16 30 sep-11

446 views

Published on

samarasam book

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

16 30 sep-11

 1. 1. C¢u CuÈÀ... ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B]›¯º : ○ A¨xº µR¨ ○ H. ○ ○ ○ ö£õÖ¨£õ]›¯º : ○ ○ ]µõáúÀ íéß ○ ○ ○ ○ÂÍ®£µz öuõhº¦US : ○ M. A¨xÀ Põvº ○ •P¨¦U Pmkøµ ○ 95661 53142 CÛ¯ ÁõÌÄUS Cì»õ®! ○ ○ 8 & |õg]À ®£z GÊa]²øµ ○ ○ ¢uõ & ○ Â{÷¯õP¨ ¤›Ä : ○ ○ A.K. uõÅz £õåõ ÷|ºPõnÀ ]ßÚa ]ßÚ ªßÚÀPÒ ○ ©pè Sgõ® ]µõáúÀ íéß ○ 92837 66056 ○ ○ "" Aø©vUPõÚ ÁÈ ○ ÷Ámøh¯õkÁuÀ»! ○ 14 ○ ¢uõ ÂÁµ® ○ ○ ○uÛ CuÌ : ¹. 12 ○ 5 ÁõÌÁÎUS® ○EÒ|õk ©µn ushøÚ ○Kº Bsk : ¹.270 ○ ○A ø µ ¯ õ s k : ¹. 135 ○öÁÎ|õk : ¹.1800 ○ ○Kº Bsk (©õÚ® ‰»®) Piu[PÒ ............................... 2 ○ E»P® ○ uø»¯[P® ........................... 7 ○£nÂøh, Põ÷õø», ○Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº ]Ó¨¦U Pmkøµ ................... 12 x¸UQ ¤µu©º ○Creative Communication ○ EºxPõÛß Cì»õ•® C[Qu•® .......... 18Chennai GÝ® ö£¯¸U÷P ○ 36 22 ○Aݨ£ ÷Ásk®. ÷õ©õ¼¯¨ £¯n® PÀ ...................................... ○ 24 ○öÁγº Põ÷õø» AÔ¯À ............................... ○A Ý ¨ ¦ £ Á º P Ò ¹.5 0 Áõ̯À .............................. 26 ○÷ºzx Aݨ¦P. ○ v¸USºBß Â›Äøµ ......... 28 ○ ○ |¤ö©õÈ ÂÍUP® ............... 29 ○ ○ Áµ»õØÖz öuõhº ................. 32 ○ ÷u® ○©µ® K.M. ö埨 PÂøu ................................... 41 ○ ○138, ö£µ®§º ö|kgõø», Áß•øÓ uk¨¦a ]Ó¨¦U Pmkøµ ................... 42 ○ößøÚ & 600 012. 38 ○ mh ©÷õuõ ÷PÒ & £vÀ ....................... 43 ○öuõø»¨÷£] : 2662 0091 ○öuõø»|PÀ : 2662 0682 AUP® £UP® ......................... 44 ○ ○ªßÚgÀ : ö£sq»P® ........................ 46 ○samarasam12@gmail.com ○ Eµzu ]¢uøÚ ..................... 50 ○Cøn¯uÍ® : ○ C¯UPa ö´vPÒ ................. 54 ○www.samarasam.net ○ Pøh]¨ £UP® ...................... 56 ○ ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011 1
 2. 2. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Piu[PÒ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ öPmiUPõµß Skª ©µ® 16&31 BPìk CuÈß öuõhUP÷© ÂÖÂÖ¨¦...! •P¨-¦U Pmkøµ Ps÷hß. "AÈQÓx Aö©- › UPõ PuÖQÓx I÷µõ¨£õ ©µ® 16&31 DøPz v¸|õÒ ]Ó¨- Pmkøµ‰»® AøÚÁ¸US® _Ö- ¤uÌ Ps÷hß. ]Ó¨£õÚ u¯õ›¨¦. _Ö¨¦ Fmi²ÒÍõº M.M.D. Põß. "©a^º PÀ ]» ]¢uøÚPÒ uø»¯[- J£õ-©õÄUS •ß¦ C¸¢u ö£õ¸Íõuõµ P® ÁõPºPÎß SǨ£[Pøͨ ÷£õUQ- ^µÈÄ ÷ÁÖ; J£õ©õÄUS¨ ¤ß¦ C¸U- °¸US®. Cì»õ•® C[Qu•® Pm-køµ PUTi¯ ^µÈÄ ÷ÁÖ. uØ÷£õx C¸U- £izxa ]¢vUPz uUPx. ¦v¯ Áµ-»õØ-Öz S® ^µÈøÁ •ß÷£ Pozv¸¨£õºPÒ öuõhµõÚ "åá¸zxº öuõhU- P ÷© ÷£õÀ öu›QÓx. J£õ©õøÁ •ß- ÂÖÂÖ¨£õPÄ® ©Ú[PøÍ Dº¨-£uõP- ÛÖzv Jmkö©õzu PÖ¨£ºPøͲ® Ä® EÒÍx. Akzu CuÌ G¨÷£õx Á¸® £¼Phõ BUP •¯ÀQÓõºP÷Íõ GßÖ® GßÝ® BÁø»z yskÁuõP EÒÍx. {øÚUPz÷uõßÖQÓx. J£õ©õ Av£º |À»-öuõ¸ Áµ»õØÖz öuõh-¸US ÁÈ- BÚÄhß E»PzxUS ÂiÄ Põ»® ¯ø©zu ©µzøu¨ £õµõmkQ÷Óß. ¤ÓUP¨÷£õQÓx GßÖ TÔÚõºPÒ. & ¦»Áº ö. áL£º A½, BÚõÀ ö£õ¸Íõuõµa ›Ä{ø»uõß S®£÷Põn® HØ£mkÒÍx. Cu߉»® E»PzxUS ÂiÄ Põ»® QøhUQÓ÷uõ CÀø»÷¯õ ]Ó¨£õÚ A»À B¨PõÛìuõÝUS® DµõUSUS® ÂiÄ Põ»® QøhUPmk®. "AÈQÓx Aö©›UPõ •P¨¦U Pm- køµ Ps÷hß. ÁÀ»µ_¨ ÷£õºøÁ°À ö£õ¸Íõuõµa ^µÈÄ Á¸®- SÒÍ- | › SnzuõÀ ö£õ¸ÍõuõµU ÷£õöuÀ-»õ® ÷£õºU P¨£ø» øÁzx Sκ Põ´¢u Aö©›UPõ GÀ»õøµ²® E»P® •Êx® Á»® Á¸ÁõºPÒ. G¨- ÷ £õx® H©õØÓ •i¯õx GßÓ ö|¸U-Pi°¼¸¢x «skÂkÁõºPÒ. {ø»¨-£õmiØSz uÒͨ£mi¸UQÓx. Aö©›UPõÂß ÷£õºU P¨£À C¢v- •ì¼® |õkPøÍz xshõkÁvÀ Cì- ¯õÄUS Á¢uõÀ ]Á¨¦U P®£Í Áµ- ÷µ¾hß øP÷Põzx Bmh® ÷£õmh ÷Áئ-uõß. ^ÚõÄUSa ößÓõÀ GÀ- mhõ®¤ÒøÍzuÚzvØS CøÓÁß J£õ©õøÁ ø»-°÷»÷¯ µmi Ai¨£õºPÒ. µè- AÎzu ushøÚuõß AÈÂß Bµ®£®. -¯õøÁU TÖ÷£õmhÁºPÒ Aö©›U- ^µÈ²® ö£õ¸Íõuõµzøua ]Ó¨£õP •ß-ÛÖzv PºPÒ. ußøÚ ªg] ¯õ¸® Áͺ¢x- A»]²ÒÍõº G®G®i.Põß AÁºPÒ. ÂhU