§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                 Khoa C«ng Tr×nh Thuû                  Më §Çu   ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                     Khoa C«ng Tr×nh Thuû                   Ph...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                     Khoa C«ng Tr×nh Thuû                    P...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                      Khoa C«ng Tr×nh Thuû  B v : BÒ réng vòng n­íc . B t : B...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                Khoa C«ng Tr×nh Thuû     Khu chê ®îi tµu ®­îc bè trÝ neo ë bªn c¹c...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                        Khoa C«ng Tr×nh Thuû  B v : BÒ réng vòng n­íc .   ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                         Khoa C«ng Tr×nh Thuû                ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                      Khoa C«ng Tr×nh Thuû  2t 1 =2H n /v+4’’   2t 2 =2H h /v...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                     Khoa C«ng Tr×nh Thuû                     ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                      Khoa C«ng Tr×nh Thuû                   ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                 Khoa C«ng Tr×nh Thuû  Q th : l­îng hµng tÝnh to¸n lín nhÊt trong t...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                 Khoa C«ng Tr×nh Thuû   x 2 : Sè l­îng thiÕt bÞ phôc vô bèc xÕp d­íi...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng             Khoa C«ng Tr×nh Thuû        B¶ng8 :TÝnh l­îng hµng trung b×nh th¸ng ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                       Khoa C«ng Tr×nh Thuû                   ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                 Khoa C«ng Tr×nh Thuû  ξ=0,8: hÖ sè xÐt ®Õn sù hoµn thiÖn cña qu¸ tr...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng              Khoa C«ng Tr×nh Thuû        B¶ng 11:Chu k× lµm viÖc cña xe n©ng hµng...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                          Khoa C«ng Tr×nh Thuû                ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                Khoa C«ng Tr×nh Thuûc. §èi víi hµng x¨ng dÇu chän kho næi h×nh trô trß...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                         Khoa C«ng Tr×nh Thuû                 ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                Khoa C«ng Tr×nh Thuû  n t : sè tµu trung b×nh xuÊt ®i trong 1 ngµy ®...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                       Khoa C«ng Tr×nh Thuû                   ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                 Khoa C«ng Tr×nh Thuû  k 1 : hÖ sè sö dông ®­êng .   k 2 : hÖ sè s...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                   Khoa C«ng Tr×nh Thuû                  PhÇn 8 ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                        Khoa C«ng Tr×nh Thuû          B¶ng 16: L­îng...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                      Khoa C«ng Tr×nh Thuû    B¶ng 17: Sè l­îng (ng­êi - kÝp) ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                        Khoa C«ng Tr×nh ThuûSè c«ng nh©n ë c¶ng        ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                       Khoa C«ng Tr×nh ThuûPmax = 22.0,95 + 10.0,9 + 11.0,6 + (...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                 Khoa C«ng Tr×nh Thuû   q t : Tiªu chuÈn dïng n­íc cho thuû thñ (2...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng                Khoa C«ng Tr×nh Thuû                 kÕt luËn   Dùa ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng              Khoa C«ng Tr×nh Thuû  Tµi liÖu tham kh¶o:    1. Qui ho¹ch c¶ng    ...
§å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng               Khoa C«ng Tr×nh Thuû               Môc lôc Më ®Çu………………………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Download here

2,124 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,108
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Download here

