Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.net

729 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
252
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qui dinh kt_khai_thac_cau_cang-2003___cong_trinhbien.net

 1. 1. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 1bé giao th«ng vËn t¶i céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------ ------------------- Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2003 qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng (ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè ngμy / /2003 cña Bé tr−ëng Bé GTVT) _________________________________________________________________ Ch−¬ng I - Qui ®Þnh chung §iÒu 1 - Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn vÒ "Qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng" (sau ®©ygäi t¾t lµ Qui ®Þnh) ®−a ra –-+c¸c qui ®Þnh chØ dÉn cho c«ng t¸c qu¶n lÝ kÜ thuËt trong qu¸ tr×nh khai th¸c c¸ccÇu c¶ng, cÇu c¶ng næi, bÕn phao neo tËp kÕt, chuyÓn t¶i ... (gäi t¾t lµ cÇu c¶ng)còng nh− vïng n−íc cña c¶ng biÓn (gäi t¾t lµ vïng n−íc), ®−îc x©y dùng trªn l·nhthæ ViÖt Nam tu©n theo bé LuËt Hµng h¶i ViÖt Nam nh»m ®¶m b¶o an toµn trongqu¸ tr×nh khai th¸c cÇu c¶ng thùc hiÖn c¸c dÞch vô hµng h¶i cho tµu biÓn. §iÒu 2 - C¬ së kÜ thuËt C¬ së kÜ thuËt ®Ó khai th¸c cÇu c¶ng lµ c¸c qui ®Þnh cã liªn quan®−îc ghi râ trong hå s¬ thiÕt kÕ, hå s¬ hoµn c«ng, QuyÕt ®Þnh c«ng bè cÇu c¶ng vµlÝ lÞch cña cÇu c¶ng ®ang khai th¸c. LÝ lÞch cÇu c¶ng nãi ë ®iÒu nµy ®−îc qui ®Þnhchi tiÕt t¹i ®iÒu 39 ch−¬ng VI §iÒu 3 - Ngoµi c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt trong b¶n Qui ®Þnh nµy, c¸ctµu biÓn vµ c¶ng biÓn ph¶i tu©n theo bé LuËt Hµng h¶i ViÖt Nam cïng c¸c qui®Þnh kh¸c cña luËt ph¸p Nhµ n−íc ViÖt Nam ®ång thêi chÞu sù kiÓm so¸t, qu¶n lÝtrùc tiÕp cña c¶ng vô hµng h¶i khu vùc (gäi t¾t lµ C¶ng vô) §iÒu 4 - C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Trong b¶n Quy ®Þnh nµy, c¸c thuËt ng÷ chuyªn ngµnh ®−îc ®ÞnhnghÜa nh− sau :
 2. 2. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 21. C¶ng biÓn : Lµ c¶ng ®−îc më ra ®Ó tµu biÓn ra - vµo ho¹t ®éng. C¶ng biÓn bao gåm c¸c c«ng tr×nh sau : (1). CÇu c¶ng : Lµ mét bé phËn cña c¶ng biÓn, lµ n¬i neo buéc tµu biÓn ®Ó tiÕn hµnh c¸c dÞch vô hµng h¶i, bao gåm xÕp dì hµng hãa, ®ãn tiÔn hµnh kh¸ch, söa ch÷a tµu thuyÒn, cung cÊp dÇu mì, cung øng thùc phÈm v.v... C«ng tr×nh cÇu c¶ng cã thÓ ®−îc x©y dùng song song víi bê (d¹ng liÒn bê hoÆc c¸ch bê cã cÇu dÉn), th¼ng gãc víi bê hoÆc t¹o víi bê mét gãc nhÊt ®Þnh (cÇu tµu nh«), hoÆc c¸c trô ®éc lËp. Trong mét c¶ng biÓn cã thÓ cã 1 hoÆc nhiÒu cÇu c¶ng. (2). BÕn phao : Lµ bÕn neo buéc tµu b»ng 1 hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ neo phao - xÝch - rïa, trong ®ã bÕn phao neo tËp kÕt chuyÓn t¶i tèi thiÓu cã 2 thiÕt bÞ neo phao - xÝch - rïa trë lªn. (3). Vïng n−íc cña cÇu c¶ng, bÕn phao : Lµ vïng n−íc sö dông ®Ó neo buéc tµu biÓn. (4). TuyÕn cÇu c¶ng : Lµ ®−êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm låi nhÊt vÒ phÝa khu n−íc cña phÇn kÕt cÊu trªn c«ng tr×nh cÇu c¶ng. §Öm tµu n»m trªn tuyÕn cÇu c¶ng h−íng vÒ phÝa khu n−íc. (5). Luång vµ vòng quay tµu : Lµ giíi h¹n cña khu n−íc dïng cho viÖc ®i l¹i, quay trë tµu ®Ó vµo/rêi c¶ng. (6). Vòng neo chê tµu : Lµ khu n−íc dïng lµm n¬i neo ®ç tµu biÓn chê ®îi ®Ó vµo/rêi c¶ng theo ®iÒu kiÖn luång vµ viÖc bè trÝ cÇu c¶ng ... T¹i ®©y cã thÓ kÕt hîp thùc hiÖn mét sè dÞch vô hµng h¶i kh¸c.2. Cao ®é : lµ ®é cao so víi sè “0” cña hÖ cao ®é H¶i ®å, tÝnh b»ng mÐt. Ch−¬ng II - tμu biÓn §iÒu 5 - Tµu biÓn ®Ò cËp trong b¶n Qui ®Þnh nµy lµ c¸c tµu dïng ®ÓvËn chuyÓn hµng hãa, hµnh kh¸ch trªn biÓn. §èi víi c¸c tµu biÓn chuyªn dïng ®Óth¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn tµi nguyªn biÓn, lai d¾t hoÆc cøu hé trªn biÓn, trôcvít c¸c tµi s¶n, ph−¬ng tiÖn trªn biÓn hoÆc thùc hiÖn c¸c môc ®Ých kinh tÕ kh¸c,trªn c¬ së c¸c chØ tiªu kÜ thuËt t−¬ng ®−¬ng víi tµu biÓn vËn chuyÓn hµng hãa,hµnh kh¸ch mµ ¸p dông qui ®Þnh nµy khi cËp - neo buéc t¹i cÇu c¶ng. §iÒu 6 - Tµu biÓn dïng vËn chuyÓn hµng hãa, hµnh kh¸ch ë ®iÒu 5gåm c¸c lo¹i :
 3. 3. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 3− Tµu hµng tæng hîp : Tµu chuyªn chë hµng b¸ch hãa, bao kiÖn... d¹ng rêi vµ tµu chë hµng hçn hîp gåm nh÷ng lo¹i hµng hãa nªu trªn víi hµng container (tµu Semi - container).− Tµu container : Tµu chuyªn dïng vËn t¶i container bao gåm tµu bèc xÕp qua m¹n (Lo-Lo), tµu bèc xÕp b»ng Chassis hoÆc xe n©ng container th«ng qua cÇu bªn s−ên hoÆc phÝa ®u«i cña tµu (Ro-Ro).− Tµu hµng rêi : Tµu chuyªn chë hµng rêi chÊt ®èng.− Tµu chë hµng láng : C¸c tµu chë dÇu (dÇu th«, s¶n phÈm dÇu) vµ tµu chë khÝ hãa láng, c¸c lo¹i hãa chÊt d¹ng láng.− Tµu hµnh kh¸ch : Tµu chuyªn dïng chë hµnh kh¸ch vµ hµnh lÝ. §iÒu 7 - Mét sè ®Æc tr−ng c¬ b¶n tµu biÓn th−êng dïng trong khaith¸c c¶ng : 1. Dung tÝch ®¨ng kÝ toµn phÇn, l−îng chiÕm n−íc, träng t¶i tµu :– Dung tÝch ®¨ng kÝ toµn phÇn (GT) lµ dung tÝch toµn phÇn cña tµu, gåm dung tÝch tõ ®¸y tµu ®Õn khoang chÝnh (kh«ng kÓ phÇn gi÷a hai ®¸y tµu nÕu tµu cã 2 ®¸y) vµ dung tÝch thuéc c¸c kiÕn tróc trªn boong chÝnh dïng ®Ó chøa hµng, hµnh kh¸ch; n¬i ¨n ë, sinh ho¹t cña thuyÒn viªn; kho chøa vËt liÖu, l−¬ng thùc thùc phÈm; buång m¸y. Khi c¸c tµu ®Õn c¶ng b¾t buéc ph¶i th«ng b¸o träng t¶i nµy cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ c¶ng. Dung tÝch ®¨ng kÝ toµn phÇn th−êng ®−îc dïng trong viÖc c«ng bè c¸c cÇu c¶ng tµu hµnh kh¸ch, tµu khÝ hãa láng. §¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn träng t¶i dung tÝch ®¨ng kÝ toµn phÇn (GT) ≈ 2,83m3– Träng t¶i toµn phÇn (DWT): lµ träng l−îng bao gåm hµng ho¸ chuyªn chë, hµnh kh¸ch vµ hµnh lý, thuyÒn viªn vµ hµnh lý, nhiªn liÖu dÇu mì, n−íc ngät, l−¬ng thùc dù tr÷ vµ n−íc d»n (ballast). §©y lµ träng t¶i tèi ®a mµ tµu chë hµng ngËp ®Õn mín n−íc T vµ th−êng ®−îc dïng trong viÖc c«ng bè cÇu c¶ng tµu hµng tæng hîp, tµu container, tµu hµng rêi, tµu dÇu. §¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn träng t¶i toµn phÇn (DWT) = 1 tÊn– Träng t¶i thùc chë (DWTt) lµ tæng träng l−îng hµng hãa chuyªn chë, hµnh kh¸ch vµ hµnh lý, thuyÒn viªn vµ hµnh lý, nhiªn liÖu dÇu mì, n−íc ngät, l−¬ng thùc vµ n−íc d»n thùc tÕ trªn tµu. §©y lµ träng t¶i tµu chë hµng ngËp ®Õn mín n−íc Tt.