Thõx GßÓ Gsn® öPõsh- Jmkö©õzu & ÷õǦµ® uõíõ, ößøÚ&16 ÁºPÒ. BÚõÀ uØ÷£õx C¢uU öPm- PÖ¨£ºPøͲ® iU- P õµÛß Skª ^ÚõÂh® ]UQ C¸U- Q Óx. A÷u ©¯zvÀ CÁºPÒ ÷£õP¨ ÷£õPz öu›²® £¼Phõ BUP Cµsk ÷£¸÷© C¢v¯õ Âå¯zvÀ ^µÈ²® Aö©›UP¨ ö£õ¸Íõuõµ® •¯ÀQÓõºP÷Íõ JØ- Ö ø©ø¯U Pøh¨¤iUPU Ti¯- Pmkøµ°ß P¸zxPÒ ¡ØÖUS¡Ö ÁºPÒ. C¢v¯õ ÁÀ»µ_ BQÂhU- Es-ø©÷¯. C¢u |õmiß •u»õÎzxÁ GßÖ® {øÚUPz Thõx GߣuØPõP GÀ»õ •¯Ø]-PøÍ- BuµÄ¨ £zv›øPPÒ AøÚzx® Aö©- ²® JØÖø©¯õPa ö´¯UTi¯ÁºPÒ. ›UPõ ]UQz uÂUS® ö|¸UPiPÐUS ÷uõßÖQÓx Ax E»Qß PsPÎÀ ©sønz yÂ- |õ®- u õß Ga›UøP¯õP C¸UP ÷Ásk®. Âmk |hzvÁ¸® ÷£õºPÍõÀ HØ£mh & . ³_¨ £Pz, P®£® AhõÁi A|õÁ]¯a ö»ÄP÷Í Ai¨-○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011
 3. 3. ^Úõ øP°À..!○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ £øhU Põµn® Gߣøu ÁøP¯õP ©øÓzx Á¸Qß- ¯õÚ ©µn® £ØÔ¯ PÂøu CßÝ® Gß ©ÚvÀ ÓÚ. ö£õ´¯õÚ ÁgP©õÚ Põµn[PøÍ •ßøÁzx £v¢xÒÍx. |hzv¯ BUQµª¨¦¨ ÷£õºPÍõÀ HØ£mh öÁmia "GßÝøh¯ ©µn® GßÛh÷© EÒÍx ö»ÄPÎß ÂøÍøÁ £» »mU PnUPõÚ ©UPÎß Aøu |õß EnµõÂmhõ¾® Ax õ£zøu CßÖ £i¨£i¯õP AÝ£Âzx Á¸QÓx. GßÛh®uõß C¸UQÓx CøÓÁß |õiÚõÀ Aö©›UPõ £i¨¤øÚ ö£Ó, AøuU Psk |õß £¯¨£hÄ® ÷Ási¯x CÀø» v¸¢u Auß ö£õ¸Íõuõµ Bo÷Áøµ¨ ¤izx Bmi- HØPÚ÷Á Á¢xÂmhøu CÛ÷©À Úõ÷» ÷£õx® Gߣøu Aö©›UPU PÊS Enµ Áµ¨÷£õÁuõP Gso ÷Ásk®. B°Ý® C¢u Aö©›UP ö|¸UPi uØ- Põ¼P-©õÚxuõß; Aøua ©õÎUS® vÓß Aö©›U- £¯¨£kÁx •mhõÒuÚ® AÀ»Áõ? PõÄUS Esk GÚ¨ ö£õ¸Î¯À ÁÀ¾|ºPÒ TÖ- |õß £izxUöPõsi¸UQÓ QÓõºPÒ. "÷£õP¨ ÷£õPz öu›²® Aö©›UPõÂß »m- BÚõÀ CßÚ•® •iUPõu n® ÂÍ[S® GßÖuõß £õh ÷Ási²ÒÍx. ¦zuPzvß Pøh]¨ £UPzøu¨ ÷£õßÓx Ax & £. ø°z Að©x, xÍ÷¢vµ¦µ® & A§ µï®, P®£® £õUQ¯õ¼PÒ ¯õº ¯õ›h® G¨£i¨ £ÇP ÷Ásk®? £õ UQ¯® {øÓ¢u Kº CµÄ ø»»zxÀ Pzº "C ì»õ•® C[Qu•® AÁ]¯©õÚ A»À. •ì¼®PÒ ØÖ PiÚ ]¢øu²øh¯ÁºPÒ GßÓ ]Ó¨¦U Pmkøµ £iz÷uß. AQ»zuõºUS CøÓ- Po¨¦ •ì¼®PÎh® ö|¸[Q¨£ÇPõuÁºPÎh® ÁÚõÀ A¸Í¨£mh A¸möPõøh¯õQ¯ AÀSºBß EÒÍx. BÚõÀ •ì¼®PÎh® ö|¸[Q¨ £ÇQ¯Áº- CÓUQ A¸Í¨£mh ¦Ûu CµÂß ]Ó¨¦PÒ ªPa ]Ó¨- PÐUS •ì¼®PÒ £õµõmkUS›¯ £s¦PÎß ö£m- - £ õP ÂÍUP¨£mi¸¢uÚ. Ps©o |õ¯P®(éÀ) hP[PÍõP C¸UQÓõºPÒ Gߣx öu›²®. I÷µõ¨-¤- AÁºPÒ TÔ¯x÷£õÀ A¢u¨ ¦Ûu CµÂß £õU-Q¯zøu ¯ºPÒ Aøµ{ºÁõoPÍõP Aø»¢u-÷£õx AÁº-PÐUS AÔ¢x ]Ó¨¦ ÁÈ£õkPÎÀ Dk£mhÁºPÒ £õU- |õP›Pzøu Fmi¯ÁºPÒ •ì¼®PÒ Gߣøu Q¯õ¼P÷Í. DøPz v¸|õÒ ]Ó¨¤uÌ £»-uµ¨£mh ìö£°Ûß Cì»õª¯ Bm] PõmkQÓx. ö´vPøͲ® uõ[Q ]Ó¨£õP Aø©¢v¸¢ux. & Gì. ø¯z A¨xÀ _£íõß, S®£÷Põn® C»shÛ¼¸¢x... Pøh]U SίÀ Assalamu alaikum. This is mohamed ibrahim ulavi Imam islamic dawah centre. London, Tamil mosque BPìk 1&15 ©µ® CuÈÀ ÷Põu› áŸÚõ á©õÀ Alhamdu lillah ! I am reading samarasam maga- GÊv¯ ©µn® GßÓ ]ÖPøuø¯¨ £iUP ÷|›mhx. zine continuously really i am happy because i dont ØÖ ªøP¨£kzu¨£mi¸¨¤Ý® (¦Ê FºÁx Áøµ read any another political magazine thats why I do CÓ¢uÁºPøÍU PÁÛUPõ©À Âh©õmhõºPÒ) not know that much political news even if i get any Pøu°ß P¸zx |ßÓõPÄ® ¯uõºzu©õPÄ® C¸¢ux. political magazine I dont read because there is lots Gß uõ¯õº C¢u Âå¯zvÀ AvP ]µzøu Gkzx of cinema news. but when i am reading G[PÒ F›À {øÓ¯ ÷£øµ •øÓ¨£i C¢u E»Qß Samarasam Alhamdulillah I get many important political news without looking any cinema news, Pøh]U SίÀ •iUP Eu°¸UQÓõºPÒ. Gß photos and unnecessary things. Alhamdu lillah I get uõ¯õº CÓ¢u ©¯® AÁøµ ¯õº SΨ£õmiÚõºPÒ from Samarasam magazine beautiful Islamic es- Gߣx öu›¯ÂÀø». A÷u BsiÀ Gß u¢øu¯õ¸® says. I thank to Allah first and I thank to Samarasam CÓ¢uø©¯õÀ |õß Gß uõ¯õº CÓ¢u÷£õx magazine group. Jazakumullahu khairan. ÷õPzvß Ea]°À C¸¢÷uß. B°Ý® AÀ»õð GÚUS¨ ö£õÖø©ø¯ ÁÇ[QÚõß. AÀí®x¼À- - Ibrahim ulavi, Islamic dawah centre, 398,High street north,manor park, London E 12 6 RH. »õð! ]» ©õu[PÐUS •ß J¸ Áõµ CuÈÀ öÁÎ-○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011 3
