Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ahmadinejad's friends

1,046 views

Published on

Published in: News & Politics, Education
 • Be the first to comment

ahmadinejad's friends

 1. 1. ‫بسمه تعالی‬ ‫اخراجي ‪III‬‬ ‫ها‬ ‫شما حق داريد بدانيد چه بر سر کشورتان رفته‬ ‫است‬
 2. 2. ‫هدف از تهيه اين مجموعه تنها‬ ‫روشن کردن زوايا و کنار هم قرار‬ ‫دادن اتفاقاتي است که در عرض‬ ‫کمتر از 4سال در دولت نهم اتفاق‬ ‫افتاده است. در اين مجموعه قصد‬ ‫جهت دهي و قضاوت وجود ندارد.‬ ‫قضاوت بعد از رويت اين مجموعه‬ ‫.اسليد با شما است‬
 3. 3. ‫به نظر شما وجه اشتراک افرادي که‬ ‫در ادامه مي آيند چيست؟‬ ‫آيا مي توانيد حدس بزنيد؟‬ ‫.با ما باشيد‬
 4. 4. ‫آري، درست حدس زديد.‬ ‫تمامي اين افراد اخراجي هاي دولت‬ ‫نهم در عرض کمتر از 4 سال بوده‬ ‫.اند‬
 5. 5. ‫هيچ کدام از اين افراد توسط‬ ‫مجلس استيضاح و يا برکنار نشده‬ ‫اند. بلکه تمامي آنها به دليل اختلف‬ ‫با رئيس دولت و يا با ساير اعضاي‬ ‫کابينه برکنار شده و يا استعفا داده‬ ‫اند.‬ ‫در برخي از سازمان ها در اين مدت‬ ‫.زمان دو تغيير وجود داشته است‬
 6. 6. ‫همه اين تغييرات در حالي است که‬ ‫در جلسه راي اعتماد مجلس به‬ ‫اعضاي کابينه رئيس جمهور‬ ‫"همگرايي" را يکي از محورهاي‬ ‫اصلي اين کابينه عنوان کرد. به‬ ‫گوشه هايي از سخنان رئيس جمهور‬ ‫در اين مراسم به نقل از سايت‬ ‫رسمي دولت توجه فرماييد:‬ ‫منبع : 037=‪http://www.president.ir/fa/?ArtID‬‬
 7. 7. ‫احمدي نژاد در مراسم معرفي کابينه به‬ ‫مجلس‬ ‫• براي رسيدن به مجموعه كابينه مسير طولنى و پرپيچ وخمى طى شد. تشكيل‬ ‫كميته هاى تخصصى قبل از انتخابات و تكميل آنها پس از آن و طى سه مرحله‬ ‫براى رسيدن به عناصر توانمند، شجاع، متخصص، كارآمد، پاك و مردمى بخشى از‬ ‫تلشها بود.‬ ‫ليكن على رغم اين محدوديتها، بيش از يك هزار نفر مورد بررسى قرارگرفتند و‬ ‫•‬ ‫علوه فبر فويژگيهاى ففردى، فمعيارهاى فديگرى فني فز فمورد فتوج فه فقرار فگرف فت:‬ ‫ف ف‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫- توانايى ايجاد همگرايى درون سيستمى در وزارتخانه؛‬ ‫- همگرايى موضوعى، مثل موضوع فرهنگ، آموزش و اقتصاد در كابينه؛‬ ‫•‬ ‫- همگرايى ملى و عمومى در چارچوب كابينه.‬ ‫•‬ ‫• كه براى تحقق اين سه مهم و براى برخى از بخشها مثل اقتصاد تا هشت گزينه‬ ‫تركيبى طراحى و مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفت و نهايتا تركيب معرفى شده،‬ ‫بهترين تشخيص داده شد.‬
 8. 8. ‫معرفى اين عزيزان به معناى اين‬ ‫نيست كه ساير عزيزانى كه در‬ ‫فهرست بررسى نبودند يا در بررسى‬ ‫بودند و در فهرست كابينه قرار‬ ‫نگرفتند، شايسته نيستند. بلكه‬ ‫موضوع همگرايى براى ما عامل‬ ‫.تعيين كننده اى در انتخاب افراد بود‬
 9. 9. ‫اظهارات احمدي نژاد‬ ‫در هنگام راي اعتماد‬ ‫از شما مي‌خواهم به همه كابينه "راي‬ ‫بال" دهيد تا هماهنگ در خدمت‬ ‫دولت باشند.‬ ‫من با اين مجموعه خواهم توانست به‬ ‫تعهداتم عمل كنم. اين كابينه هيچ‬ ‫شباهتي با كابينه‌هاي معمولي‬ ‫ندارد .‬
 10. 10. ‫اکنون شما چقدر اظهارت احمدي‬ ‫نژاد را چگونه ارزيابي مي کنيد؟‬ ‫آياکابينه وي واقعا همگرا و‬ ‫هماهنگ بود؟‬ ‫آيا تيم اقتصادي وي پس از تحليل‬ ‫هشت تيم مجموعه مناسبي بودند؟‬ ‫آيا مي دانيد در طول کمتر از سه‬ ‫سال تمام اعضاي کليدي تيم‬ ‫اقتصادي وي تغيير کردند؟‬
 11. 11. ‫نام: پرويز کاظمي‬ ‫وزير رفاه‬ ‫علت برکناري: اختلف با داود مددي‬ ‫• وي فدر فاوايفل فوزارت فخود فطفي فنامفه فاي فمددي فرئيفس فسفازمان فتامين‬ ‫اجتماعي را برکنار کرد که با دستور احمدي نژاد در کمتر از 42 ساعت پس‬ ‫از اخراج، به سر کار بازگشت.‬ ‫• متن نامه کاظمي به مددي را بخوانيد :‬ ‫• “ جناب آقاى مهندس مددى، با سلم، نظر به اينكه از زمان تصدى شما در‬ ‫جايگاه مديرعامل و رياست هيات مديره سازمان تامين اجتماعى از اجراى‬ ‫تدابير و سياست هاى ابلغى سر باز زده و از دستورات مربوطه استنكاف‬ ‫ورزيده ايد، با توجه به لزوم هماهنگى، همراهى و همدلى مجموعه هاى‬ ‫كارى تحت پوشش وزارتخانه و به رغم ميل باطنى خويش به جهت تامين‬ ‫مصلحت مربوطه به نقش و جايگاه حساس اين وزارتخانه از تاريخ اين‬
