Philippine music

4,070 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Philippine music

  1. 1. Philippine Music<br />Filipinos are known to be great musicians worldwide. This is due to their dedication and intense love for music. Even from its pre-Hispanic life, Filipinos expressed themselves through their ethnic musical instruments. These early settlers in fact played variety of musical instruments including flutes, nose flutes, and guitars to play appropriate songs in celebration of courtship, marriage, harvest and offerings. Many of their songs have been interpreted recently to pay tribute to Filipino traditional music. From ethnic rhythm to contemporary pop of the present times, Filipino musicians are thriving according to their levels of creativity. Danceable tunes delight party goers, melodious folk songs hit the radios of patriotic listeners, and romantic ballads exclusively magnetize poignant hearts.<br />Far from what everyone knows about music in the Philippines, the country in fact has abundant musical talents that have established themselves in the international scene. Despite the thriving influences of high-tech produced music nowadays, Filipinos kept their music roots in the family and schools. Not necessarily those ethnic ritual compositions but those original compositions formatted through adaptation of Classical music of the west produced by Filipino talents who received their trainings from the clergy during the Spanish colonial period.<br />The earliest foreign-influenced Filipino entertainment is the Awit and Kurido or Corrido- a musical show of dances and songs replacing the ancient epics during the conversion of early Filipinos to Christianity. Local talents adapted and performed this musical form into several dialects such as Pampango, Ilokano, Ilongo, Tagalog and Bicol.<br />Another form commonly known for its sophistication is Sarswela (Zarzuela), a pleasing show of combined acting and singing introduced by the Spanish in the late 19th century along with the arrival of American productions. That time, Zarzuelas were performed as a means of political protest and criticism against the colonizing Americans. Today, Zarzuelas are common festival shows taking part in commemorating the country’s rich traditions.<br />The most romantic of all is Kundiman, a combination of romantic words and mellow tunes interpreted through songs. Its musical structure derived basically from Kumintang or well-adored Tagalog songs composed to express romantic feelings and admiration for someone.<br />Below are examples of Philippine folksongs popularized according to the country’s ethno-linguistic groups :<br />Tagalog :<br />Bahay kubo<br />Bahay kubo, kahit munti<br />Ang halaman doon ay sari-sari,<br />Singkamas at talong Sigarilyas at mani<br />Sitaw, bataw, patani<br />Kundol, patola, upo’t kalabasa<br />At saka meron pang<br />Labanos, mustasa<br />Sibuyas, kamatis<br />Bawang at luya<br />Sa paligid nito puno ng linga.<br />Paruparong Bukid<br />Paruparong bukid na lilipad-lipad<br />Sa gitna ng daan papagapagaspas<br />Isang bara ang tapis<br />Isang dangkal ang manggas<br />Ang sayang de kola<br />Isang piyesa ang sayad<br />May payneta pa siya — uy !<br />May suklay pa mandin — uy !<br />Nagwas de-ohetes ang palalabasin<br />Haharap sa altar at mananalamin<br />At saka lalakad na pakendeng-kendeng.<br />Magtanim ay Di Biro<br />Magtanim ay di biro<br />Maghapong nakayuko<br />Di naman makatayo<br />Di naman makaupo<br />Halina, halina mga kaliyag<br />Tayo’y magsipag-unat-unat<br />Magpanibago tayo ng lakas<br />Para sa araw ng bukas<br />Bicol :<br />Salampating Guminaro<br />Salampating guminaro<br />Guminaro dahil saco<br />Ano daw an kinamundo<br />Ta naglayog nin harayo.<br />Luminayog paibaba<br />Napaturo si sacong luha<br />Naging salog, naging sapa<br />Naging danao na dacula.<br />Hala cang salampati ca<br />Madacop ca nin iba<br />Ilalaog ca sa hawla<br />Sa hawlang may seradura<br />Salampating liyaliya<br />Tuminogdon sa kristia<br />Pag-abot ni señor cura<br />Kuminantang alleluya.