 1. 1. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû Më §Çu VËn t¶i thuû lµ mét lo¹i h×nh vËn t¶i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, nã cã gi¸thµnh nhá nhÊt so víi c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i kh¸c, chi phÝ nhiªn liÖu thÊp, n¨ngsuÊt cao. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña nã cÇn ph¶i cã c¸c c¬ sëh¹ tÇng t­¬ng øng víi c«ng tr×nh bÕn c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. C¶ng cÇnthiÕt kÕ ë ®©y ®­îc bè trÝ trªn mét d¶i bê biÓn. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊtthuû v¨n cña khu vùc ta thÊy ®­îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi bè trÝc¶ng trªn ®o¹n s«ng nµy. * ThuËn lîi C«ng tr×nh n»m ë khu vùc cã ®åi nói che ch¾n b»ng nh÷ng d·y nói ®øngkÒ nhau ,®Þa chÊt t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ kh¸ tèt .BÕn cã thÓ ®Æt ë vïng n­ícs©u gi¶m chi phÝ n¹o vÐt, cã ®­êng ®iÖn cao thÕ ch¹y qua. * Khã kh¨n. Tuy nhiªn giã mïa §«ng B½c lµ giã thèng trÞ, cã nhiÒu trËn b·o hµngn¨m. B·i trong khu vùc dù ®Þnh x©y c¶ng kh«ng lín. HÖ thèng giao th«ngkÐm ph¸t triÓn chØ cã hÖ thèng ®­êng s¾t. NguyÔn V¨n §øc 44CG 1
 2. 2. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn I Ph©n chia khu bÕn *C¶ng ®­îc ph©n chia thµnh 5 khu bÕn chÝnh *Sù ph©n chia khu bÕn cña c¶ng xuÊt ph¸t tõ c¸c yÕu tè sau : +C¸c lo¹i hµng th«ng qua c¶ng . +Sè l­îng hµng th«ng qua c¶ng . +H×nh thøc vËn t¶i thuû vµ luång hµng . +S¬ ®å c¬ giíi ho¸ vµ vËn chuyÓn hµng . +H×nh thøc b¶o qu¶n hµng . + Q ≤ [ P ]. Víi Q : l­îng hµng mét khu bÕn . *Sù s¾p xÕp c¸c khu bÕn phô thuéc vµo : H­íng giã chñ ®¹o : c¸c bÕn phôc vô c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu hµng nhiÒu bôi , dÔ ch¸y næ ... ph¶i ®Ó cuèi h­íng giã . +Luång tµu ®i , ®Õn : BÕn kh¸ch ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ sao cho sù ®i l¹i cña kh¸ch lµ thuËn tiÖn nhÊt . +Yªu cÇu vÒ mü quan , kiÕn tróc thµnh phè . *VËy sù s¾p xÕp c¸c khu bÕn trong c¶ng nh­ sau B¶ng 1: Ph©n chia khu bÕn STT Khu bÕn Lo¹i hµng – tuyÕn ®­êng Lo¹i tÇu 1 Khu sè I TuyÕn kh¸ch néi ®Þa 350 chç 2 Khu sè II B¸ch ho¸ 8000T 3 Khu sè III Container 10000T 4 Khu sè IV ThÐp 5000T 5 Khu sè V Xi m¨ng 5000T 6 Khu sè VI X¨ng dÇu 5000T NguyÔn V¨n §øc 44CG 2
 3. 3. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn 2 C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña bÕn1. ChiÒu s©u cña c¶ng H=T+Z 1 +Z 2 +Z 3 +Z 4 +Z 5 T: Mín n­íc tÝnh tÝnh to¸n cña tÇu Z 1 : §é s©u dù tr÷ d­íi l­ên tµu, phô thuéc vµo tÝnh chÊt ®Êt ®¸, chiÒudµi tÇu, h×nh d¹ng bÕn, lo¹i tÇu Z 2 : §é s©u dù tr÷ do sãng . Z 2 = 0,3 h s – z 1 Z 3 : §é s©u dù tr÷ do qu¸ tr×nh ch¹y tµu Z 4 : §é s©u dù tr÷ d­íi l­ên tµu xÐt ®Õn kh¶ n¨ng båi l¾ng, qu¸ tr×nh n¹ovÐt phï sa. Chän Z 4 = 0,5 (m) Z 5 : §é s©u dù tr÷ d­íi l­ên tµu do qu¸ tr×nh n¹o vÐt kh«ng ®Òu g©y ra.Chän thiÕt bÞ n¹o vÐt lµ gÇu xóc Z 5 =0,1m2. Cao tr×nh ®¸y bÕn CT§B = MNTTK – HMNTTK: là mùc n­íc lÊy theo suÊt b¶o ®¶m quy ®Þnh theo ®­êng b¶o ®¶mnhiÒu n¨m cña mùc nø¬c hµng giê øng víi tÇn suÊt P=1-5% MNTTK = +0.2 (m) CT§B = +0.2 – H3. Cao ®é ®Ønh bÕn MNCTK lµ mùc n­íc øng víi tÇn suÊt 98% trong nhiÒu n¨m cña thêi k× khaith¸c , MNCTK=+3.0 (m) Z d’ = MNCTK + aDo chiÒu cao sãng trung b×nh lµ 0,5 m nªn ta kh«ng cÇn x©y ®ª ch¾n sãng vµcã thÓ lÊy a= 2m.4. ChiÒu dµi bÕn L b =L t +d L t : ChiÒu dµi lín nhÊt cña tÇu tÝnh to¸n d: Kho¶ng c¸ch an toµn gi÷a c¸c tÇu (B¶ng 6-1 QHC ).5. DiÖn tÝch khu n­íca. Khu bèc xÕp vµ ch¹y tµu :*Víi tuyÕn bÕn th¼ng , sè bÕn nhá h¬n 3 vµ ch¹y 1 chiÒu . B v = 2B t . NguyÔn V¨n §øc 44CG 3
 4. 4. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû B v : BÒ réng vòng n­íc . B t : BÒ réng tµu hµng .*Tõ ®ã tÝnh ®­îc diÖn tÝch 1 bÕn vòng : Ω = L b .B v (m2).b)Khu quay vßng :*ChiÒu dµi tèi thiÓu ®Ó tµu gi¶m tèc ®é : L = 0,27 V 0 3D t /N. L : ChiÒu dµi cÇn thiÕt ®Ó tµu gi¶m tèc ®é . V 0 : VËn tèc tµu khi b¾t ®Çu gi¶m tèc ®é . D t : L­îng tho¸t n­íc cña tµu . N: c«ng suÊt cña m¸y tµu .*§õ¬ng kÝnh khu quay vßng ®­îc tÝnh . D qv = 1,25 L t + 150m; L t ≤ 200 m D qv = 2L t L t ≥ 200 m*Sè tµu ®ång thêi lµm viÖc trªn vòng thùc hiÖn c«ng t¸c hµng . n ng,v = Q ng, v /P ng,v Q ng,v : l­îng hµng bèc xÕp trong ngµy lín nhÊt cña vòng .LÊy b»ng 10% l­îng hµng bèc xÕp trong ngµy cña toµn vòng : Q ng,v = 10%∑Q/365 = 284,86 T. P ng,v : kh¶ n¨ng th«ng qua cña 1 bÕn vòng trong ngµy . P ng,v = P g . x m . t Pg : n¨ng suÊt giê cña 1 thiÕt bÞ bèc xÕp hµng trªn mÆt n­íc . X m : sè m¸y bèc xÕp cña mét bÕn vòng ( 1 cÇn trôc næi ). t : thêi gian lµm viÖc cña mét m¸y trong ngµy. tÝnh P g nh sau : P g = 3600.g/T ck Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc diÖn tÝch khu bèc xÕp næid)Khu chê ®îi tµu : NguyÔn V¨n §øc 44CG 4
