Successfully reported this slideshow.
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Bộ môn: Cơ Điện Tử        ...
11. Giáo trình sử dụng:  Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Bài giảng hệ thống MPS12. Tài liệu tham khảo:   [1] ...
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN1. Tên học phần: Thực hành Cơ Điện Tử 12. Số tín chỉ: 2 (72 tiết)3. Mã số học phần:4. Trình ...
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  •  Điểm chuyên cần: 10%  •  Điểm kiểm trả thường xuyên: 30%  •  Thi cuối học kỳ:...
14. Nội dung chi tiết:Bài 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬI. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Mục đích:Bài này nhằm cung cấp cho s...
II. NỘI DUNG:                             Thời gian (giờ)TT        Tên chương    ...
Thời gian (giờ)TT         Tên chương         Tổng   Lý   Thực Thảo   Kiểm tra           ...
Thời gian (giờ)TT        Tên chương         Tổng   Lý   Thực Thảo   Kiểm tra           ...
Thời gian (giờ)TT        Tên chương       Tổng    Lý   Thực Thảo   Kiểm tra             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

55 ctmh thuc hanh cdt 1

1,213 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

55 ctmh thuc hanh cdt 1

 1. 1. TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ môn: Cơ Điện Tử Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khoa: Cơ Khí ------------------------- TÓM TẮT HỌC PHẦN1. Tên học phần: Thực hành Cơ Điện Tử 12. Mã số học phần:3. Bộ môn phụ trách: Cơ Điện Tử4. Đối tượng học: Sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử5. Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức: • Phân tích cấu trúc cơ bản của hệ thống Cơ điện tử trong thực tế • Lập trình, vận hành, chuẩn đoán và khắc phục lỗi hệ thống cơ điện tử.6. Yêu cầu đạt được sau khi học: Sau khi học xong học phần này sinh viên phải đạt được những kiến thức và kỹ năng sau: • Phân tích được cấu trúc phần cứng của hệ thống cơ điện tử dựa vào tài liệu đi kèm. • Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện, mạch khí nén được dùng trong hệ thống. • Lập trình, vận hành và bảo dưỡng được hệ thống cơ điện tử. • Thiết kế được chương trình giám sát quá trình hoạt động của hệ thống.7. Thời lượng Học phần:Thực hành 72 tiết gồm (26 tiết lý thuyết + 40 tiết thực hành + 6 tiết kiểm tra).8. Nội dung Học phần: • Hệ thống MPS • Giám sát hệ thống bằng WinCC9. Học phần liên quan cần học trước học phần này: • Công nghệ khí nén – thủy lực • PLC • Kỹ thuật đo lường và cảm biến10. Học phần liên quan học sau khi học học phần này: • Bài tập lớn Cơ điện tử • Đồ án tốt nghiệp
 2. 2. 11. Giáo trình sử dụng: Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Bài giảng hệ thống MPS12. Tài liệu tham khảo: [1] Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với PLC S7- 300 [2] Trần Thu Hà, Lập trình với S7&WinCC [3] Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Hướng dẫn thực hành Khí Nén [4] Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Hướng dẫn thực hành PLC13. Hình thức thi: Thực hành trên thiết bị14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: IV TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN VÕ SỸ HÙNG NGUYỄN THANH PHƯỚC
