Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio ar girona-udg er2 dd

905 views

Published on

Presentation to 2jcc20 by Ernest Redondo, augmented reality

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentacio ar girona-udg er2 dd

 1. 1. - Pla Especial del casc antic de Lloret de Mar - REALITAT A AUGMENTADA. Unint Arqui U i tA i titectura i Història. it Hi tò i Un cas d’es studi. La Torre Gironella Augmented Reality: d linking arch hitecture and history. A case stud Gironella Tower dy. Ernest Redoondo. Universitat Politècnica de Catalunya. t Barcelona Tech. 2a e edició. Jornades de Comunicació Científica 2.0. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. c 21- 05- 2010 < >
 2. 2. - Pla Especial del casc antic de Lloret de Mar - AIXECAMEN AMB ESCÀNER LÀSER, NT DOCUMENTA DOCUMENTA Ó – SIG 3d ACIÓ ACIÓ SIG 3d, G d RECONSTRU UCCIÓ, VISUALITZACIÓ VIRTUAL I AMB REALITAT AUGMENTADA VIRTUAL I AMB REALITAT AUGMENTADA LIA B A T A DEL CONJUN DE LA TORRE GIRONELLA NT EN DIFEREN MOMENTS DE LA SEVA EN DIFEREN S MOMENTS DE LA SEVA N NTS NTS S E A A HISTÒRIA < >
 3. 3. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Es tracta d’un estudi pilot de rec d un cerca aplicada sobre les noves tecnografies de simulació visual i gestió cadastral(UPC) en col.laboració amb historiadors i arqueòlegs (UDG), sobre la base d’un treball coordinat i interdisciplinar d’àmbit universitari, que mitjançant l’Ajuntament de Giirona vol assajar el desenvolupament de la societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació amb una clara voca social. ació Sobra aquesta base es avançar e el coneixement de la zona, potenciar la transmissió del coneixement i la recerca, el treball en cooperatiu i crear grups de treballs per aprofundir en el desenvolupament de noves estratègies de la realitat augmentada, de la rica catalogació i documentació històr així com la potenciació de noves activitats turístiques i educatives amb voluntat de servei a la societat. ESTUDI PILOT D’AIXECAMENT I RECONSTRUCCIÓ VIRTUALI AMB REALITAT AUGMENTADA DEL CONJUNT DE LA TORRE GIRONELLA ESQUEMA ORGANITZATIU < >
 4. 4. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Objectius. Objectius 1.1 Realitzar un aixecament amb escàner làser del conjunt r monumental de la T monumental de la T Torre Gironella amb recolzament topogràfic. Torre Gironella amb recolzament topogràfic. 1.2. Generar diferents models de visualització digital, imatges fixes, renders, mod dels 3D i animacions de l’evolució històrica del indret t la direcció de l’equip d’ i d t sota l di ció d l’ i d’arqueòlegs i hi t i d òl i historiadors que estan t duent a terme el tre eball conegut com a Història Urbana de la Ciutat de Girona. . . 1.3. Integrar aquests models virtuals i animacions en el sistema de de documentació d la UMAT, Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial, juntament amb la d documentació y georeferenciació SIG dels models virtual i les restes a arqueològiques localitzades a l’Índret. Í 1.4. Assajar la visualització amb realitat augmentada de les reconstruccions vir reconstruccions virrtuals damunt l Índret mateix ja sigui per via rtuals damunt l’Índret mateix ja sigui per via telefònica, codis Bi com per aplicacions de RA sobre telèfon mòbil idi, posicionat via GPS o per ordinador portàtil via trackers. OBJECTIUS DEL CONVENI < >
 5. 5. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Objectives. Objectives vey 1.1 Carry out a surv with a laser scanner of the monumental Tower Gironella with topog Gironella with topog graphic support. graphic support. 1.2. Building differe models display digital still images, renders, 3D ent models and animati ions of the historical evolution of place under the direction f the team f di ti of th t m of archaeologists and hi t i h l i t d historians who are h conducting the work known as the City Urban History Girona. k 1.3. Integrating these models and animations in the virtual system 1.3. Integrating these models and animations in the virtual system documentation uma Municipal Territorial Analysis Unit, along with at, documentation and georeferencing of GIS and virtual models ains archaeological rema located the place. 1.4. Tested with the augmented reality visualization of virtual e reconstructions on t same place either by telephone, BIDI code for the AR applications on mobile positioning via GPS or laptop via trackers. AR applications on mobile positioning via GPS or laptop via trackers OBJECTIUS DEL CONVENI < >