 5. 5. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû Khu chê ®îi tµu ®­îc bè trÝ neo ë bªn c¹ch khu quay vßng ®Ó tr¸nhsãng vµ giã , tµu ®­îc neo theo ph­¬ng ph¸p 2 ®iÓm neo . DiÖn tÝch vòng : Ω = n tv . ωv . ωv = (2L t + 10H ) .( B t +2∆B) L t , B t chiÒu dµi , vµ chiÒu réng tµu . H : chiÒu s©u khu n­íc th¶ neo . ∆B = 1,5 B t : kho¶ng c¸ch ®i l¹i cña tµu . n tv : sè tµu ®ång thêi chê ®îi ®Ëu trªn vòng Qn .k .td ntv = 2 Tn .Dt Q n : l­îng hµng bèc xÕp trong n¨m . K : hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu cña l­îng hµng . t d : thêi gian ®ç cña mét tµu trªn vòng T n : thêi gian khai th¸c cña c¶ng trong n¨m . D t : t¶i träng tµu .Do thêi gian ®ç cña tµu trªn vòng kh«ng lín h¬n 2 ngµy th× n tv 1. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho ë b¶ng 2 B¶ng 2:C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña bÕnSTT Lo¹i hµng Dt(T) L(m) B(m) T(m) Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 H CT§ B d Lb TuyÕn ®­êng Chç ngåi (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Tµu chë kh¸ch 1 Néi ®Þa 350 72 10.6 3.3 0.5 0 0.3 0.5 0.2 4.8 -4.6 10 82 Tµu chë hµng 2 B¸ch Ho¸ 8000 133 18 7.6 0.9 0 0.3 0.5 0.2 9.5 -9.3 15 148 3 Container 10000 143 19.2 8.2 0.9 0 0.3 0.5 0.2 10.1 -9.9 15 158 4 ThÐp 5000 115 15.6 6.5 0.65 0 0.3 0.5 0.2 8.15 -7.95 15 130 5 Xi m¨ng 5000 115 15.6 6.5 0.65 0 0.3 0.5 0.2 8.15 -7.95 15 130 6 X¨ng DÇu 5000 130 18.4 6.8 0.9 0 0.3 0.5 0.2 8.7 -8.5 15 1455 DiÖn tÝch khu n­íc:a. Khu bèc xÕp vµ ch¹y tµu :*Víi tuyÕn bÕn th¼ng , sè bÕn nhá h¬n 3 vµ ch¹y 1 chiÒu . B v = 2B t +B n + B l + ∆B. NguyÔn V¨n §øc 44CG 5
 6. 6. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû B v : BÒ réng vòng n­íc . B t : BÒ réng tµu hµng . B n : BÒ réng tµu n¹p nguyªn liÖu , chän tµu tiÕp dÇu tù hµnh cã B= 3m B l : BÒ réng tµu lai d¾t , chän lo¹i tµu søc ®Èy lín vµ võa cã B =7m ∆B: Kho¶ng c¸ch an toµn gi÷a c¸c tµu ∆B= 1,5 B t . L b =L t +2.d d:®é dù tr÷ an toµn (tra theo b¶ng 1-4 CTB) Khi kh«ng cã tµu lai B v =2.(B t +∆B)*Tõ ®ã tÝnh ®­îc diÖn tÝch 1 bÕn vòng : Ω = L b .B v (m2).b)Khu quay vßng :*ChiÒu dµi tèi thiÓu ®Ó tµu gi¶m tèc ®é :L = 0,27 V 0 3D t /N. L : ChiÒu dµi cÇn thiÕt ®Ó tµu gi¶m tèc ®é . V 0 : VËn tèc tµu khi b¾t ®Çu giÈm tèc ®é . D t : L­îng tho¸t n­íc cña tµu . N: c«ng suÊt cña m¸y tµu .*§­êng kÝnh khu quay vßng ®­îc tÝnh ( víi tr­êng hîp cã tµu lai d¾t ). D qv = 1,25 L t + 150m L t ≤ 200 m D qv = 2L t L t ≥ 200 mKÕt qu¶ tÝnh to¸n cho ë b¶ng 3 B¶ng 3: C¸c ®Æc tr­ng cña bÕnSTT Lo¹i hµng Dt(T) L(m) B(m) T(m) d Bv Lb Ω Dqv TuyÕn ®­êng Chç ngåi (m) (m) (m) (m2) (m2) Tµu chë kh¸ch 1 Néi ®Þa 350 72 10.6 3.3 10 21.2 82 1738 240 Tµu chë hµng 2 B¸ch Ho¸ 8000 133 18 7.6 15 36 148 5328 316.3 3 Container 10000 143 19.2 8.2 15 38.4 158 6067 328.8 4 ThÐp 5000 115 15.6 6.5 15 31.2 130 4056 293.8 5 Xi m¨ng 5000 115 15.6 6.5 15 31.2 130 4056 293.8 6 X¨ng DÇu 5000 130 18.4 6.8 15 36.8 145 5336 312.5 NguyÔn V¨n §øc 44CG 6
 7. 7. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn 3 Lùa chän thiÕt bÞ vµ tÝnh n¨ng suÊt trªn mÐp bÕna. Lùa chän thiÕt bÞ C¬ giíi ho¸ qu¸ tr×nh bèc xÕp ë c¶ng gióp cho viÖc thay thÕ lao ®éngch©n tay b»ng lao ®éng m¸y mãc. §ång thêi gi¶m thêi gian tµu chê ®îi,gi¶m chi phÝ ®éi tµu, toa xe. Gi¶m gi¸ thµnh bèc xÕp vËn t¶i, t¨ng kh¶ n¨ngth«ng qua cña bÕn, gi¶m chiÒu dµi bÕn, diÖn tÝch kho b·i, n©ng cao tr×nh ®ékü thuËt, v¨n ho¸ cña c«ng nh©n. B¶ng 4. ThiÕt bÞ bèc xÕp trªn mÐp bÕn STT Lo¹i hµng G t (T) Lo¹i thiÕt bÞ Th«ng sè kü thuËt (1) (2) (3) (4) (5) 1 B¸ch ho¸ 8000T CÇn trôc cæng KPG-10 Q=10T R max = 30 m 2 Container 10000T CÇn trôc cæng KPG-25 Q=25 T R max = 30 m 3 ThÐp 5000T CÇn trôc cæng KPG-15 Q=15 T R max = 30 m 4 Xi m¨ng 5000T CÇn trôc cæng KPG-10 Q=10T R max = 30 m 5 X¨ng dÇu 5000T Tr¹m b¬m c«ng suÊt 200 m3/h §­êng kÝnh èng 250mmB. TÝnh n¨ng suÊt1. ThiÕt bÞ lµm viÖc chu kú 3600 P= g T ck Trong ®ã: P: N¨ng suÊt cña m¸y g: Khèi l­îng hµng bèc xÕp ®­îc T ck : Chu kú cña m¸y1.1 Chu kú cña cÇn trôc T cka. Hµng b¸ch ho¸, container, thÐp, xim¨ng: ThiÕt bÞ lµ cÇn trôc cæng KPG, bèc xÕp lo¹i hµng lµ b¸ch ho¸, container,thÐp, xim¨ng: T ck =(2t 1 +2t 2 +2t 3 )+t 7 +t 8 +t 9 +t 10 +t 11 =0,9 NguyÔn V¨n §øc 44CG 7
 8. 8. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû 2t 1 =2H n /v+4’’ 2t 2 =2H h /v+4’’ 2t 3 =α/3n+6’’ t 7 : Thêi gian kho¸ mãc cã hµng t 8 : Thêi gian ®Æt hµng vµ th¸o mãc khái hµng t 9 : Thêi gian kho¸ mãc kh«ng cã hµng t 10 : Thêi gian ®Æt vµ th¸o mãc kh«ng hµng t 11 : Thêi gian thay ®æi tay cÇnb. TÝnh H n vµ H h 1.Hµng b¸ch ho¸: H n :chiÒu cao n©ng hµng . H h :chiÒu cao h¹ hµng. Chän chiÒu cao cña ®èng hµng h ® =3m, chiÒu cao chiÕm chç cu¶ xe lµh b =4,8m * Ph­¬ng ¸n Tµu - Kho H n =h 1 +h 2 h 1 : ChiÒu cao tõ MNBQ ®Õn cao tr×nh mÐp bÕn 3 + 0.2 h1 = 5 − = 3.4(m) 2 h 2 =h b +0,5=4,8+0,5=5,3 (m) H n =h 1 +h 2 =8,7(m) H h =h 2 -h ® /2=3,8 (m) * Ph­¬ng ¸n Tµu – Xe ¤ t« H n =3,4+5,3=8,7 (m) H h =0.5+h b /2=2,9(m) 2.Hµng Container: H n :chiÒu cao n©ng hµng . H h :chiÒu cao h¹ hµng. Chän chiÒu cao cña ®èng hµng h ® =6m, chiÒu cao chiÕm chç cu¶ xe lµh b =4,8m * Ph­¬ng ¸n Tµu - Kho H n =h 1 +h 2 h 1 : ChiÒu cao tõ MNBQ ®Õn cao tr×nh mÐp bÕn NguyÔn V¨n §øc 44CG 8
