Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ngu phap ta_tech24_vn

325 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ngu phap ta_tech24_vn

 1. 1. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -1– Ôn t p ng pháp ti ng Anh1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh:M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ñây:Ví d : SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night. We studied "present perfect" last week. He runs very fast. I like walking.1.1 Subject (ch ng ):Ch ng là ch th c a hành ñ ng trong câu, thư ng ñ ng trư c ñ ng t (verb). Ch ngthư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t (noun phrase - m t nhóm t k t thúcb ng m t danh t , trong trư ng h p này ng danh t không ñư c b t ñ u b ng m t gi it ). Ch ng thư ng ñ ng ñ u câu và quy t ñ nh vi c chia ñ ng t .Chú ý r ng m i câu trong ti ng Anh ñ u có ch ng (Trong câu m nh l nh, ch ng ñư cng m hi u là ngư i nghe. Ví d : “Dont move!” = ð ng im!). Milk is delicious. (m t danh t ) That new, red car is mine. (m t ng danh t )ðôi khi câu không có ch ng th t s , trong trư ng h p ñó, It ho c There ñóng vai tròch ng gi . It is a nice day today. There are a fire in that building. There were many students in the room. It is the fact that the earth goes around the sun.1.2 Verb (ñ ng t ): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 2. 2. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -2–ð ng t là t ch hành ñ ng ho c tr ng thái c a ch ng . M i câu ñ u ph i có ñ ng t .Nó có th là m t t ñơn ho c m t ng ñ ng t . Ng ñ ng t (verb phrase) là m t nhómt g m m t ho c nhi u tr ñ ng t (auxiliary) và m t ñ ng t chính. I love you. (ch hành ñ ng) Chilli is hot. (ch tr ng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)1.3 Complement (v ng ):V ng là t ho c c m t ch ñ i tư ng tác ñ ng c a ch ng . Cũng gi ng như ch ng ,v ng thư ng là danh t ho c ng danh t không b t ñ u b ng gi i t , tuy nhiên v ngthư ng ñ ng sau ñ ng t . Không ph i câu nào cũng có complement. V ng tr l i chocâu h i What? ho c Whom? John bought a car yesterday. (What did John buy?) Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?) She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?)1.4 Modifier (tr ng t ):Tr ng t là t ho c c m t ch th i gian, ñ a ñi m ho c cách th c c a hành ñ ng. Khôngph i câu nào cũng có tr ng t . Chúng thư ng là các c m gi i t (prepositional phrase),phó t (adverb) ho c m t c m phó t (adverbial phrase). Chúng tr l i câu h i When?,Where? ho c How? M t c m gi i t là m t c m t b t ñ u b ng m t gi i t và k t thúcb ng m t danh t (VD: in the morning, on the table,...). N u có nhi u tr ng t trong câuthì tr ng t ch th i gian thư ng ñi sau cùng. John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?) She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she seehim?) She drives very fast. (How does she drive?)Chú ý r ng tr ng t thư ng ñi sau v ng nhưng không nh t thi t. Tuy nhiên tr ng t làc m gi i t không ñư c n m gi a ñ ng t và v ng . She drove on the street her new car. (Sai) She drove her new car on the street. (ðúng)2. Noun phrase (ng danh t )2.1 Danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c (Count noun/ Non-count noun): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 3. 3. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -3–· Danh t ñ m ñư c: Là danh t có th dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó có 2 hình tháis ít và s nhi u. Nó dùng ñư c v i a hay v i the. VD: one book, two books, ...· Danh t không ñ m ñư c: Không dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó không có hình tháis ít, s nhi u. Nó không th dùng ñư c v i a, còn the ch trong m t s trư ng h p ñ cbi t. VD: milk (s a). B n không th nói "one milk", "two milks" ... (M t s v t ch tkhông ñ m ñư c có th ñư c ch a trong các bình ñ ng, bao bì... ñ m ñư c. VD: oneglass of milk - m t c c s a).· M t s danh t ñ m ñư c có hình thái s nhi u ñ c bi t. VD: person - people; child -children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ...· M t s danh t ñ m ñư c có d ng s ít/ s nhi u như nhau ch phân bi t b ng có "a" vàkhông có "a":an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.· M t s các danh t không ñ m ñư c như food, meat, money, sand, water ... ñôi khiñư c dùng như các danh t s nhi u ñ ch các d ng, lo i khác nhau c a v t li u ñó. This is one of the foods that my doctor wants me to eat.· Danh t "time" n u dùng v i nghĩa là "th i gian" là không ñ m ñư c nhưng khi dùngv i nghĩa là "th i ñ i" hay "s l n" là danh t ñ m ñư c. You have spent too much time on that homework. (th i gian, không ñ m ñư c) I have seen that movie three times before. (s l n, ñ m ñư c)B ng sau là các ñ nh ng dùng ñư c v i các danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c.WITH COUNT NOUN WITH NON-COUNT NOUNa(n), the, some, any the, some, anythis, that, these, those this, thatnone, one, two, three,... None much (thư ng dùng trong câu ph ñ nh, câumany h i)a lot of a lot ofa [large / great] number of a large amount of(a) few (a) littlefewer... than less....thanmore....than more....thanM t s t không ñ m ñư c nên bi t:sand money information physics Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 4. 4. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -4–food news air mathematicsmeat measles (b nh s i) mumps (b nh quai b ) politicswater soap economics homeworkNote: advertising là danh t không ñ m ñư c nhưng advertisement là danh t ñ m ñư c,ch m t qu ng cáo c th nào ñó. There are too many advertisements during TV shows.2.2 Cách dùng quán t không xác ñ nh "a" và "an"Dùng a ho c an trư c m t danh t s ít ñ m ñư c. Chúng có nghĩa là m t. Chúng ñư cdùng trong câu có tính khái quát ho c ñ c p ñ n m t ch th chưa ñư c ñ c p t trư c. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, ch t t c các qu bóng) I saw a boy in the street. (chúng ta không bi t c u bé nào, chưa ñư c ñ c p trư cñó)2.2.1 Dùng “an” v i:Quán t an ñư c dùng trư c t b t ñ u b ng nguyên âm (trong cách phát âm, ch khôngph i trong cách vi t). Bao g m:· Các t b t ñ u b ng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object·M ts t b t ñ u b ng u, y: an uncle, an umbrella·M ts t b t ñ u b ng h câm: an heir, haft an hour· Các t m ñ u b ng m t ch vi t t t: an S.O.S/ an M.P2.2.2 Dùng “a” v i:Dùng a trư c các t b t ñ u b ng m t ph âm. Chúng bao g m các ch cái còn l i và m ts trư ng h p b t ñ u b ng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load,a uniform, a union, a year income,...· ð ng trư c m t danh t m ñ u b ng "uni..." ph i dùng "a" (a university/ a uniform/universal/ union) (Europe, eulogy (l i ca ng i), euphemism (l i nói tr i), eucalyptus (câykhuynh di p)· Dùng trong các thành ng ch s lư ng nh t ñ nh như: a lot of/a great deal of/a couple/adozen.· Dùng trư c nh ng s ñ m nh t ñ nh thư ng là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred- a/one thousand.· Dùng trư c "half" (m t n a) khi nó theo sau m t ñơn v nguyên v n: a kilo and a half,hay khi nó ñi ghép v i m t danh t khác ñ ch n a ph n (khi vi t có d u g ch n i): ahalf - share, a half - holiday (ngày l ch ngh n a ngày).· Dùng v i các ñơn v phân s như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 5. 5. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -5–· Dùng trong các thành ng ch giá c , t c ñ , t l : $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4times a day.2.3 Cách dùng quán t xác ñ nh "The"Dùng the trư c m t danh t ñã ñư c xác ñ nh c th v m t tính ch t, ñ c ñi m, v trího c ñã ñư c ñ c p ñ n trư c ñó, ho c nh ng khái ni m ph thông, ai cũng bi t.The boy in the corner is my friend. (C ngư i nói và ngư i nghe ñ u bi t ñó là c u bénào)The earth is round. (Ch có m t trái ñ t, ai cũng bi t)V i danh t không ñ m ñư c, dùng the n u nói ñ n m t v t c th , không dùng the n unói chung. Sugar is sweet. (Ch các lo i ñư ng nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (C th là ñư ng trên bàn)V i danh t ñ m ñư c s nhi u, khi chúng có nghĩa ñ i di n chung cho m t l p các v tcùng lo i thì cũng không dùng the. Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (V n ñ ng viên nói chung)2.3.1 Sau ñây là m t s trư ng h p thông d ng dùng The theo quy t c trên:· The + danh t + gi i t + danh t : The girl in blue, the Gulf of Mexico.· Dùng trư c nh ng tính t so sánh b c nh t ho c only: The only way, the best day.· Dùng cho nh ng kho ng th i gian xác ñ nh (th p niên): In the 1990s· The + danh t + ñ i t quan h + m nh ñ ph : The man to whom you have just spokenis the chairman.· The + danh t s ít tư ng trưng cho m t nhóm thú v t ho c ñ v t: The whale = whales(loài cá voi), the deep-freeze (th c ăn ñông l nh)· ð i v i man khi mang nghĩa "loài ngư i" tuy t ñ i không ñư c dùng the: Since manlived on the earth ... (k t khi loài ngư i sinh s ng trên trái ñ t này)· Dùng trư c m t danh t s ít ñ ch m t nhóm, m t h ng ngư i nh t ñ nh trong xã h i:The small shopkeeper: Gi i ch ti m nh / The top offcial: Gi i quan ch c cao c p· The + adj: Tư ng trưng cho m t nhóm ngư i, chúng không bao gi ñư c phép snhi u nhưng ñư c xem là các danh t s nhi u. Do v y ñ ng t và ñ i t ñi cùng v ichúng ph i ngôi th 3 s nhi u: The old = The old people; The old are often very hard in their moving· The + tên g i các ñ i h p xư ng/ dàn nh c c ñi n/ ban nh c ph thông: The BackChoir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles.· The + tên g i các t báo (không t p chí)/ tàu bi n/ các khinh khí c u: The Times/ TheTitanic/ The Hindenberg· The + h c a m t gia ñình s nhi u = gia ñình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 6. 6. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -6–children· Thông thư ng không dùng the trư c tên riêng tr trư ng h p có nhi u ngư i ho c v tcùng tên và ngư i nói mu n ám ch m t ngư i c th trong s ñó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that Iknow lives on the First Avenue.