Bq tc kd_truc tuyen - www.beenvn.com - tu_sachonline

434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bq tc kd_truc tuyen - www.beenvn.com - tu_sachonline

  1. 1. Bí quy t thành công trong kinh doanh tr c tuy nR i ro trong kinh doanh luôn là m i quan tâm hàng đ u c a các thương nhân đ c bi t là kinhdoanh trên Internet. Doanh nhân không ch g p khó khăn, tr ng i như không bi t b t đ u tđâu và như th nào mà ngay c khi đã tìm đư c th i đi m kinh doanh thích h p hay xác đ nhđư c ý tư ng và m c đích kinh doanh, h cũng không th kh ng đ nh ch c ch n đư c là h sthành công hay th t b i?M t s thương nhân do quá nóng v i và hay đa nghi khi v ch ra các chi n lư c kinh doanhlâu dài nên thư ng g p th t b i. Ngư c l i, m t s thương nhân khác không ch quan tâm đ nm c tiêu cu i cùng là ki m l i nhu n h còn r t chú tr ng, cân nh c đ đưa ra nh ng kho ch kinh doanh ch c ch n. C th là:- H có m t k ho ch mà có th ki m soát và theo dõi t khi b t đ u th c hi n cho đ n khik t thúc đ ch c ch n h đã hành đ ng đúng, h s không t n kém nhi u chi phí và có ththu đư c l i nhu n.- M t k ho ch chi ti t t ng giai đo n th c hi n và các công vi c liên quan đ h có th thànhcông, đ t đư c m c tiêu và bi n ư c mơ tr thành hi n th c.- Có th b n đã t ng nghe t i Corey Rudl? V i m t website r t đơn gi n nhưng doanh thu lênt i 5,3 tri u Đô la, Corey đư c xem là m t chuyên gia hàng đ u v kinh doanh tr c tuy n.Khoá h c v kinh doanh tr c tuy n "The Insider Secrets To Marketing Your BusinessOnline" không ch cung c p các ki n th c c n thi t cho vi c thi t l p ho t đ ng kinh doanhtr c tuy n, nó còn hư ng d n b n t đưa ra nh ng gi thuy t có th g p ph i và t đó t v chra các phương án gi i quy t t t nh t.Và quan tr ng hơn t t c là b n s có trong tay m t k ho ch hoàn h o cho ho t đ ng kinhdoanh trên Internet c a mình:- B n s bi t đư c ý tư ng mà chúng tôi gi i thi u v i b n có th c s đem l i l i nhu n chob n hay không.- B n s bi t chính xác cách phát tri n ý tư ng kinh doanh đ i v i các s n ph m và d ch v cókh năng tiêu th l n trên th trư ng.- B n s bi t chính xác cách đ khai thác s n ph m và d ch v c a mình phù h p v i xuhư ng phát tri n kinh doanh Internet hi n nay.- B n s bi t đư c chi n lư c nào là t t nh t đ ti n hành marketing và xúc ti n kinh doanhwww.Beenvn.com – T sách online
  2. 2. nh m thu hút nhi u khách hàng nh t.- B n s bi t chính xác b n c n làm gì đ đ m b o cho thành công c a b n. Hơn th n a b ncó th xác đ nh đư c chi phí b n c n ph i b ra và t t c các công vi c c n th c hi n.- Và, trên t t c , b n s đánh giá chính xác đư c kh năng c a mình và khi nào là th i đi mthích h p đ đưa k ho ch c a b n vào th c hi n."The Insider Secrets To Marketing Your Business Online" th c ch t là m t cách ti p c n m ic a ho t đ ng kinh doanh trên Internet. Không ch hàm ch a 4 ch “P” trong marketingtruy n th ng đó là: Product (s n ph m), Place (đ a đi m), Price (giá c ), Promotion (qu ngcáo) mà còn bao hàm c 4 ch “P” trong marketing tr c tuy n: Preparation (chu n b ),Planning (lên k ho ch), Presence (hi n di n), Precautions (phòng ng a). N i dung chínhđư c đ c p trong khoá h c này là:- Làm th nào đ t p trung đư c các ý tư ng kinh doanh m i cho s n ph m và d ch v c ab n.