 12. 12. ‫احمدي نژاد پس از اين ماجرا به کاظمي يادآور‬ ‫شدکه وزير نميتواند فردي را که با تصويب هيات دولت‬ ‫در سمتي منصوب شده است، برکنار کند.‬ ‫..خوب اين اولين نمونه همگرايي بود. بعدي‬
 13. 13. ‫نام: محمد ناظمي اردکاني‬ ‫وزير تعاون‬ ‫علت برکناري: نا معلوم / ضعف عملکرد‬ ‫• احمدي نژاد دليل خاصي براي برکناري وي بيان نکرد و ضمن تقدير‬ ‫از فعملکرد فاو فگففت فکفه فقرار فاسفت فاز فوي فدر فپسفت فديگري فاستفاده‬ ‫شود.‬ ‫• اردکاني که در فدولت محمود احمدي نژاد کمتر از يکسال در پست‬ ‫وزارت ماند. در همان زمان مديرکل روابط عمومي وزارت تعاون با‬ ‫رد استعفاي آقاي ناظمي اردکاني گفت که »اصل بحث استعفا يا‬ ‫برکناري آقاي ناظمي اردکاني مطرح نبوده است، و مسئله تنها يک‬ ‫تغيير، جابه جايي و واگذاري مسئوليت است.« .‬ ‫• ناظمفي فاردکانفي فاندکفي فبعفد فبفه فپسفت فرياسفت فموسفسه فاستاندارد‬ ‫منصوب گرديد و هم اکنون استاندار قم است.‬
 14. 14. ‫نام: فرهاد رهبر‬ ‫رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي‬ ‫علت برکناري: مخالفت با انحلل سازمان‬ ‫مديريت / خودداري از برکناري گسترده‬ ‫مديران سازمان مديريت‬ ‫• 42 آبان پس از بال گرفتن اختلفات ميان احمدي نژاد و رهبر بر سر‬ ‫انحلل فسفازمان فبرنامه فو فبودجه فوي فبرکنار فشفد فو فاحمدي فنژاد فامير‬ ‫منصور برقعي را به‌عنوان رييس جديد اين سازمان معرفي کرد.‬ ‫• درحالي که صبح همان روز روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‬ ‫ريزي خبر استعفاي رهبر را تکذيب کرده بود.‬ ‫او نيز همچون ساير مقامات حاضر به پذيرش استعفا نشده بود.‬ ‫•‬ ‫• او فپيشنهاد فاحمدي فنژاد فبراي فپذيرش فپست فمعاونفت فدر فاجراي فاصل‬ ‫۴۴ نظام را نپديرفت.‬ ‫• پفس فاز فعزل فآقاي فعميفد فزنجانفي ف)يک فتغييفر فديگفر(، فوي فهم فاکنون‬
 15. 15. ‫برکناري فرهاد رهبر اولين نشانه از‬ ‫ناهماهنگي ميان تيم اقتصادي کابينه‬ ‫. بود‬
 16. 16. ‫يکشنبه 12 مرداد 6831؛‬ ‫تيتر روزنامه هاي کشور‬ ‫دي نژاد‬ ‫دومين استعفادر کابينه احم‬ ‫ابه‬ ‫گر تغيير د‬ ‫ب ار د ي‬ ‫ام در‬ ‫ر کابينه‬ ‫تص‬ ‫سرنوش‬ ‫نف‬ ‫وزارتخا نايع و‬ ‫سا‬ ‫نه هاي ک ت، پول‬ ‫زترين‬ ‫شور‬ ‫نايع‬ ‫ص‬ ‫تو‬ ‫ر نف‬ ‫وزي‬ ‫فاي‬ ‫علت استعفاي وزير نفت و صنايع چيست؟‬ ‫س تع‬ ‫ا‬
 17. 17. ‫نام: سيد کاظم وزيري هامانه‬ ‫وزير نفت‬ ‫علت برکناري: عدم هماهنگي با دولت‬ ‫• وزيري فهامانفه فدر فهمان فابتداي فدوران فوزرات فدر فيفک فمصفاحبه فبا‬ ‫روزنامفه فشرق فتاکيفد فکرد فکفه فبفه فمافياي فنفتفي)موضوعفي فکه فاحمدي‬ ‫نژاد بارها به آن اشاره کرده بود( اعتقاد ندارد.‬ ‫• گفته مي شود ناتواني آقاي وزيري هامانه در برآورده کردن نظرات‬ ‫آقاي فاحمدي فنژاد فبراي فمباررزه فبفا ف"مافياي فنفتتي" يکفي فاز فدليل‬ ‫برکناري وزير نفت بوده است.‬ ‫• بعدهفا فوزيري فهامانفه فدر فمصفاحبه فاي فبفا فروزنامفه فشرق فبفه فنقل فاز‬ ‫محمود احمدي نژاد گفت: خدا وزيري هامانه را به من معرفي كرد.‬ ‫بخشي از اين در مراسم توانيد در اينجا بخوانيد: 79021=‪http://www.tiknews.org/display/?ID‬‬ ‫• وي مصاحبه را مي توديع خود افشاگرايانه صحبت کرد.‬
 18. 18. ‫وزيري هامانه در مراسم توديع خود‬ ‫چه گفت؟‬