· Tương t , không dùng "the" trư c b a ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning.Tr khi mu n ám ch m t b a ăn c th : The dinner that you invited me last week were delecious.· Không dùng "the" trư c m t s danh t như home, bed, church, court, jail, prison,hospital, school, class, college, university v.v... khi nó ñi v i các ñ ng t và gi i t chchuy n ñ ng ch ñi ñ n ñó là m c ñích chính ho c ra kh i ñó cũng vì m c ñích chính: Students go to school everyday. The patient was released from hospital.Nhưng n u ñ n ñó ho c ra kh i ñó không vì m c ñích chính thì dùng "the". Students go to the school for a class party. The doctor left the hospital for lunch.2.3.2 B ng s d ng "the" và không s d ng "the" trong m t s trư ng h p ñi nhìnhCó "The" Không "The"+ Dùng trư c tên các ñ i dương, sông ngòi, + Trư c tên m t hbi n, v nh và các c m h (s nhi u) Lake GenevaThe Red Sea, the Atlantic Ocean, thePersian Gufl, the Great Lakes+ Trư c tên các dãy núi: + Trư c tên m t ng n núiThe Rocky Mountains Mount Vesuvius+ Trư c tên nh ng v t th duy nh t trong vũ + Trư c tên các hành tinh ho c các chòmtr ho c trên th gi i: saoThe earth, the moon Venus, Mars+ The schools, colleges, universities + of +danh t riêng + Trư c tên các trư ng này n u trư c nó làThe University of Florida m t tên riêng Stetson University+ The + s th t + danh tThe third chapter. + Trư c các danh t ñi cùng v i m t s ñ m+ Trư c tên các cu c chi n tranh khu v c Chapter three, Word War Onev i ñi u ki n tên khu v c ñó ph i ñư c tínht hoáThe Korean War (=> The Vietnameseeconomy) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 7. 7. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -7–+ Trư c tên các nư c có hai t tr lên + Trư c tên các nư c ch có m t t :(ngo i tr Great Britain) China, France, Venezuela, VietnamThe United States, The Central AfricanRepublic + Trư c tên các nư c m ñ u b ng New,+ Trư c tên các nư c ñư c coi là m t qu n m t tính t ch hư ng:ñ o ho c m t qu n ñ o New Zealand, North Korean, FranceThe Philipines, The Virgin Islands, TheHawaii + Trư c tên các l c ñ a, t nh, ti u bang, thành ph , qu n, huy n:+ Trư c tên các tài li u ho c s ki n l ch s Europe, FloridaThe Constitution, The Magna Carta + Trư c tên b t kì môn th thao nào+ Trư c tên các nhóm dân t c thi u s baseball, basketballthe Indians + Trư c các danh t tr u tư ng (tr m t s trư ng h p ñ c bi t): freedom, happiness + Trư c tên các môn h c nói chung mathematics+ Trư c tên các môn h c c thThe Solid matter Physics + Trư c tên các ngày l , t t Christmas, Thanksgiving + Trư c tên các lo i hình nh c c trong các hình th c âm nh c c th (Jazz, Rock,+ Trư c tên các nh c c khi ñ c p ñ n các classical music..)nh c c ñó nói chung ho c khi chơi các To perform jazz on trumpet and pianonh c c ñó.The violin is difficult to playWho is that on the piano2.4 Cách s d ng another và other.Hai t này thư ng gây nh m l n. Dùng v i danh t không ñ m Dùng v i danh t ñ m ñư c ñư c • an + other + danh t ñ m ñư c s ít = m t cái n a, m t cái khác, m t ngư i n a, m t ngư i khác (= one more). Không dùng another pencil = one more pencil • the other + danh t ñ m ñư c s ít = cái cu i Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 8. 8. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -8– cùng còn l i (c a m t b ), ngư i còn l i (c a m t nhóm), = last of the set. the other pencil = the last pencil present • Other + danh t không • Other + danh t ñ m ñư c s nhi u = m y cái ñ m ñư c = m t chút n a n a, m y cái khác, m y ngư i n a, m y ngư i (= more of the set). khác (= more of the set). other water = some more other pencils = some more pencils water • The other + danh t ñ m ñư c s nhi u = • The other + danh t không nh ng cái còn l i (c a m t b ), nh ng ngư i ñ m ñư c = ch còn sót còn l i (c a m t nhóm), = the rest of the set. l i. the other pencils = all remaining pencils the other water = the remaining water· Another và other là không xác ñ nh trong khi the other là xác ñ nh; n u ch ng là ñãbi t (ñư c nh c ñ n trư c ñó) thì ta có th b danh t ñi sau another ho c other, ch c ndùng another ho c other như m t ñ i t là ñ . Khi danh t s nhi u b lư c b t (trongcách nói t t nêu trên) thì other tr thành others. Không bao gi ñư c dùng others + danht s nhi u:I Don t want this book. Please give me another.(another = any other book - not specific)I Don t want this book. Please give me the other.(the other = the other book, specific)This chemical is poisonous. Others are poisonous too.(others = the other chemicals, not specific)I Don t want these books. Please give me the others.(the others = the other books, specific)· Trong m t s trư ng h p ngư i ta dùng one ho c ones ñ ng sau another ho c other thaycho danh t :I Don t want this book. Please give me another one.I dont want this book. Please give me the other one.This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.I dont want these books. Please give me the other ones.· This ho c that có th dùng v i one nhưng these và those không ñư c dùng v i ones,m c dù c 4 t này ñ u có th dùng thay cho danh t (v i vai trò là ñ i t ) khi không ñiv i one ho c ones: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 9. 9. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -9– I dont want this book. I want that.2.5 Cách s d ng little, a little, few, a few· Little + danh t không ñ m ñư c: r t ít, không ñ ñ (có khuynh hư ng ph ñ nh) I have little money, not enough to buy groceries.· A little + danh t không ñ m ñư c: có m t chút, ñ ñ I have a little money, enough to buy groceries· Few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có r t ít, không ñ ñ (có tính ph ñ nh) I have few books, not enough for reference reading· A few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có m t chút, ñ ñ I have a few records, enough for listening.· Trong m t s trư ng h p khi danh t trên ñã ñư c nh c ñ n thì phía dư i ch c ndùng little ho c few như m t ñ i t là ñ (cũng gi ng như ñ i v i other/another;this/that). Are you ready in money. Yes, a little.· Quite a few + ñ m ñư c = Quite a bit + không ñ m ñư c = Quite a lot of + noun = r tnhi u.2.6 S h u cách· The nouns + noun: Ch ñư c dùng cho nh ng danh t ch ngư i ho c ñ ng v t, khôngdùng cho các ñ v t. The students book, The cats legs.· ð i v i danh t s nhi u ñã có s n "s" ñuôi ch c n dùng d u ph y The students book.· Nhưng ñ i v i nh ng danh t ñ i s nhi u ñ c bi t không "s" ñuôi v n ph i dùng ñ yñ d u s h u cách. The childrens toys, The peoples willing· N u có hai danh t cùng ñ ng s h u cách thì danh t nào ñ ng g n danh t b s h unh t s mang d u s h u. Paul and Peters room.· ð i v i nh ng tên riêng ho c danh t ñã có s n "s" ñuôi có th ch c n dùng d u ph yvà nh n m nh ñuôi khi ñ c ho c dùng s h u cách và ph i thay ñ i cách ñ c. Tên riêngkhông dùng "the" ñ ng trư c. The boss car = the boss s car [bosiz] Agnes house = Agnes s [siz] house. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 10. 10. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 10 –· S h u cách cũng ñư c dùng cho th i gian (năm, tháng, th p niên, th k ) The 1990s events: nh ng s ki n c a th p niên 90 The 21st centurys prospects.· Dùng cho các mùa trong năm tr mùa xuân và mùa thu. N u dùng s h u cách cho haimùa này thì ngư i vi t ñã nhân cách hoá chúng. Ngày nay ngư i ta dùng các mùa trongnăm như m t tính t cho các danh t ñ ng sau, ít dùng s h u cách. The Autumns leaf: chi c lá c a nàng thu.· Dùng cho tên các công ty l n, các qu c gia The Rockerfellers oil products. Chinas food.· ð i v i các c a hi u có ngh nghi p ñ c trưng ch c n dùng danh t v i d u s h u. In a florists At a hairdressers ð c bi t là các ti m ăn v i tên riêng: The Antonios· Dùng trư c m t s danh t b t ñ ng v t ch trong m t s thành ng a stones throw from ...(Cách nơi ñâu m t t m ñá ném).3. Verb phrase (ng ñ ng t )Như ñã ñ c p ph n c u trúc chung c a câu, ng ñ ng t ti ng Anh g m có m t ñ ngt chính và m t ho c nhiêu tr ñ ng t . ð ng t trong ti ng Anh chia làm 3 th i chính:Quá kh (Past)Hi n t i (Present)Tương lai (Future)M i th i chính l i chia thành nhi u th i nh ñ di n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng.3.1 Present tenses (các th i hi n t i)3.1.1 Simple Present (th i hi n t i thư ng)Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng mang tính thư ng xuyên (regular action), theo thói quen(habitual action) ho c hành ñ ng l p ñi l p l i có tính qui lu t. I walk to school every day.Khi chia ñ ng t th i này, ñ i v i ngôi th nh t (I), th hai (you) và th 3 s nhi u(they) ñ ng t không ph i chia, s d ng ñ ng t nguyên th không có to như ví d nêutrên. ð i v i ngôi th 3 s ít (he, she, it), ph i có "s" sau ñ ng t và âm ñó ph i ñư cñ c lên: He walks. She watches TV Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 11. 11. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 11 –Thư ng dùng th i hi n t i thư ng v i m t s các phó t ch th i gian như today, presentday, nowadays,... và v i các phó t ch t n su t như: always, sometimes, often, every +th i gian ...Simple present thư ng không dùng ñ di n ñ t hành ñ ng ñang x y ra th i ñi m hi nt i (now), ngo i tr v i các ñ ng t th hi n tr ng thái (stative verb) như sau:know understand havebelieve hate needhear love appearsee like seemsmell want tastewish sound ownCác t trong danh sách trên thư ng cũng không bao gi xu t hi n trong th i ti p di n(hi n t i ti p di n, quá kh ti p di n...).M t s ví d khác v th i hi n t i thư ng:They understand the problem now. (stative verb)He always swims in the evening. (habitual action)We want to leave now. (stative verb)The coffee tastes delicious. (stative verb)Your cough sounds bad. (stative verb)I walk to school every day. (habitual action)3.1.2 Present Progressive (th i hi n t i ti p di n)· Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng x y ra vào th i ñi m hi n t i. Th i ñi m này ñư c xácñ nh c th b ng m t s phó t như : now, rightnow, at this moment.