Boeren business china apr12

851 views

Published on

Editorial insights about the developments in the Netherlands in agro food and missing opportunities Dutch entrepreneurs.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boeren business china apr12

  1. 1. den wordt. Een bedrijf dat volgens Kranenburg Anders dan op de verzad igde Europese ma rkt mi ss ies gaan vaak naar de altergrool ste stedenperfect begrepen heeft hoe je de vertaa lslag liggen dc groeikansen voor de Nederlandse zoa ls Sja nghai of Beijing. Als nieuwkom er inmaakt naar lokale voorkeuren is fnstroodketcn ngrofood mct name in de zogenoemde BRI C- China 1110et je daar meteen mei de hele wereldKentucky Fried Ch icken. In China zijn ze suc- landen: Brazilië, Rusland, India en China . Helaas conc urreren en dat is eigen lijk niet te doen. Zecesvol met de verkoop van specia.l voor die blijkt uit eind vorig jaar door het mini sterie van pleit e r daa ro m voor de bli k te richten op stedenmarkt ontwikkelde sojasnacks die jc buiten dat Economische Zaken gepubli ceerd o nderzoek in het tweede of derde echelon. Daar zil ookland nergens kunt krijgen. dat het Nede rlandse bedrijfsleven bepa,l ld ni et mee r dan voldoende potentie: indrukwekkend presteert als het gaat om de Tero l benadrukt dat een eenmalige deelnam e export naar deze landen. Nederland voe rt 2,9% aan ee n himdelsm issie niet volstaat. Chinezen va n de totale goederen export naar de BR IC- wiJlen je vake r zien, je hand schudden en je in de Topsector agrofood lande n uit , terwijl dat percentage voor de gehele ogen kijken. Het zijn onderzo ekende men sen: ze EU op 6,3 ligt. willen zeker weten dat je het serieus meent . Gidi Het kabinet heeft de sector agrofood Met een positieve blik kan je stellen dat er Dekker V.Hl de in Amsterdam gevest igde G&C vorig jaar aangewezen als een van de nog veel groe ipotenti e zit in o nze export naa r Group bevesti gt dat. Dekker en zijn co mpagnon negen topsectoren die ons land nieuwe genoemde landen. Er is in ieder geval ee n fl inke begonn en twee jaar geleden met hun bedrijf dat welvaart moeten brengen. Die uitver- ach terstand goed te maken. "ant waar Nederland l.ich richt op het o nd ersteunen van agrofood kiezing is niet verwonderlijk, want de ach terblij ft bij het Europese gemi ddeld e, co nclu - bedrijven op de C hinese markt. Inmiddel s werkt sector is goed voor tien procent van de deerd e adviesbureau KPMG in februari van dit het tweeta l - beiden hebben een agra ri sche ach- nationale economie. In 2011 beliep de jaar dat Europese retai lers en producenten van tergrond - met drie vaste medewerkers in China. agrarische export een bedrag van E 72,8 levensmiddelen in vergelijking met bij voo rbeeld Dekke r, die zelf de helft van het jaar in China miljard, negen procent meer dan de E hun Noord -Amerikaanse concu rrenten de boot doorbrengt, li cht toe: Wij leggen verbinding lus - 66,6 miljard in 2010. De uitdaging Is de !laar opkomende markten dreigen te mi sse n. se n Europese e n Chinese bedrijven. Wij brengen Chinese export te vergroten. Dat zoiets Voor de Nederla nd se industri e wordt dat du s een onze kennis en ons netwerk in. Nu begeleiden heel goed mogelijk is, zien we bij de dubbele inhaalrace. wc bijvoorbeeld een Europese onderneming die uitvoer van varkens. Niet in de laatste een produciiefaciliteit voor taugé op wil zetten in plaats omdat Chinezen veel meer dan in Bureaucratische hordes Be ijin g. Maar we bemiddelen ook voor Chin ese de traditionele markten belangstelling Gelukki g steekt de ove rheid de helpende hand inkopers die op zoek zijn naar kwalitatief goede hebben voor wat wij als bijproducten toe, onder andere met de subsidieregeling producten in combinatie met de bijbehorende beschouwen: oren, poten, snuiten en Package4Growth die ondernemingen financiële technologi e. staarten. Dat de export van Nederlands o ndersteuning biedt voor het inhuren van ex tern Na ast particuliere bemiddelaars zijn in varkensvlees naar China sinds een klein advies. Mei regel maat gaan er ook handel smi ssies opkomende markten de relatier onbekende jaar op gang is gekomen, is het resultaat richting Ch ina. Ha ndelsmi ss ies zijn nutti g. zegt Netherlands Business Support Ofli.ces actief. van lange onderhandelingen. Kranenburg, Illaar ze plaatst daar wel een bnl - Z ij bieden hulp bij het nemen van bureau cnlti - tekening bij. Door de overheid geo rga ni seerd e sc he hordes of het vinden van loka le partners.26 BOERENBUSINESS 2012/04