 19. 19. ‫• وي با اين شعر صحبت خود را آغاز کرد:‬ ‫فرشته ات به دو دست دعا‬ ‫• »دل چنان معاش کن که گر بلغزد پا‬ ‫نگه دارد«‬ ‫• وي در ادامه گفت که معتقد است هنوز از توان لزم براي ادامه کار‬ ‫برخوردار فاسفت فامفا فرئيفس فدولفت فاو فرا فبرکنار فکرده فو فاستعفا فدر فمورد‬ ‫کسي که توانايي لزم براي ادامه کار را دارا است بي معنا است.‬ ‫• هامانفه فپفس فاز فارائفه فآمار فو فارقام فبفه فناگاه فصفدايش فبلنفد فمي فشود؛‬ ‫شرايط امروز صنعت نفت با شرايط ارتش در سال 7531 يکي است.‬ ‫•  آن زمان عده يي تلش مي کردند ارتش را منحل کنند که امام )ره( و‬ ‫مسفوولن فبفا فدرايفت فارتفش فرا فحففظ فکردنفد فو فامروز فنيفز فعده فيفي فمي‬
 20. 20. ‫نفت صورت گرفته و فشارهاي گروه هاي‬ ‫نظارتي در حداکثر بود و حتي انتقام 8 يا 61‬ ‫سال گذشته را نيز از ما گرفتند. هامانه مي‬ ‫گويد؛ من در اين بخش يک سوال دارم، مگر‬ ‫چند نفر از مجموعه پرسنل نفت متعلق به‬ ‫استخدام پيش از انقلب هستند. در اين زمينه‬ ‫سه هزار و 008 نفر از مجموعه پرسنل نفت‬ ‫بيش از 82 سال سابقه دارند که حاکي از آن‬ ‫است که 69/5 درصد از پرسنل صنعت نفت‬ ‫پس از انقلب استخدام شده اند ولي نمي دانم‬ ‫چه اتفاقي افتاده که اين افراد را به شکل‬ ‫ديگري مي بينند، البته قبول دارم هر جا‬ ‫شيريني است، مگس ها هم جمع مي شوند،‬ ‫ولي آيا همه اين طور بوده اند؟ آيا بايد انتقام‬ ‫همه اين سال ها را در اين دو سال بگيرند.‬ ‫اگرچه اصولگرايان تاکيد فراواني بر نظارت‬ ‫صنعت نفت داشته اند، ولي بايد همه چوب ها‬
 21. 21. ‫..خداحافظ آقاي وزير‬
 22. 22. ‫نام: عليرضا طهماسبي‬ ‫وزير صنايع‬ ‫علت برکناري: تشديد مشکلت بخش‬ ‫صنعت / برخي ناهماهنگي ها‬ ‫• احمدي نژاد در مراسم راي اعتماد در مورد مظاهري گفته بود: آقاى‬ ‫دكتر طهماسبى متخصص، محقق و داراى سوابق علمى و تحقيقى‬ ‫و تجربى فراوان و ارزشمندى است كه مى تواند اين نوع نگاه به‬ ‫صنعت فرا فتدويفن فو فاعمال فاسفتراتژى فمناسفب فرا فعملفى فسازد. تنوع‬ ‫تحقيقات فو فتجربيات فايشان ففرصفت فلزم فرا فبراى فتحول فدر فبخش‬ ‫صنعت و معدن فراهم خواهد كرد )‪.(www.president.ir‬‬ ‫• اما پس از مدتي کارشناسان، علت برکناري آقاي طهماسبي را تشديد مشکلت‬ ‫بخش صنعت و کاهش رشد اين بخش عنوان کرده اند.‬ ‫• کارشناسان مي گويند در دو سال گذشته آقاي طهماسبي عملکرد ضعيفي داشته‬ ‫و بخش صنعت با رکود کم سابقه اي مواجه بوده است.‬
 23. 23. ‫سايت فردا نيوز )متعلق به قاليباف(‬ ‫نوشت که عليرضا طهماسبي وزير‬ ‫صنايع گفته مي شود به اصرار برخي‬ ‫از مشاوران آقاي احمدي‌نژاد و از‬ ‫جمله صادق محصولي از سمت خود‬ ‫. برکنار شد‬ ‫06394=‪http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid‬‬
 24. 24. ‫اما احمد توکلي که از‬ ‫حاميان جدي مظاهري‬ ‫بوده است علت اين‬ ‫برکناري‌ها را مخالفت وي با‬ ‫انتصاب برخي از مديران کل‬ ‫و معاوناني عنوان کرد که‬ ‫از سوي نزديکان رئيس‬ ‫جمهوري به وي معرفي‬ ‫شده بودند و براي انتصاب‬ ‫آنها به وزيران مورد نظر‬ ‫فشار مي‌آمد و فاقد قابليت‬ ‫.و شايستگي‌هاي لزم بود‬ ‫06394=‪http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid‬‬
 25. 25. ‫خداحافظي‬ ‫مظاهري پنجمين‬ ‫تغيير کابينه را در‬ ‫عرض کمتر از دو‬ ‫.سال رقم زد‬
 26. 26. ‫اما ششمين تغييرکابينه و اولين تغيير‬ ‫رئيس بانک مرکزي:‬ ‫ابراهيم شيباني‬
 27. 27. ‫پس از بال گرفتن شايعات تغيير‬ ‫شيباني،‬ ‫ابتدا علي سعيدلو معاون اجرايي‬ ‫رئيس جمهور تاکيد کرد تغيير شيباني‬ ‫.شايعه‌اي بيش نيست‬ ‫114‪http://www.kayhannews.ir/860527/4.htm#other‬‬
 28. 28. ‫:اما کيهان در اين باره نوشت‬ ‫احتمال تغيير رئيس كل بانك مركزي در هفته جاري‬ ‫شدت گرفت. يك منبع مطلع در اين باره اظهار داشت:‬ ‫به احتمال قوي دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك‬ ‫مركزي در هفته جاري تغيير خواهد كرد. وي علت اين‬ ‫تغيير را اختلفات دكتر شيباني با برخي از اعضاي دولت،‬ ‫درباره كاهش نرخ سود بانكي و اصلح نظام بانكي‬ ‫114‪http://www.kayhannews.ir/860527/4.htm#other‬‬