 4. 4. ¯õº ¯õ›h® G¨£i¨ £ÇP ÷Ásk® Gß-£uØS C»UPn® ÁSzxz u¢ux Cì»õ®. ÁõÌzxQÓõºPÒ...!C¨£i¨£mh •ì¼®PÎh® E¯›¯ P»õa-õµ,AÔ¯À {ºÁõPU PÀÂø¯U PØPzuõß öõ À ÁÍ•® ]¢uøÚa öÊø©²® {øÓ¢u ©µ® ö£õÖ¨£õ]›¯º ]µõáúÀíéß AÁºPÐUSPõº÷hõÁõ £ÀPø»UPÇPzøuz ÷ui ÷£õ¨ C¢u Bsk Põ¯À£v°À öÁØÔ- P µ- © õP |øhö£ØÓCß÷Úõsm ÷£õßÓ ÷£õ¨£µºP÷Í Cì»õª¯z uªÌ C»UQ¯U PÇ-Pz-vß 15B® ©õ|õmiÀÁ¢uuõP BÁn[PÒ TÖQßÓÚ. "uªÌ ©õ©o ¸x ÁÇ[Q ]Ó¨¤zuÚº Gߣøu AÔ¢x "AÈQÓx Aö©›UPõ PuÖQÓx I÷µõ¨£õ ö£¸ ©QÌöÁ´v÷Úß. ]ßÚa ]ßÚ ªßÚÀPÒ ‰»®& vkUQk® A»À ©õö£¸® Kº Esø©ø¯ Áõ]¨-÷£õº EÒÍzvÀ JÎUPØøÓPøͨ £õ´a_-ÁvÀ|©US¨ £i¨¤øÚ¯õUSQÓx. G¨£i²® ÁÀ»Áº. _¸[PU TÔ _øÁ¯õÚ ^›¯ ]¢-uøÚ Â¸¢xÁõÇ»õ® GߣvÀ AvP AUPøÓ öPõsk £øh¨£Áº. ¸xö£Ó •ØÔ¾® ö£õ¸zu©õÚÁºö¯À-£mh Aö©›UPõÄUS CuØS ÷©¾® Gߣøu |õ® AÔ÷Áõ®. ö£õÖ¨- £ õ]›¯º |»® £»AvP-©õÚ ÷õuøÚ Põzv¸UQÓx. Aö©›U-Põ- ö£ØÖ ÁõÌÁõ[S ÁõÌ¢x CøÓö|Ôø¯²® |¤ÁÈø¯-Âß ©Ûu÷|¯ «ÓÀPÐUS® A{¯õ¯[-PÐU- ²® £õöµ[S® £µ¨¤ ]Ó¢u ÷øÁ¯õØÖ® Uvø¯S® AUQµ©[PÐUS® Áµ®¦ «ÓÀPÐUS® GÀ»õ® ÁÀ» AÀ»õð ÷£µ¸Ò ¦›¯ xB ö´÷Áõ®.EØõP•® EÖxøn²® ÁÇ[Q¯ Uv¯õP & ÷£µõ]›ø¯ ÷P. P©¸ßÛõ A¨xÀ»õð, ©xøµ&9I÷µõ¨¤¯ |õkPÒ ö¯À£mhÚ. Aö©›U-PõøÁ uø»UPÚ® ¤izu |õhõUQ¯ ö£¸ø© Põ ¯À£miÚzvÀ |øhö£ØÓ Cì»õª¯z uªÌI÷µõ¨£õøÁa ÷¸®. Aö©›UPõÄUS ÷|º¢x C»UQ¯ ©õ|õmiÀ u[PÐUS uªÌ ©õ©o ¸xÁ¸® ›ÂÀ I÷µõ¨£õÄUS® £[Q¸¨£uõÀ- Qøhz-uøu AÔ¢x ©QÌ¢÷uß. Gß ©Ú-©õº¢u ÁõÌzx-uõß AÁºPЮ £»Âu ö|¸UPiPÍõÀ PøÍz öu›ÂzxUöPõÒQ÷Óß.Aø©v CÇ¢x Á¸QÓõºPÒ. & |. A¨xÀ µð©õß, íõ[Põ[ & G®.H. íõâ •í®©x, {µÂ u [PÐUS "uªÌ ©õ©o ¸x QøhUP¨ ö£Ø-QÔì-uÁºPøͨ £õ¸[PÒ...! Óøu AÔ¢÷uß. ªUP ©QÌa]. AÀí®x-¼À»õð. CuÈ- ¯À xøÓ°À uõ[PÒ BØÔ²ÒÍ £oU-S® u[PÎß £m- "µ ©Íõß J¸ P¸Å»® Pmkøµ°ß hÔÄU- S ® AÝ£ÁzvØS® Qøhzu J¸ £›õP÷ÁPøh] Á›Pøͨ £iz÷uß. Gß P¸zx® Ax- CuøÚ |õß P¸xQ÷Óß. ÷©ß÷©¾® u[PÎß £ouõß. "A¢u¢u¨ £ÒÎÁõÀPÎÀ ø£zxÀ©õÀ ]ÓUP-Ä® ÷©¾® £» ¸xPÒ u[PøÍz ÷ui ÁµÄ® GÀ-Bµ®¤zuõÀ ªìRßPÒ ¦ØÕÀ ÷£õÀ QÍ®¤- »õ® ÁÀ» CøÓÁøÚ ÷ÁskQ÷Óß. u[PÐUS®Á¸® ÷£õUS SøÓ²® GÚ |ßÓõPa öõß- "©µ® SÊÂÚºUS® Gß DøPz v¸|õÒ ÁõÌzx-Úõº ÷åU uõÅz £õ´ AÁºPÒ. QÔìx©ì PøͲ® öu›ÂzxUöPõÒQ÷Óß.£siøP°ß ÷£õx QÔìxÁ ÷PõuµºPÒC¨£i ªìRßPÍõP Á¸Áøu G[÷P¯õÁx & G®. AP©x P¥º, ¤Gì],(AU›) MBA, uõµõ¦µ®£õºzv¸UQÕºPÍõ? ]¢v²[PÒ |s£ºP÷Í! u ªÌ ©õ©o ¸xUS¨ ö£›x® uSv¯õÚ- Á º & «. A¨xÀ £õ]z, ÷PõÈU÷Põk ]µõáúÀ íéß. AÁº u® öõ¢u¨ ö£¯›À ©m-kªßÔ, ©ø»|õhß, áõÃz, •zxaöȯß, ], AÇPß, u[P® GÀ»õ «i¯õøÁ²®...! GÚ¨ £» ¦øÚö£¯ºPξ® öuõhº¢x BUP[PøÍz u¢xöPõsi¸¨£Áº. "vÚ©o°À CÁº GÊv¯ DøPz v¸|õÒ ©»º £» |À» ö´vPøÍ Cì»õª¯U Pmk-øµPÒ "ö|g÷õk GÝ® uø»¨¤¾®E»QØS¨ £øÓõØÔ²ÒÍx. Cì»õª¯ºP÷Í (Cµsk öuõSvPÒ), "vÚzu¢v°À CÁº GÊv¯ Pmk-CßÝ® AÔ¢vµõu £» ö´vPøÍ öÁΰm- øµPÒ "Cì»õ® TÖ® £s£õkPÒ GÝ® uø»¨-¤¾® -kÒϺPÒ. C¢v¯a _u¢vµ¨ ÷£õµõmhzvÀ ¡ÀPÍõ´ öÁÎÁ¢xÒÍÚ. uØ÷£õx "vÚ-Pµß BߪPCì»õª¯ºPÎß £[S ©PzuõÚx. C¢u ©»›À Ph¢u KµõskUS® ÷©»õP "Cì»õª¯Esø© E»PzvØSz öu›¢xÂhUThõx Áõ̯À GÝ® uø»¨¤À öuõhº¢x GÊv Á¸QÓõº.GßÖ ªP áõUQµøu¯õP ©øÓzx Á¸QÓõºPÒ. uªÌ ©õ©o ¸x ö£ØÓ AÁøµ ÁõÌzx® C¢uÂkuø»¨÷£õ›À •ì¼®PÎß £[S £ØÔ |À»÷|µzvÀ Aa]À Áµõu AÁ¸øh¯ BUP[PÒCì»õ-ª¯ CuÌPÎÀ ©mk® öÁΰmk¨ AøÚzx® ÂøµÂÀ Aa÷Ó ÷Ásk® GßQÓ Gߣ¯ÛÀø». GÀ»õ «i¯õUPøͲ® AøÇzx ¸¨£zøu²® ÷Ásk÷PõÍõP ©º¨¤UQ÷Óß.CzuøP¯U P¸z-uµ[S-PøÍ |hzu ÷Ásk®. & ¤.H. Áyz, ÷©mk¨£õøͯ® & µ¥U AP©x, ÷»® 4 ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011