 9. 9. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû 3 + 0.2 h1 = 5 − = 3.4(m) 2 h 2 =h b +0,5=4,8+0,5=5,3 (m) H n =h 1 +h 2 =8,7(m) H h =h 2 -h ® /2=2.3 (m) * Ph­¬ng ¸n Tµu – Xe ¤ t« H n =3,4+5,3=8,7 (m) H h =0.5+h b /2=2,9(m) 3.Hµng thÐp: H n :chiÒu cao n©ng hµng . H h :chiÒu cao h¹ hµng. Chän chiÒu cao cña ®èng hµng h ® =3m, chiÒu cao chiÕm chç cu¶ xe lµ h b =4,8m * Ph­¬ng ¸n Tµu - Kho H n =h 1 +h 2 h 1 : ChiÒu cao tõ MNBQ ®Õn cao tr×nh mÐp bÕn 3 + 0.2 h1 = 5 − = 3.4(m) 2 h 2 =h b +0,5=4,8+0,5=5,3 (m) H n =h 1 +h 2 =8,7(m) H h =h 2 -h ® /2=3,8 (m) * Ph­¬ng ¸n Tµu – Xe ¤ t« H n =3,4+5,3=8,7 (m) H h =0.5+h b /2=2,9(m) 4.Hµng Xim¨ng: H n :chiÒu cao n©ng hµng . H h :chiÒu cao h¹ hµng. Chän chiÒu cao cña ®èng hµng h ® =3m, chiÒu cao chiÕm chç cu¶ xe lµh b =4,8m * Ph­¬ng ¸n Tµu - Kho H n =h 1 +h 2 h 1 : ChiÒu cao tõ MNBQ ®Õn cao tr×nh mÐp bÕn 3 + 0.2 h1 = 5 − = 3.4(m) 2 NguyÔn V¨n §øc 44CG 9
 10. 10. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû h 2 =h b +0,5=4,8+0,5=5,3 (m) H n =h 1 +h 2 =8,7(m) H h =h 2 -h ® /2=3,8 (m) * Ph­¬ng ¸n Tµu – Xe ¤ t« H n =3,4+5,3=8,7 (m) H h =0.5+h b /2=2,9(m) 1.2. Khèi l­îng hµng bèc ®­îc sau mét chu kú g (TÊn) Hµng b¸ch ho¸, container, thÐp, xim¨ng: g=Q - q (T) Q: søc n©ng cña cÇn trôc q: Träng l­îng thiÕt bÞ lÊy hµng B¶ng5:TÝnh chu k× cÇn trôc trªn mÐp bÕn Hµng Ph­¬ng Ph­¬ng v n α Hn H h ξ 2t 1 2t 2 2t 3 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 T ck (s)STT ¸n tiÖn m/s m m Hµng kiÖn 1 B¸ch ho¸ Tµu-kho KPG-10 0.933 1.5 180 8.7 3.8 0.9 22.64 12.1 46 38 40 12 13 8 256.4 Tµu Xe KPG-10 0.933 1.5 90 8.7 2.9 0.9 22.64 10.2 46 38 40 12 13 8 252.9 2 Container Tµu-kho KPG-25 1.05 1.3 180 8.7 2.3 0.9 20.57 8.38 52.2 25 66 25 25 8 295 Tµu Xe KPG-25 1.05 1.3 90 8.7 2.9 0.9 20.57 9.52 52.2 25 66 25 25 8 297 3 ThÐp Tµu-kho KPG-15 0.817 1.5 180 8.7 3.8 0.9 25.31 13.3 46 40 40 14 13 8 267.3 Tµu Xe KPG-15 0.817 1.5 90 8.7 2.9 0.9 25.31 11.1 46 40 40 14 13 8 263.3 4 Xi m¨ng Tµu-kho KPG-10 0.817 1.5 180 8.7 3.8 0.9 25.31 13.3 46 40 40 14 13 8 267.3 Tµu Xe KPG-10 0.817 1.5 90 8.7 2.9 0.9 25.31 11.1 46 40 40 14 13 8 263.3 1.3. N¨ng suÊt lµm viÖc cña cÇn trôc 3600.g P= (T/h) Tck c. TÝnh sè l­îng bÕn Sè l­îng bÕn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Qth Nb = Pth Trong ®ã NguyÔn V¨n §øc 44CG 10
 11. 11. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû Q th : l­îng hµng tÝnh to¸n lín nhÊt trong th¸ng. P th :kh¶ n¨ng cho phÐp cña bÕn .1. L­îng hµng tÝnh to¸n lín nhÊt trong th¸ng Q th Qn .kth Qth = tth Q: L­îng hµng trong n¨m cña c¶ng (theo ®Ò bµi) k th : HÖ sè kh«ng ®ång ®Òu cña nguån hµng trong th¸ng (theo ®Ò bµi) t th : Sè th¸ng khai th¸c trong n¨m cña c¶ng t th = 12 th¸ng2. TÝnh P th P th = 30. P ng . K b . k t P ng : kh¶ n¨ng cho phÐp trong 1 ngµy ®ªm cña bÕn. k b =0.65: hÖ sè bËn bÕn .(VI-4 QHC) k t : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng do thêi tiÕt xÊu .k t =0.83+ TÝnh P ng : 16 : sè giê lµm viÖc trong ngµy ( 2 ca mçi ca 8 tiÕng ). 14.Dt Png = t bx + t p D t : träng t¶i tµu tÝnh to¸n . t bx : thêi gian bèc xÕp hµng cña mét tµu . t p : thêi gian thao t¸c phô cña mét tµu ( tra b¶ng phô lôc).+ TÝnh t bx : Dt tbx = Mg D t : Träng t¶i tÇu tÝnh to¸n M g : N¨ng suÊt bèc xÕp hµng thùc tÕ cña thiÕt bÞ M g =(P 1 .x 1 +P 2 .x 2 ). tg . vm . kt . gd Trong ®ã:  tg : HÖ sè sö dông thêi gian trong ngµy, chän  tg =0,7  vm : HÖ sè v­íng m¾c  vm =0,95  kt : HÖ sè sö dông khoang tÇu, lÊy  kt =0,9  g® : HÖ sè gi¸n ®o¹n kü thuËt c«ng t¸c, chän  gd =0,85 NguyÔn V¨n §øc 44CG 11
 12. 12. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû x 2 : Sè l­îng thiÕt bÞ phôc vô bèc xÕp d­íi hÇm tÇu (do xµ lan nhá nªn lÊy x 2 =0) x 1 : Sè thiÕt bÞ mÐp bÕn P 1 : N¨ng suÊt bèc xÕp cña thiÕt bÞ trªn bÕn Ptr .Pk P = (1 − α ) Pk + αPtr 1 P tr : N¨ng suÊt thiÕt bÞ bèc xÕp tõ tÇu lªn xe P k : N¨ng suÊt thiÕt bÞ bèc xÕp trùc tiÕp tõ tÇu vµo kho : HÖ sè qua kho P tr(k) = 3600.g/T tr(k)+ TÝnh k t : 720 − tt 720 − 24 * 4.2 kt = = =0.83 720 720 t t : Thêi gian tÇu kh«ng lµm viÖc do thêi tiÕt xÊu trong 1 th¸ng (h) lÊy sè ngµy nghØ trong th¸ng lµ 4.16 ngµy do ®ã: B¶ng 6 :TÝnh n¨ng suÊt cÇn trôc trªn mÐp bÕnSTT hµng Ph¬ng an ThiÕt bÞ Dt(t) Q(t) g Tck Ptr(t) Pk(t) P1(t/h) λtg λgd λkt λvm X 1 Mg(t/h) tbx bèc xÕp 1 B¸ch ho¸ tµu-kho KPG-10 8000 10 6 256.4 140 141 0.7 0.85 0.9 0.95 2 143.43 55.8 Tµu Xe KPG-10 10 6 252.9 142 2 Container tµu-kho KPG-25 10000 25 18 295 . 220 219.4 0.7 0.85 0.9 0.95 2 223.19 44.8 Tµu Xe KPG-25 25 18 297 218 3 ThÐp tµu-kho KPG-15 5000 10 7.5 267.3 . 101 101.3 0.7 0.85 0.9 0.95 2 103.08 48.5 Tµu Xe KPG-15 10 7.5 263.3 103 4 Xi m¨ng tµu-kho KPG-10 5000 10 7.5 267.3 . 101 101.3 0.7 0.85 0.9 0.95 2 103.08 48.5 Tµu Xe KPG-10 10 7.5 263.3 103 B¶ng 7:TÝnh thêi gian c«ng t¸c phô STT Lo¹i hµng Lo¹I Tµu Tg thao t¸c phô(h) 1 B¸ch ho¸ 8000 6 2 Container 10000 7 3 ThÐp 5000 12.5 4 Xi m¨ng 5000 5.5 NguyÔn V¨n §øc 44CG 12