 3. 3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN1. Tên học phần: Thực hành Cơ Điện Tử 12. Số tín chỉ: 2 (72 tiết)3. Mã số học phần:4. Trình độ: Cao đẳng chuyên nghiệp5. Phân bổ thời gian: Lên lớp (72 tiết)6. Điều kiện tiên quyết:Sinh viên đã học xong các môn: • Công nghệ khí nén – thủy lực • PLC • Kỹ thuật đo lường và cảm biến7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: • Cấu trúc cơ bản của hệ thống cơ điện tử. • Thiết kế mạch điện khí nén dùng trong hệ thống cơ điện tử. • Lập trình PLC trong hệ thống cơ điện tử. • Lập trình điều khiển các trạm của hệ thống MPS. • Tạo giao diện giám sát hoạt động của hệ thống.8. Nhiệm vụ của sinh viên: • Dự lớp 100% • Làm đủ bài tập • Thi kết thúc học phần9. Tài liệu học tập: Sách, giáo trình chính : Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Bài giảng hệ thống MPS Sách tham khảo: [1] Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với PLC S7- 300 [2] Trần Thu Hà, Lập trình với S7&WinCC [3] Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Hướng dẫn thực hành Khí Nén [4] Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Hướng dẫn thực hành PLC
 4. 4. 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: • Điểm chuyên cần: 10% • Điểm kiểm trả thường xuyên: 30% • Thi cuối học kỳ: 60%11. Thang điểm: 1012. Mục đích – yêu cầu của học phần:- Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức: • Phân tích cấu trúc cơ bản của hệ thống Cơ điện tử trong thực tế. • Lập trình, vận hành, chuẩn đoán và khắc phục lỗi hệ thống cơ điện tử.- Yêu cầu: Sau khi học xong học phần này sinh viên phải: • Nhận dạng được các cơ cấu điều khiển trong cơ khí. • Phân loại các hệ thống sản xuất trong công nghiệp. • Trình bày được cấu trúc hệ thống tự động, mối liên hệ các phần tử trong công nghiệp: Cơ cấu cơ khí, thiết bị điện, điện tử, Robot, dây chuyền sản xuất. • Lập trình, vận hành, kiểm tra giám sát được hoạt động của hệ thống Cơ điện tử.13. Nội dung học phần: Thời gian Nội dung Tổng Lý Bài Thực Kiểm số thuyết tập hành traBài 1: Tổng quan về hệ thống cơ điện tử 4 4Bài 2: Thiết kế hệ thống điều khiển bằng 12 4 6 2khí nénBài 3: Lập trình điều khiển hệ thống bằng 10 4 6PLC S7-300Bài 4: Lập trình điều khiển hệ thống MPS 30 8 22 2Bài 5: Tổng quan về WinCC 16 6 8 2 Tổng cộng 72 26 40 6
 5. 5. 14. Nội dung chi tiết:Bài 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬI. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Mục đích:Bài này nhằm cung cấp cho sinh viên:Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có thể phân tích cấu trúc của hệ thống Cơ điện tửtrong thực tế.2. Yêu cầu:Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: Trình bày được khái niệm hệ thống Cơ điện tử Nêu được mối quan hệ giữa các thành phần chủ yếu của hệ thống Cơ điện tử Trình bày và giải thích được đặc điểm của một số sản phẩm Cơ điện tử trong thực tếII. NỘI DUNG: Thời gian (giờ)TT Tên chương Tổng Lý Bài Thảo Kiểm tra số thuyết tập luậnBài 1: Tổng quan về hệ thống Cơ điện tử I Khái niệm về hệ thống Cơ điện tử 1 1 0 0 0 II Các thành phần chủ yếu của hệ thống 2 2 0 0 0 Cơ điện tửIII Ví dụ về sản phẩm Cơ điện tử 0.5 0.5 0 0 0IV Ứng dụng 0.5 0.5 0 0 0 Tổng cộng 4 4 0 0 0BÀI 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉNI. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Mục đích:Bài này nhằm cung cấp cho sinh viên:Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có thể thiết kế mạch khí nén trong hệ thống Cơđiện tử.2. Yêu cầu:Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: Thiết kế được các mạch ứng dụng khí nén trong công nghiệp.  Nhận biết được mối quan hệ giữa các thành phần chủ yếu của hệ thống Cơ điện tử
