Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unit 4 Penilaian Pendidikan Moral

26,229 views

Published on

Published in: Education

Unit 4 Penilaian Pendidikan Moral

 1. 1. UNIT 4 PENILAIAN PENDIDIKAN MORALSinopsisUnit ini membincangkan tentang penilaian mata pelajaran Pendidikan Moral, pembinaaninstrumen pengukuran dan penilaian, dan Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR).Tajuk penilaian Pendidikan Moral memberikan kemahiran kepada pelajar mengetahuipelbagai jenis penilaian. Selain itu mereka akan juga didedahkan dengan kemahiranmembina jadual penentuan ujian (JPU) dan item ujian Pendidikan Moral. Pengetahuanini penting supaya pelajar mahir dalam merancang, membina dan mentadbir penilaianPendidikan Moral dengan berkesan.Hasil PembelajaranPada akhir unit ini pelajar dapat: 1. merancang dan membina pelbagai bentuk item penilaian Pendidikan Moral. 2. berkemahiran membina jadual penentuan ujian (JPU) 3. menjalankan penilaian berterusan mengikut konsep Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) dengan tepat dan berkesan. 1
 2. 2. TAJUK 1 PENILAIAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAHPengenalanAnda mungkin lebih kerap mendengar istilah ‘ujian’ daripada istilah ‘penilaian’. Iniadalah kerana sepanjang anda berada di bangku sekolah anda diberi ujian danpeperiksaan. Apakah sebenarnya penilaian?Penilaian merupakan satu proses sistematik yang dijalankan dengan tujuanmengumpulkan maklumat untuk membuat suatu taksiran. Taksiran ini amat berkaitandengan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.1.1 Jenis Penilaian1.1.1 Penilaian FormalPelajar sekalian, sekarang mari kita lihat apakah jenis penilaian yang terdapat di dalamPendidikan Moral. Pada pendapat anda adakah penilaian Pendidikan Moral samadengan penilaian bagi mata pelajaran lain?Penilaian boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu penilaian formal dan penilaian tidakformal. Penilaian formal merangkumi penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatifmelibatkan penggunaan ujian untuk mengukur perkembangan pembelajaran setelahpelajar selesai mengikuti satu unit pelajaran yang kecil. Keputusan yang diperolehidigunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukan untuk menetapkan gred ataukedudukan dalam bilik darjah. Program pengayaan akan diadakan untuk murid-muridyang mendapat pencapaian yang cemerlang, manakala program pemulihan akandiadakan untuk murid-murid yang tidak dapat menguasai pembelajaran tersebut.Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan pada akhir suatu kursus. Tujuannyaadalah untuk menentukan gred atau taraf sijil. Skop ujian sumatif adalah luas dan ialazimnya mengukur satu contoh semua tugasan pembelajaran yang ditetapkan dalampengajaran. 2
 3. 3. Perbandingan antara ujian formatif dan sumatif: UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIFFungsi Menghasilkan maklumat balik Pensijilan murid pada akhir kursus kepada murid dan guru tentang kemajuan muridMasa diberi Sepanjang pengajaran Pada akhir satu-satu kursus atau unitKesukaran Berubah-ubah mengikut segmen Semua peringkat. Ada penilaian yangitem sangat senang dan ada yang susahJenis alat Alat pengukur formatif yang di Peperiksaan akhir tahun bentuk khususContoh Ujian bulanan, lembaran kerja, UPSR, PMR, SPM, STPM, buku skrap dan lain-lain Peperiksaan Sijil Perguruan, peperiksaan akhir tahun1.1.2 Penilaian Tidak FormalMatlamat utama penilaian tidak formal adalah memberi gambaran yang menyeluruhmengenai profil pelajar dari segi nilai dan sikap. Pelaporan penghayatan ini hendaklahmembayangkan ciri-ciri perkembangan pelajar. Ia tidak seharusnya memberi gambarangagal atau lulus tetapi menghuraikan tahap kemajuan pelajar.Pelbagai cara digunakan untuk menjalankan penilaian tidak formal iaitu : i. Pemerhatian ii. Senarai semak dan skala pemeringkatan iii. Rekod Anekdot iv. Hasil kerja pelajar v. Temu buali) Pemerhatian 3