 4. 4. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 4– L−îng chiÕm n−íc toµn t¶i (W): lµ l−îng chiÕm n−íc thiÕt kÕ øng víi tr¹ng th¸i tµu cã träng t¶i toµn phÇn, ®¬n vÞ tÝnh b»ng tÊn. L−îng chiÕm n−íc toµn t¶i gåm tæng träng l−îng tµu kh«ng (LW) vµ träng t¶i toµn phÇn (DWT). 2. C¸c kÝch th−íc chiÒu dµi, chiÒu réng, mín n−íc, chiÒu cao cña tµu:− ChiÒu dµi toµn phÇn cña tµu (LOA) ®−îc tÝnh tõ mòi ®Õn l¸i. §©y lµ th«ng sè chÝnh trong viÖc bè trÝ neo buéc tµu t¹i cÇu c¶ng vµ x¸c ®Þnh ®iÓm va cña tµu vµo ®Öm khi cËp cÇu c¶ng.− ChiÒu réng cña tµu (B) lµ kho¶ng c¸ch n»m ngang ®o tõ mÐp ngoµi cña s−ên m¹n bªn nµy ®Õn mÐp ngoµi cña s−ên m¹n bªn kia t¹i vÞ trÝ réng nhÊt th©n tµu. KÝch th−íc nµy ®−îc dïng trong viÖc x¸c ®Þnh chiÒu réng khu n−íc, kh¶ n¨ng cËp m¹n cña c¸c tµu víi nhau t¹i cÇu c¶ng.− Mín n−íc chë hµng ®ñ t¶i (T), mín n−íc chë hµng kh«ng ®ñ t¶i cña tµu (Tt) vµ mín n−íc tµu kh«ng t¶i (Tk) lµ chiÒu cao ®o tõ mÆt trªn cña d¶i t«n gi÷a ®¸y tµu ®Õn ®−êng mín n−íc t−¬ng øng khi tµu chë hµng b»ng träng t¶i toµn phÇn, träng t¶i thùc chë vµ tµu kh«ng t¶i. §©y lµ nh÷ng chiÒu ch×m dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é s©u khu n−íc vµ quyÕt ®Þnh chÕ ®é, ®iÒu kiÖn an toµn khi tµu cËp - neo buéc t¹i cÇu c¶ng.− ChiÒu cao m¹n tµu (H) ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng th¼ng ®øng tÝnh tõ mÆt ph¼ng ngang cña sèng ®¸y tµu ®Õn mÆt giao gi÷a boong chÝnh víi thµnh tµu.− Mín tÜnh kh«ng cña tµu lµ chiÒu cao ®o tõ ®iÓm cao nhÊt cña cÊu tróc trªn boong chÝnh ®Õn ®−êng mín n−íc thùc tÕ khi tµu hµnh thuû.
 5. 5. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 5 mÆt c¾t däc tÇu PhÇn sau PhÇn tr−íc §u«i tÇu Mòi tÇu Trung t©m tÇu §−êng mín n−íc ChiÒu dµi gi÷a 2 ®−êng vu«ng gãc(Lpp) ChiÒu dµi toµn phÇn(Loa) mÆt c¾t ngang tÇu Htk Htk Boong chÝnh Htk MÆt giao tuyÕn boong chÝnh víi thµnh tÇu MÆt ph¼ng ®−êng mín n−íc tÇu ®ñ t¶i H MÆt ph¼ng ®−êng mín n−íc tÇu kh«ng t¶i T Tt Tk MÆt ph¼ng ngang d−íi sèng tÇu ChiÒu réng(B) H×nh 1. KÝch th−íc tµu biÓn 3. Träng t¶i toµn phÇn th−êng ®−îc dïng trong viÖc c«ng bè cÇu c¶ng hµngtæng hîp, hµng rêi, hµng container vµ tµu dÇu. L−îng chiÕm n−íc Wt, LW vµ Tt,LOA ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh lùc va vµ kh¶ n¨ng cËp - neo buéc cÇu cho tõng tµuvµo cÇu c¶ng t¹i nh÷ng thêi ®iÓm cô thÓ. §iÒu 8 - Ph©n nhãm theo träng t¶i tµu cËp cÇu : C¸c tµu chë hµngtæng hîp, hµng rêi, hµng container, tµu dÇu ®−îc ph©n nhãm theo träng t¶i toµnphÇn (DWT); c¸c tµu hµnh kh¸ch, tµu chë khÝ hãa láng ®−îc ph©n theo träng t¶idung tÝch ®¨ng kÝ toµn phÇn (GT). Ph©n nhãm träng t¶i tµu tham kh¶o Phô lôc 1. §iÒu 9 - §é s©u dù tr÷ khai th¸c d−íi ®¸y tµu t¹i khu n−íc (ΔHkt:ch©n hoa tiªu) lµ chiÒu cao tÝnh tõ mÆt ph¼ng ngang d−íi sèng ®¸y tµu ®Õn ®iÓmcao nhÊt cña mÆt ®¸y khu n−íc, gåm c¸c thµnh phÇn : dù tr÷ cho an toµn vµ ®iÒukhiÓn tµu (Z1), dù tr÷ do sãng (Z2) vµ dù tr÷ cho nghiªng lÖch tµu khi bèc xÕphµng hãa (Zo). C¸c ®é s©u dù tr÷ nµy ®−îc x¸c ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng. Gi¸ trÞΔHkt cã thÓ tham kh¶o Phô lôc 2.
 6. 6. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 6 Ch−¬ng III - c¶ng biÓn ViÖt Nam §iÒu 10 - Ph©n nhãm vµ ph©n lo¹i c¶ng biÓn : theo Quy ho¹chtæng thÓ ph¸t triÓn hÖ thèng c¶ng biÓn ViÖt nam ®Õn n¨m 2010, hÖ thèngc¶ng biÓn ViÖt Nam gåm 8 nhãm c¶ng, c¸c c¶ng nµy ®−îc ph©n thµnh 2 lo¹i theovÞ trÝ trªn s«ng, biÓn. 1. C¶ng biÓn trong s«ng : lµ nh÷ng c¶ng chÞu ¶nh h−ëng chÕ ®éthñy v¨n c¶ s«ng vµ biÓn, chÞu t¸c ®éng dßng ch¶y lín, t¸c ®éng sãng kh«ng ®¸ngkÓ.− C¸c c¶ng trªn s«ng CÊm, s«ng B¹ch §»ng, s«ng Gi¸, c¶ng Diªm §iÒn vµ c¶ng H¶i ThÞnh thuéc nhãm I.− C¸c c¶ng trªn s«ng M·, s«ng La, Cöa Lß thuéc nhãm II.− C¸c c¶ng trªn s«ng Gianh, Cöa ViÖt, c¸c c¶ng ë ThuËn An (Thõa Thiªn - HuÕ) vµ c¸c c¶ng trªn s«ng Hµn thuéc nhãm III.− C¶ng Qui Nh¬n thuéc nhãm IV.− C¸c c¶ng trªn s«ng Sµi Gßn, Nhµ BÌ, Lßng Tµu, §ång Nai, Soµi R¹p (t.p HCM), c¸c c¶ng trªn s«ng C¸i MÐp - ThÞ V¶i vµ c¸c c¶ng trªn s«ng Dinh (Vòng Tµu) thuéc nhãm V.− C¸c c¶ng §BS Cöu Long (trõ c¶ng B×nh TrÞ, Hßn Ch«ng) thuéc nhãm VI. 2. C¶ng biÓn trong vÞnh hoÆc trªn bê biÓn Ýt ®−îc che ch¾n : lµnh÷ng c¶ng chñ yÕu chÞu ¶nh h−ëng thñy v¨n biÓn, t¸c ®éng dßng ch¶y kh«ng lín,cÇn l−u ý chÕ ®é sãng giã trong qu¸ tr×nh cËp, neo ®ç tµu t¹i cÇu c¶ng− C¸c c¶ng Cöa ¤ng, Hßn Gai vµ c¶ng khu vùc vÞnh C¸i L©n (Qu¶ng Ninh) thuéc nhãm I.− C¶ng Nghi S¬n, Vòng ¸ng thuéc nhãm II.− C¶ng Ch©n M©y, c¸c c¶ng vÞnh §µ N½ng, vÞnh Dung QuÊt thuéc nhãm III.− C¶ng Vòng R«, c¶ng thuéc vÞnh V¨n Phong, vÞnh Nha Trang, c¶ng thuéc vÞnh Cam Ranh : nhãm IV.− C¶ng Long S¬n thuéc nhãm V.− C¶ng Hßn Ch«ng vµ B×nh TrÞ thuéc nhãm VI.
 7. 7. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 7− C¸c c¶ng thuéc nhãm VII vµ VIII. §iÒu 11 - Ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam ®Òu ph¶itu©n thñ ®óng c¸c qui ®Þnh luËt ph¸p Nhµ n−íc ViÖt Nam ban hµnh vµ chÞu sùkiÓm so¸t, qu¶n lÝ cña c¸c C¶ng vô hµng h¶i. Nh÷ng c¶ng biÓn n»m trong khu vùchµnh thñy cña c¶ hai ngµnh s«ng, biÓn ph¶i chÞu sù qu¶n lÝ cña C¶ng vô hµng h¶ikhu vùc. §iÒu 12 - C¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam ph¶i ®−îc ®¨ng kÝ vµo "Danh b¹c¶ng biÓn ViÖt Nam" (viÕt t¾t "DBCBVN") do Côc Hµng h¶i ViÖt Nam tæ chøc®¨ng kÝ vµ qu¶n lÝ. Ho¹t ®éng cña c¸c c¶ng ph¶i phï hîp víi môc ®Ých ®· ®¨ng kÝ. §iÒu 13 - C¸c qui ®Þnh vÒ ®¨ng kÝ DBCBVN1. TÊt c¶ c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam sau khi ®−îc c«ng bè më c¶ng cho phÐp tµu biÓn vµo ho¹t ®éng ®Òu ph¶i ®¨ng kÝ vµo DBCBVN.2. DBCBVN ®−îc cËp nhËt hµng n¨m trªn c¬ së nh÷ng thay ®æi néi dung ®¨ng kÝ trong Danh b¹ c¶ng biÓn khi cã c«ng bè, hoÆc ghi tªn c¶ng míi ®−îc c«ng bè më c¶ng, vµ xo¸ bá tªn c¶ng cò ®· cã c«ng bè ®ãng cöa c¶ng. DBCBVN do Côc Hµng H¶i ViÖt Nam xuÊt b¶n vµ ®−îc in, t¸i b¶n theo chu k× 3 ®Õn 5 n¨m 1 lÇn trªn c¬ së danh b¹ ®−îc cËp nhËt hµng n¨m.3. Néi dung ®¨ng kÝ cña c¸c c¶ng trong DBCBVN gåm : C¬ quan doanh nghiÖp qu¶n lÝ, kinh doanh khai th¸c c¶ng biÓn; vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa danh; chøc n¨ng khai th¸c, kinh doanh c¶ng; c¸c chØ tiªu vÒ kÜ thuËt h¹ tÇng, thiÕt bÞ chÝnh vµ n¨ng lùc khai th¸c c¶ng. §iÒu 14 - §èi víi hå s¬ xin më c¶ng biÓn, cÇu c¶ng cña c¬ së söach÷a ®ãng tµu biÓn, luång tµu biÓn, khu neo ®Ëu chuyÓn t¶i ph¶i tu©n thñ c¸c qui®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh; Chñ ®Çu t− xin më c¶ng göi ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ tµiliÖu theo qui ®Þnh tíi Côc Hµng h¶i ViÖt Nam b»ng b¶n chÝnh, nÕu lµ b¶n sao ph¶i®−îc c«ng chøng.
