Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín
duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø ...
cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm caùc thaønh vieân töø hôn
25 quoác gia, ñoùng vai troø laø cô quan tö vaán ñeå phaûn ho...
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Thaùng 5/2003, Phoøng Thöông maïi Quoác teá ñaõ uûy
quyeàn cho UÛy Ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân h...
thaûo do Nhoùm soaïn thaûo ñeä trình. Nhoùm tö vaán, vôùi treân
40 thaønh vieân töø 26 quoác gia, bao goàm nhieàu chuyeân ...
noäi dung cuûa noù phuø hôïp vôùi baûn chaát vaø hình thöùc cuûa
Quy taéc môùi.
Boán baûn ñaùnh giaù phaùt haønh vaøo thaù...
ICC UÛy ban veà phaùp luaät vaø Thöïc haønh thöông maïi vaø UÛy
ban veà baûo hieåm.
Seõ khoâng thích hôïp neáu ñöa vaøo ba...
Paul Miserez – Tröôûng ban phuï traùch tieâu chuaån taøi
chính thöông maïi, SWIFT, La Hulpe, Bæ; ñaïi dieän taïi UÛy
ban K...
Gary Collyer
Giaùm Ñoác
Ngaân haøng ABN AMRO N.V., London, Anh
Coá vaán kyõ thuaät cuûa UÛy ban Kyõ thuaät
Vaø Taäp quaùn ...
CAÙC QUY TAÉC VAØ THÖÏC HAØNH THOÁNG
NHAÁT VEÀ TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ
(Baûn söûa ñoåi naêm 2007, soá xuaát baûn 600 cuûa Pho...
Xaùc nhaän laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng xaùc
nhaän, ngoaøi cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vie...
trong tröôøng hôïp tín duïng coù giaù trò thanh toaùn ñoái vôùi baát
cöù ngaân haøng naøo.
Xuaát trình nghóa laø vieäc chu...
Tröø khi coù yeâu caàu söû duïng treân chöùng töø, caùc töø nhö
“nhanh”, “ngay laäp töùc” hoaëc “caøng sôùm caøng toát” se...
töø caùc quan heä cuûa hoï vôùi ngaân haøng phaùt haøng hoaëc
ngöôøi thuï höôûng.
Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, ngöôøi...
ñieåm xuaát trình cuûa moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn vôùi
baát cöù ngaân haøng naøo laø ñòa ñieåm xuaát trình cu...
c. Ngaân haøng phaùt haønh cam keát hoaøn traû tieàn cho moät
ngaân haøng chæ ñònh maø ngaân haøng naøy ñaõ thanh toaùn ho...
ii. Thöông löôïng thanh toaùn, mieãn truy ñoøi, neáu tín duïng
coù giaù trò thöông löôïng thanh toaùn taïi ngaân haøng xaù...
c. Ngaân haøng thoâng baùo coù theå söû duïng dòch vuï cuûa
moät ngaân haøng khaùc (“ngaân haøng thoâng baùo thöù hai”) ñe...
b. Ngaân haøng phaùt haønh bò raøng buoäc khoâng theå huûy boû
bôûi caùc söûa ñoåi keå töø khi ngaân haøng phaùt haønh söû...
trò thöïc hieän, vaø baát cöù xaùc nhaän baèng thö göûi sau naøy seõ
khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán.
Neáu ñieän chuyeån ghi “c...
thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn, ñoàng thôøi cuõng
khoâng phaûi laø vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng than...
khoâng thöïc hieän ñöôïc thì chi phí cuûa ngaân haøng hoaøn traû
vaãn thuoäc traùch nhieäm cuûa ngaân haøng phaùt haønh .
...
theå moâ taû moät caùch chung chung, mieãn laø khoâng maâu
thuaãn vôùi moâ taû haøng hoùa trong tín duïng
f. Neáu tín duïn...
caùc ñieàu 19, 20, 21, 22, 23, 24 hoaëc 25 thì phaûi ghi ñuùng
nhö trong thö tín duïng
k. Ngöôøi giao haøng hoaëc ngöôøi g...
rieâng cuûa mình tieáp xuùc vôùi ngöôøi yeâu caàu ñeà nghò boû qua
caùc sai bieät. Tuy nhieân ñieàu naøy khoâng theå keùo ...
haønh sau khi gôûi thoâng baùo ñöôïc yeâu caàu taïi muïc (c), (iii),
(a) hoaëc (b) ñieàu 16 coù theå gôûi traû caùc chöùng...
d. Neáu tín duïng yeâu caàu xuaát trình caùc baûn sao cuûa
chöùng töø, thì xuaát trình baûn goác hoaëc baûn sao ñeàu ñöôïc...
Moät chöùng töø vaän taûi duøng cho ít nhaát hai phöông thöùc
vaän taûi khaùc nhau (chöùng töø vaän taûi ña phöông thöùc h...
* chöùng töø vaän taûi ghi nôi göûi haøng, nôi nhaän haøng ñeå
chôû hoaëc nôi giao haøng hoaëc nôi ñeán cuoái cuøng khaùc,...
* ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc
thay maët ngöôøi chuyeân chôû, hoaëc
* thuyeàn tröôûng hoaëc...
caû khi vieäc xeáp haøng leân taøu hoaëc giao haøng leân moät con
taøu chæ ñònh ñaõ ñöôïc ghi roõ baèng töø in saün treân ...
* ngöôøi chuyeân chôû hoaëc moät ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho
hoaëc thay maët mgöôøi chuyeân chôû, hoaëc
* thuyeàn tröôûng ...
caàn thieát. Ñieàu quy ñònh naøy cuõng aùp duïng ngay caû khi
vieäc xeáp haøng leân taøu hoaëc giao haøng cho con taøu chæ...
i. ñöôïc kyù bôûi:
* thuyeàn tröôûng hoaëc moät ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc
thay maët thuyeàn tröôûng, hoaëc
* chuû ...
iv. laø moät baûn goác vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu
hoaëc neáu phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì troïn boä
...
v. laø baûn goác daønh cho ngöôøi göûi haøng hoaëc ngöôøi giao
haøng, cho duø tín duïng quy ñònh moät boä ñaày ñuû baûn go...
Caùc chöõ kyù, ñoùng daáu hoaëc ghi chuù nhaän haøng hoùa cuûa
ñaïi lyù phaûi chæ roõ raèng ñaïi lyù ñaõ kyù hoaëc haønh ñ...
töø nôi xeáp haøng, göûi haøng hoaëc nhaän chuyeân chôû ñeán nôi
ñeán quy ñònh trong tín duïng
e.i. Moät chöùng töø vaän t...
Ñieàu 26: “treân boong” “ngöôøi göûi haøng xeáp vaø ñeám”
“ngöôøi göûi haøng keâ khai goàm coù” vaø chi phí phuï theâm
vaø...
b.Neáu chöùng töø baûo hieåm ghi roõ laø ñaõ ñöôïc phaùt haønh
nhieàu hôn moät baûn goác, thì taát caû baûn goác phaûi ñöô...
hieåm cuõng seõ ñöôïc chaáp nhaän neáu nhö tín duïng duøng
nhöõng töø khoâng roõ raøng nhö “ruûi ro thoâng thöôøng” hoaëc ...
a. Caùc töø “khoaûng” hoaëc “öôùc chöøng” ñöôïc söû duïng coù
lieân quan ñeán soá tieàn cuûa tín duïng hoaëc soá löôïng ho...
phaàn, ngay caû khi caùc phöông tieän vaän taûi rôøi cuøng moät
ngaøy ñeå ñeán cuøng moät nôi ñeán.
c. Vieäc xuaát trình n...
nhaän, ngöôøi nhaän haøng hoaëc ngöôøi baûo hieåm haøng hoùa
hoaëc baát cöù ngöôøi naøo khaùc.
Ñieàu 35: Mieãn traùch veà ...
Khi baét ñaàu hoaït ñoäng kinh doanh trôû laïi, ngaân haøng
khoâng phaûi thanh toùan hoaëc thöông löôïng thanh toaùn cho
c...
a. Ngaân haøng khoâng coù nghóa vuï chuyeån nhöôïng tín
duïng, tröø khi ngaân haøng ñoù ñoàng yù moät caùch roõ raøng veà
...
e. Moïi yeâu caàu chuyeån nhöôïng phaûi ghi roõ söï caàn thieát
vaø ñieàu kieän söûa ñoåi ñeå coù theå thoâng baùo cho ngö...
h. Ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát coù quyeàn thay theá hoùa ñôn
vaø hoái phieáu cuûa mình, neáu coù, baèng hoùa ñôn vaø hoá...
phaùp hieän haønh. Ñieàu khoaûn naøy chæ lieân quan ñeán vieäc
chuyeån nhöôïng caùc khoaûn tieàn chöù khoâng lieân quan ñe...
Ucp+600++tieng+viet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ucp+600++tieng+viet

392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ucp+600++tieng+viet

 1. 1. LÔØI NOÙI ÑAÀU Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø “UCP” laàn naøy laø laàn thöù 6 keå töø khi UCP ñöôïc ban haønh ñaàu tieân vaøo naêm 1933. Đaây laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm laøm vieäc cuûa Uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng thuoäc Phoøng Thöông maïi Quoác teá (ICC). ICC ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1919 vôùi muïc tieâu ban ñaàu laø thuùc ñaåy thöông maïi quoác teá vaøo thôøi ñieåm maø chuû nghóa quoác gia vaø chuû nghóa baûo hoä ñe doïa nghieâm trọng heä thoáng thöông maïi theá giôùi. Treân tinh thaàn ñoù, UCP ñöôïc ban haønh laàn ñaàu tieân ñaõ laøm giaûm söï baát ñoàng do moãi quoác gia coá gaéng aùp duïng moät quy taéc rieâng veà thö tín duïng vaø ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu laø taïo ra moät boä quy taéc hôïp ñoàng töø ñoù thieát laäp söï thoáng nhaát trong thöïc haønh tín duïng chöùng töø ñeå caùc nhaø thöïc haønh khoâng phaûi ñoái phoù vôùi söï xung ñoät phaùp luaät khoâng ñaùng coù giöõa caùc quoác gia. Vieäc UCP ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi bôûi caùc nhaø thöïc haønh ôû caùc nöôùc coù heä thoáng kinh teá vaø phaùp luaät raát khaùc bieät laø baèng chöùng khaúng ñònh söï thaønh coâng cuûa Quy taéc naøy. Caàn löu yù raèng UCP laø saûn phaåm cuûa moät toå chöùc quoác teá tö nhaân chöù khoâng phaûi laø cô quan chính phuû. Ngay töø khi môùi hoïat ñoäng , ICC ñaõ luoân nhaán maïng vai troø quan troïng cuûa khaû naêng töï ñieàu tieát trong thöïc tieãn kinh doanh. Baûn Quy taéc naøy, hoaøn toaøn do caùc chuyeân gia thuoäc khu vöïc tö nhaân soaïn thaûo, ñaõ khaúng ñònh ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa quan ñieåm treân. UCP laø boä quy taéc tö nhaân veà thöông maïi thaønh coâng nhaát töø tröôùc ñeán nay. Raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ ñoùng goùp cho baûn söûa ñoåi laàn naøy, vôùi teân goïi laø UCP 600. Ñoù laø: nhoùm soaïn thaûo UCP, ñaõ nghieân cöùu, xem xeùt kyõ löôõng treân 5000 yù kieán goùp yù tröôùc khi ñöa ra vaên baûn ñöôïc chaáp nhaän cuoái
 2. 2. cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm caùc thaønh vieân töø hôn 25 quoác gia, ñoùng vai troø laø cô quan tö vaán ñeå phaûn hoài vaø ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quaù trình soaïn thaûo; treân 400 thaønh vieân trong UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC ñaõ ñöa ra caùc gôïi yù thích ñaùng ñeå söûa ñoåi vaên baûn; caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC treân khaéc theá giôùi ñoùng vai troø tích cöïc trong vieäc taäp hôïp yù kieán goùp yù töø caùc thaønh vieân cuaû hoï. ICC cuõng baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi caùc nhaø thöïc haønh trong ngaønh vaän taûi vaø baûo hieåm veà nhöõng yù kieán saâu saéc cho baûn döï thaûo cuoái cuøng. Guy Sebban Toång thö kyù Phoøng Thöông maïi Quoác teá.
