7mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU 7.5mm 20mm 7.5mm 7.5mm 5mm TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vnPage 18
 19. 19. ThẺ GIÁO VIÊN / THẺ CÁN BỘ nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolTRÖÔØNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA NOÄI QUY NHAØ TRÖÔØNG NOÄI QUY NHAØ TRÖÔØNG THEÛ GIAÙO VIEÂN CAÙN BOÄ COI THI NGUYEÃN MINH A NGUYEÃN MINH A MS 00000 MS 00000 GV moân Toaùn - Chuû nhieäm lôùp 9A GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU www.hsv.edu.vn www.hsv.edu.vn Theû giaùo vieân Theû caùn boäPage 19
 20. 20. ThẺ KHÁCH nhận diện thương hiệu hd-voictoria school TRÖÔØNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA NOÄI QUY NHAØ TRÖÔØNG THEÛ KHAÙCH 005 GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 20
 21. 21. ThẺ HỌC SINH nhận diện thương hiệu hd-voictoria school TRÖÔØNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA NOÄI QUY NHAØ TRÖÔØNG THEÛ HOÏC SINH NGUYEÃN MINH A Maõ soá 000006 Lôùp 9A - Khoùa 25 (2012 - 2015) GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU Theû hoïc sinhPage 21
 22. 22. ThẺ THƯ VIỆN / phiếu yêu cầu sách nhận diện thương hiệu hd-voictoria school TRÖÔØNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA 15mm 35mm 20mm 10mm THEÛ THÖ VIEÄN TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 TRAÀÂN THÒ VIEÄT NGA 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Email: info@hsv.edu.vn Website: www.hsv.edu.vn Lôùp 9A | Maõ soá 000007 GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU PHIEÁU YEÂU CAÀU SAÙCH Hoï vaø teân:........................................................................ Lôùp: .................................. Maõ hoïc sinh: ................. Maõ theû thö vieân: ....................... NOÄI QUY THÖ VIEÄN Teân saùch 1: ...................................................................... Kyù hieäu: ........................... Teân saùch 2: ...................................................................... Kyù hieäu: ........................... Teân saùch 3: ......................................................................Kyù hieäu: ............................ Ngaøy möôïn .... thaùng .... naêm ....... Ngaøy traû ..... thaùng ..... naêm ........ Ngöôøi möôïn saùch Nguyeãn Thanh Haø Giaùm ñoác thö vieän GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU 10mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU Theû thö vieänPage 22
 23. 23. PHIẾU NHẬP HỌC nhận diện thương hiệu hd-voictoria school 15mm 35mm 20mm PHIEÁU NHAÄP HOÏC KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm doïc 10mm KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 11pt 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Email: info@hsv.edu.vn MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Website: www.hsv.edu.vn TYOE LEÄ 50% PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ NHAÄP HOÏC Hoï vaø teân hoïc sinh:..................................................................................................................... Ngaøy sinh:...........................................................Giôùi tính:......................................................... Hoï teân boá/meï/ngöôøi chòu traùch nhieäm: ....................................................................................... Ngheà nghieäp:.............................................................................................................................. Ñòa chæ lieân heä:........................................................................................................................... ÑT nhaø rieâng:......................................................ÑT cô quan: ..................................................... ÑT di ñoäng:.........................................................Email:............................................................... Ñaêng kyù ca hoïc: Hoïc sinh hoïc 02 giôø / 01 ca / 01 tuaàn. Ñaùnh daáu vaøo ca baïn löïa choïn: Nay toâi laøm ñôn naøy xin ñöôïc ñaêng kyù lôùp: Maàm non Trung hoïc Cô sôû Cao Ñaúng Tieåu Hoïc Trung hoïc Phoå thoâng Ngoaïi khoùa khaùc Maõ soá lôùp:.................................................................................................................................... Ngaøy hoïc:..................................................................................................................................... Giôø hoïc:........................................................Ngaøy khai giaûng:..................................................... Toâi xin cam ñoan vaø chòu traùch nhieäm veà nhöõng ñieàu khai treân Neáu ñöôïc tieáp nhaän vaøo hoïc taäp, hoïc vieân phaûi cam keát thöïc hieän nghieâm tuùc, ñaày ñuû moïi quy ñònh vaø noäi qui cuûa nhaø tröôøng. Tp. Haø Noäi, ngaøy…..thaùng…naêm 200… Ngöôøi ñaêng kyù 10mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 23