 8. 8. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 8 Ch−¬ng IV - cÇu c¶ng vμ vïng n−íc cña c¶ng §iÒu 15 - H×nh d¸ng mÆt b»ng c¸c lo¹i cÇu c¶ng lµ ®a d¹ng, cã thÓchia thµnh mét sè nhãm d−íi ®©y :− CÇu c¶ng däc bê cã c¸c bÕn liªn tôc hoÆc d¹ng 1 bÕn ®éc lËp, cã tuyÕn cÇu c¶ng song song víi bê (bao gåm c¸c lo¹i : cÇu c¶ng liÒn bê, cÇu c¶ng cã cÇu dÉn, cÇu c¶ng næi cã cÇu dÉn).− CÇu c¶ng nh« cã tuyÕn cÇu c¶ng t¹o víi ®−êng bê mét gãc nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ cËp tµu 2 phÝa.− CÇu c¶ng cã 2 hoÆc nhiÒu trô tùa ®éc lËp cã tuyÕn cÇu c¶ng song song, hoÆc t¹o víi ®−êng bê mét gãc nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ cËp tµu 2 phÝa.− BÕn phao cã 1 hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ neo b»ng phao - xÝch - rïa vµ th−êng ®−îc bè trÝ trªn vïng n−íc c¸ch xa bê. §iÒu 16 - Kho¶ng c¸ch an toµn ®Ëu tµu t¹i cÇu c¶ng ®−îc qui ®Þnh ëb¶ng 1, trong ®ã trªn tuyÕn cÇu c¶ng cã 2 tµu neo buéc gÇn nhau th× gi¸ trÞ d, e®−îc chän theo tµu cã chiÒu dµi lín h¬n. §iÒu 17 - ChiÒu dµi tèi thiÓu cña cÇu c¶ng (Lct) cho phÐp ng¾n h¬nchiÒu dµi cña tµu neo buéc, nh−ng ph¶i tho¶ m·n :− Lct ph¶i ®ñ dµi ®Ó ph−¬ng tiÖn xÕp dì cã thÓ di chuyÓn bèc xÕp hµng hãa ®−îc tÊt c¶ c¸c khoang hµng cña tµu. Tuy vËy trong mét sè tr−êng hîp cã thÓ di chuyÓn tµu däc theo cÇu c¶ng.− Lct ph¶i ®ñ dµi ®Ó ¸p lùc tùa tµu kh«ng v−ît trÞ sè cho phÐp ®èi víi kÕt cÊu cÇu c¶ng còng nh− ®èi víi kÕt cÊu m¹n tµu. Th«ng th−êng ®èi víi bÕn tµu kh¸ch cã Lct ≥ (32% ÷ 35%).LOA, c¸c tµu kh¸c cã Ltt ≥ (40% ÷ 50%).LOA (trong ®ã c¸c tµu kh«ng t¶i lÊy gi¸ trÞ nhá, c¸c tµu cã t¶i lÊy gi¸ trÞ lín).− §¶m b¶o ®iÒu kiÖn an toµn neo buéc tµu vµ t¶i träng khai th¸c trªn cÇu. §iÒu 18 - KÝch th−íc mÆt b»ng khu n−íc tr−íc cÇu c¶ng. 1. ChiÒu dµi khu n−íc cÇu c¶ng (Lkn) b»ng chiÒu dµi toµn phÇn cñatµu céng víi kho¶ng c¸ch an toµn 2 ®Çu tµu (kho¶ng c¸ch d vµ e) qui ®Þnh b¶ng 1®iÒu 16.
 9. 9. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 9
 10. 10. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 10 2. BÒ réng khu n−íc cÇu c¶ng bªn c¹nh luång ch¹y tµu ®−îc quy®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng. Trong khai th¸c, C¶ng vô cã thÓ c¨n cø vµo kÝch th−íctµu thùc tÕ, ph−¬ng thøc cËp còng nh− rêi cÇu c¶ng ®Ó kiÓm tra bÒ réng cÇn thiÕtcña khu n−íc theo 2 tr−êng hîp :− B¶o ®¶m an toµn cho tµu ch¹y trªn luång (h×nh 2) khi khu n−íc n»m c¹nh luång ch¹y tµu, bÒ réng khu n−íc cÇu c¶ng ( Bkn ) ®−îc qui ®Þnh : Bkn ≥ B + bcm + Δ B (m) B : BÒ réng tµu (mÐt) bcm : BÒ réng ph−¬ng tiÖn cËp m¹n (mÐt) ΔB : Kho¶ng c¸ch an toµn cho c¸c tµu ch¹y trªn luång tµu (tÝnh ®Õn biªn luång), lÊy b»ng 1,5 lÇn chiÒu réng tµu lín nhÊt cËp cÇu hoÆc tµu hµnh thñy trªn luång. Biªn luång tµu ΔB Bkn Bcm B L kn H×nh 2 - Khu n−íc cÇu c¶ng c¹nh luång tµu− B¶o ®¶m tµu cËp hoÆc rêi cÇu c¶ng ®−îc an toµn khi ®iÒu kiÖn kÕt hîp quay trë tµu t¹i khu n−íc cÇu c¶ng (h×nh 3), Bkn ®−îc qui ®Þnh : Bkn = η.LOA + 2 Δ B Trong ®ã: η : HÖ sè, lÊy tõ 1,25 ®Õn 1,5 tuú thuéc ®iÒu kiÖn khÝ t−îng vµ thuû v¨n khi tµu quay ®Çu, lÊy giíi h¹n d−íi khi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ giíi h¹n trªn khi kh«ng mÊy thuËn lîi. ΔB : Nh− môc 2 ®iÒu nµy.
 11. 11. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 11 Δ η. L OA B kn Δ H×nh 3 - BÒ réng khu n−íc quay tµu t¹i cÇu c¶ng− §èi víi cÇu tµu cã c¸c trô va, tùa ®éc lËp (trô quay tµu) (h×nh 4), ngoµi viÖc x¸c ®Þnh chiÒu réng khu n−íc theo 2 tr−êng hîp trªn, chiÒu réng khu n−íc cÇn ph¶i ®−îc tÝnh thªm phÇn n¹o vÐt sau tuyÕn cÇu c¶ng kho¶ng : ΔBkn = (11% ÷ B 12%).LOA Loa β 1/6 Träng t©m tµu CÇu c«ng t¸c Trô va, tùa, quay tµu Δ Lkn H×nh 4 - BÒ réng khu n−íc cÇu tµu d¹ng trô va ®éc lËp §iÒu 19 - KÝch th−íc mÆt b»ng bÕn phao KÝch th−íc mÆt b»ng bÕn phao tïy thuéc ph−¬ng thøc neo buéc ®−îcqui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng. Trong khai th¸c cã thÓ c¨n cø tµu thùc tÕ ®Ó kiÓmtra kÝch th−íc cÇn thiÕt cho khu neo buéc, ®ç tµu theo c¸c tr−êng hîp sau :
 12. 12. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 12 1. Khi tµu neo buéc b»ng 1 thiÕt bÞ phao neo (h×nh 5) : Tr−êng hîp tµu neo buéc b»ng 1 thiÕt bÞ phao neo ®Ó tËp kÕt, chê ®îith× b¸n kÝnh tèi thiÓu cña khu n−íc neo buéc tµu Rkn ®−îc qui ®Þnh theo biÓu thøc: Rkn = LOA + s + a + Δ B (m) Trong ®ã : a : ChiÒu dµi h×nh chiÕu d©y buéc cña tµu ®−îc qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng (m). Th«ng th−êng : a > 4,5.Hkc khi tµu cã t¶i a > 2,0.Hkk khi tµu kh«ng t¶i s : ChiÒu dµi h×nh chiÕu d©y xÝch neo lªn mÆt b»ng ®−îc qui ®Þnh ë lÝ lÞch cÇu c¶ng Hkc , Hkk : ChiÒu cao tÝnh tõ mÆt boong tµu ®Õn mÆt n−íc khi tµu cã t¶i vµ kh«ng t¶i. Gi¸ trÞ nµy th−êng lÊy b»ng hiÖu sè gi÷a chiÒu cao tµu víi mín n−íc thùc tÕ cña tµu. Hkk Phao Rïa d s a Loa ΔB Rkn Rkn ΔB H×nh 5- Khu n−íc bÕn phao cã mét thiÕt bÞ neo 2. Khi tµu neo buéc b»ng 2 thiÕt bÞ phao neo (h×nh 6) ®Ó phôc vôchuyÓn t¶i hoÆc thùc hiÖn dÞch vô hµng h¶i th× kÝch th−íc khu n−íc neo buéc tµu®−îc qui ®Þnh nh− sau :− ChiÒu dµi khu n−íc neo buéc tµu t¹i bÕn phao Lnb qui ®Þnh theo môc 1 ®iÒu IV.4. Th«ng th−êng : Lnb = LOA + 2.e− ChiÒu réng khu n−íc neo buéc tµu t¹i bÕn phao :
 13. 13. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 13 Bnb = B + bcm + 2.b + 2.ΔB C¸c th«ng sè trong 2 biÓu thøc trªn vµ kÝ hiÖu h×nh vÏ 6 : bcm = tæng chiÒu réng ph−¬ng tiÖn cËp m¹n, cËp m¹n ph¶i (bcmp) vµ cËp m¹n tr¸i (bcmt) e : Kho¶ng c¸ch an toµn ®Ëu tµu qui ®Þnh t¹i b¶ng 1 ®iÒu 16 b : Kho¶ng dÞch chuyÓn tµu khi cã t¸c ®éng cña sãng, giã, dßng ch¶y theo ph−¬ng ngang tµu Lbp , Bbp : ChiÒu dµi, chiÒu réng bÕn phao ®−îc qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng. Th«ng th−êng Bbp = Bnb s a Loa a s e e Lnb Lbp ΔB Bcmt B/2 b Bnb b B/2 Bcmp ΔB Lnb Lbp H×nh 6- Neo tµu b»ng hai thiÕt bÞ neo 3. Khi tµu ®−îc neo buéc b»ng nhiÒu thiÕt bÞ phao neo ®Ó tËp kÕt,chuyÓn t¶i hµng hãa hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô hµng h¶i (h×nh 7) th× kÝch th−íckhu n−íc neo buéc tµu ®−îc qui ®Þnh nh− sau :− ChiÒu dµi khu n−íc neo buéc tµu cña bÕn phao Lnb qui ®Þnh theo môc 1 ®iÒu 18.− ChiÒu réng khu n−íc neo buéc tµu cña bÕn phao :
 14. 14. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 14 Bnb = B + bcm + 2ΔB C¸c th«ng sè trong biÓu thøc vµ kÝ hiÖu trªn h×nh vÏ 7 nh− môc 2 ®iÒu 19;Lbp, Bbp ®−îc qui ®Þnh trong lý lÞch cÇu c¶ng. s Δ a α1 α2 Bcmt B Bcmp α1 α2 Δ H×nh 7- Neo tµu b»ng nhiÒu thiÕt bÞ neo §iÒu 20 - Mçi mét thiÕt bÞ phao neo (bao gåm phao - xÝch - rïa)cña c¸c bÕn phao ®Òu ph¶i cã neo ®Þnh vÞ phao. Tr−êng hîp kh«ng sö dông neo®Þnh vÞ phao th× ph¶i cã c¬ së kÜ thuËt ch¾c ch¾n ®¶m b¶o phao nµy kh«ng thÓ tr«id¹t ra khái khu n−íc cña bÕn khi kh«ng neo buéc tµu. §iÒu 21 - §é s©u khu n−íc cña cÇu c¶ng, bÕn phao (Hkn) lµ chiÒucao cét n−íc tÝnh tõ mÆt ®¸y khu n−íc ®Õn cao ®é mÆt n−íc khai th¸c thùc tÕ, vµ®−îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : Hkn = Hmn - Hdb Trong ®ã : Hmn : Cao ®é mùc n−íc khai th¸c thùc tÕ t¹i cÇu c¶ng, bÕn phao (hÖ H¶i ®å) H®b : Cao ®é mÆt ®¸y khu n−íc thùc tÕ theo th«ng b¸o hµng h¶i (hÖ H¶i ®å)
 15. 15. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 15 §iÒu 22 - C¸c thiÕt bÞ phô trî cÇn thiÕt trªn cÇu c¶ng gåm :1. §Öm tùa tµu ph¶i bè trÝ ®óng chñng lo¹i, sè l−îng vµ vÞ trÝ ®−îc qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng. Khi cã ®Öm bÞ h− háng ph¶i kÞp thêi thay thÕ. Khi muèn sö dông lo¹i ®Öm kh¸c víi lo¹i ®Öm ®· qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña C¶ng vô sau khi cã kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh cña T− vÊn chuyªn ngµnh.2. C¸c lo¹i bÝch neo tµu ®−îc bè trÝ trªn tuyÕn cÇu c¶ng. BÝch neo mòi, l¸i ph¶i n»m bªn ngoµi chiÒu dµi tµu vµ cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ phao neo thay thÕ c¸c bÝch nµy. C¸c lo¹i bÝch neo chèng b·o (nÕu cã) ®−îc bè trÝ t¹i vïng hËu ph−¬ng cña cÇu c¶ng. 1 1 2 3 2 3 H×nh 8: S¬ ®å bè trÝ d©y neo theo c¸c nhãm 1. D©y däc mòi, d©y däc l¸i ; 2. D©y ngang mòi, d©y ngang l¸i ; 3. D©y chÐo mòi, d©y chÐo l¸i A L OA B 1 3 3 1 2 2 C D C H×nh 9: S¬ ®å kiÕn nghÞ bè trÝ trô neo c¶ng biÓn chuyªn dông A/LOA = 1,25 ÷ 1,55 ; B/LOA = 0,40 ; B/A = 0,32 ΣC/LOA = 0,10 ; D/LOA = 0,303. Thang c«ng t¸c lªn xuèng cÇu c¶ng, ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi sö dông4. C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra tr¹ng th¸i cña tµu khi cËp cÇu c¶ng : thiÕt bÞ ®o tèc ®é cËp cÇu, thiÕt bÞ ®o giã, ®o dßng ch¶y...