 3. 3. LÔØI GIÔÙI THIEÄU Thaùng 5/2003, Phoøng Thöông maïi Quoác teá ñaõ uûy quyeàn cho UÛy Ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng (goïi taét laø UÛy ban Ngaân haøng) trieån khai söûa ñoåi baûn Quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà tín duïng chöùng töø, aán phaåm ICC soá 500. Cuõng nhö caùc laàn söûa ñoåi khaùc, muïc tieâu cô baûn laø phaûn aùnh ñöôïc nhöõng thay ñoåi vaø phaùt trieån trong lónh vöïc ngaân haøng, vaän taûi vaø baûo hieåm. Ngoaøi ra, caàn phaûi xem xeùt laïi ngoân ngöõ vaø caùch haønh vaên ñang ñöôïc söû duïng trong UCP ñeå loaïi boû nhöõng caâu chöõ coù theå daãn ñeán vieäc aùp duïng vaø giaûi thích khoâng thoáng nhaát. Khi coâng vieäc söûa ñoåi baûn quy taéc ban ñaàu, moät soá khaûo saùt treân phaïm vi quoác teá chæ ra raèng khoaûng 70% chöùng töø xuaát trình theo Thö tín duïng bò töø choái trong laàn xuaát trình ñaàu tieân do coù nhöõng sai soùt. Roõ raøng ñieàu naøy ñaõ vaø seõ tieáp tuïc aûnh höôûng xaáu ñeán Thö tín duïng voán ñöôïc coi laø moät phöông tieän thanh toùan, vaø neáu khoâng ñöôïc ñieàu chænh, seõ coù nhöõng taùc ñoäng nghieâm troïng ñeán vieäc duy trì vaø gia taêng thò phaàn cuûa tín duïng chöùng töø nhö laø moät phöông tieän thanh toaùn quan troïng trong thöông maïi quoác teá. Vieäc moät soá ngaân haøng ñöa ra phí sai bieät cuûa chöùng töø caøng chöùng toû taàm quan troïng cuûa vaán ñeà naøy, ñaëc bieät laø nhieàu sai soùt khoâng roõ raøng vaø hôïp lyù. Maëc duø soá vuï kieän caùo khoâng taêng trong thôøi gian aùp duïng UCP 500, vieäc ban haønh baûn Quy taéc Giaûi quyeát tranh chaáp veà tín duïng chöùng töø (DOCDEX) cuûa ICC vaøo thaùng 10/1997 (vaø ñöôïc söûa ñoåi vaøo thaùng 3/2002) ñaõ daãn ñeán hôn 60 vuï kieän phaûi xeùt xöû. Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naøy vaø moät soá vaán ñeà khaùc coù lieân quan, Uûy ban Ngaân haøng thaønh laäp Nhoùm soaïn thaûo ñeå söûa ñoåi UCP 500. Nhoùm thöù hai laø nhoùm tö vaán cuõng ñöôïc thaønh laäp ñeå raø soaùt vaø goùp yù cho caùc döï
 4. 4. thaûo do Nhoùm soaïn thaûo ñeä trình. Nhoùm tö vaán, vôùi treân 40 thaønh vieân töø 26 quoác gia, bao goàm nhieàu chuyeân gia trong ngaønh ngaân haøng vaø vaän taûi. Döôùi söï chæ ñaïo cuûa John Turbull, Phoù Toång giaùm ñoác Taäp ñoaøn ngaân haøng Sumitomo Mitsui Chaâu AÂu taïi London vaø Carlo Di Ninni, Coá vaán Hieäp hoäi ngaân haøng Italia taïi Rome, Nhoùm tö vaán ñaõ ñöa ra nhöõng goùp yù raát coù giaù trò cho Nhoùm soaïn thaûo tröôùc khi ñeä trình döï thaûo leân caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC. Nhoùm soaïn thaûo baét ñaàu quaù trình raø soaùt baèng vieäc phaân tích nhöõng yù kieán chính thöùc cuûa UÛy ban Ngaân haøng ñoái vôùi UCP 500. khoaûng 500 yù kieán ñaõ ñöôïc xem xeùt ñeå ñaùng giaù xem khi giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh seõ caàn phaûi söûa ñoåi, boå sung hay xoùa boû ñieàu khoaûn naøo trong UCP. Ngoaøi ra, Nhoùm cuõng xem xeùt 4 baûn ñaùnh giaù do UÛy Ban Ngaân haøng ñöa ra vaøo thaùng 9/1994, 2 Quyeát ñònh cuûa UÛy ban Ngaân haøng (lieân quan ñeán ñoàng euro vaø quy ñònh veà vieäc xaùc ñònh chöùng töø goác theo tieåu muïc 20(b) cuûa UCP 500 vaø caùc phaùn quyeát ñöôïc ban haønh trong caùc vuï kieän cuûa DOCDEX). Trong quaù trình söûa ñoåi, nhoùm laøm vieäc cuõng löu yù ñeán khoái löôïng coâng vieäc ñaùng keå phaûi hoaøn thaønh khi soaïn thaûo Taäp quaùn ngaân haøng tieâu chuaån quoác teá duøng ñeå kieåm tra chöùng töø trong phöông thöùc tín duïng chöùng töø (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits – ISBP), aán phaåm ICC soá 645. aán phaåm naøy ñaõ trôû thaønh moät taøi lieäu quan troïng keøm theo UCP ñeå xaùc ñònh möùc ñoä phuø hôïp cuûa chöùng töø vôùi caùc ñieàu khoaûn cuûa thö tín duïng. Nhoùm soaïn thaûo vaø UÛy ban Ngaân haøng hy voïng caùc nguyeân taéc cuûa ISBP, keå caû caùc söûa ñoåi sau naøy, seõ tieáp tuïc ñöôïc aùp duïng trong thôøi gian UCP 600 coù hieäu löïc. Khi UCP 600 ñöôïc aùp duïng, ISBP cuõng seõ ñöôïc caëp nhaät ñeå
 5. 5. noäi dung cuûa noù phuø hôïp vôùi baûn chaát vaø hình thöùc cuûa Quy taéc môùi. Boán baûn ñaùnh giaù phaùt haønh vaøo thaùng 9/1994 döïa treân caùc nguyeân taéc cuûa UCP 500, do ñoù seõ khoâng aùp duïng ñöôïc cho UCP 600. nhöõng vaán ñeà quan troïng trong Quyeát ñònh veà vieäc xaùc ñònh chöùng töø goác ñaõ ñöôïc ñöa vaøo noäi dung cuûa UCP 600. phaùn quyeát trong caùc vuï kieän cuûa DOCDEX vaãn döïa theo yù kieán ñaùnh giaù cuûa UÛy ban Ngaân haøng ICC neân khoâng coù noäi dung cuï theå naøo caàn ñieàu chænh trong baûn quy taéc naøy. Moät trong nhöõng thay ñoåi trong caáu truùc cuûa UCP laø ñaõ ñöa vaøo caùc ñieàu khoaûn veà ñònh nghóa (ñieàu 2) vaø giaûi thích (ñieàu 3). Khi ñöa ra ñònh nghóa veà vai troø cuûa ngaân haøng vaø yù nghóa cuûa caùc thuaät ngöõ vaø söï kieän cuï theå, UCP 600 khoâng nhaéc laïi lôøi vaên ñeå moâ taû caùch giaûi thích vaø aùp duïng. Töông töï, ñieàu khoaûn giaûi thích nhaèm loaïi boû söï maäp môø hoaëc khoâng roõ raøng trong ngoân ngöõ thöôøng xuaát hieän trong thö tín duïng vaø ñöa ra söï giaûi thích döùt khoaùt caùc ñaëc tröng cuûa UCP hoaëc thö tín duïng. Trong 3 naêm qua, caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC ñaõ nghieân cöùu haøng loaït vaán ñeà coù lieân quan ñeå löïa choïn ra ñöôïc vaên baûn phuø hôïp nhaát maø nhoùm soaïn thaûo trình leân. Keát quaû cuûa vieäc nghieân cöùu naøy cuõng nhö nhieàu ñoùng goùp cuûa caùc UÛy ban quoác gia ñoái vôùi nhieàu muïc trong vaên baûn ñöôïc theå hieän roõ trong noäi dung cuûa UCP 600. nhoùm soaïn thaûo ñaõ khoâng chæ xem xeùt thöïc tieãn ñang dieãn ra coù lieân quan ñeán tín duïng chöùng töø maø coøn caân nhaéc caû nhöõng xu höôùng phaùt trieån cuûa noù trong töông lai. Baûn söûa ñoåi UCP naøy laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm phaân tích raø soaùt, tranh luaän vaø dung hoøa giöõa caùc thaønh vieân cuûa nhoùm soaïn thaûo, UÛy ban Ngaân haøng vaø caùc UÛy ban quoác gia coù lieân quan cuûa ICC. Caùc goùp yù raát coù giaù trò cuõng ñöôïc giöû ñeán töø UÛy ban veà Vaän taûi vaø logistics cuaû
 6. 6. ICC UÛy ban veà phaùp luaät vaø Thöïc haønh thöông maïi vaø UÛy ban veà baûo hieåm. Seõ khoâng thích hôïp neáu ñöa vaøo baûn quy taéc naøy lôøi giaûi thích taïi sao töøng ñieàu khoaûn laïi ñöôïc soaïn thaûo nhö vaäy, hoaëc taïi sao ñieàu khoaûn ñoù laïi ñöôïc ñöa vaøo trong baûn quy taéc. Nhöõng ngöôøi quan taâm tìm hieåu veà lyù do vaø giaûi thích cuûa caùc ñieàu khoaûn trong UCP 600 coù theå tìm ñoïc trong baûn bình luaän quy taéc, aán phaåm ICC soá 601, trong ñoù theå hieän quan ñieåm cuûa Nhoùm soaïn thaûo. Thay maët Nhoùm soaïn thaûo, toâi muoán göûi lôøi caûm ôn saâu saéc tôùi caùc thaønh vieân cuûa Nhoùm tö vaán, caùc UÛy ban quoác gia cuûa ICC vaø caùc thaønh vieân UÛy ban Ngaân haøng veà nhöõng yù kieán ñoùng goùp veà chuyeân moân vaø söï tham gia mang tính xaây döïng cuûa hoï trong quaù trình soaïn thaûo. Ñaëc bieät caûm ôn caùc thaønh vieân cuûa Nhoùm soaïn thaûo vaø caùc toå chöùc cuûa hoï, ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây theo thöù töï alphabe: Nicole Keller – Phoù chuû tòch, phuï traùch Saûn phaåm dòch vuï quoác teá, Dresdner Bank AG, Frakfurt, Ñöùc; ñaïi dieän taïi UÛy ban kyõ thuaät vaø taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC: Laurence Kooy – Coá vaán phaùp luaät; BNP Paribas, Paris; ñaïi dieän taïi uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Katja Lehr – Giaùm ñoác kinh doanh, Tieâu chuaån dòch vuï thöông maïi, SWIFT, La Hulpe, Bæ; sau naøy laø Phoù chuû tòch, thaønh vieân cuûa cô quan Ñaïi dieän, Hieäp hoäi dòch vuï taøi chính quoác teá, New Jersey, Hoa kyø; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Ole Malmqvist – Phoù chuû tòch, Ngaân haøng Danske, Copenhagen, Ñan Maïch; ñaïi dieän taïi UÛy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC;
 7. 7. Paul Miserez – Tröôûng ban phuï traùch tieâu chuaån taøi chính thöông maïi, SWIFT, La Hulpe, Bæ; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Reneù Mueller – Giaùm ñoác, Credit Suisse, Zurich, Thuïy Só; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Chee Seng Soh – Nhaø tö vaán, Hieäp hoäi ngaân haøng Singapore, Singapore; ñaïi dieän taïi Uûy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Dan Taylor – Chuû tòch kieâm Giaùm ñoác ñieàu haønh, Hieäp hoäi dòch vuï taøi chính quoác teá, New Jersey, Hoa Kyø; Phoù chuû tòch, UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Alexander Zelenov – Giaùm ñoác, Vnesheconombank, Maxcôva, Nga, Phoù chuû tòch, UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Ron Katz – Giaùm ñoác phuï traùch chính saùch, Uûy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Phoøng thöông maïi quoác teá, Paris, Phaùp. Ngöôøi kyù teân döôùi ñaây coù vinh döï laøm Chuû tòch Nhoùm soaïn thaûo. Nhôø söï ñoùng goùp haøo hieäp caû veà kieán thöùc, thôøi gian vaø naêng löïc cuûa caùc thaønh vieân, baûn söûa ñoåi laàn naøy ñaõ hoaøn thaønh moät caùch toát ñeïp. Vôùi tö caùch laø Chuû tòch Nhoùm soaïn thaûo, toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán caùc thaønh vieân vaø toå chöùc cuûa hoï veà söï ñoùng goùp, söï hoaøn thaønh coâng vieäc moät caùch toát ñeïp vaø tình baïn höõu nghò. Toâi cuõng muoán göûi lôøi caûm ôn ñeán Ban quaûn trò Ngaân haøng ABN AMRO N.V., veà söï thoâng caûm, kieân trì vaø uûng hoä cuûa hoï trong quaù trình soaïn thaûo baûn Quy taéc naøy.
 8. 8. Gary Collyer Giaùm Ñoác Ngaân haøng ABN AMRO N.V., London, Anh Coá vaán kyõ thuaät cuûa UÛy ban Kyõ thuaät Vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC Thaùng 11/2006.
 9. 9. CAÙC QUY TAÉC VAØ THÖÏC HAØNH THOÁNG NHAÁT VEÀ TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ (Baûn söûa ñoåi naêm 2007, soá xuaát baûn 600 cuûa Phoøng thöông maïi quoác teá) Ñieàu 1 : Aùp duïng UCP Caùc quy taéc Thöïc haønh Thoáng nhaát veà Tính duïng chöùng töø, baûn söûa ñoåi 2007, ICC xuaát baûn soá 600 (“UCP”) laø caùc quy taéc aùp duïng cho baát kyø tín duïng chöùng töø (“tín duïng”) naøo (bao goàm caû thö tín duïng döï phoøng trong chöøng möïc maø caùc quy taéc naøy coù theå aùp duïng) neáu noäi dung cuûa tín duïng chæ ra moät caùch roõ raøng noù phuï thuoäc vaøo caùc quy taéc naøy. Caùc quy taéc naøy raøng buoäc taát caû caùc beân, tröø khi tín duïng loaïi tröø hoaëc söûa ñoåi moät caùch roõ raøng. Ñieàu 2 : Ñònh nghóa Nhaèm muïc ñích cuûa caùc quy taéc naøy: Ngaân haøng thoâng baùo laø ngaân haøng tieán haønh thoâng baùo tín duïng theo yeâu caàu cuûa ngaân haøng phaùt haønh. Ngöôøi yeâu caàu laø beân maø theo yeâu caàu cuûa beân ñoù, tín duïng ñöôïc phaùt haønh. Ngaøy laøm vieäc ngaân haøng laø moät ngaøy maø ngaân haøng thöôøng môû cöûa taïi nôi maø moät hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán caùc quy taéc naøy ñöôïc thöïc hieän. Ngöôøi thuï höôûng laø beân maø vì quyeàn lôïi cuûa beân ñoù, moät tín duïng ñöôïc phaùt haønh. Xuaát trình phuø hôïp nghóa laø moät xuaát trình phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng, cuûa caùc ñieàu khoaûn coù theå aùp duïng cuûa Quy taéc naøy vaø vôùi thöïc tieãn ngaân haøng tieâu chuaån quoác teá.