 29. 29. ‫کيهان از قول کارشناسان اقتصادي اضافه کرد که »در‬ ‫شرايطي كه رئيس جمهور فرمان اصلح نظام بانكي به‬ ‫صورت ريشه‌اي را ابلغ كرده‌اند، بهتر است افرادي در‬ ‫سمت رياست كل بانك مركزي منصوب شوند كه معتقد‬ ‫.« به اين حركت بوده و در اين راستا قدم بردارند‬ ‫114‪http://www.kayhannews.ir/860527/4.htm#other‬‬
 30. 30. ‫:اما يک هفته بعد کيهان نوشت‬ ‫شيباني استعفا‬ ‫. كرد‬ ‫کيهان در ادامه خبر نوشت که : “گزارشهاي دريافتي در حالي كه‬ ‫تاكنون از پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري و طهماسب‬ ‫مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات به عنوان مهمترين‬ ‫گزينه هاي رئيس جمهوري براي تصدي رياست بانك مركزي نام‬ ‫برده مي شد، اما خبرگزاري مهر از علي ديواندري مديرعامل بانك‬ ‫ملت نيز به عنوان يك احتمال نام برد“.‬ ‫704‪http://www.kayhannews.ir/860601/4.htm#other‬‬
 31. 31. ‫:شيباني در مراسم توديع خود و معارفه مظاهري افزود‬ ‫من خود بارها از رئيس‬ ‫جمهور خواستم تا مرا از اين‬ ‫سمت معاف کند و سال‬ ‫گذشته پاکت استعفاي خود را‬ ‫به رياست جمهوري ارائه‬ ‫کردم که ايشان قبول نکردند.‬ ‫دليل اين امر نيز نگراني از‬ ‫اين بابت بود که نتوانم‬ ‫وظيفه خود را به درستي‬ ‫انجام دهم، بنابراين مطلقا‬ ‫6516=‪http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID‬‬
 32. 32. ‫اما کمتر از دو ماه‬ ‫بعد خبر بسيار‬ ‫مهمي در مورد يک‬ ‫تغيير ديگر در رسانه‬ ‫:ها مطرح شد‬ ‫استعفا يا‬ ‫برکناري علي‬ ‫لريجاني؛ دبير‬ ‫شوراي عالي‬ ‫امنيت ملي‬
 33. 33. ‫تابناک سايت وابسته به محسن‬ ‫:رضايي در اين باره نوشت‬ ‫سرانجام پس از دو هفته اخبار غير‬ ‫رسمي و محرمانه، دکتر علي لريجاني،‬ ‫نماينده رهبر انقلب در شوراي امنيت‬ ‫ملي و مسئول پرونده هسته‌اي که قريب‬ ‫دو سال عهده‌دار اين پرونده بود، کنار‬ ‫103=‪http://www.tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 34. 34. ‫الهام سخنگوي دولت در يک مصاحبه مظبوعاتي از انتصاب سعيد جليلي‬ ‫که از افراد داراي سابقه در وزارت خارجه و کامل نزديک به محمود‬ ‫احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود، به جاي نماينده آيت‌ا خامنه‌اي خبر داد و‬ ‫گفت:‌‬ ‫آقاي لريجاني مشكلتي شخصي داشت كه مايل بود در حوزه‌هاي‬ ‫ديگري فعاليت‌هاي سياسي و مديريتي داشته باشد و چند بار هم از‬ ‫. رئيس جمهور خواسته اند كه از اين سمت كناره‌گيري كنند‬ ‫103=‪http://www.tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 35. 35. ‫الهام امروز در شرايطي با اعلم اين خبر غيرمنتظره،‬ ‫بسياري از خبرنگاران را شوك‌زاده كرد كه پيشتر اعلم‬ ‫شده بود روز سه‌شنبه قرار است دكتر لريجاني با‬ ‫»خاوير سولنا« در رم ديدار و فصل جديدي از‬ ‫.گفت‌وگوها را با نماينده گروه »1+5« آغاز کند‬ ‫لريجاني طي اين مدت ف به ويژه به دليل انتصاب از سوي آيت‌ا‬ ‫خامنه‌اي ف همواره به عنوان كانال ارتباطي مطمئن جهان با ايران‬ ‫تلقي مي‌شد و به ويژه در دو ماه گذشته، توانسته بود با تعامل‬ ‫مثبت و فعال با آژانس انرژي اتمي، پرونده پلوتونيوم ايران را‬ ‫.مختومه كند‬
 36. 36. ‫بازتاب استعفاي لريجاني در رسانه‬ ‫هاي خارجي‬ ‫تعويض رئيس تيم مذاكره كننده هسته اي ايران بازتاب‬ ‫گسترده اي را در رسانه هاي خارجي جهان داشت به‬ ‫گزارش  » آسوشيتدپرس « » رويترز « » بي .بي .سي «‬ ‫خبرگزاري فرانسه » سي .ان .ان « » فاكس نيوز « »‬ ‫لوس آنجلس تايمز « » نيويورك تايمز « » شينهوا « »‬ ‫شبكه 4 انگليس « و شبكه » سي بي اس « با انتشار خبر‬ ‫استعفاي رئيس تيم مذاكره كننده اتمي ايران را در غرب‬ ‫محور اخبار خود را بر اختلف لريجاني و احمدي نژاد در‬
 37. 37. ‫آسوشيتدپرس « استعفاي «‬ ‫لريجاني را يك پيروزي بزرگ‬ ‫براي احمدي نژاد خواند و‬ ‫تحليل كرد : كنار رفتن مهره‬ ‫اي كه به رغم تندرو بودن‬ ‫متمايل به ادامه مذاكرات با‬ ‫غرب بود مي تواند اين‬ ‫فرصت را در اختيار احمدي‬ ‫نژاد قرار دهد كه نفوذ‬ ‫خوبي را روي سعيد جليلي‬ ‫كم تجربه در مقام جايگزيني‬