 16. 16. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 165. C¸c lo¹i thiÕt bÞ phô trî kh¸c nh− thiÕt bÞ phßng háa, thiÕt bÞ cÊp n−íc, cÊp ®iÖn, cÇu ®i bé, thiÕt bÞ xÕp dì... ph¶i ®−îc bè trÝ theo ®óng qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng Ch−¬ng V - yªu cÇu kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng §iÒu 23 - Thñ tôc cho tµu ®Õn vµ rêi c¶ng biÓn tu©n theo c¸c qui®Þnh cña ph¸p luËt, ngoµi ra trong tr−êng hîp ®Æc biÖt thuyÒn tr−ëng cÇn th«ngb¸o thªm mín n−íc tÜnh kh«ng, c¸c yªu cÇu viÖc cËp – neo ®ç t¹i cÇu c¶ng (nÕucã) ®Ó C¶ng vô cïng phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan xem xÐt ph−¬ng thøc cËp –neo ®ç tµu t¹i cÇu c¶ng hoÆc ho·n viÖc tiÕp nhËn tµu. §iÒu 24 - Tµu biÓn tr−íc khi cËp c¶ng ph¶i chuÈn bÞ ®ñ c¸c d©ybuéc mòi, l¸i… Riªng ®èi víi c¸c tµu dÇu, khi neo buéc ®Ó hót, rãt dÇu t¹i c¶ngph¶i cã thªm 2 d©y c¸p kÐo tµu mét ®Çu cè ®Þnh vµo tµu, ®Çu kia cã khuyªn mãcchê s½n ë phÝa mòi vµ l¸i ®Ó cã thÓ kÐo tµu khái cÇu c¶ng khi cÇn thiÕt. §iÒu 25 - ThuyÒn tr−ëng cã quyÒn yªu cÇu C¶ng vô cung cÊp c¸cth«ng tin vÒ cao ®é ®¸y, t×nh h×nh ®Þa chÊt – thñy v¨n – khÝ t−îng vµ nh÷ng th«ngtin cÇn thiÕt kh¸c cña luång tµu, vïng n−íc, cÇu c¶ng cã liªn quan ®Õn viÖc cËp -neo buéc tµu §iÒu 26 - C¶ng vô cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho ThuyÒn tr−ëng c¸cth«ng tin ë ®iÒu 25 vµ c¸c chØ dÉn kh¸c vÒ cËp - neo buéc tµu t¹i cÇu c¶ng; bè trÝcÇu c¶ng phï hîp víi träng t¶i tµu, ®¶m b¶o yªu cÇu kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng. §iÒu 27 - §é s©u dù tr÷ d−íi ®¸y tµu ®−îc qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇuc¶ng hoÆc theo yªu cÇu cña thuyÒn tr−ëng. Tr−êng hîp kh«ng cã qui ®Þnh hoÆcyªu cÇu riªng th× ®é s©u dù tr÷ khai th¸c thùc tÕ d−íi sèng ®¸y tµu khi cËp - neobuéc tµu t¹i cÇu c¶ng kh«ng ®−îc nhá h¬n ®é s©u dù tr÷ khai th¸c theo qui ®inht¹i ®iÒu 9. §é s©u dù tr÷ khai th¸c thùc tÕ d−íi sèng ®¸y tµu (ΔHktt) : ΔHktt = Hkn - Tt
 17. 17. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 17 Trong ®ã : Hkn : §é s©u khu n−íc thùc tÕ qui ®Þnh t¹i ®iÒu 21 Tt : ChiÒu ch×m chë hµng thùc tÕ cña tµu khi cËp - neo buéc tµu t¹i cÇu c¶ng tÝnh b»ng mÐt §iÒu 28 -1. Tµu biÓn ViÖt Nam vµ tµu n−íc ngoµi cã chiÒu dµi tõ 70m trë lªn khi ®iÒu ®éng cËp, rêi cÇu c¶ng hay quay trë, di chuyÓn vÞ trÝ neo ®Ëu trong ph¹m vi vïng n−íc tr−íc cÇu c¶ng b¾t buéc ph¶i sö dông tµu lai hç trî. C¨n cø ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ an toµn hµng h¶i t¹i khu vùc, C¶ng vô Hµng h¶i qui ®Þnh cô thÓ vÒ sè l−îng vµ c«ng suÊt tµu lai ®Ó hç trî c¸c tµu biÓn nãi trªn khi ho¹t ®éng t¹i c¶ng. ThuyÒn tr−ëng cña c¸c tµu biÓn cã chiÒu dµi d−íi 70m, khi ho¹t ®éng t¹i c¶ng nÕu thÊy cÇn thiÕt còng cã thÓ yªu cÇu tµu lai hç trî.2. §iÒu kiÖn khÝ t−îng thñy v¨n khi cËp tµu vµo cÇu c¶ng ®−îc qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng. Th«ng th−êng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tµu cËp c¶ng trong tr−êng hîp tèc ®é giã d−íi cÊp 5, chiÒu cao sãng d−íi cÊp 3 vµ tèc ®é dßng ch¶y d−íi 0,6m/s (cÊp tèc ®é giã, cÊp sãng tham kh¶o Phô lôc 5). §iÒu 29 - C¸c tµu khi cËp bÕn nªn cËp theo h−íng ng−îc chiÒu víigiã, dßng ch¶y vµ sãng. §iÒu 30 -1. Ph−¬ng thøc cËp tµu do thuyÒn tr−ëng, hoa tiªu quyÕt ®Þnh nh−ng ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh lÝ lÞch cÇu c¶ng. C¶ng vô cã thÓ cho phÐp kÕt hîp sö dông thªm c¸c thiÕt bÞ phao neo, bÝch neo buéc trªn cÇu vµ c¸c d©y buéc, têi neo cña tµu ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh cËp tµu vµo cÇu c¶ng. Tuy nhiªn lùc kÐo ph¶i phï hîp víi søc chÞu t¶i cña bÝch neo t¹i cÇu c¶ng ®−îc ghi trong lÝ lÞch cÇu c¶ng.2. Trong mäi tr−êng hîp cËp tµu vµo cÇu c¶ng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o : − Tèc ®é ph¸p tuyÕn cËp tµu theo qui ®Þnh ë lÝ lÞch cÇu c¶ng, tr−êng hîp kh«ng cã qui ®Þnh riªng th× cã thÓ tham kh¶o theo sè liÖu sau :
 18. 18. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 18 L−îng chiÕm n−íc Tèc ®é cËp L−îng chiÕm n−íc Tèc ®é cËp víi t¶i träng thùc chë (m/s) víi t¶i träng thùc chë (m/s) (Wt) (Wt) ®Õn 2.000 0,22 ®Õn 20.000 0,11 ®Õn 5.000 0,15 ®Õn 40.000 0,10 ®Õn 10.000 0,13 ®Õn 100.000 0,09 − §iÓm cËp tµu (®iÓm va ®Çu tiªn cña tµu vµo ®Öm tµu) n»m trong kho¶ng chiÒu dµi tÝnh tõ mòi tµu ®Õn ®iÓm c¸ch trôc t©m tµu theo ph−¬ng däc mét kho¶ng b»ng 1/4LOA ®èi víi cÇu tµu liªn tôc vµ b»ng 1/6LOA ®èi víi cÇu d¹ng trô va ®éc lËp − Gãc cËp t¹o gi÷a trôc däc tµu víi tuyÕn mÐp cÇu c¶ng giíi h¹n tõ 0o ÷ 20o. Khi lùa chän c¸c trÞ sè ≈ 20o cÇn xem yÕu tè ®−êng bao mòi tµu ë cao ®é boong chÝnh vµ ®−êng cong th©n tµu ë cao ®é ®iÓm va ®Ó tr¸nh va ch¹m tµu biÓn víi c¸c thiÕt bÞ trªn bÕn. §iÒu 31 - Qu¸ tr×nh neo ®ç tµu, bèc xÕp hµng hãa hoÆc thùc hiÖnc¸c dÞch vô hµng h¶i kh¸c ph¶i ®¶m b¶o gãc nghiªng theo ph−¬ng n»m ngang cñatµu kh«ng qu¸ 2o ®èi víi tµu dÇu, 3o ®èi víi tµu hµng tæng hîp, tµu container, tµuhµng rêi. §iÒu 32 - Ph−¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn neo buéc tµu t¹i cÇu c¶ng ®−îcqui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng. Th«ng th−êng : 1. Tµu ph¶i buéc ®ñ c¸c d©y däc, d©y ngang, d©y chÐo mòi vµ l¸i.Tr−êng hîp kh«ng cã qui ®Þnh th× ph¶i neo buéc vµo c¸c bÝch trªn tuyÕn mÐp bÕnvíi sè l−îng tèi thiÓu lµ: 2 chiÕc khi chiÒu dµi toµn phÇn tµu LOA < 50m cho 2 d©ydäc mòi vµ l¸i hoÆc hai d©y chÐo mòi vµ l¸i ; 4 chiÕc khi LOA ≤ 150m cho 2 d©ydäc vµ 2 hai d©y chÐo mòi vµ l¸i; 6 chiÕc khi LOA ≤ 250m cho 2 d©y däc, 2 d©yngang vµ 2 hai d©y chÐo mòi vµ l¸i vµ 8 chiÕc khi LOA > 250m cho tÊt c¶ c¸c d©ydäc, d©y ngang vµ d©y chÐo mòi vµ l¸i. 2. Ngoµi c¸c cÇu c¶ng cã qui ®Þnh kÜ thuËt riªng vµ ®−îc C¶ng vôchÊp thuËn, hÇu hÕt c¸c cÇu c¶ng khai th¸c bèc xÕp hµng hãa thùc hiÖn víi ®iÒukiÖn giã d−íi cÊp 6, chiÒu cao sãng däc tµu d−íi cÊp 4 vµ sãng ngang tµu d−íi cÊp3. Khi c¸c ®iÒu kiÖn v−ît qui ®Þnh trªn th× ph¶i ngõng bèc xÕp t¹i cÇu c¶ng.