 6. 6. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - ÀMBIT D’ACTUACIÓ FONT UDG-IRH BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA < >
 7. 7. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - GERUNDA ROMANA FONT UDG-IRH BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA < >
 8. 8. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - GERUNDA ROMANA DOCUMENTACIÓ ARQUEÒGICA EXISTENT FONT UDG-IRH DOCUMENTACIÓ ARQUEOLÒGICA I IMATGES DE REFERÈNCIA < >
 9. 9. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - GIRONA CAROLÍNGIA DOCUMENTACIÓ ARQUEOLÒGICA FONT UDG-IRH. ESTUDIS HISTÒRICS CASTELL GIRONELLA I SOBREPORTES < >
 10. 10. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Com a base documental se està estudiant la cartografia antiga existent cercant informació sobre l’aparença de la torre del existent, l aparença Castell de Gironella abans de la Guerra del Francès. En destaquem els plànols de Carlos Beranger de 1734, el de Feliciano Minguez de 1790 i el de Antonio L Lopez Sopeña de 1792 CARTOGRAFIA HISTÒRICA SEGLE XVIII DEL CASTELL DE SEGLE XVIII DEL CASTELL DE GIRONELLA FONT ARXIU COAC CARTOGRAFIA ANTIGA < >
 11. 11. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - BICENTENARI DE LA GUERRA DEL FRANCÈS. LA ICONOGRAFIA HISTÒRICA. LA DEFENSA DE L TORRE GIRONELLA. RENDICIÓ DE GIRONA 1809. JAUME MARTÍ ALSINA, LAUREANO BARRAU, JOSEP CUSACHS BICENTENARI GUERRA DEL FRANCÉS -TORRE GIRONELLA < >
 12. 12. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PRIMERS ESBOSSOS DE TREBALL. PROJECTES PER SIMULAR VIRTUALMENT < >
 13. 13. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PROPOSTES HIPOTÈTIQUES DE RECONSTRUCCIÓ DE LA ZONA I MEMORIAL GIRONINS NOTABLES. PROJECTES DE CONSOLIDACIÓ < >
 14. 14. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - IMATGES DEL CASTELL –TORRE GIRONELLA ESTAT ACTUAL < >
 15. 15. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - DOCUMENTACIO UMAT < >
 16. 16. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - HISTÒRIA URBANA DE GIRONA MUSEU DE HISTÒRIA DE LA CIUTAT < >
 17. 17. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - EMPRESES COL·LABORADORES < >
 18. 18. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Augmented Reality. BASIC CONCEPTS BASIC CONCEPTS C The concept of Virtual Re eality, VR in extensive sense, was defined in 1994 by Milgram, J. 14. In this fra ame of reference, the Augmented Reality AR, that is to say to fuse reality and virtuality, began with the tangible interfaces, Tangible say to fuse reality and virtuality began with the tangible interfaces Tangible TUI User Interfaces and t tactile ActiveCubes proposed by Ichida H in 2004 the 15. The following stadium; th the user saw directly fused on a real environment, The following stadium; th the user saw directly fused on a real environment hat hat virtual objects, was the holographic system Bimber's Bubble Cosmos Or and Raskar R of 2005 16 an the immersive with visors mounted in glasses and nd trackers, of Cakmakci, O 17 of the same year, to finish with environments Or. entirely virtual from the tactile and visual such point of view the Virtual virtual, e visual, view, s, Reality, Virtual Reality as like the CAVE, Cave Automatic Virtual Environment created in 1992 by the University of Illinois in the continuous evolutionary one that is defined as Mixed RReality MR. CONCEPTES FONAMENTALS < >
 19. 19. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - CONCEPTES FONAMENTALS < >