 10. 10. Xaùc nhaän laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng xaùc nhaän, ngoaøi cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn khi xuaát trình phuø hôïp. Ngaân haøng xaùc nhaän laø ngaân haøng, theo yeâu caàu hoaëc theo söï uûy quyeàn cuûa ngaân haøng phaùt haønh, thöïc hieän xaùc nhaän cuûa mình ñoái vôùi moät tín duïng. Tín duïng laø moät thoûa thuaän, duø cho ñöôïc moâ taû hoaëc ñaët teân nhö theá naøo, nhöng khoâng theå huûy boû vaø do ñoù laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc thanh toùan cho moät xuaát trình phuø hôïp. Thanh toaùn coù nghóa laø: a. Traû ngay khi xuaát trình, neáu tín duïng coù gia trò thanh toaùn ngay. b. Cam keát traû tieàn sau vaø traû tieàn khi ñaùo haïn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn veà sau. c. Chaáp nhaän hoái phieáu ñoøi nôï (“draft”) do ngöôøi thuï höôûng kyù phaùt vaø traû tieàn khi ñaùo haïn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng chaáp nhaän. Ngaân haøng phaùt haønh laø ngaân haøng, theo yeâu caàu cuûa ngöôøi yeâu caàu hoaëc nhaân danh chính mình, phaùt haønh moät tín duïng. Thöông löôïng thanh toaùn laø vieäc caùc ngaân haøng chæ ñònh mua caùc hoái phieáu ñoøi nôï (kyù phaùt ñoøi tieàn ngaân haøng khaùc khoâng phaûi laø ngaân haøng chæ ñònh) vaø /hoaëc caùc chöùng töø khi xuaát trình phuø hôïp, baèng caùch traû tieàn tröôùc hoaëc öùng tieàn tröôùc cho ngöôøi thuï höôûng vaøo / hoaëc tröôùc ngaøy laøm vieäc ngaân haøng maø vaøo ngaøy ñoù tieàn phaûi ñöôïc hoaøn traû tieàn cho ngaân haøng chæ ñònh. Ngaân haøng chæ ñònh laø ngaân haøng maø vôùi ngaân haøng ñoù tín duïng coù giaù trò thanh toaùn hoaëc baát cöù ngaân haøng naøo
 11. 11. trong tröôøng hôïp tín duïng coù giaù trò thanh toaùn ñoái vôùi baát cöù ngaân haøng naøo. Xuaát trình nghóa laø vieäc chuyeån giao chöùng töø theo moät tín duïng cho ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng chæ ñònh hoaëc caùc chöùng töø ñöôïc chuyeån giao nhö theá. Ngöôøi xuaát trình laø ngöôøi thuï höôûng, ngaân haøng hoaëc baát cöù beân naøo khaùc thöïc hieän vieäc xuaát trình. Ñieàu 3: Giaûi thích Nhaèm muïc ñích cuûa caùc quy taéc naøy: ÔÛ nhöõng nôi caàn thieát trong quy taéc naøy, caùc töø ôû daïng soá ít bao goàm caû soá nhieàu vaø ôû daïng soá nhieàu bao goàm caû soá ít. Moät tín duïng laø khoâng theå huûy boû ngay caû khi khoâng coù quy ñònh veà vieäc ñoù. Moät chöùng töø coù theå ñöôïc kyù baèng tay, baèng FAX, baèng chöõ kyù ñuïc loã, con daáu, baèng kyù hieäu hoaëc baát cöù phöông phaùp cô hoïc hoaëc ñieän töû naøo. Moät yeâu caàu ñoái vôùi moät chöùng töø ñöôïc hôïp thöùc hoùa, ñöôïc thò thöïc hoaëc ñöôïc chöùng thöïc hoaëc töông töï seõ ñöôïc thoûa maõn baèng baát kyø chöõ kyù, kyù hieäu, con daáu hoaëc nhaõn hieäu naøo ôû treân chöùng töø theå hieän laø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù. CaÙc chi nhaùnh cuûa moät ngaân haøng ôû caùc nöôùc khaùc nhau ñöôïc coi laø caùc ngaân haøng ñoäc laäp. Nhöõng cuïm töø nhö “haïng nhaát”, “noåi tieáng”, “ñuû tö caùch”, “ñoäc laäp”, “chính thöùc”, “toát” hoaëc “ñòa phöông” söû duïng ñeå moâ taû ngöôøi phaùt haønh chöùng töø, cho pheùp baát cöù ngöôøi phaùt haønh naøo, tröø ngöôøi thuï höôûng, phaùt haønh chöùng töø ñoù.
 12. 12. Tröø khi coù yeâu caàu söû duïng treân chöùng töø, caùc töø nhö “nhanh”, “ngay laäp töùc” hoaëc “caøng sôùm caøng toát” seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Caùc cuïm töø “vaøo hoaëc vaøo khoaûng” hoaëc töông töï seõ ñöôïc hieåu laø söï vieäc xaûy ra trong moät khoaûng thôøi gian töø tröôùc 5 ngaøy theo lòch cho ñeán sau 5 ngaøy theo lòch tính töø ngaøy quy ñònh, keå caû ngaøy ñaàu tieân vaø ngaøy cuoái cuøng. Caùc töø “ñeán”, “cho ñeán”, “cho ñeán khi”, “töø” vaø “giöõa” neáu ñöôïc duøng ñeå quy ñònh thôøi haïn giao haøng thì seõ bao goàm caû ngaøy hoaëc nhöõng ngaøy ñoù, vaø töø “tröôùc” vaø “sau” thì khoâng bao goàm ngaøy ñoù. Caùc töø “töø” vaø “sau” neáu ñöôïc duøng ñeå quy ñònh ngaøy ñaùo haïn seõ khoâng bao goàm ngaøy ñoù. Caùc töø “nöûa ñaàu” vaø “nöûa cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø keå töø ngaøy 01 ñeán 15 vaø töø ngaøy 16 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa moät thaùng, bao goàm caû caùc ngaøy ñoù. Caùc töø “ñaàu”, “giöõa” vaø “cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 10, töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 20 vaø töø ngaøy 21 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa moät thaùng, bao goàm caû caùc ngaøy ñoù. Ñieàu 4: Tín duïng vaø hôïp ñoàng a. Veà baûn chaát, tín duïng laø moät giao dòch rieâng bieät vôùi hôïp ñoàng mua baùn hoaëc caùc hôïp ñoàng khaùc maø coù theå laø cô sôû cuûa tín duïng. Caùc ngaân haøng khoâng lieân quan ñeán hoaëc raøng buoäc bôûi caùc hôïp ñoàng nhö theá, ngay caû khi tín duïng coù daãn chieáu ñeán caùc hôïp ñoàng nhö theá, ngay caû khi tín duïng coù daãn chieáu ñeán caùc hôïp ñoàng ñoù. Do ñoù, söï cam keát cuûa moät ngaân haøng veà vieäc thanh toùan, thöông löôïng thanh toùan hoaëc thöïc hieän baát cöù nghóa vuï naøo khaùc trong tín duïng khoâng phuï thuoäc vaøo caùc khieáu naïi hoaëc khieán caùo cuûa ngöôøi yeâu caàu phaùt haønh tín duïng phaùt sinh
 13. 13. töø caùc quan heä cuûa hoï vôùi ngaân haøng phaùt haøng hoaëc ngöôøi thuï höôûng. Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, ngöôøi thuï höôûng khoâng ñöôïc lôïi duïng caùc quan heä hôïp ñoàng giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau hoaëc giöõa ngöôøi yeâu caàu vaø ngaân haønh phaùt haønh. b. Ngaân haøng phaùt haønh khoâng khuyeán khích caùc coá gaéng cuûa ngöôøi yeâu caàu nhaèm ñöa caùc baûn sao cuûa hôïp ñoàng cô sôû, hoùa ñôn chieáu leä vaø caùc chöùng töø töông töï thaønh boä phaän khoâng taùch rôøi cuûa tín duïng. Ñieàu 5: Caùc chöùng töø vaø haøng hoùa/ dòch vuï hoaëc thöïc hieän Caùc ngaân haøng giao dòch treân cô sôû caùc chöùng töø chöù khoâng phaûi baèng haøng hoùa, dòch vuï hoaëc caùc thöïc hieän khaùc maø caùc chöùng töø coù lieân quan. Ñieàu 6: Thanh toaùn, ngaøy heát haïn vaø nôi xuaát trình. a. Tín duïng phaûi quy ñònh noù coù giaù trò thanh toaùn vôùi ngaân haøng naøo ñoù hoaëc vôùi baát kyø ngaân haøng naøo. Moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn vôùi ngaân haøng chæ ñònh thì cuõng coù giaù trò thanh toaùn vôùi ngaân haøng phaùt haønh. b. Moät tín duïng phaûi quy ñònh hoaëc laø noù coù giaù trò traû tieàn ngay, traû tieàn sau, chaáp nhaän hoaëc laø coù giaù trò thöông löôïng thanh toaùn. c. Moät tín duïng khoâng ñöôïc phaùt haønh coù giaù trò thanh toaùn baèng moät hoái phieáu kyù phaùt ñoøi tieàn ngöôøi yeâu caàu. d.i. Tín duïng phaûi quy ñònh ngaøy heát haïn xuaát trình. Ngaøy heát haïn thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn seõ ñöôïc coi laø nhö ngaøy heát haïn xuaát trình. ii. Ñòa ñieåm cuûa ngaân haøng maø vôùi ngaân haøng ñoù tín duïng coù giaù trò thanh toaùn cuõng laø ñòa ñieåm xuaát trình. Ñòa
 14. 14. ñieåm xuaát trình cuûa moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn vôùi baát cöù ngaân haøng naøo laø ñòa ñieåm xuaát trình cuûa ngaân haøng baát kyø ñoù. Ñòa ñieåm xuaát trình khaùc vôùi ñòa ñieåm cuûa ngaân haøng phaùt haønh laø ñòa ñieåm boå sung vaøo ñòa ñieåm ngaân haøng phaùt haønh. e. Tröø tröôøng hôïp quy ñònh taïi muïc a, ñieàu 29, vieäc xuaát trình bôûi ngöôøi thuï höôûng hoaëc bôûi ngöôøi thay maët ngöôøi thuï höôûng phaûi ñöôïc thöïc hieän vaøo hoaëc tröôùc ngaøy heát haïn xuaát trình. Ñieàu 7: Cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh a. Vôùi ñieàu kieän laø caùc chöùng töø quy ñònh ñöôïc xuaát trình tôùi ngaân haøng chæ ñònh hoaëc tôùi ngaân haøng phaùt haønh vaø vôùi ñieàu kieän vieäc xuaát trình laø phuø hôïp, ngaân haøng phaùt haønh phaûi thanh toaùn neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng caùch: i. traû tieàn ngay, traû tieàn veà sau hoaëc chaáp nhaäp vôùi ngaân haøng phaùt haønh; ii. traû tieàn ngay vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng traû tieàn. iii. traû tieàn sau vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng cam keát traû tieàn sau hoaëc ñaõ cam keát traû tieàn sau nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn; iv. chaáp nhaän vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng chaáp nhaän moät hoái phieáu kyù phaùt ñoøi tieàn noù hoaëc ñaõ chaáp nhaän hoái phieáu ñoøi tieàn nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn; hoaëc v. thöông löôïng vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng thöông löôïng thanh toùan. b. Ngaân haøng phaùt haønh bò raøng buoäc khoâng theå huûy boû ñoái vôùi vieäc thanh toaùn keå töø khi ngaân haøng ñoù phaùt haønh tín duïng.
 15. 15. c. Ngaân haøng phaùt haønh cam keát hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh maø ngaân haøng naøy ñaõ thanh toaùn hoaëc ñaõ thöông löôïng thanh toaùn cho moät xuaát trình phuø hôïp vaø ñaõ chuyeån giao caùc chöùng töø cho ngaân haøng phaùt haønh. Vieäc hoaøn traû soá tieàn cuûa moät xuaát trình phuø hôïp thuoäc moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng chaáp nhaän hoaëc traû tieàn sau laø vaøo luùc ñaùo haïn, duø cho ngaân haøng chæ ñònh ñaõ traû tieàn tröôùc hoaëc ñaõ mua tröôùc khi ñeán haïn. Cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh laø ñoäc laäp vôùi cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh ñoái vôùi ngöôøi thuï höôûng. Ñieàu 8: Cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän a. Vôùi ñieàu kieän laø caùc chöùng töø quy ñònh ñöôïc xuaát trình ñeán ngaân haøng xaùc nhaän hoaëc ñeán baát cöù moät ngaân haøng chæ ñònh naøo khaùc vaø vôùi ñieàu kieän vieäc xuaát trình laø phuø hôïp, ngaân haøng xaùc nhaän phaûi: i. thanh toaùn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn, baèng caùch: - traû tieàn ngay, traû tieàn sau hoaëc chaáp nhaän thanh toaùn vôùi ngaân haøng xaùc nhaän. - traû tieàn ngay vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng traû tieàn. - traû tieàn sau vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng cam keát traû tieàn sau hoaëc coù cam keát traû tieàn sau, nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn. - chaáp nhaän vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng chaáp nhaän hoái phieáu ñoøi tieàn noù hoaëc coù chaáp nhaän, nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn. - thöông löôïng thanh toaùn vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng thöông löôïng thanh toaùn.
 16. 16. ii. Thöông löôïng thanh toaùn, mieãn truy ñoøi, neáu tín duïng coù giaù trò thöông löôïng thanh toaùn taïi ngaân haøng xaùc nhaän. b. Ngaân haøng xaùc nhaän bò raøng buoäc khoâng theå huûy boû ñoái vôùi vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn keå töø khi ngaân haøng ñoù thöïc hieän xaùc nhaän tín duïng. c. Ngaân haøng xaùc nhaän cam keát hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc maø ngaân haøng haøng naøy ñaõ thanh toaùn hoaëc ñaõ thöông löôïng thanh toaùn cho moät xuaát trình phuø hôïp vaø ñaõ chuyeån giao caùc chöùng töø cho ngaân haøng xaùc nhaän. Vieäc hoaøn traû soá tieàn cuûa moät xuaát trình phuø hôïp thuoäc moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng chaáp nhaän hoaëc traû tieàn sau laø vaøo luùc ñaùo haïn, duø ngaân haøng chæ ñònh ñaõ traû tieàn tröôùc hoaëc ñaõ mua tröôùc khi ñeán haïn. Cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh laø ñoäc laäp vôùi cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän ñoái vôùi ngöôøi thuï höôûng. d. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc ngaân haøng phaùt haønh uûy quyeàn hoaëc yeáu caàu xaùc nhaän moät tín duïng nhöng ngaân haøng naøy khoâng saün saøng laøm vieäc ñoù, thì noù phaûi thoâng baùo cho ngaân haøng phaùt haønh ngay vaø coù theå thoâng baùo tín duïng maø khoâng coù xaùc nhaän. Ñieàu 9: Thoâng baùo tín duïng vaø caùc söûa ñoåi a. Tín duïng vaø baát cöù söûa ñoåi naøo coù theå ñöôïc thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng thoâng qua ngaân haøng thoâng baùo. Ngaân haøng thoâng baùo, nhöng khoâng phaûi laø ngaân haøng xaùc nhaän, thoâng baùo tín duïng vaø caùc söûa ñoåi maø khoâng cam keát veà thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn. b. Baèng vieäc thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi, ngaân haøng thoâng baùo cho bieát raèng töï noù ñaõ thoûa maõn veà tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa tín duïng hoaëc cuûa söûa ñoåi vaø raèng thoâng baùo phaûn aùnh chính xaùc caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng hoaëc söûa ñoåi ñaõ nhaän.
