Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Module i introduction

277 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Module i introduction

 1. 1. 8/19/2011 L P K HO CH MARKETING XU T KH U Đ tăng s thành công trong marketing PH N I: GI I THI UDate: August 13-14 VIETRADE/ITC:Place: Hanoi Strengthening Trade Support Institutions Chương trình 2 Ngày 1 (Th 5, 13/8/2009) Gi i thi u và phân tích hi n tr ng Bài gi ng Chào m ng đ i bi u tham d (30’) Th o lu n Ph n I: Gi i thi u chung v Marketing xu t kh u : Marketing xu t kh u là m t ph n c a K ho ch kinh (60’) Sáng doanh; Khái ni m Marketing h n h p; Các y u t cơ b n c a K ho ch marketing xu t kh u. (30’) 8:30 Nh ng khó khăn và thách th c hi n t i khi th c hi n marketing xu t kh u đ n 12:30 Ngh gi a gi - ti c nh (30’) Bài gi ng Ph n II: Phân tích hi n tr ng (Đánh giá t ng quát th trư ng; Các th trư ng m c tiêu và thông tin khách (30’) hàng; Các xu hư ng th trư ng và các yêu c u, c nh tranh; Phân tích SWOT; và các công c nghiên c u (60’) Làm vi c th trư ng) nhóm Phân tích SWOT v v trí c a công ty trên th trư ng và l a ch n th trư ng m c tiêu Tri n khai m t chi n lư c marketing xu t kh u Chi u 13:30 Bài gi ng Ph n III: Tri n khai m t chi n lư c marketing xu t kh u (s m nh, m c tiêu, khái ni m marketing h n (90’) đ n h p, các ho t đ ng khu ch trương, k ho ch hành đ ng.) 17:00 Ngh gi a gi - ti c nh (30’) Làm vi c Tri n khai m t chi n lư c marketing xuât kh u (90’) nhóm 1
 2. 2. 8/19/2011 Chương trình3 Ngày 2 (Th 6, 14/8/2009) Sáng Xây d ng thương hi u xu t kh u 8:30 Bài gi ng Ph n IV: Thương hi u xu t kh u (80’) đ n 12:30 Làm vi c nhóm Bài t p t đánh giá kh năng phát tri n thương hi u (40’) Ngh gi i lao-ti c nh (30’) Th o lu n Trình bày và th o lu n v k t qu làm vi c nhóm (90’) Chu n b m t khoá đào t o Bài gi ng Gi i thi u (30’) Chi u 13:30 H c viên t p trình bày l i các ph n t I-IV trong kho ng 10 phút, các h c viên khác đóng góp (60’) đ n ý ki n. 17:30 Ngh gi i lao- ti c nh (30’) Bài gi ng Làm th nào đ c i thi n k năng gi ng bài- Làm th nào đ s d ng các công c gi ng d y s n (60’) có. T ng k t Ý ki n ph n h i c a h c viên v tài li u c a khóa đào t o (60’) Trao ch ng nh n cho h c viên Các gi ng viên4 Alfons Eiligmann TS. Mai Th Cư ng ¨Nhà kinh t h c nông ¨ Kinh t qu c t nghi p ¨ Chuyên gia tư v n c a ¨Chuyên gia tư v n c a ITC Vietrade/ITC v xúc ti n v xúc ti n thương m i và thương m i và marketing marketing xu t kh u xu t kh u ¨Có kinh nghi m trong lĩnh ¨ Kinh nghi m: rau qu , du v c: th công m ngh , th c l ch, hàng không, công ngh ph m, công ngh thông tin thông tin ¨Gi ng viên v thi t k ¨ Gi ng viên marketing và chương trình chu i giá tr marketing qu c t 2