 19. 19. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 19 §iÒu 33 - Khi tµu neo buéc t¹i cÇu c¶ng, bÕn phao, ThuyÒn tr−ëngph¶i tæ chøc viÖc theo dâi mín n−íc, gãc nghiªng tµu, c¸c d©y neo buéc tµu, vÞ trÝtµu so víi tim bÕn phao ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùctÕ cña tµu víi cÇu c¶ng, bÕn phao. §iÒu 34 - Ph−¬ng thøc rêi cÇu cÇu c¶ng ®−îc ¸p dông theo ®iÒu 30nh−ng l−u ý kh«ng cho tµu va l¹i vµo cÇu víi c¸c th«ng sè v−ît qu¸ qui ®Þnh ghit¹i môc 2 ®iÒu 30. §iÒu 35 - T¶i träng khai th¸c cÇu c¶ng ®−îc qui ®Þnh trong lÝ lÞchcÇu c¶ng b»ng c¸c th«ng sè c¬ b¶n sau : 1. T¶i träng hµng hãa : chiÒu cao xÕp hµng Hh(m) hoÆc t¶i träng tËptrung (TÊn), t¶i träng ph©n bè (T/m2). Trong khai th¸c cho phÐp sö dông trängl−îng riªng hµng hãa (T/m3 - Phô lôc 4) ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÊt xÕp hµng trªncÇu c¶ng còng nh− b·i tiÕp gi¸p cÇu c¶ng. 2. T¶i träng cña ph−¬ng tiÖn bèc xÕp, vËn chuyÓn ®−îc qui ®Þnhtheo ®Æc tr−ng lo¹i ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, bèc xÕp ho¹t ®éng trªn mÆt cÇu. 3. T¶i träng tµu thuyÒn gåm c¸c t¶i träng va, neo, tùa tµu ®−îc qui®Þnh theo c¸c th«ng sè tµu cËp cÇu, ph−¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn cËp tµu (®iÒu 28 vµ30), ph−¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn neo buéc tµu (®iÒu 32). §iÒu 36 - Trong mäi tr−êng hîp v−ît t¶i träng nªu trªn ph¶i ®−îcsù chÊp thuËn cña C¶ng vô khi cã ®ñ c¨n cø khoa häc hoÆc kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh cñaT− vÊn chuyªn ngµnh. §iÒu 37 - Cho phÐp cËp cÇu c¶ng c¸c tµu biÓn trong cïng métnhãm träng t¶i trõ tµu chë khÝ hãa láng (LPG, LNG), nh−ng ph¶i tho¶ m·n ®iÒu 9,16, 27 vµ cã biÖn ph¸p gi¶m tèc ®é tµu khi cËp, ph¶i tÝnh ®Õn chÕ ®é giã, sãng,dßng ch¶y ®Ó ®¶m b¶o lùc va, ¸p lùc tùa tµu t−¬ng øng lo¹i tµu tiªu chuÈn. §ångthêi ph¶i cã sù tho¶ thuËn, gi¸m s¸t cña C¶ng vô khi cËp, neo buéc tµu t¹i cÇuc¶ng. Nh÷ng tµu biÓn thuéc c¸c nhãm tµu träng t¶i lín h¬n 10% vµ nh÷ng tµu khÝhãa láng trong cïng mét nhãm träng t¶i khi chë kh«ng ®ñ t¶i giao cho C¶ng vô
 20. 20. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 20quyÕt ®Þnh khi cã ®ñ c¨n cø hoÆc kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh cña T− vÊn chuyªn ngµnh.Nhãm träng t¶i tµu qui ®Þnh ë ®iÒu 8. Ch−¬ng VI - hå s¬ khai th¸c cÇu c¶ng §iÒu 38 - Hå s¬ khai th¸c cÇu c¶ng, bÕn phao gåm :1. LÝ lÞch cÇu c¶ng, bÕn phao ®−îc qui ®Þnh ë ®iÒu 39. Hµng n¨m c¬ quan qu¶n lÝ, khai th¸c c¶ng ph¶i cËp nhËt lÝ lÞch cÇu c¶ng (nhÊt lµ c¸c thay ®æi vÒ trang thiÕt bÞ bèc xÕp vËn chuyÓn) thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh.2. NhËt kÝ khai th¸c cÇu c¶ng, bÕn phao ®−îc qui ®Þnh t¹i ®iÒu 40.3. Hå s¬ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ c¸c hå s¬ phôc vô c«ng bè më c¶ng t¹i ®iÒu 14.4. QuyÕt ®Þnh c«ng bè cÇu C¶ng. §iÒu 39 - Néi dung lÝ lÞch cÇu c¶ng, bÕn phao gåm c¸c hå s¬ tµiliÖu cã ®ñ tÝnh ph¸p lÝ nh− sau :1. §Æc tr−ng lo¹i tµu cËp cÇu c¶ng, bÕn phao : kÝch th−íc chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao vµ mín n−íc, träng t¶i toµn phÇn (DWT), dung tÝch ®¨ng kÝ toµn phÇn (GT), l−îng chiÕm n−íc toµn t¶i W.2. S¬ ®å vµ c¸c th«ng sè c¬ b¶n cÇu c¶ng, bÕn phao khu n−íc cÇu c¶ng, bÕn phao: chiÒu dµi, chiÒu réng vµ chiÒu cao bÕn; ChiÒu dµi, chiÒu réng vµ ®é s©u khu n−íc cÇu c¶ng, bÕn phao cïng c¸c kÝch th−íc kÕt cÊu liªn quan kh¸c...3. S¬ ®å kÕt cÊu bÕn, s¬ ®å bè trÝ ®Öm va, bÝch neo vµ ®Æc tr−ng kÜ thuËt chÝnh cña thiÕt bÞ nµy.4. Ph−¬ng thøc cËp cÇu c¶ng, bÕn phao vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn (giã, dßng ch¶y, sãng) khi cËp, tèc ®é cËp tµu, gãc cËp tµu.5. Ph−¬ng thøc vµ s¬ ®å neo buéc tµu ; §iÒu kiÖn khai th¸c khi neo buéc tµu t¹i cÇu c¶ng, bÕn phao ; T¶i träng khai th¸c hµng hãa, lo¹i ph−¬ng tiÖn thiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ xÕp dì ; C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn h¹n chÕ nh− sãng, giã, dßng ch¶y. Qui ®Þnh kho¶ng tr«i d¹t, giíi h¹n gãc neo cña c¸c d©y buéc ®èi víi bÕn phao (®Æc biÖt lo¹i bÕn cã 2 thiÕt bÞ neo buéc).6. Nh÷ng l−u ý kh¸c khi tiÕn hµnh cËp - neo buéc tµu t¹i cÇu c¶ng, bÕn phao.
 21. 21. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 21 §iÒu 40 - NhËt kÝ khai th¸c cÇu c¶ng, bÕn phao cÇn ghi chÐp ®Çy ®ñtõng chuyÕn tµu cËp – neo buéc t¹i cÇu c¶ng, bÕn phao ®Æc biÖt ph¶i ghi râ nh÷ngtr−êng hîp khai th¸c trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ t¶i träng khai th¸c kh¸c víi qui®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng, bÕn phao. Néi dung ghi chÐp gåm : 1. §èi víi tµu biÓn cÇn ghi theo c¸c giai ®o¹n cËp - neo buéc - rêicÇu. Cô thÓ :− Tªn tµu vµ quèc tÞch.− Ngµy th¸ng cËp, neo buéc vµ rêi cÇu.− Dung tÝch ®¨ng kÝ toµn phÇn GT, träng t¶i toµn phÇn DWT, träng t¶i hµng hãa thùc chë vµ l−îng chiÕm n−íc thùc tÕ Wt.− KÝch th−íc tµu LOA, B, H, chiÒu ch×m thùc tÕ (Tt).− Thao t¸c cËp cÇu c¶ng, gãc cËp, tèc ®é ph¸p tuyÕn cËp.− Sè l−îng vµ s¬ ®å bè trÝ d©y buéc khi neo buéc tµu t¹i cÇu c¶ng.− Ph−¬ng thøc rêi cÇu vµ ghi chó kh¸c khi rêi cÇu.− C¸c ®iÒu kiÖn khÝ t−îng vµ thñy v¨n cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cËp tµu, neo buéc vµ rêi tµu t¹i cÇu c¶ng nh− tèc ®é giã, l−u tèc dßng ch¶y, chiÒu cao sãng, mùc n−íc... 2. §èi víi ph−¬ng tiÖn xÕp dì, vËn chuyÓn ghi theo tõng lo¹i ho¹t®éng. Cô thÓ :− Lo¹i ph−¬ng tiÖn vµ chñ së h÷u ph−¬ng tiÖn.− Ngµy th¸ng khai th¸c.− Hä tªn ng−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn.− Th«ng sè c¬ b¶n vÒ kÝch th−íc, träng l−îng b¶n th©n, träng t¶i n©ng / chuyÓn.− Sè l−îng vµ s¬ ®å bè trÝ c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn cïng ho¹t ®éng trªn cÇu c¶ng.− Nh÷ng t×nh tr¹ng ®Æc biÖt x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ph−¬ng tiÖn xÕp dì. 3. §èi víi hµng hãa cÇn ghi :− Chñng lo¹i hµng hãa, h×nh thøc ®ãng gãi vµ ph−¬ng thøc bèc xÕp, vËn chuyÓn t¹i cÇu c¶ng, bÕn phao.− Ngµy th¸ng bèc xÕp vµ thêi gian chÊt hµng trªn cÇu c¶ng (nÕu cã).