 20. 20. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - BASIC CONCEPTS II. BASIC CONCEPTS II C S In the architectural area, the modals are diverse and in concrete sound fundamental the works of Malawi, To and Srinivasan B of the year 2004118, in interior i t i environments a d Pi k ki W 19 f i t and Piekarski 19, from 2001 with hi project Ti ith i ith his j t Tinmith, in exteriors, always beca ause of it in an environment AR immersive in which vision is combined by informaation SIG and models 3D. Other offers semi-immersive that integrate AR on a few screens or banks of work in the study of urban models are the j t ARTHUR, fr th project ARTHUR from B ll et al20 th t of 2004 and B J Broll t l20 that f d Ben Joseph's L i h' Luminous Table et al21 that of 22001 or the Sketchanhd + Benchworks de Seichter, H of 2005 who combines di ifferent devices of entry of information in a virtual theatre. Nevertheless, i view of the context i the one that appears this work, the b N h l in i f h in h h hi k h best meaning is to consider it to be a version updated of the photomontage but in his r 3d version, dynamics a in real time, using conventional devices type portable and computer, or a tablett-PC; perfectly accessible option if there are used AR's applications that take as base, trackers, provided that we are going to show e conference from fixed points. CONCEPTES FONAMENTALS < >
 21. 21. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - CONCEPTES FONAMENTALS < >
 22. 22. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - BASIC CONCEPTS III. BASIC CONCEPTS III C S It is a similar strategy to use in the telephonic devices with tactile screens of y ady last generation, alrea it is Iphone® or Android® and the code QR, Quick f Dense W ® O similar, th t send route I t Reference of D R f Wave®. Or i il that d t Internet t a SIG videos t to SIG, id etc, being positioned o opposite to the place and taking a photo of the etiquette. The difference is that in the first case it is possible to interact with the virtual model fused on the vid image of the environment and in the second case only deo to be t b possible t b for th present ti ibl to be, fo the t time, passive spectator. i t t It is a similar strategy to use in them in our case the dynamic implicit vision in y the Augmented Reality we generate it on a few models who want to go a step y, beyond the h bi l prisms of colors and who endure a model of li h i b d h habitual i f l d h d d l f lighting necessarily not realis 23. Not to lead to deception provided that we are st employed at prelimin nary designs and sketches, we do not propose the application of realistic textures either. c CONCEPTES FONAMENTALS < >
 23. 23. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - REALITAT AUGMENTADA. Unint AArquitectura i Història. Un cas d’estudi. La Torre Gironella ESTRUCTURA DELS DISPOSITIUS DE VISIÓ PER REALITAT AUGMENTADA S CONCEPTES FONAMENTALS < >
 24. 24. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA CONCEPTES FONAMENTALS < >
 25. 25. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - ESTUDI VIABILITAT REALITAT AUGMENTADA AL CALL < >
 26. 26. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PROJECTE ITACITUS: INTELLIGEN TURISM AND CULTURE INFORMATIVE THROUGHT UBIQUITOUS SERVICES NT PROJECTE LAYAR PROJECTES REFERENTS DE REALITAT AUGMENTADA < >
 27. 27. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - APLICACIONS DE REALITAT AUGM MENTADA AL CAMP DE L’ENGINYERIA I L’ARQUITECTURA L ENGINYERIA L ARQUITECTURA Càmera Digital PROJECTES REFERENTS DE REALITAT AUGMENTADA < >
 28. 28. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - EVOLUCIÓ DELS DISPOSITIUS DE VISIÓ < >
 29. 29. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - APLICACIONS PUBLICITÀRIES DE REALITAT AUGMENTADA PROJECTES REFERENTS DE REALITAT AUGMENTADA < >
 30. 30. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - APLICACIONS PUBLICITÀRIES DE REALITAT AUGMENTADA PROJECTES REFERENTS DE REALITAT AUGMENTADA < >
 31. 31. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - APLICACIONS DE REALITAT AUGM MENTADA AL CAMP DE L’ARQUEOLOGIA L ARQUEOLOGIA Archeoguide project N Ionannidis. 1999-2009 Benko, H., Ishak, E.W., Feiner, S. ( , , , , , (2004). "Collab ) C borative Mixed Reality Visualization of an Archaeological l Excavation." PROJECTES REFERENTS DE REALITAT AUGMENTADA < >
