TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                        KH I 8BÀI 1:Chương trình Photoshop là m t chư...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                        KH I 8     • Ví d : t p tin nh 1x1 inch ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8IV.  Ch ñ xem nh:   •  Photoshop cho ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                        KH I 8VI.  Qu n lý t p tin:   •  File / ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8BÀI 2:I.  B công c Marquee:   Công c ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8       Refine Edge:       ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8  Công c Polygon Lasso:   •  Tính c...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                        KH I 8         Use All Layers: Ch n...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8      Add to Selection: Vùng ch n ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                        KH I 8BÀI 3:Trong khi hi u ch nh nh ta có th ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                        KH I 8  • 3: Blending Mode (ch ñ hòa tr n l...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                         KH I 8           Send to Back (Ct...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                     KH I 8     • Ch n ki u gióng hàng:      ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8                    ðưa...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                     KH I 8     • Multiply: K t qu ñ m hơn so v i n...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                         KH I 8BÀI 4:  I.    Nhóm công c Pen:  ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8     Ch n công c Pen (“P”). Trên th...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                    KH I 8   •  Ch n ki u Shape / rê chu t tr c ti p...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8BÀI 5:  I. Khái ni m v màu s c:   Màu...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8  IV. Màu HSB:   Dù r ng c hai mode m...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8  VI. Các công c tô màu:     B côn...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                     KH I 8                      ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8BÀI 6:  I. H p tho i c Brush: (F5)   K...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8  III. Các công c tô v :      Nhóm c...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                         KH I 8                  ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8BÀI 7:  I. T o m t n :     Cách 1:  ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8  IV. Xóa m t n :     • R-Click lên l ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                     KH I 8BÀI 8:  I. Các ki u text:      • Horiz...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                         KH I 8     •    Leading: Kho ng c...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8     • Nh n nút OK.     • Ngoài ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8BÀI 9:  I. Truy c p b ng Layer Style:  ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                      KH I 8          Các thông s cơ b n:  ...
TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N                       KH I 8            - Mode: Các ch ñ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giao trinh photoshop cs3

11,473 views

Published on

Giao trinh photoshop cs3

 1. 1. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 1:Chương trình Photoshop là m t chương trình x lý nh (bitmap) chuyên nghi p, chophép l p ghép nh, ph c ch nh cũ, t o nh ngh thu t, h tr thi t k Web và ph c vin n (poster, catalogue, brochure,….). I. nh bitmap, nh vector: nh bitmap: nh bitmap ñư c t o b i nhi u ñi m nh g i là pixel. Pixel ñư c gán cho m t ñ a chvà m t v trí màu. S pixel càng nhi u thì hình nh càng rõ nét. Các nh bitmap thư ngs d ng nh ch p vì chúng có th hi n th các nét và màu s c và ph thu c vào ñ phângi i, nghĩa là ñ phân gi i càng cao hình nh càng s c nét, ñ phân gi i th p nh snhòe. nh vector: Các nh ñ h a vector ñư c t o b i các nét th ng và nét cong ñi u ch nh b ng cácvector (toán h c). Các vector di n t hình nh b ng hình h c. Khi di chuy n, phóng tothu nh , thay ñ i màu s c không làm m t ñi nét v trong hình nh. Các t p nh ñ h a vector không ph thu c vào ñ phân gi i, nghĩa là chúng có thch nh s a kích thư c khi hi n th màn hình. Các nh vector dùng ñ thi t k các ñư ngnét sinh ñ ng, ñư c in ra và hi n th ñ phân gi i b t kỳ và không bi hư hao v ñư ngnét, là ch n l a t t nh t cho vi c thi t k và trình bày văn b n.II. ð phân gi i c a t p tin: ð phân gi i c a t p tin nh là s ñi m nh trong m t inch dùng ñ hi n th t p tin nh, thư ng ñư c tính b ng pixel per inch (ppi). So sánh ñ phân gi i c a hai t p tin b ng cách ñ m s lư ng ñi m nh trong m t inch, t p tin nào có s ñi m nh l n hơn thì ñ phân gi i cao hơn.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 1