 4. 4. Guru Pendidikan Moral atau guru kelas akan memerhatikan tingkah laku pelajar didalam dan di luar bilik darjah. Hasil pemerhatian guru tentang kelebihan dan kelemahanpelajar boleh direkodkan dalam borang yang direkabentuk oleh guru atau pun menilaitingkah laku murid-murid dengan menggunakan borang pemerhatian yang telahditentukan.ii) Senarai semakSenarai tingkah laku yang dijangka oleh murid-murid daripada Tahun satu hingga Tahunenam telah ditentukan terlebih dahulu. Guru akan menyemak prestasi pelajarberasaskan kriteria tingkah laku yang ditentukan untuk satu tempoh tertentu. Semakintinggi markah senarai semak, semakin banyak tingkah laku positif yang dijangkakantelah ditonjolkan oleh murid-murid. Sampel Senarai semak Tingkah laku pelajar adalahseperti yang berikut :- SENARAI SEMAK TINGKAHLAKU PELAJARNama : Kelas: Tempoh : PEMERHATIAN (YA) (TIDAK)BIL TINGKAH LAKU1. Menjaga kebersihan diri, bilik darjah dan kawasan sekolah2. Menghormati rakan, guru dan kakitangan lain di sekolah3. Mematuhi arahan , peraturan dan undang-undang4. Bersopan santun5. Memberi kerjasama kepada rakan dan guru6. Selalu bersikap adil7. Menepati masa8. Menghabiskan tugasan yang diberikan Jumlah skoriii) Skala PemeringkatanTeknik skala pemeringkatan melibatkan menilai tingkah laku pelajar berdasarkan satuskala. Kelebihan teknik ini adalah ia dapat menilai tingkah laku pelajar bukan hanyasetakat `Ya ‘ atau `Tidak’ tetapi berasaskan satu skala pemeringkatan sebab peringkat 4
 5. 5. amalan dan penghayatan nilai adalah sangat berbeza di antara seorang pelajar denganpelajar yang lain. Semasa menggunakan teknik penilaian tidak formal, guru perlumemastikan dia tidak dipengaruhi oleh kesan halo. Kesan halo boleh berbentuk positifatau negatif. Kesan halo merujuk kepada keadaan di mana sesuatu ciri samada positifatau negatif yang menonjol memberi kesan terhadap penilaian pelajar tersebut.Pengaruh kesan halo akan memberi penilaian yang tidak adil kepada murid-murid yangbaik dalam amalan nilai moral yang lain tetapi lemah dalam sesuatu nilai yang menonjol.Berikut adalah satu contoh skala pemeringkatan :-BORANG PENILAIAN TINGKAH LAKU / SAHSIAH (SKALA PEMERINGKATAN)Nama : Kelas : Tahun: TINGKAH LAKU SEMESTER 1 SEM ESTER 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51. Mematuhi peraturan sekolah2. Berdiri tegak semasa menyanyikan lagu `Negaraku’3. Berbaris semasa perhimpunan4. Memberikan salam apabila berjumpa dengan guru5. Tidak membuat bising semasa guru tidak ada dalam kelas6. Mendengar arahan guru7. Menghantar kerja rumah pada masa yang ditetapkan8. Memakai pakaian seragam sekolah yang kemas dan bersih Skor Jumlah BesarSkala : 1- sangat rendah 2- rendah 3- sederhana 4- baik 5- sangat baikiv) Rekod Anekdot 5
 6. 6. Rekod anekdot merupakan satu rekod perisitiwa yang berlaku dalam sesuatu tempohtertentu. Sebelum sesuatu catatan dibuat guru haruslah memerhatikan tingkah lakupelajar dengan tepat dan teliti. Pemerhatian untuk menilai tingkah laku pelajarseharusnya merangkumi seberapa ramai pelajar yang mungkin.Tingkah laku yang diperhatikan haruslah direkodkan dengan jelas, ringkas dan objektif.Kemudian guru harus membuat pentafsiran atau intepretasi tingkah laku yangdiperhatikan. Berikut adalah satu contoh rekod anekdot :- REKOD ANEKDOTNama Pelajar :_________________________ Tahun : ________________ Tarikh Jenis Perlakuan Komen 9.7.04 Bergaduh di dalam kelas17.8.04 Berbual-bual semasa perhimpuan23.8.04 Tidak memakai lencana sekolah2.9. 04 Merosakkan meja di dalam kelas3.9. 04 Meniru semasa ujian matematik Tandatangan Guru ___________________V) Hasil Kerja PelajarPrestasi seseorang pelajar boleh juga dinilai berdasarkan hasil kerja yang dijalankanoleh murid-murid dalam dan di luar bilik darjah. Guru boleh menilai hasil murid-muridberasaskan isi kandungan dan sikap semasa menghasilkan kerja. Aspek–aspek yangboleh dinilai termasuk sikap dan kebolehan berkolaborasi dengan orang lain dalammenghasilkan kerja.Vi) Temu bual 6
