Download

1,414 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
816
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Download

 1. 1. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i Danh s¸ch nhãm 5 líp 52cb2 1. nguyÔnquúnh nh©n mssv: 399352 2. lª ®×nh phó mssv:748552 3. nguyÔnv¨n quang mssv:676652 4. nguyÔnhång qu©n mssv:819552 5. nguyÔnv¨n qu©n mssv:741152 NT 6. ®µo v¨n quyÒn mssv:549752 7. vòv¨n quyÒn mssv:387752 8. ®ç®Ængs¬n mssv:100052 9. ®ç h÷u s¬n mssv:325452PHÇNa :Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 1
 2. 2. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h iI.giíi thiÖuchung vÒ c«ng tr×nh biÓn cè®Þnhb»ng thÐp Trªn thÕgiíi c«ngtr×nh biÓ ncè®Þnhb »ng th Ðp(CTBCDBT)µ thÕhÖc«ngtr×nh biÓ n®Çutiªn vµ®· ®îc s öd ôngnhiÒ unhÊ®Ó phôc l tvôkhai th ¸c d ÇukhÝngoµi biÓ n.trªn thÕgiíi ®· x©yd ùngkho ¶ng 7000CTBCD,phÇnln ë®és©u níc trongvßng300m…ë vïng biÓ ns ©u ítrªn 1 000ft(304,8m ),hiªn naychØcã7 c«ngtr×nh(®Ò uthuécvïng biÓ ncñaMü),tr ®ãd µn BULLVINKLE ong ë®és©u ln nhÊt 2m ,vÞnh í 41MEXICO. ViÖtNam hiÖnnay®· thiÕtkÕx©yd ùngc ¸c l ¹i CTBCDBT íi ®és ©u níc biÓ n50- ,®¹ttiªu chuÈnquèctÕ.ViÖcx©yd ùngc ¸c c«ng o v 60mtr×nh biÓ në®és ©u tõ 1 00- 200m lµ nhu cÇutríc m ¾të níc ta. Tr ®å¸n nµythùc hiÖntÝnh to ¸n thiÕtkÕkÕtcÊuch©n®Ðc«ngtr×nh biÓ ncè®Þnhb »ngthÐp tronggiai ®o¹n khai th ¸c ë®és ©u ongníc xÊpxØ1 00m theo ti ªu chuÈnthiÕtkÕAPI 2ARP- SD2000. WIi. PH¦¥NG¸N THI C¤NG Dù KIÕN- Thic«ngtrªn b ê: ph¬ng ph ¸p quayl tpanel Ë- H ¹ th ñy,vËnchuyÓ ntrªn biÓ nb »ngxµ lan m Æt boong1 2000TcñaXNLD.VSPvµ- ®¸nh ch ×m b »ng®êngtrît.iiI .c¸c sè liÖu®Çuvµo 1) ®Æc®iÓ m c«ngtr×nh c«ngtr×nh biÓ ncè®Þnhb »ng th Ðp phôcvôkhai th ¸c d ÇukhÝvíi c ¸c s èliÖu:  kÝch thíc ®Ønh:22x48(m )  chøcn ¨ng thîng tÇng:d µn MSP  Tr nglîng thîng tÇng:4300T ä  S èèngchÝnh:8èng  kÝch thíc thîng tÇng:30x56x25(m ) 2)S èliÖu khÝtîng h ¶i v¨n t¹i vÞtrÝ x©yd ùngc«ngtr×nh C¸c th«ng sè ®Ò bµi 3 BiÕn®éng triÒu lín nhÊtd (m) 1 1.3 Níc d©ng t¬ng øngvíi b ·o thiÕtkÕd 2 (m) 0.8 §é s©u níc d (m) 0 80 3)SèliÖuvËntècgiã. Chu kú lÆp- n¨m N NE E SE S SW W NW VËn tèc giã trung b× nh ®o trong 2 phót 100 38.4 46.1 0.0 20.8 2.0 35.7 34.2 33.5 50 