 2. 2. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 • Ví d : t p tin nh 1x1 inch có ñ phân gi i là 72 ppi thì s lư ng ñi m nh c a nó là 72 pixel x 72 pixel = 5184 pixel. N u ñ phân gi i là 300 ppi thì s lư ng ñi m nh là 300 x 300 = 90.000 pixel. Như v y mu n xác ñ nh ñ phân gi i c n thi t ñ hi n th t p tin nh, nên xem xét nhu c u công vi c: • Hình nh xem trên máy tính ñ phân gi i 72 – 75 dpi. • ð i v i hình nh trong in n thư ng ph i ñ t ñ phân gi i là 300 dpi.III. ð phân gi i c a màn hình: ðó là s lư ng ñi m nh hi n th trong m t ñơn v chi u dài c a màn hình, thư ng ñư c tính b ng dot per inch (dpi). ð phân gi i màn hình ph thu c vào kích thư c màn hình và s pixel phân b trên màn hình. Photoshop chuy n ñ i tr c ti p s pixel c a t p tin nh ra s pixel trên màn hình, do ñó, khi t p tin nh có ñ phân gi i cao hơn ñ phân gi i c a màn hình thì màn hình s hi n th t p nh ñó l n hơn kích thư c c a nó. Thanh Option Thanh Thanh Menu tiêu ñ Trang gi y H p công c (Tool) Các PaletteGiáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 2
 3. 3. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8IV. Ch ñ xem nh: • Photoshop cho phép xem hình nh t 0.67% ñ n 3.200%. • ð phóng to: Ch n View / Zoom In ho c n Ctrl và phím + • ð thu nh : Ch n View / Zoom Out ho c n Ctrl và phím – • n Ctrl + Alt và phím + (ho c phím -) ñ phóng to hay thu nh c hình nh và c a s ch a hình nh ñó. • n Ctrl + Alt và phím 0 ñ ñưa hình nh v t l 100%. • ð xác ñ nh chính xác ph n phóng to ho c thu nh : ch n công c Zoom (+) ho c (-) sau ñó ñ t con tr công c lên ph n hình nh ñó và nh p chu t, ho c n gi Ctrl + SpaceBar và rê chu t phóng to m t ph n khu v c. • Ch ñ cu n hình nh: ð cu n xem hình nh mà kích thư c c a nó l n hơn c a s hi n th thì dùng công c Hand (H) nh p và rê chu t ho c n gi phím SpaceBar + rê chu t.V. Ch ñ nén nh: • Thông thư ng các nh làm vi c trong Photoshop ñ u có ph n m r ng là .PSD (ph n m r ng chu n c a chương trình). • D ng chu n .PSD có ch t lư ng nh cao nhưng ñ l n c a file nh thư ng l n so v i các nh nén thông thư ng, do v y khi c n chuy n t i nh ta nên dùng ch ñ nén. • M t s d ng nén chu n: JPEG (.JPG) nh nén dung lư ng cao và kh năng b o toàn ch t lư ng nh t t. PCX (.PCX) nh nén dung lư ng cao nhưng kh năng b o toàn ch t lư ng nh th p. Bitmap (.BMP) ch ñ nh nén chu n c a Windows. PICT File (.PIC) kh năng nén kém hi u qu . • ð chuy n ñ i d ng nh nén khác: Ch n File / Save As, ho c File / Save As a copy, xu t hi n h p tho i: File name: Tên File nh. Save As: L a ch n d ng nén nh.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 3
 4. 4. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8VI. Qu n lý t p tin: • File / New: T o t p tin m i, nh p các thông tin: Name: Tên c a nh. Width: ð r ng c a nh. Height: Chi u cao nh. Resolution: ð phân gi i (pixel ho c inch). Color Mode: Ch ñ màu - Grayscale: 1 màu. - RGB color: 3 màu. - CMYK color: 4 màu. • File / Save (Ctrl + S): Lưu tr nh ñang x lý. • File / Save As: ð i tên nh ñang làm vi c. • File / Open: Cho phép m b t kỳ t p tin nh nào. • File / Open Recent: Cho phép m file nh g n nh t ñã ñư c s d ng trư c ñó. Photoshop CS3 b sung thêm l nh “Clear Recent” cho phép xóa ñi danh sách các file nh ñã ñư c s d ng g n nh t trong h p tho i này. • File / Print: Photoshop CS3 ñã c i ti n giao di n in n r t d s d ng, v i t t c các tùy ch n ñ u ñư c s p x p g n gàng. Printer: Ch n máy in. Copies: S trang nhân b n. Page Setup: ð nh d ng trang in (kh ñ ng, ngang…).Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 4
 5. 5. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 2:I. B công c Marquee: Công c Rectangular Marquee: • Tính ch t: Ch n vùng hình nh theo d ng hình ch nh t hay hình vuông. • Thao tác: K t h p n gi phím Shift trên bàn phím ñ v vùng ch n hình vuông. K t h p n gi phím Alt ñ t o vùng ch n t tâm. Alt + Shift + rê chu t: T o vùng ch n hình vuông t tâm. K t qu : M t khung vi n nh p nháy, m i thao tác x lý lúc này ch có tác d ng bên trong khung vi n ñó. • Thu c tính công c : C ng, tr , l y ph n giao... vùng Các ki u ch n vùng ch n Kh răng ð nhòe biên cưa vùng ch nGiáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 5