 5. 5. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ]ßÚa ]ßÚ ªßÚÀPÒ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ÁõÌÁÎUS® ©µn ushøÚ Põøu¨ ¤ÍUQßÓÚ, yUS ushøÚUS GvµõÚ •ÇUP[PÒ. ·"©µn ushøÚUS yUS GßQÓx J¸ ^›¯ì ©õu CuÌ. ·"PsqUSU Ps, £À¾US¨ £À Gߣx ÷£õÀ öPõø»USU öPõø» GߣöuÀ»õ® Põmk ªµõsizuÚ©õÚx GßQÓõº J¸ •Ø÷£õUS "bõÚ Áõß. ·"©µn ushøÚ ÂvUS® |õkPøÍ ÷u[PÒ GßÖ öõÀ» G¢u •Põ¢vµ•® CÀø» GßÖ CßöÚõ¸Áº J÷µ ÷£õhõP¨ ÷£õkQÓõº. "÷£µÔÁõÍß, õ¢uß, •¸Pß BQ÷¯õ¸USz yUS ushøÚ Thõx, yUS ushøÚ u¸® AÍÄUS AÁºPÒ öPõlµ SØÓ[PÒ Gøu²® ö´¯ÂÀø»; µõãÆ Põ¢v £köPõø»USU Põµn©õÚ Esø©¯õÚ SØÓÁõÎPÒ ÷ÁÖ; AÁºPÒ öÁΰÀ _u¢vµ©õP E»ÂU öPõsi¸UP A¨£õÂPÐUS ©µn ushøÚ¯õ? Gߣx öuõhº¦øh¯ÁºPÎß Áõu©õÚõÀ Aøu |®©õÀ ¦›¢xöPõÒÍ •iQÓx. Ax uÛ Â寮. BÚõÀ ¢ui õUQÀ "yUS ushøÚ÷¯ Thõx GßÖ ]»º u[PøÍ Av÷©uõÂPÍõ´U P¸vU öPõsk Aizöuõsøh Qȯ SµÀ öPõk¨£øu¨ £õºUS®÷£õx £›uõ£©õP C¸UQÓx. C¢u "÷©uõÂPÎh® ]» ÂÚõUPøÍ •ßøÁUQ÷Óß. AÁºPÒ u[PÒ ö|gøz öuõmk £vÀ öõÀ»mk®. *BÖ Á¯xa ]Öªø¯U öPõlµ©õPU PØ£ÈzxÂmk öPõø»²® ö´u ©Ûu ª¸PzxUS GßÚ ushøÚ öPõk¨£x? *P»Áµzvß ÷£õx {øÓ©õu Pº¨¤o°ß Á°ØøÓU QÈzx SÇ¢øuø¯²® uõø¯²® öPõßöÓõÈzuÁºPÐUS GßÚ ushøÚ AΨ£x? *ö£õx Ch[PÎÀ SskPøÍ öÁiUPa ö´x, A¨£õ¨ ö£õx©UPøͨ £köPõø» ö´²® P¯ÁºPÎß PÊzvÀ P°ØøÓ ©õmhõ©À §©õø»¯õ ÷£õkÁx? *ö£õ´ öõÀ¼, J¸ |õmiß «x CµõqÁ BUQµª¨ø£ |hzv, »mUPnUPõÚ ©UPøÍU öPõßÖ |õmøh÷¯ _kPõhõUQ¯ J¸ »[Põsi Bm]¯õÍøÚ G¨£izuõß usi¨£x? *Aµ]¯À Põµn[PÐUPõP õv ©u ÷©õuÀPøÍ E¸ÁõUQ, Cµzu BÖ Kh øÁzx, Auß ‰»® £u _P® ÷uk® £õ]U S®£ÀPøͨ £õzxhß Ea] •PµÁõ •i²®? *©µn ushøÚ |øh•øÓ°À C¸US®÷£õ÷u öPõø»U SØÓ[PÒ ©¼¢x Á¸QßÓÚ. ©µn ushøÚ²® CÀø» GßÓõÀ ‰P¨ £õxPõ¨¦US GßÚ EzuµÁõu®? *"AÁøÚU öPõßÖÂmhõÀ GßÚ uø»ø¯¯õ ^ÂÂkÁõºPÒ? ]» BskPÒ öá°¼À C¸UP ÷Ásk®; AÆÁÍÄuõ÷Ú, ÷£õmkz uÒÐhõ GßÖ öPõø»¯õÎPÒ ©Úz xoÄ öPõÒÁõºP÷ͯõÚõÀ ¤ÓS mh® JÊ[S PmkUSÒ C¸US©õ? *yUS ushøÚ Tk®, Thõx Gߣøuö¯À»õ® öÁÖ©÷Ú ©u, CÚ, ö©õÈ Ai¨£øh°÷»õ Enºa]Á¨£m÷hõ wº©õÛ¨£x ›¯õ? ÷¯õ]²[PÒ. ©Ûu E°øµ ©vUPõ©À QÒÐURøµ¯õP {øÚzx öPõø» £õuPa ö¯¼À Dk£mhÁºPÎß E°ºPÐUS J¸ ‰P® ©v¨£ÎUQÓöuÛÀ Ax Esø©°À £õ®¦US¨ £õ¿mi Áͺ¨£uØSa ©©õS®. J¸ öPõø»¯õ롧 E°øµU Põ¨£õØÔ HµõÍ©õÚ A¨£õ ©UPÎß E°øµ B£zxUSÒÍõUSÁx G¢u ÁøP°À ›? "©µn ushøÚ°Àuõß ‰Pzvß ÁõÌÄ C¸UQÓx Gߣøu ®£¢u¨£mhÁºPÒ ¦›¢x öPõÒÁõºPÒ& CßÔÀ»õÂmhõ¾® |õøÍ!○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ · ]µõáúÀ íéß ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011 5
 6. 6. uø»¯[P®16 & 30 ö¨h®£º 2011 åAÆÁõÀ 17 & xÀPAuõ 2, îä› 1432 öõÀÁøuz öuÎÁõP & ÷|µi¯õPa öõÀ¾[PÒ µ® : 32 ©»º : 07 iÀ¼ SsköÁi¨¦ 2011 ö¨h®£º 7 AßÖ uø»|Pº ¦xvÀ¼- öPõsi¸¢uÚº? Aµ_U P¸Å»zv¼¸¢x ®£Íz-ø¯U S¸v¨¦Ú»õUQ¯ £¯[PµÁõvPÎß DÚaö¯À øu¨ ö£ØÖ, |õmiÀ Aø©vø¯²® mh® JÊ[-Áßø©¯õPU PsiUPzuUPx. öÁiSskU P»õa- øP-²® £õxPõUPU Phø©¨£mhÁºPÒ CxÁøµ |iz-õµzøu¨ ¤ß£ØÖ£ÁºPÒ C¢|õmiÀ Aµ[÷PØÖ® xU öPõsi¸¢uÚµõ AÀ»x EÓ[QÚµõ? EÒ-|õm-•uÀ {PÌÁÀ» Cx; vÀ¼ ©UPÐUS Cx •uÀ k¨ £õxPõ¨¦UPõP CxÁøµ Gkzu |hÁiUøPPÒAÝ£Á•® AÀ». BÚõÀ, }v©ßÓ ÁÍõP® ÷£õßÓ ¯õÄ® ÷|õ¯Ô¢x ]Qaø AÎUPÂÀø» Gß-E¯º £õxPõ¨¦ {øÓ¢u £Sv Áøµ Ax £µÂ²ÒÍx £øuzuõ÷Ú PõmkQÓx. Cx vÀ¼°ß AÝ£Á®Gߣx PÁø» u¸QÓx. ©mk©ßÖ. Ph¢u £zuõskPÎÀ vÀ¼°À ©mk® £zx ö©õõz GßÓ Cì÷µ¼¯ EÍÄ {ÖÁÚzvßSsköÁi¨¦PÒ {PÌ¢xÒÍÚ. CøÁ AøÚzv¾® C¸¨¦® BvUP•® C¢|õmiÀ G¨£i EÒÍÚ Gß-90 ÷£º CÓ¢xÒÍÚº. 300 ÷£º Põ¯©øh¢xÒÍÚº. £øu AÔ¯ Hß J¸ |k{ø» ÂõµønUS Ezuµ-Gs£xPÎÀ ¤¢uµßÁõ»õ GßÓ wµÁõvø¯¨ ÂhUThõx? AÁºPÒ G¢u DÚa ö¯ø»²® ö´¯z¤iUP CµõqÁzvÚº, ^UQ¯ºPÎß ÁÈ£õmkz-u»- u¯[PõuÁºPÒ Gߣøu E»P® AÔ²®.©õÚ ö£õØ÷Põ¾USÒ ~øÇ¢ux •uÀ vÀ¼, wµ- •u»õÎzxÁ HPõv£zv¯ UvPÒ B]¯UÁõvPÎß öuõhº uõUSu¾US Cøµ¯õQ Á¸QÓx. PshzvÀ u[PÎß BvUPzøu {ø»|õmha A¢u CµzuU Pspº CßÝ® ÁØÔÂhÂÀø» ö´²® •¯Ø]PøÍ Hß B´ÄUS Em£kzuU-Gߣøuzuõß C¢u {PÌÄ _miUPõmkQÓx. CvÀ Thõx? AÁºPÒ |õkPøÍ BUQµªUP G¢u¨ ö£õ´-12 ÷£º öPõÀ»¨£mkÒÍÚº. 90 ÷£›ßGvºPõ»® ø¯²® öõÀ-»z u¯[PõuÁºPÒ GߣuØS ©Põ»£õÇõQ-Âmhx. vÀ¼°À ©mk©ßÖ, •®ø£, øíu- {PÌÄ-P÷Í õm]. ]ÂÀ CµP]¯[PÒ •uÀ CµõqÁµõ- £ õz, ö£[PѸ •u¼¯ ö£¸|Pµ[Pξ® CµP- ] ¯[PÒ Áøµ E¯º AvPõ›PÎhª¸¢xSskPÒ öÁizxÒÍÚ. Cv¼¸¢x A¨£õ ©U- PÓ¨£vÀ öPmiUPõµÚõÚ Aö©›UPõÄUS CøÍ-PÎß E°ºPøͨ £ÔUQßÓ P¯ÁºPÎß PsoPÒ bºPÒ ]»øµU öPõsk S¸v¨¦Úø» Kh(ö|möÁõºU) GÆÁÍÄ Â›Áøh¢xÒÍÚ; Á¾- ÂkÁuØSU Pèh©õ GßÚ?