 32. 32. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PROJECTES ARTÍSTICS AMB REAL LITAT AUGMENTADA PARIS 2000 PROJECTES DE MUSEÍSTICS AR MED INGLOBE TECHNOLOGIES ITALIA 2009 DIA PROJECTES REFERENTS DE REALITAT AUGMENTADA < >
 33. 33. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Detecció de contaminants. NY. USA 009 REALITAT AUGMENTADA PER LA DOCÈNCI DE LA QUÍMICA IA PROJECTES de REFERÈNCIA REALITAT AUGMENTADA < >
 34. 34. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - TRACKING EN TEMPS REAL PER IDENTIFICACIÓ DE CONTORNS. UNIV CAMBRIDGE. CONTORNS. UNIV CAMBRIDGE. UK 2009 DARRERES RECERQUES < >
 35. 35. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Panells i codis Bidis CODIS BIDIS REALITAT AUGMENTADA < >
 36. 36. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Càmera Digital FOTOMUNTATGE DEL PROJECTE AMB CODIS B IDI < >
 37. 37. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Vídeo EXPERIÈNCIES PRÈVIES SELINUNTE SICILIA < >
 38. 38. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - ENGINYERIA INVERSA I ELEME ENTS FINITS EXPERIÈNCIES PRÈVIES SANTA MARIA DEL MAR < >
 39. 39. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - DEXPERIÈNCIES PRÈVIES SIG BARCELONA CONSULTES I FITXES SIG < >
 40. 40. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PUBLICACIÓ DADES I INFORMACIÓ INTEGRACIO I PUBLICACIÓ DE LES DADES AL SIG UMAT < >
 41. 41. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - L exploració làser en alta definició 3D es pot definir com qualsevol instrument que reculli dades 3D d una superfície o d un objecte L'exploració làser en alta definició 3D es pot definir com qualsevol instrument que reculli dades 3D d'una superfície o d'un objecte d’una manera sistemàtica, automa atitzada, i en temps relativament alts, propers a temps real. Això exclou a la majoria d'instruments tradicionals usats en aixecaments que no compleixen amb aquests tres requisits. Els mètodes tradicionals tals com cintes, teodolits i tecnologies més modernes tal co estacions totals i GPS proporcionen dades exactes però són mètodes relativament lents i om incòmodes per a la recopilació de dades espacials. L'aixecament làser pot així ser distingit de l'aixecament tradicional pel temps que triga en mesurar el món físic. Els dispositius d'escàner làser poden mesurar en espais de temps que eren prèviament imprecisos, donant com a resultat dades d'alta definició que generaran bases de dades. L’Escàner utilitzat és un LMS-z420i de la casa RIEGL. El sistema té les següents característiques: Abast 2 a 350m Precisió 6mm@100m m Tipus de làser Classe 1 [Inf frarojos IEC60825- 1:1993+A1:1997+A2:2001] ] Camp visual 80º x 360º Punts/Posició 2.800.000 d punts [0,1º] 7min de Càmera Nikon D100 Imatges/escàner 10 [3.008x22.000 píxels] 3min Metodologia LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER < >
 42. 42. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - 1.1 1 1 Captura de dades aixecament en 3D en núvol de punts L’aixecament tridimensional de la T Torre Gironella amb l’ajut de l’Escàner Làser 3D Riegl z420i aporta l’ampli abast i gran precisió (de 3 mm a 20 metres) en la presa de dades de l’edifici. A més la càmera digital d’alta precisió que aporta imatge color real totalment e registrable sobre el núvol de punts tridimensional d’alta precisió. Aquesta tecnologia permet la restitució virtual d'edificis històrics s amb una clara dificultat d'aconsegu una presa de dades precisa que permeti un model òptim a nivell visual i arquitectònic. És molt uir important evitar les ombres produ uïdes per objectes, vehicles i altres elements que priven de la correcta presa de dades de la superfície desitjada. Escàner làser Càmera Digital LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER < >
 43. 43. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - 1.2 1 2 Tractament dels núvol de punt filtrats i corregits ts La gestió de la informació. Presa d dades geomètriques a Tossa de Mar de Scan 01+02 LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER < >
 44. 44. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - 1.3 1 3 La generació de plànols i ortof fotos sobre la base digital de núvol de punts Sobre la base de núvol de punts es creen les imatges en format digital a escala 1.100 (o 1:50) corresponents als plànols de l’entorn s de la Torre Gironella. Això significa que s’obtindran totes les imatges en planta i alçat de carrer en format JPEG muntades sobre un a arxiu d’autocad, de forma que pug ser impresa a l’escala requerida a partir de l’autocad. Aquesta és una eina molt eficient per gui mesurar i definir aquells aspectes a protegir, les seves dimensions i altres dades que puguin interessar. LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER < > Planta General 1_100
 45. 45. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER Planta General 1_100 < >
 46. 46. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER Planta Detall 1_50 < >
 47. 47. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Secció longitudinal general i de etall LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER < >
 48. 48. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Secció longitudinal , detall i axo onometria LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER < >
 49. 49. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Secció longitudinal detall LA TECNOLOGÍA ESCÀNER LÀSER RESULTATS Secció longitudinal general i < > núvol de punts RGB
 50. 50. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Coordenades x,y,z i RGB de cada punt Dades de l’escàner làser < >
 51. 51. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - CONVERSIÓ DE LES COORDENADES TOPOGRÀFIQUES A UTM Càlcul per la conversió d les coordena ades topogràfiques < > de base en UTM
 52. 52. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - ZONES D’ESTDUI CARTOGRAFIA OFICILA AMB IMPLANTACIONSA E < > ESTUDIAR
 53. 53. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - SKETCHUP MODELATGE Malla del punts de l’escàner làser am textura fotogràfica projectada mb < >
 54. 54. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - MODELATGE Mallat dels punts de l’escàner làser a color roginal. amb < > 60000 poligons
 55. 55. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - GEOMATIC +ARTLANTIS MODELATGE Mallat del terreny des de < > l’escàner làser + model torre.
 56. 56. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - GEOMATIC +ARTLANTIS MODELATGE Mallat del terreny des de < > l’escàner làser + model torre.
 57. 57. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - GEOMATIC +ARTLANTIS MODELAtge Mallat del terreny des de < > l’escàner làser + model torre.
 58. 58. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Torre Gironella. Ëpoca Republicana MODELATGE Torre Girnella Época Baix Imperila < >
 59. 59. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - RENDERING ARTLANTIS MODELATATGE < >
 60. 60. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - REALITAT AUGMENTADA AR MEDIA INGLOBE TECHNOLOGIES ESKETCHUP PLUGIN VISUALITZACIÓ PC < >
 61. 61. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura iiHistòria. Un cascasc antic de La Torre Gironella uitectura Història. Un casd’estudi. LloretTorre Gironella - Pla Especial del d’estudi. La de Mar - REALITAT AUGMENTADA AR MEDIA INGLOBE TECHNOLOGIES ESKETCHUP PLUGIN VISUALITZACIÓ PC Objeto de Realidad Virtual < > Interactivo.
 62. 62. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Visionat Aplicació desenvolupada per < > Iphone..
 63. 63. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PROPOSTA LA SIRENA DEL PROPOSTA LA SIRENA DEL GALLIGANS REALITAT AUGMENTADA I PAISATGE URBÀ. GIRONA TEMPS DE FLORS 2010 < >
 64. 64. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - REALITAT AUGMENTADA I PAISATGE URBÀ. GIRONA TEMPS DE FLORS 2010 < >
 65. 65. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PROJECTE GRUP DE COMUNICACIO I SISTEMES DISTRIBUïTS- UDG MODELADO Objeto de Realidad Virtual < > Interactivo.