 13. 13. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû B¶ng8 :TÝnh l­îng hµng trung b×nh th¸ng ST Lo¹i hµng Qn HÖ sè kh«ng Sè ngµy Sè Th¸ng Qth T ®ång ®Òu nghØ lµm viÖc §Õn §I Tæng §Õn §I Tæng 1 B¸ch Ho¸ 130 130 260 1.3 60 12 14.1 14 28.2 2 Container 250 250 500 1.2 60 12 25 25 50 3 ThÐp 250 0 200 1.2 60 12 25 0 25 4 Xim¨ng 0 200 200 1.3 60 12 0 22 21.7 5 X¨ng dÇu 200 0 200 1.3 60 12 21.7 0 21.7 B¶ng 9:TÝnh sè l­îng bÕn cho tõng hµngSTT Lo¹i hµng Qth Dt Tbx+Tp Sè ca T g 1 Tg lµm Kt Png Pth N b1 Nb ca 1 ngµy 1 B¸ch Ho¸ 28166.7 8000 61.8 2 7 14 0.83 1812.3 29332.04 1.0414 1 2 Container 50000 10000 51.8 2 7 14 0.83 2702.7 43743.24 0.9656 1 3 ThÐp 25000 5000 61 2 7 14 0.83 1147.5 18572.95 0.9854 1 4 Xi m¨ng 21666.7 5000 54 2 7 14 0.83 1296.3 20980.56 0.9683 1 5 X¨ng dÇu 21666.7 5000 25.8 2 7 14 0.83 1295.3 20964.67 0.9676 1 NguyÔn V¨n §øc 44CG 13
 14. 14. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn 4 Lùa chän ThiÕt bÞ vµ tÝnh n¨ng suÊt Trªn kho b·i A. Lùa chän thiÕt bÞ Lùa chän thiÕt bÞ trªn kho b·i cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc thic«ng c¬ giíi ho¸ bèc xÕp hµng trªn kho b·i. ViÖc chän thiÕt bÞ hîp lý sÏ ®¶mb¶o c«ng t¸c gi¶i phãng hµng ho¸ trªn bÕn, kh«ng g©y trë ng¹i cho c¸c c«ngt¸c kh¸c. Hµng ho¸ sau khi chuyÓn tõ tÇu lªn th× mét phÇn ®­îc ®­a ®i trùctiÕp b»ng ph­¬ng ¸n TÇu - Xe cßn mét phÇn ®­îc chuyÓn lªn b·i råi ®­a lªnxe hoÆc ®­a vµo kho. §èi víi hµng kiÖn th× khèi l­îng hµng ®­îc ®­a ®i trùctiÕp kh¸ lín cßn víi hµng rêi, phÇn lín hµng ®­îc chuyÓn lªn b·i (kho) råisau ®ã míi chuyÓn ®i. C¨n cø vµo l­îng hµng chuyÓn lªn b·i ta chän thiÕt bÞ trªn kho b·i nh­sau. B¶ng 10. Chän thiÕt bÞ trªn kho b·i α Tæng lîng hµng Hµng chuyÓn trong n¨m lªn kho (b·i) Lo¹i thiÕt §Æc trng STT Lo¹i hµng Q n (103T) Q N (103T) bÞ kü thuËt 1 2 3 4 5 6 7 Xe n©ng Q = 3T 1 B¸ch ho¸ 250 175 0.7 hµng CÇn trôc Q = 20T 2 Container 100 70 0.8 xÝch 3 ThÐp 200 120 CÇn trôc Q = 9T 0.8 xÝch 4 Xi m¨ng 300 180 Xe n©ng Q = 3T 0.8 hµng 5 X¨ng dÇu 300 180 Tr¹m §êng b¬m c«ng kÝnh èng suÊt 200 250mm 0.8 m3/h B.TÝnh n¨ng suÊt 1. §èi víi xe n©ng hµng N¨ng suÊt theo lý thuyÕt 3600.g Pk = (T/h) T Trong ®ã T: lµ chu kú cña xe n©ng hµng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc T ck =ξ(t 1 +t 2 +t 3 +...t 11 ) (3) NguyÔn V¨n §øc 44CG 14
 15. 15. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû ξ=0,8: hÖ sè xÐt ®Õn sù hoµn thiÖn cña qu¸ tr×nh lµm viÖc t 1 =10(s): Thêi gian lÊy hµng t 2 =15(s): Thêi gian quay vßng cã hµng t 3 =l vc /v dc +2": Thêi gian di chuyÓn hµng t 4 =3(s) : Thêi gian chuÈn bÞ ®Æt hµng t 5 =H n /v n +2":Thêi gian n©ng hµng lªn cao t 6 =7(s): Thêi gian ®Æt hµng vµo ®èng t 7 =3(s): Thêi gian rót vÝt khái hµng t 8 =t 5 : Thêi gian h¹ vÝt xuèng d­íi t 9 =15(s): Thêi gian quay vßng kh«ng hµng t 10 =t 3 : Thêi gian chuyÓn trë vÒ t 11 =8(s): Thêi gian bÊm, lÊy ®µ , më m¸y... l vc : Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn cña xe v vc : Tèc ®é vËn chuyÓn H n : ChiÒu cao n©ng hµng cña xe v n : Tèc ®é n©ng hµng N¨ng suÊt bèc xÕp thùc M gk =P k .λ tg .λ vm .λ g® (T/h) Kh¶ n¨ng cho phÐp trong mét ngµy ®ªm P ngk =n.M gk (T/ng®) trong ®ã: n lµ sè giê lµm viÖc trong mét ngµy ®ªm Kh¶ n¨ng cho phÐp trong mét th¸ng P thk =30.P ngk (T/th) L­îng hµng trong th¸ng Q Nk .k Qthk = (T/th) t th Sè xe n©ng hµng Qthk N xl = Pthk NguyÔn V¨n §øc 44CG 15
 16. 16. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû B¶ng 11:Chu k× lµm viÖc cña xe n©ng hµng Loai Hµng g(T) Lvc Vn V2 V3 Vh 2t1 T2 t3 t4 t5 Tck thiết bị 1 B¸ch Ho¸ 1.5 42 10 8.5 10 10 9 480 408 20 30 947 E4005A 2 Xim¨ng 1.5 68 10 8.5 10 10 9 480 408 20 30 947 E4005A3.§èi víi cÇn trôc ®­a hµng lªn xe chän cÇn trôc xÝch E1003 cã R max =30 mSøc n©ng hµng 9-20TÊn .Ph­¬ng ¸n bèc xÕp b·i –xe.C«ng thøc tÝnh to¸ngièng nh­ trªn trong ®ã h d =3m chiÒu cao xe h b =4,8 (m) B¶ng 12:TÝnh chu k× vµ n¨ng suÊt cÇn trôc trªn kho Loai HµngSTT Phương án thiết bị Q(T) g(T) α Vn 2t1 2t2 2t3 t7 t8 t9 t10 t11 T(s) Kho-Kho CT xíchE1003A 20 18 180 15.5 11 12 50 96 22 10 10 0 221 1 Container Kho-Xe CT xíchE1003A 20 18 90 15.5 10 11 50 96 22 10 10 0 219 Kho-Kho CT xíchE1254 9 7 180 20 13 11 46 96 22 10 10 0 208 2 Thép Kho-Xe CT xíchE1254 9 7 180 20 12 10 46 96 22 10 10 0 206 B¶ng 13 : TÝnh to¸n n¨ng su©t thiÕt bÞ bèc xÕp trªn kho b·iSTT loạI hàng Thiết bị bốc xêp T(s) Pk(T/h) Mg(T/h) Png(T/h) Pth(T/th) Qth(T/th) N N chọn 1 B¸ch Ho¸ Xe nâng 947 11.404 7.6435 107.01 3210.29 8450.01 3.85 4 EP4005A 2 Container Cần trục xích 220 294.55 197.41 2763.8 82912.9 10000 1.98 2 E1003A 4 ThÐp Cần trục xích 207 156.52 104.9 1468.7 44060 5000 2.04 2 E1003A 5 Xi m¨ng Xe nâng 947 11.404 7.6435 107.01 3210.29 4333.34 5.06 5 EP4005A NguyÔn V¨n §øc 44CG 16