Áøh¢-xÒÍÚ Gߣøu¨ ¦›¢xöPõÒÍ»õ®. Cx- wµÁõuzvØS® £¯[PµÁõuzvØS® ©u®÷£õßÓ öPõlµ[PøÍa ö´¯ CÁºPÐUS G[Q¸¢x CÀø».u[PÐUS ¸¨£ªÀ»õu J¸ ¤›ÂÚøµxoÄ® B÷Á•® Á¸QÓx Gߣøu B´Ä ö´øP- GßöÓßÖ® AhUQ JkUP EuÄ® J¸ "©¢vµU-°À, JÆöÁõ¸ {PÌÄ® CßöÚõ¸ {PÌÂß öÁØ- ÷Põ»õP wµÁõu®, £¯[PµÁõu® ÷£õßÓ öõØ-ÔUS EuÄQÓ÷uõ GÝ® I¯® ÷uõßÖQÓx. öÓõhºPøÍz uÁÓõP¨ £¯ß£kzvÚõÀ Guõºz- A¨£õ ©UPøÍU öPõÀ¾® £¯[PµÁõvPøÍ uzøuÂmk |õ® öÁSyµ® »Q°¸UQß÷Óõ®CÚ® Psk, Esø©U SØÓÁõÎPøÍU Pkø©¯õPz Gߣx ö£õ¸Ò. CµõqÁ •Põ®PÎÀ C¸¢÷u wµ-us-i¨£vÀ Põmh¨£mh A»m]¯÷© wµÁõv- ÁõvPÐUS B²u[PÒ QøhUQßÓÚ Gߣøu¨PÐUS ÷©¾® EØõPzøuz u¢v¸UPUTk®. £õx- £õºU-QßÓ÷£õx, Cx uõi øÁzu, öuõ¨¤ Ao¢uPõ¨¦ HØ£õkPÎÀ uÁÖ {PÌ¢xÒÍx GÚ ¤µu©÷µ ]»›ß ÂøͯõmhÀ» Gߣx öuÎÄ. AuÚõÀöÁΨ£øh¯õPU TÔ²ÒÍ {ø»°À |® PõÁÀ £¯[PµÁõu® Ph¢x Á¸® £õøu°ß Áøµ£hzøuxøÓ°Ú¸® ¦»Úõ´Ä¨ £øh°Ú¸® GßÚ ö´x ©õØÔ Áøµ¯ ÷Ási¯ Põ»® PÛ¢xÂmhx. ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011 7
 7. 7. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ •P¨¦U Pmkøµ CÛ¯ ÁõÌÄUS & |õg]À ®£z GÊa]²øµ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ G ÚUS® Cì»õzxUS® EÒÍ EÓøÁ ¯µµõP C¸¢u&E[PÎÀ £»¸US® öu›¢-v¸U- C[S £vÄ ö´¯ ¸®¦Q÷Óß. Aø»£õ²® S® & }v£v¯õP C¸¢x uõ´z uªÇPzvØS® Ph-÷»õµ® ÷u[Põ´¨ £miÚzvÀ Sg_ ‰õ |õg]À |õmiØS® DiÀ»õu ö£¸ø©ø¯ ¦»Áº ö£¯µõÀ J¸ ©õ|õk |hzxÁuØSU PÍ- Dmiz- u ¢u ¥º•í®©x AÁºP÷Íõk P»¢x- ©õi¯ÁºPÎÀ |õÝ® J¸Áß. PÀ¿›°À ©õn- öPõsk Eøµ¯õØÔ £›_ ö£ØÓÁß |õß. ÁÚõP C¸¢u Põ»zvÀ SºBß J¸ E»P¨-ö£õx- C¢u ©õ|õmiÀ GßøÚ AøÇzx GÚUS® ©øÓ GÝ® uø»¨¤À |øhö£ØÓ ÷£a_¨- J¸ uø»¨¦ u¢x Eøµ¯õØÓ¨ £ozu Cì-»õª¯z ÷£õmi-°À 144 ÷£º P»¢xöPõs÷hõ®. AvÀ uªÌ C»UQ¯U PÇPzvß xoa¾US GßÝ-øh¯ |õß J¸Áßuõß "|õß •ì¼®. AvÀ GÚUSz- £õµõmkPøÍz öu›ÂzxUöPõÒQ÷Óß. HöÚß- uõß •uÀ £›_ Qøhzux. ÓõÀ £» Ch[PÎÀ GßøÚ AøǨ£øu £õÁ® £›_ u¢uÁº G[PÒ |õg]À |õmiØS uõÁ- GßÖ £»÷£º P¸xQÓõºPÒ. GßøÚ AøÇzx uõÛ öå´Sz u®¤ £õÁ»¸US¨ ¤ÓS DiÀ»õ¨ ö£¸ø© ¨£kzv¯ Cì»õª¯z uªÌ C»U-Q¯U PÇ- ö£¸ø©ø¯, C©õ»¯¨ ö£¸ø©ø¯z ÷uizu¢u PzvØS& AxÄ® õ¯¦ ©õ©õ AÁº-PÐUS GßÖ® CøÓ¯¸Ò P©o A¨xÀ P§º AÁºPÒ. AÁº |ßÔ AÔuÀ Eøh¯ÁÚõP C¸¨÷£ß. GÚUS¨ £›_ u¢xÂmk } G¢u á©õAz GßÝøh¯ |s£ºPÒ AøÚÁ¸® GßÖ ÷Pmhõº. "©n¼UPøµ á©õAz Cì-»õª-¯ºPÒ. CßøÓUS Cì»õz- ©õ©õß-÷Úß. Gß Fº ©n¼U- vß «x J¸ £¯[-Pµ-Áõu •zv-øµ- Pøµ. "Áõ¨£õ ¯õ¸hõ?ßÝ ÷Pm- ø¯U Szv C¢u ©õ¯a ]z- hõ¸. •uÀ» Põß õ¯¦ |À»õ vµzvØS Ásn® wmkÁuØS C¸UPõµõ? ÷åU £Ÿz |À»õ ]» HPõv£zv¯ UvPÒ £hõu- C¸UPõµõßÝ ÷Pmkmk Eß £õk £kQßÓÚ. BP C¢u Áõ¨£õ ¯õ¸-hõßÝ ÷Pm-hõº. ©õ¯a ]z- - v µzøu AÈzx Eß Áõ¨£õ GßÚ ö´- JÈUP- ÷ Ás- i ¯ ö£¸® Áµ- ¯Óõ¸ßÝ ÷Pm-hõº. ©Î-øPU »õØ--ÖU Phø© JÆ--öÁõ¸ •ì- Pøh øÁzv¸U-QÓõº Gß-÷Óß. ¼-•U-S® C¸U-QÓx; A¢uU Ph- Eß Áõ¨£õ ÷£öµßÚ GßÖ ø©-ø¯a ö´-ÁuØS C¢u ©õ|õk - ÷Pm- hõº. £õì-Pº £oUPº Gß- ÁÈ- P õmh- ÷ Ás- k ®; AuØS ÷Óß. "GßÚhõ öõÀÓ? GßÖ Cì»õª¯ C»U- Q ¯zvÀ {øÓ¯ Avºa]-²hß ÷Pm-hõº. AÁº ®-£zøu ö´vPÒ öPõm--iUQhUQßÓÚ Gߣøu- ©z GßÖ {øÚzx £›_ öPõkz- v ¸U ²® E[-PÎß ÷©»õÚ PÁÚzvØ-SU öPõsk- QÓõº. Á¸ÁuØS |õß Phø©¨-£m-i¸UQ÷Óß. AuØS¨ ¤ÓS S»÷PµzvÀ |øhö£ØÓ |¤- Cì»õ® GßøÚ DºzuuØSU Põµ- n ÷©, |õuº éÀ»À»õíú Aø»îÁéÀ»® «»õx GÀ»õ ©¯[PÐUS® Cì»õzxUS® GßÚ Âzv- ÂÇõ-  À CøÓ¯¸Ò P©o÷¯õk PõÀm- ¯õ® GßÓõÀ GÚUSz öu›¢x, Gß ]ØÓ-ÔÄUS øh¨ £¸ÁzvÀ P»¢xöPõsk Phø©¯õØÔ¯- Gmi, uõß öõßÚøu A©À- £ kz- v ¯ J÷µ Áß |õß. AuØS •ßÚõÀ £ÒÎ ©õnÁÚõP ö£¸©Pß Áµ»õØÔÀ |¤|õuº ©mk®- u õß. C¸¢u Põ»zvÀ Cì»õª¯ CøÍbº C¯UP® Áõ°¼¸¢x Á¸QßÓ ÁõºzøuUS® ÁõÌ-QßÓ ©n¼UPøµ°À G[PÒ á©õAzvÀ |øhö£ØÓ ÁõÌU-øPUS® Cmk{µ¨£ •i¯õu Cøh-öÁÎ- J¸ ö£õxUTmhzvÀ ÷õ©õ¼¯õ |õmiß }v- ²ÒÍ ©ÛuºPÍõÀ CßøÓ¯ E»P® AÊUPõQU○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ öuõS¨¦: áõÃz 8 ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011
