Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riciklimi i mbeturinave

5,545 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Riciklimi i mbeturinave

 1. 1. Procesi i riciklimit t ë let rës konsist on nëProcesi i riciklimit t ë let rës konsist on në përzierj en e let rës së përdorur me uj ë dhepërzierj en e let rës së përdorur me uj ë dhe kimikat e për t ë shpërbërë mat erialin. Më paskimikat e për t ë shpërbërë mat erialin. Më pas aj o copët ohet dhe nxehet për t a kt hyer në nëaj o copët ohet dhe nxehet për t a kt hyer në në f illesat e celulozës, nj ë lloj i mat erialevef illesat e celulozës, nj ë lloj i mat erialeve bimore organike, kj o përzierj e quhet brum. Mëbimore organike, kj o përzierj e quhet brum. Më t ej f ilt rohet për t ë larguar çdo mat erialt ej f ilt rohet për t ë larguar çdo mat erial plast ik apo mbet j e t ë padëshiruara që mund t ëplast ik apo mbet j e t ë padëshiruara që mund t ë j enë ende në përzierj e. Më t ej aj o mund t ëj enë ende në përzierj e. Më t ej aj o mund t ë kt hehet në let ër t ë re. E nj ëj t a f ibër mund t ëkt hehet në let ër t ë re. E nj ëj t a f ibër mund t ë riciklohet rret h 7 herë. riciklohet rret h 7 herë.  1 Ton letër e ricikluar kursen 1 Ton letër e ricikluar kursen  - 17 pemë - 17 pemë  - 26.497 Lit ra uj ë - 26.497 Lit ra uj ë  - 4100 kWh energj i, t ë mj af t ueshme për- 4100 kWh energj i, t ë mj af t ueshme për nevoj at e nj ë sht ëpie për 6 muaj  nevoj at e nj ë sht ëpie për 6 muaj   - 27 kg dioksid karboni - 27 kg dioksid karboni  - 2.5 met ra kub hapësirë t oke në landf ille. - 2.5 met ra kub hapësirë t oke në landf ille. 
 2. 2. Plastika është një nga mbetjet mePlastika është një nga mbetjet me kosto më të madhe mjedisore. Edhekosto më të madhe mjedisore. Edhe pse mund të riciklohet ajo është njëpse mund të riciklohet ajo është një ndër mbetjet që e shohim kudo nëndër mbetjet që e shohim kudo në vëndin tonë. Në grykat e lumenjve, nëvëndin tonë. Në grykat e lumenjve, në gjire dhe plazhe të virgjëra, në parqegjire dhe plazhe të virgjëra, në parqe dhe natyrë të virgjër, në kazanët edhe natyrë të virgjër, në kazanët e plehrave dhe në rrugë. Atë e hasimplehrave dhe në rrugë. Atë e hasim çdo ditë në shishet e qumështit, nëçdo ditë në shishet e qumështit, në shishet e ujit, në qeset pa hesap qëshishet e ujit, në qeset pa hesap që mbushin shtëpitë dhe zyrat tona, nëmbushin shtëpitë dhe zyrat tona, në amballazhet ushqimore dhe të tjera.amballazhet ushqimore dhe të tjera. Ato përbëjnë rreth 15 % të mbetjeveAto përbëjnë rreth 15 % të mbetjeve të çdo shtëpie, zyre apo biznesi.të çdo shtëpie, zyre apo biznesi. Studime të ndryshme tregojnë seStudime të ndryshme tregojnë se vetëm 10 % e plastikës riciklohetvetëm 10 % e plastikës riciklohet ndërsa pjesa tjetër përfundon nëndërsa pjesa tjetër përfundon në mjedise të hapura. mjedise të hapura. 
 3. 3. Riciklimi i një enë qelqi kursenRiciklimi i një enë qelqi kursen energji të mjaftueshme për tëenergji të mjaftueshme për të ndezur një llambë 100 wat- dritëndezur një llambë 100 wat- dritë për 4 orë, ose 20 minuta për njëpër 4 orë, ose 20 minuta për një televizor. Riciklimi i cdo 6 ton enëtelevizor. Riciklimi i cdo 6 ton enë qelqi shmang krijimin e një tonqelqi shmang krijimin e një ton dioksid karboni.dioksid karboni. NNëë vitinvitin 2009 u2009 u ricikluan 31.1% enë qelqi nga 39%ricikluan 31.1% enë qelqi nga 39% shishe birre, 18.1% shishe verë dheshishe birre, 18.1% shishe verë dhe 18% kavanoza ushqimi. Në 2001 në18% kavanoza ushqimi. Në 2001 në industrinë e qelqit në angli uindustrinë e qelqit në angli u ricikluan 587,000 ton tëricikluan 587,000 ton të mjaftueshme për të nisur 10 misionemjaftueshme për të nisur 10 misione në hapsirë. Rruaza Egjiptiane qënë hapsirë. Rruaza Egjiptiane që datojnë 12.000 vjet p.e.s, janëdatojnë 12.000 vjet p.e.s, janë shembujt më të vjetër tëshembujt më të vjetër të ekzistencës së qelqit. 70 % eekzistencës së qelqit. 70 % e konsumatorëve mendojnë se paketimikonsumatorëve mendojnë se paketimi i qelqit tregon cilësi. Qelqi ështëi qelqit tregon cilësi. Qelqi është 100% i riciklueshëm dhe mund të100% i riciklueshëm dhe mund të riciklohet pafund pariciklohet pafund pa ee humburhumbur cilësinë. Cdo familje mesatarishtcilësinë. Cdo familje mesatarisht përdor 330 shishe dhe kavanozapërdor 330 shishe dhe kavanoza
 4. 4. Alumini është një ndër metalet më të qendrueshme që mund të riciklohet pa mbarimisht. Kanaçet e ricikluara mund të kthehen në dyqane brenda 60 ditësh. Kjo do të thotë që një konsumator mund të blej të njëjtën kanaçe çdo 9 javë ose 6 herë në vit. Alumini është 100 % i riciklueshëm. Ai mund të shkrihet dhe të rikthehet në formën e mëparshme pa humbur asnjë cilësi. Ky proçes mund të përsëritet pambarim. Riciklimi i kanaçeve të aluminit ka përfitime të rëndësishme mjedisore, duke përfshirë reduktimin e mbeturinave, reduktimin e depozitimeve të dëmshme dhe voluminoze nëpër landfille si dhe reduktimin e emesioneve të gazrave të sertë. 

×