Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wszystko to, czego nie chcielibyście wiedzieć o Piekle

4,976 views

Published on

Materiały do wykładu z serii "Co dalej?".
Akademickie Spotkania Biblijne w Poznaniu.
www.akademickie.k5n.pl

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wszystko to, czego nie chcielibyście wiedzieć o Piekle

  1. 1. „(1) Wielokrotnie i wieloma sposobamiprzemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przezproroków; (2) Ostatnio, u kresu tych dni,przemówił do nas przez Syna, którego ustanowiłdziedzicem wszechrzeczy, przez którego takżewszechświat stworzył. (3) On, który jestodblaskiem chwały i odbiciem jego istoty ipodtrzymuje wszystko słowem swojej mocy,dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł poprawicy majestatu na wysokościach” List do Hebrajczyków 1:1-3
  2. 2. „(10) A diabeł, który ich zwodził, zostałwrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzieznajduje się też zwierzę i fałszywy prorok,i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, któryna nim siedzi, przed którego obliczem pierzchłaziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12)I widziałem umarłych, wielkich i małych,stojących przed tronem; i księgi zostałyotwarte; również inna księga, księga żywotazostała otwarta; i osądzeni zostali umarli napodstawie tego, co zgodnie z ich uczynkamibyło napisane w księgach. (13) I wydało morzeumarłych, którzy w nim się znajdowali, równieżśmierd i piekło wydały umarłych, którzy w nichsię znajdowali, i byli osądzeni, każdy wedługuczynków swoich. (14) I śmierd, i piekło zostaływrzucone do jeziora ognistego; owo jezioroogniste, to druga śmierd. (15) I jeżeli ktoś niebył zapisany w księdze żywota, został wrzuconydo jeziora ognistego.”Objawienie św. Jana 20:10-15
  3. 3. 1. Kto rządzi Piekłem? „(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierd i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierd, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierd. (15) I jeżeli ktoś nie„(8) Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, był zapisany w księdze żywota, został wrzuconyA jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie do jeziora ognistego.”umarłych, I tam jesteś.” Objawienie św. Jana 20:10-15Psalm 139:8
  4. 4. 2. Stare Piekło „(14) I śmierd, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierd. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” Objawienie św. Jana 20:14 „(22) I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. (23) A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu.” Ewangelia Łukasza 16:22-24 „(4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd” 2 List Piotra 2:4
  5. 5. 3. Nowe Piekło„(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzieznajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wiekiwieków.” Objawienie Jana 20:10„(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjśd na twoje spotkanie, gdyprzyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkimkrólom narodów każe wstad z ich tronów, (10) ci zaś wszyscy razem odzywają sięi mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś! (11) Twoją pychęi brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna,a robactwo twoim okryciem.” Księga Izajasza 14:9-11
  6. 6. 3. Nowe Piekło„(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzieznajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wiekiwieków.” Objawienie Jana 20:10„(24) Gdy wyjdą, będą oglądad trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich niezginie, a ogieo ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.”Księga Izajasza 66:24„(28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszychpoetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.” Dzieje Apostolskie 17:28„(7) A wam, uciskanym, dad odpocznieniewespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus znieba ze zwiastunami mocy swojej, (8) Wogniu płomienistym, wymierzając karętym, którzy nie znają Boga, oraz tym,którzy nie są posłuszni ewangelii Pananaszego Jezusa. (9) Poniosą oni karę:zatracenie wieczne, oddalenie od obliczaPana i od mocy chwały Jego”2 List do Tesaloniczan 1:7-9
  7. 7. 4. Kto powinien znaleźd „(10) A diabeł, który ich zwodził, zostałsię w Piekle? wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok,„(22) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, któryi wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchłaje.” Objawienie Jana 22:15 ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych,„(35) Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę stojących przed tronem; i księgi zostałyDo czasu, gdy zachwieje się noga ich. otwarte; również inna księga, księga żywotaGdyż bliski jest dzieo klęski ich, I śpieszą została otwarta; i osądzeni zostali umarli nasię ich przeznaczenia.” podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkamiKsięga Powtórzonego Prawa 32:35 było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierd i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierd, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierd. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” Objawienie Jana 20:10-15
  8. 8. 5. Co teraz? „(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie„(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok,on rzekł do mnie: To są ci, którzy i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, któryszaty swoje, i wybielili je we krwi na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchłaBaranka.” Objawienie Jana 7:14 ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierd i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierd, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierd. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” Objawienie Jana 20:10-15

×