 24. 24. BẰNG KHEN / GIẤY CHỨNG NHẬN nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY KHEN GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN KÍCH THÖÔÙC 265cm ngang x 220cm doïc KÍCH THÖÔÙC 29,7cm ngang x 21cm doïc (A4) KÍCH THÖÔÙC LOGO 10cm ngang KÍCH THÖÔÙC LOGO 5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% TYOE LEÄ 50% SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PT ĐA CẤP HOÀNG DIỆU- VICTORIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPage 24
 25. 25. MẪU CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP nhận diện thương hiệu hd-voictoria school CHÖÙNG CHÆ TOÁT NGHIEÄP KÍCH THÖÔÙC A4 29,7cm x 21cm ngang KÍCH THÖÔÙC LOGO 5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 18pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO HAØ NOÄI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRÖÔØNG PT ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU- VICTORIA CHÖÙNG CHÆ TOÁT NGHIEÄP Chöùng nhaän [HOÏ VAØ TEÂN] ảnh 3x4cm Sinh ngaøy / / taïi Haø Noäi Ñaõ hoaøn thaønh khoùa hoïc [TEÂN KHOÙA HOÏC] Thôøi gian ñaøo taïo töø thaùng..... naêm ..... ñeán thaùng .... naêm ..... Ñaït loaïi: [XEÁP LOAÏI] [CHÖÕ KYÙ] [CHÖÕ KYÙ] OÂng NGUYEÃN VAÊN A OÂng NGUYEÃN VAÊN A Hieäu tröôûng Hieäu tröôûng GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 25
 26. 26. CHỨNG CHỈ NGOẠI KHÓA nhận diện thương hiệu hd-voictoria school CHÖÙNG CHÆ NGOAÏI KHOÙA KÍCH THÖÔÙC A4 29,7cm x 21cm ngang KÍCH THÖÔÙC LOGO 5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 15pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO HAØ NOÄI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRÖÔØNG PT ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU- VICTORIA CHÖÙNG CHÆ NGOAÏI KHOÙA Chöùng nhaän [HOÏ VAØ TEÂN] ảnh 3x4cm Sinh ngaøy / / taïi Haø Noäi Ñaõ hoaøn thaønh khoùa hoïc [TEÂN KHOÙA HOÏC] Thôøi gian ñaøo taïo töø thaùng..... naêm ..... ñeán thaùng .... naêm ..... Ñaït loaïi: [XEÁP LOAÏI] [CHÖÕ KYÙ] [CHÖÕ KYÙ] OÂng NGUYEÃN VAÊN A OÂng NGUYEÃN VAÊN A Hieäu tröôûng Hieäu tröôûng GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 26
 27. 27. ThƯ MỜI NHẬP HỌC nhận diện thương hiệu hd-voictoria school ThÖ MÔØI NHAÄP HOÏC KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm doïc KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 11pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50%Page 27
 28. 28. GIẤY MỜI PHỤ HUYNH nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY MÔØI HOÏP KÍCH THÖÔÙC 15cm ngang x 21cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 12pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 70% 15mm 35mm 20mm 10mm TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3556 6223 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Email: info@hsv.edu.vn 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Website: www.hsv.edu.vn GIAÁY MÔØI HOÏP PHỤ HUYNH Giaùo vieân chuû nhieäm lôùp .......... traân troïng kính môøi : OÂng ( Baø ) :………………………………………………. Laø phuï huynh em:…………………………………………. Hoïc sinh lôùp ........ Ñuùng ....h..... phuùt, thöù .... ngaøy .... thaùng .....naêm ......., ñeán taïi phoøng hoïc lôùp ....... (Taàng ....) ñeå döï cuoäc hoïp phuï huynh ñaàu naêm. Raát mong oâng (baø ) ñeán hoïp ñuùng giôø ñeå buoåi hoïp ñaït keát quaû toát. [CHÖÕ KYÙ] Nguyeãn Thanh Haø Giaùo vieân chuû nhieäm 10mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 28
 29. 29. HUY HIỆU / PHÙ HIỆU nhận diện thương hiệu hd-voictoria school PHUØ HIEÄU HUY HIEÄU KÍCH THÖÔÙC 5cm doïc x 5cm ngang KÍCH THÖÔÙC 2,5cm ngang x 2,5cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3cm ngang KÍCH THÖÔÙC LOGO 2cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 7pt SAÛN XUAÁT: MAÏ MAØU VAØ PHUÛ THUÛY TINH HÖÕU CÔ MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: Theo caáp hoïc TYOE LEÄ 100% SAÛN XUAÁT: IN HOAËC THEÂU TRÖÏC TIEÁP LEÂN AÙO TYOE LEÄ 100% Phù hiệu trường mầm non Phù hiệu tiểu học huy hiệu Phù hiệu THCS Phù hiệu THPTPage 29
