SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
STAATSCOURANT
                                                  Nr. 16444
                                                   30 oktober
                                                       2009
  Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.  Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2009,
  nr. FM/2009/2460 U, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband
  met de implementatie van de richtlijn 2007/64/EG van het Europees
  Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007
  betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de
  Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn
  97/5/EG

  De Minister van Financiën,

  Gelet op de artikelen 2:3d en 3:5 van de Wet op het financieel toezicht;

  Besluit:

  ARTIKEL I

  De Vrijstellingsregeling Wft wordt als volgt gewijzigd:

  A

  In Hoofdstuk 2 wordt voor paragraaf 2.1. een paragraaf ingevoegd, luidende:

    § 2.0. Bedrijf van betaaldienstverlener

    Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:3d van de wet

    Artikel 1a

    1. Van artikel 2:3a, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld betaaldienstverleners:
      a. voor zover zij in Nederland betaaldiensten verlenen als bedoeld onder 1 tot en met 5 en 7
       van de in de bijlage bij de richtlijn bedoelde betaaldiensten;
      b. waarvan het gemiddelde van het totale bedrag van de betalingstransacties die zij de
       voorafgaande twaalf maanden hebben verricht, met inbegrip van die van agenten
       waarvoor zij volledig aansprakelijk zijn, niet hoger is dan € 3.000.000 per maand;
      c. waarvan geen van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen personen zijn met
       antecedenten als bedoeld in artikel 6, onderdelen a, b en d, van het Besluit prudentiële
       regels Wft voor zover deze betrekking hebben op het witwassen van geld, terrorisme-
       financiering of vermogensmisdrijven of als misdrijf aangemerkte overtredingen van
       financiële toezichtswetgeving; en
      d. die de Nederlandsche Bank in kennis hebben gesteld van hun voornemen om de bedoelde
       betaaldiensten te verlenen.

    2. Het eerste lid is slechts van toepassing indien de betaaldienstverlener de geldmiddelen die
      worden of zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers zeker stelt. Het ingevolge artikel 3:29a
      van de wet bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

    3. Indien een betaaldienstverlener als bedoeld in het eerste lid zijn werkzaamheden niet gedu-
      rende de gehele periode van de voorafgaande twaalf maanden heeft verricht, kan voor de
      toepassing van het eerste lid, onderdeel b, worden uitgegaan van een programma van
      werkzaamheden waarin naar het oordeel van de Nederlandsche Bank een reële begroting van
      het totale bedrag aan betalingstransacties is opgenomen.

    4. Een betaaldienstverlener als bedoeld in het eerste lid stelt de Nederlandsche Bank in kennis
      van elke verandering in zijn situatie die relevant is voor het naleven van de in het eerste lid
      gestelde voorschriften.
1  Staatscourant 2009 nr. 16444  30 oktober 2009
B

  Artikel 22 komt te luiden:

    Artikel 22

    Betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, zijn vrijgesteld van artikel 3:5, eerste lid,
    van de wet, voor zover het opvorderbare gelden betreft die zijn of worden ontvangen van
    betaaldienstgebruikers in verband met het verlenen van betaaldiensten als bedoeld in artikel 1a,
    eerste lid, onderdeel a.

  ARTIKEL II

  Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet op het
  financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van
  de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van
  het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging
  van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn
  97/5/EG (PbEU L 319) in werking treedt.

  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  De Minister van Financiën,
  W.J. Bos.
2  Staatscourant 2009 nr. 16444  30 oktober 2009
TOELICHTING

  Onderhavige regeling dient ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement
  en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne
  markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van
  Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (verder: richtlijn betaaldiensten). Deze richtlijn voorziet kort gezegd in de
  harmonisering van de interne markt voor betaaldiensten. Deze harmonisering is tweeledig. Ten eerste
  wordt de markttoegang voor betaaldienstverleners geregeld door middel van de introductie van een
  vergunning. Ten tweede worden regels gesteld die betrekking hebben op de relatie tussen de
  betaaldienstverlener en de consument. Hiertoe zijn de Wet op het financieel toezicht (verder: Wft), het
  Burgerlijk Wetboek, de Wet inzake geldtransactiekantoren (verder: Wgt) en enkele andere wetten
  gewijzigd. Tevens zijn diverse algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. Samen met onderhavige
  regeling voorzien de wijzigingswet en de wijziging van de besluiten in de implementatie van de
  genoemde richtlijn.

  Deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft ziet op een aspect van Titel II van de richtlijn. Deze titel
  betreft de markttoegang voor betaaldienstverleners. Om de markttoegang te reguleren wordt een
  vergunning geïntroduceerd, hetgeen in de Wft is geïmplementeerd in Afdeling 2.2.0. De lidstaten
  kunnen volgens artikel 26 van de richtlijn betaaldiensten echter besluiten om geheel of gedeeltelijke
  vrijstelling te verlenen van de procedure en de voorwaarden voor een vergunning. De basis voor een
  dergelijke vrijstelling is opgenomen in artikel 2:3d van de Wft wat de vergunningplicht betreft.
  Uiteraard dienen hierbij wel de voorwaarden die de richtlijn betaaldiensten aan een vrijstelling van de
  vergunningplicht stelt in acht te worden genomen.

  Voor de Nederlandse situatie is vanuit het oogpunt van gemakkelijke markttoetreding en proportionali-
  teit gekozen voor het gebruikmaken van de mogelijkheid tot het verlenen van een vrijstelling.
  Betaaldienstverleners die een of meer van de onder 1 tot en met 5 en 7 in de bijlage bij de richtlijn
  betaaldiensten bedoelde betaaldiensten verlenen, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, maar
  dienen nog wel aan enkele andere eisen te voldoen. Dit zal in de artikelsgewijze toelichting worden
  toegelicht. Er is gekozen voor een onderscheid tussen het verrichten van geldtransfers als bedoeld
  onder 6 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten en de overige in die bijlage genoemde betaal-
  diensten. Dit omdat geldtransfers zeer gevoelig zijn voor fraude, het witwassen van misdaadgelden en
  het financieren van terrorisme. Van de 25 geldtransactiekantoren die op grond van het tot 1 november
  2009 geldende wettelijke stelsel bevoegd zijn in Nederland geldtransfers te verrichten, zouden er
  ongeveer 20 onder het bedrag van 3 miljoen euro aan betalingstransacties per maand blijven. Deze
  geldtransactiekantoren werden tot de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wft in verband met
  de richtlijn betaaldiensten gereguleerd door de Wgt. Indien geldtransfers wel onder dezelfde vrijstel-
  ling als de overige betaaldiensten zouden vallen, zou een groot deel van het toezicht op het merendeel
  van de geldtransactiekantoren komen te vervallen. Hierdoor zou onder meer niet meer kunnen worden
  getoetst op de inrichting en integriteit van de bedrijfsvoering en de deskundigheid van de leiding-
  gevenden of exploitanten van betaalinstellingen die geldtransfers verrichten. De betaaldienstverleners
  die deze betaaldienst verlenen, vallen dus wel onder de vergunningplicht.

  Artikel I

  Onderdeel A

  Uiteraard zijn de in artikel 26, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van de richtlijn betaaldiensten
  gestelde eisen overgenomen in het voorgestelde artikel 1a. Verder zijn de vrijgestelde betaaldienstver-
  leners op grond van artikel 1:107 van de Wft verplicht om zich te laten registreren om de toezichthou-
  der zicht te laten houden op de markt en de consument enige houvast te bieden, hetgeen is opgeno-
  men in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d. Tevens is er voor gekozen om, met het oog op de belangen
  van de consument, ook van betaaldienstverleners die gebruikmaken van onderhavige vrijstelling te
  verlangen dat zij de gelden die zij ontvangen of hebben ontvangen in het kader van het verlenen van
  betaaldiensten zekerstellen op een zelfde wijze als betaalinstellingen, die wel over een vergunning
  beschikken (artikel 3:29a van de Wft), hetgeen blijkt uit artikel 1a, tweede lid.