  2. 2. Dat laats te is erg belangrijk: wie denkt op eige n Nede rl andse bedrijven. Ook Xiao be nad rukt dat Daar is China-cons ultant Henk Teral hel va nhoutje het wiel te kunnen uitvinden komt bijna een goed netwerk en hechte samenwerki ngsver- harte mee eens. Hij ziet voora l een uitstekendealtijd bedroge n uit. banden met lokale partners in Chin a minimale toekomst voor de export va n levensm iddelen voo rwaarde n zijn voor succes. Van Luin Foods, di e toegevoegde waarde bieden, zoa ls co nven i-Aardappelsector kansrijk dat in 1992 in China ac tie f werd, operee rt er enceproducten. C hi nezen werken zon beetje deIs hel MKB en China ee n we inig kan srijke com- inmi ddels met een verkoopka ntoo r met tien klok rond. dus gemak vin den ze erg belangrijk:binatie? Kranenburg is het daar niet mee eens, medewerkers. Het bedrijf brengt er me t name zegt Tera!. Om die reden voo rspel ik ook eenDekker evenmin. Dat is ec ht een vooroor- di epvriesvlees aa n de man en is daarnaast aClief goud en toekomst voor online reta ilin g in China.deel, zegt hij. Het gaat er niet om hoe groot je als importeur va n Chinees fruit voor de Europese Teral is ervan overtuigd dal er de komende ti enbent, maar om hoe je benadering is. Een goede markt. Xioa wil niet kwijl welk deel van de omze t jaar voor de Nederland se agrofood nog heel veelvoorbereiding is cruciaal. De Zwolse MKB- met deze acti viteiten is gemoeid. " Het is onze te verdienen va lt , maar da n is het wel zaak omonderneming Kald i, met vee rtig Nederlandse ambit ie 0111 uit te groeien lot éé n van de grootste doortastender te we rk te gaan. De afgel open 25wi nkels act ief in koffie en th ee, is een goed voor- spelers op het gebied va n import en export met jaar is China erin geslaagd 0 111 de wereld aan zijnbeeld van een bedrijf dat niet ter ugschri kt voor China: is het enige wa t hij er ove r wil zeggen . voeten te krijgen. Hel is ons in Nederland alleeneen Chi nees avo ntuur. De afgelo pen jaren heeft Ten slotte, welke segme nten zijn kansr ijk ee n beetje ontgaan. !88Kaldi vier win kels in China geo pend en dat voor Nederlandse bedrijven? Dekker van de G&Csmaakt naa r mee r. Het bedrijf wi l vanaf 20 13 in Group: E r is in China behoefte aa n een breed scalavijf jaar tijd maar liefst vierh onderd winkels in aan goede en veil ige prod ucte n. Meer concreetChina openen. Een ambit ieus plan, dat zo serieus ligt er een geweldige ka ns voor de Nederl andsewordt aa ngepa kt dat zelfs op directieniveau de aardappelsec tor. China is de grootste aard appel -Chi nese laai wordt geleerd. producent ter wereld, maar de kennis is beperkt. Tekst: Dirk van der lit Da l laatste hoeft Yanchun Xiao ni et meer te Daaro m is het basisproduct aa rdappel doorgaans Foto: 23RFdoen. De gebore n Chin ees is als internationaal ni et geschikt voor ve rwerkin g tot andere pro duc- Meer weten: chinamoves.comaccount man ager werkzaam bij Va n Luin Foods, ten, zoa ls frit es. Met Nederlandse kn owhow valt admarcom.nléén van de grotere naar China exporte rende er absolu ut geld te verdiene n in China: gcgroupbv.com Food Top 100 Sr China » CSM (7) heeft er een dochteronderneming » IFF (35) heeft China als vijfde grootste markt voor bakkerij producten en melkzuur. met lokale productie en een creative center De foodomzet van de 100 Nederlandse top- sinds 2009. bedrijven bedraagt samen 110 miljard euro. » Hoogwegt Group (8) heeft er een Dit groeide in drie jaar tijd bijna 20%. Eén op handelsdochter. » Acomo (40) importeert thee vanuit China. de vijf ondernemingen in de Nederlandse FoodTop 100 is actief in China. De top-I 0 » VanDrie Group (11) investeert in productie » Zeelandia (42) heeft er een 50%-deel- is er vrijwel geheel actief. Welke activiteiten van kalfsvlees met een Chinese partner; ook neming in een productiebedrijf voor ontplooien zij in de Volksrepubliek? maatschappelijk actief. ba kkerij ing red iënten » Unllever (1) heeft China op de radar vooral » loders Crocklaan (13) heeft er een »ADM (58) heeft er een joint venture met voor nonfood. Bereikt 5,7 miljoen consumen- handelsonderneming. verwerkingsactiviteiten. ten met het merk Comfort: » Nutreco (15) telt China als één van de drie » Lotus 8akeries (62) heeft er een » Heineken (2) heeft een paar minderheids- agri focus markten(met Brazilië en Rusland), exportpartner. deelnemingen in China. maar verdIent er nog slechts 55 miljoen euro (bestemming) met al wel 686 man personeel. » Van Luin Foods (64) heeft er een kantoor. FrieslandCampina (3) is met een ver- IJ koopdochter actief in China (voorheen ook » Carglll (21) verwerkt er oliezaden; werkt met » BestFresh Group (76) heeft er een deelne- productie) 2.5 miljoen boeren aan productiviteitsverbete- ming via een Duitse dochteronderneming. ring en is ook maatschappelijk actief in China. 1) Nidera (5) heeft er een handelsonderneming. » Sara Lee International (25) heeft er enkele » DSM (6) is de Nederlandse topper in China handels- en productieactiviteiten. lvIet dank aan dr. ir. Omlo Vl11l Bekkum, en verdient er 14% van zijn totaalomzet, ofwel coöperatiedeskundige en eigenaar vn" CO-OP 1,6 miljard dollar. Werkt er aan een nieuw » Ecoval Dairy Trade (28) heeft er een ver CJul/npions (coopdlamp;o1ls.com) en samen- innovatiecentrum. koopkantoor sinds 2009. steller van de Food Top 100. 20 12/04 BOERENBUSINESS 27

×