- Làm th nào đ t xác đ nh đư c m c tiêu c a b n.- Làm th nào đ l p đư c k ho ch kinh doanh thích h p, đáp ng đư c nhu c u c a b n vàcho phép b n th c hi n đư c m c tiêu c a mình.- Làm th nào đ ti p c n đư c v i th trư ng s n ph m c a b n và có kh năng đem l i l inhu n, và phát tri n đư c m ng lư i khách hàng.- Làm th nào đ dành đư c v trí ưu th hơn so v i các đ i th c nh tranh, và cách đ c ithi n v trí đó.- Làm th nào đ thi t k trang web thu hút đư c s chú ý c a khách hàng ti m năng.- Làm th nào đ t o đư c nhãn hi u riêng bi t cho s n ph m và d ch v c a b n và làm thnào đ khách hàng tin tư ng vào s thành công trong kinh doanh c a b n.- Làm th nào đ tìm ki m nhà cung c p máy ch t t nh t. B n s đư c cung c p t t c các đ ctính chung nh t v máy ch và các thông tin c n thi t đ so sánh ch t lư ng gi a các nhàcung c p đ có đư c s l a ch n t t nh t.- Làm th nào đ thương m i đi n t phù h p v i ho t đ ng kinh doanh c a b n. Gi i phápnày s giúp b n hi u đư c ý nghĩa c a thương m i đi n t và l a ch n các nhà cung c pwww.Beenvn.com – T sách online
  3. 3. Merchant Accounts, Storefront Software hay nhà cung c p th ba đ hoàn thành h th ngthương m i đi n t .- Làm th nào đ x lý m t cách hi u qu v m t chi phí các đơn đ t hàng đ đ m b o kháchhàng s hài lòng và s ti p t c giao d ch.- Làm th nào đ đ nh giá h p lý s n ph m c a b n đ khách hàng m c tiêu c a b n khôngch hài lòng mà còn đưa ra quy t đ nh mua hàng. Làm th nào đ đưa ra m t giá c phù h pv i các m c tiêu marketing c a b n.Tuy nhiên, v i nh ng thông tin giá tr mà "The Insider Secrets To Marketing Your BusinessOnline" đem l i, v n đòi h i b n ph i r t nh y c m trong vi c v n d ng lý thuy t vào th cti n t i th i đi m thích h p đ không làm sai l ch m c tiêu mà b n theo đu i.2 - Mư i đi u nên tránh khi marketing trên Internet.Trư c s “bùng n ” c a h th ng m ng Internet trên kh p toàn c u, l t l i nh ng b n tin haycác t p chí thương m i v nh ng thành công cũng như th t b i khi tham gia vào Internet,chúng tôi có th kh ng đ nh ch c ch n v i các b n r ng không h có b t kỳ m t công th cđơn gi n hay nh ng bí quy t th n bí nào dành cho thành công trong môi trư ngInternet.Đi u quan tr ng là b n ph i không ng ng h c h i, c p nh t tin t c, thông tin hàngngày và bi t tham kh o, rút kinh nghi m t nh ng ngư i đi trư c. Đó chính là chìa khoá chos thành công mà b n có th đem l i cho chính mình.Chính vì v y, trong b n tin này, chúng tôi mu n cùng chia s v i b n nh ng đi u mà chúngtôi c p nh t, h c h i đư c đó là 10 “sai l m” thư ng g p khi th c hi n marketing trênInternet. Đó chính là nh ng nguyên nhân làm gi m uy tín cũng như doanh thu c a b n khikinh doanh tr c tuy n.a. S d ng d ch v Web Hosting mi n phí hay v i giá r .Khi kinh doanh trên Internet, website là tài s n quan tr ng nh t c a b n và nó có th t o ra n tư ng t t đ p ngay t đ u đ i v i khách hàng. Chính vì v y, b n không nên s d ng d chv Web Hosting mi n phí hay v i giá r c a các nhà cung c p như: Angelfire, Tripod,GeoCities, Hypermart, FreeYellow....N u b n nghĩ là không có v n đ gì thì b n đã hoàn toànsai l m. Ph n l n các d ch v mi n phí hay v i giá r đ u có ch t lư ng không t t: khách hàngs g p khó khăn khi truy c p vào trang web c a b n vì nó đư c đ t trên m t máy ch quá t i,hay trang web c a b n s là nơi đ t banner qu ng cáo cho s n ph m và d ch v c a nhà cungc p...www.Beenvn.com – T sách online