36.2 45.0 9.1 19.2 1.4 33.4 32.7 31.8 25 34.2 40.6 7.4 18.2 0.4 31.5 30.4 29.2 10 30.6 37.5 6.3 16.8 9.2 28.2 27.5 26.5 5 28.5 34.6 5.2 15.5 8.4 26.2 25.2 21.3 1 23.0 26.0 2.0 12.7 6.0 21.0 20.0 18.0 VËn tèc giã trung b× nh ®o trong 1 phót 100 39.7 47.1 1.0 21.4 2.7 36.9 35.3 34.6Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 2
 3. 3. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i 50 37.4 46.5 0.1 1 9.8 22.1 34.5 33.8 32.8 25 35.3 41 .9 28.3 1 8.8 21 .1 32.5 31 .4 30.2 10 31 .6 38.7 27.2 1 7.4 1 9.8 29.1 28.4 27.4 5 29.4 35.7 26.0 1 6.0 1 9.0 27.1 26.0 22.0 1 23.8 26.9 22.7 1 3.1 1 6.5 21 .7 20.7 1 8.6 VËn tèc giã trung b× nh ®o trong 3 gi©y 100 44.7 58.1 4.9 24.2 5.6 41.6 39.8 39.0 50 42.1 52.4 33.9 22.3 24.9 38.9 38.1 37.0 25 39.8 47.3 31.9 21.2 23.7 36.7 35.4 34.0 10 35.6 43.7 30.6 19.6 22.4 32.8 32.0 30.8 5 33.2 40.3 29.3 18.0 21.4 30.5 29.3 24.8 1 26.8 30.3 25.6 14.8 18.6 24.4 23.3 21.0 4)SèliÖusãng thiÕtkÕ Chu kú lÆp Híng N NE E SE S SW W NW 100 N¨m H, m 10.8 16.1 9.9 6.2 8.6 12.2 9.3 7.4 T, s 10.3 14.1 11.6 10.8 12.4 12.5 12.0 12.3 50 N¨m H, m 9.7 15.6 9.2 5.6 8.0 12.4 8.8 6.9 T, s 10.0 14.1 11.5 10.5 12.1 12.4 11.9 11.7 25 N¨m H, m 8.8 14.7 8.7 5.2 7.7 11.1 8.5 6.5 T, s 9.9 14.3 11.4 10.2 11.8 12.4 11.8 11.7 5 N¨m H, m 5.6 13.7 6.8 3.8 6.2 9.7 7.1 4.8 T, s 9.4 13.9 11.0 9.4 10.6 12.1 11.6 11.0 1 N¨m H, m 2.6 11.8 4.8 2.4 4.6 7.3 5.8 3.0 T, s 9.1 13.3 10.5 9.1 9.2 11.7 11.3 9.9 5) VËntècdßng ch ¶y mÆtlín nhÊtt¬ng øngvíi Híng sãng tÝnhto¸n (Chu kú lÆp 100 n®m) Híng sãng C¸c th«ng sè N NE E SE S SW W NW VËntèc(cm/s) 93 131 100 173 224 181 178 121 Híng (®é) 240 241 277 41 68 79 78 134Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 3
 4. 4. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i 6)VËntèc d ßngch ¶y ®¸y ln nhÊtt¬ng øngvíi Híng sãngtÝnh to ¸n í (Chu kú lÆp 100 n®m) Híng sãng C¸c th«ng sè N NE E SE S SW W NW VËntèc(cm/s) 68 111 90 102 182 137 119 97 Híng (®é) 2 301 60 295 329 53 329 197 7) Sè liÖuhµ b¸m Ph¹m vi hµ b¸m tÝnh tõmùc níc ChiÒu dµy hµ b¸m (mm) trungb ×nh trëxuèng Tõmùc níc trungb ×nh (0m) ®Õn-4m 80 mm Tõ - 4m ®Õn-8m 87 mm Tõ-8m ®Õn-10m 100 mm Tõ-10m ®Õn®¸y biÓn 70 mm+ Tränglîng riªng hµ b¸m: γ = 1600kG/m 3 8)B¶ng sè liÖu®ÞachÊt Tª n líp ®Êt C¸c th«ng sè ®Ò bµi Líp ®Êt sè 1 Líp ®Êt sè 2 Líp ®Êt sè 3 1 M« t ¶ líp ®Êt ¸ c¸t dÎo mÒm ¸ c¸t dÎo chÆt SÐtnöacøng 2 §é s©u ®¸y líp ®Êt(tÝnhtõ®¸y biÓn trëxuèng) h1 = 19m h2 = 39m h3 = V« h¹n 3 §éÈmW, % 27.3 22.6 24.4 4 Giíi h¹n ch ¶y LL 32.2 31.7 41.9 5 Giíi h¹n dÎo PL 17.6 18.6 21.2 6 ChØsè ch ¶y LI 14.6 13.1 20.7 7 §é sÖtPI 0.66 0.31 0.15 8 Tränglîng γ, g/cm3 2.0 2.03 2.01 9 Tûträng.g/cm 3 2.75 2.74 2.78 10 HÖsè rçnge 0.75 0.65 0.72 11 LùcdÝnh c, kN/m2 43 51 67 Cêng ®ékh¸ng nÐn 12 60 20 120 kh«ng tho¸t níc cu, kN/m2 13 Gãcma s¸t trong ψ, ®é 14 22 25Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 4
 5. 5. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i 9) Sè liÖuvÒ quy c¸ch thÐpèng §êng kÝnh ngoµi D ChiÒu dµy t STT (mm) (mm) 1 1422 31.8 2 1422 30.2 3 1321 30.2 4 1321 25.4 5 1219 30.2 6 1219 25.4 7 1067 25.4 8 1067 20.6 9 812.8 25.4 10 812.8 20.6 11 660 20.6 12 610 15.6 13 559 20.6 14 508 15.6 15 482.6 15.6 16 355.6 15.6 VËt liÖu èng: X65 cã Fy = 448 MpaIV. thiÕtkÕtængthÓ 1. chøcn¨ng c«ng nghÖcñadµn: -Lo¹i giµn: MSP -Chøcn¨ng: khoan khai th¸c vµ s¬ chÕs ¶n phÈm dÇu khÝ 2. Ph©n tÝchlùachän c¸c th«ng sè m«i trêng ®Ó thiÕtkÕ: a. X¸c ®Þnhc¸c mùc níc tÝnhto¸n: - Mùcníc triÒu cao: MNTC= d 0+d 1 = 80 + 1,3 = 81,3 (m) - Mùc níc cao nhÊt: MNcn = d 0+d 1 +d 2= 80 + 1,3 + 0,8 = 82,1 (m) - Mùcníc trungb×nh: MNTB= d 0+d 1 /2= 80 + 1,3/2 = 80,65 (m) b. X¸c ®Þnhhíng sãng t¸c ®énglªn c«ng tr×nh: Chän 2 híng sãng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n kiÓm trakÕtcÊubao gåm: Híng 1: híng cã chiÒu cao sãng lín nhÊthíng NENhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 5
 6. 6. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i H 2: híngt¸c dôngtheoph íng ¬ng chÐocñadiafrargmhíngN 3. X©ydùngph¬ng ¸n kÕtcÊuch©n®Õ a. Nguyªnt¾cx©ydùngph¬ng ¸n: + Ph¶i phï hîpvíi tÝnhchÊtlµmviÖc,chøcn¨ngcñathîngtÇng,yªu cÇusödôngcñac«ngtr×nh . + Ph¬ng ¸n ph¶i phï hîpvíi sèliÖum«i trêng,kh¶ n¨ngtÝnhto¸n thiÕtkÕvµ tÝnhkh¶ thi cñac«ngtr×nh.Ph¬ng ¸n lùa chän®Óthi c«ngph¶i tháam·n hai yªu cÇu: + Yªu cÇukÜthuËt: - §¶m b¶o ®é bÒn,®éæn®Þnh,tuæithä.d t¸c dôngcñat¶i trängc«ngnghÖvµ t¶i trängm«i trêngtrongsuèt®êi sèngc«ng íitr×nh. - §¶m b¶o chiÒucaosãngthiÕtkÕkh«ngch¹msµnc«ngt¸c. + Yªu cÇuvÒkinhtÕ:CÇncãbiÖnph¸p gi¶m gi¸ thµnhhîplý, côthÓlµ:Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 6