 6. 6. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Refine Edge: - Radius: C i thi n ph n biên vùng ch n, giúp cho ph n biên ñư c êm hơn và g n s ch hơn. - Contrast: ð tương ph n (ñ s c nét) t i biên vùng ch n. - Smooth: Bo tròn các góc nh n. - Feather: T o ñ nhòe biên. - Contract / Expand: Thu h p / n i r ng vùng ch n. • Ngoài ra, ta còn có th c ng thêm vùng ch n b ng cách k t h p phím Shift, tr b t vùng ch n b ng phím Alt, l y ph n giao b ng phím Alt + phím Shift. Công c Elliptical Marquee: • Tính ch t: Ch n vùng hình nh theo d ng hình elip hay hình tròn. • Thao tác và thu c tính: Tương t công c Rectangular Marquee. Công c Single row Marquee: • T o vùng ch n m t dòng ngang 1 pixel. ði u ki n: Feather = 0. Công c Single column Marquee: • T o vùng ch n m t c t d c 1 picel. ði u ki n: Feather = 0.II. B công c Lasso: Công c Lasso: • Tính ch t: Công c ch n vùng ch n t do. • Thao tác: Ch n công c Lasso. n gi và kéo rê chu t sao cho ñư ng vi n ch n ch y theo chu vi c a m t ñ i tư ng. Mu n k t thúc thao tác ch n, ch c n nh chu t. K t qu : ðư ng vi n ch n bao quanh ñ i tư ng theo ñư ng chu vi.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 6
 7. 7. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Công c Polygon Lasso: • Tính ch t: Công c ch n vùng ch n t do. • Thao tác: Click t ng ñi m t o khung vi n ch n. Click l i ñi m ñ u tiên ho c D-click ñ k t thúc. Xóa t ng ñi m ch n sai b ng phím Backspace ho c Undo t ng bư c. Công c Magnetic Lasso: • Tính ch t: Công c Lasso t tính. Khi thao tác v i công c này thì vùng ch n luôn bám vào biên c a hình nh, thích h p cho nh ng ñ i tư ng có ñ tương ph n cao v màu s c gi a biên ñ i tư ng v i n n. • Thao tác: Click xác ñ nh ñi m ñ u tiên, nh chu t, di chuy n chu t d c biên ñ i tư ng, click l i ñi m ñ u tiên ho c D-click ñ k t thúc. Trong quá trình di chuy n chu t quanh chu vi ñ i tư ng, có th click ñ ñi u khi n vùng ch n ñi ñúng hư ng (n u ch ñ t ñ ng không chính xác). Xóa t ng ñi m ch n sai b ng phím Backspace ho c Undo t ng bư c. Công c Magic Wand: • Tính ch t: Là công c ch n vùng theo vùng màu tương ñ ng. • Thao tác: Ch n công c Magic Wand. Click vào m t màu trên hình nh, m t vùng màu tương ng ñư c ch n. ð r ng c a vùng ch n tùy thu c vào giá tr Tolerance trên thanh Options. • Thu c tính: Tolerance: Dung sai c a vùng ch n, dung sai càng l n thì vùng ch n càng r ng. Anti – Alias: kh răng cưa. Contiguous: Ch n màu c c b - màu ñư c gi i h n b i nh ng vùng màu lân c n (n u không ñư c ki m nh n thì s ch n trên toàn file).Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 7
 8. 8. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Use All Layers: Ch n trên t t c các Layer, không phân bi t Layer hi n hành hay nh ng Layer khác. Công c Quick Selection Tool (W): • Công c ch n nhanh m t vùng ch n b ng cách nh p chu t liên t c vào nh ng vùng hình nh c n ch n.III. Các l nh v vùng ch n (Menu Select): • L nh Select All (Ctrl + A): T o vùng ch n bao kín toàn b hình nh. • L nh Deselect (Ctrl + D): H y vùng ch n. • L nh Reselect (Ctrl + Shift + D): L y l i vùng ch n ñã h y. • L nh Inverse (Ctrl + Shift + I): Ngh ch ñ o vùng ch n. • Color Ranger: Công d ng tương t như Magic Wand nhưng có ưu ñi m hơn nh có ch c năng Fuzziness ñ tăng gi m lư ng màu tương ng. Selection: Ô Preview ch hi n th hình nh d ng màu tr ng, ñen. Vùng có màu tr ng là vùng ñư c ch n, vùng màu ñen là vùng không ñư c ch n. Image: Ô Preview hi n th d ng nh màu. • L nh Feather (Ctrl + Alt + D): Làm m biên vùng ch n, tùy thu c vào giá tr Feather Radius. • L nh Modify: ði u ch nh vùng ch n. Border: T o khung biên vùng ch n – Width: ð r ng c a biên. Snooth: Bo góc vùng ch n – Sample Radius: Góc bo. Expand: M r ng ñ u chu vi vùng ch n – Expand By: S pixel ñư c n i r ng ñ u các bên c a vùng ch n. Contract: Thu h p ñ u chu vi vùng ch n – Contract By: S pixel b thu h p ñ u các bên c a vùng ch n. • L nh Grow: N i r ng vùng ch n có vùng màu g n nh t (ch n màu c c b ). • L nh Similar: Dò tìm trên toàn file t t c các m u màu trùng v i màu ñã ch n ban ñ u và ch n h t toàn file theo tông màu ñã ch n. • L nh Transform Selection: Phóng to, thu nh , xoay,... vùng ch n. Gi Shift b m vào m t trong b n nút vuông vùng ch n s ñ u hơn (ho c ta có th R- click vào bên trong vùng ch n ñ ch n ch ñ Trasform Selection). • L nh Load Selection: T i vùng ch n ñã lưu tr . New Selection: Vùng ch n m i.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 8