 8. 8. Cì»õ®!○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ öPõsi¸US® `ǼÀ Gøua öõß-ÚõºP÷Íõ Aøu C¢v¯õÂß ©ßÚµõP •i`miUöPõsh £Pyº AÁºPÒ ö´xPõm-iÚõºPÒ. åõ B[Q÷»¯ºPÍõÀ øPx ö´¯¨£mk ]øÓ-°À AøhUP¨£mi¸¢u÷£õx Põø» ÷|µzvÀ AÁ¸USU Põø» ÷|µ®. öhÀ¼°À J¸Áº ÁõUQ[ ÷£õQ- Pk® £]. EnÄ ÷PmQÓõº. uõ®£õÍzvÀ xo¯õÀ Óõº. CµõqÁzvß Pmk¨£õmiÀ EÒÍ £õxPõU- ‰i J¸Áß EnÄ öPõskÁ¸QÓõß. A¢uz xo- P¨£mh £SvUSÒ öu›¯õ©À ößÖÂk- Q Óõº. ø¯z yUQÂmk¨ £õºzuõÀ uõ®£õÍz-vÀ AÁ¸øh¯ CµõqÁ AvPõ›PÒ AÁøµU øPx ö´x } wµ-- Cµsk ©PßPÎß öÁmh¨£mh uø»PÒ. Áõv-¯õP C¸UP»õ®. C¢u |õmiß Pmk-©õÚz-øuz uPºUP Á¢u £¯[PµÁõv¯õPÄ® C¸UP»õ® GßÓÚº. Põø» EnÁõP ©ßÚº £Pyº åõÄUS Á¢ux "CµõqÁzuõÀ £õxPõUP¨£mh £Sv GßÓ ÂÁ-µ® AÁ¸øh¯ ©PßPÎß öÁmh¨£mh uø»PÒ. |õß öu›¯õ©À Á¢xÂm÷hß; GßøÚ Âmk-Âk[PÒ C[Q¸US® Cì»õª¯¨ ö£¸©UPøÍU ÷PmQ÷Óß. GßQÓõº. "•i¯õx GßÓõºPÒ. AÁß öõßÚõß GzuøÚ ÷£¸US C¢u Áµ»õÖ öu›²®? ¯õ¸USa |õß J¸ |õhõЩßÓ EÖ¨¤Úß GßÖ. G¨£i |®¦- öõÀ»¨£mhx Cx? BÚõÀ ©ßÚº £Pyº åõ Áx, EßÝøh¯ Iöhßii PõºøhU öPõk Gß- A¨÷£õx® AazvØS Bm£hÂÀø». C¢u ©s- ÓõºPÒ. Põø»°À ÁõUQ[ Á¸®-÷£õx-ThÁõ Iöhß- oß Âkuø»UPõP¨ £õk£mk, C¢u ©s Âkuø» ii PõºøhU öPõskÁ¸ÁõºPÒ Gß-Óõß AÁß. ö£Ó÷Ásk® GߣuØPõP `Ðøµzx C¢u ©soß A¨£i ö¯ßÓõÀ "C¢v¯õÂß ÷u]¯ Ruz-øua öõÀ ©ßÚÚõP •i`miUöPõsh £Pyº åõÄUS C¢u GßÓõºPÒ. AÁß "öu›¯õx GßÓõß. A¨-÷£õx ©soÀ BÓi {»® QøhUPÂÀø». CµõqÁ AvPõ›PÒ öõßÚõºPÒ "|®¦-Q÷Óõ® } C¢u Dµ©õÚ Áµ»õÖ C¢ua •uõ¯z- v ØS- ¨ |õhõЩßÓ EÖ¨¤Úßuõß GßÖ Âmk Âm- ÷£õ´a ÷º¢v¸UQÓuõ? E[PøÍU PÍ[P¨£kzx£- hõºPÒ. (£»zu øPumhÀ, ]›¨¦) Áº-PÐUS, E[PøÍU PÍ[P¨£kzxÁv÷» Cߣ® Cøua ]›¨£uØPõPa öõÀ»ÂÀø». öõÀ- PõsQßÓ |õ´PÐUS C¢ua ö´v öu›²©õ? öu›- Áøu¨ ¤ß£ØÓõuÁºPÒ. Auߣi ÁõÌ¢x Põmhõu- ¯õx. GßøÚ¨ ö£õÖzuÁøµ°À C¢ua ‰PzvÀ ÁºPÒ. ÁÒÐÁ÷Ú Pøh]°À Á¸¢xQÓõß. öõÀ¾- Ph¢u Põ»zvÀ }[PÒ u¢v¸UQÓ £[PΨ¦ ÁõÊQÓ uÀ ¯õºUS® GίÁõ®. GÀ»õ¸® öõßÚõºPÒ. Põ»z-vÀ GÀ»õ¸US® ÷£õ´a ÷µÂÀø»; Ax ÷µ- BÚõÀ G¢u¨ £¯¾® ¤ß£ØÓÂÀø». öõÀ¾uÀ ÷Ásk® GߣøuU SÔzx® }[PÒ PÁø»¨- £ h- ¯õºU-S® GίÁõ® GßÖ öõÀ¼ AÁ÷µ ö|õ¢x ÂÀø» GÝ® SØÓaõmøh²® |õß C[S £vÄ ö|õÖ[Q¨ ÷£õÚõº. BÚõÀ ¯õ¸® ¤ß£ØÓÂÀø». ö´¯ ¸®¦Q÷Óß. öõßÚøu¨ ¤ß£ØÔ, AÇQ¯ •ß©õv›¯õP CÛ¯ ÁõÌÄUS Cì»õ® GÝ® C¢uU P¸z-uµ[- Áµ»õØÔß £UPzvÀ •uÀ ©ÛuµõP CßøÓUS® QÀ GÚUSz u¢v¸UQÓ uø»¨¦ ÷PõuµzxÁ®. J÷µ vPÌ¢xöPõsi¸¨£Áº |¤|õuº ©mk®uõß. J¸ ö´vø¯ ©mk® öõÀQ÷Óß. PßÛ¯õS©› AuÚõÀ Cì»õ® GßøÚ Dºzux. ©õÁmhzvÀ J¸ ¢øu C¸UQÓx. A¢ua ¢øuUS¨ Cì»õ® Gߣx ©u® AÀ». AÔbº ö£¸¢uøP ö£¯÷µ uõ¼¯Özuõß ¢øu. E¯ºõvUPõµºPÒ Asnõ öõßÚõºPÒ Cì»õ® Gߣx J¸ ©õºUP® ©mk÷© ö£õ¸ÒPÒ Áõ[S® ¢øu°À E¯º õv GßÖ. C¢uz öuÎÄ |õg]À ®£zxUS Esk. |õß AÀ»õu J¸zv ©õº¦a ÷ø» Ao¢xöPõsk CßÝ® vmhÁmh©õPa öõÀQ÷Óß. C¢v¯õÂß ¢øuUS¨ ö£õ¸Ò Áõ[P Á¢uõÒ GßÖ öõÀ¼ E¯º Âkuø»¨÷£õµõmhzvØS Cì»õª¯ºPÒ u¢u õv BvUP öÁÔ ¤izu J¸Áß øP°À EÒÍ £[PΨ¦US {PµõP ÷ÁÖ ¯õ¸® £[PΨ¦ ÷Põ»õÀ AÁÒ ÷uõÎÀ C¸¢u ÷ø»ø¯z yUQ GÔ¢- ö´¯ÂÀø». ©õõº v¨¦ _ÀuõÝ® øíuº A¼²® uõß. ÷ø» APØÓ¨£mh÷£õx ÷ø»²hß ÷º¢x ö´u AÍÄUSUTh GÁÝ® ö´¯ÂÀø». AÁÐøh¯ uõ¼²® AÖ¢x R÷Ç ÂÊ¢ux. A¢ua○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011 9
 9. 9. ¢øuUSz uõ¼ AÖzuõß ¢øu GßÖ ö£¯º. S©õ? u¸ÁõºPÍõ? A¢u ¤»õ¾USU Qøhzx-ÂmhxCßøÓUS® A¢ua ¢øu C¸UQÓx. 1500 BskPÐUS •ßÚõ÷». C¢ua ©z-xÁz-xUS {PµõÚ ©õm] Áµ»õØÔÀ G[÷P QøhU-S®? QøhU- •¨£zöuõߣx Bsk Põ»® |õhõЩßÓ Põ÷u. |õß CßÖ® ¯¨¤À C¸¢x ©õÓÂÀø».EÖ¨¤Úº. ö£¯º £õ¦ öáPãÁßµõ®. AÁº ¥íõ›ß£søn ¤µ¦. JkUP¨£mh •uõ¯zvÀ ¤Ó¢uõ¾® GßÝøh¯ ©Põ»zvÀTh {ÓöÁÔU öPõkø©AÁº PÚuÚÁõß. Aøu²®uõsi AÁº C¢v¯õÂß CßÝ® C¢u ©soÀ {ø»UQÓ÷u. B¤µíõ®£õx-Põ¨¦z xøÓ Aø©aº. C¢v¯õÂß Aµ]¯À, CÀ»õ- ¼[Pß GÆÁÍ÷Áõ £õk£mk®Th Aö©›UPõÂÀÂmhõÀ Põ[Qµ]ß Aµ]¯À ›¯õÚ vøø¯ ÷|õUQ PÖ¨¦ }U÷µõÂß uø»ö¯Êzx ©õÓÂÀø». AuØ-S¨|Pº¢v¸¢uõÀ AßøÚ C¢vµõÄUS¨ ¤ÓS C¢v¯-õÂß ¤ÓS ¡Ö BskPÐUS¨ ¤ß ©õºmiß ¿uº Q[¤µu©º ©Sh® AÁ¸USzuõß Qøhz-v¸UP ÷Ásk®. PÍzvØS Áµ÷Ási¯ Pmhõ¯® Á¢ux. |õß öõÀ¾- Q÷Óß, A¢u AÊUS £i¢u, AÁ©õÚzøua _©¢x AÁº £õxPõ¨¦ Aø©aµõP C¸¢u ö£õØPõ»z- {ØQÓ Aö©›UPõÂÀ áõºä ¦è GßQÓ •ß÷»hßvÀ uø»|Pº öhÀ¼°À £õ¦ öáPãÁß µõ® _Áõª Põ»zvÀ GßÚ |h¢ux? öhUõ]À ¦¯À Ã]¯x. BȨ-®§µõ|¢uõ ]ø»ø¯z vÓ¢x øÁUQÓõº. ®§µõ- ÷£µø»°ß ÷PõµzuõshÁzxUS öhUõì C»U-|¢uõ ]ø»ø¯z vÓ¢xøÁzuõº GÝ® ö´v÷Pmk PõQ, öhUõ]À ÁõÌ¢u £» C»m ©UPÒ £õvUP¨-Akzu £zuõÁx {ªhzvÀ öhÀ¼ áÁíº»õÀ ÷|¸ £m-hõºPÒ. £õvUP¨£mh A¢u ©UPÐUS áõºä ¦è£ÀPø»UPÇPzvÀ £õh® £iUQÓ, Ea]USkª {ºÁõP® G¢u Eu²® ö´¯ÂÀø». HöÚßÓõÀøÁzv¸¢u E¯ºõv ©õnÁºPÒ ®§µõ|¢uõ ]ø» A¢u ©õ{»zvÀ ¦¯»õÀ £õvUP¨£mh ©UPÒ PÖ¨¦£õ¦ öáPãÁß µõ® vÓ¢x øÁzuuõÀ wmk¨-£mk- ©UPÒ. Cx CßøÓUS |hUQÓx Aö©›UPõÂÀ.Âmhx, AÊUPõQÂmhx GÚU P¸v P[Põ á»®öPõsk «sk® A¢ua ]ø»ø¯ A¤÷åP® ö´- ©U`® QøÍø¯a ÷º¢u J¸ ö£soß «x v¸m-uõºPÒ. AÁº £õxPõ¨¦z xøÓ Aø©aµõP C¸¢- kU SØÓ® õmh¨£kQÓx. Âõµøn°ß •iÂÀuõ¾® J¸ ]ø»ø¯z vÓ¨£uØSUTh ©Ýuº©® G¢uU PµzuõÀ v¸iÚõ÷Íõ A¢uU Pµzøuz xs-©siUQhUQÓ C¢u ©õÚ[öPmh |õmiÀ AÝ©v iUS®£i |¤|õuº EzuµÄ ¤Ó¨¤zuõº. E›ø©-÷¯õkCÀø». Cxuõß C¢v¯õ. |¤|õuº ÃmiÀ C¸UQÓ Eéõ©õ GߣÁº A¢u¨ ö£søn ÂkÂUP ÷Ásk® GÚ¨ £›¢xøµ ö´- BÚõÀ 1500 BskPÐUS •ßÚõÀ A¤^Û¯ QÓõº. Eéõ©õ £›¢xøµ ö´uõÀ |¤PÍõº ÷Pm-Põ©ÀAiø©, Pµk•µhõÚ ÷uõØÓ® EÒÍÁº, PÖ¨¦ {Ó C¸UP ©õmhõºPÒ GßÓ P¸zx {»Â¯ `Ì-{ø»-°À,¤»õÀ Cì»õzøu HØÖUöPõsh ©õzvµzvÀ Eéõ©õÂß £›¢xøµø¯ Euõ^Ú® ö´x-  mkAÁ¸US £ÒÎÁõ¼À £õ[S öõÀ»U Ti¯ ö£¸©õÚõº AÁºPÒ öõßÚõºPÒ ""Eéõ-©õ÷Á, GߣõUQ¯® QøhUQÓx. Cì»õ® ©mk®uõß C¢u £õ ©PÒ £õzv©õ Cøua ö´v¸¢uõ¾® AÁ¸øh¯Av¯zøu 1500 BskPÐUS •ß {PÌzv¯x. øPø¯²® xsizv¸¨÷£ß. }v°ß •ßÚõÀGÚU÷P v¸U÷Põ¼÷» AºaPµõP C¸UP÷Ásk® ©zxÁzvß öPõi £möhõÎ Ã]¨ £ÓUQÓx.Gߣxuõß Bø. GÚUS ÷uÁõµ® AøÚzx®öu›²®. vƯ ¤µ£¢u® AøÚzx® öu›²®. Áµ»õÖ Põnõu öÁØÔø¯¨ ö£ØÖ öÁØÔA¾¨¤À»õu ÷Áø». ÁÇUS® Áµõx; Áõ´¨§mk õµõP |¤|õuº ©UPõ |P¸USÒ ~øÇQÓõº. Jm-hPz-mh•® Áµõx. ö£sPøÍ÷¯ u›]zxUöPõsk® vß ÷©÷» AÁ¸® EmPõº¢v¸UQÓõº. Eéõ©õÄ®C¸U-P»õ®. CøÓÁøÚ²® u›]UP»õ®; ö£sPøÍ- EmPõº¢v¸UQÓõº. Kº Aiø©ø¯ EmPõµ øÁUS®²® u›]UP»õ®. £õxPõ¨£õÚ ÷Áø». Á¸©õÚ•® ©÷Úõ-£õÁ® Á¸©õ? AxÄ® G¨÷£õ? £uÂ÷¯Ø¦AvP®. CßP® hõUì PmkQÓ AºaPºPÒ C¸U- ÂÇõ ©õv› Ax. DiÀ»õu öÁØÔø¯¨ ö£ØÖQÓõºPÒ. |õg]À ®£zxUS A¢u Ezv÷¯õP® QøhU- ©UPõÄUSÒ ~øÇQÓ÷£õx, AQ»® AÁøµ Ba›-¯z- ÷uõk £õºUS® AÆ÷ÁøÍ°À CøÓzyuµõÚ u©US A¸QÀ Aiø© Eéõ©õøÁ²® A©µ øÁzx AÇS £õºzuõº GÛÀ ÷PõuµzxÁ £sø£ Cì»õzøuz uµ ÷ÁÖ G[S® £õºUP•i¯õx Gߣøu ©zuÍ® öPõmi Á›[P® {ß÷Óõv |õg]À ®£z öõÀ- ÁuØSU Phø©¨£mi¸UQ÷Óß. íäâß CÖv Eøµ°À |¤|õuº öõßÚõºPÒ CßÖ •uÀ CÚz vªº, S»z vªº AøÚzøu²® Gß Põ»i°À ÷£õmk ªvzxÂm÷hß. P½£õ E©›ß Bm]U Põ»zvß÷£õx ø£zxÀ©õ¼À öÀÁ® öPõmiUQhUQÓx. Aøu GÀ÷»õ¸US®10 ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011
 10. 10. ÁÇ[- Q ¯¤ÓS HøÇP÷Í A[S ¯õ¸® CÀø». Áµ»õØÔß £UPzvÀ ÷Põuµz uzxÁ® GÀ»õUHøÇPÒ ¯õ¸® CÀ»õu {ø»°À P½£õ E©º J¸ PÍzv¾® uÍzv¾® G¨÷£õx® •¨÷£õx® {ø»zx•iÄ GkUQÓõº, ø£zxÀ©õ¼À EÒÍ öÀÁzvß {Ø£uØS Cì»õ® J¸ }sh £õµ®£›¯zøu C¢u‰»©õP GÀ»õ Aiø©PøͲ® Áõ[Q ÂkÂUP E»QØS ÁÇ[Q°¸UQÓx.•iÄ ö´QÓõº. Aiø©²® ÷Põuµß BQÓõº. C¢u Cì»õ® GßÓ }sh ö|i¯ £¯nzvÀ ÷Põ-uµz-Av¯zøu E©º AÁºPÒ {PÌzxQÓõºPÒ. xÁ® GßÓ öPõi £möhõÎ Ã]¨ £ÓUQÓx. Auß À©õß £õº] J¸ ³uÛh® Aiø©¯õP C¸¢- GÀ»õ¨ £UP[PЮ ÷PõuµzxÁ©õP÷Á vzvU-QßÓÚ.uõº. AÁøµ ÂkÂUP |õØ£x AÄß_ u[P•® 300 GÀ÷»õ¸® Kº {ø» GÀ÷»õ¸® Kº Âø» GÀ-÷£Ÿa ©µ[PßÖPøͲ® uµ÷Ásk®; A¢u ©µ[- ÷»õ¸® C¢|õmk ©ßÚºPÒ GßQÓ {ø» C¢u ©s-PøÍ |hÄ®÷Ásk® GßÖ A¢u ³uº {£¢uøÚ oÀ Gmh÷Ásk® GßÓõÀ AuØS ÁÈPõmkQÓÂvU-QÓõß. J¸ ³uÛß øP°À Aiø©¯õP C¸U- uSv Cì»õzvØS ©mk®uõß C¸UQÓx. HöÚß-S® À©õøÚ ÂkÂUP |¤|õuº A¢u {£¢uøÚø¯ ÓõÀ Cì»õ® ©u©À» Ax ©õºUP® Gߣøuz wºUP-HØÖUöPõÒQÓõº. |õØ£x AÄß_ u[P® AÁÝUSU ©õPa öõÀ¼, C¢u Á¢u Áõ´¨ø£ ÁÇ[Q°¸UQÓöPõkUP¨£mhx. ©µU PßÖPÒ Á¢x ÷º¢uÚ. Cì-»õª¯ C»UQ¯U PÇPzvØS GßÝøh¯ Cu¯-ö£¸©õÚõº AÁºPÒ öõßÚõºPÒ, C¢u¨ ÷£Ÿaø ©õº¢u |ßÔ¯Ôuø»z öu›Âzx, C¨÷£õx Qøhzu©µ[PøÍ |kQÓ Pµ[PÒ Gß Pµ[PÍõP C¸UPmk®. Áõ´¨¦ CÛ G¨÷£õx QøhUS®, A¨÷£õx G¨÷£õxA¢u¨ ÷£Ÿaø ©µ[PøÍ ö£¸©õÚõ÷µ |mhõºPÒ. Á¸® GßÓ PÁø»°À C¨÷£õx E[PÎhª¸¢x Aiø©PÒ ‰P A¢uìx ö£ØÓÁºPÍõP, ö£õ¸- Âøh ö£ÖQ÷Óß. |ßÔ. Aìé»õ• Aø»US®.