 7. 7. Temu bual melibatkan interaksi bersemuka dengan murid-murid. Murid-murid diberikanpeluang menyatakan perasaan mereka yang dapat menggambarkan sikap mereka.Semasa menjalankan temu bual, guru mendorong pelajar berfikir supaya dapatmewujudkan pelbagai situasi untuk merangsangkan pelajar berfikir secara kritis danmembuat pertimbangan moral. Latihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep, isu-isu penting dengan membuat ulasan.Soalan 1Anda telah pun faham tentang penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tuliskanperbezaan antara kedua-dua penilaian ini mengikut jadual yang diberikan. PERBEZAAN PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN SUMATIF Fungsi Masa diberi ContohSoalan 2Bandingkan penilaian formal dan tidak formal berasaskan aspek-aspek berikut:-PERBANDINGAN PENILAIAN FORMAL PENILAIAN TIDAK FORMAL Fungsi Kelebihan 7
 8. 8. Kelemahan Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan untuk membantu pemahaman anda.RumusanPenilaian merupakan satu proses sistematik untuk mengumpul maklumat yangdigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ialah proses yangmenggunakan data kualiti dan data kuantiti untuk membuat taksiran tersebut.Penilaianbiasanya dianggap sebagai suatu proses pengujian yang formal dan biasanyamenimbulkan tekanan dan ketegangan di kalangan pelajar. Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul.Bacaan Asas:Ee Ah Meng, (1994) Pendidikan Moral (Elektif), Kuala Lumpur, Penerbit Fajar BaktiSdn. Bhd.Rujukan:Abd. Rahman Md. Aroff (1999) Pendidikan moral Teori: Etika dan Amalan Moral,Universiti Putra Malaysia, Serdang.TAJUK 2 PEMBINAAN INSTRUMEN PENGUKURAN DAN PENILAIANPendahuluanUjian bilik darjah bertujuan mendapatkan maklumat yang sah, yang boleh dipercayaiserta berguna berhubung dengan pencapaian pelajar-pelajar. Proses ini melibatkanusaha penentuan tentang perkara/butiran/aspek apa yang hendak diukur dan kemudianmentakrifkannya supaya item ujian boleh dibina untuk mengukurnya. Domainpencapaian pelajar hendaklah jelas supaya item soalan dapat dibentuk untukmerangkuminya. 8
 9. 9. Langkah-langkah dan prosedur pembinaan ujian hendaklah mematuhi perkara-perkaraberikut:• Menentukan tujuan dan objektif pengajaran yang hendak diuji.• Menentukan Jadual penentuan ujian• Menulis item-item soalan.• Menyunting item.• Menjalankan praujian.• Mentadbir ujian atau peperiksaan.2.1 Menentukan Tujuan Ujian dan objektif pengajaran yang hendak diujiDengan adanya tujuan yang jelas tugas menyediakan jadual penentuan ujian dapatdipermudah. Ujian-ujian boleh diklasifikasikan mengikut tujuan. Biasanya ada empatjenis ujian iaitu ujian penempatan, ujian formatif, ujian diagnostik dan ujian sumatif.• ujian penempatan bertujuan menentukan sama ada pelajar mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mengikuti satu-satu kursus. Ia juga menguji pengetahuan sedia ada pelajar dan sejauh mana mereka telah mencapai objektif pelajaran yang ditentukan.• ujian formatif bertujuan mengukur kemajuan pelajar serta memberikan maklum balas kepada guru.• ujian diagnostik bertujuan mencari punca-punca kelemahan pelajar.• ujian sumatif pula diberikan pada penghujung sesuatu kursus untuk tujuan pensijilan.Hasil pengajaran yang akan diukur hendaklah sejajar dengan objektif pengajaran. Satucara menentukan objektif pengajaran adalah dengan menggunakan taksonomi objektifpendidikan. Taksonomi ini merupakan sistem yang mengelaskan objektif domain-domainkognitif (Bloom 1956), afektif (Krathwohl 1964) dan psikomotor (Harrow 1972). 9
 10. 10. Pengukuran nilai di sekolah tertumpu kepada 2 aspek utama iaitu aspek kognitif danaspek afektif. Aspek kognitif menekankan intelek atau pengetahuan tentang kategori danjenis nilai manakala aspek afektif menekankan penghayatan nilai-nilai berkenaan dalammembuat pertimbangan / keputusan dalam situasi harian. Latihan 2.