· Dùng thay th cho th i tương lai g n, ñ c bi t là trong văn nói. The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time)· Các ñ ng t tr ng thái (stative verb) b ng sau không ñư c chia th ti p di n (b t cth i nào) khi chúng là nh ng ñ ng t tĩnh di n ñ t tr ng thái c m giác c a ho t ñ ng tinhth n ho c tính ch t c a s v t, s vi c. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 12. 12. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 12 –know understand havebelieve hate needhear love appearsee like seemsmell want tastewish sound ownNhưng khi chúng quay sang hư ng ñ ng t hành ñ ng thì chúng l i ñư c phép dùngth ti p di n.He has a lot of books.He is having dinner now. (ð ng t hành ñ ng: ăn t i)I think they will come in time.Im thinking of my test tomorrow. (ð ng t hành ñ ng: ðang nghĩ v )3.1.3 Present Perfect (th i hi n t i hoàn thành)Th i hi n t i hoàn thành dùng ñ :(1). Di n ñ t m t hành ñ ng x y ra m t th i ñi m không xác ñ nh trong quá kh . John has traveled around the world. (We dont know when)(2). Ch m t hành ñ ng x y ra nhi u l n trong quá kh . George has seen this movie three time.(3). M t hành ñ ng b t ñ u di n ra trong quá kh và v n còn x y ra hi n t i. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) = John has lived in that house since 1984. (Gi s hi n nay là 2004)3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR:FOR + kho ng th i gian: for three days, for ten minutes, for twenty years ...SINCE + th i ñi m b t ñ u: since 1982, since January, ...3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET:Already dùng trong câu kh ng ñ nh, already có th ñ ng ngay sau have và cũng có thñ ng cu i câu. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 13. 13. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 13 –We have already written our reports.We have written our reports already.Yet dùng trong câu ph ñ nh, câu nghi v n. Yet thư ng xuyên ñ ng cu i câu.We havent written our reports yet.Have you written your reports yet?Trong m t s trư ng h p th ph ñ nh, yet có th ñ ng ngay sau have nhưng ph i thayñ i v m t ng pháp: ñ ng t PII tr v d ng nguyên th có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasnt learnt the material yet.3.1.3.3 Th i hi n t i hoàn thành thư ng dư c dùng v i m t s c m t ch th i gian như sau:· Dùng v i now that... (gi ñây khi mà...) Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for theschoolarship.· Dùng v i m t s phó t như till now, untill now, so far (cho ñ n gi ). Nh ng c m tnày có th ñ ng ñ u câu ho c cu i câu. So far the problem has not been resolved.· Dùng v i recently, lately (g n ñây) nh ng c m t này có th ñ ng ñ u ho c cu i câu. I have not seen him recently.· Dùng v i before ñ ng cu i câu. I have seen him before.Xem thêm các ñ ng t b t quy t c3.1.4 Present Perfect Progressive (th i hi n t i hoàn thành ti p di n)Ch ñ i v i các hành ñ ng th c lo i (3) c a th i hi n t i hoàn thành chúng ta m i có thdùng th i hi n t i hoàn thành ti p di n. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 14. 14. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 14 – John has been living in that house for 20 years. = John has lived in that house for 20 years.Phân bi t cách dùng gi a hai th i:Present Perfect Present Perfect Progressive Hành ñ ng v n ti p di n hi n t i, có kh năng lan t i tương lai do ñó không có k tHành ñ ng ñã ch m d t hi n t i do ñó ñã qu rõ r t.có k t qu rõ r t. Ive waited for you for half an hour. Ive been waiting for you for half an (and now I stop waiting because you hour.didnt come). (and now Im still waiting, hoping that youll come)3.2 Past tenses (các th i quá kh )3.2.1 Simple Past (th i quá kh thư ng):Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ñã x y ra d t ñi m t i m t th i gian xác ñ nh trong quákh (không còn di n ra ho c nh hư ng t i hi n t i). Th i ñi m trong câu ñư c xác ñ nhrõ r t b ng m t s các phó t ch th i gian như: yesterday, at that moment, last week, ...He went to Spain last year.Bob bought a new bicyle yesterday.Maria did her homework last night.Mark washed the dishes after dinner.We drove to the grocery store this afternoon.George cooked dinner for his family Saturday night.3.2.2 Past Progresseive (th i quá kh ti p di n):Th i quá kh ti p di n dùng ñ di n ñ t:(1) m t hành ñ ng ñang x y ra trong quá kh thì b m t hành ñ ng khác “chen ngang”(khi ñang... thì b ng...). Trong trư ng h p này, m u câu chung là: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 15. 15. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 15 – I was watching TV when she came home. ho c When she came home, I was watching television.(2) Hai hành ñ ng cùng ñ ng th i x y ra trong quá kh . Trong trư ng h p này, m u câusau ñư c áp d ng: Martha was watching television while John was reading a book. ho c While John was reading a book, Martha was watching television.C u trúc sau ñây cũng ñôi khi ñư c dùng nhưng không thông d ng b ng hai m u trên: While John was reading a book, Martha watched television.(3) M t hành ñ ng ñang x y ra t i m t th i ñi m xác ñ nh trong quá kh :Martha was watching TV at seven o’clock last night.What were you doing at one o’clock this afternoon?Henry was eating a snack at midnight last night.3.2.3 Past Perfect (th i quá kh hoàn thành): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 16. 16. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 16 –Th i quá kh hoàn thành ñư c dùng ñ di n ñ t:(1) m t hành ñ ng x y ra trư c m t hành ñ ng khác trong quá kh , trong câu thư ng cócó 2 hành ñ ng:Th i quá kh hoàn thành thư ng ñư c dùng v i 3 phó t ch th i gian là: after, before vàwhen.Phó t when có th ñư c dùng thay cho after và before trong c 4 m u trên mà không làmthay ñ i ý nghĩa c a câu. Chúng ta v n bi t hành ñ ng nào x y ra trư c do có s d ngquá kh hoàn thành. The police came when the robber had gone away. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 17. 17. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 17 –(2) M t tr ng thái ñã t n t i m t th i gian trong quá kh nhưng ñã ch m d t trư c hi nt i. Trư ng h p này tương t trư ng h p (3) ñ i v i hi n t i hoàn thành nhưng trongtrư ng h p này không có liên h gì v i hi n t i. John had lived in New York for ten years before he moved to VN.3.2.4 Past Perfect Progressive (th i quá kh hoàn thành ti p di n):Ch ñ i v i các hành ñ ng thu c nhóm (2) c a th i quá kh hoàn thành ta m i có thdùng th i quá kh hoàn thành ti p di n, v i ý nghĩa c a câu không thay ñ i. John had been living in New York for ten years before he moved to VN.Lưu ý: Th i này ngày nay ít dùng, ngư i ta thay th nó b ng Past Perfect và ch dùng khinào c n ñi n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng.3.3 Future tenses (các th i tương lai)3.3.1 Simple Future (th i tương lai thư ng):Ngày nay ng pháp hi n ñ i, ñ c bi t là ng pháp Mĩ ch p nh n vi c dùng will cho t t ccác ngôi, còn shall ch dùng v i các ngôi I, we trong m t s trư ng h p như sau:· ðưa ra ñ ngh m t cách l ch s : Shall I take you coat?· Dùng ñ m i ngư i khác m t cách l ch s : Shall we go out for lunch?· Dùng ñ ngã giá trong khi m c c , mua bán: Shall we say : $ 50· Thư ng ñư c dùng v i 1 văn b n mang tính pháp qui bu c các bên ph i thi hành ñi ukho n trong văn b n: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule.Trong ti ng Anh bình dân , ngư i ta thay shall = must d ng câu này. Nó dùng ñ di nñ t m t hành ñ ng s x y ra m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai nhưng không xácñ nh c th . Thư ng dùng v i m t s phó t ch th i gian như tomorrow, next + time, inthe future, in future, from now on. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 18. 18. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 18 –3.3.2 Near Future (tương lai g n):Di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra trong tương lai g n, thư ng dùng v i các phó t dư id ng: In a moment (lát n a), at 2 oclock this afternoon.... We are going to have a reception in a momentNó ch 1 vi c ch c ch n s ph i x y ra theo như d tính cho dù th i gian là tương lai xa. We are going to take a TOEFL test next year.Ngày nay ngư i ta thư ng dùng present progressive.3.3.3 Future Progressive (th i tương lai ti p di n):· Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra vào m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture. Good luck with the exam! We will be thinking of you.· Dùng k t h p v i present progressive khác ñ di n ñ t hai hành ñ ng ñang song songx y ra. M t hi n t i, còn m t tương lai. Now we are learning English here, but by this time tomorrow we will be attendingthe meeting at the office.· ðư c dùng ñ ñ c p ñ n các s ki n tương lai ñã ñư c xác ñ nh ho c quy t ñ nh(không mang ý nghĩa ti p di n). Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making at the sametime next week.· Ho c nh ng s ki n ñư c mong ñ i là s x y ra theo m t ti n trình thư ng l (nhưngkhông di n ñ t ý ñ nh c a cá nhân ngư i nói). You will be hearing from my solicitor. I will be seeing you one of these days, I expect.· D ñoán cho tương lai: Dont phone now, they will be having dinner.· Di n ñ t l i ñ ngh nhã nh n mu n bi t v k ho ch c a ngư i khác Will you be staying in here this evening? (ông có d ñ nh l i ñây t i nay ch )3.3.4 Future Perfect (th i tương lai hoàn thành): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 19. 19. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 19 –Dùng ñ ch m t hành ñ ng s ph i ñư c hoàn t t vào m t th i ñi m nh t ñ nh trongtương lai. Nó thư ng ñư c dùng v i tr ng t ch th i gian dư i d ng: by the end of....., bythe time + sentence We will have accomplished the English grammar course by the end of next week. By the time human being migrates to the moon, most of the people alive today willhave died.4. S hòa h p gi a ch ng và ñ ng tTrong m t câu ti ng Anh, ch ng và ñ ng t ph i phù h p v i nhau v ngôi và s (s íthay s nhi u) The worker works very well. s ít s ít The workers work very well. s nhi u s nhi u4.1 Các trư ng h p ch ng ñ ng tách kh i ñ ng tTrong câu ti ng Anh, có nhi u trư ng h p r t khó xác ñ nh ñư c ñâu là ch ng c a câudo ch ng và ñ ng t không ñi li n v i nhau. The boys in the room are playing chess.Thông thư ng trong các trư ng h p ñó, m t ng gi i t (m t gi i t m ñ u và các danht theo sau – in the room) thư ng n m gi a ch ng và ñ ng t . Các ng gi i t nàykhông nh hư ng ñ n vi c chia ñ ng t . The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly.Chú ý r ng trong các ví d trên các danh t n m trong ng gi i t ñ u trái ngư c v i chng v s ít / s nhi u nhưng ñ ng t luôn ñư c chia theo ch ng chính.Các c m t sau cùng v i các danh t ñi theo sau nó t o nên hi n tư ng ñ ng ch ng .Chúng ñ ng gi a ch ng và ñ ng t , phân tách kh i 2 thành ph n ñó b i d u ph y.Chúng cũng không có nh hư ng gì ñ n vi c chia ñ ng t .Together with along with accompanied by as well as Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight.N u 2 danh t làm ch ng n i v i nhau b ng and thì ñ ng t ph i chia ngôi th 3 snhi u (tương ñương v i they) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 20. 20. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 20 – Mary and her manager are going to a party tonight.Nhưng n u 2 ñ ng ch ng n i v i nhau b ng or thì ñ ng t ph i chia theo danh t ñ ngsau or. N u danh t ñó là s ít thì ñ ng t ph i chia s ít và ngư c l i. Mary or her manager is going to answer the press interview.4.2 Các t luôn ñi v i danh t ho c ñ i t s ítðó là các danh t b ng sau (còn g i là các ñ i t phi m ch ).any + singular noun no + singular noun some + singular nounanybody nobody somebodyanyone no one someoneanything nothing somethingevery + singular nouneverybody everyone everythingeach either * neither ** Either và neither là s ít n u chúng không ñi v i or ho c nor. Either (có nghĩa 1 trong2) ch dùng cho 2 ngư i ho c 2 v t. N u 3 ngư i (v t) tr lên ph i dùng any. Neither(không m t ai trong hai) ch dùng cho 2 ngư i, 2 v t. N u 3 ngư i (v t) tr lên dùng notany.Everybody who wants to buy a ticket should be in this line.Something is in my eye.Anybody who has lost his ticket should report to the desk.Neither of his pens is able to be used.If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work.No problem is harder than this one.Nobody works harder than John does.4.3 Cách s d ng None và NoNone và No ñ u dùng ñư c v i c danh t s ít và s nhi u.· N u sau None of the là m t danh t không ñ m ñư c thì ñ ng t ph i ngôi th 3 s ít.N u sau nó là m t danh t s nhi u thì ñ ng t ph i chia ngôi th 3 s nhi u. None of the + non-count noun + singular verb None of the + plural count noun + plural verbNone of the counterfeit money has been found.None of the students have finished the exam yet. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 21. 21. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 21 –· N u sau No là m t danh t ñ m ñư c s ít ho c không ñ m ñư c thì ñ ng t ph i ngôith 3 s ít. N u sau nó là m t danh t s nhi u thì ñ ng t ph i ngôi th 3 s nhi u No + {singular noun / non-count noun} + singular verb No + plural noun + plural verbNo example is relevant to this case.No examples are relevant to this case.4.4 Cách s d ng c u trúc either... or (ho c...ho c) và neither... nor(không...mà cũng không)ði u c n lưu ý nh t khi s d ng c u trúc này là ñ ng t ph i chia theo danh t ñi sau orho c nor. N u danh t ñó là s ít thì ñ ng t chia ngôi th 3 s ít và ngư c l i. N u orho c nor xu t hi n m t mình (không có either ho c neither) thì cũng áp d ng quy t ctương t (như ñã ñ c p ph n trên)Neither John nor his friends are going to the beach today.Either John or his friends are going to the beach today.Neither the boys nor Carmen has seen this movie before.Either John or Bill is going to the beach today.Neither the director nor the secretary wants to leave yet.4.5 V-ing làm ch ngKhi V-ing dùng làm ch ng thì ñ ng t cũng ph i chia ngôi th 3 s ít.Knowing her has made him what he is.Not studying has caused him many problems.Washing with special cream is recommended for scalp infection.Being cordial is one of his greatest assets.Writing many letters makes her happy.Ngư i ta s dùng V-ing khi mu n di n ñ t 1 hành ñ ng c th x y ra nh t th i nhưng khimu n di n ñ t b n ch t c a s v t, s vi c thì ph i dùng danh t Dieting is very popular today. Diet is for those who suffer from a cerain disease. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 22. 22. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 22 –ð ng t nguyên th cũng có th dùng làm ch ng và ñ ng t sau nó s chia ngôi th 3s ít. Nhưng ngư i ta thư ng dùng ch ng gi it ñ m ñ u câu. To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book.4.6 Các danh t t p thðó là các danh t b ng sau dùng ñ ch 1 nhóm ngư i ho c 1 t ch c nhưng trên th ct chúng là nh ng danh t s ít, do v y các ñ i t và ñ ng t theo sau chúng cũng ngôith 3 s ít.Congress Organization Governmentfamily team jurygroup army majority*committee club minorityclass crowd publicThe committee has met, and it has rejected the proposal.The family was elated by the news.The crowd was wild with excitementCongress has initiated a new plan to combat inflation.The organization has lot many members this year.Our team is going to win the game.Tuy nhiên n u các thành viên trong nhóm ñang ho t ñ ng riêng r , ñ ng t s chia ngôith 3 s nhi u:Congress votes for the bill. (Qu c h i b phi u cho d lu t, g m t t c m i ngư i)Congress are discussing about the bill. (Qu c h i ñang tranh lu n v d lu t, t c là m ts tán thành, m t s ph n ñ i. Thi TOEFL không b t l i này).* Danh t majority ñư c dùng tuỳ theo thành ph n sau nó ñ chia ñ ng tThe majority + singular verbThe majority of the + plural noun + plural verb The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent.· The police/the sheep/the fish + plural verb. The sheep are breaking away The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank· A couple + singular verb A couple is walking on the path· The couple + plural verb The couple are racing their horses through the meadow.· Các c m t nhóm sau ch m t nhóm ñ ng v t ho c gia súc. Cho dù sau gi i t of là Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 23. 23. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 23 –danh t s nhi u thì ñ ng t v n chia theo ngôi ch ng chính – ngôi th 3 s ít: flock ofbirds/ sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs The flock of birds is circling overhead. The herd of casttle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks.· T t c các danh t t p th ch th i gian, ti n b c, s ño, ... khi ñư c ñ c p ñ n như m tth th ng nh t thì ñ u ñư c xem là m t danh t s ít. Do ñó các ñ ng t và ñ i t theosau chúng ph i ngôi th 3 s ít. Twenty-five dollars is too much for the meal. Fifty minutes isn’t enough time to finish this test Twenty dollars is all I can afford to pay for that radio. Two miles is too much to run in one day. He has contributed $50, and now he wants to contribute another fifty.4.7 Cách s d ng a number of, the number of:A number of = “M t s nh ng ...”, ñi v i danh t s nhi u, ñ ng t chia s nhi u. A number of + plural noun + plural verb A number of students are going to the class picnic (M t s sinh viên s ñi ...) A number of applicants have already been interviewed.The number of = “S lư ng nh ng ...”, ñi v i danh t s nhi u, ñ ng t v n ngôi th 3s ít. The number of + plural noun + singular verb... The number of days in a week is seven. (S lư ng ngày trong tu n là 7) The number of residents who have been questioned on this matter is quite small.4.8 Các danh t luôn s nhi uB ng sau là nh ng danh t bao gi cũng hình thái s nhi u vì chúng bao g m 2 th cth nên các ñ i t và ñ ng t ñi cùng v i chúng cũng ph i s nhi u.scissors jeans eyeglassesshorts tongs plierspants trousers tweezersN u mu n chúng thành ngôi s ít ph i dùng a pair of... The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer. These scissors are dull. (Cái kéo này cùn. Chú ý ch có 1 cái kéo nhưng cũng dùngv i these) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 24. 24. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 24 –4.9 Cách dùng there is, there areðư c dùng ñ ch s t n t i c a ngư i ho c v t t i m t nơi nào ñó. Ch ng th t c a câulà là danh t ñi sau ñ ng t . N u nó là danh t s ít thì ñ ng t to be chia ngôi th 3 sít và ngư c l i. M i bi n ñ i v th i và th ñ u to be còn there gi nguyên. There has been an increase in the importation of foreign cars. Threre is a storm approaching. There was an accident last night. There was water on the floor. There have been a number of telephone calls today. There were too many people at the party.Lưu ý: • Các c u trúc: there is certain/ sure/ likely/ bound to be = ch c ch n là s có There is sure to be trouble when she gets his letter. (Ch c ch n là s có r c r i khi cô y nh n ñư c thư anh ta) Do you think there is likely to be snow. (Anh cho r ng ch c ch n s có tuy t ch ) • Trong d ng ti ng Anh quy chu n ho c văn chương m t s các ñ ng t khác ngoài to be cũng ñư c s d ng v i there: ð ng t tr ng thái: stand/ lie/ remain/ exist/ live ð ng t ch s ñ n: enter/ go/ come/ follow/ develop Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 25. 25. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 25 –In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. (T i m t th tr n nhð c có m t ông th giày nghèo s ng ñó)There remains nothing more to be done . (Ch còn có gì n a mà làm)Suddenly there entered a strange figure dressed all in black. (B ng có m t hình bóng kìl m c toàn ñ ñen ñi vào)There followed an uncomfortable silence. (Sau ñó là m t s im l ng ñ n khó ch u) • There + subject pronoun + go/ come/ be: kìa/ th là/ r i thì There he comes (Anh ta ñã ñ n r i kia kìa) There you are, I have been waiting for you for over an hour. (Anh ñây r i, tôi ñang ch anh ñ n hơn m t ti ng r i ñ y)5. ð i tð i t ñư c chia làm 5 lo i v i các ch c năng s d ng khác nhau, bao g m:5.1 Subject pronoun (ð i t nhân xưng ch ng ) I We You You He She They Itð i t nhân xưng ch ng (còn g i là ñ i t nhân xưng) thư ng ñ ng v trí ch ngtrong câu ho c ñ ng sau ñ ng t be, ñ ng sau các phó t so sánh như than, as, that...I am going to the store.We have lived here for twenty years.The teachers who were invited to the party were George, Bill and I.It was she who called you.George and I would like to leave now.We students are going to have a party. • Ngay sau các ngôi s nhi u như we, you b n có th dùng m t danh t s nhi u ñ làm rõ we, you là ch cái gì. We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi .....) You guys (B n mày) • We/ You/ They có th dùng v i all/ both. Trong trư ng h p câu có ñ ng t ñơn thì chúng ñi li n v i nhau: We all go to school now. They both bought the ensurance You all come shopping. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 26. 26. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 26 – • Nhưng n u all ho c both ñi v i các ñ i t này d ng câu có tr ñ ng t thì all ho c both s ñ ng sau tr ñ ng t : We will all go to school next week. They have both bought the insurance. • All và Both cũng ph i ñ ng sau ñ ng t to be, trư c tính t We are all ready to go swimming. • Dùng he/she thay th cho các v t nuôi n u chúng ñư c xem là có tính cách, thông minh ho c tình c m (chó, mèo, ng a...) Go and find the cat if where she stays in. Hows your new car? Terrrific, she is running beautifully. • Tên nư c, tên các con tàu ñư c thay th trang tr ng b ng she (ngày nay it dùng). England is an island country and she is governed by a mornach. Titanic was the biggest passenger ship ever built. She could carry as many as 2000 passenger on board.5.2 Complement pronoun (ð i t nhân xưng tân ng ) me us you you him her them itð i t tân ng ñ ng v trí tân ng (ñ ng sau ñ ng t ho c gi i tr khi gi i t ñó mñ u m t m nh ñ m i). B n c n phân bi t rõ ñ i t tân ng v i ñ i t ch ng . Ch nglà ch th c a hành ñ ng (gây ra hành ñ ng), còn tân ng là ñ i tư ng nh n s tác ñ ngc a hành ñ ng.They invited us to the party last night.The teacher gave him a bad grade.I told her a story.The policeman was looking for him.ð ng sau us có th dùng m t danh t s nhi u tr c ti p, gi ng như ñ i v i ñ i t nhânxưng ch ng . The teacher has made a lot of questions for us students.5.3 Possessive pronoun (ð i t s h u) mine ours yours yours his hers theirs Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 27. 27. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 27 – itsNgư i ta dùng ñ i t s h u ñ tránh kh i ph i nh c l i tính t s h u + danh t ñã ñc p trư c ñó. Nó có nghĩa: mine = cái c a tôi; yours = cái c a (các) b n; ... Do ñó chúngthay th cho danh t . ð ng bao gi dùng c ñ i t s h u l n danh t . M c dù cách vi tc a his và its ñ i v i tính t s h u và ñ i t s h u là gi ng nhau nhưng b n c n phânbi t rõ hai trư ng h p này.This is my book; that is yours. (yours = your book)Your teacher is the same as his. (his = his teacher)Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress)Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books)5.3.1 Possessive adjectives (Tính t s h u) my our your your his her their itsTính t s h u khác v i ñ i t s h u (nêu trên ñây) ch nó b nghĩa cho danh t chkhông thay th cho danh t . G i là tính t s h u vì nó th hi n tính ch t s h u c angư i ho c v t ñ i v i danh t ñi sau nó. Chú ý r ng cũng dùng tính t s h u ñ i v icác b ph n trên cơ th .John is eating his dinner.This is not my book.The cat has injured its foot.The boy broke his arm yesterday.She forgot her homework this morning.My food is cold.5.4 Reflexive pronoun (ð i t ph n thân) myself ourselves yourself yourselves himself herself themselves itself • Dùng ñ di n ñ t ch ng v a là tác nhân gây ra hành ñ ng, v a là tác nhân nh n tác ñ ng c a hành ñ ng ñó. Nó ñ ng ngay ñ ng sau ñ ng t ho c gi i t for, to cu i câu. Jill bought himself a new car. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 28. 28. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 28 – Chú ý: “Jill bought him a new car” thì câu có nghĩa khác: “him” = another person. I washed myself He sent the letter to himself. She served herself in the cafeteria. We hurt ourselves playing football John and Mary hurt themselves in a car accident. You can see the difference for yourselves. • Dùng ñ nh n m nh vi c ch ng t làm l y vi c gì, trong trư ng h p này nó ñ ng ngay sau ch ng ho c sau t by. I myself believe that there is no God. She prepared the nine-course meal by herself. John washed the dishes by himself. The students themselves decorated the room. Chú ý: d ng s nhi u self bi n thành selves.6. Tân ng (complement / object) và các v n ñ liênquan6.1 ð ng t dùng làm tân ngKhông ph i b t c ñ ng t nào trong ti ng Anh cũng ñ u ñòi h i tân ng ñ ng sau nó làm t danh t . M t s các ñ ng t l i ñòi h i tân ng sau nó ph i là m t ñ ng t khác.ð ng t dùng làm tân ng ñư c chia làm hai lo i:6.1.1. Lo i 1: ð ng t nguyên th làm tân ng (to + verb) • B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t ñòi h i tân ng sau nó là m t ñ ng t nguyên th khác.agree desire hope plan striveattempt expect intend prepare tendclaim fail learn pretend wantdecide forget need refuse wishdemand hesitate offer seemJohn expects to begin studying law next semester.Mary learned to swim when she was very young.The committee decided to postpone the meeting.The president will attempt to reduce inflation rate. • Trong câu ph ñ nh, thêm not vào trư c ñ ng t làm tân ng : John decided not to buy the car.6.1.2. Lo i 2: ð ng t Verb-ing dùng làm tân ng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 29. 29. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 29 – • B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t ñòi h i tân ng theo sau nó ph i là m t Verb-ingadmit enjoy suggestappreciate finish consideravoid miss mindcant help postpone recalldelay practice riskdeny quit repeatresist resume resentJohn admitted stealing the jewels.We enjoyed seeing them again after so many years.You shouldn’t risk entering that building in its present condition.He was considering buying a new car until the prices went up.The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits. • Trong câu ph ñ nh, thêm not vào trư c Verb-ing. John regretted not buying the car. • Lưu ý r ng trong b ng này có m u ñ ng t cant help doing/ but do smt có nghĩa ‘không th ñ ng ñư c ph i làm gì’ With such good oranges, we cant help buying two kilos at a time.6.1.3 B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t mà tân ng sau nó có th là m t ñ ng tnguyên th ho c m t verb-ing mà ng nghĩa không thay ñ i.begin continue hate love startcant stand dread like prefer try He started to study after dinner = he started studying after dinner.Lưu ý r ng trong b ng này có m t ñ ng t cant stand to do/doing smt: không th ch uñ ng ñư c khi ph i làm gì. He cant stand to wait (waiting) such a long time.6.1.4 B n ñ ng t ñ c bi tðó là nh ng ñ ng t mà ng nghĩa c a chúng s ñ i khác hoàn toàn khi tân ng sau nó làm t ñ ng t nguyên th ho c verb-ing.1a) Stop to do smt: d ng l i ñ làm gì He stoped to smoke = Anh ta d ng l i ñ hút thu c.1b) Stop doing smt: d ng làm vi c gì He stoped smoking = Anh ta ñã b thu c.2a) Remember to do smt: Nh s ph i làm gì Remember to send this letter. = Hãy nh g i b c thư này nhé. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 30. 30. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 30 –2b) Remember doing smt: Nh là ñã làm gì I remember locking the door before leaving, but now I cant find the key.ð c bi t nó thư ng ñư c dùng v i m u câu: S + still remember + V-ing : V n còn nh làñã... I still remember buying the first motorbike3a) Forget to do smt: quên s ph i làm gì I forgot to pickup my child after school = Tôi quên không ñón con.3b) Forget doing smt: (quên là ñã làm gì). ð c bi t nó thư ng ñư c dùng v i m u câu S+ will never forget + V-ing: s không bao gi quên ñư c là ñã ... She will never forget meeting the Queen = Cô y không bao gi quên l n g p Nhoàng4a) Regret to do smt: L y làm ti c vì ph i làm gì (thư ng dùng khi báo tin x u) We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceledbecause of the bad weather.4b) Regret doing smt: L y làm ti c vì ñã làm gì He regrets leaving school early. Its the biggest mistake in his life.6.1.5 ð ng t ñ ng sau gi i tT t c các ñ ng t ñ ng ngay sau gi i t ñ u ph i d ng V-ing.6.1.5.1 Verb + preposition + verb-ingSau ñây là b ng các ñ ng t có gi i t theo sau, vì v y các ñ ng t khác ñi sau ñ ng tnày ph i dùng d ng verb-ing. Verb + prepositions + V-ingapprove of give up rely on worry abountbe better of insist on succeed in object tocount on keep on think about look forward todepend on put off think of confess toJohn gave up smoking because of his doctor’s advice.He insisted on taking the bus instead of the plane.Hery is thinking of going to France next year.Fred confessed to stealing the jewelsChú ý r ng 3 ñ ng t cu i cùng trong b ng trên, có gi i t to ñi sau ñ ng t . ðó là gi it ch không ph i là to trong ñ ng t nguyên th (to do st), nên theo sau nó ph i là m tverb-ing ch không ph i là m t verb nguyên th .We are not looking forward to going back to school.Jill objected to receiving the new position.He confessed to causing the fire.6.1.5.2 Adjective + preposition + verb-ing: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 31. 31. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 31 – Adjective + prepositions + V-ingaccustomed to intent on capable of successful inafraid of interested in fond of tired ofMitch is afraid of getting married now.We are accustomed to sleeping late on weekends.I am fond of dancing.We are interested in seeing this film.6.1.5.3 Noun + preposition + verb-ing: Noun + prepositions + V-ingchoice of intention of possibility of (method of)excuse for method for reason forThere is no reason for leaving this early.George has no excuse for droping out of school.There is a possibility of acquiring this property at a good price.He has developed a method for evaluating this problem.Các trư ng h p khác:Trong các trư ng h p khác, ñ ng t ñi sau gi i t cũng ph i d ng verb-ing. After leaving the party, he drove home. He should have stayed in New York instead of moving to Maine.6.1.6 ð ng t ñi sau tính t :Nói chung, n u ñ ng t ñi ngay sau tính t (không có gi i t ) thì ñư c dùng d ngnguyên th . Nh ng tính t ñó bao g m.anxious eager pleased usualboring easy prepared commondangerous good ready difficulthard strange ableIt is dangerous to drive in this weather.Mike is anxious to see his family.We are ready to leave now.It is difficult to pass this test.Chú ý: able và capable có nghĩa như nhau nhưng cách dùng khác nhau: (able/ unable) to do smt = (capable/ incapable) of doing smt.6.2 ð i t ñ ng trư c ñ ng t nguyên th ho c V-ing trong tân ng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 32. 32. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 32 –6.2.1 Trư ng h p tân ng là ñ ng t nguyên thTrong trư ng h p tân ng là ñ ng t nguyên th (lo i 1) thì b t c danh t hay ñ i t nàotr c ti p ñ ng trư c nó cũng ph i d ng tân ng (complement form). Joe asked her to call him. S + V + {pronoun/ noun in complement form} + [to + verb] ...Sau ñây là m t s ñ ng t ñòi h i tân ng là m t ñ ng t nguyên th có ñ i t làm tânng gián ti p.allow convince invite persuade remindask expect order prepare urgebeg instruct permit promise wantWe ordered him to appear in court.I urge you to reconsider your decision.They were trying to persuade him to change his mind.The teacher permitted them to turn their assignments in late.You should prepare your son to take this examination.6.2.2 Trư ng h p tân ng là V-ingTrong trư ng h p tân ng là m t V- ing thì ñ i t /danh t ph i d ng s h u. Subject + verb + {pronoun/ noun}(possessive form) + verb-ing...We understand your not being able to stay longer.We object to their calling at this hour.He regrets her leaving.We are looking forward to their comming next year.We don’t approve of John’s buying this house.We resent the teacher’s not announcing the test sooner.7. M t s ñ ng t ñ c bi t (need, dare, to be, get)7.1 Need7.1.1 Need dùng như m t ñ ng t thư ng:a) ð ng t ñi sau need ch d ng nguyên th khi ch ng là m t v t th s ng: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 33. 33. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 33 –My friend needs to learn Spanish.He will need to drive alone tonight.John needs to paint his house.b) ð ng t ñi sau need ph i d ng verb-ing ho c d ng b ñ ng n u ch ng không ph ilà v t th s ng.The grass needs cutting OR The grass needs to be cut.The telivision needs repairing OR The TV needs to be repaired.Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten.Chú ý: need + noun = to be in need of + nounJill is in need of money. = Jill needs money.The roof is in need of repair. = The roof needs repairing.Want và Require cũng ñôi khi ñư c dùng theo m u câu này nhưng không ph bi n:Your hair wants cuttingAll cars require servicing regularly7.1.2 Need dùng như m t tr ñ ng tCh dùng th nghi v n ho c ph ñ nh th i hi n t i. Ngôi th ba s ít không có "s" t ncùng. Không dùng v i tr ñ ng t to do. Sau need (tr ñ ng t ) là m t ñ ng t b to: We neednt reserve seats - there will be plenty of rooms. Need I fill out the form? • Thư ng dùng sau các t như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one I wonder if I need fill out the form. This is the only form you need fill out. • Needn t + have + P2 : L ra không c n ph i You neednt have come so early - only waste your time. • Neednt = không c n ph i; trong khi mustnt = không ñư c phép. You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa.7.2 Dare (dám)7.2.1 Dùng như m t n i ñ ng tKhông dùng th kh ng ñ nh, ch dùng th nghi v n và ph ñ nh. Did they dare (to) do such a thing? = Dared they do such a thing? (H dám làm như Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 34. 34. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 34 –v y sao?) He didnt dare (to) say anything = He dared not say anything. (Anh ta không dám nóigì.) • Dare không ñư c dùng th kh ng ñ nh ngo i tr thành ng I dare say/ I daresay v i 2 nghĩa sau: Tôi cho r ng: I dare say there is a restaurant at the end of the train. Tôi th a nh n là: I daresay you are right. • How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao ... dám (t s gi n gi ) How dared you open my letter: Sao mày dám m thư c a tao.7.2.2 Dùng như m t ngo i ñ ng tMang nghĩa “thách th c”: Dare sb to do smt = Thách ai làm gì They dare the boy to swim across the river in such a cold weather. I dare you to touch my toes = Tao thách mày dám ñ ng ñ n m t s i lông c a tao.7.3 Cách s d ng to be trong m t s trư ng h p • To be of + noun = to have: có (dùng ñ ch tính ch t ho c tình c m) Mary is of a gentle nature = Mary có m t b n ch t t t . • To be of + noun: Nh n m nh cho danh t ñ ng ñ ng sau The newly-opened restaurant is of ( ngay) the Leceister Square. • To be + to + verb: là d ng c u t o ñ c bi t, s d ng trong trư ng h p: - ð truy n ñ t các m nh l nh ho c các ch d n t ngôi th nh t qua ngôi th hai ñ n ngôi th ba. No one is to leave this building without the permission of the police. - Dùng v i m nh ñ if khi m nh ñ chính di n ñ t m t câu ñi u ki n: M t ñi u ph i x y ra trư c n u mu n m t ñi u khác x y ra. (N u mu n... thì ph i..) If we are to get there by lunch time we had better hurry. Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved. He knew he would have to work hard if he was to pass his exam - ðư c dùng ñ thông báo nh ng yêu c u xin ch d n: He asked the air traffic control where he was to land. - ðư c dùng khá ph bi n ñ truy n ñ t m t d ñ nh, m t s s p ñ t, ñ c bi t khi nó là chính th c. She is to get married next month. The expedition is to start in a week. We are to get a ten percent wage rise in June. - C u trúc này thông d ng trên báo chí, khi là t a ñ báo thì to be ñư c b ñi. The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. • were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = th n u (m t gi thuy t) Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 35. 35. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 35 – • was/ were + to + verb: ð di n ñ t ý tư ng v m t s m nh ñã ñ nh s n They said goodbye without knowing that they were never to meet again. Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office. • to be about to + verb = near future (s p s a) They are about to leave. • Be + adj ... (m ñ u cho m t ng ) = t ra... Be careless in a national park where there are bears around and the result are likely to be tragical indeed. • Be + subject + noun/ noun phrase/ adjective = cho dù là ... Societies have found various methods to support and train their artists, be it the Renaissance system of royal support of the sculptors and painters of the period or the Japanese tradition of passing artistic knowledge from father to son. ( các xã h i ñ u tìm th y m t s phương pháp h tr và ñào t o các ngh s , cho dù là h th ng h tr các nhà ñiêu kh c và ho s c a các hoàng gia th i kỳ Ph c hưng hay phương pháp truy n th hi u bi t ngh thu t t cha sang con theo truy n th ng Nh t B n) To have technique is to possess the physical expertise to perform whatever steps a given work may contain, be they simple or complex. (Có ñư c k thu t là s có ñư c s ñiêu luy n ñ th c hi n b t kỳ thao tác nào mà m t công vi c ñòi h i, cho dù là chúng ñơn gi n hay ph c t p)7.4 Cách s d ng to get trong m t s trư ng h p:7.4.1. To get + P2get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced.Ch vi c ch ng t làm l y m t vi c gì ho c tình hu ng mà ch ng ñang g p ph i. You will have 5 minutes to get dressed.(Em có 5 phút ñ m c qu n áo) He got lost in old Market Street yesterday. (tình hu ng b l c ñư ng)Tuy t nhiên không ñư c l n trư ng h p này v i d ng b ñ ng.7.4.2. Get + V-ing = Start + V-ing: B t ñ u làm gì Wed better get moving, its late.7.4.3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì b t ñ u.Please get him talking about the main task. (Làm ơn b o anh ta hãy b t ñ u ñi vào v n ñchính)When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta chomáy sư i b t ñ u ch y..)7.4.4. Get + to + verb Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 36. 36. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 36 –- Tìm ñư c cách. We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi ñã tìm ñư c cách l tvào...)- Có cơ may When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may ñư c tăng lương ñây?)- ðư c phép At last we got to meet the general director. (Cu i cùng thì r i chúng tôi cũng ñư cphép g p t ng ñ o di n)7.4.5. Get + to + Verb (v hành ñ ng) = Come + to + Verb (v nh n th c) =Gradually = d n d nWe will get to speak English more easily as time goes by.He comes to understand that learning English is not much difficult.8. Câu h iTi ng Anh có nhi u lo i câu h i có nh ng ch c năng và m c ñích khác nhau. Trong câuh i, tr ñ ng t ho c ñ ng t be bao gi cũng ñ ng trư c ch ng . N u không có trñ ng t ho c ñ ng t be, ta ph i dùng d ng th c do, does, did như m t tr ñ ng t ñthay th . Sau các ñ ng t ho c tr ñ ng t ñó, ph i dùng ñ ng chính t d ng nguyênth không có to. Th i và th c a câu h i ch ñư c chia b i tr ñ ng t , ch không ph iñ ng t chính.8.1 Câu h i Yes/ NoS dĩ ta g i là như v y vì khi tr l i, dùng Yes/No. Nh r ng khi tr l i: - Yes + Positive verb - No + Negative verb.