 3. 3. 8/19/2011 Gi i thi u v Marketing xu t kh u5 ¨ Marketing xu t kh u là m t ph n c a k ho ch kinh doanh ¨ Khái ni m Marketing h n h p ¨ Các y u t chính c a m t k ho ch Marketing xu t kh u Quá trình l p k ho ch kinh doanh và marketing xu t kh u6 • Goals and Objectives Domestic Market • Market Environment • Positioning & Segmentation • Product and Pricing • Distribution and Promotion • Goals and Objectives Foreign Market 1 • Market Environment • Positioning & Segmentation • Product and Pricing • Distribution and Promotion • Goals and Objectives Foreign Market 2 • Market Environment • Positioning & Segmentation • Product and Pricing • Distribution and Promotion Source: Philip Kotler (2003), A Framework for Marketing Management, 2nd Edition, Prentice Hall. Inc 3
 4. 4. 8/19/2011 Khái ni m Marketing h n h p7 Source: Philip Kotler (2003), A Framework for Marketing Management, 2nd Edition, Prentice Hall. Inc K ho ch Marketing v i K ho ch Marketing xu t kh u8 ¨ Nó di n ra bên ngoài ph m vi biên gi i qu c gia Đi m khác nhau ¨ B n s ph i đ i m t v i nh ng rào c n thương gi a m t K m i mà b n chưa t ng g p ph i như s khác bi t ho ch Marketing v ngôn ng , chính tr , lu t pháp, chính quy n và và m t K ho ch văn hoá. marketing xu t ¨ B n cũng s ph i gi i quy t v n đ v n t i và th kh u? t c gi y t xung quanh vi c xu t kh u. ¨ Marketing xu t kh u thư ng đòi h i vi c chu n b đ xu t v i các nhà bán buôn ¨ Các nhà bán buôn thư ng đòi h i kênh truy n thông và xúc ti n khác v i th trư ng ngư i tiêu dùng 4
 5. 5. 8/19/2011Nh ng câu h i quan tr ng trong Marketing xu t kh u9 ¨ Có nh ng lo i thu nh p kh u và rào c n Nh ng câu h i thương m i nào? quan tr ng ¨ Nh ng đi u ki n chính v văn hoá -xã h i nào trong là quan tr ng? marketing xu t ¨ Nh ng ki u kênh phân ph i nào là quan tr ng kh u là gì? t i nh ng qu c gia m c tiêu? ¨ Nh ng quy đ nh và tiêu chu n nào v s n ph m đang đư c áp d ng? ¨ Ưu tiên c a khách hàng như th nào liên quan t i thi t k s n ph m, đóng gói, kích thư c s n ph m, nhãn mác? K ho ch Marketing xu t kh u v i K ho ch kinh doanh xu t kh u10 ¨ K ho ch kinh doanh xu t kh u là khái ni m Đi m khác nhau r ng hơn gi a m t K ¨ Nó bao g m c k ho ch đ u tư và các v n đ ho ch Marketing s n xu t xu t kh u và m t K ho ch kinh doanh xu t kh u? 5
 6. 6. 8/19/2011 Đ nh hư ng s n xu t v i đ nh hư ng marketing11 Đ nh hư ng s n xu t Năng l c S n ph m N l c Khách hàng s n xu t ch t o bán hàng Đ nh hư ng marketing Cơ h i Marketing Nhu c u th trư ng s n ph m Khách hàng khách hàng ti m năng và d ch v Source: Jobber, David, Principles and Practice of Marketing Làm sao đ k t h p năng l c s n xu t và xu hư ng th trư ng v i nhau? Cơ h i th trư ng >> thi t l p s l a ch n các cơ h i Năng l c s n xu t >> nh ng kh năng khác nhau 6