 38. 38. ‫رسالت در همان ايام از تکذيب کانديداتوري لريجاني در‬ ‫: انتخابات آتي خبر داد و نوشت‬ ‫   ‬ ‫در حالي که برخي پايگاههاي خبري از استعفاي علي لريجاني ‬ ‫از دبيري شوراي عالي امنيت ملي به دليل شرکت در انتخابات‬ ‫مجلس هشتم خبر دادند برخي منابع مطلع خبر کانديداتوري علي‬ ‫لريجاني در انتخابات آتي را تکذيب کردند.‬ ‫    به گزارش باشگاه خبرنگاران همزمان با انتشار اخباري مبني‬ ‫بر کانديداتوري علي لريجاني در انتخابات مجلس هشتم يک منبع‬ ‫مطلع اين خبر را تکذيب کرد و گفت: دکتر لريجاني قصد ندارد‬ ‫نامزد انتخابات مجلس شود هرچند در صورت تمايل به اين امر‬ ‫0424051=‪http://www.magiran.com/npview.asp?ID‬‬
 39. 39. ‫هر چند سخنگوي دولت علت استعفا را تمايل لريجاني به‬ ‫فعاليت در ساير حوزه ها مربوط دانست اما بر اساس‬ ‫گفته ها اختلفات شديد احمدي نژاد و لريجاني در مورد‬ ‫مديريت بحث هسته اي از دليل اصلي استعفاي لريجاني‬ ‫. بوده است‬
 40. 40. ‫تکذيب احمدي نژاد در حالي بود که بسياري از سايت‬ ‫ها و خبرگزاري ها از جلسه ديدار رهبري با پوتين نقل‬ ‫:کردند که‬ ‫”درباره سخنان و پيشنهاد شما، تأمل خواهيم كرد ”‬ ‫غيبت سوال برانگيز لريجاني در اين مراسم‬ ‫.به شايعه اختلفات قوت بخشيد‬ ‫761=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 41. 41. ‫اوج اين اختلفات مربوط به پيشنهاد پوتين در برنامه‬ ‫هسته اي ايران بود. چرا که احمدي‌نژاد در موضعي‬ ‫مخالف با لريجاني وجود هرگونه پيشنهاد هسته‌اي از‬ ‫جانب پوتين را رد کرده بود. لريجاني اعلم کرده بود‬ ‫که پوتين براي خروج از بن‌بست اتمي در گفت‌وگو‌ با‬ ‫رهبر ايران پيشنهادي خاص را مطرح کرده است اما‬ ‫. احمدي‌نژاد وجود هرگونه پيشنهادي را رد کرده است‬
 42. 42. ‫سر انجام استعفاي‬ ‫لريجاني پذيرفته‬ ‫..شد‬
 43. 43. ‫هشتمين تغيير کابينه در آذر ماه 68‬ ‫اين بار: استعفاي وزير آموزش و پرورش؛‬ ‫محمود فرشيدي‬
 44. 44. ‫در دوران وزارت وي عليرغم دو برابر شدن بودجه ر وزارت‬ ‫آموزش و پرورش و وعده ا او مبني بر بهبود منزلت و شأن‬ ‫معلمان، نه تنها تغيير چشمگيري روي نداد بلکه شديدترين و‬ ‫بي‌سابقه‌ترين برخورد‌ها با نهادهاي صنفي معلمان همچون‬ ‫کانون صنفي معلمان و سازمان معلمان ايران صورت گرفت و با‬ ‫. صدها معلم برخورد شد‬
 45. 45. ‫وي که از نزديکان احمد توکلي به شمار مي‌رود يک‬ ‫بار نيز توسط اقليت مجلس استيضاح شده بود و با‬ ‫رأي ضعيف ۰۳۱، توانست بار ديگر بر کرسي وزارت‬ ‫قرار بگيرد تا چندي بعد توسط احمدي‌نژاد برکنار شود‬
 46. 46. ‫اما باز هم بازار تکذيب اين‬ ‫..شايعات ادامه دارد‬ ‫معاون اجرايي رئيس‌جمهور خبر استعفاي وزير آموزش و پروش را تكذيب كرد و‬ ‫گفت: چنين خبري وجود ندارد. علي سعيدلو، معاون اجراي رئيس‌جمهور، در‬ ‫گفت‌وگو با فارس، درباره خبر استعفاي فرشيدي وزير آموزش و پرورش، اظهار‬ ‫داشت: خبر استعفاي وزير آموزش و پرورش صحت ندارد و وي در حال انجام‬ ‫. وظايف خود است‬ ‫وي با ابراز تأسف از اين‌كه برخي هر روز با اهداف خاص اخباري درباره استعفاي‬ ‫وزراي دولت نهم منتشر مي‌كنند، تصريح كرد: بايد بررسي شود كه چرا برخي با‬ ‫. طرح اين مطالب به دنبال ايجاد ناهماهنگي و ضعف در دولت هستند‬ ‫اين در حالي است كه يك منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش گفت: استعفاي‬ ‫فرشيدي از سوي رئيس‌جمهور پذيرفته و با رئيس دانشگاه پيام نور نيز براي‬ ‫سرپرستي اين وزارتخانه مذاكره شده است.‬ ‫اين منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش گفت: وزير آموزش و پرورش امروز همه‬ ‫برنامه‌هاي خود را لغو كرده و اين حركت وي نيز نشان‌دهنده اتفاقي جديد در اين‬
