Download

293 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Download

  1. 1. Vi n Xây d ng Công trình bi n Trư ng ð i h c Xây d ng VƯƠN LÊN T KH NG ð NH MÌNH TRONG HO T ð NG ðÀO T O VÀ KHOA H C CÔNG NGH PH C V CHI N LƯ C BI N C A ð T NƯ C GS.TS.Ph m Kh c Hùng, nguyên Vi n trư ng ñ u tiên Vi n Xây d ng Công trình Bi n - Trư ng ðH Xây d ng Nư c ta có b bi n dài trên 3200 km và vùng th m l c ñ a r ng l n trên 1 tri ukm2, g p 3 l n ñ t li n, v i ngu n tài nguyên d i dào phong phú. Các ngu n l i to l nv tài nguyên bi n ñang ñ t ra cho ñ t nư c ta nh ng v n ñ c p bách trong vi c xâyd ng và tri n khai các ho t ñ ng ph c v phát tri n kinh t bi n và gi gìn ch quy n,an ninh qu c phòng trên bi n, như ñã ñư c nêu rõ trong “Ngh quy t B Chính tr (khoá VII) v bi n “ (s 03-NQ/TW, năm 1993) : “Xâyd ng m t qu c gia Vi t Nam m nh v bi n và phát tri n kinh t bi n thành m t b ph nmũi nh n c a n n kinh t qu c gia là m t m c tiêu chi n lư c, ñ ng th i là m t nhi mv b c bách ñang ñ t ra cho dân t c ta trư c th thách l n trên bi n ðông ”, và “ð án chi n l c bi n Vi t Nam ñ n năm 2020” (H i ngh l n th IV BCHTrung Ương ð ng khoá X, 1/2007): “Xây d ng và phát tri n toàn di n các lĩnh v c kinht - xã h i, khoa h c - công ngh , tăng cư ng c ng c qu c phòng - an ninh, làm choñ t nư c gi u m nh lên t bi n, b o v môi trư ng bi n ”. M i ñây, Vi n Xây d ng Công trình bi n Trư ng ð i h c Xây d ng (tên ñ yñ : Vi n ðào t o, Nghiên c u và ng d ng k thu t Xây d ng Công trình bi n -ICOFFSHORE) t ch c “L k ni m 20 năm ñào t o và nghiên c u KHCN: Cácthành t u và cơ h i phát tri n, 1988-2008 ” Ngành Xây d ng công trình bi n d u khí Trư ng ðHXD ñư c thành l p (t iQð ngày 10/3/1988 c a Hi u trư ng nhà trư ng), do B môn K thu t Công trìnhbi n (KTCTB) ph trách, cũng là lúc dòng d u ñ u tiên ñư c l y lên t m B ch Htrư c ñó 2 năm m ñ u cho s nghi p chinh ph c bi n ðông nh m khai thác d u khínư c ta. Sau ñó 3 năm, ñ tăng cư ng phát huy s ñóng góp c a ñ i ngũ th y giáovào th c t s n xu t c a B môn KTCTB, B trư ng B GD-ðT ñã quy t ñ nh thànhl p Trung tâm K thu t Xây d ng CTB (Qð s 1374/TCCB ngày 21-06-1991). Banăm ti p sau, trư c nhu c u m i c a s nghi p phát tri n kinh t bi n và an ninh Qu cphòng, theo tinh th n c a cu c h p gi a ba B trư ng (BT. B K ho ch ð u tư ðQu c Sam, BT. B Xây d ng Ngô Xuân L c và BT. B GD-ðT Tr n H ng Quân) t iTrư ng ðHXD trao ñ i v vi c nâng quy mô B môn chuyên ngành “K thu t Xây d ngCông trình bi n” Trư ng ðHXD, ngày 11-06-1994 B trư ng B GD-ðT ñã ra quy tñ nh thành l p Vi n Xây d ng Công trình bi n. Như v y, sau 6 năm thành l p, ngànhXD CTB ñã nâng c p t B môn chuyên ngành lên thành t ch c Vi n tr c thu ctrư ng. Sau ñây xin gi i thi u m t s thành t u và bài h c kinh nghi m c a Vi n v sph n ñ u vươn lên t kh ng ñ nh mình ph c v các m c tiêu chi n lư c c a ñ t nư cv bi n. 1