 17. 17. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn 5 :Kho c¶ng Søc chøa cña kho E k =(Q n b.α.k ® .t k ).1/T n (T) Trong ®ã: Q n b: L­îng hµng ®Õn bÕn (T/n¨m) α: HÖ sè qua kho k ® : HÖ sè kh«ng ®ång ®Òu cña l­îng hµng T n =365 (ngµy ®ªm) lµ thêi gian sö dông kho t k : thêi gian tån kho C¸c gi¸ trÞ cña E k cho mçi bÕn ®­îc cho trong b¶ng 18 DiÖn tÝch cña kho Ek Fk = q.k f Trong ®ã: q: T¶i träng khai th¸c cho phÐp trªn nÒn kho (t/m3) k f : HÖ sè sö dông diÖn tÝch h÷u Ých (B¶ng 334.QHC) phô thuéc vµo lo¹ikho vµ kÝch th­íc kho a. §èi víi hµng kiÖn b¸ch ho¸ , Xim¨ng: Chän lo¹i kho mét tÇng cã chiÒu cao lµ H k =6m(q=1,65 t/m3,q=1,75t/m3) B¶ng 14 :TÝnh kho c¶ngSTT Lo¹i hµng Qb(10^3) α K tk Tn Ek Fk F v ΣF q kf Lk Bk Lo¹i sèkho T (m2) (m2) (m2) (m2) (t/m2) (m) (m) Kho 1 B¸ch Ho¸ 260 1.3 10 365 6482.19 5540 18 5558.3 1.8 0.65 67 36 BTCT 2 0.7 2 Container 500 1.2 12 365 15780.8 5636 0 5654 B·i 0.8 8 0.35 2 3 ThÐp 200 1.2 12 365 6312.33 2805 0 2817.5 3 40 36 B·i 2 0.8 0.75 4 Xim¨ng 200 1.3 12 365 6838.36 4046 12 4058.4 2.6 57 36 BTCT 2 0.8 0.65 NguyÔn V¨n §øc 44CG 17
 18. 18. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuûc. §èi víi hµng x¨ng dÇu chän kho næi h×nh trô trßnGhi chó: thÓ tÝch tiªu chuÈn kho lµ 1000( m3) ThÓ tÝch h×nh häc 1085 (m3) Søc chøa dÇu cña mçi kho lµ P k =820 (t) Sè kho N k =4 NguyÔn V¨n §øc 44CG 18
 19. 19. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn 6 BÕn kh¸ch 1. Sè bÕn kh¸ch N b =N t /P b Trong ®ã: N t : sè tµu ®Õn trong th¸ng H .k Nt = Tn .Dk H: Sè hµnh kh¸ch trong n¨m (ng­êi/n¨m) k: HÖ sè kh«ng ®ång ®Òu cña hµnh kh¸ch T n : Sè th¸ng lµm viÖc cña bÕn trong n¨m (T n =12 th¸ng) D k : Søc chë cña tÇu kh¸ch P b =T th /t c : kh¶ n¨ng cho phÐp trong th¸ng (b¶ng XII-3 QHC) T k : Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña c¸c bÕn trong th¸ng, (KÕt qu¶ ®­îc ghi trong b¶ng 19) B¶ng 15: Sè bÕn kh¸chSTT Luång kh¸ch H K Tt Dx Tc Ttc Nt Nb Nb chọn 1 Tuyến nộI địa 300000 1.2 12 150 4 570 200 0.97 1 2. Quy m« ga n Dx * Tll * Ktd * Kq M =∑ 1 Ttl Trong ®ã: n:Sè bÕn kh¸ch xuÊt cña c¶ng khi khëi hµnh cïng mét thêi gian.Bè trÝsao cho kh«ng cã tµu nµo xuÊt ph¸t cïng mét lóc n=1 D x : l­îng kh¸ch lín nhÊt cña mét tµu xuÊt. k x : hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu trong th¸ng cña l­îng kh¸ch xuÊt(k x =1.2) T tl :Thêi gian trung b×nh tÝch luü cña hµnh kh¸ch trong nhµ ga ,lÊyT tl =phót T ll :Thêi gian trung b×nh cña hµnh kh¸ch vµ nh÷ng ng­êi tiÔn ®­a tra b¶ng XII-6 lÊy T ll =60phót . K t® :HÖ sè kÓ ®Õn hµnh kh¸ch cã ng­êi tiÔn ®­a tuyÕn ®­êng xa lÊyK t® =2 NguyÔn V¨n §øc 44CG 19
 20. 20. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû n t : sè tµu trung b×nh xuÊt ®i trong 1 ngµy ®ªm cña th¸ng nhiÒu kh¸ch nhÊt K q :HÖ sè kÓ ®Õn t¨ng quy m« ga tra b¶ng XII-4 K q =1 M : quy m« M = 400 ng­êi Víi quy m« 400 ng­êi ga thuéc lo¹i trung b×nh 3. DiÖn tÝch ga Theo b¶ng XII-7 QHC víi quy m« ga M=400 (ng­êi) ng­êi ta thiÕt kÕ lo¹i ga trung b×nh Dùa vµo b¶ng XII-8 ta x¸c ®Þnh s¬ bé diÖn tÝch nhµ ga - Gian phôc vô cho kh¸ch :360m2 - Gian hµnh chÝnh sù nghiÖp :120m2 - Gian cho c¸c tæ chøc kh¸c :50m2 - Gian cho thµnh viªn cao cÊp :40m2 Tæng diÖn tÝch ga F=570m2 NguyÔn V¨n §øc 44CG 20
 21. 21. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn 7 TÝnh to¸n giao th«ng c¶ng Giao th«ng trong c¶ng ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cñac¶ng ®­îc thuËn tiÖn. Do c¶ng lµ c¶ng s«ng n»m trong ®Þa h×nh kh¸ phøc t¹p bªn c¹nh ®ã l¹in»m trong khu vùc kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn vµ ch­a cã hÖ thèng ®­êng s¾tquèc gia nªn bè trÝ ®­êng s¾t bè trÝ thªm ®­êng s¾t kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng ¸nkinh tÕ .Do ®ã hÖ thèng giao th«ng trong c¶ng lµ ®­êng « t«. §­êng « t« L­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn trong n¨m Q vc =∑Q n (1+q 0 /k 1 .k 2 .g 0 ) Trong ®ã: Q vc : T¶i träng trªn ®­êng trong n¨m (106T/n¨m) ∑Q n : Tæng l­îng hµng vËn chuyÓn trong n¨m (106T/n¨m) g 0 : Søc chë cña « t« q 0 :Träng t¶i cña « t« kh«ng hµng k 1 : HÖ sè sö dông ®­êng k 1 =0,9 k 2 : HÖ sè sö dông søc chë cña « t« k 2 =0,8Chän lo¹i xe vËn chuyÓn lµ MAZ-200 víi c¸c th«ng sè: Réng : 2,48m Dµi : 4,5m Søc chë : g 0 =7T Träng l­îng xe :q 0 =6,8T ∑Q n =(300+250+200+100+300).103=1,15.106 (T/n¨m) Tæng t¶i träng trªn ®­êng trong n¨m : Lo¹i ®­êng «t« phô thuéc vµo l­îng hµng vËn chuyÓn trªn ®­êng :  q oto  Qvc = ∑ Qh 1 +  kk g    1 2 oto  Trong ®ã : Q vc : tæng t¶i träng trªn ®­êng (hµng ho¸ vµ xe ) trong n¨m . Q h : träng t¶i hµng . q «t« : träng l­îng «t« kh«ng hµng . g «t« : søc chë cña «t« . NguyÔn V¨n §øc 44CG 21