  Onderdeel B

  Doordat geldtransfers met de inwerkingtreding van de wijzigingswet ter implementatie van de richtlijn
  betaaldiensten niet meer onder de Wgt vallen, kan de daaraan gerelateerde vrijstelling op grond van
  artikel 3:5 van de wet komen te vervallen. Artikel 3:5 van de Wft betreft het verbod om opvorderbare
  gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Betaalinstellingen die
  geldtransfers verrichten vallen daarmee onder het reguliere regime voor betaaldienstverleners.

  Wel is in artikel 3:29c, tweede lid, van de wet bepaald dat gelden die betaalinstellingen onder zich3  Staatscourant 2009 nr. 16444  30 oktober 2009
hebben in verband met het verlenen van een betaaldienst, niet worden aangemerkt als opvorderbaar
  geld. Aangezien een betaalinstelling volgens artikel 1:1 van de wet een betaaldienstverlener is met een
  vergunning, vallen betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 1a van deze regeling buiten deze
  uitzondering. Voor deze betaaldienstverleners wordt aldus wel een vrijstelling opgenomen van artikel
  3:5 van de wet, voor zover het gelden betreft die in verband met het verlenen van betaaldiensten
  worden ontvangen van betaaldienstgebruikers.

  Artikel II

  De inwerkingtredingsbepaling van de wijziging in artikel I van de Vrijstellingsregeling Wft relateert de
  inwerkingtreding van deze regeling aan de inwerkingtreding van de wet ter implementatie van de
  richtlijn betaaldiensten zodat het nieuwe regime op alle niveaus van regelgeving gelijktijdig van
  toepassing is geworden.

  De Minister van Financiën,
  W.J. Bos.
4  Staatscourant 2009 nr. 16444  30 oktober 2009

More Related Content

Viewers also liked

NL Law document 2
NL Law document 2NL Law document 2
NL Law document 2Qazi Jalisi
 
St.maarten's day program 2011
St.maarten's day program 2011St.maarten's day program 2011
St.maarten's day program 2011pearl studio
 
Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers
Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragersLandsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers
Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragerspearl studio
 
Landsverordening politiegegevens
Landsverordening politiegegevensLandsverordening politiegegevens
Landsverordening politiegegevenspearl studio
 
Landsverordening bescherming persoonsgegevens
Landsverordening bescherming persoonsgegevensLandsverordening bescherming persoonsgegevens
Landsverordening bescherming persoonsgegevenspearl studio
 
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...pearl studio
 
Sxm day program 2011
Sxm day program 2011Sxm day program 2011
Sxm day program 2011pearl studio
 
Claims submission notice
Claims submission noticeClaims submission notice
Claims submission noticepearl studio
 
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10pearl studio
 

Viewers also liked (10)

NL Law document 2
NL Law document 2NL Law document 2
NL Law document 2
 
Splitsingsreglement 1992
Splitsingsreglement 1992Splitsingsreglement 1992
Splitsingsreglement 1992
 
St.maarten's day program 2011
St.maarten's day program 2011St.maarten's day program 2011
St.maarten's day program 2011
 
Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers
Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragersLandsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers
Landsverordening integriteitsbevordering gezagsdragers
 
Landsverordening politiegegevens
Landsverordening politiegegevensLandsverordening politiegegevens
Landsverordening politiegegevens
 
Landsverordening bescherming persoonsgegevens
Landsverordening bescherming persoonsgegevensLandsverordening bescherming persoonsgegevens
Landsverordening bescherming persoonsgegevens
 
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
Questions by dp and independent faction mp patrick illidge to minister of fin...
 