  2. 2. 1. XÂY D NG ð I NGŨ TH Y GIÁO LÀ NHI M V HÀNG ð U ð i v i th gi i, ngành k thu t xây d ng công trình bi n (g i t t là KTCTB)ñã ñư c thành l p và phát tri n ch y u t nh ng năm 50 c a th k trư c, g n bóch t ch v i ngành công nghi p d u khí bi n và m t s ngành kinh t bi n khác (g mc ven bi n) như GTVT bi n, du l ch, h i s n, … nư c ta, ngành KTCTB còn r t m im , ph c v ch y u cho khai thác d u khí, sau ñó là v n t i bi n, h i s n và qu cphòng. Cho ñ n nay, Vi n XDCTB Trư ng ðHXD v n là cơ s ñào t o-nghiên c uKHCN duy nh t trong c nư c v lĩnh v c xây d ng CTB ngoài khơi. ði u khó khănnh t và cũng là có tính quy t ñ nh nh t ñ i v i vi c m m t ngành m i là xây d ngñ i ngũ th y giáo. Các th y giáo ñư c l a ch n t các b môn lân c n trong trư ngvà cơ quan ngoài có chuyên môn g n v i ngành KTCTB, sau ñó t ch c t ñào t otheo m t chương trình c p t c ñ ñáp ng ngay nhu c u gi ng d y, ñ ng th i k t h pv i chương trình ñào t o chính quy trong nư c và nư c ngoài. Bên c nh vi c ñàot o chuyên môn, Vi n còn tăng cư ng b i dư ng v tin h c và ngo i ng cho các cán b . Hi n nay Vi n có 2 B môn (Cơ s k thu t công trình bi n và ven bi n; Kthu t công trình bi n và ñư ng ng - b ch a), g m 23 cán b , trong ñó 1 GS, 3 PGS,5 TS, 3 NCS, 5 h c viên cao h c, s còn l i ñ u là th c s . L c lư ng cán b gi ngd y ñư c chia thành các nhóm chuyên môn: 1) K thu t cơ s ngành: Lý thuy t ñ tin c y c a k t c u, Tài nguyên bi n -Lu t bi n-Lu t v môi trư ng bi n, Tác ñ ng c a môi trư ng bi n ñ n công trình (khítư ng, thu văn và ñ ng l c bi n, t i tr ng c a các y u t môi trư ng, ch ng ăn mòn); 2) Mô hình toán và v t lý: Phương pháp tính và các ph n m m ng d ng, Thínghi m mô hình các công trình bi n; 3) Công trình bi n c ñ nh: Jacket, bê tông tr ng l c, Dàn t i thi u-MOSS; 4) Công trình bi n nư c sâu: Bán chìm-Semisub, Neo ñ ng-TLP, FPSO,SPAR; 5) ðư ng ng - b ch a: tuy n ng d n d u và khí dư i bi n và trên b , bch a s n ph m d u trên ñ t li n, Tr m bơm và tr m nén khí; 6) K thu t công trình ven bi n: ñ ng l c c a sông ven bi n; công trình b ov b , c ng bi n, cơ s h t ng ñóng tàu và s a ch a tàu bi n, cơ s h t ng d ch vkinh t ven bi n.2. COI TR NG XÂY D NG CƠ S V T CH T Vì là m t ngành ñào t o m i c a ðHXD, ra ñ i ch m sau hơn 20 - 30 năm tu iso v i các ngành khác trong Trư ng ðHXD, Vi n h t s c coi tr ng xây d ng CSVCtheo phương châm k t h p ñ u