 7. 7. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i - Gi ¶m chi phÝvÒ vËtliÖu,t nd ôngvËtliÖu cãs ½n. Ë - Gi ¶m th êi gian thi c«ng,®ÆcbiÖtl thi c«ngtrªn biÓ n. µ - TËnd ôngc ¸c trangthiÕtb Þ,ph¬ng tiÖn thi c«ngs ½ncã,h ¹n chÕtèi ®aviÖcm ua,thu ªMôctiªu cñaph¬ng ¸n l achänl : ù µ + Gi ¶m thiÓ u gi¸ th µnh x©yd ùngb »ngc ¸ch gi ¶m khèi lîng vËtliÖu. + Gi ¶m th êi gian thi c«ng + C ãthÓ thi c«ngvíi nh ÷ng thiÕtb Þs ½ncã + Gi ¶m thiÓ u chi phÝvËnh µnh + D Ôd µngth ¸o d ì. + C ãkh ¶ n ¨ng t¸i s öd ông. b. Lùachänhíng ®Ætc«ngtr×nh: ViÖclùachänhíng c«ngtr×nh phôthuécnhiÒ uyÕu tè: híng s ãng,c«ngnghÖkhai th ¸c…trong®å¸n nµyc«ngtr×nh ®Ættheo híng cãchiÒ ucao s ãngln nhÊtµ híng NE. í l c. X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc tængthÓ : * Vïng ¸p dông lý thuyÕtsãng : X¸c ®Þnh chu kú biÓu kiÕn Tapp Tapp V =1+ T gd Tr ®ã: ong T : chu kú sãngT= 1 4.1 s V : vËntèc d ßngch ¶y øngvíi híng s ãngV = 1 .31 m / s g = 9.81 m / s2 d = 81 .3m 1.31  Tapp = 1 4.1 *(1 + )= 1 4.75(s) 9.81 * 81.3 H d  2 = 0.008vµ 2 = 0.038 gTapp gTapp Tõhai cÆps ètrªn tra ®åthÞ2.3.1 - trang1 4 tiªu chuÈnAPI RP2AWSD 3 Suyra vïng ¸p d ônglý thyÕts ãngS t ockesbËc5  ChiÒu cao c«ng tr× nhNhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 7
 8. 8. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i (Tõ®¸y biÓ n ®ÕnvÞtrÝ s µn kh «ngcho phÐp ngËpníc) ®îc x ¸c ®Þnh sao cho m Æt íi cñas µn c«ng t¸c kh «ng bÞngËpníc, cã d kÓ ®Õnm étkho ¶ng c ¸ch an toµn ∆0 (∆0 ®îc gäi lµ®étÜnhkh«ng cñac«ng tr×nh). HCD =MNCN+ η. H + ∆0. Trong®ã: H = Hmax = H1 = 16,1 m. η= 0,7.(tÝnhvíi lts stockesbËc5) ∆0 ≥ 1,5 m, 뮩ylÊy∆0 = 1.5 m. HCD =82,1 + 0,7.16,1 + 1.5 = 94,87(m). Chän HCD=95m  Cao tr× nh Diafragm trª n cïng D1: HD1 = HCD -1 = 95 -1 = 94 m.  X¸c ®Þ nh kÝch thíc ®Ønh vµ ®¸y cÒa KC§: KÝchthíc ®Ønh22x48(m ) Chän®éd èc èngchÝnhnghiªng i = 1 / 0= 0,1 . 