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut :Soalan 1Anda berkhidmat di sebuah sekolah di luar bandar. Oleh sebab perkhidmatan anda disekolah tersebut begitu lama anda amat disenangi oleh warga pendidik termasuk gurubesar. Lantaran jasa dan tugas anda kepada sekolah begitu meyakinkan mereka,pentadbir sekolah melantik anda sebagai setiausaha peperiksaan yangbertanggungjawab mengendalikan Peperiksaan UPSR. Huraikan tugas-tugas dancadangan-cadangan yang anda fikirkan perlu supaya pentadbiran ujian ini dapatdilaksanakan secara lebih berkesan. Masa untuk rehat. Sila minum dulu. Selepas ini anda bolehlah teruskan pembacaan bagi tajuk yang berikutnya.2.2 Penyediaan Jadual Penentuan UjianSetelah kita mengetahui tentang konsep penilaian, tujuan penilaian dan ujian yang akandilaksanakan kita akan memberikan tumpuan tentang perkara yang lebih pentingsebelum dilaksanakan satu-satu ujian hendak dilaksanakan iaitu Jadual PenentuanUjian (JPU).Pembentukan JPU penting untuk membantu guru dalam penggubalan soalan-soalanujian. Fungsi Jadual Penentuan Ujian ialah untuk: 10
 11. 11. • menghuraikan domain pencapaian yang akan diukur,• dan memberikan satu panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalanLangkah-langkah yang perlu diambil dalam menyediakan Jadual Penentuan Ujianadalah :• memilih hasil pembelajaran yang hendak diuji,• menyenaraikan isi bahan pelajaran, dan• membina carta-carta dua hala. JADUAL PENENTUAN UJIAN Bagi Kertas Ujian Pendidikan MoralAras Penge Kefaha- Aplikasi Analisis Sintesis Peni- Jumlahkemahiran isi ta- haman laianatau huan (25%) (55%) (10%) (2.5%) (2.5%)kandungan (5.0%) 11
 12. 12. Nilaikebersihan 1 1 2Fizikal &mentalNilai harga Diri 1 1 2Sayangterhadap 1 1 4 6keluargaTanggungjawab terhadap 1 4 11 3 1 20masyarakat Cinta akan 1 2 4 1 8NegaraKebersihan & 1 1 2KeindahanAlam SekitarJumlah 3 10 22 4 1 40Jadual di atas menunjukkan kertas soalan Pendidikan Moral terdiri daripada 40 soalanobjektif bagi tahun 5. Semua topik disenaraikan di sebelah kiri (paksi kandungan)manakala aras kemahiran di paksi mendatar. Ia mengandungi aras koginitif dibahagikankepada pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.Contoh jadual ini menunjukkan 2 soalan topik 1 (1 soalan kefahaman dan 1 soalanaplikasi), 20 soalan topik 4 (1 soalan aras pengetahuan, 4 soalan aras kefahaman, 11soalan aras aplikasi, 3 aras soalan analisis dan 1 soalan aras sintesis) yang perludisediakan untuk ujian berkenaan.Pada umumnya dari JPU di atas, peratus taburan soalannya ialah: 12
 13. 13. • 5.0% aras pengetahuan• 25% aras kefahaman• 55% aras aplikasi• 10% aras analisis• 2.5% aras sintesis• 2.5% aras penilaianJPU memberi faedah-faedah berikut iaitu:-• menunjukkan ujian bukan dibina secara sembarangan.• menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.• merupakan satu panduan kepada penggubal soalan.• menstabilkan aras kesukaran ujian dari setahun kesetahun.• menetapkan bidang serta pemberatan yang diberi di dalam sesuatu ujian.• membolehkan ujian itu dibina oleh penggubal-penggubal yang berlainan.• membolehkan perbandingan dibuat di antara satu ujian dengan ujian lain . Latihan 2.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikutSoalan 1Sebagai guru Pendidikan Moral di sekolah, anda diberi amanah sebagai salah seorangpenggubal soalan mata pelajaran Pendidikan Moral dalam satu Mesyuarat Penggubalsoalan bagi matapelajaran ini. Tugas anda adalah menyediakan satu JPU untuk 30soalan Tahun 4. Berikan 4 faedah JPU disediakan untuk ujian 13
 14. 14. RUMUSAN• JPU membantu dalam penggubalan soalan-soalan,• JPU dapat menghuraikan domain pencapaian yang akan diukur, dan• Ia juga memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Anda perlu rehat dahulu sebelum meneruskan bacaan berikutnya2.3 Pembinaan Item UjianPendahuluanPenilaian dalam Pendidikan Moral lazimnya dijalankan dalam dua bentuk iaitu secaraformal dan tidak formal. Penilaian dalam bentuk formal dijalankan melalui penilaian yangberbentuk ujian pensil kertas. Penilaian formal boleh berbentuk objektif dan subjektif..Jenis-jenis ujian objektif dan subjektif :- Soalan Objektif Soalan Subjektif • Soalan aneka pilihan • Soalan memerlukan jawapan yang - jawapan terbaik pendek - Positif dan negatif • Soalan melengkapkan perkataan / - Cantuman ayat / cerita • Soalan betul salah • Soalan menggunakan gambar Panduan Membina Soalan Objektif dan Subjektif 14