 9. 9. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Add to Selection: Vùng ch n m i s là s k t h p c a vùng ch n v a v v i vùng ch n có s n trong kênh ñã ch n. Subtract from Selection: Vùng ch n m i s là ph n còn l i sau khi vùng ch n v a v c t vùng ch n s n trong kênh ñư c ch n. Intersect with Selection: Vùng ch n m i s ph n giao nhau c a vùng ch n v a v v i vùng ch n s n trong kênh ñư c ch n. • L nh Save Selection: Lưu vùng ch n, vùng ch n ñư c lưu s hi n th trong kênh Alpha, và ñ t tên cho vùng ch n ñó. • L nh Refine Edge: Hi u ch nh vùng ch n b ng các tính năng trong h p tho i (ñã ñư c trình bày trong ph n Option c a công c Rectangular Marquee).IV. B ng bi n ñ i ñ i tư ng (Transform): Vào Menu Edit / Transform: Free Transform (Ctrl + T)(bi n hình t do). Ngoài ra, có th k t h p b ng cách b m phím Ctrl và ñ t tr các góc ñ bi n d ng, skew,… • Scale: Phóng to hay thu nh ñ i tư ng ñư c ch n. • Rotate: Xoay ñ i tư ng. • Skew: Kéo xiên ñ i tư ng. • Distort: Bi n d ng ñ i tư ng. • Perspective: Bi n d ng ñ i tư ng theo ph i c nh. • Warp: Bi n d ng ñ i tư ng t do theo ph i c nh (k c các ph i c nh có ñ cong như áp nhãn cho chi c h p,…) b ng cách hi u ch nh các node và tay n m (handle). • Rotate 180o: Xoay ñ i tư ng 180o. • Rotate 90oCW: Xoay ñ i tư ng 90o theo chi u kim ñ ng h . • Rotate 90oCCW: Xoay ñ i tư ng 90o ngư c chi u kim ñ ng h . • Flip Horizontal: L t ñ i tư ng theo chi u ngang. • Flip Vertical: L t ñ i tư ng theo chi u d c. • Tóm t t: Trong th c t , khi c n Transform m t cách nhanh chóng, ch c n b m Ctrl + T và k t h p thêm m t s phím t t h tr là có th th c hi n ñư c t t c các d ng Transform. Crop : C t xén hình nh.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 9
 10. 10. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 3:Trong khi hi u ch nh nh ta có th l ng ghép ho c tách các ph n nh ph c t p thànht ng ph n riêng bi t. M i ph n nh riêng bi t ñư c ñ t trên m t l p trong su t (ph n có nh trên l p s che khu t các ph n c a l p dư i, ph n không có nh là trong su t chophép hi n th ph n nh c a l p dư i)I. Palette Layer: (F4) 3 1 4 2 5 6 7 14 8 9 13 10 12 11 • 1: Opacity: ð trong su t (ñ m ñ c) c a Layer. • 2: Fill: ð trong su t c a có pixel màu (không k màu do hi u ng Layer Style t o ra).Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 10
 11. 11. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 • 3: Blending Mode (ch ñ hòa tr n l p). • 4: Các ch ñ khóa Layer. • 5: n, hi n Layer. • 6: Ô nh hi n th trư c. • 7: L p n n Background (m c ñ nh là không di chuy n ñư c). • 8: Liên k t các Layer ñư c ch n. • 9: Add a Layer Style: Hi u ng trên Layer. • 10: Add a Mask: T o m t l p m t n m i. • 11: Create new fill or adjustment Layer: Ph lên ñ i tư ng m t l p màu hay m t l p hi u ch nh m i. • 12: Create a new Group: T o m t group m i (thư m c ch a các Layer con bên trong). • 13: T o m t Layer m i. • 14: Xóa Layer, xóa hi u ng, xóa m t n ,…II. Các thao tác v i Layer: 1. Ch n Layer: Có nhi u cách: • Click chu t tr c ti p lên Layer. • R-Click tr c ti p lên hình nh / ch n tên Layer. • Ki m nh n ch ñ “Auto Select”. • B m gi Ctrl và click vào hình nh c n ch n. • Ch n m t lúc nhi u Layer: Click ch n 1 Layer trong Palette Layer / B m gi Ctrl và ti p t c click ch n nh ng Layer khác, ho c ch n 1 Layer / B m gi Shift và click ch n Layer cu i cùng c a nhóm mu n ch n. 2. Di chuy n Layer: Có nhi u cách: • Rê chu t tr c ti p lên Palette Layer. • Ch n Layer mu n di chuy n l p / Menu Layer / Arrange: Bring Forward (Ctrl + ]): ðưa Layer lên trên 1 l p. Send Backward (Ctrl + [): ðưa Layer xu ng dư i 1 l p. Bring to Front (Ctrl + Shift + ]): ðưa Layer lên l p trên cùng.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 11