 6. 6. II. NỘI DUNG: Thời gian (giờ)TT Tên chương Tổng Lý Thực Thảo Kiểm tra số thuyết hành luậnBài 2: Thiết kế hệ thống điều khiển bằngkhí nén I Các ứng dụng khí nén trong hệ thống 1 1 0 0 0 Cơ điện tử II Phương pháp thiết kế mạch điện khí 3 3 0 0 0 nén nâng cao III Thực hành: thiết kế và mô phỏng 8 0 8 0 0 mạch khí nén sử dụng phần mềm Fluidsim-Pnuematic 1 Mô hình máy dập 2 xylanh 2 Mô hình máy khoan tự động 3 Mô hình tay máy gắp vật Tổng cộng 12 4 8BÀI 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BẰNG PLC S7-300I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Mục đích:Bài này nhằm cung cấp cho sinh viên:Trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết để có thể lập trình PLC trong hệ thống Cơ điệntử.2. Yêu cầu:Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: Lập trình PLC điều khiển được các mô hình tự động trong công nghiệp. Nhận biết được vai trò của PLC trong hệ thống Cơ điện tửII. NỘI DUNG:
 7. 7. Thời gian (giờ)TT Tên chương Tổng Lý Thực Thảo Kiểm tra số thuyết hành luậnBài 3: Lập trình điều khiển hệ thốngbằng PLC S7-300 I Các giải thuật lập trình PLC 3 3 0 0 0 1 Giải thuật lập trình cho quá trình tuần tự nối tiếp 2 Giải thuật lập trình cho quá trình tuần tự song song 3 Giải thuật lập trình cho quá trình tuần tự có lựa chọn 4 Giải thuật lập trình cho quá trình tuần tự có vòng lặp II Thực hành lập trình PLC 7 0 7 0 0 1 Mô hình máy dập 2 xylanh 2 Mô hình máy khoan tự động 3 Mô hình tay máy gắp vật Tổng cộng 10 3 7 0 0BÀI 4: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MPSI. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Mục đích:Bài này nhằm cung cấp cho sinh viên:Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập trình, vận hành, chuẩn đoán và khắc phục được lỗi củahệ thống MPS2. Yêu cầu:Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: Nêu được cấu trúc phần cứng, nguyên lý hoạt động của hệ thống MPS Lập trình điều khiển, chuẩn đoán và khắc phục được lỗi của hệ thốngII. NỘI DUNG:
 8. 8. Thời gian (giờ)TT Tên chương Tổng Lý Thực Thảo Kiểm tra số thuyết hành luậnBài 4: Lập trình điều khiển hệ thốngMPS I Giới thiệu hệ thống MPS 1 1 0 0 0 II Lập trình điều khiển hệ thống MPS 3 3 0 0 0 1 Xây dựng chu trình 2 Xác định các hàm ngõ vào và ngõ ra 3 Lập trình PLCIII Thực hành lập trình PLC điều khiển 26 8 16 0 2 các trạm MPS 1 Điều khiển tram 1 2 Điều khiển tram 2 3 Điều khiển tram 3 4 Điều khiển tram 4 5 Điều khiển tram 5 6 Điều khiển tram 6 7 Điều khiển tram 7 8 Điều khiển tram 8 Tổng cộng 30 12 16 0 2BÀI 5: ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT WINCCI. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1. Mục đích:Bài này nhằm cung cấp cho sinh viên:Trang bị cho sinh viên kiến thức để thiết kế được chương trình giám sát hoạt động của hệthống Cơ điện tử.2. Yêu cầu:Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: Nêu lên được công dụng của phầm mềm WinCC Lập trình tạo được giao diện giám sát hoạt động trạm 1 và trạm 2 của hệ thống MPSII. NỘI DUNG:
 9. 9. Thời gian (giờ)TT Tên chương Tổng Lý Thực Thảo Kiểm tra số thuyết hành luậnBài 5: Điều khiển giám sát WinCC I Giới thiệu chương trình WinCC 1 1 0 0 0 II Hướng dẫn sử dụng phần mềm 3 3 0 0 0 WinCC 1 Cách thức tạo một Project mới 2 Tạo Tag và nhóm Tag 3 Tạo Process Picture 4 Định dạng Message 5 Ví dụ ứng dụngIII Thực hành sử dụng phần mềm 12 2 8 0 2 WinCC giám sát hệ thống MPS 1 Thực hành giám sát trạm 1 MPS 2 Thực hành giám sát trạm 2 MPS Tổng cộng 16 6 10 0 215. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương học phần. [1] Bộ môn Cơ Điện Tử_Trường CĐKT Cao Thắng, Bài giảng Hệ thống MPS [2] Trần Thu Hà, Lập trình với S7&WinCC TP Hồ Chí Minh, ngày…. tháng…..năm 2011 TRƯỞNG BỘ MÔN NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG Nguyễn Thanh Phước Nguyễn Thanh Phước

×