 66. 66. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - Basic References. Ben-Joseph et al. Urban Simu ulation and the Luminous Planning Table: Bridging the Gap between the digital and the ta angible, 2001. Bimber O y Raskar, R. Spatial Augmented Reality, Wellesley, AK. Peters, 2005. , p g y, y, , Brol, W. et alt. ARTHUR, A collaborative augmented environment for architectural design and urban planning, 2004. H Spatial. Ichida H. et al m ActiveCube; Multimedia Extension of Spatial al. m-ActiveCube Tangible User Interface, 2004 4 Malawi, A y Srinivasan B, et a Interactive, immersive Visualization for Indoor al. Environments: Use of Augmen nted Reality. 2004. Milgram, J. and Takemnura, H “Augmented Reality: A Class of displays on the Reality- H. Virtuality Continuum. 1994. Piekarski, W et al. Tinmith-M Piekarski W et al “Tinmith-MMetro: New Outdoor Techniques for creating City Models with Metro: New Outdoor Techniques for creating City Models with augmented reality wearable ccomputer. 2001. Portalés, C. and Giner, F. Back to the 70,s, AC SIGCHI, International conference on advanced k in Computer entertainment Te echnology, Valencia 2005. Seicher, H. Sketchand + A collaborative Augmented Reality sketching application, of 2003 and Benchworks augmented reality urban design, de 2004. REFERÈNCIES BÀSIQUES < >
 67. 67. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - PR ROJECTE D’I INFRAESTRUCTURES PER LA DIF FUAIÓ DEL CONEIXEMENT EXPOSICIÓ I DIFUSIÓ AM LES TIC’S.. .TURISME MB SO OCIETAT DE LA I NFORMACOÓ PÚBLICA DELS TREBALLS, PÚBLICA DELS TREBALLS DESENVOLUPAMENT SIG HISTÒRIA URBANA ARTICLES A REVISTES EXTENSIÓ D L’ ESTUDI PILOT. TORRE GIRONELLA, GIRONA Ó DE CIENTÍFIQUES I CONGRESSOS, CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ GRUPS DE RECERCA. PR ROJECTE DE RECERCA CO OORDINAT ENTRE LES DOS UNIVERSITATS. UNIVERSITATS. Pa articipació de doctorands. RESULTATS DEL CONVENI I ESPECTATIVES < >
 68. 68. REALITAT AUGMENTADA. Unint Arqu uitectura i Història. Un cas d’estudi.LloretTorre Gironella - Pla Especial del casc antic de La de Mar - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CA ATALUNYA. AJUNTAMENT DE GIRONA CENTRE DE POLÍTICA DEL SÓL I VALOR RACIONS. CPSV UNITAT MUNICIPAL D’ANÀLSI TERRITORIAL. UMAT LABORATORI DE MODELITZACIÓ VIRTU DE LA CIUTAT , LMVC UAL SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS. Direcció Direcció Ernest Redondo Domínguez. R Resp. Projecte Jordi Xirgu. Josep Roca Cladera Joan Boadas i Raset Pilar García Almirall Jacint Paredes i Fontan. Coordinació Coordinació Alejandro Marambio. Lluís-Esteve Casellas i Serra. Doctorands Lluís Gimenez Galdric Santana. ALTRES Pau Majó. TETRAVOL. Hector Zapata TRACASA SA Mans Shapshak Hector Zapata. INFRAPLAN SA Ricard González. Mijail Berencea Mijail Berencea Juan Corso UNIVERSITAT DE GIRONA INSTITUT DE RECERCA HISTÒRICA. IRH H LABORATORI D’ARQUEOLOGIA I PREH HIUSTÒRIA. Direcció Josep M. Nolla. Brufau Coordinació Jordi Sagrera Doctorand. Xavier Moliné . CRÈDITS <

×