 47. 47. ‫سرانجام در 11 آذر به طور رسمي‬ ‫اعلم شد که فرشيدي استعفا کرده‬ ‫.است‬ ‫در مورد علت استعفاي او نيز هيچ دليلي اعلم نشد‬ ‫اما برخي از منابع خبري اعلم کردند که استعفاي وي‬ ‫پس از مذاکره با مجتبي ثمره هاشمي معاون‬ ‫احمدي‌نژاد انجام گرديد و علت آن هم مقاومت او در‬ ‫اجراي مصوبه ل دولت براي در اختيار قرار دادن‬ ‫امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پيام‬ ‫. نور بوده است‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdcfvtdw6tdev.html‬‬
 48. 48. ‫همچنين گمانه‌زني‌هايي مبني بر‬ ‫.ادامه يافتن تغييرات نيز منتشر شد‬ ‫روند تغييرات گسترده سبب شد بسياري‬ ‫از افراد به اين مساله واکنش نشان‬ ‫.دهند‬
 49. 49. ‫هاشمي شاهرودي در همايش‬ ‫سالنه‬ ‫‌ مديران ديوان محاسبات كشور‬ ‫متأسفانه برخي برخوردها با مديران منشأ‬ ‫ضربه‌هاي سنگين به نظام شده خصوصا در تبليغات‬ ‫كه حرمت اشخاص مطرح است. اگر ما مكررا مدير‬ ‫و وزير عوض كنيم چيزي عوض نخواهد شد بلكه‬ ‫بايد همت همين مدير فعلي را زياد كنيم اگر اين‬ ‫كارها انجام نشود و ما تنها وظيفه‌ خود بدانيم كه‬ ‫فلن مدير را توبيخ كنيم و تخلفش را بگيريم بعد‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdceoo8jhz8xp.html‬‬
 50. 50. ‫حسين شريعتمداري نيز که از‬ ‫حاميان شديد دولت نهم بوده و‬ ‫هست نيز از موج تغييرات انتقاد کرد‬ ‫:و در يک يادداشت در کيهان نوشت‬ ‫با وجود اختيارات قانوني رييس‌جمهور، بركناري 5 وزير و دو‬ ‫عضو ديگر كابينه در فاصله دو سال و چند ماه كه از عمر‬ ‫دولت اصولگراي آقاي دكتر احمدي‌نژاد مي‌گذرد، چندان‬ ‫طبيعي و منطقي به نظر نمي‌رسد و مي‌تواند به اين توهم‬ ‫در افكار عمومي دامن بزند كه دولت اصولگرا در اتخاذ‬ ‫تصميم‌ها و تنظيم برنامه‌هاي خود نسنجيده و شتابزده عمل‬ ‫مي‌كند و يا اين تصور را پديد آورد كه رياست محترم‬ ‫جمهوري در بهره‌گيري از توان و ظرفيت كساني كه با ايشان‬ ‫در اصول و اهداف اشتراك نظر داشته ولي در اجرا سليقه‬ ‫متفاوتي دارند موفق نيست و يا آن‌گونه كه از رئيس دولت‬ ‫انتظار مي‌رود براي تعامل با آنان صبر و حوصله به خرج‬ ‫." نمي‌دهد‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdcfetdw6jdev.html‬‬
 51. 51. ‫شريعتمداري با اشاره به شايعاتي که طي چند هفته‬ ‫پيش در خصوص استعفاي فرشيدي »دهان به دهان‬ ‫مي چرخيد و با تأييدها و تكذيب‌هاي رسمي و‬ ‫غيررسمي همراه بود« و همچنين استعفا و برکناري‬ ‫چند تن ديگر از وزرا و اعضاي کابينه دولت نهم خبر‬ ‫داد: زمزمه‌ها و خبرهاي - البته مانند موارد قبلي- تأييد‬ ‫نشده‌اي درباره تغيير يك يا دو وزير ديگر نيز بر سر‬ ‫. زبان هاست‬ ‫‪http://www.aftabnews.ir/vdcfetdw6jdev.html‬‬
 52. 52. ‫شريعتمداري در ادامه اين يادداشت خود اضافه کرد:‬ ‫“وزراي بركنار شده به يقين از نظر رياست جمهوري در شمار‬ ‫بهترين‌ها بوده‌اند چرا كه اگر چنين نبود آقاي دكتر احمدي‌نژاد آنها‬ ‫را بعنوان وزير كابينه خويش انتخاب نمي‌كرد، بنابراين بركناري‬ ‫آنان در فاصله‌اي نه چندان طولني، اين تلقي را پديد مي‌آورد كه‬ ‫رئيس جمهور محترم در انتخاب اوليه آنها دقت كافي نداشته و‬ ‫شتابزده عمل كرده است! اگر چنين احتمالي وجود داشته باشد،‬ ‫احتمال ديگري نيز قابل طرح خواهد بود و آن، اين كه از كجا‬ ‫معلوم، بركناري وزراي مورد اشاره ناشي از شتابزدگي و‬ ‫بي‌دقتي نبوده است؟! چرا كه در عزل و نصب‌هاي كم فاصله،‬ ‫احتمال بي‌دقتي و شتابزدگي قابل تصور است و تفاوتي نمي‌كند‬ ‫كه اين بي‌دقتي و كم توجهي در انتخاب اوليه يك عضو كابينه‬ ‫.” صورت پذيرفته باشد و يا در عزل ثانويه او ‪http://www.aftabnews.ir/vdcfetdw6jdev.html‬‬
 53. 53. ‫اما آن تغييراتي که مد نظر حسين‬ ‫شريعتمداري بود شامل حال چه‬ ‫افرادي بود؟‬
 54. 54. ‫نهمين تغيير :‬ ‫ابتداي سال‬ ‫78‬ ‫داوود دانش‬ ‫جعفري‬
 55. 55. ‫:احمدي نژاد در مراسم راي اعتماد‬ ‫آقاى دكتر دانش جعفرى‬ ‫داراى مدرك مهندسى عمران‬ ‫و دكتراى اقتصاد است. از‬ ‫برادران جهادى و داراى‬ ‫سوابق طولنى در كار‬ ‫تخصصى، حضور در دو دوره‬ ‫مجلس شوراى اسلمى است‬ ‫كه آشنايى نمايندگان محترم‬