tư c a nhà nư c v i “t l c cánh sinh” c a Vi n. V phơng ti n “t ñông hoá tính toán” : ngay t th i kỳ ñ u, Vi n ñã r t chútr ng ñ u tư trang b máy tính PC ñư c n i thành m ng kèm theo các thi t b ngo i vi(ph n l n là t trang b qua các h p ñ ng nghiên c u và tư v n) cho t t c cán bgi ng d y, và thu th p k t h p v i t xây d ng các ph n m m chuyên d ng, t m ñ ññáp ng yêu c u c a các ho t ñ ng v ñào t o, nghiên c u và tư v n. 2
  3. 3. V Tài li u và t li u chuyên ngành : Vi n ñã ñ c bi t coi tr ng vi c thu th pcác tài li u và tư li u chuyên ngành KTCTB như sách giáo khoa chuyên ngành, các tàili u chuyên kh o ph c v công tác ñào t o, ho t ñ ng KHCN và tư v n. Chuyên ngànhKTCTB có tính ña d ng và giao ngành r t cao, nên ph c t p c v KHKT và côngngh , l i có t c ñ phát tri n nhanh. Do ñó, tài li u là v n ñ quan tr ng th hai, sauvi c xây d ng ñ i ngũ th y giáo. Vi n ñã b nhi u công s c, khai thác tr c ti p m im i quan h h p tác - trao ñ i trong nư c và ñ c bi t là thông qua h p tác qu c t ,cũng như t n d ng t i ña khai thác trên Internet. T i nay, Vi n ñã có t sách khá phongphú, v i nhi u tài li u chuyên ngành ñư c c p nh t b sung thư ng xuyên, ph c vhi u qu cho các ho t ñ ng ñào t o, nghiên c u KHCN c a Vi n. V Phòng Thí nghi m chuyên ngành : Ý th c v t m quan tr ng c a vi c ñàot o và nghiên c u th c nghi m trên mô hinh v t lý, Vi n ñã l p d án xin Nhà nư cñ u tư xây d ng m t “Trung tâm nghiên c u th c nghi m k thu t công trình bi n ”(D toán: tr giá 3,5 tri u USD). D án ñã ñư c B K ho ch và ð u tư ch p thu n vch trương. Tuy nhiên, do g p m t s tr ng i v th t c hành chính, nên ñ n nay dán chưa ñư c th c thi. ð kh c ph c h n ch này, Vi n ñã có h p tác t t v i Vi n KHThu l i ñ khai thác Phòng thí nghi m tr ng ñi m Qu c gia (b t o sóng và mángsóng) t i Trung tâm ð ng l c C a sông - Ven bi n.3. M R NG H P TÁC QU C T Vi n coi m r ng quan h qu c t là m t trong các y u t quy t ñ nh ñxây d ng và phát tri n ngành, nh m thu th p tài li u, ñào t o cán b , trao ñ i thôngtin và các h p tác trong NCKH-CN. H p tác qu c t ñã ñem l i hi u qu l n, nh t làgiúp cho các ho t ñ ng ñào t o và KHCN c a Vi n. T nh ng năm 1994 ñ n nay Vi nñã có quan h t t v i nhi u ñ i tác qu c t , ñi n hình là v i Pháp (Institut Francais duPétrole, Bureau Veritas, Ecole Centrale Paris, Doris Engineering, Sirehna,MeteoMer,Technip,..), v i M (Texas AM University, Oklahoma University, API,Mustang Engineeting,..), v i Anh (Lloyd’s Register, Institute of Marine Engineers),Australia (University of Western Australia, AMC, Monash University,..).4. CÁC THÀNH T U CHÍNH C A VI N4.1- ðào t