  4. 4. Hãy l a ch n ngay m t nhà cung c p khác cho s thành công c a b n. Ngày nay, ch v i m tkho n chi phí là 10 USD/tháng, b n đã có đư c m t d ch v Web Host hoàn h o và còn cóth s d ng đư c tên mi n riêng c a mình.b. Làm gi m giá tr trang web do đ ho , java, âm nh c...Đây chính là sai l m th hai thư ng g p khi th c hi n marketing trên Internet. Chúng takhông th ph nh n giá tr th m m mà các chương trình đ ho , java, âm nh c mang đ ncho trang web c a b n. Nhưng nó cũng chính là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n r iro cho b n, là nhân t chính làm ch m th i gian truy c p vào trang web c a b n.Hơn n a, v i tư cách là m t m t thương nhân kinh doanh tr c tuy n, ch c năng quan tr ngnh t c a trang web là bán s n ph m và d ch v c a b n. Đ ho , Java hay âm nh c khôngph i là ngu n thu nh p chính c a b n tr khi b n v i tư cách là m t nhà thi t k đ ho haykinh doanh đĩa CD. Chính vì v y, hãy c g ng v a đ m b o tính th m m c a trang web v ađ m b o trang web không quá t i đ tránh sai l m.c. Không quan tâm đ n ý ki n ph n h i t phía khách truy c p.Ph n l n các thương nhân khi kinh doanh trên Internet đ u quên “quan tâm” đ n ph n ngc a khách hàng sau khi upload trang web lên m ng. R t đơn gi n b i vì h chưa hi u h tđư c giá tr c a nh ng thông tin đó. Ph n l n h luôn cho r ng m i th v n đang ho t đ ngt t nhưng ngư c l i trên th c t , m t s lư ng khách truy c p khá l n c a h đã g p s c vàt ra không hài lòng. Và sau khi ti p nh n đư c nh ng thông tin đó h đã ph i quy t đ nhthi t k l i toàn b website và k t qu là doanh thu đã tăng nhanh chóng.Ngoài ra, b n hãy nh r ng, nh ng khách hàng có thông tin ph n h i cho b n ch ng t h đãquan tâm đ n b n và r t có th h s là khách hàng ti m năng c a b n trong tương lai.d. Lãng phí th i gian vào nh ng ho t đ ng vô ích.V i vai trò là m t nhân viên marketing trên m ng Internet, tài s n quý giá nh t c a b nchính là “th i gian”. Th i gian đôi khi còn có giá tr hơn ti n b c n u như b n bi t s d ng nóđ đưa ra nh ng quy t đ nh sáng su t. Chính vì v y, b n hãy h c cách s p x p công vi c phùh p. B n ph i bi t công vi c nào là c n thi t và hi u qu nh t đ i v i b n đ tránh lãng phíth i gian làm vi c không hi u qu .e. H th ng email qu n lý không hi u qu .Email là m t trong nh ng phương th c giao d ch khá ph bi n và hi u qu gi a các thươngwww.Beenvn.com – T sách online
  5. 5. nhân v i khách hàng c a h . Tuy nhiên, do h th ng email chưa đư c qu n lý m t cách t tnh t, trong m t vài trư ng h p b n có th s nh n đư c các thư giao d ch v i nhi u l i chínht , l i ng pháp, khó đ c... Chính vì th b n hãy h c cách s d ng h th ng email đ ph c vt t nh t cho công vi c kinh doanh c a mình.Hãy tham kh o b ng cách download m t demo mi n phí t i đ a ch :http://www.eudora.com, b n s d dàng hơn khi thi t l p m t h th ng email hi u qu choho t đ ng kinh doanh tr c tuy n.f. Không thư ng xuyên bám sát khách hàng.Theo thói quen, ph n l n khách hàng có xu hư