(không ñư c tr l i theo ki u câu ti ng Vi t)Isnt Mary going to school today?Was Mark sick yesterday?Have you seen this movie before?Will the committe decide on the proposal today?Dont you still want to use the telephone?Did you go to class yesterday?Doesnt Ted like this picture? Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 37. 37. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 37 –8.2 Câu h i l y thông tin (information question)ð i v i lo i câu h i này, câu tr l i không th ñơn gi n là yes hay no mà ph i có thêmthông tin. Chúng thư ng dùng các t nghi v n, chia làm 3 lo i sau:8.2.1 Who ho c What: câu h i ch ngðây là câu h i khi mu n bi t ch ng hay ch th c a hành ñ ng.Something happened lastnight => What happened last night?Someone opened the door. => Who opened the door?Chú ý các câu sau ñây là sai ng pháp: Who did open the door? (SAI) What did happen lastnight? (SAI)8.2.2 Whom ho c What: câu h i tân ngðây là các câu h i dùng khi mu n bi t tân ng hay ñ i tư ng tác ñ ng c a hành ñ ngNh r ng trong ti ng Anh vi t chính t c b t bu c ph i dùng whom m c dù trong ti ngAnh nói có th dùng who thay cho whom trong m u câu trên. George bought something at the store. => What did George buy at the store? Ana knows someone from UK. => Whom does Ana know from UK?8.2.3 When, Where, How và Why: Câu h i b ngDùng khi mu n bi t nơi ch n, th i gian, lý do, cách th c c a hành ñ ng.How did Maria get to school today?When did he move to London? Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 38. 38. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 38 –Why did she leave so early?Where has Ted gone?When will she come back?Chú ý tránh nh m l n v i các câu sai như ví d ph n 8.2.18.3 Câu h i ph c (embedded question)Là câu ho c câu h i ch a trong nó m t câu h i khác. Câu có hai thành ph n n i v i nhaub ng m t t nghi v n (question word). ð ng t m nh ñ th hai (m nh ñ nghi v n)ph i ñi sau và chia theo ch ng , không ñư c ñ o v trí như câu h i ñ c l p. S + V (phrase) + question word + S + VThe authorities cant figure out why the plane landed at the wrong airport.We haven’t assertained where the meeting will take place. • Trong trư ng h p câu h i ph c là m t câu h i, áp d ng m u câu sau: auxiliary + S + V + question word + S + VDo you know where he went?Could you tell me what time it is? • Question word có th là m t t , cũng có th là m t c m t như: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, what kind.I have no idea how long the interview will take.Do you know how often the bus run at night?Can you tell me how far the museum is from the store?I’ll tell you what kind of ice-cream tastes best.The teacher asked us whose book was on his desk.8.4 Câu h i ñuôi (tag questions)Trong câu h i ñuôi, ngư i ñ t câu h i ñưa ra m t m nh ñ (m nh ñ chính) nhưng khônghoàn toàn ch c ch n v tính ñúng / sai c a m nh ñ ñó, do v y h dùng câu h i d ng nàyñ ki m ch ng v m nh ñ ñưa ra.He should stay in bed, shouldnt he? (Anh y nên yên trên giư ng, có ph i không?)She has been studying English for two years, hasnt she?There are only twenty-eight days in February, aren’t there?It’s raining now, isn’t it? (Tr i v n còn mưa, ph i không?)You and I talked with the professor yesterday, didn’t we?You won’t be leaving for now, will you?Jill and Joe haven’t been to VN, have they? Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 39. 39. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 39 –Câu h i ñuôi chia làm hai thành ph n tách bi t nhau b i d u ph y theo quy t c sau: • S d ng tr ñ ng t gi ng như m nh ñ chính ñ làm ph n ñuôi câu h i. N u không có tr ñ ng t thì dùng do, does, did ñ thay th . • N u m nh ñ chính th kh ng ñ nh thì ph n ñuôi th ph ñ nh và ngư c l i. • Th i c a ñ ng t ñuôi ph i theo th i c a ñ ng t m nh ñ chính. • Ch ng c a m nh ñ chính và c a ph n ñôi là gi ng nhau. ð i t ph n ñuôi luôn ph i ñ d ng ch ng (in subject form) • Ph n ñuôi n u d ng ph ñ nh thì thư ng ñư c rút g n (n’t). N u không rút g n thì ph i theo th t : auxiliary + subject + not? (He saw it yesterday, did he not?) • ð ng t have có th là ñ ng t chính, cũng có th là tr ñ ng t . Khi nó là ñ ng t chính c a m nh ñ trong ti ng Anh M thì ph n ñuôi ph i dùng tr ñ ng t do, does ho c did. Tuy nhiên, trong ti ng Anh Anh thì b n có th dùng chính have như m t tr ñ ng t trong trư ng h p này. Khi b n thi TOEFL là kỳ thi ki m tra ti ng Anh M , b n ph i chú ý ñ kh i b m t ñi m. You have two children, haven’t you? (British English: OK, TOEFL: NOT) You have two children, dont you? (Correct in American English) • There is, there are và it is là các ch ng gi nên ph n ñuôi ñư c phép dùng l i there ho c it gi ng như trư ng h p ñ i t làm ch ng .9. L i nói ph h a9.1 Ph ho câu kh ng ñ nhKhi mu n nói m t ngư i ho c v t nào ñó làm m t vi c gì ñó và m t ngư i, v t khác cũnglàm m t vi c như v y, ngư i ta dùng so ho c too. ð tránh ph i l p l i các t c a câutrư c (m nh ñ chính), ngư i ta dùng liên t and và thêm m t câu ñơn gi n (m nh ñph ) có s d ng so ho c too. Ý nghĩa c a hai t này có nghĩa là “cũng th ”.John went to the mountains on his vacation, and we did too.John went to the mountains on his vacation, and so did we.I will be in VN in May, and they will too.I will be in VN in May, and so will they.He has seen her play, and the girls have too.He has seen her play, and so have the girls.We are going to the movie tonight, and he is too.We are going to the movie tonight, and so is he.She will wear a custome to the party, and we will too.She will wear a custome to the party, and so will we.Picaso was a famous painter, and Rubens was too.Picaso was a famous painter, and so was Rubens. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 40. 40. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 40 –Tuỳ theo t nào ñư c dùng mà c u trúc câu có s thay ñ i: 1. Khi trong m nh ñ chính có ñ ng t be b t c th i nào thì trong m nh ñ ph cũng dùng t be th i ñó.I am happy, and you are too.I am happy, and so are you. 2. Khi trong m nh ñ chính có m t c m tr ñ ng t + ñ ng t , ví d will go, should do, has done, have written, must consider, ... thì các tr ñ ng t trong m nh ñ ñó ñư c dùng l i trong m nh ñ ph .They will work in the lab tomorrow, and you will too.They will work in the lab tomorrow, and so will you. 3. Khi trong m nh ñ chính không ph i là ñ ng t be, cũng không có tr ñ ng t , b n ph i dùng các t do, does, did làm tr ñ ng t thay th . Th i và th c a tr ñ ng t này ph i chia theo ch ng c a m nh ñ ph .Jane goes to that school, and my sister does too.Jane goes to that school, and so does my sister.9.2 Ph ho câu ph ñ nhCũng gi ng như too và so trong câu kh ng ñ nh, ñ ph ho m t câu ph ñ nh, ngư i tadùng either ho c neither. Hai t này có nghĩa “cũng không”. Ba quy t c ñ i v i tr ñ ngt , ñ ng t be ho c do, does, did cũng ñư c áp d ng gi ng như trên. Ta cũng có th góig n 3 quy t c ñó vào m t công th c như sau: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 41. 41. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 41 –I didnt see Mary this morning, and John didnt eitherI didnt see Mary this morning, and neither did John.She won’t be going to the conference, and her friends won’t either.She won’t be going to the conference, and neither will her friends.John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either.John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I.10. Câu ph ñ nh (negation)ð t o câu ph ñ nh ñ t not sau tr ñ ng t ho c ñ ng t be . N u không có tr ñ ng tho c ñ ng t be thì dùng d ng th c thích h p c a do, does ho c did ñ thay th .John is rich => John is not rich.Mark has seen Bill => Mark has not seen BillMary can swim => Mary cannot swim.I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday.Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach.I want to leave now => I don’t want to leave now.10.1 Some/any:ð t any ñ ng trư c danh t làm v ng s nh n m nh câu ph ñ nh. Cũng có th nh nm nh m t câu ph ñ nh b ng cách dùng no + danh t ho c a single + danh t s ít. John has some money => John doesn’t have any money. He sold some magazines yesterday => He didnt sell a single magazine yesterday. = He sold no magazine yesterday.10.2 M t s các câu h i d ng ph ñ nh l i mang ý nghĩa khác (khôngdùng d u ?):- Nh n m nh cho s kh ng ñ nh c a ngư i nói. Shouldn t you put on your hat, too! : Th thì anh cũng ñ i luôn mũ vào ñi. Didnt you say that you would come to the party tonight: Th anh ñã ch ng nói làanh ñi d ti c t i nay hay sao.- Dùng ñ tán dương Wasn t the weather wonderful yesterday: Th i ti t hôm qua ñ p tuy t v i. Wouldnt it be nice if we didnt have to work on Friday. Th t là tuy t v i khi chúng ta không ph i làm vi c ngày th 6.10.3 Hai l n ph ñ nh Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 42. 42. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 42 –Negative + Negative = Positive (Mang ý nghĩa nh n m nh) Its unbelieveable he is not rich. (Ch ng ai có th tin ñư c là anh ta l i không giàucó.)10.4 Ph ñ nh k t h p v i so sánhNegative + comparative (more/ less) = superlative (Mang nghĩa so sánh tuy t ñ i) I couldnt agree with you less = I absolutely agree with you. You couldnt have gone to the beach on a better day = Its the best day to go to thebeach.Nhưng ph i h t s c c n th n vì : He couldnt have been more unfriendly when I met him first. = the most unfriendly The surgery couldnt have been more unnecessary. = absolutely unnecessary10.5 C u trúc ph ñ nh song songNegative... even/still less/much less + noun/ verb in simple form: không ... mà l i càngkhông. These students dont like reading novel, much less textbook. Nh ng sinh viên này ch ng thích ñ c ti u thuy t, ch chưa nói ñ n sách giáo khoa. Its unbelieveable how he could have survived such a freefall, much less live to tellabout it on television. Th t không th tin ñư c anh ta l i có th s ng sót sau cú rơi t do ñó, ch ñ ng nóiñ n chuy n lên TV k v nó.10.6 Ph ñ nh không dùng th ph ñ nh c a ñ ng tM t s các phó t trong ti ng Anh mang nghĩa ph ñ nh (negative adverb), khi ñã dùngnó thì trong câu không dùng c u t o ph ñ nh c a ñ ng t n a: Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = h u như không. Hardly ever, seldom, rarely = almost never = h u như không bao gi . subject + negative adverb + positive verb subject + to be + negative adverbJohn rarely comes to class on time. (John ch ng m y khi ñ n l p ñúng gi )Tom hardly studied lastnight. (Tôm ch ng h c gì t i qua)She scarcely remembers the accident. (Cô y khó mà nh ñư c v tai n n)We seldom see photos of these animals. (Chúng tôi hi m khi th y nh c a nh ng ñ ngv t này) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 43. 43. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 43 –*Lưu ý r ng các phó t này không mang nghĩa ph ñ nh hoàn toàn mà mang nghĩa g nnhư ph ñ nh. ð c bi t là nh ng t như barely và scarcely khi ñi v i nh ng t nhưenough và only ho c nh ng thành ng ch s chính xác. - Do you have enough money for the tution fee? - Only barely. V a ñ .10.7 Th ph ñ nh c a m t s ñ ng t ñ c bi tð i v i nh ng ñ ng t như to think, to believe, to suppose, to imagine + that + sentense.Khi chuy n sang câu ph ñ nh, ph i c u t o ph ñ nh các ñ ng t ñó, không ñư c c ut o ph ñ nh m nh ñ th hai. I dont think you came to class yesterday. (Không dùng: I think you didnt come toclass yesterday) I dont believe she stays at home now.10.8 No matterNo matter + who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có... ñichăng n a... thì No matter who telephones, say I’m out. Cho dù là ai g i ñ n thì hãy b o là tôi ñi v ng. No matter where you go, you will find Coca-Cola. Cho dù anh có ñi ñ n ñâu, anh cũng s th y nhãn hi u Coca-ColaNo matter who = whoever; No matter what = whatever No matter what (whatever) you say, I won’t believe you. Cho dù anh có nói gì ñi chăng n a, tôi cũng không tin anh.Các c u trúc này có th ñ ng cu i câu mà không c n có m nh ñ theo sau: I will always love you, no matter what.10.9 Cách dùng Not ... at all; at allNot ... at all: Ch ng chút nào. Chúng thư ng ñ ng cu i câu ph ñ nh I didn’t understand anything at all. She was hardly frightened at allAt all còn ñư c dùng trong câu h i, ñ c bi t v i nh ng t như if/ever/any... Do you play poker at all? (Anh có chơi bài poker ñư c ch ?)11. Câu m nh l nhCâu m nh l nh là câu có tính ch t sai khi n nên còn g i là câu c u khi n. M t ngư i ral nh ho c yêu c u cho m t ngư i khác làm m t vi c gì ñó. Nó thư ng theo sau b i tplease. Ch ng c a câu m nh l nh ñư c ng m hi u là you. Luôn dùng d ng th c nguyênth (không có to) c a ñ ng t trong câu m nh l nh. Câu m nh l nh chia làm 2 lo i: Tr cti p và gián ti p. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 44. 44. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 44 –11.1 M nh l nh th c tr c ti pClose the doorPlease turn off the light.Open the window.Be quiet.Sau ñây là l i tho i trong m t ño n qu ng cáo bia trên TV: Tên cư p xông vào m t quán bia, rút súng ra chĩa vào m i ngư i và quát: - Give me your jewelry! Don’t move! M t thanh niên t t ti n l i t phía sau, gí m t chai bia Laser l nh vào gáy h n: - Drop your weapon! Tên cư p tư ng sau gáy h n là m t h ng súng li n buông vũ khí ñ u hàng.11.2 M nh l nh gián ti p:D ng th c gián ti p thư ng ñư c dùng v i: to order/ ask/ say/ tell sb to do smt. John asked Jill to turn off the light. Please tell Jaime to leave the room. I ordered him to open the book.11.3 D ng ph ñ nh c a câu m nh l nh d ng ph ñ nh, thêm Don’t vào trư c ñ ng t trong câu tr c ti p (k c ñ ng t be)ho c thêm not vào trư c ñ ng t nguyên th trong câu gián ti p.Don’t move! Or I’ll shoot. (ð ng im, không tao b n)Don’t turn off the light when you go out.Don’t be silly. I’ll come back. (ð ng có ng c th , r i anh s v mà)John asked Jill not to turn off the light.Please tell Jame not to leave the room.I ordered him not to open his book.Chú ý: lets khác let us lets go: mình ñi nào let us go: hãy ñ chúng tôi ñiCâu h i có ñuôi c a lets là shall we Lets go out for dinner, shall we12. Các tr ñ ng t (Modal Auxiliaries)Các tr ñ ng t (còn g i là tr ñ ng t hình thái - xem b ng sau) dùng ñ b nghĩa thêmcho ñ ng t chính v tính ch t, m c ñ , kh năng, hình thái, ... c a hành ñ ng. Chúng tas l n lư t ñ c p ñ n ý nghĩa c a chúng các ph n sau. Do chúng là các tr ñ ng t ,nên không thay th ñư c cho ñ ng t chính (ph i luôn có ñ ng t chính ñi kèm), cũng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 45. 45. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 45 –như không dùng kèm v i các tr ñ ng t khác cùng lo i ho c v i các tr ñ ng t do,does, did. Cũng không dùng ti u t to trư c và sau các tr ñ ng t . Tr ñ ng t hình tháikhông bi n ñ i theo ngôi hay theo s (s ít và s nhi u như nhau, ngôi th nh t, th haihay th ba cũng như nhau). ð ng t chính ñi sau tr ñ ng t cũng không chia (luônd ng nguyên th không có to). present tense past tense will could can might may should (ought to) (had better) shall (had to) must (have to) would (used to)Các t ñ t trong ngo c là các ñ ng t bán hình thái. Chúng có vai trò và ý nghĩa gi ngnhư các tr ñ ng t hình thái nhưng v ng pháp thì không gi ng, b i vì chúng bi n ñ itheo ngôi và s . Ví d v cách dùng tr ñ ng t :I can swim; she can swim, too. (không chia theo ngôi)He can swim. (Không dùng: He cans swim ho c He can swims)They will leave now. (Không dùng: They will leaving now ho c They will can leavenow.)They have to go now.He has to go now. (chia theo ngôi).12.1 Câu ph ñ nh dùng tr ñ ng tTrong câu ph ñ nh, thêm not vào sau tr ñ ng t , trư c ñ ng t chính: John will leave now. => John will not leave now. He can swim => He can not swim.Chú ý khi vi t t t: will not => wont; must not => musnt; would not => wouldnt; couldnot => couldnt; can not => cant.12.2 Câu nghi v n dùng tr ñ ng tTrong câu h i, ñ t tr ñ ng t ñ u câu: John will leave now. =>Will he leave now?Xin nh c l i, tr ñ ng t hình thái luôn ñi v i d ng th c nguyên th không có to c a ñ ngt . Vì v y, sau tr ñ ng t hình thái không bao gi có các d ng [verb-ing], [verb+s], [to +verb] hay th i quá kh c a ñ ng t . Ch có hai cách s d ng tr ñ ng t hình thái:(1) modal + [simple form of verb]: would be, can go, will have, must see, ...(2) modal + have + [verb in past participle]: could have gone, would have been,.. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 46. 46. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 46 –T t nhiên trong cách (2), t have chính là ñ ng t nguyên th không có to; không ñư cthay th nó b ng has hay had.13. Câu ñi u ki nCác tr ñ ng t hình thái như will, would, can, could thư ng xu t hi n trong các câu ñi uki n. Các câu ñi u ki n thư ng ch a t if (n u). Có hai lo i câu ñi u ki n là ñi u ki n cóth c và ñi u ki n không có th c.13.1 ði u ki n có th th c hi n ñư c (ñi u ki n có th c hay ñi u ki n d ngI)Câu ñi u ki n có th c là câu mà ngư i nói dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ho c m t tìnhhu ng thư ng x y ra (thói quen) ho c s x y ra (trong tương lai) n u ñi u ki n m nhñ u chính ñư c tho mãn. N u nói v tương lai, d ng câu này ñư c s d ng khi nói ñ nm t ñi u ki n có th th c hi n ñư c ho c có th x y ra. TƯƠNG LAI (FUTURE ACTION)If he tries much more, he will improve his English.If I have money, I will buy a new car. THÓI QUEN (HABITUAL) if + S + simple present tense ... + simple present tense ...If the doctor has morning office hours, he visits every patiens in the affternoon.I usually walk to school if I have enough time. M NH L NH (COMMAND) If + S + simple present tense ... + command form of verb + ...If you go to the Post Office, mail this letter for me.Please call me if you hear anything from Jane. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 47. 47. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 47 –13.2 ði u ki n không th th c hi n ñư c (ñi u ki n không có th c hay ñi uki n d ng II, III)Câu ñi u ki n không có th c dùng ñ di n t m t hành ñ ng ho c m t tr ng thái s x y raho c ñã có th x y ra n u như tình hu ng ñư c ñ t ra trong câu khác v i th c t ñang x yra ho c ñã x y ra. Câu ñi u ki n không có th c thư ng gây nh m l n vì s th c v ski n mà câu th hi n l i trái ngư c v i cách th hi n c a câu: n u ñ ng t c a câu làkh ng ñ nh thì ý nghĩa th c c a câu l i là ph ñ nh và ngư c l i.If I were rich, I would travel around the world.(I am not rich) (I’m not going to travel around the world)If I hadn’t been in a hurry, I wouldn’t have had an accident.(I was in a hurry) (I had an accident)13.2.1 ði u ki n không có th c hi n t i (d ng II) PRESENT OR FUTURE TIMEIf I had enough money now, I would buy a tourist trip to the moon.He would tell you about it if he were here.If he didn’t speak so quickly, you could understand him.(He speaks very quicky) (You can’t understand him)ð ng t to be ph i chia là were t t c các ngôi.If I were you, I wouldnt go to that movie.13.2.2 ði u ki n không có th c trong quá kh (d ng III) PAST TIMEIf we had known that you were there, we would have written you a letter.(We didn’t know ...) (We didn’t write you a letter)If we hadn’t lost our way, we would have arrived sooner.If he had studied harder for that test, he would have passed it. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng

×