 15. 15. Soalan objektif dan subjektif boleh dibentuk mengikut aras-aras kognitif yangberbeza iaitu aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis danpenilaian. Dua jenis soalan ini boleh membekalkan maklumat yang bergunamengenai prestasi pelajar. Setiap jenis ujian mempunyai kebaikan dankelemahannya tersendiri. Umumnya kedua-dua jenis soalan ini adalah untukmengukur pencapaian dan prestasi pelajar di alam persekolahan mereka.Kebaikan dan Kelemahan Ujian Objektif dan SubjektifKebaikan soalan objektif adalah seperti berikut:-• merangkumi semua bidang matapelajaran.• masa untuk menjawab serta memeriksa amat singkat.• objektivitinya tinggi. Markah yang sama diberi oleh pemeriksa yang berbeza.• emosi pemeriksa tidak mempengaruhi pemarkahan.Keburukan soalan objektif adalah seperti berikut :-• pembinaan ujian memerlukan belanja, masa dan tenaga yang tinggi.• tidak dapat menguji calon di aras kognitif yang tinggi.• menggalakkan pelajar meneka jawapan.• pelajar kurang membuat persiapan rapiKebaikan soalan subjektif adalah seperti berikut:-• senang dibina dan ditadbir.• menguji sejauh mana seorang pelajar menyatakan ideanya.• boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran.• peluang untuk meneka jawapan dapat dikurangkan.Kelemahan soalan subjektif adalah seperti berikut:-• unsur subjektiviti akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian. 15
 16. 16. • ia hanya merangkumi bidang yang terhad kerana bilangan soalan ini terhad. • pemarkahan mengambil masa dan tenaga yang banyak. • pelajar boleh membuat ramalan terhadap soalan-soalan yang dikemukakan.Contoh item-item ujian soalan objektif adalah seperti berikut:-1. Contoh soalan objektif (Jawapan terbaik)Bayangkan anda ialah seorang pustakawan sekolah. Semasa menjalankan tugas, andamendapati bahawa dua orang rakan anda sedang berbual dengan suara yang tinggi.Apakah tindakan andaA. Memarahi merekaB. Menasihati merekaC. Tidak mempedulikan merekaD. Menghalau mereka keluar dari perpustakaan2. Contoh soalan objektif (Cantuman)Tindakan berikut yang manakah menunjukkan sikap menyayangi alam sekitarI Menebang pokok sesuka hatiII Membuang sampah ke dalam sungaiIII Menanam pokok bunga di kawasan lapangIV Mengumpulkan surat khabar untuk kitar semulaV Menderma baju lama ke rumah anak yatimA. I dan II sahajaB. II dan III sahajaC. II, III dan IV sahajaD. III,IV dan V sahaja3.Contoh soalan objektif (Positif / negatif)Kalau kita memecahkan pasu bunga jiran dengan tidak sengaja, kita harus lakukanperkara-perkara berikut kecuali 16
 17. 17. A. Membayar ganti rugi kepada jiranB. Melarikan diri dari tempat kejadianC. Menggantikan pasu bunga yang baruD. Mengaku kesalahan dan meminta maaf daripada jiran4. Contoh soalan betul / Salaha) Apabila Sabri marah, dia memukul adiknya. ( )b) Kita perlu berusaha gigih untuk mencapai kejayaan ( )5. Contoh Soalan Subjektif (Lengkapkan ayat)a) Peperiksaan akhir hampir menjelang, anda harus ________________________b) Sikap yang suka menjaga kebersihan alam sekitar akan menguntungkan kita kerana ____________________________________________________6. Contoh Soalan Subjektif (Jawapan pendek)a) Huraikan 3 cara menyayangi alam sekitar____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) Manjit bermain bola keranjang ketika hujan lebat. Pakaiannya menjadi basah dan kotor. Apabila sampai di rumah , Manjit terus makan kerana letih dan lapar. Nyatakan 3 tindakan yang patut diambil oleh Manjit jika dia mengamalkan nilai kebersihan diri1.________________________________________________________________2.________________________________________________________________3.________________________________________________________________ Latihan 2.3 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut 17