 22. 22. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû k 1 : hÖ sè sö dông ®­êng . k 2 : hÖ sè sö dông søc chë cña «t«. Q vc =1,15.106(1+6,8/0,9.0,8.8)=2.507.106 (T/n¨m) Nh­ vËy, ph¶i thiÕt kÕ ®­êng « t« lo¹i 1 cã hai d¶i víi c¸c th«ng sè cña ®­êng nh­ sau: - §­êng bª t«ng nhùa - BÒ réng ®­êng tr­íc bÕn vµ sau bÕn lµ7(m) - §é dèc ngang d¶i xe ch¹y i n =1,5÷2% - §é dèc däc ®­êng i d =4÷6% - Tèc ®é xe ch¹y v=40(km/h) - B¸n kÝnh cong R=60(m) NguyÔn V¨n §øc 44CG 22
 23. 23. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû PhÇn 8 TÝnh biªn chÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî trong c¶ngI. TÝnh to¸n biªn chÕ C¶ng1. Sè c«ng nh©n C¶ng N c =(A ch +A ph +A m )/F Trong ®ã: - A ch : Sè l­îng (ng­êi - kÝp) cña c«ng nh©n chÝnh - A ph : Sè l­îng (ng­êi - kÝp) cña c«ng nh©n phô - A m : Sè l­îng nh©n c«ng phôc vô cho m¸y vËn chuyÓn trong n¨ma. Sè kÝp c«ng t¸c cña mét c«ng nh©n trong n¨m Theo tiªu chuÈn b×nh th­êng F=265 (kÝp)b. Sè l­îng (ng­êi - kÝp) cña c«ng nh©n chÝnh bx Qn A ch = . ∑ +a ph Pc Trong ®ã: a ph =5-10% Q n bx/p c Q n : L­îng hµng bèc xÕp theo ph­¬ng ¸n ®ang xÐt trong n¨m P c : Tiªu chuÈn bèc xÕp cña c«ng nh©n ®èi víi tõng ph­¬ng ¸n bèc xÕpcô thÓ NguyÔn V¨n §øc 44CG 23
 24. 24. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû B¶ng 16: L­îng hµng bèc xÕp theo c¸c ph­¬ng ¸n Stt Lo¹i hµng Q (10 3 T) Qn¨m TÇu xe TÇu kho Kho xe Xe kho Kho tÇu Xe tÇu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 B¸ch ho¸ 260 45 105 105 70 70 30 2 Container 500 30 70 70 0 0 0 3 ThÐp 250 20 30 30 90 90 45 4 Ximang 200 120 180 180 0 0 0 5 DÇu 200 60 120 120 60 60 30 6 Céng Qnbx(TÊn) 275 505 505 220 220 105c. Sè l­îng ( ng­êi - kÝp ) cña c«ng nh©n phô trong c¶ngA ph =10%A chd. Sè l­îng ( ng­êi - kÝp ) cña c«ng nh©n phôc vô cho m¸y vËn chuyÓn A m =∑k m .N mTrong ®ã:N m : §Þnh møc cña c«ng nh©n phôc vô kü thuËt c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn t­¬ngøng.k m : Sè kÝp m¸y lµm viÖc trong n¨m cña thiÕt bÞ vËn chuyÓn k m =∑(Q i /P i ) Q i : L­îng hµng bèc xÕp lín nhÊt cña thiÕt bÞ (T) P i : §Þnh møc c«ng t¸c cña m¸y (T/kÝp) P i =P 0 .k 1 .k 2 .t P 0 : N¨ng suÊt kü thuËt cña m¸y (T/h) k 1 : HÖ sè sö dông søc n©ng cña m¸y k 1 =0.7 k 2 : HÖ sè sö dông m¸y theo thêi gian k 2 =0.75 t: Sè giê trong mét kÝp (t=7h) NguyÔn V¨n §øc 44CG 24
 25. 25. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû B¶ng 17: Sè l­îng (ng­êi - kÝp) cña c«ng nh©n chÝnhc«ng nh©n phô STT ph­¬ng ¸n Qn Pc Ach Aph T T/kip kip kip 1 Tµu-xe 275000 26.3 11501.9 1150 2 Tµu kho 505000 29.5 18830.51 1883 3 Kho xe 505000 48.4 11477.27 1148 4 Xe kho 220000 48.4 5000 500 5 Kho tµu 220000 29.5 8203.39 820.3 6 Xe tµu 105000 26.3 4391.635 439.2 B¶ng 18:TÝnh Pi=Po.k 1 .k 2. .t STT Hµng TÝnh Pi=Po.k1.k2.t TÇu xe TÇu kho Kho xe Xe kho Kho tµu Xe tµu 1 B¸ch ho¸ 689.388 453.8625 261.954 37.422 453.8625 689.388 2 Container 298.41 298.41 298.41 0 0 0 3 ThÐp 797.1075 819.1575 273.714 273.714 819.1575 797.1075 4 Ximang 847.2345 847.2345 258.9773 0 0 0 5 DÇu 205 205 205 205 205 205 B¶ng 19: TÝnh KmSTT Hµng Ph­¬ng ¸n(Qi/Pi) TÇu xe TÇu kho Kho xe Xe kho Kho tµu Xe tµu 1 B¸ch ho¸ 65.27529 231.3476 400.8337 1870.557 154.2317 43.51686 2 Container 100.5328 234.5766 234.5766 0 0 0 3 ThÐp 25.09072 36.62299 109.6035 328.8104 109.869 56.45412 4 Ximang 141.6373 212.4559 695.0417 0 0 0 5 DÇu 292.6829 585.3659 585.3659 292.6829 292.6829 146.3415Km 625.219 1300.369 2025.421 2492.051 556.7836 246.3124 B¶ng 20:TÝnh Am STT Ph­¬ng Km Nm Am ¸n 1 TÇu xe 625.219 0.4 250.0876 2 TÇu kho 1300.369 0.4 520.1476 3 Kho xe 2025.421 0.3 607.6264 4 Toa kho 2492.051 0.3 747.6152 5 Kho tµu 556.7836 0.4 222.7135 6 Xe tµu 246.3124 0.4 98.52498 NguyÔn V¨n §øc 44CG 25