 12. 12. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Send to Back (Ctrl + Shift + [): ðưa Layer xu ng l p dư i cùng. 3. ð i tên Layer: • D-Click vào tên Layer hi n t i c a Layer trong Palette Layer / Nh p tên m i. • R-Click vào Layer trong Palette Layer / Layer Properties / Nh p tên m i. 4. T o Layer m i: • Click vào bi u tư ng “Create a new Layer” phía dư i Palette Layer. • Menu Layer / New / Layer (Ctrl + Shift + N). 5. Nhân ñôi Layer: • Ch n Layer / Ctrl + J. • Ch n Layer / Ch n công c Move / B m gi Alt + rê chu t. • Rê Layer mu n nhân ñôi vào bi u tư ng “Create a new Layer”. • R-Click vào Layer / Duplicate Layer. 6. Xóa Layer: • Ch n 1 ho c nhi u Layer / B m delete. • Rê Layer mu n xóa vào bi u tư ng 7. Khóa Layer: • : Khóa các pixel trong su t. • : Khóa không cho hi u ch nh trên hình nh. • : Khóa không cho di chuy n. • : Khóa t t c m i tác ñ ng lên Layer ñó. 8. Canh hàng Layer: • Ch n các Layer mu n canh hàng. • Menu Layer / Align (ho c ch n công c Move, sau ñó ch n ki u gióng hàng trên thanh Options ):Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 12
 13. 13. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 • Ch n ki u gióng hàng: Top Edges: Canh b ng nhau trên ñ nh. Vertical Center: Canh gi a theo phương d c. Bottom Edges: Canh b ng nhau dư i ñáy. Left Edges: Canh trái. Horizontal Centers: Canh gi a theo phương ngang. Right Edges: Canh ph i. 9. Phân ph i ñ u các Layer (Distribute): • Ch n các Layer mu n phân ph i ñ u. • Menu Layer / Distribute (ho c ch n công c Move, sau ñó ch n ki u gióng hàng trên thanh Options) • Ch n ki u phân ph i c n thi t. 10.L ng ghép các Layer: ði u ki n: Ph i có ít nh t 2 Layer. • ð t Layer hình nh n m trên Layer dùng làm khung ch a. • Menu Layer / Create Clipping Mask (Ctrl + Alt + G). • Ho c b m gi Alt và click vào ñư ng ngăn cách gi a 2 Layer này. G b ch ñ l ng ghép Layer: • Menu Layer / Release Clipping Mask (Ctrl + Alt + G). • Ho c m t l n n a b m gi Alt và click vào ñư ng ngăn cách gi a 2 Layer này. Ví d : Có 2 Layer, Layer text và Layer hình nh.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 13
 14. 14. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 ðưa Layer hình nh n m trên Layer text K t qu 11.Liên k t Layer: • Ch n các Layer mu n liên k t / Click bi u tư ng 12.G p l p các Layer: Ch n các Layer c n g p / Click bi u tư ng • Merge Linked (Ctrl + E): G p các l p ñang ñư c liên k t thành m t l p. • Merge Layers: G p t t c các Layer ñang ñư c ch n thành m t Layer ñ c l p. • Merge Down: G p Layer ñang ch n v i Layer bên dư i. • Merge Visible: G p t t c các Layer ñang hi n th . • Flatten Image: Làm ph ng Layer (g p t t c các Layer l i thành m t l p Background). 13.Hòa tr n Layer: • Normal: Chu n, không hòa tr n. • Dissolve: T o hi u ng c v khô trong m t lư ng picel ñư c hòa tr n. • Darken: K t qu nghiêng v màu t i, s c ñ ñ m v n ñư c b o toàn, ñ m hơn so v i nh ban ñ u.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 14
 15. 15. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 • Multiply: K t qu ñ m hơn so v i nh ban ñ u và có s hòa tr n ñ u màu sáng và t i. • Color Burn: T o ra hi u ng chi u sáng thư ng nghiêng v s c nâu ñ , nh ng màu sáng tr nên r c r , hi u ng thư ng t o ánh sáng g t trên n n ñ m. • Linear Burn: Hi n ng g n gi ng Color Burn nhưng ñ chuy n màu b t g t hơn các ñ chuy n sáng t i. • Lighten: T o ra k t qu sáng hơn so v i nh ban ñ u và làm gi m ñ ñ m trên hình nh. • Screen: Sáng hơn so v i nh ban ñ u, ch ñ này ngư c v i hi u ng Multiply. • Color Dodge: Làm sáng màu n n ñ làm n i b t màu hòa tr n thư ng nghiêng v nh ng màu r c r . • Linear Dodge: Hi n ng g n gi ng Color Dodge nhưng ñ sáng b t g t. • Overlay: ch ñ này thư ng nghiêng v s c ñ nóng và r c r . • Soft Light: Hi u ng g n gi ng hi u ng Overlay nhưng ñ tương ph n b gi m ñi, nh thư ng cho ánh sáng d u. • Hard Light: K t qu nghiêng v màu ñ m. • Vivid Light: T o nh có ñ r c r làm tăng ñ tương ph n so v i nh ban ñ u. • Linear Light: G n gi ng v i hi u ng Vivid Light nhưng gi m ñ tương ph n. • Pin Light: T o k t qu r c r màu tuy nhiên nó tăng thêm các c p ñ trung gian. • Difference: K t qu t o ra m t màu th ba khác bi t so v i h màu ban ñ u. • Exclusion: G n gi ng v i hi u ng Difference nhưng b gi m ñ tương ph n. • Hue: Màu s c b hòa tr n và l n vào màu n n. ch ñ này thư ng có tông màu xám. • Saturation: K t h p ñ xám và s c ñ c a màu hòa tr n v i màu n n. • Color: Hòa tr n có b o lưu ñ sáng t i c a màu n n v i s c ñ và cư ng ñ c a màu hòa tr n . • Luminosity: Nghiêng v thang ñ xám nhưng màu r c r ít b hòa tr n.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 15
 16. 16. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 4: I. Nhóm công c Pen: • Pen Tool: Công c chính ñ t o ñư ng Path. • Free Pen Tool: V ñư ng Path b ng cách rê chu t t do. • Add Anchor Point Tool: Thêm node. • Delete Anchor Point Tool: Xóa node. • Convert Point Tool: Hi u ch nh tay n m, bi n node gãy nh n thành node trơn, m n. II. Thu c tính và các thao tác v và hi u ch nh ñư ng Path: • Thu c tính: Path: ch t o ñư ng path B t / t t ch ñ t ñơn, không tô màu. S ñ ng thêm, b t nút. d ng ñ l c hình,…. Shape Layer: T o C ng, tr , l y ra 1 l p Các ñ i tư ng d ng ph n giao,… Layer Shape Path có s n (Custum c a ñư ng Path. có màu ho c Shape) hoa văn • Thao tác:Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 16