 22. 22. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 22− Ph¹m vi, chiÒu cao chÊt hµng hãa trªn cÇu c¶ng. ¦íc tÝnh t¶i träng t¸c dông trªn cÇu c¶ng. 4. C¸c néi dung kh¸c: Trong qu¸ tr×nh khai th¸c cÇu c¶ng, bÕn phaocã thÓ sÏ cã nhiÒu sù kiÖn cã liªn quan ®Õn cÇu c¶ng nh− lò lôt, ®éng ®Êt, chiÕntranh... Hå s¬ khai th¸c cÇu c¶ng, bÕn phao cÇn ghi ®Çy ®ñ nh÷ng t¸c ®éng nµy. §iÒu 41 - Tr¸ch nhiÖm ghi chÐp nhËt kÝ khai th¸c cÇu c¶ng− C¬ quan qu¶n lÝ, khai th¸c cÇu c¶ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc ghi chÐp nhËt kÝ khai th¸c cÇu c¶ng theo tõng ngµy cã ho¹t ®éng khai th¸c cÇu c¶ng.− C¸c c¸n bé ghi chÐp ph¶i thùc hiÖn viÖc ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ®óng víi thùc tÕ. Ng−êi ghi chÐp ph¶i kÝ vµ viÕt râ hä tªn cïng thêi gian ghi chÐp. §iÒu 42 - Tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n Hå s¬ cÇu c¶ng C¬ quan qu¶n lÝ khai th¸c cÇu c¶ng cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËt c¸c sèliÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, khai th¸c vµ b¶o qu¶n c¸c hå s¬ khai th¸c cÇuc¶ng. Ch−¬ng VII - chÕ ®é kiÓm tra ®Þnh k× cÇu c¶ng §iÒu 43 - C¬ quan qu¶n lÝ vµ khai th¸c cÇu c¶ng ph¶i th−êng xuyªnkiÓm tra tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña cÇu c¶ng vµ th«ng b¸o cho C¶ng vô biÕt vÒ kÕho¹ch tµu ®Õn tµu ®Õn/rêi cÇu c¶ng. §iÒu 44 - ChÕ ®é kiÓm tra ®Þnh k× Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, c¸c c«ng tr×nh cÇu c¶ng ph¶i ®−îc kiÓm tra®Þnh k×. §èi t−îng, k× h¹n vµ néi dung kiÓm tra ®−îc qui ®Þnh t¹i ®iÒu 45 ®Õn 50. §iÒu 45 - 1. §èi t−îng cÇn kiÓm tra ®Þnh k× bao gåm : kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇuc¶ng, khu n−íc cña cÇu c¶ng, c¸c thiÕt bÞ phô trî trªn cÇu c¶ng.
 23. 23. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 23 2. K× h¹n kiÓm tra : NÕu trong lÝ lÞch cÇu c¶ng kh«ng cã yªu cÇu®Æc biÖt th× k× h¹n kiÓm tra cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc qui ®Þnh nh− sau :− KÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu c¶ng b»ng BTCT : 5 n¨m 1 lÇn.− KÕt cÊu cÇu c¶ng b»ng thÐp vµ cÇu c¶ng næi, bÕn phao : 5 n¨m 2 lÇn.− Khu n−íc cña c¶ng : hµng n¨m ph¶i kh¶o s¸t sù båi, xãi khu n−íc cÇu c¶ng, ®Æc biÖt t¹i nh÷ng vïng båi l¾ng trªn 0,5m/n¨m b¾t buéc ph¶i kiÓm tra 1 n¨m 2 lÇn vµo sau c¸c mïa m−a, mïa kh« ®Ó cã c¬ së cho C¶ng vô ®iÒu ®éng tµu ®Õn/rêi c¶ng.− C¸c thiÕt bÞ phô trî trªn cÇu c¶ng : 1 n¨m 1 lÇn. §iÒu 46 - KiÓm tra c¸c kÝch th−íc h×nh häc vµ sù toµn vÑn cña c¸ccÊu kiÖn c«ng tr×nh cÇu c¶ng so víi hå s¬ hoµn c«ng, thiÕt kÕ ban ®Çu 1. C¸c cÊu kiÖn cÇu c¶ng cÇn kiÓm tra :− CÇu c¶ng kÕt cÊu bÖ cäc cao : kiÓm tra cäc, dÇm (ngang, däc, phô), b¶n vµ mèi nèi gi÷a c¸c cÊu kiÖn.− CÇu c¶ng kÕt cÊu träng lùc : khèi xÕp, thïng ch×m BTCT, t−êng gãc BTCT : kiÓm tra dÇm mò, khèi xÕp hoÆc t−êng mÆt, mãng ®¸ héc.− CÇu c¶ng kÕt cÊu t−êng cõ BTCT hoÆc cõ thÐp : kiÓm tra dÇm mò, t−êng mÆt.− BÕn phao : kiÓm tra phao vµ trôc phao, xÝch neo tµu, xÝch gi÷ phao, rïa vµ khèi gia t¶i rïa, mèi liªn kÕt cña c¸c cÊu kiÖn xÝch, phao, rïa. 2. Néi dung kiÓm tra cÇn ®−îc m« t¶ cô thÓ :− KÝch th−íc h×nh häc chung cña tõng cÊu kiÖn.− Víi nh÷ng chç søt vì, h− háng cña BTCT : kiÓm tra vÞ trÝ kh«ng gian t−¬ng ®èi vµ ph¹m vi h− háng søt vì (chiÒu dµi, chiÒu réng, ®é s©u vïng søt vì).− Víi nh÷ng chç nøt nÎ cña BTCT : kiÓm tra vÞ trÝ kh«ng gian t−¬ng ®èi cña n¬i bÞ nøt nÎ, ®Æc tÝnh cña vÕt nøt (ngang tiÕt diÖn hay däc theo cèt thÐp chñ...), chiÒu dµi, chiÒu réng, ®é s©u khe nøt.− Víi cÊu kiÖn b»ng thÐp : kiÓm tra biÕn d¹ng chung vµ x¸c ®Þnh møc ®é ¨n mßn trung b×nh cña cÊu kiÖn; ph¹m vi vµ vÞ trÝ t−¬ng ®èi cña nh÷ng h− háng côc bé do biÕn d¹ng, han gØ. Riªng ®èi víi bÕn phao cÇn kiÓm tra ®é kÝn n−íc cña phao, kiÓm tra c¸c chi tiÕt cÊu kiÖn trôc phao, xÝch, phao neo do §¨ng kiÓm ViÖt Nam thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m hiÖn hµnh.
 24. 24. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 24 3. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra :− Ngµy th¸ng kiÓm tra.− Nh÷ng ng−êi thùc hiÖn kiÓm tra.− Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra vµ tÝnh n¨ng kÜ thuËt c¸c dông cô thiÕt bÞ kiÓm tra.− S¬ häa vÞ trÝ, ph¹m vi h− háng.− KÕt qu¶ kiÓm tra, so s¸nh víi lÇn kiÓm tra tr−íc, nhËn xÐt s¬ bé nguyªn nh©n vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña tõng cÊu kiÖn cã h− háng. §iÒu 47 - KiÓm tra t×nh tr¹ng chuyÓn dÞch ngang däc cña cÇu c¶ng 1. VÒ c¸c ®iÓm ®Æc tr−ng cÇn kiÓm tra chuyÓn dÞch ngang, däc choc¸c lo¹i cÇu c¶ng, nÕu trong lÝ lÞch cÇu c¶ng kh«ng cã qui ®Þnh cô thÓ th× ®−îc lÊynh− sau :− Víi cÇu tµu song song víi bê, cÇu nh« : c¸c ®iÓm kiÓm tra nªn n»m gÇn tuyÕn mÐp cÇu c¶ng, c¸c ®iÓm tiÕp gi¸p cÇu tµu víi cÇu dÉn (nÕu cã) vµ ®iÓm tiÕp gi¸p cÇu c¶ng víi kÌ bê. Mçi ph©n ®o¹n cÇu c¶ng nªn cã tèi thiÓu 2 ®iÓm kiÓm tra.− Víi c¸c cÇu tµu trô tùa ®éc lËp : §iÓm kiÓm tra nh− trªn. Mçi trô tùa bè trÝ Ýt nhÊt 1 ®iÓm kiÓm tra.− Víi bÕn phao : kiÓm tra chuyÓn dÞch theo c¸c ph−¬ng ngang vµ däc cña c¸c ®iÓm liªn kÕt víi xÝch neo, rïa ®Þnh vÞ phao. 2. §èi víi c¸c cÇu c¶ng kÕt cÊu träng lùc, t−êng cõ, ngoµi viÖckiÓm tra chuyÓn dÞch ngang, däc nh− môc 1 ®iÒu nµy, cßn ph¶i kiÓm tra ®échuyÓn dÞch ngang t−¬ng ®èi cña ®Ønh víi tuyÕn ®¸y cÇu c¶ng. Mçi ph©n ®o¹n cãtèi thiÓu 3 ®iÓm kiÓm tra (2 ®iÓm ®Çu, cuèi vµ 1 ®iÓm gi÷a). 3. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra : NÕu trong lÝ lÞch cÇu c¶ng kh«ng qui®Þnh cô thÓ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra th× cã thÓ thùc hiÖn nh− sau :− Sö dông l−íi khèng chÕ ®· ®−îc x©y dùng trong giai ®o¹n thi c«ng ®Ó kiÓm tra chuyÓn dÞch ngang, däc cÇu c¶ng, nÕu kh«ng cã th× ph¶i x©y dùng míi l−íi khèng chÕ theo yªu cÇu kÜ thuËt cña TCVN 3972-1985 (tËp II - TuyÓn tËp tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam) vÒ "C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng".− Yªu cÇu dïng c¸c m¸y ®o ®¹c cã ®é chÝnh x¸c cao ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra.