 26. 26. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh ThuûSè c«ng nh©n ë c¶ng N c =(59405+5941+2447)/265 = 256 (ng­êi)Sè c«ng nh©n ngoµi c¶ng N c =20%N c =51 (ng­êi)C¸n bé nh©n viªn qu¶n lý c«ng t¸c hµng N ql =10%N c =26 (ng­êi)C¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh sù nghiÖp =15%Nc=38(ng­êi)Tæng sè c¸n bé vµ c«ng nhan toµn c¶ng =256+51+26+38=371(ng­êi)II. TÝnh to¸n ®iÖn trong c¶ng1. C«ng suÊt toµn phÇn Pmax S= = P 2 max + Q 2 max (KVA) CosφTrong ®ã:P max : C«ng suÊt t¸c dông cùc ®¹i cña c¶ng (KW)Q max : C«ng suÊt ph¶n t¸c dông Q max =P max .tgϕa. §iÖn cho thiÕt bÞ bèc xÕp Ta chØ tÝnh to¸n c«ng suÊt ®iÖn cho xe n©ng hµng§èi víi xe n©ng hµng ta cã P=17KW; k=0.55; Cosϕ=0.8; tgϕ=0.75 Pmax = 17.0,55 = 9.35 (KW) M Qmax = Pmax tgϕ = 9,35.0.75 = 7.01 M M (KW)§èi víi b¨ng chuyÒn réng 1m v=1.1(m/s) ta cãP=34,4Kw;k=0,95 ;cosϕ=0,85;tgϕ=0,62 Pmax , = 34,4.0,85 = 29,24 (KW) M Qmax = Pmax tgϕ = 29,24.0,62. = 18,12 (KW) M M(C¸c sè liÖu vÒ c«ng suÊt vµ c¸c hÖ sè tra trong sæ tay m¸y x©y dùng vµ phôlôc QHC).b. §iÖn chiÕu s¸ng trong c¶ng tra theo phô lôc 9.3 vµ 9.4 - QHC ta cã c«ngsuÊt chiÕu s¸ng:P max cs=Σk ci .Pcs qdi = NguyÔn V¨n §øc 44CG 26
 27. 27. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh ThuûPmax = 22.0,95 + 10.0,9 + 11.0,6 + (1,2 + 2,2 + 3,12 + 1,93).0,9 + 50,67.0,95 + 0,6.0,8 + 0,9.0,9 cs+ 13,3.0,85 + (2,43 + 0,14).1 + 0,28.0,95 + (5,519 + 3,177 + 0,9 + 0,56 + 1,268).1.0,6 + 0,6.0,6.1,037= 114,36( KW )Pmax = Pmax + Pmax = 38,29 + 114,36 = 152,95( KW ) M csQ max =25,13 (KW)S max = Pmax + Qmax = 154,34( KVA) 2 22. Tr¹m biÕn thÕ C¶ngChän tham sè biÕn thÕ 180KVAIII. TÝnh n­íc dïng cho C¶ng1. N­íc dïng cho c«ng nh©n Q 1 =Q 1a +Q 1bTrong ®ã: Q 1a =m.q: Lµ n­íc sinh ho¹t m=371: Sè c«ng nh©n trong c¶ng Q 1a =371.25=9275 (l) q=25(l/ng): L­îng n­íc dïng cho mét ng­êi Q 1b =500.45.a.b/60: n­íc t¾m röa a=2: Sè kÝp c«ng t¸c trong mét ngµy b: Sè vßi t¾m tra b¶ng XV - 1 QHC b=(256+51)/5+26/10=64 Chän b=64 vßi Q 1 =371.25+500.45.2.64/60=13542 (l/ng.®)2. N­íc dïng cho tÇu Q 2 =Q 2a +Q 2b Q 2a =∑N(t c .q c +t ® .q ® ) Q 2b =q t .m.nTrong ®ã: N: C«ng suÊt m¸y tÇu (103 m· lùc) t c ,t ® :Thêi gian ch¹y vµ ®ç tÇu NguyÔn V¨n §øc 44CG 27
 28. 28. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû q t : Tiªu chuÈn dïng n­íc cho thuû thñ (25÷30) l/ng m: Sè ng­êi trªn tÇu n : Sè tÇu cña c¶ng trong ngµy V× thiÕu sè liÖu cô thÓ nªn chän Q 2a =1000 (l) Q 2b =30.10.14=4200 (l) Q 2 =5200 (l/ng®)3. N­íc dïng cho ga vµ c¸c toµ nhµ C¶ng Q 3 =∑q.MTrong ®ã: q: Tiªu chuÈn dïng n­íc cho mét ng­êi (kh¸ch) q=15 (l/ng®) M: Quy m« ga M=400 (ng­êi)Q 3 =400.15=6000 (l/ng®)4. N­íc röa s¹ch kªnh c¶ng, t­íi l·nh thæ Q b =20%Q 1 =0,2.13542=2708 (l/ng®) Q=(Q 1 +Q 2 +Q 3 +Q b ).1,1=30195 (l/ng®)5. N­íc phßng ho¶ Q ph =20%Q=6039 (l/ng®)IV. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c C¸c tr¹m ®iÖn tho¹i tù ®éng, tr¹m v« tuyÕn, tr¹m v« tuyÕn ®Þnh vÞ, tÝnhiÖu th¨m t×m...V. §¶m b¶o an toµn trong c¶ng + §¶m b¶o chiÕu s¸ng cho toµn c¶ng + Cã b¶ng th«ng b¸o c¸c luång ®­êng ®i cña tÇu + Tæ chøc tèt c«ng t¸c phßng ho¶, cøu ho¶, c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cøu ho¶. + §¶m b¶o an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n +Cã c¸c thiÕt bÞ th«ng tin phôc vô cho c¸c qu¸ tr×nh cña tÇu vµo c¶ng nãi chung NguyÔn V¨n §øc 44CG 28
 29. 29. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû kÕt luËn Dùa vµo kiÕn thøc ®· ®­îc häc trªn líp cïng c¸c tµi liÖu tham kh¶o vµ c¸c sè liÖu kh¶o s¸t tr­íc ®ã ®å ¸n quy ho¹ch c¶ng ®· ®­îc thùc hiÖn . ngoµi viÖc thÓ hiÖn c¸ch nghiªn cøu luËn chøng kÜ thuËt chuyªn ngµnh. Song trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cã nhiªu sai sãt ch­a vËn dông ®­îc tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc míi vÒ chuyªn ngµnh ,kh«ng ®a d¹ng ®­îc hÖ thèng c«ng nghÖ bèc xÕp .RÊt mong ®­îc sù chØ b¶o ccña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì chØ b¶o cña thÇy Kh­¬ng TÊt ChiÕn cïng thÇy c« trong bé m«n C¶ng vµ ®­êng thuû ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. NguyÔn V¨n §øc 44CG 29
 30. 30. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû Tµi liÖu tham kh¶o: 1. Qui ho¹ch c¶ng Phïng V¨n Thµnh - D­¬ng V¨n Phóc 2. Qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng nghÖ c¶ng biÓn C«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ giao th«ng vËn t¶i 3. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22 TCN 207 - 92 4. Phô lôc qui ho¹ch c¶ng Bé m«n c¶ng ®­êng thuû 5.M¸y x©y dùng vµ sæ tay m¸y x©y dùng NguyÔn V¨n §øc 44CG 30
 31. 31. §å ¸n Quy Ho¹ch C¶ng Khoa C«ng Tr×nh Thuû Môc lôc Më ®Çu………………………………………………………………..…..1PhÇn 1 : Ph©n chia khu bÕn…………………………………………………2Ph©n 2 :§Æc tr­ng c¬ b¶n cña c¶n bÕn………………………………………3Ph©n 3 : Lùa chän thiÕt bÞ vµ tÝnh n¨ng suÊt trªn mÐp bÕn………………….5PhÇn 4 : Lùa chän thiÕt bÞ vµ tÝnh n¨ng suÊt trªn kho b·i…………………..12PhÇn 5 :Kho c¶ng…………………………………………………………..15PhÇn 6 : BÕn kh¸ch ………………………………………………………...17PhÇn 7: TÝnh to¸n giao th«ng trong c¶ng…………………………………..19PhÇn 8 : TÝnh biªn chÕ c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî……………………..21Ph©n 9: B¶n vÏ c¸c mÆt c¾t c«ng nghÖ ……………………………………21a KÕt luËn ………………………………………………………………...27 NguyÔn V¨n §øc 44CG 31

×