o: + ðào t o ñ i h c : t năm 1988 t i nay, Vi n ñã ñào t o ñư c 16 khoá, cung c ptrên 516 k sư xây d ng CTB và d u khí cho ngành d u khí và m t s ngành liên quan. Chương trình, n i dung ñào t o ñã ñư c xây d ng sát v i yêu c u phát tri nc a th c ti n s n xu t, ñ ng th i c p nh t ñư c các thông tin m i trên th gi i. Trongph n th c hành, h u h t các SV ñư c T ng Công ty D u khí Vi t Nam và Xí ngi pLiên doanh Vietsovpetro t o ñi u ki n cho ñi th c t p t i các cơ s thi t k và thi côngcác công trình d u khí bi n (Tp. Vũng Tàu), m t s SV ñã ñư c gi l i làm t t nghi pt i các cơ s s n xu t; 100% ñ án t t nghi p có s d ng máy tính m c cao, ph nl n sinh viên t t nghi p ñ t lo i khá gi i. Vi n ñã ph i h p ch t ch v i H i sinh viên vàðoàn thanh niên, t ch c các ho t ñ ng ngo i khoá, ñi n hình là các l p Anh ngchuyên ngành CTB, l p tin h c ng d ng nâng cao, hư ng d n sinh viên tham giaNCKH… ð i b ph n các SV c a ngành sau khi ra trư ng ñã nhanh chóng phát huytác d ng, ñ c bi t các SV công tác t i các cơ quan c a ngành D u khí ñư c ñánh giá t t. 3
  4. 4. +ðào t o SðH : * ðT Cao h c - 3 khoá cao h c ñã b o v v i 24 Ths (trongñó khoá 1, ñư c B GD-ðT coi là khoá cao h c ñ u tiên c a VN), 2 khoá ñang ñào t o; * ðT ti n s - 6TS ñã b o v , hi n ñang hư ng d n 4 NCS; Ngoài ra, Vi n ñã m nhi u l p chuyên ñ b túc sau ñ i h c cho các cơquan ngoài, có s ph i h p v i các chuyên gia qu c t .4.2- Ho t ñ ng NCKH: Các ho t ñ ng này chi m 30-40% kh i lư ng công vi c c aVi n, nh m th c hi n ch c năng th hai c a lo i hình t ch c “Vi n trong Tr ng ”khác v i ch c năng c a m t “Khoa trong Trư ng”. ViÖn ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶®¸ng kÓ: + Sè ®Ò t i cÊp Nh n−íc do ViÖn chñ tr× cho ®Õn nay: 04 + H ng chôc ®Ò t i cÊp Bé v cÊp HiÖp héi + Mçi n¨m ViÖn thùc hiÖn tõ 04 ®Õn 08 ®Ò t i cÊp tr−êng.HiÖn nay ViÖn ®ang thùc hiÖn: - 01 §Ò t i Nghiªn cøu khoa häc träng ®iÓm cÊp Nh n−íc m· sè KC.09-15/06-10 - 01 §Ò t i träng ®iÓm cÊp Bé Gi¸o dôc § o t¹o - 02 §Ò t i nghiªn cøu khoa häc theo Hîp ®ång ®Ó chuyÓn giao kÕt qu¶ nghiªn cøu cho ViÖn Nghiªn cøu khoa häc v thiÕt kÕ c«ng tr×nh dÇu khÝ biÓn (NIPI) - VSP - 06 ®Ò t i cÊp tr−êng n¨m 2008.Nh×n chung c¸c ®Ò t i trên do ViÖn chñ tr× ®Òu cã chÊt l−îng tèt v ®¶m b¶o tiÕn ®é. Các ñ tài nghiên c u ñã và ñang th c hi n ñ u nh m ng d ng các thànht u m i c a th gi i vào ñi u ki n VN ñ ph c v s n xu t, g m các nhóm:1) Nghiên c u cơ s khoa h c cho d án xây d ng th nghi m công trình DKI ki utr ng l c bê tông c t thép;2) T ng k t ñánh giá các công trình ñã xây d ng vùng qu n ñ o Trư ng Sa và DKI(th m l c ñ a Nam Vi t