 30. 30. ĐỒNG PHỤC MẦM NON nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolPage 30
 31. 31. ĐỒNG PHỤC cấp I nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolPage 31
 32. 32. ĐỒNG PHỤC cấp II nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolPage 32
 33. 33. ĐỒNG PHỤC cấp III nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolPage 33
 34. 34. ĐỒNG PHỤC GIÁO VIÊN nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolPage 34
 35. 35. cavat, nơ và ghim nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolPage 35
 36. 36. ĐỒNG PHỤC LỄ PHỤC nhận diện thương hiệu hd-voictoria schoolPage 36
 37. 37. giấy tiêu đề thư nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY TIEÂU ÑEÀ THÖ KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang 15mm 35mm 20mm KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 8pt 10mm MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA TYOE LEÄ 50% 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3556 6223 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Email: info@hsv.edu.vn 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Website: www.hsv.edu.vn 10mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 37
 38. 38. giấy fax nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY FAX KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang 15mm 35mm 20mm KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 8pt 10mm MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA TYOE LEÄ 50% 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3556 6223 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Email: info@hsv.edu.vn 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Website: www.hsv.edu.vn Ngöôøi nhaän: ........................................ Ngöôøi göûi: ........................................ Ñieän thoaïi Fax: Tieâu ñeà 04 3876 8768 04 7987 9880 .................................................... Date: Trang: ...../...../........... 01 FAX 10mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 38
 39. 39. mẫu hóa đơn nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY FAX KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 8pt HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Invoice No.): 01GTKT3/001 MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen (VAT INVOICE) Ký hiệu (Serial No.): VN/12P TYOE LEÄ 50% Liên 2: Giao cho người mua (copy 2: Customer) Số (No): 0000000 Ngày (Date) ......... Tháng (Mon).......... Năm (Year)..................... Đơn vị bán hàng (The Seller) : TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐA CẤP HOÀNG DIỆU VICTORIA Địa chỉ (Address) : 131 Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội Điện thoại (Tel) : (84-4) 85855882 Fax: (84-4) 85855883 Mã số thuế (Tax Code) : 0105863370 Số tài khoản (Account No.) : 66161136470 (VND) Ngân hàng (Bank) : Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam Đơn vị mua hàng (The Buyer) : ................................................................................................................................................................ Địa chỉ (Address) : ................................................................................................................................................................ Điện thoại (Tel) : ....................................................... Fax: ............................................................................................... Mã số thuế: (Tax Code) : ..................................................................... Hình thức thanh toán (Payment Method): ...................................... Số tài khoản (Account No.) : ...................................................... Ngân hàng (Bank) : ................................................................... Số Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền (No.) (Description) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount) 1 2 3 4 5 6 = 4x5 Cộng tiền hàng (Total) : .......................................................................... Thuế suất GTGT (VAT Rate) : ..................................................... Tiền thuế GTGT (VAT Total) : .......................................................................... Tổng cộng (Grand Total) : .......................................................................... Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words) : ....................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) Thủ trưởng đơn vị (General Director) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)Page 39