 18. 18. Soalan 1 Bina lima soalan aneka pilihan yang berbeza aras kesukarannya. Setiap satu mengandungi empat pilihan jawapan. Soalan-soalan hendaklah berkaitan dengan satu bidang pembelajaran dalam sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. Soalan 2 Sediakan 4 soalan subjektif Pendidikan Moral untuk Tahun 4Rumusan:1. Ujian objektif memerlukan pelajar memberikan respons yang pendek atau dipilih daripada beberapa pilihan jawapan. Contoh ujian objektif ialah ujian aneka pilihan, salah benar, ujian padanan dan ujian melengkapkan jawapan.2. Ujian subjektif terdiri daripada soalan yang memerlukan pelajar memberikan respons secara bertulis.3. Pembinaan instrumen tentang pengukuran dan penilaian bertujuan mendapatkan maklumat yang sah, boleh dipercayai serta berguna berhubung dengan pencapaian pelajar-pelajar. Proses ini melibatkan usaha penentuan tentang apa yang hendak diukur, kemudian mentakrifkannya supaya item ujian boleh dibina untuk mengukurnya. Domain pencapaian pelajar hendaklah jelas supaya item soalan dapat dibentuk. Buatkan catatan atau nota-nota penting.Bacaan AsasAbd. Rahman Md.Aroff & Chang Lee Hoon (1994). Pendidikan Moral. LongmanMalaysia Sdn. Bhd., Petaling Jaya.RujukanEe Ah Meng (1994) Pendidikan Moral (Elektif) Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. 18
 19. 19. TAJUK 3 PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR)PengenalanPenilaian kendalian sekolah rendah (PKSR) ialah suatu sistem penilaian berhubungdengan kebolehan dan prestasi pelajar. Penilaian ini dijalankan oleh pihak sekolahberasaskan matlamat KBSR.Alat ujian merupakan alat-alat yang direka bentuk oleh guru dan bukan agensipeperiksaan di peringkat pusat. Sebenarnya PKSR ialah proses penilaian yang 19
 20. 20. diselaraskan dengan proses pengajaran-pembelajaran di bilik darjah untuk mengesankemajuan perkembangan individu secara menyeluruh.3.1 Tujuan-tujuan PKSR1. Meningkatkan mutu penilaian kerana item penilaian digubal oleh sekumpulan guru di peringkat daerah dan bukan seorang dua guru di satu-satu sekolah. Kerana itu proses pengukuran pembelajaran pelajar lebih bermakna2. Tekanan untuk lulus peperiksaan dapat dikurangkan3. Mewujudkan suasana pengajaran-pembelajaran yang lebih menyeronokkan4. Meninggikan taraf ikhtisas guru kerana pengalaman baru dapat diperolehi3.1.1 Skop PenilaianPKSR merangkumi proses pendidikan dari semua aspek – kognitif (mental), afektif (nilai,sikap, minat) dan psikomotor (pergerakan otot yang dirangsangkan oleh deria mental)3.1.2 Pendekatan PKSRPKSR dilaksanakan melalui cara-cara berikut:• Ujian pencapaian – mengukur pencapaian pelajar dari aspek pengetahuan dan kefahaman• Ujian prestasi – menilai kebolehan pelajar dari aspek lisan, bacaan, kemahiran psikomotor pendidikan jasmani, amali muzik dan ko-kurikulum• Pemerhatian – mengenal pasti dan mencatat ciri-ciri perkembangan pelajar dari aspek afektif seperti dalam Pendidikan Moral, agama dan ko-kurikulum• Ujian situasi – mengenal pasti sikap dan minat pelajar melalui situasi tertentu• Pentaksiran hasil kerja – mengenal pasti mutu hasil kerja yang dicapai dalam latihan dan projek yang dihasilkan pelajar dalam Pendidikan Moral 20
 21. 21. Rujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir seandainya anda memerlukan bantuanSyabas, anda telah dapat memahami sepenuhnya apa yang telah dibincangkan di atas.Sekarang, teruskan dengan menjawab soalan latihan di bawah. Latihan 3.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikutSoalan 1Dalam pendekatan PKSR terdapat ujian situasi iaitu untuk mengenal pasti sikap dannilai pelajar melalui pelbagai situasi yang diberikan. Berikan pandangan andaberpandukan satu situasi yang dikemukakan di bawah.Contoh: Situasi Soalan Jawapan anda A.Satu acara Hari Kebangsaan Apakah anda akandi Kuantan ialah perarakan buat apabila terjumpa B.kereta berhias. Dalam wang itu?keadaan yang penuh sesak C.dua helai wang RM10.00telah tercicir daripada poket D.seorang pengunjung 21