 25. 25. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 25 4. Néi dung b¸o c¸o kiÓm tra chuyÓn dÞch ngang, däc cÇu c¶ng :− Ngµy th¸ng tiÕn hµnh kiÓm tra.− Nh÷ng ng−êi thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra.− Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra vµ tÝnh n¨ng kÜ thuËt c¸c c«ng cô ®o ®¹c.− S¬ häa c¬ tuyÕn cïng c¸c ®iÓm ®Æc tr−ng ®−îc kiÓm tra chuyÓn dÞch ngang, däc.− KÕt qu¶ ®o kiÓm tra, so s¸nh víi lÇn kiÓm tra tr−íc, nhËn xÐt s¬ bé nguyªn nh©n chuyÓn dÞch (nÕu cã). §iÒu 48 - KiÓm tra cao ®é cÇu c¶ng 1. C¸c ®iÓm ®Æc tr−ng cÇn ®−îc kiÓm tra cao ®é : NÕu trong lÝ lÞchcÇu c¶ng kh«ng qui ®Þnh râ sè l−îng còng nh− vÞ trÝ c¸c ®iÓm cÇn kiÓm tra ®Þnh k×cao ®é th× cho phÐp lÊy nh− sau :− Víi cÇu c¶ng liÒn bê trªn bÖ cäc cao : kiÓm tra 4 ®iÓm n»m gÇn 4 gãc cña mçi ph©n ®o¹n cÇu c¶ng, nh÷ng ®iÓm th−êng xuyªn cã thiÕt bÞ nÆng ho¹t ®éng, c¸c ®iÓm n»m ë tuyÕn mÐp sau cÇu c¶ng øng víi c¸c ®iÓm t¹i c¸c gãc cña c¸c ph©n ®o¹n.− Víi cÇu c¶ng liÒn bê cã kÕt cÊu träng lùc, t−êng cõ : kiÓm tra c¸c ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña c¸c ph©n ®o¹n (gÇn tuyÕn mÐp cÇu c¶ng) khi chiÒu dµi ph©n ®o¹n kh«ng v−ît qu¸ 35m, ®èi víi nh÷ng ph©n ®o¹n cã chiÒu dµi 40m trë lªn th× nªn t¨ng sè l−îng ®iÓm kiÓm tra cao ®é sao cho cù li gi÷a c¸c ®iÓm n»m trong kho¶ng 20 ÷ 25m vµ c¸c ®iÓm n»m phÝa sau cÇu c¶ng t−¬ng øng víi c¸c ®iÓm phÝa mÐp cÇu c¶ng.− Víi bÕn phao : kiÓm tra c¸c ®iÓm trªn khèi gia t¶i l−ng rïa hoÆc t¹i mòi, t©m l−ng rïa trong ®iÖu kiªn cho phÐp. 2. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra cao ®é : NÕu trong lÝ lÞch cÇu c¶ng kh«ngqui ®Þnh cô thÓ th× cho phÐp sö dông ph−¬ng ph¸p sau :− X©y dùng c¸c mèc ®o cao vÜnh cöu trong ph¹m vi thÝch hîp theo yªu cÇu kÜ thuËt cña TCVN 3972-1985 vÒ "C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng"− Yªu cÇu sö dông c¸c m¸y thñy b×nh cã ®é chÝnh x¸c cao ®Ó x¸c ®Þnh ®é lón cña cÇu c¶ng. 3. Néi dung b¸o c¸o kiÓm tra ®Þnh k× cao ®é cÇu c¶ng bao gåm :
 26. 26. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 26− Ngµy th¸ng n¨m tiÕn hµnh kiÓm tra cao ®é.− Nh÷ng ng−êi thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra cao ®é.− Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra vµ tÝnh n¨ng kÜ thuËt cña c¸c thiÕt bÞ ®o cao ®· sö dông.− T×nh tr¹ng cña mèc chuÈn vµ c¸c ®iÓm cÇn ®o kiÓm tra cao ®é (so s¸nh víi c¸c lÇn ®o tr−íc).− KÕt qu¶ ®o cao ®é c¸c ®iÓm ®o, ®¸nh gi¸ s¬ bé kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n chªnh lÖch cao ®é (nÕu cã). §iÒu 49 - KiÓm tra ®Þnh k× c¸c thiÕt bÞ phô trî : Ngoµi c¸c yªu cÇukiÓm tra th−êng xuyªn, nh÷ng thiÕt bÞ phô trî cÇn ®−îc kiÓm tra ®Þnh k× :− C¸c ®Öm tùa tµu (tÝnh n¨ng kü thuËt so víi qui ®Þnh trong lý lÞch cÇu c¶ng).− C¸c bÝch neo.− C¸c liªn kÕt gi÷a thiÕt bÞ phô trî víi cÇu c¶ng.− Néi dung kiÓm tra thiÕt bÞ phô trî ®−îc thùc hiÖn theo môc 2 ®iÒu 45 vµ môc 2 ®iÒu 46. §iÒu 50 - C¸c yªu cÇu kiÓm tra kh¸c :− M¹ng l−íi kÜ thuËt cÊp - tho¸t n−íc, cÊp ®iÖn, chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng phßng chèng ch¸y næ, b¶o vÖ m«i tr−êng ®−îc bè trÝ t¹i cÇu c¶ng ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Þnh k× theo qui ®Þnh kÜ thuËt chuyªn ngµnh.− §èi víi cÇu c¶ng cã kÕt cÊu läc ng−îc cÇn kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng b×nh th−êng cña chøc n¨ng tho¸t n−íc. §iÒu 51 - Tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®Þnh k× cÇu c¶ng : Tr¸ch nhiÖm tæchøc kiÓm tra ®Þnh k× cÇu c¶ng thuéc vÒ c¬ quan qu¶n lÝ, khai th¸c cÇu c¶ng vµ cãsù gi¸m s¸t cña C¶ng vô. C¸c c¬ quan nµy cã thÓ phèi hîp víi c¸c t− vÊn chuyªnngµnh ®Ó kiÓm ®Þnh, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng khai th¸c cÇu c¶ng vµ nh÷ng®Ò xuÊt kh¸c (nÕu cã). KÕt qu¶ kiÓm tra ®Þnh k× ph¶i ®−îc bæ sung vµo lÝ lÞch cÇuc¶ng.
 27. 27. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 27 Ch−¬ng VIII KiÓm tra cÇu c¶ng khi cã sù cè §iÒu 52 - Tiªu chuÈn qui ®Þnh sù cè cÇu c¶ng Khi cÇu c¶ng gÆp mét trong c¸c tr−êng hîp nªu sau ®©y th× ®−îcxem lµ gÆp sù cè :− §é lón hoÆc chuyÓn dÞch ngang cña cÇu c¶ng v−ît qu¸ trÞ sè qui ®Þnh trong hå s¬ thiÕt kÕ hoÆc qui ®Þnh hiÖn hµnh.− Do t¸c ®éng va hoÆc neo cña tµu biÓn, c¸c thiÕt bÞ phô trî bÞ h− háng g©y ra sù h− h¹i cña kÕt cÊu cÇu c¶ng (nøt vì, biÕn d¹ng lín qu¸ møc cho phÐp...) dÉn ®Õn sù mÊt kh¶ n¨ng lµm viÖc b×nh th−êng cña cÇu c¶ng.− Do ho¹t ®éng cña c¸c ph−¬ng tiÖn xÕp dì hoÆc vËn t¶i lµm cho c¸c thiÕt bÞ phô trî hoÆc kÕt cÊu cÇu c¶ng bÞ h− háng (nøt vì, biÕn d¹ng lín qu¸ møc cho phÐp...) dÉn ®Õn sù mÊt kh¶ n¨ng lµm viÖc b×nh th−êng cña cÇu c¶ng.− Do hµng hãa xÕp trªn cÇu c¶ng v−ît qu¸ trÞ sè cho phÐp g©y ra sù h− h¹i cña kÕt cÊu cÇu c¶ng (nøt vì, biÕn d¹ng lín qu¸ møc cho phÐp...) dÉn ®Õn sù mÊt kh¶ n¨ng lµm viÖc b×nh th−êng cña cÇu c¶ng.− Do c¸c nguyªn nh©n kh¸c dÉn ®Õn sù mÊt kh¶ n¨ng lµm viÖc b×nh th−êng cña cÇu c¶ng nh− thiªn tai, chiÕn tranh... §iÒu 53 - B¸o c¸o vÒ sù cè cÇu c¶ng Khi cÇu c¶ng cã sù cè, Gi¸m ®èc C¶ng vô phèi hîp víi Gi¸m ®ècC¶ng cïng c¸c bªn cã liªn quan lËp "B¸o c¸o sù cè" víi néi dung : 1. Ngµy giê x¶y ra sù cè, ngµy giê kiÓm tra ®o ®¹c lËp hå s¬ sù cè. 2. Chñ thÓ g©y ra sù cè :– §èi víi chñ thÓ lµ tµu biÓn : + Tªn tµu biÓn, tªn thuyÒn tr−ëng. + N−íc së h÷u tµu biÓn. + KÝch th−íc chÝnh cña tµu biÓn (dµi, réng, cao, mín, träng t¶i ®¨ng kÝ GT, träng t¶i toµn phÇn DWT, l−îng chiÕm n−íc toµn t¶i W). + Tr¹ng th¸i cña tµu ngay tr−íc khi x¶y ra sù cè (c¸c träng t¶i DWTt, Wt, mín n−íc thùc tÕ Tt cña tµu, tèc ®é va, gãc va víi cÇu c¶ng, hÖ thèng d©y neo buéc tµu víi cÇu c¶ng ...)
 28. 28. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 28 + Tr¹ng th¸i cña tµu sau khi x¶y ra sù cè (vÞ trÝ di chuyÓn, tèc ®é tiÕn...) + T×nh tr¹ng h− h¹i cña tµu biÓn.– Chñ thÓ lµ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i hoÆc xÕp dì : + Tªn chñng lo¹i ph−¬ng tiÖn vµ chñ ph−¬ng tiÖn. + §Æc tÝnh kÜ thuËt cña ph−¬ng tiÖn (lÝ lÞch ph−¬ng tiÖn). + Tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña ph−¬ng tiÖn ngay tr−íc khi x¶y ra sù cè. + Tr¹ng th¸i cña ph−¬ng tiÖn sau khi x¶y ra sù cè. + T×nh tr¹ng h− h¹i cña ph−¬ng tiÖn (nÕu cã).– C¸c chñ thÓ kh¸c : cÇn m« t¶ ®Çy ®ñ c¸c thùc tÕ tr−íc vµ sau khi x¶y ra sù cè nh»m t¹o c¬ së ban ®Çu cho viÖc ph©n tÝch nguyªn nh©n sù cè. 3. HiÖn tr¹ng cña cÇu c¶ng ngay sau khi x¶y ra sù cè HiÖn tr¹ng cÇu c¶ng ngay sau khi x¶y ra sù cè cÇn ®−îc kiÓm tra vµm« t¶ mét c¸ch trung thùc, chÝnh x¸c– Néi dung kiÓm tra cÇu c¶ng sau khi x¶y ra sù cè theo ®óng néi dung kiÓm tra ®Þnh k× cÇu c¶ng ®· nªu t¹i ch−¬ng VII, ®Æc biÖt chó träng ®Õn vïng cÇu c¶ng trùc tiÕp bÞ sù cè.– Ph−¬ng ph¸p m« t¶ : cã thÓ sö dông phèi hîp c¸c ph−¬ng ph¸p m« t¶ b»ng lêi v¨n, s¬ häa, quay phim, chôp ¶nh. 4. Lêi khai cña nh©n chøng : Khi cã sù cè, bé phËn lËp "B¸o c¸o sù cè" cÇn ph¶i t×m ®−îc c¸cnh©n chøng cÇn thiÕt vµ ghi lêi khai cña nh©n chøng. B¶n ghi chÐp lêi khai cñanh©n chøng sù cè cÇn bao gåm c¸c néi dung sau :– Hä tªn nh©n chøng.– Chøc vô vµ tr¸ch nhiÖm cña nh©n chøng.– Nh÷ng lêi khai cã liªn quan ®Õn sù cè.– Ngµy giê khai vµ ch÷ kÝ cña nh©n chøng. 5. §¸nh gi¸ nguyªn nh©n sù cè : Nguyªn nh©n g©y ra sù cè th−êng rÊt phøc t¹p, khi ®¸nh gi¸ nguyªnnh©n cÇn ph¶i xem xÐt toµn diÖn : do ¶nh h−ëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sai sãt cñang−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn (xÕp dì, vËn t¶i hoÆc tµu biÓn), do c¶ 2 nguyªn nh©n
 29. 29. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 29trªn cïng t¸c ®éng, do c¸c nguyªn nh©n kh¸c. Tuy nhiªn cÇn ph¶i t×m ra møc ®é¶nh h−ëng cña tõng nguyªn nh©n vµ ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n chÝnh. 6. §¸nh gi¸ thiÖt h¹i do sù cè g©y ra : §¸nh gi¸ thiÖt h¹i cña cÇu c¶ng do sù cè g©y ra cÇn ph¶i xÐt trªn c¸cph−¬ng diÖn : do söa ch÷a hoÆc x©y dùng l¹i cÇu c¶ng, do ph¶i ngõng khai th¸ccÇu c¶ng trong thêi gian cã sù cè vµ nh÷ng thiÖt h¹i vÒ m«i tr−¬ng sinh th¸i, thiÖth¹i kh¸c. 7. §èi víi nh÷ng sù cè nghiªm träng, phøc t¹p mµ c¸c chñ thÓ liªnquan sù cè kh«ng thèng nhÊt ®−îc nguyªn nh©n, thiÖt h¹i do sù cè g©y ra th×Thanh tra an toµn hµng h¶i khu vùc cã quyÒn quyÕt ®Þnh yªu cÇu c¬ quan t− vÊn,gi¸m ®Þnh chuyªn ngµnh cÇu c¶ng trong vµ ngoµi n−íc (nÕu cã 1 hoÆc nhiÒu chñthÓ liªn quan sù cè lµ ng−êi n−íc ngoµi) thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t hiÖntr¹ng, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n (cã tiÕn hµnh tÝnh to¸n theo c¸c gi¶ thiÕtkh¸c nhau) vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng thiÖt h¹i cña cÇu c¶ng. §iÒu 54 - Gi¶i quyÕt sù cè cÇu c¶ng : Gi¸m ®èc c¬ quan qu¶n lÝ khai th¸c c¶ng cïng c¸c chñ thÓ liªn quan®Õn sù cè c¨n cø vµo nh÷ng thiÖt h¹i, nguyªn nh©n do c¸c bªn g©y nªn ®Ó th−¬ngl−îng gi¶i quyÕt trªn c¬ së ®Òn bï ®óng gi¸ trÞ thiÖt h¹i thuéc tr¸ch nhiÖm cñam×nh, hoÆc tho¶ thuËn ®−a c¸c tranh chÊp ra tr−íc träng tµi hoÆc khëi kiÖn tr−íctoµ ¸n. C¸c tranh chÊp cuèi cïng ®−îc träng tµi hoÆc toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thÈmquyÒn, thñ tôc do ph¸p luËt qui ®Þnh. Ch−¬ng IX - c¸c qui ®Þnh kh¸c §iÒu 55 - Qu¶n lÝ cÇu c¶ng khi cã giã b·o Khi cã giã b·o tõ cÊp 8 trë lªn, c¬ quan qu¶n lÝ cÇu c¶ng cÇn ph¶i :– LÖnh cho tÊt c¶ c¸c tµu thuyÒn rêi khái cÇu c¶ng ®Ó t×m n¬i tró ®Ëu an toµn.– Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn thÝch hîp cho c¸c thiÕt bÞ xÕp dì vµ vËn chuyÓn.