<br />Sarong Banggi<br />Sarong Bangui, sa higdaan<br />Nacadangog aco nin huni nin sarong gamgam<br />A luba co, caturugan<br />Baco cundi simong boses iyo palan<br />Refrain :<br />Dagos aco bangon, si sacuyang mata iminuklat<br />Catong kadicluman ako nangalagcalag<br />Si sacuyang mata paghiling pasiring sa ita-as<br />Simong Naong nahiling co maliwanag<br />Sarong bangui, sa higdaan<br />Nacadangog ako nin huni nin sarong gamgam<br />Sa luba co, caturugan<br />Baco cundi simong boses iyo palan<br />Dandansuy<br />Dandansuy, bayaan ta icaw<br />Pauli aco sa payaw<br />Ugaling cun icaw hidlawon<br />An payaw imo nang tan-awon<br />Si Nanay si Tatay<br />Si Nanay si Tatay di co babayaan.<br />Balaquid na boot an sacuyang utang<br />Si pagdara saco nin siyam na bulan<br />Gatas cong dinodo di co mabayadan.<br />Ay Nanay ay Tatay con ako humale,<br />Hihidawon mo man sa gabos mong aki<br />Macacoa ca man nin macacasangli<br />Dai macaarog kan sacong ugali<br />Ay Nanay ay Tatay kun ako maraot<br />Pogotan nin payo ibontog sa lawod<br />Con mahiling nindo na naganod-anod<br />Ay Nanay ay Tatay sapuda man tolos.<br />Ilocano :<br />Pamulinawen<br />Pamulinawen<br />Pusok imdengam man<br />’Toy umas-asug<br />Agrayo ’ita sadiam<br />Panunotem man<br />Dika pagintultulngan<br />’Toy agayat, agruknoy ’ita emmam.<br />Essem a diak kalipatan<br />’Ta nasudi unay a nagan<br />Ta uray sadin’ ti ayan<br />Disso sadino man<br />(Aw-awagak a di agsarday ’Ta naganmo nga kasam-itan)<br />No alagip ka, usok ti mabang-aran<br />(Adu a sabsabong, adu a rosrosas<br />Ti adda ditoy, Nena, a mabuybuyak,<br />Ngem awan man laeng ti sabali a liwliwak<br />No di la dayta sudim ken imnas)<br />Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing<br />Ti ayat ti maysa nga ubing<br />Nasamsam-it ngem hasmin<br />Kasla sabong nga apag-ukrad<br />Iti bulan ti Abril<br />Ti ayat ti maysa a lakay<br />Aglalo no agkabaw<br />Napait, napait, napait a makasugkar<br />Anansata, o, Lelong<br />Agsapulka iti balo<br />A kapadpad ’ta ubanmo<br />Ken dayta tuppolmo<br />Manang Biday<br />Manang Biday, ilukat mo man<br />’Ta bintana ikalumbabam<br />Ta kitaem ’toy kinayawan<br />Ay, matayakon no dinak kaasian<br />Siasinnoka nga aglabaslabas<br />Ditoy hardinko pagay-ayamak<br />Ammom ngarud a balasangak<br />Sabong ni lirio, di pay nagukrad<br />Denggem, ading, ta bilinenka<br />Ta inkanto ’diay sadi daya<br />Agalakanto’t bunga’t mangga<br />Ken lansones pay, adu a kita<br />No nababa, imo gaw-aten<br />No nangato, dika sukdalen<br />No naregreg, dika piduten<br />Ngem labaslabasamto met laeng<br />Daytoy paniok no maregregko<br />Ti makapidut isublinanto<br />Ta nagmarka iti naganko<br />Nabordaan pay ti sinanpuso<br />Alaem dayta kutsilio<br />Ta abriem ’toy barukongko<br />Tapno maipapasmo ti guram<br />Kaniak ken sentimiento<br />O Naraniag a Bulan<br />O, naraniag a bulan<br />Un-unnoyko’t imdengam<br />Dayta naslag a silawmo<br />Dika kad’ ipaidam<br />O, naraniag a bulan<br />Sangsangitko imdengam<br />’Toy nasipnget a lubongko<br />Inka kad’ silawan<br />Tapno diak mayaw-awan<br />No inka nanglipaten<br />Karim kaniak naumagen<br />Samsam-itek ni patay<br />O, bulan ket klonem<br />Nanglaylay ’toy ayatkon<br />Inka kadi palasbangen<br />Un-nnoyko darasem nga ikeddeng Visayan :<br />May Kabaw<br />May kabaw kong gialimahan<br />Gipasilong sa landong sa kahoy<br />Pag-abot sa kahaponon,<br />ibalhin ko intawon<br />Ang baba`, a wangi-wangi-on<br />Ang dalunggan ikapay-kapay<br />Ang ikog ilamba-lamba<br />Ibugaw sa daghang langaw<br />Ang Bol-anon<br />Kon ikaw Inday, mangitag pamanhonon<br />siguro-a baya Inday ang Bol-anon.<br />Kun matuman mo, suwerte ka<br />Ang Bol-anon buotan gayod<br />Magmahal kanimo hangtod sa kahangtoran<br />Apan ayaw baya, Inday ug hikalimte<br />bisag dakog gusto, magdili-dili<br />Ilabina gayod sa palikerong ulitawo<br />Kay siya Inday Mohangyo kanimo.<br />Kapampangan :<br />Atin Cu Pung Singsing<br />Atin cu pung singsing<br />Metung yang timpucan<br />Amana que iti<br />Queng indung ibatan<br />Sancan queng sininup<br />Queng metung a caban<br />Mewala ya iti<br />E cu camalayan !<br />Ing sucal ning lub cu<br />Susucdul queng banua<br />Mecurus queng gamat<br />Babo ning lamesa<br />Ninu mang manaquit<br />Queng singsing cung mana<br />Calulung pusu cu<br />Manginu ya queca !<br />O caca O caca<br />O caca, o caca<br />Cabalat papaya,<br />Sabian mu nang patas<br />Nung e na ca bisa<br />Refrain :<br />Queta man quecami<br />Dacal lang baluga<br />Mangayap la queca<br />Biasa lang mamana !<br />

×