 22. 22. 3.2 Masalah Penilaian Pendidikan Moral di Sekolah.Setiap mata pelajaran yang diajar di sekolah harus diuji atau dinilai sama ada dalambentuk formal atau tidak formal. Disebabkan Pendidikan Moral amat menitikberatkandomain afektif iaitu berhubung dengan pembentukan sikap, nilai, dan emosi makapenilaian terhadapnya sering menghadapi masalah.Masalah 1: Penilaian moral susah dinilai secara afektifBagaimana kita hendak menilai sikap dan tabiat selepas satu waktu pengajaran?Situasi: Cikgu Ahmad mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral Tahun 4. Tajuk yangdisampaikannya pada hari itu ialah ‘nilai kebersihan’. Murid-murid didapati menyimpankuku yang pendek dan bersih pada hari yang kedua.Bolehkah kita menganggap guru tersebut berjaya kerana pelajar-pelajar telah memotongdan membersihkan kuku mereka?Masalah 2: Proses penilaian memerlukan masa yang panjangPenilaian moral biasanya dilakukan melalui penilaian formal seperti mengadakan ujiananeka pilihan, jawapan pendek, melengkapkan cerita dan memadan gambar dankenyataan. Penilaian juga dibuat melalui penilaian tidak formal seperti senarai semak,skala pemeringkatan serta rekod peristiwa (rekod anekdot).Masalah 3: Penilaian Pendidikan Moral adalah subjektifSesetengah alat yang digunakan dalam penilaian Pendidikan Moral banyak dipengaruhioleh perasaan penilai atau penguji. Penilaian jenis ini tidak tepat dan diraguiMasalah 4: Penilaian Pendidikan Moral membawa banyak implikasiDomain afektif yang yang meliputi sikap, nilai, minat dan perasaan merupakan domainyang amat sukar dinilai 22
 23. 23. Situasi: Seorang pemandu kereta berhenti apabila lampu isyarat berwarna merah. Inimenunjukkan pemandu itu mematuhi undang-undang. Tetapi adakah pemandu iniseorang yang bermoral atau pun kerana beliau takut didenda RM300.00? Latihan 3.2 : Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikutDalam lapan kali pemerhatian Ramlan didapati dua kali tidak mematuhi peraturanasrama di sebuah sekolah. Pada pandangan anda bolehkah kita mentafsirkan tingkahlaku Ramlan ini pada tahap memuaskan atau sederhana? Berikan justifikasi penilaiananda.RumusanPenilaian Pendidikan Moral di sekolah yang menitikberatkan domain afektif iaituberhubung dengan pembentukan nilai dan sikap menghadapi pelbagai masalah.Antaranya penilaian cara ini susah untuk dinilai. Proses penilaian memerlukan masayang panjang dan membawa banyak implikasi. Kesimpulannya, oleh sebab PendidikanMoral banyak menyentuh tentang nilai dan sikap, maka mata pelajaran ini mengalamibanyak masalah apabila proses penilaian dibuat. Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan untuk membantu pemahaman anda.Bacaan Asas:Ee Ah Meng (1994) Pendidikan Moral (Elektif) Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. 23
 24. 24. Koo Kee Peng & Tang Chee Yee. (1990). Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: KumpulanBudiman Sdn. Bhd.Rujukan:Abd.Rahman Md. Aroff(1999) Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan Moral.Universiti Putra Malaysia, Serdang.Pusat Perkembangan Kurikulum.(2003). Kurikulum Bersepadu Sekolah MenengahPendidikan Moral. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum, KementerianPendidikan Malaysia Tahniah! Anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini.Soalan Tutorial 1. Banding bezakan Penilaian formatif dan sumatif dalam bentuk pengurusan grafik (1jam) 2. Senaraikan Kelebihan dan Kelemahan item-item dalam Ujian Formal (2 jam) 3. Buat refleksi penilaian berdasarkan satu contoh ujian bulanan di sekolah and (2 jam) 24
 25. 25. RujukanAbdul Rahman Md.Aroff. (1999). Pendidikan moral teori etika dan amalan Moral, Serdang: Penerbit UPM.Bahagian Pendidikan Guru (2003). Education studies professional knowledge and skills Modules 1/3 . Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Carter, M. (2002). Professional ethics in teaching: the training and development challenge. Retrived on 23-6-04 from http://www. Schools.nsw.edu.au/edu_leadership/prof_read/ethics/carter.phpCentral Michigan University. (2004).Teacher education CLEAR conceptual framework. Retrived on 20-5-04 from http://www.tepd.cmich.edu/Clear/TotalClear.pdf. 25