Sxm day program 2011
Sxm day program 2011Sxm day program 2011
Sxm day program 2011
 
Claims submission notice
Claims submission noticeClaims submission notice
Claims submission notice
 
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
New Majority in Parliament Request Urgent Meeting of the House for May 10
 

Similar to NL Law document 1

Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009
Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009
Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009Friso de Jong
 
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregelsAdvies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregelsFriso de Jong
 
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregelsWetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregelsFriso de Jong
 
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Siebe Sietsma
 
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregelsMemorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregelsFriso de Jong
 
Richtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijk
Richtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijkRichtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijk
Richtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijkJens Debièvre
 
Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...
Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...
Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...Jeroen Oversteegen
 
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 DeAtrivé
 
Escala concessies 12122014
Escala concessies 12122014Escala concessies 12122014
Escala concessies 12122014Jens Debièvre
 
Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?
Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?
Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?Jens Debièvre
 
Opgave financiële belangen Ivo Belet
Opgave financiële belangen Ivo BeletOpgave financiële belangen Ivo Belet
Opgave financiële belangen Ivo BeletThierry Debels
 
Antwerpen wil levendigheid wijken meten
Antwerpen wil levendigheid wijken metenAntwerpen wil levendigheid wijken meten
Antwerpen wil levendigheid wijken metenThierry Debels
 
Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296Atrivé
 
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselBestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselThierry Debels
 
Europese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar Parijs
Europese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar ParijsEuropese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar Parijs
Europese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar ParijsThierry Debels
 
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisNieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisThierry Debels
 
Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016
Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016
Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016Thierry Debels
 
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroThierry Debels
 

Similar to NL Law document 1 (20)

Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009
Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009
Besluit Administratieve en Factureringsverplichtingen 12 Feb 2009
 
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregelsAdvies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
 
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregelsWetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
 
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
Wet aanpak-fraude-toeslagen-2014-1
 
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregelsMemorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
 
Documentatiebundel Tak 21/23 - 360° - bijkomende literatuur en informatie
Documentatiebundel Tak 21/23 - 360° - bijkomende literatuur en informatieDocumentatiebundel Tak 21/23 - 360° - bijkomende literatuur en informatie
Documentatiebundel Tak 21/23 - 360° - bijkomende literatuur en informatie
 
Richtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijk
Richtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijkRichtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijk
Richtlijn concessies: een eerste overzicht en impact op PPS-praktijk
 
Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...
Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...
Hypotheekbond - Wet algemene zorgplicht financieel dienstverleners AFM - WFT ...
 
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
 
Escala concessies 12122014
Escala concessies 12122014Escala concessies 12122014
Escala concessies 12122014
 
Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?
Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?
Nieuwe wet overheidsopdrachten: quid wijziging tijdens uitvoering?
 
Opgave financiële belangen Ivo Belet
Opgave financiële belangen Ivo BeletOpgave financiële belangen Ivo Belet
Opgave financiële belangen Ivo Belet
 
Antwerpen wil levendigheid wijken meten
Antwerpen wil levendigheid wijken metenAntwerpen wil levendigheid wijken meten
Antwerpen wil levendigheid wijken meten
 
Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296
 
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselBestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
 
Europese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar Parijs
Europese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar ParijsEuropese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar Parijs
Europese Bankautoriteit verhuist in 2019 naar Parijs
 
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisNieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
 
Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016
Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016
Controle op de toepassing van het EU-recht - Jaarverslag 2016
 
