Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tính toán dđr inplace

1,567 views

Published on

Lương Cao Linh-52CB2

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tính toán dđr inplace

  1. 1. Bài toán 1: Tuyến tính hóa nền – cọc Bước 1: Tạo folder “ Static PSI” , copy 2 file: PSI input file và SACS Model file vào thư mục. Bước 2: sửa 2 file vừa copy  File SACS Model : lập 4 tổ hợp tải trọng tương ứng với 4 hướng (+X), (+Y), (-X), (-Y) trong SACS .4 tổ hợp tải trọng này gồm : tải bản thân jacket, bản thân thượng tầng, thiết bị, phụ tùng, hà bám, nước kèm… và tải trọng môi trường: gió,sóng - dòng chảy tương ứng 4 hướng kể trên. .*  File PSI : thể hiện 4 tổ hợp tải trọng tương ứng với file SACS Bước 3 : Chọn “Analysis Generator” để cài đặt chạy phân tích bài toán:  Analysis Type : + Type : Static + Subtype : Static Analysic  Display Options : + Foundation :
  2. 2.  Input Files :nạp 2 file Sacs Model file và PSI input file . Bước 4 : Chọn “Run Analysis” phân tích bài toán  Kết quả ta thu được ma trận độ cứng đầu cọc (file saclst ).  File dynsef dùng để chạy bài toán dao động riêng .
  3. 3. Bài toán 2 : Bài toán DĐR Bước 1 : Tạo folder “Modal Analysis”  Copy 2 file : SACS Model và dynsef trong Static PSI vào thư mục vừa tạo.  Sửa file SACS Model có 1 tổ hợp tải trọng gồm những tải như bản thân, thiết bị,hà bám, nước kèm…để chuyển đổi sang khối lượng. *  Đặt điều kiện biên “222000”cho 1 số nút của kết cấu :  Tạo file “dyninp.dynpac”:để chuyển đổi tổ hợp tải trọng đã tạo trong file SACS Model ở trên thành khối lượng : + Vào Data file  Creat new data file  Dynam  Dynpac. + Định dạng file như sau :
  4. 4.  Bước 2: Chọn Analysis Generator :cài đặt phân tích dao động riêng  Analysis Type : + Type : Dynamics + Subtype : Extract Mode Shapes  Display Options : + Solve : + Modal Extraction :
  5. 5.  Input File : nạp 3 file đầu vào Bước 3: “Run Analysis ” phân tích bài toán dao động riêng  Kết quả ta thu được chu kì dao động riêng của kết cấu (file dynlst)

×