Nam);3) Xây d ng ph n m m ñ tính toán thi t k các CTB trong ñi u ki n bi n VN;4) Nghiên c u tính toán thi t k và thi công các công trình bi n c ñ nh b ng thép vàb ng bê tông (ki u jacket và MOSS) v i các mô hình phi tuy n, ng u nhiên,công nghm i trong thi công;5) Nghiên c u kh năng xây d ng các CTB m m trong ñi u ki n VN, các vùng nư csâu: lo i bán chìm (SemiSub, TLP, FPSO);6) Nghiên c u v xây d ng ñư ng ng bi n trong ñi u ki n VN;7) Nghiên c u thi t k và thi công m t s công trình ven bi n: các gi i pháp thích h pcho công trình b o v b bi n VN; Cơ s khoa h c xây d ng các công trình ph c vñóng m i và s a ch a tàu bi n VN.4.3- Ho t ñ ng tư v n thi t k : 4
  5. 5. ViÖn X©y dùng C«ng tr×nh biÓn ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong c«ngt¸c t− vÊn thiÕt kÕ, thÈm tra c¸c c«ng tr×nh biÓn v dÇu khÝ trong ®ã næi bËt l : - ThÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt Dù ¸n ®−êng èng dÉn khÝ Nam C«n S¬n, Dù ¸n ®−êng èng dÉn khÝ R¹ng ®«ng - B¹ch Hæ, Dù ¸n mua ®ãng míi tÇu r¶i èng, cã nh÷ng ®ãng gãp lín trong gãi thÇu sè 4, gãi thÇu 5A, gãi thÇu 5B - Nh m¸y läc dÇu Dung QuÊt, §ª biÓn §Ò Gi, C¶ng xa bê nh m¸y xi m¨ng Nghi S¬n, thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng v dù to¸n c¸c c«ng tr×nh DKI/5,7,8,12,15,16,18,19,20,21; - ThÈm tra hÇu hÕt c¸c dù ¸n v c¸c hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng míi v n©ng cÊp c¸c nh m¸y ®ãng tÇu phôc vô ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña tËp ®o n VINASHIN; - ThiÕt kÕ gia cè söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh DKI/11,14,17; - LËp dù ¸n v ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®Ìn biÓn t¹i ven c¸c ®¶o thuéc QuÇn ®¶o Tr−êng Sa (ven ®¶o Tr−êng Sa lín, ®¶o Nam YÕt, ®¶o S¬n Ca, ®¶o Sinh Tån). C¸c ®Ìn biÓn Tr−êng Sa ®−îc ViÖn thiÕt kÕ theo ph−¬ng ¸n träng lùc b»ng bª t«ng cèt thÐp. §©y l c¸c s¶n phÈm nghiªn cøu cña ViÖn tõ c¸c ®Ò t i ®éc lËp cÊp Nh n−íc do GS. Ph¹m Kh¾c Hïng l m chñ nhiÖm (tõ 1996 ®Õn 1999) ®ang tõng b−íc ®−îc chuyÓn giao cho s¶n xuÊt v øng dông thùc tÕ; - ThiÕt kÕ c¸c ® tÇu lín: ® tÇu Nam TriÖu 70.000 DWT v ®Æc biÖt hiÖn nay ®ang øng dông c«ng nghÖ b¸n l¾p ghÐp ®Ó thiÕt kÕ c¸c ® tÇu lín l ® tÇu 75.000DWT Nh m¸y ®ãng tÇu Cam Ranh; ® tÇu 30.000DWT Nh m¸y ®ãng tÇu C Mau; ® tÇu 15.000DWT Nh m¸y ®ãng tÇu CÇn Th¬. Nhê viÖc øng dông c«ng nghÖ b¸n l¾p ghÐp ®· t¨ng tiÕn ®é x©y dùng b»ng c¸ch tæ chøc x©y dùng song song c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh; - Trong n¨m 2008 ViÖn s th c hi n chính vi c thiÕt kÕ më réng mét sè ®¶o phôc vô GTVT và phát tri n kinhh t ñ o. ViÖc