 17. 17. c. Ngaân haøng thoâng baùo coù theå söû duïng dòch vuï cuûa moät ngaân haøng khaùc (“ngaân haøng thoâng baùo thöù hai”) ñeå thoâng baùo tín duïng vaø caùc söûa ñoåi cho ngöôøi thuï höôûng. Baèng vieäc thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi, ngaân haøng thoâng baùo thöù hai cho bieát raèng töï noù ñaõ thoûa maõn veà tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa thoâng baùo maø noù ñaõ nhaän ñöôïc vaø raèng thoâng baùo phaûn aùnh chính xaùc caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng vaø söûa ñoåi ñaõ nhaän. d. Ngaân haøng söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng thoâng baùo hoaëc ngaân haøng thoâng baùo thöù hai ñeå thoâng baùo tín duïng thì cuõng phaûi söû duïng caùc ngaân haøng ñoù ñeå thoâng baùo caùc söûa ñoåi cuûa tín duïng. e. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc yeâu caàu thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi nhöng quyeát ñònh khoâng laøm vieäc ñoù, thì noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngaân haøng maø töø ñoù ñaõ nhaän ñöôïc tín duïng, söûa ñoåi hoaëc thoâng baùo. f. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc yeâu caàu thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi, nhöng töï noù khoâng coù theå thoûa maõn veà tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa tín duïng, cuûa söûa ñoåi hoaëc cuûa thoâng baùo, thì noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngaân haøng maø töø ñoù ñaõ nhaän ñöôïc chæ thò. Tuy vaäy, neáu ngaân haøng thoâng baùo hoaëc ngaân haøng thoâng baùo thöù hai quyeát ñònh thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi , thì noù phaûi thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng hoaëc ngaân haøng thoâng baùo thöù hai bieát raèng töï noù ñaõ khoâng theå thoûa maõn ñöôïc tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa tín duïng, cuûa söûa ñoåi hoaëc cuûa thoâng baùo. Ñieàu 10: Söûa ñoåi tín duïng a. Tröø khi coù quy ñònh khaùc taïi ñieàu 38, moät tín duïng khoâng theå söûa ñoåi cuõng nhö khoâng theå huûy boû maø khoâng coù söï thoûa thuaän cuûa ngaân haøng phaùt haønh, ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù, vaø cuûa ngöôøi thuï höôûng.
 18. 18. b. Ngaân haøng phaùt haønh bò raøng buoäc khoâng theå huûy boû bôûi caùc söûa ñoåi keå töø khi ngaân haøng phaùt haønh söûa ñoåi, Ngaân haøng xaùc nhaän coù theå xaùc nhaän theâm caû söûa ñoåi vaø seõ raøng buoäc khoâng theå huûy boû keå töø khi thoâng baùo söûa ñoåi. Tuy vaäy, ngaân haøng xaùc nhaän coù theå löïa choïn thoâng baùo söûa ñoåi maø khoâng xaùc nhaän theâm vaø neáu vaäy, noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngaân haøng phaùt haønh vaø thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng trong thoâng baùo söûa ñoåi cuûa mình. c. Caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng goác (hoaëc moät tín duïng ñaõ ñöa vaøo caùc söûa ñoåi ñöôïc chaáp nhaän tröôùc ñoù) seõ vaãn coøn nguyeân hieäu löïc ñoái vôùi ngöôøi thuï höôûng cho ñeán khi ngöôøi thuï höôûng truyeàn ñaït chaáp nhaän söûa ñoåi cuûa mình ñeán ngaân haøng ñaõ thoâng baùo söûa ñoåi ñoù. Ngöôøi thuï höôûng phaûi thoâng baùo chaáp nhaän hay töø choái söûa ñoåi. Neáu ngöôøi thuï höôûng khoâng thoâng baùo nhö theá thì moät xuaát trình phuø hôïp vôùi tín duïng vaø vôùi baát cöù söûa ñoåi naøo chöa ñöôïc chaáp nhaän, seõ ñöôïc coi nhö laø thoâng baùo chaáp nhaän söûa ñoåi cuûa ngöôøi höôûng thuï. Tín duïng seõ ñöôïc söûa ñoåi töø thôøi ñieåm ñoù. d. Ngaân haøng thoâng baùo söûa ñoåi phaûi baùo cho ngaân haøng maø töø ñoù noù nhaän ñöôïc söûa ñoåi veà vieäc chaáp nhaän hay töø choái söûa ñoåi. e. Chaáp nhaän moät phaàn söûa ñoåi laø khoâng ñöôïc pheùp vaø seõ ñöôïc coi laø thoâng baùo töø choái söûa ñoåi. f. Moät ñieàu khoaûn trong söûa ñoåi quy ñònh raèng söûa ñoåi seõ coù hieäu löïc tröø khi ngöôøi thuï höôûng töø choái trong moät thôøi gian nhaát ñònh seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Ñieàu 11: Tín duïng vaø söûa ñoåi ñöôïc sô baùo vaø chuyeån baèng ñieän a. Moät tín duïng hoaëc söûa ñoåi ñöôïc truyeàn ñi moät caùch chaân thöïc seõ ñöôïc coi nhö laø tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù
 19. 19. trò thöïc hieän, vaø baát cöù xaùc nhaän baèng thö göûi sau naøy seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Neáu ñieän chuyeån ghi “chi tieát ñaày ñuû göûi sau” (hoaëc caùc töø töông töï) hoaëc ghi raèng xaùc nhaän baèng thö seõ laø tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän thì ñieän chuyeån seõ khoâng ñöôïc coi laø tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän. Ngaân haøng phaùt haønh sau ñoù phaûi phaùt haønh khoâng chaäm treã tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän vôùi caùc ñieàu khoaûn khoâng maâu thuaãn vôùi ñieän chuyeån. b. Thoâng baùo sô boä veà vieäc phaùt haønh moät tín duïng hoaëc söûa ñoåi (“tieàn thoâng baùo”) seõ chæ ñöôïc göûi ñi neáu ngaân haøng phaùt haønh ñaõ saün saøng phaùt haønh tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän. Moät ngaân haøng phaùt haønh ñaõ göûi thoâng baùo sô boä coù nghóa vuï khoâng theå huûy boû phaùt haønh khoâng chaäm treã tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän vôùi caùc ñieàu khoaûn khoâng maâu thuaãn vôùi thoâng baùo sô boä. Ñieàu 12: Söï chæ ñònh a. Tröø phi ngaân haøng chæ ñònh laø ngaân haøng xaùc nhaän vieäc uûy quyeàn thanh toaùn, thöông löôïng thanh toaùn khoâng raøng buoäc theâm nghóa vuï ñoái vôùi ngaân haøng chæ ñònh veà thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn, tröø khi coù söï ñoàng yù roõ raøng cuûa ngaân haøng chæ ñònh vaø ñöôïc truyeàn ñaït ñeán ngöôøi thuï höôûng. b. Baèng caùch chæ ñònh moät ngaân haøng chaáp nhaän moät hoái phieáu hoaëc thöïc hieän cam keát traû tieàn sau, ngaân haøng phaùt haønh ñaõ uûy quyeàn cho ngaân haøng chæ ñònh ñoù traû tieàn tröôùc hoaëc mua moät hoái phieáu ñaõ ñöôïc chaáp nhaän hoaëc thöïc hieän cam keát traû tieàn sau cuûa ngaân haøng chæ ñònh ñoù. c. Vieäc tieáp nhaän hoaëc kieåm tra vaø göûi chöùng töø cuûa ngaân haøng chæ ñònh maø khoâng phaûi laø ngaân haøng xaùc nhaän, khoâng laøm cho ngaân haøng chæ ñònh ñoù coù traùch nhieäm
 20. 20. thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn, ñoàng thôøi cuõng khoâng phaûi laø vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn . Ñieàu 13: Thoûa thuaän hoaøn traû tieàn giöõa caùc ngaân haøng a. Neáu moät tín duïng quy ñònh raèng, soá tieàn hoaøn traû seõ do ngaân haøng chæ ñònh (“ngaân haøng ñoøi tieàn”) ñoøi laïi töø moät ngaân haøng khaùc (“ngaân haøng hoaøn traû”), thì tín duïng phaûi noùi roõ vieäc hoaøn traû coù tuaân thuû caùc quy taéc cuûa ICC veà hoaøn traû tieàn giöõa caùc ngaân haøng coù hieäu löïc vaøo ngaøy phaùt haønh tín duïng hay khoâng. b. Neáu tín duïng khoâng quy ñònh vieäc hoaøn traû phaûi theo caùc quy taéc cuûa ICC veà hoaøn traû tieàn giöõa caùc ngaân haøng, thì seõ aùp duïng nhö sau: i. Ngaân haøng phaùt haønh phaûi caáp cho ngaân haøng hoaøn traû moät uûy quyeàn hoaøn traû phuø hôïp vôùi quy ñònh veà giaù trò thanh toaùn ghi trong tín duïng . UÛy quyeàn hoøan traû khoâng phuï thuoäc vaøo ngaøy heát haïn cuûa tín duïng ii. Ngaân haøng ñoøi tieàn khoâng caàn phaûi cung caáp cho ngaân haøng hoøan traû moät giaáy chöùng nhaän veà söï phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng iii. Ngaân haøng phaùt haønh seõ phaûi chòu traùch nhieäm veà moïi thieät haïi veà tieàn laõi vaø moïi chi phí phaùt sinh, neáu vieäc hoøan traû tieàn khoâng ñöôïc thöïc hieän ngay khi coù yeâu caàu ñaàu tieân cuûa ngaân haøng hoøan traû phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng iv. Caùc chi phí cuûa ngaân haøng hoaøn traû seõ do ngaân haøng phaùt haønh chòu. Tuy nhieân, neáu chi phí ñoù laø do ngöôøi thuï höôûng chòu, thì ngaân haøng phaùt haønh coù traùch nhieäm ghi roõ ñieàu ñoù trong tín duïng vaø trong uûy quyeàn hoaøn traû. Neáu chi phí cuûa ngaân haøng hoaøn traû laø do ngöôøi thuï höôûng chòu, thì chi phí ñoù seõ ñöôïc tröø vaøo soá tieàn maø ngaân haøng ñoøi tieàn thu ñöôïc khi hoaøn traû tieàn. Neáu vieäc hoøan traû tieàn
 21. 21. khoâng thöïc hieän ñöôïc thì chi phí cuûa ngaân haøng hoaøn traû vaãn thuoäc traùch nhieäm cuûa ngaân haøng phaùt haønh . c. Ngaân haøng phaùt haønh khoâng ñöôïc mieãn baát cöù nghóa vuï naøo cuûa mình veà hoaøn traû tieàn, neáu ngaân haøng hoaøn traû khoâng traû ñöôïc tieàn khi coù yeâu caàu ñaàu tieân. Ñieàu 14: Tieâu chuaån kieåm tra chöùng töø a. Ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù vaø ngaân haøng phaùt haønh phaûi kieåm tra vieäc xuaát trình, chæ döïa treân cô sôû chöùng töø ñeå giaûi quyeát ñònh chöùng töø, theå hieän treân beà maët cuûa chuùng, coù taïo thaønh moät xuaát trình phuø hôïp hay khoâng. b. Ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù vaø ngaân haøng phaùt haønh seõ coù toái ña cho moãi ngaân haøng laø 5 ngaøy laøm vieäc ngaân haøng tieáp theo ngaøy xuaát trình ñeå quyeát ñònh xem vieäc xuaát trình coù phuø hôïp hay khoâng. Thôøi haïn naøy khoâng bò ruùt ngaén hoaëc khoâng bò aûnh höôûng baèng caùch naøo khaùc, neáu ngaøy heát haïn hay ngaøy xuaát trình cuoái cuøng rôi ñuùng vaøo hoaëc sau ngaøy xuaát trình. c. Vieäc xuaát trình moät hoaëc nhieàu baûn goác caùc chöùng töø vaän taûi theo caùc ñieàu 19, 20, 21, 22, 23, 24 vaø 25 phaûi do ngöôøi thuï höôûng hoaëc ngöôøi thay maët thöïc hieän khoâng muoän hôn 21 ngaøy theo lòch sau ngaøy giao haøng nhö moâ taû trong caùc quy taéc naøy, nhöng trong baát cöù tröôøng hôïp naøo cuõng khoâng ñöôïc muoän hôn ngaøy heát haïn cuûa tín duïng. d. Döõ lieäu trong moät chöùng töø khoâng nhaát thieát phaûi gioáng heät nhö döõ lieäu cuûa tín duïng, cuûa baûn thaân cuûa chöùng töø vaø cuûa thöïc tieãn ngaân haøng tieâu chuaån quoác teá, nhöng khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi döõ lieäu trong chöùng töø ñoù, vôùi baát cöù chöùng töø quy ñònh khaùc hoaëc vôùi tín duïng . e. Trong caùc chöùng töø, tröø hoùa ñôn thöông maïi, vieäc moâ taû haøng hoùa, caùc dòch vuï hoaëc thöïc hieän, neáu quy ñònh, coù
 22. 22. theå moâ taû moät caùch chung chung, mieãn laø khoâng maâu thuaãn vôùi moâ taû haøng hoùa trong tín duïng f. Neáu tín duïng yeâu caàu xuaát trình moät chöùng töø, tröø chöùng töø vaän taûi, chöùng töø baûo hieåm hoaëc hoùa ñôn thöông maïi maø khoâng quy ñònh ngöôøi laäp chöùng töø hoaëc noäi dung döõ lieäu cuûa caùc chöùng töø, thì caùc ngaân haøng seõ chaáp nhaän chöùng töø nhö ñaõ xuaát trình, neáu noäi dung cuûa chöùng töø theå hieän laø ñaõ ñaùp öùng ñöôïc chöùc naêng cuûa chöùng töø ñöôïc yeâu caàu vaø baèng caùch khaùc, phaûi phuø hôïp vôùi muïc (d) ñieàu 14. g. Moät chöùng töø xuaát trình nhöng tín duïng khoâng yeâu caàu seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán vaø coù theå traû laïi cho ngöôøi xuaát trình. h. Neáu moät tín duïng coù moät ñieàu kieän maø khoâng quy ñònh chöùng töø phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñoù, thì caùc ngaân haøng seõ coi nhö laø khoâng coù ñieàu kieän ñoù vaø khoâng xem xeùt. i. Moät chöùng töø coù theå ghi ngaøy tröôùc ngaøy phaùt haønh tín duïng nhöng khoâng ñöôïc ghi sau ngaøy xuaát trình chöùng töø. j. Khi caùc ñòa chæ cuûa ngöôøi thuï höôûng vaø cuûa ngöôøi yeâu caàu theå hieän trong caùc chöùng töø quy ñònh thì caùc ñòa chæ ñoù khoâng nhaát thieát laø gioáng nhö caùc ñòa chæ quy ñònh trong tín duïng hoaëc trong baát cöù chöùng töø quy ñònh naøo khaùc, nhöng caùc ñòa chæ ñoù phaûi ôû trong moät quoác gia nhö caùc ñòa chæ töông öùng quy ñònh trong tín duïng . Caùc chi tieát giao dòch (Telefax, Telephone, email vaø caùc noäi dung töông töï khaùc) ñöôïc ghi keøm theo ñòa chæ cuûa ngöôøi yeâu caàu vaø cuûa ngöôøi thuï höôûng seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Tuy nhieân, neáu ñòa chæ vaø caùc chi tieát giao dòch cuûa ngöôøi yeâu caàu theå hieän nhö laø moät boä phaän ñòa chæ cuûa noäi dung veà ngöôøi nhaän haøng hoaëc beân thoâng baùo treân chöùng töø vaän taûi theo