1 TÝnhto ¸n ®îc kÝch thíc ®¸y:35,5(m )x 61 ,5(m )  X¸ c ® Þ nh cao ®é giao ®iÓ m gi÷ aèng chÝ nh vµ thanh xiªn díi cïng c Òa khèi ch©n ®Õ Zd >= ( 25cm , D/4) Zd lµkho ¶ng c¸ch ®¶ m b ¶ o thi c«ng nót D lµ®êng kÝnh èng chÝnh Chän Zd = 1m d. Lùa chän tiÕt diª n c¸c thanh -TiÕtdiÖn c¸c thanh ®îc lùachän dùa trªn ®iÒu kiÖn ®ém ¶ nh cho phÐp.§ém ¶ nh cho phÐp phô thuécvµo ®iÒu kiÖn lµm viÖccñathanh(chÞukÐo haynÐn)Dùatrªn ®iÒu kiÖn ®ém ¶ nh cho phÐp,lùachän s¬ bé tiÕtdiÖn cñathanh.TõkÕtqu ¶ tÝnh to¸n ,lùachän l¹i tiÕtdiÖn ®Ó phï hîp víi ®Æc®iÓm cñat ¶ i trängt¸c dông.Theo sæ tayÓAOSE Ó cña Teng H.Hsu ,khi thiÕt kÕ s¬ bé c¸c kÕt cÊu ch ©n ® Õ trong ® i Ò u kÖn biÓn ë khu vùc§«ng Nam ¸,cã thÓchän gi¸trÞ ® é m¶nh(Kl/r)=110 lµm c¨n cø ®Ó lùa chän s¬ bé tiÕt diÖn:Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 8
 9. 9. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h iTr ®ã ong  k: hÖs èkÓ ®Õnm Êæn®Þnhcñathanh phôthuécvµo li ªn kÕt2 ®Çu t  l:chiÒ ud µi phÇntö(kho ¶ng c ¸ch gi÷a 2 t©m nót )  r: b ¸n kÝnh tiÕtd iÖnphÇntö l ¹i phÇntö o k thanh èng chÝnh 1 ,0 thanhxiªn,ngang 0,7 thanhchÝnhchÐo 0,8 C «ngthøctÝnh ®ém ¶nh λ nh sau: λ= k.l r / Tr ®ã: ong k : hÖs èquy®æichiÒ ud µi: k ≤ 1 , ®· n ªu ë trªn. l :chiÒ ud µi cñaphÇntö, ®îc x ¸c ®Þnhb »ngkho ¶ng c ¸ch gi÷a hai t©m nót. r :b ¸n kÝnh qu ¸n tÝnh tiÕtd iÖnphÇntö. D o ph¬ng ¸n chän lµ d ¹ng kÕtcÊuchóp côt nhãm d ù kiÕn ph¬ng ¸n kÕtcÊuch©n ®Õ®ì trùc tiÕp thîng tÇng kh «ng d ïng khungs µnchÞul c. VÞtrÝ m Æt 1 b ètrÝ c ¸ch ®Ønhch©n®Õ1 m . ù D Cao®ém Æt iaFr D 8c ¸ch ®¸y biÓ n1 .0m. D agm Cao trình so với đáy biển DIAFRAGM (m) D6 1.0 D5 21.0 D4 40.0 D3 59.0 D2 77.0 D1 94.0Tõs¬ ®åhinh häc cñakhèi ch©n ®Õ®· chän tacã t×m ra®îc chiÒ ud µi ln nhÊøngvíi m çi l ¹i ti ªt d iÖnthanh.LÊy ud µi ®ãtÝnh to ¸n í t o chiÒkiÓ m tra ®ém ¶nh cñac ¸c thanh víi c ¸c l achänkÝch thíc tiÕtd iÖnthanhquab ¶ng thÓ hiÖnë phôcl c. ù ôKÕtqu ¶ tÝnh to ¸n vµ kiÓ m tra cho thÊythanh t tc ¶ c ¸c thanh ®Ò uth áam ·n ®iÒ u kiÖn®ém ¶nh Êvµs öd ôngkÝch thíc tiÕt d iÖn®ã®Ó tÝnh to ¸n kÕtcÊuc«ngtr×nh .Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 9
 10. 10. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ® å ¸n: ctb cè ® Þ n h i D1Nhãm 5_líp 52cb2 gvhd:th.s vò ® an chØnh 10

×