 17. 17. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Ch n công c Pen (“P”). Trên thanh Option c a công c Pen, ch n ch c năng Path: V các ño n th ng. V ño n g p khúc. V ño n cong. Thêm node. Xóa b node. Ch nh ñ bi n node gãy nh n thành node cong m n. Hi u ch nh node v i phím Ctrl và phím Alt. Chuy n Path thành vùng ch n: B m Ctrl + Enter, ho c R-click / “Make Selection …” V ti p m t ñư ng Path có s n b m gi Ctrl + click ch n ñư ng Path, click vào node cu i cùng, sau ñó v ti p bình thư ng. III. Nhóm l nh v Path: • Path Palette: New Path: T o Path m i. Delete Path: Xóa ñư ng Path. Make Selection: chuy n vùng ch n thành ñư ng Path. Fill Path with foreground color: Tô màu n n cho Path v i màu foreground. Stroke Path with Brush: Tô ñư ng vi n cho Path v i các d ng c Brush. Ch n Path, ch n c Brush, ch n nét c (click bi u tư ng “Stroke Path with Brush”). IV. Nhóm công c Shape:Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 17
 18. 18. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 • Ch n ki u Shape / rê chu t tr c ti p lên trang gi y. • T o và lưu m t Shape vào thư vi n Custom Shape: T o m t Shape m i (b ng công c Pen ho c hi u ch nh t các Shape có s n). Ch n Shape v a t o / Menu Edit / Define custom shape. Ok / Shape m i s ñư c ñưa vào cu i thư vi n custom shape.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 18
 19. 19. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 5: I. Khái ni m v màu s c: Màu s c s t o cho nh ng nh hay ñ v t có ñ tương ph n, h p d n ñ p và tr nên s ng ñ ng, s dĩ màu s c t n t i là b i ánh sáng. Theo lý thuy t, ánh sáng tr ng ñư c k t h p b i ba bư c sóng c a màu ñ (Red), màu xanh (Green), màu xanh dương (Blue), m t ngư i ta nh n ñư c nhi u bư c sóng khác nhau c a màu ñ , màu xanh Green, màu xanh Blue, nh ng màu này ñư c h p th hay phân ph i b i ñ i tư ng. • Ví d : Khi ta th y qu táo màu ñ trên cây có nghĩa là bư c sóng màu ñ ñã ph n ánh vào m t ta. Sóng màu xanh Green và xanh Blue ñã b qu táo h p th . Nh ng t bào th giác trong m t ph n ng v i ánh sáng ph n chi u, chuy n thông tin cho não và ñư c não biên d ch là màu ñ . N u tr i có mây s m hơn thì c m giác màu c a qu táo ng màu s m xu ng. II. Màu RGB: • Màu quang ph , màu c a ánh sáng t nhiên, cũng là h màu c a màn hình máy tính, c a tivi,… • Màn hình d a vào màu cơ b n t 0-255 ñư c k t h p 256 Red, 256Green, 256 Blue. T ng s lư ng màu s là 16,7 tri u màu (256 x 256 x 256 = 16,7 tri u màu) v i card video là 24 bit (2x2x2x2x2x2x2x2 = 256 màu). III. Màu CMYK: Màu CMYK không d a trên cơ s ngu n sáng, b i vì màn hình phát ngu n sáng ñ t o màu. Trang in không phát ra ngu n sáng, nó ch h p th và ph n ánh ra ngu n sáng. Như v y, mu n chuy n màu màn hình qua gi y ta ph i ch n h màu CMYK và cung màu là 100.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 19
 20. 20. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 IV. Màu HSB: Dù r ng c hai mode màu RGB và CMYK là nh ng màu quan tr ng trong công vi c ñ h a c a máy vi tính và máy in n. Tuy nhiên m t s nhà phát th o v n th y nó ph c t p khi pha tr n m t màu b ng nh ng t l ph n trăm v i m t màu khác. S d ng bánh xe màu RGB và CMYK ñ u không cho màu s c theo c m quan. Do ñó h màu th ba ñã xu t hi n là HSB (Hue, Staturation, Brighteen). • Hue: là s c ñ màu: 360 ñ , màu vàng: 60 ñ , xanh Green: 120 ñ , Cyan: 80 ñ , xanh Blue: 240 ñ , Magenta: 300 ñ . • Staturation: Giá tr cao màu xám càng ít / màu s c r c r , giá tr th p ng v xám. • Brighteen: ð sáng màu. V. Các phương pháp tô màu: • Làm vi c v i b ng Swatches Palette. • Làm vi c v i b ng Color Palette. • Ch n l a màu Foreground, Background.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 20