 23. 23. caùc ñieàu 19, 20, 21, 22, 23, 24 hoaëc 25 thì phaûi ghi ñuùng nhö trong thö tín duïng k. Ngöôøi giao haøng hoaëc ngöôøi gôûi haøng ghi treân caùc chöùng töø khoâng nhaát thieát laø ngöôøi thuï höôûng cuûa tín duïng . l. Moät chöùng töø vaän taûi coù theå do baát cöù beân naøo khaùc, khoâng phaûi laø ngöôøi chuyeân chôû, chuû taøu, thuyeàn tröôûng hoaëc ngöôøi thueâ taøu phaùt haønh mieãn laø chöùng töø vaän taûi ñoù ñaùp öùng yeâu caàu cuûa caùc ñieàu 19, 20, 21, 22, 23 hoaëc 24 cuûa quy taéc naøy. Ñieàu 15: Xuaát trình phuø hôïp a. Khi moät ngaân haøng phaùt haønh xaùc ñònh vieäc xuaát trình laø phuø hôïp, thì noù phaûi thanh toaùn. b. Khi moät ngaân haøng xaùc nhaän xaùc ñònh vieäc xuaát trình laø phuø hôïp, thì noù phaûi thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn vaø chuyeån giao caùc chöùng töø tôùi ngaân haøng phaùt haønh c. Khi moät ngaân haøng chæ ñònh xaùc ñònh vieäc xuaát trình laø phuø hôïp vaø ngaân haøng ñoù thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn, thì noù phaûi chuyeån giao caùc chöùng töø ñeán ngaân haøng xaùc nhaän hoaëc ngaân haøng phaùt haønh Ñieàu 16 : Chöùng töø coù sai bieät, boû qua vaø thoâng baùo a. Khi moät ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, moät ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù, hoaëc ngaân haøng phaùt haønh xaùc ñònh raèng vieäc xuaát trình laø khoâng phuø hôïp thì ngaân haøng ñoù coù theå töø choái thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn. b. Khi moät ngaân haøng phaùt haønh xaùc ñònh raèng vieäc vieäc xuaát trình khoâng phuø hôïp, thì noù coù theå theo caùch thöùc
 24. 24. rieâng cuûa mình tieáp xuùc vôùi ngöôøi yeâu caàu ñeà nghò boû qua caùc sai bieät. Tuy nhieân ñieàu naøy khoâng theå keùo daøi haïn nhö qui ñònh taïi muïc b ñieàu 14. c. Khi moät ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù, hoaëc ngaân haøng phaùt haønh quyeát ñònh töø choái thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn, thì noù phaûi gôûi thoâng baùo rieâng veà vieäc ñoù cho ngöôøi xuaát trình. Thoâng baùo phaûi ghi roõ: i. Ngaân haøng ñang töø choái thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn; vaø ii. Töøng sai bieät maø ngaân haøng töø choái thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn; vaø iii. Ngaân haøng ñang giöõ caùc chöùng töø ñeå chôø chæ thò cuûa ngöôøi xuaát trình, hoaëc - Ngaân haøng phaùt haønh ñang giöõ caùc chöùng töø cho ñeán khi naøo noù nhaän ñöôïc söï boû qua sai bieät töø ngöôøi yeâu caàu vaø ñoàng yù chaáp nhaän sai bieät hoaëc nhaän ñöôïc nhöõng chæ thò khaùc töø ngöôøi xuaát trình tröôùc khi ñoàng yù chaáp nhaän boû qua caùc sai bieät, hoaëc - Ngaân haøng ñang chuyeån traû laïi chöùng töø; hoaëc - Ngaân haøng ñang haønh ñoäng theo nhöõng chæ thò ñaõ nhaän ñöôïc tröôùc ñaây töø ngöôøi xuaát trình. d. Thoâng baùo ñöôïc yeâu caàu taïi muïc (c) ñieàu 16 phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng phöông tieän truyeàn thoâng hoaëc neáu khoâng theå thì baèng phöông tieän nhanh choùng khaùc nhöng khoâng ñöôïc muoän hôn ngaøy laøm vieäc ngaân haøng thöù 5 tính töø ngaøy sau ngaøy xuaát trình. e. Moät ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh. Moät ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù, hoaëc ngaân haøng phaùt
 25. 25. haønh sau khi gôûi thoâng baùo ñöôïc yeâu caàu taïi muïc (c), (iii), (a) hoaëc (b) ñieàu 16 coù theå gôûi traû caùc chöùng töø cho ngöôøi xuaát trình vaøo baát cöù thôøi gian naøo. f. neáu ngaân haøng phaùt haønh vaø ngaân haøng xaùc nhaän khoâng haønh ñoäng phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa ñieàu khoûan naøy thì seõ maát quyeàn khieáu naïi veà xuaát trình khoâng phuø hôïp. g. Khi moät ngaân haøng phaùt haønh töø choái thanh toaùn hoaëc moät ngaân haøng xaùc nhaän töø choái thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn vaø ñaõ gôûi thoâng baùo veà vieäc ñoù phuø hôïp vôùi ñieàu khoaûn naøy, thì caùc ngaân haøng ñoù coù quyeàn ñoøi laïi tieàn, keå caû tieàn laõi, hoaëc baát cöù soá tieàn hoaøn traû naøo maø noù ñaõ thöïc hieän. Ñieàu 17 : Caùc chöùng töø goác vaø caùc baûn sao a. Ít nhaát moät baûn goác cuûa moãi chöùng töø quy ñònh trong tín duïng phaûi ñöôïc xuaát trình. b. Ngaân haøng seõ coi laïi chöùng töø goác baát kyø chöùng töø naøo nhìn beà naøo coù chöõ kyù hoaëc daáu hieäu hoaëc nhaõn goác thöïc cuûa ngöôøi phaùt haønh chöùng töø, tröø khi chöùng töø chæ ra baûn thaân noù khoâng phaûi laø chöùng töø goác. c. Tröø khi chöùng töø quy ñònh khaùc ngaân haøng seõ chaáp nhaän chöùng töø nhö laø chöùng töø goác, neáu chöùng töø: i. Theå hieän laø ñöôïc vieát, ñaùnh maùy, ñuïc loã hoaëc ñoùng daáu baèng tay cuûa ngöôøi phaùt haønh ; hoaëc ii. Theå hieän laø giaáy vaên thö chính thöùc cuûa ngöôøi phaùt haønh chöùng töø hoaëc. iii. Ghi roõ noù laø chöùng töø goác, tröø khi noùi roõ laø khoâng aùp duïng ñoái vôùi chöùng töø xuaát trình.
 26. 26. d. Neáu tín duïng yeâu caàu xuaát trình caùc baûn sao cuûa chöùng töø, thì xuaát trình baûn goác hoaëc baûn sao ñeàu ñöôïc pheùp. e. Neáu tín duïng yeâu caàu xuaát trình chöùng töø nhieàu baûn baèng caùch söû duïng caùc töø nhö (hai baûn gioáng nhö nhau) (gaáp hai laàn) hoaëc (laøm hai baûn), thì coù theå xuaát trình ít nhaát moät baûn goác vaø soá coøn laïi laø caùc baûn sao, tröø khi naøo baûn thaân chöùng töø quy ñònh khaùc. Ñieàu18: Hoùa ñôn thöông maïi a.Hoùa ñôn thöông maïi: i.phaûi theå hieän laø do ngöôøi thu höôûng phaùt haønh (tröø tröôøng hôïp quy ñònh taïi Ñieàu 38); ii.phaûi ñöùng teân ngöôøi yeâu caàu(tröø khi aùp duïng Ñieàu 38g); iii.phaûi ghi baèng loaïi tieàn cuûa tín duïng; vaø iv.khoâng caàn phaûi kí. b.Moät ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, moät ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù, hoaëc ngaân haøng phaùt haønh coù theå chaáp nhaän moät hoùa ñôn thöông maïi phaùt haønh coù soá tieàn vöôït quaù soá tieàn ñöôïc pheùp cuûa tín duïng, vaø quyeát ñònh cuûa noù seõ raøng buoäc taát caû caùc beân, mieãn laø ngaân haøng ñoù chöa thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn cho soá tieàn vöôït quaù soá tieàn cho pheùp cuûa tín duïng. c.Moâ taû haøng hoùa, dòch vuï hoaëc thöïc hieän trong hoùa ñôn thöông maïi phaûi phuø hôïp vôùi moâ taû haøng hoùa trong tín duïng. Ñieàu19: Chöùng töø vaän taûi duøng cho ít nhaát hai phöông thöùc vaän taûi khaùc nhau.
 27. 27. Moät chöùng töø vaän taûi duøng cho ít nhaát hai phöông thöùc vaän taûi khaùc nhau (chöùng töø vaän taûi ña phöông thöùc hoaëc lieân hôïp) duø ñöôïc goïi nhö theá naøo, phaûi: i.Chæ roõ teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø ñöôïc kí bôûi: * ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët ngöôøi chuyeân chôû, hoaëc * thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh hoaëc thay maët thuyeàn tröôûng Caùc chöõ kí cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù phaûi xaùc ñònh ñöôïc chöõ kí naøo laø cuûa ngöôøi chuyeân chôû, chöõ kí naøo laø cuûa thuyeàn tröôûng hoaëc cuûa ñaïi lyù. Chöõ kí cuûa ñaïi lyù phaûi chæ roõ laø ñaïi lyù ñaõ kí thay hoaëc ñaïi dieän cho ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaõ kí thay hoaëc ñaïi dieän cho thuyeàn tröôûng. ii. Chæ roõ raèøng haøng hoùa ñaõ ñöôïc göûi, nhaän ñeå chôû hoaëc ñaõ ñöôïc xeáp leân taàu taïi nôi quy ñònh trong tín duïng, baèng: * cuïm töø in saün, hoaëc * ñoùng daáu hoaëc ghi chuù coù ghi roõ ngaøy haøng hoùa ñaõ ñöôïc göûi ñi, nhaän ñeå göûi hoaëc ñaõ xeáp leân taàu. Ngaøy phaùt haønh chöùng töø vaän taûi seõ ñöôïc coi laø ngaøy göûi haøng, ngaøy nhaän haøng ñeå chôû hoaëc ngaøy xeáp haøng leân taøu vaø laø ngaøy giao haøng.Tuy nhieân, neáu chöùng töø vaän taûi theå hieän baèng caùch ñoùng daáu hoaëc baèng caùch ghi chuù, coù ghi ngaøy göûi haøng, ngaøy nhaän haøng ñeå chôû hoaëc ngaøy xeáp haøng leân taàu thì ngaøy naøy seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. iii.Chæ roõ nôi göûi haøng, nhaän haøng ñeå chôû hoaëc giao haøng vaø nôi haøng ñeán nôi cuoái cuøng quy ñònh trong tín duïng, ngay caû khi:
 28. 28. * chöùng töø vaän taûi ghi nôi göûi haøng, nôi nhaän haøng ñeå chôû hoaëc nôi giao haøng hoaëc nôi ñeán cuoái cuøng khaùc, hoaëc * chöùng töø vaän taûi coù ghi töø”döï ñònh” hoaëc caùc töø töông töï coù lieân quan ñeán con taøu, caûng xeáp hoaëc caûng dôõ haøng. iv.Laø chöùng töø vaän taûi goác duy nhaát hoaëc, neáu phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì troïn boä baûn goác nhö ñöôïc ghi treân chöùng töø vaän taûi. v.Chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû hoaëc daãn chieáu ñeán caùc nguoàn khaùc chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû (chöùng töø vaän taûi traéng löng hoaëc ruùt goïn). Noäi dung caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû seõ khoâng ñöôïc xem xeùt. vi. Khoâng ghi laø phuï thuoäc vaøo hôïp ñoàng thueâ taàu. b. Nhaèm muïc ñích cuûa ñieàu khoaûn naøy, chuyeån taûi coù nghóa laø dôõ haøng xuoáng töø phöông tieän vaän taûi naøy vaø laïi xeáp haøng leân moät phöông tieän vaän taûi khaùc (duø coù cuøng moät phöông thöùc vaän taûi) trong quaù trình vaän chuyeån töø nôi gôûi, nôi nhaän haøng ñeå chôû hoaëc nôi giao haøng ñeán nôi ñeán cuoái cuøng ghi trong tín duïng . c.i. Moät chöùng töø vaän taûi coù theå ghi laø haøng hoùa seõ hoaëc coù theå ñöôïc chuyeån taûi mieãn laø toaøn boä haønh trình vaän chuyeån chæ söû duïng moät vaø cuøng moät chöùng töø vaän taûi. ii. Moät chöùng töø vaän taûi ghi raèng chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå dieãn ra laø coù theå ñöôïc chaáp nhaän, ngay caû khi tín duïng khoâng cho pheùp chuyeån taûi. Ñieàu 20: Vaän ñôn ñöôøng bieån. a. Moät vaän ñôn ñöôøng bieån, duø ñöôïc goïi nhö theá naøo, phaûi: i. chæ roõ teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø ñaõ ñöôïc kyù bôûi:
 29. 29. * ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët ngöôøi chuyeân chôû, hoaëc * thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët thuyeàn tröôûng. Caùc chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù phaûi phaân bieät ñöôïc ñoù laø chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù. Caùc chöõ kyù cuûa ñaïi lyù phaûi ghi roõ hoaëc laø ñaïi lyù ñaõ kyù thay cho hoaëc ñaïi dieän cho ngöôøi chuyeân chôû hoaëc thay cho hoaëc ñaïi dieän cho thuyeàn tröôûng. ii. Chæ roõ haøng hoùa ñaõ ñöôïc xeáp leân moät con taøu chæ ñònh taïi caûng giao haøng quy ñònh trong tín duïng, baèng: * cuïm töø in saün, hoaëc * moät ghi chuù laø haøng ñaõ ñöôïc xeáp leân taøu, coù ghi ngaøy xeáp haøng leân taøu. Ngaøy phaùt haønh vaän ñôn seõ ñöôïc coi nhö laø ngaøy giao haøng, tröø khi treân vaän ñôn coù ghi chuù haøng ñaõ xeáp treân taøu coù ghi ngaøy giao haøng, trong tröôøng hôïp naøy, ngaøy ñaõ ghi trong ghi chuù xeáp haøng seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. Neáu vaän ñôn coù ghi “con taøu döï ñònh” hoaëc töông töï lieân quan ñeán teân taøu, thì vieäc ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu, ghi roõ ngaøy giao haøng vaø teân cuûa con taøu thöïc teá laø caàn thieát. iii. Chæ roõ chuyeán haøng ñöôïc giao töø caûng xeáp haøng tôùi caûng dôõ haøng quy ñònh trong tín duïng Neáu vaän ñôn khoâng chæ roõ caûng xeáp haøng quy ñònh trong tín duïng nhö laø caûng xeáp haøng hoaëc neáu vaän ñôn coù ghi töø “döï ñònh” hoaëc töông töï coù lieân quan ñeán caûng xeáp haøng, thì vieäc ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu coù ghi caûng xeáp haøng nhö quy ñònh trong tín duïng, ngaøy giao haøng vaø teân cuûa con taøu laø caàn thieát. Ñieàu quy ñònh naøy aùp duïng ngay
 30. 30. caû khi vieäc xeáp haøng leân taøu hoaëc giao haøng leân moät con taøu chæ ñònh ñaõ ñöôïc ghi roõ baèng töø in saün treân vaän ñôn. iv. Laø baûn vaän ñôn goác duy nhaát hoaëc neáu phaùt haønh hôn moät baûn goác laø troïn boä baûn goác nhö theå hieän treân vaän ñôn. v. Chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû hoaëc coù daãn chieáu caùc nguoàn khaùc chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû (Vaän ñôn ruùt goïn hoaëc traéng löng). Noäi dung caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû seõ khoâng ñöôïc xem xeùt. b. Khoâng theå hieän laø phuï thuoäc vaøo hôïp ñoàng thueâ taøu. Nhaèm muïc ñích cuûa ñieàu khoûan naøy, chuyeån taûi coù nghóa laø dôõ haøng xuoáng töø con taøu naøy vaø laïi xeáp haøng leân con taøu khaùc trong quaù trình vaän chuyeån töø caûng xeáp haøng tôùi caûng dôõ haøng quy ñònh trong tín duïng c.i. Moät vaän ñôn coù theå ghi haøng hoùa seõ hoaëc coù theå chuyeån taûi mieãn laø toaøn boä haønh trình vaän chuyeån chæ söû duïng moät vaø cuøng moät vaän ñôn. ii. Moät vaän ñôn ghi vieäc chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra laø coù theå chaáp nhaän, ngay caû khi tín duïng caám chuyeån taûi, neáu haøng hoùa ñöôïc giao baèng container, xe moùoc, hoaëc xaø lan taøu LASH ghi treân vaän ñôn. d. caùc ñieàu khoaûn trong vaän ñôn quy ñònh raèng ngöôøi chuyeân chôû daønh quyeàn chuyeån taûi seõ khoâng ñöôïc xem xeùt. Ñieàu 21: Giaáy göûi haøng ñöôøng bieån khoâng chuyeån nhöôïng (NNSWB) a. Moät giaáy göûi haøng ñöôøng bieån khoâng chuyeån nhöôïng, duø goïi nhö theá naøo, phaûi: i. Ghi roõ teân ngöôøi chuyeân chôû vaø ñöôïc kyù bôûi:
 31. 31. * ngöôøi chuyeân chôû hoaëc moät ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët mgöôøi chuyeân chôû, hoaëc * thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët thuyeàn tröôûng. Caùc chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù phaûi phaân bieät ñöôïc ñaâu laø chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù. Chöõ kyù cuûa ñaïi lyù phaûi ghi roõ laø ñaïi lyù ñaõ kyù thay maët cho hoaëc ñaïi dieän cho ngöôøi chuyeân chôû hoaëc thay maët hay ñaïi dieän cho thuyeàn tröôûng. ii. Chæ roõ raèng haøng hoùa ñaõ ñöôïc xeáp leân moät con taøu chæ ñònh taïi caûng xeáp haøng quy ñònh trong tín duïng, baèng: * cuïm töø in saün, hoaëc * moät ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu coù ghi ngaøy maø haøng ñaõ ñöôïc xeáp leân taøu. Ngaøy phaùt haønh NNSWB ñöôïc coi nhö laø ngaøy giao haøng, tröø khi NNSWB coù ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu coù ghi ngaøy giao haøng, trong tröôøng hôïp naøy, ngaøy ghi ôû trong ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu ñöïôc coi laø ngaøy giao haøng. Neáu NNSWB coù ghi “con taøu döï ñònh” hoaëc töông töï coù lieân quan ñeán teân con taøu, thì vieäc ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu keøm theo ngaøy giao haøng vaø teân con taøu thöïc teá laø caàn thieát. iii. Theå hieän vieäc giao haøng töø caûng xeáp ñeán caûng dôõ haøng quy ñònh trong tín duïng Neáu NNSWB khoâng theå hieän caûng xeáp haøng quy ñònh trong tín duïng laø caûng xeáp haøng hoaëc neáu coù ghi töø “döï ñònh” hoaëc töông töï lieân quan ñeán caûng xeáp haøng, thì vieäc ghi chuù ñaõ xeáp haøng, noùi roõ caûng xeáp haøng laø caûng xeáp quy ñònh trong tín duïng, ngaøy giao haøng vaø teân con taøu laø
 32. 32. caàn thieát. Ñieàu quy ñònh naøy cuõng aùp duïng ngay caû khi vieäc xeáp haøng leân taøu hoaëc giao haøng cho con taøu chæ ñònh ñöôïc theå hieän baèng töø in saün treân NNSWB. iv. Laø baûn goác duy nhaát hoaëc neáu phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì toaøn boä baûn goác nhö theå hieän trong NNSWB. v. Chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû hoaëc coù daãn chieáu ñeán caùc nguoàn khaùc chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû (NNSWB ruùt goïn hoaëc traéng löng). Noäi dung caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû seõ khoâng ñöôïc xem xeùt. vi. Khoâng theå hieän laø phuï thuoäc vaøo hôïp ñoàng thueâ taøu. b. Nhaèm muïc ñích cuûa ñieàu khoûan naøy, chuyeån taûi coù nghóa laø dôõ haøng xuoáng töø moät con taøu vaø xeáp haøng leân moät con taøu khaùc trong haønh trình vaän chuyeån töø caûng xeáp haøng tôùi caûng dôõ haøng quy ñònh trong tín duïng c.i. NNSWB coù theå ghi haøng hoùa seõ hoaëc coù theå chuyeån taûi mieãn laø toaøn boä haønh trình vaän chuyeån chæ söû duïng moät vaø cuøng moät NNSWB. ii. Moät NNSWB ghi chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra laø coù theå chaáp nhaän, ngay caû khi tín duïng caám chuyeån taûi, neáu haøng hoùa ñöôïc giao baèng container, xe moùoc hoaëc xaø lan taøu LASH theå hieän treân NNSWB. d. Caùc ñieàu khoaûn trong NNSWB quy ñònh raèng ngöôøi chuyeân chôû daønh quyeàn chuyeån taûi seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Ñieàu 22: Vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu a. Moät vaän ñôn, duø ñöôïc goïi teân nhö theá naøo, coù ghi laø phuï thuoäc vaøo hôïp ñoàng thueâ taøu (vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu) phaûi:
 33. 33. i. ñöôïc kyù bôûi: * thuyeàn tröôûng hoaëc moät ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët thuyeàn tröôûng, hoaëc * chuû taøu hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët chuû taøu * ngöôøi thueâ taøu vaø ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët ngöôøi thueâ taøu. Caùc chöõ kyù cuûa thuyeàn tröôûng, chuû taøu, ngöôøi thueâ taøu hoaëc ñaïi lyù phaûi phaân bieät ñöôïc ñoù laø chöõ kyù cuûa thuyeàn tröôûng, chuû taøu, ngöôøi thueâ taøu hoaëc ñaïi lyù. Chöõ kyù cuûa ñaïi lyù phaûi theå hieän laø ñaïi lyù ñaõ kyù thay maët cho hoaëc ñaïi dieän cho thuyeàn tröôûng, chuû taøu hoaëc ngöôøi cho thueâ. Moät ñaïi lyù khi kyù cho hoaëc thay maët cho chuû taøu hoaëc ngöôøi thueâ taøu phaûi ghi teân cuûa chuû taøu hoaëc cuûa ngöôøi thueâ taøu. ii. theå hieän haøng hoùa ñaõ ñöôïc xeáp leân con taøu chæ ñònh taïi caûng xeáp haøng quy ñònh trong tín duïng, baèng: * cuïm töø in saün, hoaëc * ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu coù ghi ngaøy maø vaøo ngaøy ñoù haøng hoùa ñaõ ñöôïc xeáp leân taøu. Ngaøy phaùt haønh vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng, tröø khi treân vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu coù ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu coù ghi ngaøy giao haøng, trong tröôøng hôïp naøy, ngaøy ghi ôû trong ghi chuù haøng ñaõ xeáp leân taøu seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. iii. theå hieän vieäc giao haøng töø caûng xeáp haøng tôùi caûng dôõ haøng quy ñònh trong tín duïng . Caûng dôõ haøng cuõng coù theå ghi laø moät loaït caûng hoaëc moät khu vöïc ñòa lyù nhö quy ñònh trong tín duïng
 34. 34. iv. laø moät baûn goác vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu hoaëc neáu phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì troïn boä baûn goác nhö theå hieän trong vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu. b. Ngaân haøng seõ khoâng kieåm tra caùc hôïp ñoàng thueâ taøu, ngay caû khi caùc hôïp ñoàng thueâ taøu naøy phaûi xuaát trình theo yeâu caàu cuûa tín duïng Ñieàu 23: Chöùng töø vaän taûi haøng khoâng a. Moät chöùng töø vaän taûi haøng khoâng, duø cho goïi teân nhö theá naøo, phaûi: i. chæ roõ teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø ñöôïc kyù bôûi: * ngöôøi chuyeân chôû, hoaëc * moät ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët ngöôøi chuyeân chôû. Caùc chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù phaûi phaân bieät ñöôïc ñoù laø chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù. Chöõ kyù cuûa ñaïi lyù phaûi theå hieän laø ñaïi lyù ñaõ kyù thay maët cho hoaëc ñaïi dieän cho ngöôøi chuyeân chôû. ii. chæ roõ raèng haøng hoùa ñaõ ñöôïc nhaän ñeå chôû. iii. chæ roõ ngaøy phaùt haønh . Ngaøy naøy seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng, tröø khi chöùng töø vaän taûi haøng khoâng coù ghi chuù cuï theå veà ngaøy giao haøng thöïc teá, trong tröôøng hôïp ñoù, ngaøy ghi trong ghi chuù ñoù seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. Baát cöù thoâng tin naøo khaùc treân chöùng töø vaän taûi haøng khoâng coù lieân quan ñeán ngaøy vaø soá chuyeán bay seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeå xaùc ñònh ngaøy giao haøng. iv. chæ roõ saân bay khôûi haønh vaø saân bay ñeán quy ñònh trong tín duïng
 35. 35. v. laø baûn goác daønh cho ngöôøi göûi haøng hoaëc ngöôøi giao haøng, cho duø tín duïng quy ñònh moät boä ñaày ñuû baûn goác. vi. chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû hoaëc coù daãn chieáu ñeán caùc nguoàn khaùc chöùa ñöïng caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû. Noäi dung caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn chuyeân chôû seõ khoâng ñöôïc xem xeùt. b. Nhaèm muïc ñích cuûa ñieàu khoûan naøy, chuyeån taûi coù nghóa laø dôõ haøng xuoáng töø maùy bay naøy vaø laïi xeáp haøng leân maùy bay khaùc trong moät haønh trình vaän chuyeån töø saân bay khôûi haønh tôùi saân bay ñeán quy ñònh trong tín duïng: c.i. Chöùng töø vaän taûi haøng khoâng coù theå quy ñònh raèng haøng hoùa seõ hoaëc coù theå ñöôïc chuyeån taûi, mieãn laø toaøn boä haønh trình vaän chuyeån moät vaø cuøng moät chöùng töø vaän taûi haøng khoâng. ii. Moät chöùng töø vaän taûi haøng khoâng quy ñònh raèng chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra laø coù theå chaáp nhaän, ngay caû khi tín duïng khoâng cho pheùp chuyeån taûi. Ñieàu 24: Chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng saét vaø ñöôøng thuûy noäi ñòa. a. Chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng saét vaø ñöôøng thuûy noäi ñòa, duø goïi teân nhö theá naøo, phaûi: i. chæ roõ teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø: * ñöôïc kyù bôûi ngöôøi chuyeân chôû, hoaëc moät ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët ngöôøi chuyeân chôû, hoaëc * theå hieän vieäc nhaän haøng ñeå chôû baèng chöõ kyù, ñoùng daáu hoaëc ghi chuù bôûi ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù ñöôïc chæ ñònh cho hoaëc thay maët ngöôøi chuyeân chôû. Caùc chöõ kyù, ñoùng daáu hoaëc ghi chuù nhaän haøng hoùa cuûa ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù phaûi xaùc ñònh ñöôïc ñoù laø cuûa ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù.