ng mua hàng c a nh ng thương nhân màngư i ta đã bi t và tin tư ng. Chính vì th , n u b n không có m t bí quy t gì đ xây d ngni m tin và gi liên l c v i khách hàng, thì đây là m t sai l m r t nghiêm tr ng.Hãy l p m t danh sách đăng ký nh n b n tin và b t đ u xu t b n các b n tin, nó s giúp b nt o n tư ng t t và gi liên l c thư ng xuyên v i các khách hàng c a b n. V i nh ng b n tinđó, b n có th cung c p cho h nh ng thông tin c p nh t nh t v s n ph m cũng như vwebsite c a b n. Hơn th n a, đi u quan tr ng là b n s không bao gi ph i lo l ng v vi c hs quên b n b i vì tên c a b n luôn luôn xu t hi n trong h p thư c a h . M t ph n m mchuyên d ng đ g i b n tin s giúp b n ti t ki m th i gian và ti n b c.g. Đánh m t s n i ti ng b i vi c th c hi n chi n lư c qu ng cáo không thích h p.Nói đ n nh ng sai l m khi th c hi n marketing trên Internet, qu là thi u sót n u khôngnh c đ n hi n tư ng “spam” – hình th c g i email marketing không mong mu n. S là m tsai l m r t cơ b n n u b n cho r ng cách th c t t nh t đ xúc ti n và đ y m nh ho t đ ngkinh doanh tr c tuy n là chi n lư c g i thư t i hàng lo t đ a ch email mà b n thu th p đư ctrong khi không bi t h có mu n nh n thư c a b n hay không.Tài s n quan tr ng nh t c a b n, v i tư cách là m t nhà marketing trên m ng Internet, đó làdanh ti ng. Và "spam” là con đư ng nhanh nh t có th làm hu ho i danh ti ng c a b n. N ub n th c s mu n đ u tư và thu l i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c tuy n, đ ng bao giđưa “spam” vào trong k ho ch kinh doanh c a b n.h. Quên r ng “marketing” chính là chìa khoá c a thành công.Ngay c khi s n ph m c a b n có ch t lư ng t t nh t trên th gi i, b n cũng s không bao gibán đư c s n ph m đó n u b n không “marketing” nó đ n ngư i tiêu dùng. B i vì n u khôngti n hành marketing cho s n ph m c a b n, ch c ch n s không ai bi t đ n nó và b n swww.Beenvn.com – T sách online
  6. 6. không có m t đ ng doanh thu nào h t.Trư c tiên, b n hãy ch c ch n r ng s n ph m và d ch v c a mình có kh năng phát tri n vàcó kh năng sinh l i, sau đó b n nên t p trung xúc ti n s n ph m và marketing đ n thtrư ng m c tiêu c a b n.i. Quan ni m r ng kinh doanh tr c tuy n là con đư ng làm giàu nhanh nh t.Đây là m t quan ni m r t sai l m và là nguyên nhân d n đ n th t b i trong m i trư ng h p:trong kinh doanh tr c tuy n cũng như trong kinh doanh truy n th ng.Trên th c t , kinh doanh tr c tuy n là cách th c làm giàu nhanh chóng và đã tr nên kháph bi n. Tuy nhiên, đ thành công b n không th trông ch vào nh ng bí m t và nh ng đi uth n bí trong kinh doanh. Thành công đó là k t qu c a s đ u tư và quy t đinh sáng su tc a b n. V i nh ng n l c và s th n tr ng trong công vi c, b t kỳ ai cũng có th thành côngtrong m i môi trư ng kinh doanh.j. Không nh n th c đúng vai trò quan tr ng c a Internet.Internet có th coi là m t công c giao ti p hi u qu nh t ngày nay. V i Internet, b n có ththu hút đư c hàng tri u khách hàng trên toàn th gi i và cung c p hàng lo t các d ch v htr khách hàng. Ngoài ra, Internet còn giúp b n thu th p tin t c, thông tin quan tr ng đc nh tranh và c ng tác v i nh ng ngư i khác.Tuy nhiên đ khai thác có hi u qu nh ng thông tin và tính năng ưu vi t mà Internet đem l i,b n nên h c cách s d ng nh ng công c tìm ki m đ d dàng tìm ki m nh ng thông tin màb n c n và đ giao ti p hi u qu hơn.