 40. 40. giấy nháp/ sổ ghi chép nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY FAX KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 8pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% dập nổi logo in nhũ vàng logo TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3556 6223 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Email: info@hsv.edu.vn 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Website: www.hsv.edu.vnPage 40
 41. 41. sổ cổ đông nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY FAX KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 8pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA [text nội dung] [text nội dung] SOÅ CHÖÙNG NHAÄN TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 SÔÛ HÖÕU COÅ PHAÀN 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3556 6223 Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vnPage 41
 42. 42. kẹp file nhận diện thương hiệu hd-voictoria school KEÏP FILE, TAØI LIEÄU KÍCH THÖÔÙC 230mm ngang x 320mm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 50cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 11pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen HÌNH AÛNH: TÖÔÏNG TRÖNG TYOE LEÄ 25% 30mm 50mm HOÂM NAY, TOÂI TÖÏ HAØO VEÀ TRÖÔØNG HOÄI NHAÄP - CAÏNH TRANH - PHAÙT TRIEÅN NGAØY MAI, TRÖÔØNG TÖÏ HAØO VEÀ TOÂI 35mm TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU - VICTORIA Soaïn thaûo noäi dung Soaïn thaûo noäi dung 285mm TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3556 6223 Email: info@hsv.edu.vn Website: www.hsv.edu.vn GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU HOÏC ÑEÅ HOÏC CAÙCH HOÏC - HOÏC ÑEÅ LAØM VIEÄC OÏAT GNÙAS ÅEÑ CÏOH - GNÁOS GNUHC GNØUC ÅEÑ CÏOH 70mmPage 42
 43. 43. bảng ký nhận diện thương hiệu hd-voictoria school 5,5a a 0,5a 0,25a TIEÂU ÑEÀ BAÛNG KYÙ Tieâu ñeà phuï GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 43
 44. 44. hồ sơ lưu nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY FAX KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 8pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% 1 2 3 4 5 NH ÔH OÏC SI HOÀ S LÔÙP 9APage 44
 45. 45. phong bì nhận diện thương hiệu hd-voictoria school PHONG BÌ NHOÛ KÍCH THÖÔÙC 22 cm ngang x 12 cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 7 pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% 15mm 35mm 15mm 15mm TO: TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3556 6223 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 10mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vnPage 45
 46. 46. phong bì nhận diện thương hiệu hd-voictoria school PHONG BÌ LÔÙN KÍCH THÖÔÙC 35cm ngang x 25cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 7cm ngang 20mm 70mm KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 12pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen 20mm TYOE LEÄ 20% TO: 15mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3556 6223 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vn 20mmPage 46
 47. 47. bao CD/DVD nhận diện thương hiệu hd-voictoria school BAO CD/DVD KÍCH THÖÔÙC 12,5cm ngang x 12,5cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 7pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% 10mm 30mm 10mm 30mm 10mm 45mm 10mm TO: TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 8mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3556 6223 Email: info@hsv.edu.vn Website: www.hsv.edu.vn 8mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 47