 56. 56. ‫براي اولين بار خبرگزاري مهر شايعه را مطرح کرد و‬ ‫:نوشت‬ ‫يک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر تغيير و جابه‬ ‫جايي احتمالي وزير امور اقتصادي و دارايي را تائيد کرد و گفت:‬ ‫. دانش جعفري احتمال به يک وزارتخانه دولتي ديگر خواهد رفت‬ ‫در حالي که دانش جعفري تا کنون هيچ واکنشي نسبت به اين اخبار‬ ‫بروز نداده ، گفته مي شود يکي از دليل تغيير وي نارضايتي برخي‬ ‫مسوولن بلند پايه اجرايي از آنچه "مقاومت و عدم هماهنگي و‬ ‫انسجام وزارت امور اقتصادي و دارايي در سفرهاي استاني و اجراي‬ ‫.مصوبات آن" خوانده شده ، مي باشد‬ ‫714956=‪http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID‬‬
 57. 57. ‫:مهر ادامه داد‬ ‫پيش از اين و بعد از دستور رئيس جمهوري براي عزل‬ ‫تمام اعضاي هيئت مديره بيمه ايران توسط رئيس‬ ‫جمهوري که در پي گزارش بحث برانگيز ديوان‬ ‫محاسبات صادر شد، نيز از قصد دانش جعفري براي‬ ‫کناره گيري از پست وزير امور اقتصادي و دارايي خبر‬ ‫داده شد که بنا به دليلي اين امر تاکنون به تعويق‬ ‫افتاده است. دانش جعفري در آن هنگام به همراه‬ ‫بسياري از کارشناسان و مسوولن گزارش ديوان‬ ‫محاسبات و نتايج آن را شتابزده دانست و دو نفر از‬ ‫اعضاي برکنار شده را مجددا به هيات مديره بيمه‬ ‫ايران منصوب کرد. اين اقدام وي واکنش تند ديوان‬ ‫714956=‪http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID‬‬
 58. 58. ‫تغيير دانش جعفري هم مثل گذشته‬ ‫داراي ابهام بود و نه تاييد و نه تکذيب‬ ‫.مي شد‬
 59. 59. ‫دانش جعفري خود در مورد شايعه تغييرش از اين‬ ‫: سمت آن را نه تائيد و نه تکذيب کرد اما گفت‬ ‫در مورد برخي از اعضاي‬ ‫دولت نيز اين شايعات مطرح‬ ‫بود و به واقعيت گرائيد. وي‬ ‫اظهار داشت: در هر صورت در‬ ‫دولت نهم همواره اين نوع‬ ‫بحثها در قالب شايعات و يا‬ ‫بعضا شايعاتي که تبديل به‬ ‫واقعيت مي شود وجود داشته‬ ‫و در مورد من نيز چندين بار‬ ‫030066=‪http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID‬‬ ‫.اين بحث مطرح شده است‬
 60. 60. ‫اما غلمحسين الهام در اولين‬ ‫مصاحبه مطبوعاتي خود در سال‬ ‫۷۸۳۱ خبر تغييرات در کابينه را دروغ‬ ‫سيزده دانسته‌بود که توسط‬ ‫.مطبوعات کمي ديرتر منتشر شد‬ ‫3188=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 61. 61. ‫اندکي بعد " غلمحسين الهام " در گفت وگو با ايرنا با‬ ‫بيان اينكه تا زمان مصاحبه هفتگي روز شنبه گذشته با‬ ‫خبرنگاران از تغييرات كابينه اطلع نداشتم ، اعلم كرد كه‬ ‫.وزيران اموراقتصاد و دارايي و كشور تغيير مي‌كنند‬ ‫3188=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 62. 62. ‫بنده تا روز يكشنبه از اين تغييرات اطلعي‬ ‫نداشتم ، هر چند خبر احتمال تغييرات در‬ ‫برخي سايت‌ها از روز پنجشنبه منتشر شده‬ ‫بود ولي در جلسه طولني روز پنجشنبه‬ ‫هيات دولت و استانداران كه از صبح تا‬ ‫بعداز ظهر ادامه داشت همه آقاياني كه در‬ ‫مورد آنها شايعه مطرح بود بطور فعال‬ ‫حضور داشتند .... ضمن آنكه صبح روز‬ ‫شنبه تلش كردم آقاي رئيس جمهوري را‬ ‫به روال ساير روزها كه نشست خبري دارم‬ ‫و قبل از مصاحبه در ملقات كوتاه خدمت‬ ‫ايشان ميرسم ، ملقات كنم اما ايشان‬ ‫شركت در جلسه مجمع تشخيص مصلحت‬ ‫را در برنامه داشتند و ملقات 3188=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬ ‫و گفت وگوي‬
 63. 63. ‫افشاگري دانش جعفري در روز‬ ‫توديع‬
 64. 64. ‫پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد‬ ‫و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‬ ‫هايي مثل وزارت امور اقتصادي و‬ ‫دارايي سايه افكنده بود. مسائلي كه‬ ‫هنوز هم بسياري از آنها حل نشده‬ ‫است. مشكل با مجلس. مشكل با‬ ‫مجمع تشخيص مصلحت. مشكل با‬ ‫اشخاص خاص. مشكل با روزنامه‌ها.‬ ‫مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات‬ ‫قبلي رياست جمهوري. مشكل با‬ ‫نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم. و‬ ‫ده‌ها مساله‌ ديگر كه قابل ذكر‬ ‫نيست.اين مسائل هر كدام به تنهايي‬ ‫كافي بودند كه حركت تند و سريع و‬ ‫پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬ ‫.بگيرند‬