“10 sai l m” trên đây ch c ch n không ph i là t t c , tuy nhiên đó là nh ng sai l m mà b n dm c ph i nh t và nó có th nhanh chóng làm gi m uy tín cũng như danh ti ng c a b n.Chúng tôi hy v ng v i s h tr c a c m nang này, b n s c m th y an toàn hơn trong kinhdoanh và có th đi đ n thành công.3 - Mư i công c tìm ki m quan tr ng mà b n c n có m tCông c tìm ki m có th đem đ n cho b n t 20% đ n 60% lư ng truy c p tuỳ theo các lo ihình ti p th khác mà b n đang s d ng. Có hàng tri u lư t tìm ki m trên các công c nàym i ngày.Cách đây hai năm, b n có th đăng ký website c a b n lên các công c tìm ki m mà hoànwww.Beenvn.com – T sách online
  7. 7. toàn không ph i tr l phí. Nhưng bây gi đi u đó đã thay đ i, các công c tìm ki m đã cóquá nhi u truy c p và h b t đ u tính phí đ đăng ký website c a b n.Khi thi t k m t website hay thuê máy ch , các nhà cung c p d ch v thư ng h tr đăng kýwebsite c a b n lên 1.000 hay 300.000 công c tìm ki m, Mi n Phí!!!V y nên đăng ký vào các công c tìm ki m nào? Có 10 công c tìm ki m mà b n nh t đ nhph i có m t vì các công c tìm ki m này thu hút t i hơn 80% lư ng tìm ki m trên m ng.Trong s đó đã có 3 công c tìm ki m thu phí khi đang ký vào cơ s d li u c a h và có thcon s này s tăng lên trong vài tháng, th m chí ch là vài tu n t i.Sau đây là danh sách 7 công c tìm ki m còn mi n phí và các đư ng link t i trang đăng kýđ a ch website c a b n:a. Lycos: http://home.lycos.com/addasite.htmlb. Google: http://www.google.com/addurl.htmlc. HotBot: http://hotbot.lycos.com/addurl.aspd. AltaVista: http://add-url.altavista.com/cgi-bin/newurl?e. DMOZ - The Open Directory Project: http://dmoz.org/add.htmlf. Direct Hit: http://www.directhit.com/util/addurl.htmlg. Fast - (Formerly "All the Web"): http://www.alltheweb.com/add_url.php3B y công c tìm ki m trên có th đem đ n cho b n hàng nghìn truy c p m i ngày n u b nbi t cách đăng ký lên Top 10 hay Top 20 mà không h m t m t xu cho các công c tìm ki mnày.Nhưng đi u đó không có nghĩa là b n ch c n t i 7 công c tìm ki m đó, v n còn 3 công ctìm ki m mà b n c n ph i có m t, đó là:h. Yahoo! Business Express: http://help.yahoo.com/help/bizexHi n t i thu 299 USD đ i v i nh ng website không l n. Yahoo v n là công c tìm ki m cólư ng truy c p l n nh t hi n nay và b n s thu đư c r t nhi u truy c p t danh sách trênYahoo.www.Beenvn.com – T sách online
  8. 8. i. Looksmart: http://submit.looksmart.comCũng thu 299 USD m ng lư i kh ng l này có trên ½ tri u website bao g m c Alta Vista,CNN, Excite, iWon, Microsoft Network, Netscape NetZero và WebCrawler.j. Inktomis Search/Submit service: http://ink.ineedhits.comCh thu 30 USD cho đ a ch đ u tiên và 15 USD đ i v i nh ng đ a ch ti p theo, đây là gi ipháp r hơn r t nhi u so v i đăng ký lên Looksmart Network.Inktomi tìm ki m trên 50 c ng và các đ i tác hàng đ u bao g m : Hot Bot, MSN,Canada.com,GoTo, NBCi và iWon. Đi u tuy t v i nh t là m ng lư i này c p nh t 48 ti ng m tl n vì th website c a b n có m t r t nhanh trên danh sách k t qu tìm ki m.www.Beenvn.com – T sách online

×