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
 
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
 

NL Law document 1

 • 1. STAATSCOURANT Nr. 16444 30 oktober 2009 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2009, nr. FM/2009/2460 U, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de implementatie van de richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG De Minister van Financiën, Gelet op de artikelen 2:3d en 3:5 van de Wet op het financieel toezicht; Besluit: ARTIKEL I De Vrijstellingsregeling Wft wordt als volgt gewijzigd: A In Hoofdstuk 2 wordt voor paragraaf 2.1. een paragraaf ingevoegd, luidende: § 2.0. Bedrijf van betaaldienstverlener Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:3d van de wet Artikel 1a 1. Van artikel 2:3a, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld betaaldienstverleners: a. voor zover zij in Nederland betaaldiensten verlenen als bedoeld onder 1 tot en met 5 en 7 van de in de bijlage bij de richtlijn bedoelde betaaldiensten; b. waarvan het gemiddelde van het totale bedrag van de betalingstransacties die zij de voorafgaande twaalf maanden hebben verricht, met inbegrip van die van agenten waarvoor zij volledig aansprakelijk zijn, niet hoger is dan € 3.000.000 per maand; c. waarvan geen van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen personen zijn met antecedenten als bedoeld in artikel 6, onderdelen a, b en d, van het Besluit prudentiële regels Wft voor zover deze betrekking hebben op het witwassen van geld, terrorisme- financiering of vermogensmisdrijven of als misdrijf aangemerkte overtredingen van financiële toezichtswetgeving; en d. die de Nederlandsche Bank in kennis hebben gesteld van hun voornemen om de bedoelde betaaldiensten te verlenen. 2. Het eerste lid is slechts van toepassing indien de betaaldienstverlener de geldmiddelen die worden of zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers zeker stelt. Het ingevolge artikel 3:29a van de wet bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 3. Indien een betaaldienstverlener als bedoeld in het eerste lid zijn werkzaamheden niet gedu- rende de gehele periode van de voorafgaande twaalf maanden heeft verricht, kan voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, worden uitgegaan van een programma van werkzaamheden waarin naar het oordeel van de Nederlandsche Bank een reële begroting van het totale bedrag aan betalingstransacties is opgenomen. 4. Een betaaldienstverlener als bedoeld in het eerste lid stelt de Nederlandsche Bank in kennis van elke verandering in zijn situatie die relevant is voor het naleven van de in het eerste lid gestelde voorschriften. 1 Staatscourant 2009 nr. 16444 30 oktober 2009
 • 2. B Artikel 22 komt te luiden: Artikel 22 Betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, zijn vrijgesteld van artikel 3:5, eerste lid, van de wet, voor zover het opvorderbare gelden betreft die zijn of worden ontvangen van betaaldienstgebruikers in verband met het verlenen van betaaldiensten als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel a. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) in werking treedt. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Financiën, W.J. Bos. 2 Staatscourant 2009 nr. 16444 30 oktober 2009
 • 3. TOELICHTING Onderhavige regeling dient ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (verder: richtlijn betaaldiensten). Deze richtlijn voorziet kort gezegd in de harmonisering van de interne markt voor betaaldiensten. Deze harmonisering is tweeledig. Ten eerste wordt de markttoegang voor betaaldienstverleners geregeld door middel van de introductie van een vergunning. Ten tweede worden regels gesteld die betrekking hebben op de relatie tussen de betaaldienstverlener en de consument. Hiertoe zijn de Wet op het financieel toezicht (verder: Wft), het Burgerlijk Wetboek, de Wet inzake geldtransactiekantoren (verder: Wgt) en enkele andere wetten gewijzigd. Tevens zijn diverse algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. Samen met onderhavige regeling voorzien de wijzigingswet en de wijziging van de besluiten in de implementatie van de genoemde richtlijn. Deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft ziet op een aspect van Titel II van de richtlijn. Deze titel betreft de markttoegang voor betaaldienstverleners. Om de markttoegang te reguleren wordt een vergunning geïntroduceerd, hetgeen in de Wft is geïmplementeerd in Afdeling 2.2.0. De lidstaten kunnen volgens artikel 26 van de richtlijn betaaldiensten echter besluiten om geheel of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van de procedure en de