 65. 65. ‫به قرار اطلع در قسمت بازرسي رييس جمهور‬ ‫افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي‌هاي‬ ‫دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلحيت‬ ‫پذيرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادي‬ ‫بازرسي يك دامپزشك بود قاعدتا اشراف او به مسائل‬ ‫اقتصادي نمي‌تواند بال باشد. اين افراد با دسترسي‬ ‫محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسائل‬ ‫پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به‬ ‫مقام بال داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 66. 66. ‫در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلش‬ ‫كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني‌مان جناب‬ ‫آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ‬ ‫اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اما موفق‬ ‫نشديم. حتي اگر هم بانك‌ها منابع مختصري را براي‬ ‫طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد‬ ‫طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين‬ ‫سرمايه در گردش طرح‌هاي تمام شده قبلي؟!‬ ‫آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي‌گفت: نسبت‬ ‫نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 67. 67. ‫فشار بيمه ايران از ناحيه‌ ديگر اعمال شد.‬ ‫يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران‬ ‫قبلي بيمه ايران كه در دوره‌ من هم نبود، به‬ ‫زودي تبديل به يك مساله ملي شد و بعد‬ ‫جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! در‬ ‫همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب‬ ‫وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع‬ ‫گزارش‌ها غير كارشناسي كه بدون چك‬ ‫كردن به مراجع بالتر رسيده به راحتي قابل‬ ‫مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقاي‬ ‫دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها‬ ‫به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند‬ ‫منظور من اين بوده كه مشكلت نظام‌هاي‬ ‫4949=‪http://tabnak.ir/pages/?cid‬‬
 68. 68. ‫سخن پاياني دانش در مراسم‬ ‫:توديع خود‬ ‫كار اصلي من در وزارت امور اقتصادي و‬ ‫دارايي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود.‬ ‫به دور از هيجان كار كردم و سعي كردم‬ ‫هر فردي يا دستگاهي كه با مانعي در‬ ‫انجام كار اقتصادي خود برخورد مي‌كرد را‬ ‫برطرف كنم. سعي كردم از همه‌ كساني كه‬ ‫كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان‬ ‫اين وزارت بود استفاده كنم. فضاي داخلي‬ ‫را براي كار خلق آرام نگه داشتم و‬ ‫علي‌رغم اين‌كه خودم تحت فشار بودم‬ ‫سعي كردم حتي‌المقدور آن را به سازمان‬ ‫منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكردم،‬ ‫.تنها آمدم و تنها مي‌روم‬
 69. 69. ‫شايد تغيير دانش جعفري از اين جهت اهميت‬ ‫باليي داشت که با خروج وي، مثلث اوليه‬ ‫اقتصادي دولت ) فرهاد رهبر، داوود دانش‬ ‫جعفري و ابراهيم شيباني( که قرار بود با هدايت‬ ‫معاون اول رئيس جمهوري برنامه هاي دولت در‬ ‫.اين بخش را اجرايي کنند، تغيير کردند‬
 70. 70. ‫رای ندادن ما در دوره قبل باعث شده‬ ‫است که چنين حکمرانانی بر ما حاکم‬ ‫شده اند.‬ ‫کنفسیوس گفته است به جای آنکه به‬ ‫تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن‬ ‫کنید. ما هم معقتديم به جای آنکه به‬ ‫مشکلت بد بگوييم، يک چراغ رای‬ ‫برافروزيم. هر رای، چراغی پرنور است‬ ‫که دشمن تاريکی و شب انديشان است!‬
 71. 71. ‫به اميدِ فرداهای روشن‬ ‫‪www.omid20.com‬‬

×