 30. 30. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 30– Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn cho hµng hãa ®ang tån ®äng trªn cÇu c¶ng. ®iÒu IX.2- Qu¶n lÝ cÇu c¶ng khi cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt dÞ th−êng Víi c¸c cÇu c¶ng biÓn trong s«ng (môc 1 ®iÒu 10) khi cã lò, dßngch¶y v−ît qu¸ qui ®Þnh ghi trong lÝ lÞch cÇu c¶ng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng c−ênghÖ thèng neo ®ç tµu; c¸c cÇu c¶ng biÓn trong vÞnh hoÆc trªn bê biÓn (môc 2 ®iÒu10) cã chiÒu cao sãng, tèc ®é giã v−ît qu¸ qui ®Þnh trong lÝ lÞch cÇu c¶ng cÇn ph¶ilÖnh cho c¸c tµu thuyÒn rêi khái cÇu c¶ng.
 31. 31. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 31 Phô lôc 1 ph©n nhãm tμu theo träng t¶i Tµu hµng tæng hîp, hµng container, Tµu chë kh¸ch, hµng rêi, hµng láng chë khÝ hãa láng Nhãm tµu Träng t¶i toµn phÇn Nhãm tµu Träng t¶i toµn phÇn 1.000 (DWT) ®Õn 1.100 (DWT) 1.000 (GT) ®Õn 1.100 (GT) 3.000 (DWT) 1.101 ÷ 3.300 (DWT) 3.000 (GT) 1.101 ÷ 3.300 (GT) 5.000 (DWT) 3.301 ÷ 5.500 (DWT) 5.000 (GT) 3.301 ÷ 5.500 (GT) 7.000 (DWT) 5.501 ÷ 7.700 (DWT) 7.000 (GT) 5.501 ÷ 7.700 (GT)10.000 (DWT) 7.701 ÷ 11.000 (DWT) 10.000 (GT) 7.701 ÷ 11.000 (GT)15.000 (DWT) 11.001 ÷ 16.500 (DWT) 15.000 (GT) 11.001 ÷ 16.500 (GT)20.000 (DWT) 16.501 ÷ 22.000 (DWT) 20.000 (GT) 16.501 ÷ 22.000 (GT)25.000 (DWT) 22.001 ÷ 27.500 (DWT) 25.000 (GT) 22.001 ÷ 27.500 (GT)30.000 (DWT) 27.501 ÷ 33.000 (DWT) 30.000 (GT) 27.501 ÷ 33.000 (GT)40.000 (DWT) 33.001 ÷ 44.000 (DWT) 40 .000 (GT) 33.001 ÷ 44.000 (GT)50.000 (DWT) 44.001 ÷ 55.000 (DWT) 50.000 (GT) 44.001 ÷ 55.000 (GT)
 32. 32. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 32 Phô lôc 4 Dung träng c¸c lo¹i vËt t− , hμng hãa STT Lo¹i hµng H×nh thøc ®ãng gãi Dung träng(t/m3) 1 Hµng bao, kiÖn L−¬ng thùc ®ãng bao G¹o Bao ®ay 0.66 TiÓu m¹ch Bao ®ay 0.65 §Ëu Bao ®ay 0.55 §¹i m¹ch Bao ®ay 0.65 Bét m× Bao v¶i 0.65 Ph©n hãa häc L©n Bao ®ay 1.00 Urª Bao giÊy 0.85 Nitr¸t Kh«ng h¹n chÕ 0.85 Hµng b¸ch hãa V¶i b«ng Bao v¶i 0.50 B«ng Bã 0.40 Hµng dÖt b«ng Hép c¸c t«ng 0.40 GiÊy ®¹o l©m Ca b¶n gç 0.80 GiÊy b¸o Ca b¶n gç 0.60 GiÊy èng èng 0.75 T¬ sîi Bao v¶i 0.40 ChÌ kh« Thïng gç 0.40 Xµ phßng th¬m Hép c¸c t«ng 0.77 Ni l«ng Cuén 0.70 ... Thuèc nhuém Thïng trßn 0.63 Hµng ®ãng bao kh¸c §−êng tr¾ng Bao ®ay 0.70 Muèi biÓn Bao ®ay 0.83 Muèi má Bao 1.00 Jian fen Bao ®ay 0.57 Hµng kh¸c H¹t kim c−¬ng Bao ®ay nhá 1.40 - 1.55 H¹t s¾t Thïng 2.95 Que hµn ®iÖn Hép c¸c t«ng 1.20 - 1.50 §inh Thïng 1.00 - 1.50 Gi©y ch× Bã 1.30 KÝnh Ca b¶n gç 1.20 S¸p Thïng 0.93 Nhùa th«ng Thïng 0.78 GiÊy dÇu Cuén 0.60 Bét 666 Bao giÊy 0.80 Thuèc trõ s©u 203 Bao giÊy 0.60 S¬n Thïng gç 1.00 2 Ngò kim(vËt t−) Khu«n gang 2.80 - 3.70 ThÐp tÊm 2.40 - 5.50
 33. 33. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 33 §−êng ray 1.75 ThÐp cã gê 2.30 èng gang 1.50 Ch× thái 5.50 ThÐp gãc 1.00 - 1.50 S¾t ch÷ U 5.50 ThÐp tÊm silic 5.70 Gang thái nhá 3.20 - 3.50 Gang thái lín 4.00 3 VËt liÖu x©y dùng G¹ch 1.50 Ngãi 0.70 C¸t nhá (kh«) 1.40 C¸t th« (kh«) 1.70 Sái (kh«) 1.60 - 1.80 §¸ d¨m 1.40 - 1.50 G¹ch chÞu löa 2.00 Xi m¨ng ¹ch 1.45 4 L−¬ng thùc rêi L−¬ng thùc rêi Thãc Thãc 0.60 §Ëu §Ëu 0.75 - 0.80 Ng« Ng« 0.78 Cao l−¬ng cao l−¬ng 0.70 TiÓu m¹ch TiÓu m¹ch 0.80 5 QuÆng kim lo¹i Bét quÆng s¾t 2.20 - 2.40 QuÆng s¾t 2.40 - 2.70 QuÆng m¨ng gan 1.60 - 1.70 QuÆng s¾t cr«m 1.90 QuÆng s¾t sunphua 2.70 QuÆng s¾t Niken 2.17 6 Phi kim lo¹i Phi kim lo¹i §¸ th¹ch anh §¸ th¹ch anh 1.40 §¸ v«i §¸ v«i 1.50 7 Than Than Than kh«ng khãi Than kh«ng khãi 0.80 - 0.95 Than c¸m Than c¸m 0.70 Than n©u Than n©u 0.70 - 0.86 Than gç Than gç 0.30 - 0.50 8 C¸c lo¹i dÇu C¸c lo¹i dÇu DÇu th« DÇu th« 0.83 - 0.93 X¨ng X¨ng 0.71 - 0.73 DÇu ho¶ DÇu ho¶ 0.80 - 0.84 DÇu diezen DÇu diezen 0.83 - 0.84 DÇu nhên rtttrtr 0.84 - 0.94 9 Gç 0.40 - 0.60 10 Muèi Muèi rêi 0.86 Muèi gãi 0.81
 34. 34. qui ®Þnh kÜ thuËt khai th¸c cÇu c¶ng Trang: 34 Phô lôc 5 CÊp Giã vμ sãngB¶ng 1 - CÊp tèc ®é giã Beaufort CÊp M« t¶ Tèc ®é giã dÆc tr−ng m/s km/h Knots 0 LÆng giã 0.0~0.2 <1.0 <0.4 1 RÊt nhÑ 0.3~1.5 1~5 0.6~2.9 2 NhÑ 1.6~3.3 6~11 3.1~6.4 3 Nhá 3.4~5.4 12~19 6.6~10.5 4 Võa 5.5~7.9 20~28 10.7~15.4 5 Kh¸ m¹nh 8.0~10.7 29~38 15.6~20.8 6 M¹nh 10.8~13.8 39~49 21~26.8 7 Kh¸ lín 13.9~17.1 50~61 27~33.2 8 Lín 17.2~20.7 62~74 33.4~40.2 9 RÊt lín 20.8~24.4 75~88 40.4~47.4 10 B·o 24.5~28.4 89~102 47.6~55.2 11 B·o to 28.5~32.6 103~117 55.4~63.4 12 Cuång phong 32.7~36.9 118~133 63.6~71.7B¶ng 2 - CÊp ®é sãng CÊp M« t¶ C¸c yÕu tè sãng sãng ®Æc tr−ng §é cao(m) B.sãng(m) Chu kú(s) 0 kh«ng 0 0 0 1 yÕu <0.25 <5 <2 2 B.th−êng 0.25 -0.75 5 ~15 2~3 3 §¸ng kÓ 0.75 -1.25 15~25 3~4 4 §¸ng kÓ 1.25 -2.00 25 ~40 ~5 5 M¹nh 2.00 -3.50 40 ~75 5~7 6 M¹nh 3.50 -6.00 75 ~125 7~9 7 RÊt m¹nh 6.00 -8.50 125~170 9 ~ 11 8 RÊt m¹nh 8.50 -11.00 170 ~220 11 ~ 12 9 Cùc m¹nh >11.00 >220 >12

×