 21. 21. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 VI. Các công c tô màu: B công c hút màu. • Eyedropper Tool: Hút l y m u màu trên hình nh, màu ñư c hút s hi n th trên ô màu foreground. • Color Sampler Tool: Hút l y thông s màu, t i ña là 4 thông s . • Ruler Tool: ðo ñ c kích thư c hình nh. M t ng d ng khác c a công c Measure là canh ch nh hình nh b nghiêng tr v d ng th ng: Dùng công c Measure rê d c theo b xiên c a hình nh / Menu Image / Rotate Canvas / Arbirary / Ok. VII. Công c Paint Bucket: Dùng ñ tô ñ y m t màu ñ ng nh t ho c m t m u h a ti t (Pattern) vào nh ng pixel li n k có giá tr màu tương t v i pixel v a nh p. VIII. Công c Gradient: Dùng ñ tô màu chuy n s c. Có 5 ki u tô: • Linear Gradient: Màu bi n thiên t ñi m ñ u ñ n ñi m cu i theo ñư ng th ng. • Radial Gradient: Màu bi n thiên t ñi m ñ u ñ n ñi m cu i theo d ng t a tròn. • Angle Gradient: Màu bi n thiên ngh ch chi u kim ñ ng h xung quanh ñi m b t ñ u (gi ng hình chóp nón). • Reflected Gradient: Màu bi n thiên d a trên m u gradient tuy n tính ñ i x ng m t bên ñi m b t ñ u. • Diamond Gradient: Màu bi n thiên t ñi m ñ u hư ng ra ngoài theo d ng hình thoi. ði m cu i quy t ñ nh m t góc c a hình thoi.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 21
 22. 22. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Cho phép Hi u Hòa tr n tô màu ch nh màu ð o trong màu tô màu su t Các ki u ð trong chuy n su t Làm m n s c màu tô Thư vi n Gradient m u Lo i Opacity chuy n Stop: ð s c trong su t m n(Solid) c a màu hay s c (Noise) Color Stop: Nút màu ð trong su t V trí nút c a màu t i v trí màu ñang nh t ñ nh (t i ô ch n Opacity Stop ñang ch n)Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 22
 23. 23. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 6: I. H p tho i c Brush: (F5) Kích thư c nét c ð c ng nét c Thư vi n nét c • Load thư vi n nét c m i: Click bi u tư ng / Ch n tên thư vi n c n load. II. Thu c tính nét c : • Click ch n nét c . • Click bi u tư ng “Toggle the brushes palette”. Brush Tip Shape: n ñ nh tùy ch n cho c v . Spacing: Kho ng cách gi a các ñ u c trong m t nét v . Scattering: Xác ñ nh ñ phân tán, chi ph i s lư ng và v trí h t phun trên nét v . Color Dynamics: Qu n lý vi c thay ñ i màu s c trên ñư ng ñi c a nét v .Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 23
 24. 24. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 III. Các công c tô v : Nhóm c Brush: • Brush Tool: Brush là công c tô v b ng màu foreground v i nét c ña d ng: ð u c m m (nhòe biên) ð u c c ng (s c biên) ð u c vuông (v i Spacing l n) ð u c m m (k t h p Fade) ð u c ñ c bi t (Special Effects) • Pencil Tool: Công c dùng ñ v nét s c, m nh. • Color Repacement Tool: S d ng ñ thay th màu s c trên hình nh v i tông màu Foreground.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 24
 25. 25. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Gi i h n Ch n ch ñ vùng nh hòa tr n màu hư ng Ch n ki u Ch n ki u ñ uc Dung sai tô màu tô IV. Nhóm công c t y xóa: • Eraser Tool : Xóa các pixel hình nh c a Layer ho c xóa màu m t (Fg) c a l p n n (th y màu Bg). • Background Eraser Tool : Xóa các pixel hình nh ñ tr v màu trong su t (k c Layer l n Bg). • Magic Eraser Tool : T y xóa n n theo vùng màu tương ñ ng. V. Nhóm công c History Brush: • History : Công c ph c h i hình nh tr v tr ng thái ban ñ u. • Art History : C v ngh thu t.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 25
 26. 26. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 7: I. T o m t n : Cách 1: • Ch n Layer mu n che m t n / click bi u tư ng (Add Layer Mask) phía dư i Palette Layer. Cách 2: • Ch n Layer mu n che m t n / Menu Layer / Add Layer Mask. Reveal All: Hi n th t t c . Hide All: Che t t c . Reveal Selection: Hi n th ph n bên trong vùng ch n. Hide Selection: Che ph n bên trong vùng ch n. II. Màu s c s d ng cho m t n : • Tr ng (hi n th ). • ðen (che). III. Công c s d ng cho m t n : • Brush: S d ng cho hình nh t do, rê chu t t do lên ñ i tư ng t i b t kỳ v trí nào c n che ph . Thư ng s d ng d ng ñ u c m m. • Gradient: S d ng cho nh ng d ng hình nh c n che ph gi ng v i m t trong các ki u chuy n s c (che m d n v i d ng th ng, t a tròn t tâm,…)Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 26
 27. 27. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 IV. Xóa m t n : • R-Click lên l p m t n c a Layer c n xóa m t n / Delete Layer Mask. • Rê l p m t n xu ng bi u tư ng “Delete Layer” phía dư i Palette Layer. • Menu Layer / Add Layer Mask / Delete. V. Vô hi u hóa m t n : • B m gi Shift / Click vào l p m t n . • Menu Layer / Add Layer Mask / Disable. VI. Quick Mask: • Ch ñ Quick Mask (m t n t m th i) giúp hi u ch nh vùng ch n dùng làm m t n mà không c n vào Palette Channels trong lúc ñang xem nh. Có th lưu nó vào kênh Alpha ñ s d ng l i khi c n thi t. • ch ñ Quick Mask, Photoshop s t m th i chuy n qua ch ñ Grayscale. Màu m t ñ nh ( hai ô Background và Foreground) là ñen và tr ng. Màu tr ng: thêm vùng ch n, màu ñen: lo i b t vùng ch n ( ch ñ Masked Areas). Có th dùng h u h t các công c cũng như b l c ñ ch nh s a Quick Mask. • Các t o Quick Mask: Click bi u tư ng Quick Mask ngay bên dư i ô màu Background và Foreground.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 27