duy tr× v ph¸t triÓn tèt ho¹t ®éng t− vÊn trong lÜnh vùc X©y dùng c«ng tr×nhbiÓn - dÇu khÝ v c«ng tr×nh ven biÓn th× sÏ më ra ®−îc mét thÞ tr−êng réng ®óng theochuyªn m«n cña ViÖn v t¹o ®−îc mèi quan hÖ tèt víi c¸c c¬ quan s¶n xuÊt cã liªnquan víi ViÖn vÒ chuyªn m«n, l nh÷ng c¬ së gióp ViÖn trong c«ng t¸c ® o t¹o vÒ viÖct¹o c¬ së thùc tËp, h−íng dÉn thùc tËp c«ng nh©n, thùc tËp c¸n bé kü thuËt, l n¬i tiÕpnhËn c¸c kü s− trÎ cña ViÖn ®Õn l m viÖc v tiÕn tíi c¸c hîp t¸c vÒ khoa häc c«ngnghÖ chuyÓn giao c¸c s¶n phÈm nghiªn cøu cña ViÖn. Nh− vËy ho¹t ®éng t− vÊn ®−îc ®Þnh h−íng tèt ñã lµm c¬ së tèt cho sùph¸t triÓn c¸c chøc n¨ng chÝnh cña ViÖn lµ §µo t¹o vµ Nghiªn cøu khoa häc.5. kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vÒ tæ chøc cña viÖn trong t×nh h×nh míi §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c ®Þnh h−íng nghiªn cøu khoa häc v ph¸t triÓnchøc n¨ng t− vÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ ViÖn ®· v ®ang chuÈn bÞ nh©n lùc ®ÓchuyÓn h−íng ho¹t ®éng theo tinh thÇn NghÞ ®Þnh 115 cña ChÝnh phñ. Trong Vi n s bao g m 3 kh i:1) Kh i ñào t o : g m 3 B môn (Cơ s k thu t CTB; CTB ngoài khơi; CTB ven b ); 5
  6. 6. 2) Kh i nghiên c u khoa h c;3) Kh i t v n thi t k .6.K T LU N Quá trình phát tri n c a Vi n, bên c nh s n l c cao ñ c a các th h Lãnhñ o Lãnh ñ o Vi n cùng t p th th y cô giáo và nhân viên, Vi n luôn nh n ñư c squan tâm ch ñ o nhi t tình c a Lãnh ñ o Trư ng ðH Xây d ng và c a B Giáo d c ðT. ð c bi t Vi n cũng luôn nh n ñư c s quan tâm theo dõi, khích l , giúp ñ t oñi u ki n c a nhi u ð ng chí lãnh ñ o ð ng - Nhà nư c và các B - Ngành: B Kho ch và ð u tư, B Khoa h c CN, B Xây d ng, T ng Công ty D u khí VN (ñ cbi t là Xí nghi p LD D u khí Vietsovpetro), B Tài Nguyên và Môi trư ng, B Công An,B Qu c Phòng, B GTVT B Nông nghi p và PTNT (ð c bi t là C c PCBL và QL ðêñi u) Ban Biên gi i Chính ph , Ban Ch ñ o NN v Bi n ðông - H i ñ o, Vi n Khoah c CN Vi t Nam, cũng như H i KHKT Bi n VN, H i Cơ h c VN, T ng H i Xây d ngVN (H i C ng - ðư ng thu và th m l c ñ a…), H i ăn mòn và B o v Kim lo i VN, vànhi u Trư ng ðH - Vi n NC - Công ty liên quan. Nh ñó, trong 20 năm qua k t khi thành l p ngành, v i ñi u ki n v nhân l cvà cơ s v t ch t còn r t h n ch , Vi n ñã ñ t ñ c nh ng thành t u to l n ñángkhích l và ñã t o l p ñ c “nh ng n n móng cơ b n” cho s phát tri n theoh ng ñi ñúng ñ n, ñó là cung c p nhân l c có ch t l ng và ñóng góp tr c ti pthông qua các ho t ñ ng KHCN và t v n, ph c v chi n l c bi n c a Nhàn c t i năm 2020 trong ñi u ki n h i nh p có nhi u cơ h i thu n l i nhngcũng ñ y thách th c. 6

×