 36. 36. Caùc chöõ kyù, ñoùng daáu hoaëc ghi chuù nhaän haøng hoùa cuûa ñaïi lyù phaûi chæ roõ raèng ñaïi lyù ñaõ kyù hoaëc haønh ñoäng thay cho hoaëc ñaïi dieän cho ngöôøi chuyeân chôû. Neáu moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng saét khoâng chæ roõ ñöôïc ngöôøi chuyeân chôû, thì baát cöù chöõ kyù, ñoùng daáu cuûa coâng ty ñöôøng saét seõ ñöôïc chaáp nhaän nhö laø baèng chöùng veà vieäc chöùng töø ñaõ ñöôïc kyù bôûi ngöôøi chuyeân chôû. ii. chæ ra ngaøy giao haøng hoaëc ngaøy haøng hoùa ñaõ ñöôïc nhaän ñeå giao, göûi ñi hoaëc chuyeân chôû taïi nôi quy ñònh trong tín duïng . Tröø khi chöùng töø vaän taûi coù ñoùng daáu ghi ngaøy nhaän haøng, coù ghi ngaøy nhaän haøng hoaëc ngaøy giao haøng, neáu khoâng ngaøy phaùt haønh chöùng töø vaän taûi seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. iii. chæ ra nôi giao haøng vaø nôi haøng ñeán quy ñònh trong tín duïng b.i. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä phaûi theå hieän laø baûn goác daønh cho ngöôøi göûi haøng hoaëc cho ngöôøi giao haøng hoaëc khoâng coù daáu hieäu laø daønh cho ai. ii. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng saét coù ghi chuù “baûn goác thöù hai” seõ ñöôïc chaáp nhaän nhö laø baûn goác. iii. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng saét hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa seõ ñöôïc chaáp nhaän nhö laø baûn goác, duø coù ghi laø baûn goác hay khoâng. c. Trong tröôøng hôïp treân chöùng töø vaän taûi khoâng ghi soá baûn goác ñaõ ñöôïc phaùt haønh, thì soá baûn xuaát trình seõ ñöôïc coi laø moät boä ñaày ñuû. d. Nhaèm muïc ñích cuûa ñieàu khoaûn naøy, chuyeån taûi coù nghóa laø dôõ haøng xuoáng töø phöông tieän vaän chuyeån naøy vaø xeáp haøng leân moät phöông tieän vaän chuyeån khaùc, trong cuøng moät phöông thöùc vaän taûi, trong quaù trình vaän chuyeån
 37. 37. töø nôi xeáp haøng, göûi haøng hoaëc nhaän chuyeân chôû ñeán nôi ñeán quy ñònh trong tín duïng e.i. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng saét hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa coù theå ghi laø haøng hoùa seõ hoaëc coù theå chuyeån taûi, mieãn laø toaøn boä haønh trình vaän chuyeån chæ söû duïng moät vaø cuøng moät chöùng töø vaän taûi. ii. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng saét hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa coù theå ghi chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra laø coù theå chaáp nhaän, ngay caû khi tín duïng khoâng cho pheùp chuyeån taûi. Ñieàu 25: Bieân lai chuyeån phaùt, bieân lai böu ñieän hoaëc giaáy chöùng nhaän böu phaåm a. Moät bieân lai chuyeån phaùt, duø ñöôïc goïi nhö theá naøo, laøm baèng chöùng cho vieäc nhaän haøng ñeå chôû, phaûi theå hieän: i. teân cuûa coâng ty dòch vuï chuyeån phaùt vaø ñaõ ñöôïc ñoùng daáu, hoaëc ñaõ kyù bôûi coâng ty dòch vuï chuyeån phaùt chæ ñònh taïi nôi haøng hoùa seõ ñöôïc giao quy ñònh trong tín duïng ii. ngaøy laáy haøng hoaëc nhaän haøng hoaëc caùc töø töông töï. Ngaøy naøy ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. b. Moät yeâu caàu veà chi phí chuyeån phaùt seõ traû hoaëc traû tröôùc coù theå ñöôïc thoûa maõn baèng moät chöùng töø vaän taûi do coâng ty dòch vuï chuyeån phaùt phaùt haønh trong ñoù quy ñònh raèng chi phí chuyeån phaùt seõ do beân khoâng phaûi laø ngöôøi nhaän chòu. c. Bieân lai böu ñieän hoaëc giaáy chöùng nhaän böu phaåm, duø cho ñöôïc goïi teân nhö theá naøo, laø baèng chöùng nhaän haøng ñeå chôû phaûi ñöôïc ñoùng daáu, kyù teân vaø ghi ngaøy taïi nôi giao haøng quy ñònh trong tín duïng . ngaøy naøy seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng.
 38. 38. Ñieàu 26: “treân boong” “ngöôøi göûi haøng xeáp vaø ñeám” “ngöôøi göûi haøng keâ khai goàm coù” vaø chi phí phuï theâm vaøo cöôùc phí. a. Chöùng töø vaän taûi khoâng ñöôïc quy ñònh laø haøng hoùa phaûi hoaëc seõ ñöôïc xeáp leân treân boong. Moät ñieàu khoaûn treân chöùng töø vaän taûi quy ñònh raèng haøng hoùa coù theå xeáp treân boong seõ ñöôïc chaáp nhaän. b. Chöùng töø vaän taûi coù ñieàu khoaûn ghi “Ngöôøi göûi haøng xeáp vaø ñeám” vaø “Ngöôøi göûi haøng keâ khai goàm coù” laø coù theå chaáp nhaän. c. Moät chöùng töø vaän taûi coù theå baèng caùch ñoùng daáu hoaëc baèng caùch khaùc, chæ ra caùc chi phí phuï theâm vaøo cöôùc phí. Ñieàu 27: Chöùng töø vaän taûi hoaøn haûo Ngaân haøng seõ chæ chaáp nhaän chöùng töø vaän taûi hoaøn haûo. Chöùng töø vaän taûi hoaøn haûo laø chöùng töø maø treân ñoù khoâng coù ñieàu khoaûn hoaëc ghi chuù naøo tuyeân boá moät caùch roõ raøng veà tình traïng khuyeát taät cuûa haøng hoùa hoaëc bao bì. Chöõ hoaøn haûo” hoaøn haûo” khoâng nhaát thieát phaûi xuaát hieän treân chöùng töø vaän taûi, duø cho tín duïng coù yeâu caàu ñoái vôùi chöùng töø vaän taûi laø” ñaõ xeáp hoaøn haûo”. Ñieàu 28: Chöùng töø baûo hieåm vaø baûo hieåm a.Chöùng töø baûo hieåm, chaúng haïn nhö ñôn baûo hieåm, giaáy chöùng nhaän baûo hieåm, hoaëc tôø khai theo hôïp ñoàng baûo hieåm bao, phaûi theå hieän laø do moät coâng ty baûo hieåm, ngöôøi baûo hieåm hoaëc ñaïi lyù hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn cuûa hoï kyù vaø phaùt haønh. Chöõ kyù cuûa ñaïi lyù hoaëc cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn phaûi chæ roõ laø ñaïi lyù hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn ñaõ kyù thay hoaëc laø ñaïi dieän cho coâng ty baûo hieåm hoaëc ngöôøi baûo hieåm.
 39. 39. b.Neáu chöùng töø baûo hieåm ghi roõ laø ñaõ ñöôïc phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác, thì taát caû baûn goác phaûi ñöôïc xuaát trình. c.Phieáu baûo hieåm taïm thôøi seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän. d.Ñôn baûo hieåm ñöôïc chaáp nhaän thay cho chöùng nhaän baûo hieåm hoaëc tôø khai theo hôïp ñoàng baûo hieåm bao. e.Ngaøy cuûa chöùng töø baûo hieåm khoâng ñöôïc muoän hôn ngaøy giao haøng, tröø khi treân chöùng töø baûo hieåm theå hieän laø baûo hieåm coù hieäu löïc töø moät ngaøy khoâng chaäm hôn ngaøy giao haøng. f.i.Chöùng töø baûo hieåm phaûi ghi roõ soá tieàn baûo hieåm vaø cuøng loaïi tieàn cuûa tín duïng. ii.Moät yeâu caàu cuûa tín duïng ñoái vôùi möùc baûo hieåm laø theo tyû leä phaàn traêm cuûa giaù trò haøng hoùa, cuûa trò giaù hoùa ñôn hoaëc töông töï seõ ñöôïc coi laø soá tieàn ñöôïc baûo hieåm toái thieåu. Neáu khoâng coù quy ñònh trong tín duïng veà möùc baûo hieåm, thì soá tieàn baûo hieåm ít nhaát phaûi baèng 110% cuûa giaù CIF hoaëc CIP cuûa haøng hoùa. Khi trò giaù CIF hoaëc CIP khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc töø chöùng töø, thì soá tieàn baûo hieåm phaûi ñöôïc tính toaùn döïa treân cô sôû cuûa soá tieàn thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn hoaëc toång giaù trò haøng hoùa ghi treân hoùa ñôn, tuøy theo soá tieàn naøo lôùn hôn. iii. Chöùng töø baûo hieåm phaûi ghi roõ ruûi ro ñöôïc baûo hieåm ít nhaát laø töø nôi nhaân haøng ñeå chôû hoaëc ñeå giao ñeán nôi dôõ haøng hoaëc nôi haøng ñeán cuoái cuøng nhö quy ñònh trong tín duïng g. tín duïng phaûi quy ñònh loaïi baûo hieåm ñöôïc yeâu caàu vaø nhöõng ruûi ro phuï ñöôïc baûo hieåm, neáu coù. Moät chöùng töø baûo hieåm khoâng ñeà caäp ñeán caùc ruûi ro khoâng ñöôïc baûo
 40. 40. hieåm cuõng seõ ñöôïc chaáp nhaän neáu nhö tín duïng duøng nhöõng töø khoâng roõ raøng nhö “ruûi ro thoâng thöôøng” hoaëc “ruûi ro taäp quaùn”. h. Neáu tín duïng yeâu caàu baûo hieåm “moïi ruûi ro” vaø moät chöùng töø baûo hieåm ñöôïc xuaát trình coù ñieàu khoaûn hoaëc ghi chuù “moïi ruûi ro”, duø coù hay khoâng tieâu ñeà “moïi ruûi ro”, thì chöùng töø baûo hieåm vaãn ñöôïc chaáp nhaän maø khoâng caàn phaûi xem moät soá ruûi ro naøo ñoù coù bò loaïi tröø hay khoâng. i. Chöùng töø baûo hieåm coù theå daãn chieáu baát cöù ñieàu khoaûn loaïi tröø naøo. j. Chöùng töø baûo hieåm coù theå quy ñònh vieäc baûo hieåm phuï thuoäc vaøo möùc mieãn boài thöôøng (coù tröø hoaëc khoâng tröø). Ñieàu 29: Gia haïn ngaøy heát hieäu löïc hoaëc ngaøy cuoái cuøng phaûi xuaát trình a. Neáu ngaøy heát hieäu löïc cuûa tín duïng hoaëc ngaøy cuoái cuøng phaûi xuaát trình rôi vaøo ngaøy maø ngaân haøng nhaän xuaát trình ñoùng cöûa vì nhöõng lyù do khoâng phaûi laø lyù do ñeà caäp ñeán taïi ñieàu 36, thì ngaøy heát hieäu löïc hoaëc ngaøy cuoái cuøng phaûi xuaát trình, tuøy töøng tröôøng hôïp, coù theå seõ ñöôïc gia haïn tôùi ngaøy laøm vieäc tieáp theo ñaàu tieân cuûa ngaân haøng . b. Neáu vieäc xuaát trình ñöôïc thöïc hieän vaøo ngaøy laøm vieäc tieáp theo ñaàu tieân cuûa ngaân haøng, thì ngaân haøng chæ ñònh phaûi göûi cho ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng xaùc nhaän baûn giaûi trình raèng xuaát trình chöùng töø ñöôïc thöïc hieän trong giôùi haïn thôøi gian ñöôïc keùo daøi phuø hôïp vôùi muïc a ñieàu 29. c. Ngaøy muoän nhaát phaûi giao haøng seõ khoâng ñöôïc gia haïn do haäu quaû cuûa muïc a ñieàu 29. Ñieàu 30: Dung sai veà soá tieàn, soá löôïng vaø ñôn giaù
 41. 41. a. Caùc töø “khoaûng” hoaëc “öôùc chöøng” ñöôïc söû duïng coù lieân quan ñeán soá tieàn cuûa tín duïng hoaëc soá löôïng hoaëc ñôn giaù ghi trong tín duïng ñöôïc hieåu laø cho pheùp moät dung sai hôn hoaëc keùm 10% cuûa soá tieàn hoaëc soá löôïng hoaëc ñôn giaù maø chuùng noùi ñeán. b. Moät dung sai khoâng vöôït quaù 5% hôn hoaëc keùm, veà soá löôïng haøng hoùa laø ñöôïc pheùp, mieãn laø tín duïng khoâng quy ñònh soá löôïng tính baèng moät soá ñôn vò bao kieän hoaëc ñôn vò chieác vaø toång soá tieàn thanh toaùn khoâng vöôït qua soá tieàn cuûa tín duïng c. Ngay caû khi caám giao haøng töøng phaàn, moät dung sai khoâng vöôït 5% ít hôn soá tieàn cuûa tín duïng laø ñöôïc pheùp, mieãn laø soá löôïng haøng hoùa, neáu quy ñònh trong tín duïng, ñöôïc giao ñaày ñuû vaø ñôn giaù, neáu quy ñònh trong tín duïng, khoâng ñöôïc giaûm hoaëc muïc b ñieàu 30 khoâng aùp duïng. Dung sai naøy khoâng aùp duïng neáu tín duïng quy ñònh moät dung sai cuï theå hoaëc söû duïng cuïm töø nhö ñeà caäp taïi muïc b ñieàu 30. Ñieàu 31: Giao haøng vaø traû tieàn töøng phaàn a. Giao haøng vaø traû tieàn töøng phaàn laø ñöôïc pheùp. b. Vieäc xuaát trình nhieàu boä chöùng töø vaän taûi theå hieän vieäc giao haøng baét ñaàu treân cuøng moät phöông tieän vaän taûi vaø cuøng chung moät haønh trình, mieãn laø coù cuøng moät nôi ñeán, seõ khoâng ñöôïc coi laø giao haøng töøng phaàn, ngay caû khi chöùng töø vaän taûi ghi caùc ngaøy giao haøng khaùc nhau hoaëc caùc caûng xeáp haøng, nôi nhaän haøng ñeå chôû hoaëc nôi göûi haøng khaùc nhau. Neáu vieäc xuaát trình goàm nhieàu boä chöùng töø vaän taûi, thì ngaøy giao haøng sau cuøng ghi treân baát cöù chöùng töø vaän taûi naøo seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. Vieäc xuaát trình nhieàu boä chöùng töø vaän taûi theå hieän giao haøng treân nhieàu phöông tieän vaän taûi trong cuøng moät phöông thöùc vaän taûi seõ ñöôïc coi nhö laø giao haøng töøng
 42. 42. phaàn, ngay caû khi caùc phöông tieän vaän taûi rôøi cuøng moät ngaøy ñeå ñeán cuøng moät nôi ñeán. c. Vieäc xuaát trình nhieàu bieân lai chuyeån phaùt, bieân lai böu ñieän hoaëc giaáy chöùng nhaän böu phaåm seõ khoâng ñöôïc coi laø giao haøng töøng phaàn, neáu nhö caùc bieân lai chuyeån phaùt, bieân lai böu ñieän hoaëc giaáy chöùng nhaän böu phaåm ñaõ ñöôïc ñoùng daáu hoaëc kyù bôûi cuøng moät haõng chuyeån phaùt hoaëc dòch vuï böu ñieän taïi cuøng moät nôi, cuøng ngaøy vaø cuøng nôi ñeán. Ñieàu 32: Giao haøng vaø traû tieàn nhieàu laàn Neáu vieäc traû tieàn vaø giao haøng nhieàu laàn trong töøng thôøi kyø nhaát ñònh ñöôïc quy ñònh trong tín duïng vaø baát cöù laàn naøo khoâng traû tieàn hoaëc khoâng giao haøng trong thôøi kyø daønh cho laàn ñoù, thì tín duïng khoâng coøn coù giaù trò ñoái vôùi laàn ñoù vaø baát cöù laàn naøo tieáp theo. Ñieàu 33: Giôø xuaát trình Ngaân haøng khoâng coù nghóa vuï tieáp nhaän vieäc xuaát trình ngoaøi giôø laøm vieäc cuûa mình. Ñieàu 34: Mieãn traùch veà tính hôïp leä cuûa Chöùng töø Ngaân haøng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi hình thöùc, söï ñaày ñuû, tính chíng xaùc, tính chaân thöïc, söï giaû maïo hoaëc hieäu löïc phaùp lyù cuûa baát cöù chöùng töø naøo hoaëc ñoái vôùi caùc ñieàu kieän chung hoaëc ñieàu kieän cuï theå quy ñònh ôû trong moät chöùng töø hoaëc ghi theâm vaøo chöùng töø ñoù; cuõng nhö khoâng còu traùch nhieäm ñoái vôùi moâ taû haøng hoùa, soá löôïng, troïng löôïng, chaát löôïng, ñieàu kieän, bao goùi, giao haøng, giaù trò hoaëc söï kieän hieän höõu cuûa haøng hoùa, dòch vuï hoaëc caùc noäi dung khaùc maø caùc chöùng töø theå hieän. Ngaân haøng cuõng khoâng chòu traùch nhieäm veà thieän chí hoaëc caùc haønh vi hoaëc thieáu soùt, khaû naêng thanh toaùn, thöïc hieän nghóa vuï hoaëc ñòa vò cuûa ngöôøi göûi haøng, ngöôøi chuyeân chôû, ngöôøi giao
 43. 43. nhaän, ngöôøi nhaän haøng hoaëc ngöôøi baûo hieåm haøng hoùa hoaëc baát cöù ngöôøi naøo khaùc. Ñieàu 35: Mieãn traùch veà trao ñoåi thoâng tin vaø dòch thuaät Ngaân haøng khoâng chòu traùch nhieäm veà nhöõng haäu quaû phaùt sinh töø söï chaäm treã, thaát laïc, thieät haïi hoaëc caùc sai soùt khaùc phaùt sinh trong quaù trình truyeàn thö töø, ñieän tín, hoaëc chuyeån giao thö töø hoaëc chöùng töø neáu caùc ñieän tín, caùc thö töø hoaëc caùc chöùng töø ñöôïc chuyeån hoaëc göûi ñi phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu quy ñònh trong tín duïng, hoaëc neáu ngaân haøng coù theå ñaõ coù saùng kieán trong vieäc löïa choïn dòch vuï chuyeån giao khi tín duïng khoâng coù höôùng daãn cuï theå. Neáu moät ngaân haøng chæ ñònh quyeát ñònh raèng vieäc xuaát trình laø phuø hôïp vaø chuyeån chöùng töø ñeán ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng xaùc nhaän, duø cho ngaân haøng chæ ñònh ñaõ thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn hay chöa, thì ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng xaùc nhaän phaûi thanh toùan hoaëc thöông löôïng thanh toaùn hoaëc hoaøn laïi tieàn cho ngaân haøng chæ ñònh, ngay caû khi caùc chöùng töø ñaõ bò maát trong quaù trình chuyeån giao giöõa ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng xaùc nhaän hoaëc giöõa ngaân haøng xaùc nhaän vaø ngaân haøng phaùt haønh Ngaân haøng khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc sai soùt trong vieäc dòch hoaëc giaûi thích caùc thuaät ngöõ chuyeân moân vaø coù theå chuyeån nguyeân caùc thuaät ngöõ ñoù maø khoâng phaûi dòch chuùng. Ñieàu 36: Baát khaû khaùng Ngaân haøng khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc haäu quaû phaùt sinh ra töø söï giaùn ñoaïn hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình do thieân tai, baïo ñoäng, daân bieán, noåi daäy, chieán tranh, haønh ñoäng khuûng boá hoaëc do baát cöù caùc cuoäc ñình coâng hoaëc beá xöôûng hoaëc baát cöù caùc nguyeân nhaân naøo khaùc vöôït ra ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa hoï.