 26. 26. Driggers, J. (1999). Life management skills: taking charge of your future.Albany: Delmar Publishers. p 214.Eow, B.H. (2000). Pendidikan Moral. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.Hinman, L.M. (2000). Contemporary moral issues: diversity and consensus. (2nd. Ed.) New Jersey: Prentice Hall.Kurtins, W. M. and Gewirtz, J.L. (1995). Moral development: an introduction. US: Allyn and Bacon.Mackinnon, P. (1995). Ethics: theory and contemporary issues. USA: Wadsworth Publishing Company.Pojman, L. P. (1998). Ethics Discovering right and wrong (3 ed). USA: Wadsworth Publishing Company.Ryan, K. & Bohlin, K.E. (1999). Building character in schools. CA: Jossey-Bass.Thiroux, J.P. (2001). Ethics: theory and practice. (7th. ed). New Jersey: Prentice Hall. PANEL PENULIS MODUL BIL NAMA KELAYAKAN BA (Hons) Sejarah. UM PENYELARAS M. Ed (Bimbingan & Kaunseling). UM Dr. Maznah Binti Abd. Samad Ph. D (Pendidikan). Universiti 1 Unit Kurikulum Queensland. Bahagian Pendidikan Guru Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : Kementerian Pelajaran Malaysia 1 tahun Pengerusi B.A. (Hons) Sejarah & Geografi, USM Cik J Krishna Kumary a/p Juval Diploma Pendidikan, USM 2 Maktab Perguruan Temenggung M.Sc. Pendidikan Moral, UPM. Ibrahim Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: Jalan Datin Halimah, 10 tahun 803500 Larkin, Johor. 26
 27. 27. Pn. Ng Choo Tang BSc (Hons) Kimia, UM 3 Institut Perguruan Bahasa-Bahasa M.Ed Teknologi Pendidikan, UM Antarabangsa, Kuala Lumpur Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: 12 tahun Pn. Noorlela bt. Mohd. Shariff, B.A. (Hons), Quran Sunnah, UKM Maktab Perguruan Raja Melewar, SPI, Pendidikan Islam, UKM 4 Beg Berkunci 43, 70990, Pengalaman Mengajar: Pendidikan Moral Seremban, Negeri Sembilan, DK. 9 tahun Pn. Chia Yip Lan B A (Hons) Geografi dan Sosiologi (UKM) Maktab Perguruan Sarawak Sarjana Pengurusan (UUM) 5 98009 Miri Pengalaman mengajar Moral : 18 tahun Sarawak Pensyarah Cemerlang Pendidikan Moral Pn. Rohaini Kamsan B A (Hons) Kesusasteraan Melayu Maktab Perguruan Temenggung dengan Pendidikan (USM) 6 Ibrahim Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : Jalan Datin Halimah, 19 tahun 803500 Larkin, Johor Pn. Pn. Rohani binti Ismail B. Soc. Sc. (Hons) Sosiologi (USM) 7 Maktab Perguruan Ilmu Khas, Diploma Pendidikan: Siviks (UM) Jalan Yaacob Latif, Pengalaman Mengajar 56000 Kuala Lumpur Pendidikan Moral: 16 Tahun Pn. Koh Geok Wah B. Econs (UM) Maktab Perguruan Sarawak, Diploma Pendidikan (UM) 8 98009 Miri, Sarawak Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : 15 tahun PANEL PEMURNI MODULBil. Nama Kelayakan PENYELARAS B.A. (Hons) Sejarah Dr. Maznah Binti Abd. Samad M. Ed.(Bimbingan & Kaunseling)1. Unit Kurikulum PhD (Pendidikan) Bahagian Pendidikan Guru Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: 2 tahun2. PENGERUSI Pn. Rohaini Kamsan Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Maktab Perguruan Temenggong Pengalaman Mengajar Pendidikan Ibrahim Moral: 17 Tahun 27
 28. 28. Jalan Datin Halimah 80350 Larkin, Johor3. Pn. Chia Yip Lan B. A. (Hons) Geografi dan Sosiologi Maktab Perguruan Sarawak, (UKM) Jalan Bakam, M.Ed. Pengurusan (UM) 98009 Miri, Serawak. Pengalaman mengajar: Pendidikan Moral 18 tahun Pensyarah Cemerlang Pendidikan Moral4. Cik Krishna Kumary Juval B A (Hons) Sejarah dan Geografi USM) Maktab Perguruan Temenggong Diploma Pendidikan (USM) Ibrahim, M SC. Pendidikan Moral (UPM) Jalan Datin Halimah, Pengalaman Mengajar Pendidikan 80530 Larkin Moral : 10 tahun Johor Baharu.5. Pn. Asiah binti Saad B.A. (Hons) Pengajian Asia Tenggara Institut Perguruan Darul Aman M. Sc. Psikologi 06000 Jitra, Pengalaman mengajar Pendidikan Kedah Darul Aman Moral : 14 Tahun6. Pn. Rohani binti Ismail B. Soc. Sc. (Hons) Sosiologi USM Maktab Perguruan Ilmu Khas, Diploma Pendidikan: Siviks UM Jalan Yaacob Latif, Pengalaman Mengajar Pendidikan 56000 Kuala Lumpur. Moral: 16 Tahun7. Ustaz Ahmad Zaki bin Hashim BA (Hons) Pengajian Islam Institut Perguruan Darul Aman M Ed (Pendidikan Islam) 06000 Jitra, Kedah Darul Aman Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 2 tahun 28
 29. 29. 29

×