 7. 7. 8/19/2011 K ho ch Marketing xu t kh u13 N i dung Tóm t t n i Tóm t t các đi m chính dung Tình hình hi n t i: các thông tin cơ b n v tình hình hi n t i c a công ty v th trư ng, s n ph m, phân ph i, xúc ti n, c nh tranh, và môi trư ng Phân tích hi n vĩ mô tr ng Cơ h i xu t kh u: Các thông tin cơ b n v l a ch n th trư ng, ngư i mua/khách hàng, kh năng c nh tranh s n ph m và các đi u ki n bên ngoài Các m c tiêu tài chính (l i nhu n, ti n m t), các m c tiêu marketing (l i Các m c tiêu t c, kh i lư ng bán hàng, m ng lư i phân ph i), và các m c tiêu t ch c t năm 1 đ n năm 3 Marketing h n Th trư ng m c tiêu, xác đ nh v trí và các y u t c a Marketing h n h p h p K ho ch hành 5W đ ng Đi u hành Xác đ nh làm th nào đ tri n khai và giám sát k ho ch hành đ ngCác y u t cơ b n c a m t K ho ch marketing xu t kh u (1)Tóm t t n i dung chính14 ¨ Xác đ nh nh ng đi m chính c a K ho ch Marketing Tóm t t n i xu t kh u dung chính c a m t K ho ch ¨ Gi s r ng nh ng ngư i không có chuyên môn marketing xu t đang đ c nó và h không có nhi u th i gian kh u (EMP) là ¨ Cung c p đ thông tin cho ngư i đ c đ có th hi u gì? nh ng gì đư c trình bày trong B n k ho ch mà không c n ph i đ c b n K ho ch Marketing xu t kh u đ y đ . Source: http://www.ehow.com/how_16566_write-executive-summary.html 7
 8. 8. 8/19/2011Các y u t cơ b n c a m t k ho ch marketing xu t kh u(2)Phân tích hi n tr ng – Cơ h i th trư ng15 ¨ Th trư ng Tình hình hi n t i c a công ty? ¨ S n ph m ¨ Ho t đ ng trong quá kh ¨ Ngư i mua và/ho c ngư i tiêu dùng ¨ L a ch n th trư ng Nh ng cơ h i nào đ xu t ¨ Quy mô c a th trư ng đư c l a ch n kh u? ¨ Đ c đi m c a ngư i mua và/ho c ngư i tiêu dùng ¨ C nh tranh ¨ Các s n ph m xu t kh uCác y u t cơ b n c a m t k ho ch marketing xu t kh u (3)Các m c tiêu16 ¨ Chi phí s n xu t ¨ Chi phí v n chuy n và phân ph i Các m c tiêu ¨ Chi phí xúc ti n kinh doanh tài chính là gì? ¨ T ng doanh thu (ho t đ ng) ¨ K t qu ho t đ ng ¨ Kh i lư ng bán hàng ¨ Th ph n Các m c tiêu ¨ Nh n th c v thương hi u marketing là ¨ C i ti n/thích nghi/phát tri n s n ph m gì? ¨ Chính sách giá m c tiêu ¨ Các kênh phân ph i và cơ s chi n lư c xâm nh p ¨ Các bi n pháp t ch c Các m c tiêu t ¨ H p tác v i các đ i tác thương m i ch c là gì? ¨ Yêu c u đào t o 8
 9. 9. 8/19/2011Các y u t cơ b n c a m t k ho ch marketing xu t kh u (4)Marketing h n h p17 ¨ Product Đ c đi m c a s n ph m bao g m c đóng gói ¨ Price Giá c ¨ Place Đi đi m (Các kênh phân ph i) ¨ Promotion Khu ch trươngCác y u t cơ b n c a m t k ho ch marketing xu t kh u (4)K ho ch hành đ ng – 5W18 ¨ What is done exactly? – Chính xác cái gì c n ph i làm? ¨ Who is responsible?- Ai là ngư i ch u trách nhi m? ¨ Which budget is made available?- Ngân sách nào s n có? ¨ When is it done? – Khi nào tri n khai? ¨ What is achieved? – Cái gì c n đ t đư c? 9
 10. 10. 8/19/2011 Câu h i th o lu n19 Nh ng thách th c chính hi n nay c a marketing xu t kh u là gì, b n ho c công ty c a b n đang ph i đ i m t v i nh ng thách th c nào? 10

×