 48. 48. túi giấy/túi PVC nhận diện thương hiệu hd-voictoria school TUÙI GIAÁY / TUÙI PVC KÍCH THÖÔÙC 22cm ngang x 31cm cao x 7cm caïnh KÍCH THÖÔÙC LOGO 7cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 11pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen 75mm 70mm 75mm 75mm 70mm 75mm 50mm 10mm TYOE LEÄ 20% 50mm 50mm Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Tel: 04 3556 6223 TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vn Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA 1B Caåm Hoäi, Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi Tel: 04 3556 6223 Email: info@hsv.edu.vn Website: www.hsv.edu.vn 15mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU 15mm GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU 15mm 30mmPage 48
 49. 49. nền trình chiếu powerpoint nhận diện thương hiệu hd-voictoria school 5,5a a 0,5a NEÀN TRÌNH CHIEÁU KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao 0,5a KÍCH THÖÔÙC LOGO theo file thieát keá (a) KIEÅU CHÖÕ Arial, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 12pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYÛ LEÄ 30% TÊN TRÌNH CHIẾU Tít phụ của tên trình chiếu GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU Người tạo: Nguyễn Văn A ngày ..../ tháng ... / năm ..... Trang bìa 1 5,5a a 0,5a 5,5a a 0,5a 0,25a 0,5a TIÊU ĐỀ CHÍNH Tiêu đề phụ Nội dung trình chiếu Thanks you GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU Trang nội dung Trang kết thúcPage 49
 50. 50. wallpaper (ảnh nền destop) nhận diện thương hiệu hd-voictoria school 0,5a 5,5a a 0,5a Quy định tỷ lệ kích thước Ví dụ minh họaPage 50
 51. 51. mailsigner (chữ ký email) nhận diện thương hiệu hd-voictoria school CHÖÕ KYÙ EMAIL KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ Arial, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 10pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen Trường đa cấp Hoàng Diệu Victoria School < info@hvs.edu.vn> Nguyễn Văn A Phòng Tư vấn Tuyển sinh 094 666 5555 TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐA CẤP HOÀNG DIỆU VICTORIA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VICTORIA 1B Cẩm Hội, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội Số 9 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 04 3971 2935 - Fax: 04 3972 4554 Tel: 04 3556 6223 131 Thanh Nhàn - Tel: 04 3636 4905 Email: info@hsv.edu.vn 46 Thanh Nhàn - Tel: 04 3972 7907 Website: www.hsv.edu.vnPage 51
 52. 52. bút/kẹp ghim / thước / chặn giấy nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU Chặn giấy Hộp đựng bút Ghim giấy Bút chì / bi / mực Dao trổ Chặn giấyPage 52
 53. 53. form giấy tờ giao dịch nhận diện thương hiệu hd-voictoria school 10mm 10mm TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Tel: 04 3556 6223 TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vn 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Tel: 04 3556 6223 Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vn TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Tel: 04 3556 6223 Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vn TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU VICTORIA TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG VICTORIA 131 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3636 4905 Soá 9 Hoaøng Ñaïo Thuùy, Thanh Xuaân, Haø Noäi 46 Thanh Nhaøn - Tel: 04 3972 7907 Tel: 04 3556 6223 Email: info@hsv.edu.vn - Website: www.hsv.edu.vn GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 53
 54. 54. form giấy tờ liên kết đào tạo nhận diện thương hiệu hd-voictoria school GIAÁY FAX KÍCH THÖÔÙC 21cm ngang x 29,7cm cao KÍCH THÖÔÙC LOGO 3,5cm ngang KIEÅU CHÖÕ VNI-Aptima, KÍCH THÖÔÙC KIEÅU CHÖÕ 8pt MAØU SAÉC KIEÅU CHÖÕ: 80% ñen TYOE LEÄ 50% Logo 1 Logo 2 Logo 3 CHÖÔNG TRÌNH LIEÂN KEÁT ÑAØO TAÏO & HÔÏP TAÙC QUOÁC TEÁ Logo 1 Logo 2 Logo 3 CHÖÔNG TRÌNH LIEÂN KEÁT ÑAØO TAÏO & HÔÏP TAÙC QUOÁC TEÁ [text nội dung] [text nội dung] GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀUPage 54
 55. 55. quy chuẩn trình bày sách/tài liệu nhận diện thương hiệu hd-voictoria school SAÙCH NEÂN TÌM ÑOÏC BÍ KÍP HOÏC GIOÛI MOÂN TOAÙN CAÁP III TEÂN TAØI LIEÄU TEÂN TAØI LIEÄU NGÖÔØI BIEÂN SOAÏN GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU GIÖÕ GOÁC VIEÄT NAM - TRÔÛ THAØNH COÂNG DAÂN TOAØN CAÀU Maãu demo thieát keá taøi lieäu BÍ KÍP HOÏC GIOÛI MOÂN TOAÙN CAÁP III BÍ KÍP HOÏC GIOÛI MOÂN TOAÙN CAÁP III SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO HAØ NOÄI SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO HAØ NOÄI TRÖÔØNG PT ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU- VICTORIA TRÖÔØNG PT ÑA CAÁP HOAØNG DIEÄU- VICTORIA Minh hoïa maãu thieát keá bìaPage 55

×