 28. 28. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 8: I. Các ki u text: • Horizontal Type Tool: Công c t o văn b n ngang. • Vertical Type Tool: Công c t o văn ban d c. • Horizontal Type Mask Tool: Công c t o văn b n ngang v i hình th c là vùng ch n. • Vertical Type Mask Tool: Công c t o văn ban d c v i hình th c là vùng ch n. II. ð nh d ng text: S d ng thanh Option Ch n kích Màu ch T tc Ch n Font thư c các ñ nh d ng cho ch ð i Ch n ki u Các hi u hư ng ñ m, ng u n nghiêng… cong chGiáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 28
 29. 29. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 • Leading: Kho ng cách các dòng. • Kerning: Kho ng cách gi a hai ký t . • Tracking: Kho ng cách gi a các t . • Vertically Scale: Co giãn văn b n theo chi u d c. • Horizontally Scale: Co giãn văn b n theo chi u ngang. • Set the baseline Shift: Kho ng cách v i ñư ng n n ban ñ u. III. U n cong text: • Ch n l p ch . Th c hi n m t trong hai cách: • Ch n công c Type, nh p vào bi u tư ng Create Warped Text trên thanh Options. Ho c ch n Layer / Type / Warp Text. • Ch n ki u u n cong.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 29
 30. 30. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 • Nh n nút OK. • Ngoài ra, còn có th u n cong Text b ng cách cho text ch y theo ñư ng path. Thao tác: - T o ñư ng path. - Ch n công c text ñ t g n ñư ng path / click m t l n lên ñư ng path / nh p text khi có ñ u nh c xu t hi n. - Chúng ta có th hi u ch nh text trên ñư ng path b ng công c Direct Selection ToolGiáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 30
 31. 31. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8BÀI 9: I. Truy c p b ng Layer Style: • D-Click vào Layer mu n t o hi u ng. • R-click lên Layer mu n t o hi u ng / Blending option … • Click bi u tư ng góc dư i trái c a Palette Layer / ch n ki u hi u ng II. Các hi u ng và thu c tính: • Drop Shadow: T o hi u ng bóng ñ bên ngoài.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 31
 32. 32. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 Các thông s cơ b n: - Mode: Các ch ñ hòa tr n c a hi u ng. - Opacity: ð trong su t c a hi u ng. - Use Global Light: S d ng m t ngu n ánh sáng chung. - Distance: Kho ng cách hi u ng ñ i v i ñ i tư ng. - Spread: ð th t (căng) c a bóng. - Size: ð l p c a bóng, bóng càng l n thì càng nhòe và có ñ chuy n m m. - Noise: T o nhi u h t. - Contour: Ki u vi n c a bóng, t o các d ng bóng l m t. • Inner Shadow: T o hi u ng bóng góc bên trong ñ i tư ng. • Outer Glow: T o hi u ng t a sáng bên ngoài ñ i tư ng. • Inner Glow: T o hi u ng phát sáng hư ng vào phía trong ñ i tư ng. • Bevel and Emboss: T o hi u ng ch m n i và vát xiên. Outer Bevel: Hi u ng vát c nh bên ngoài. Inner Bevel: Hi u ng vát c nh bên trong. Emboss: Hi u ng ch m n i. Pillow Emboss: Hi u ng ch m n i d ng kh c chìm. Stroke Emboss: Ch m n i cho ñư ng vi n (ch tác d ng khi s d ng hi u ng ñư ng vi n Stroke). Gloss Contour: Ki u bóng c a kh i. Highlight:Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 32
 33. 33. TRUNG TÂM KTTH-HN Q. PHÚ NHU N KH I 8 - Mode: Các ch ñ hòa tr n c a highlight (ph n sáng). - Opacity: ð trong su t c a highlight Shadow: - Mode: Các ch ñ hòa tr n c a bóng. - Opacity: ð trong su t c a bóng. • Satin: T o ñ trơn láng, bóng nư c. • Color Overlay: Ph m t l p màu lên ñ i tư ng. • Gradient Overlay: Ph m t l p Gradient lên ñ i tư ng. • Pettern Overlay: Ph m t l p h a ti t lên ñ i tư ng. III. Copy và paste hi u ng: • Copy hi u ng R-click vào Layer ñang có hi u ng / ch n l nh “Copy Layer Style”. • Paste hi u ng: Ch n các Layer c n dán hi u ng, R-click vào m t trong các Layer ñang ch n, ch n “Paste Layer Style”. IV. Xóa hi u ng: • Cách 1: Rê chu t th Layer có hi u ng vào bi u tư ng (Delete Layer). • Cách 2: R-click lên Layer ch a hi u ng / Clear Layer Style. • Cách 3: Menu Layer / Layer Style / Clear Layer Style. V. Tách hi u ng: • Cách 1: R-click vào Layer ch a hi u ng c n tách (l p hi u ng effect) / ch n l nh Create Layer. • Cách 2: Ch n Layer ch a hi u ng c n tách / Menu Layer / Layer Style / Create Layer. Khi click l nh Create Layer / s xu t hi n câu thông báo / OK.Giáo trình NGH ð H A (Photoshop CS3) -VTBP 33

×