 44. 44. Khi baét ñaàu hoaït ñoäng kinh doanh trôû laïi, ngaân haøng khoâng phaûi thanh toùan hoaëc thöông löôïng thanh toaùn cho caùc tín duïng ñaõ heát haïn trong thôøi gian giaùn ñoïan kinh doanh cuûa ngaân haøng Ñieàu 37: Mieãn traùch veà haønh ñoäng cuûa moät beân ra chæ thò a. Moät ngaân haøng söû duïng dòch vuï cuûa moät ngaân haøng khaùc ñeå thöïc hieän caùc chæ thò cuûa ngöôøi yeâu caàu, thì ngaân haøng laøm vieäc ñoù vôùi chi phí vaø ruûi ro cuûa ngöôøi yeâu caàu b. Ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng thoâng baùo khoâng chòu traùch nhieäm neáu caùc chæ thò maø hoï truyeàn ñaït tôùi ngaân haøng khaùc khoâng ñöôïc thöïc hieän, ngay caû khi hoï ñaõ chuû ñoäng töï löïa choïn ngaân haøng ñoù. c. Moät ngaân haøng chæ thò cho ngaân haøng khaùc thöïc hieän dòch vuï thì phaûi chòu traùch nhieäm ñoái vôùi baát cöù phí hoa hoàng, leä phí, caùc chi phí hoaëc thuû tuïc phí maø ngaân haøng nhaän chæ thò ñaõ chi ra lieân quan tôùi caùc chæ thò ñoù cuûa mình. Neáu tín duïng quy ñònh caùc chi phí laø do ngöôøi thuï höôûng chòu vaø caùc chi phí ñoù khoâng theå thu ñöôïc hoaëc khaáu tröø vaøo soá tieàn thu ñöôïc, thì ngaân haøng phaùt haønh vaãn phaûi coù nghóa vuï thanh toaùn caùc chi phí ñoù. Tín duïng hoaëc söûa ñoåi khoâng ñöôïc quy ñònh raèng vieäc thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng seõ ñöôïc thöïc hieän laø coù ñieàu kieän, noù phuï thuoäc vaøo vieäc ngaân haøng thoâng baùo hoaëc ngaân haøng thoâng baùo thöù hai nhaän ñöôïc chi phí cuûa ngöôøi thuï höôûng. d. Ngöôøi yeâu caàu seõ bò raøng buoäc vaøo vaø coù traùch nhieäm boài thöôøng cho ngaân haøng ñoái vôùi moïi nghóa vuï vaø traùch nhieäm ñöôïc quy ñònh bôûi luaät vaø taäp quaùn nöôùc ngoaøi. Ñieàu 38: tín duïng coù theå chuyeån nhöôïng
 45. 45. a. Ngaân haøng khoâng coù nghóa vuï chuyeån nhöôïng tín duïng, tröø khi ngaân haøng ñoù ñoàng yù moät caùch roõ raøng veà möùc ñoä vaø caùch chuyeån nhöôïng. b. Nhaèm muïc ñích cuûa ñieàu khoaûn naøy: tín duïng coù theå chuyeån nhöôïng laø moät tín duïng coù quy ñònh roõ raøng laø “coù theå chuyeån nhöôïng” vaø coù giaù trò thanh toaùn toaøn boä hay töøng phaàn cho ngöôøi thuï höôûng khaùc (“ngöôøi thuï höôûng thöù hai”) theo yeâu caàu cuûa ngöôøi thuï höôûng (“thöù nhaát”). Ngaân haøng chuyeån nhöôïng laø moät ngaân haøng chæ ñònh ñeå tieán haønh chuyeån nhöôïng tín duïng hoaëc, trong tröôøng hôïp tín duïng coù giaù trò thanh toaùn vôùi baát cöù ngaân haøng naøo, thì noù laø moät ngaân haøng ñöôïc ngaân haøng phaùt haønh uûy quyeàn chuyeån nhöôïng vaø thöïc hieän chuyeån nhöôïng tín duïng . Ngaân haøng phaùt haønh coù theå laø ngaân haøng chuyeån nhöôïng. Tín duïng ñöôïc chuyeån nhöôïng laø tín duïng ñaõ coù giaù trò thanh toaùn ñöôïc thöïc hieän bôûi ngaân haøng chuyeån nhöôïng cho ngöôøi thuï höôûng thöù hai. c. Tröø khi coù söï thoûa thuaän khaùc vaøo luùc chuyeån nhöôïng, taát caû caùc chi phí (nhö hoa hoàng, leä phí, thuû tuïc phí hoaëc chi phí) xaûy ra lieân quan ñeán vieäc chuyeån nhöôïng laø do ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát thanh toaùn. d. Moät tín duïng coù theå ñöôïc chuyeån nhöôïng töøng phaàn cho nhieàu ngöôøi thuï höôûng thöù hai, mieãn laø tín duïng cho pheùp traû tieàn vaø giao haøng töøng phaàn. Moät tín duïng chuyeån nhöôïng khoâng theå chuyeån nhöôïng theo yeâu caàu cuûa ngöôøi thuï höôûng thöù hai cho baát cöù ngöôøi thuï höôûng keá tieáp naøo. Ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát khoâng ñöôïc coi laø ngöôøi thuï höôûng tieáp theo.
 46. 46. e. Moïi yeâu caàu chuyeån nhöôïng phaûi ghi roõ söï caàn thieát vaø ñieàu kieän söûa ñoåi ñeå coù theå thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng thöù hai. tín duïng ñöôïc chuyeån nhöôïng phaûi quy ñònh roõ nhöõng ñieàu kieän naøy. f. Neáu moät tín duïng ñöôïc chuyeån nhöïông cho nhieàu ngöôøi thuï höôûng thöù hai, thì vieäc töø choái söûa ñoåi cuûa moät hay nhieàu ngöôøi thuï höôûng thöù hai khoâng laøm maát giaù trò chaáp nhaän ñoái vôùi cöù nhöõng ngöôøi thuï höôûng thöù hai khaùc, vaø tín duïng chuyeån nhöôïng vaãn ñöôïc söûa ñoåi moät caùch thoâng thöôøng. Ñoái vôùi baát cöù ngöôøi thuï höôûng thöù hai naøo ñaõ töø choái söûa ñoåi, thì tín duïng chuyeån nhöôïng vaãn giöõ nguyeân, khoâng söûa ñoåi. g. Tín duïng ñaõ chuyeån nhöôïng phaûi phaûn aùnh chính xaùc caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng, bao goàm caû xaùc nhaän, neáu coù, tröø: - Soá tieàn cuûa tín duïng - ñôn giaù neâu trong tín duïng - ngaøy heát haïn hieäu löïc - thôøi haïn xuaát trình chöùng töø, hoaëc - ngaøy giao haøng chaäm nhaát hoaëc thôøi haïn giao haøng, - baát cöù hoaëc taát caû caùc loaïi tröø neâu treân coù theå giaûm hoaëc bôùt ñi. Tyû leä phaûi baûo hieåm coù theå taêng tôùi möùc cuûa soá tieàn baûo hieåm quy ñònh trong tín duïng hoaëc trong ñieàu khoaûn naøy. Teân cuûa ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát coù theå thay theá baèng teân cuûa ngöôøi yeâu caàu trong tín duïng Neáu tín duïng ñaëc bieät ñoøi hoûi teân cuûa ngöôøi yeâu caàu phaûi theå hieän treân moïi chöùng töø, tröø hoùa ñôn, thì caùc yeâu caàu ñoù phaûi ñöôïc phaûn aùnh trong tín duïng chuyeån nhöôïng.
 47. 47. h. Ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát coù quyeàn thay theá hoùa ñôn vaø hoái phieáu cuûa mình, neáu coù, baèng hoùa ñôn vaø hoái phieáu cuûa ngöôøi thuï höôûng thöù hai nhöng soá tieàn khoâng ñöôïc vöôït quaù soá tieàn quy ñònh trong tín duïng, vaø khi thay theá chöùng töø nhö theá, ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát coù theå ñoøi tieàn theo tín duïng soá tieàn cheâch leäch, neáu coù, giöõa hoùa ñôn cuûa mình vôùi hoùa ñôn cuûa ngöôøi thuï höôûng thöù hai. i. Neáu ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát phaûi xuaát trình hoùa ñôn vaø hoái phieáu cuûa mình, neáu coù, nhöng khoâng thöïc hieän ngay khi coù yeâu caàu ñaàu tieân, hoaëc neáu caùc hoùa ñôn xuaát trình cuûa nguôøi thuï höôûng thöù nhaát coù söï khaùc bieät maø trong xuaát trình cuûa ngöôøi thuï höôûng thöù hai khoâng coù vaø ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát khoâng söûa chöõa chuùng trong laàn yeâu caàu ñaàu tieân, thì ngaân haøng chuyeån nhöôïng coù quyeàn xuaát trình chöùng töø nhö ñaõ nhaän ñöôïc töø ngöôøi thuï höôûng thöù hai cho ngaân haøng phaùt haønh maø khoâng chòu traùch nhieäm gì theâm ñoái vôùi ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát. j. Ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát, trong yeâu caàu chuyeån nhöôïng cuûa mình, coù theå quy ñònh raèng vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän cho ngöôøi thuï höôûng thöù hai taïi nôi maø tín duïng ñaõ ñöôïc chuyeån nhöôïng, cho ñeán khi vaø bao goàm caû ngaøy tín duïng heát hieäu löïc. Ñieàu naøy khoâng laøm phöông haïi ñeán quyeàn cuûa ngöôøi thuï höôûng thöù nhaát theo quy ñònh taïi muïc h ñieàu 38. k. Vieäc xuaát trình chöùng töø cuûa hoaëc thay maët ngöôøi thuï höôûng thöù hai phaûi ñöôïc thöïc hieän tôùi ngaân haøng chuyeån nhöôïng. Ñieàu 39: Chuyeån nhöôïng soá tieàn thu ñöôïc Vieäc moät tín duïng khoâng ghi laø coù theå chuyeån nhöôïng ñöôïc, seõ khoâng aûnh höôûng tôùi quyeàn cuûa ngöôøi thuï höôûng chuyeån nhöôïng moïi khoaûn tieàn maø mình coù theå coù quyeàn ñöôïc höôûng theo tín duïng, phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa luaät
 48. 48. phaùp hieän haønh. Ñieàu khoaûn naøy chæ lieân quan ñeán vieäc chuyeån nhöôïng caùc khoaûn tieàn chöù khoâng lieân quan ñeán vieäc chuyeån nhöôïng thöïc hieän theo tín duïng.

×