voorwaarden voor een vergunning. De basis voor een dergelijke vrijstelling is opgenomen in artikel 2:3d van de Wft wat de vergunningplicht betreft. Uiteraard dienen hierbij wel de voorwaarden die de richtlijn betaaldiensten aan een vrijstelling van de vergunningplicht stelt in acht te worden genomen. Voor de Nederlandse situatie is vanuit het oogpunt van gemakkelijke markttoetreding en proportionali- teit gekozen voor het gebruikmaken van de mogelijkheid tot het verlenen van een vrijstelling. Betaaldienstverleners die een of meer van de onder 1 tot en met 5 en 7 in de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten bedoelde betaaldiensten verlenen, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, maar dienen nog wel aan enkele andere eisen te voldoen. Dit zal in de artikelsgewijze toelichting worden toegelicht. Er is gekozen voor een onderscheid tussen het verrichten van geldtransfers als bedoeld onder 6 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten en de overige in die bijlage genoemde betaal- diensten. Dit omdat geldtransfers zeer gevoelig zijn voor fraude, het witwassen van misdaadgelden en het financieren van terrorisme. Van de 25 geldtransactiekantoren die op grond van het tot 1 november 2009 geldende wettelijke stelsel bevoegd zijn in Nederland geldtransfers te verrichten, zouden er ongeveer 20 onder het bedrag van 3 miljoen euro aan betalingstransacties per maand blijven. Deze geldtransactiekantoren werden tot de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wft in verband met de richtlijn betaaldiensten gereguleerd door de Wgt. Indien geldtransfers wel onder dezelfde vrijstel- ling als de overige betaaldiensten zouden vallen, zou een groot deel van het toezicht op het merendeel van de geldtransactiekantoren komen te vervallen. Hierdoor zou onder meer niet meer kunnen worden getoetst op de inrichting en integriteit van de bedrijfsvoering en de deskundigheid van de leiding- gevenden of exploitanten van betaalinstellingen die geldtransfers verrichten. De betaaldienstverleners die deze betaaldienst verlenen, vallen dus wel onder de vergunningplicht. Artikel I Onderdeel A Uiteraard zijn de in artikel 26, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van de richtlijn betaaldiensten gestelde eisen overgenomen in het voorgestelde artikel 1a. Verder zijn de vrijgestelde betaaldienstver- leners op grond van artikel 1:107 van de Wft verplicht om zich te laten registreren om de toezichthou- der zicht te laten houden op de markt en de consument enige houvast te bieden, hetgeen is opgeno- men in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d. Tevens is er voor gekozen om, met het oog op de belangen van de consument, ook van betaaldienstverleners die gebruikmaken van onderhavige vrijstelling te verlangen dat zij de gelden die zij ontvangen of hebben ontvangen in het kader van het verlenen van betaaldiensten zekerstellen op een zelfde wijze als betaalinstellingen, die wel over een vergunning beschikken (artikel 3:29a van de Wft), hetgeen blijkt uit artikel 1a, tweede lid. Onderdeel B Doordat geldtransfers met de inwerkingtreding van de wijzigingswet ter implementatie van de richtlijn betaaldiensten niet meer onder de Wgt vallen, kan de daaraan gerelateerde vrijstelling op grond van artikel 3:5 van de wet komen te vervallen. Artikel 3:5 van de Wft betreft het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Betaalinstellingen die geldtransfers verrichten vallen daarmee onder het reguliere regime voor betaaldienstverleners. Wel is in artikel 3:29c, tweede lid, van de wet bepaald dat gelden die betaalinstellingen onder zich 3 Staatscourant 2009 nr. 16444 30 oktober 2009
 • 4. hebben in verband met het verlenen van een betaaldienst, niet worden aangemerkt als opvorderbaar geld. Aangezien een betaalinstelling volgens artikel 1:1 van de wet een betaaldienstverlener is met een vergunning, vallen betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 1a van deze regeling buiten deze uitzondering. Voor deze betaaldienstverleners wordt aldus wel een vrijstelling opgenomen van artikel 3:5 van de wet, voor zover het gelden betreft die in verband met het verlenen van betaaldiensten worden ontvangen van betaaldienstgebruikers. Artikel II De inwerkingtredingsbepaling van de wijziging in artikel I van de Vrijstellingsregeling Wft relateert de inwerkingtreding van deze regeling aan de inwerkingtreding van de wet ter implementatie van de richtlijn betaaldiensten zodat het nieuwe regime op alle niveaus van regelgeving gelijktijdig van toepassing is geworden. De Minister van Financiën, W.J. Bos. 4 Staatscourant 2009 nr. 16444 30 oktober 2009