Íõuõµ Áõ´¨¦ ö£ØÓÁºPÍõP, AÁºPÒ Áͺ¢x (Põ¯À£miÚzvÀ |h¢u Cì»õª¯z uªÌK[SÁuØS AvPõµzvÀ C¸¢u ö£¸©UPÐUS® C»UQ¯U PÇP ©õ|õmiß {øÓÄ |õÍõÚ 10. 7.2011 AßÖAiø©-PÐUS® Cøh°À CnUPzøu HØ£kzx- |õg]À ®£z BØÔ¯ GÊa]²øµ)ÁvÀ ö£¸©õÚõº AÁºPÒ öÁØÔ PshõºPÒ. ©n©Pß ÷uøÁ! uªÌ •ì¼®. Á¯x 30. E¯µ® 153 c.m. M.Com. M.Phil., ©õºUP¨ £ØÖÒÍ öuõÊøP¯õίõÚ ©n©PÐUS Aµ_¨ £o, £ÒÎ, PÀ¿›¨ £o°À EÒÍ uSv Áõ´¢u ©õºUP¨ £ØÖÒÍ ©n©Pß ÷uøÁ. öuõhº¦US : 8825872559 FOR FREE ONLINE HEALTH CONSULTATION DIAL Ph : +91-44-2848 1344 or E-mail : drameen@in.com FOR ALL TYPES OF DISEASES & HEALTH COUNSELLING BY UNANI HERBAL WAY Dr. Syed M.M. Ameen SKs Herbal Medical Hospital & Research Centre, 36, J.J.K. Road, Chennai - 14, INDIA Subscribe HERBAL UNANI MED a Monthly English Health Magazine. Rs. 180/- Per Year ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011 11 35
 11. 11. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ÷|ºPõnÀ ""Aø©vUPõÚ ÁÈ & mjìPº •ßÚõÒ G®.GÀ.H.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ u ( Û¯õº {ÖÁÚ[PÐUPõP {»zøu A£P›z- |ÃÚ {»¨ ¤µ¦UPÍõÀ _µsh¨£kQßÓ, uÀ, ©õ÷Áõ°ìk & |UéÀ ÷Ámøh GÝ® Bm]¯õͺPÍõÀ A»m]¯¨£kzu¨£kQßÓ vøµ- - © øÓÂÀ BvÁõ]PÐUS GvµõP |øh- Bv- Á õ] ©UPøÍ J¸[Qønzx öuõh[P¨- ö£Ö-QßÓ A¨£mh©õÚ mh«ÓÀPÒ BQ¯- £mh "BvÁõ]¨ ÷£µøÁ°ß AQ» C¢v¯z ÁØ-ÖUS GvµõP BvÁõ]PøÍ J¸[Qønzx, uø»Á¸® ¦PÌö£ØÓ ÷Põzvµ ÁºUP P®³Ûìm ÷£õµõmh¨ £õøuø¯ ÁSzxÒÍ BvÁõ]¨ uø»Á¸©õÚ ©pè Sgõ® C¢u ‰Pa ÷£µøÁ°ß ÷u]¯z uø»Á¸® mjìPº `Çø» A»_QÓõº. ©õ{»® £ìuº öuõSv°ß •ßÚõÒ mh- * •UQ¯©õÚ Aµ]¯À Pm]PÒ BvÁõ] ©U- ©ßÓ EÖ¨¤Ú¸©õÚ ©pè Sgõ® |®ª- PÎß ¤µaøÚPøÍ GvºöPõÒÍz u¯UP® øh÷¯ Eøµ¯õkQÓõº) Põmk--QßÓ `ǼÀuõ÷Ú BvÁõ]¨ ÷£µøÁ |õk 65 BÁx Âkuø» |õøÍU öPõshõi E¸-ÁõÚx. Auß öuõhUP® •uÀ Gvº-öPõÒÍ ©QÌQßÓ C¢u ÷ÁøÍ°¾®, G¢u ÁøP°¾® ÷|›mh AøÓTÁÀPÒ, ¤µaøÚPÒ GßÚ? Âkuø» ö£Óõu ©UPЮ C[S EÒÍÚº. AÁº- öuõhUP® •uØöPõs÷h BvÁõ]¨ PÒuõ® BvÁõ]PÒ. C¢v¯õÂÀ BvÁõ]PÒ Á]U- ÷£µøÁ-°ß £oPÒ GÎø©¯õ´ C¸UPÂÀø». QßÓ ö£¸®£õ»õÚ £SvPÎÀ Aø©v-°ß-ø©²® ¢÷uP[PЮ uÁÓõÚ P¸zxPЮ HµõÍ©õ´ £õxPõ¨£ØÓ {ø»²® {»Â Á¸QßÓÚ. C¸¢uÚ. 1960 & 65 Põ» PmhzvÀ P®- BvÁõ]PÎß ¤µaøÚPÒ ³Ûìm Pm]°¼¸¢x Á¢u ©º- GßÖ÷© AÁºPÐUS ©mk÷© Ú[PÒuõ® BvÁõ]¨ ÷£µøÁ E›zuõÚ ¤µaøÚPÒ BS®. GvºöPõsh ªP¨ö£›¯ ¤µa- AuøÚ Cuµ ©UPÎß ¤µa-øÚ- øÚ-¯õS®. CuÚõÀ ]Ô¯ AÍ- PÐhß J¨¤h •i¯õx. AÔ- »õÁx •ß÷ÚØÓ® Ps- ¯õø©, Aa® BQ¯- Á Ø- Ô ß i¸¢u £oPÒ 1968 CÀ HÓU- [Q¼¨¤i°¼¸¢x öÁÎ- SøÓ¯ •h[QÂmhÚ. ÷¯Ó •i¯õ©À uÂUS® Bv- BvÁõ]PÎøh÷¯ {PÌ¢u Áõ] ©UPÒ AÝ£ÂUQßÓ ¤›ÂøÚPÒ {ø»- ø ©ø¯ ¤µa-øÚPøͨ ÷£õßÖ Cuµ ÷©¾® ]UP»õUQÚ. uõ[PÒ ¤›-ÂÚ›ß ¤µaøÚPøÍ C÷u AÝ£ÂUQßÓ ¤µaøÚPÐUS wµz ußø©÷¯õk GvºöPõÒÍ Esø©¯õÚ Põµnzøu AÔ²®, ÷Ási¯ {ø» CÀø». AuØSz wºÄ Põq® ©Ú¨£USÁzøu ÁºUP ÷©õuÀPÒ, CÚ¨£köPõø», Gvº¨ AÁºPÒ CÇ¢v¸¢uÚº. BvÁõ]¨ ÷£µøÁTh £k- ö Põø», Phzva öÀ»À, TmkU PØ- Aȯ¨÷£õQÓx GÚU P¸uz ÷uõßÔ¯ Põ»® £È¨¦PÒ, u® ÷uøÁPøͨ ö£ÖÁv¼¸¢x ¦Ó¢- Ax. C¢v¯U P®³Ûìm Pm] (].¤.I) Th uÒ-ͨ£kuÀ, ‰P & ö£õ¸Íõuõµa _µshÀPÒ C¨¤µaøÚ öuõhº£õÚ wºÄPøÍ •ßøÁzux. BQ¯ AøÚzx® C¢u ¡ØÓõsi¾® Bv-Áõ]- Pm]USÒ AßÖ |øhö£ØÓ ÂÁõu[PÒ J¸ PÐUQøh÷¯ Aø©v°ßø©ø¯ ÂøuUQßÓÚ. ©UPÒ ‰Pzvß ÁõÌøÁz v¸®£U öPõsk BvÁõ]PÎß £SvPÎÀ |øhö£Ö® ÷©õuÀPÒ Á¸ÁuØPõÚ öuõhUP©õP C¸¢uÚ. |õk GvºöPõÒЮ ªP¨ö£›¯ AøÓTÁ»õPU AßÖ GkUP¨£mh ªPÄ® Áµ÷ÁئUS›¯ P¸u¨£kQßÓÚ. ö£õxÁõÚ mh[P÷Íõ wº©õÚ® GßÚöÁÛÀ, áõºUPsiÀ ÁõÊ® ]Ó¨¦a mh[P÷Íõ BvÁõ]PÎß ÂÁPõµ[- BvÁõ]PøÍ J¸[Qøn¨£x GßÓ •iÁõS®. PÎÀ Pøh¨¤iUP¨£kÁ÷u CÀø». Cx BvÁõ]¨ ÷£µøÁ°ß ö¯À£õkPÐUS¨○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ¢v¨¦ : ]¢x öåÀ¼ 14 ©µ® 16&30 ö¨h®£º 2011

×