Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proceset themelore te gazeve të persosura

Proceset themelore te gazeve të persosura

QAKP'Gjon Nikollë Kazazi'

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proceset themelore te gazeve të persosura

 1. 1. PUNOI:VERANDA KAMERI X/4 TEMA:PROCESET THEMELORE TË GAZRAVE TË PËRSOSURA PROF. DONIKA SHALA -LLESHI
 2. 2. PROCESET IZOBARIKE LIGJI I BOJL-MARIOTIT
 3. 3. SIPAS EKUACIONIT TË KLAUSIUSIT MOLEKULAT E GAZIT NË TEMPERATURË TË DHËNË KANË SHPEJTËSI MESATAREN KONSTATE,PRANDAJ NË VËLLIME KONSTANTINOS EDHE SHTYPJA ËSHTË KONSTATE.
 4. 4. NË TEMPERATURË KONSTATE,MASA E GAZIT NM DO TĒ KËTË PO ASHTU SHPEJTËSI MESATAREN KONSTATE.
 5. 5. •LIGJI I BOMARIOTIT THOTË :VLERA E PRODHIMIT TË SHTYPJES DHE E VËLLIMIT TË GAZIT TË TEMPERATURËS KONSTATE MBETET KONSTATE
 6. 6. PROCESET IZOBARIKE LIGJI I GEJ-LYSAKUT
 7. 7. NJË PROCES ISOBARIK ËSHTË NJË PROCES TERMODINAMIK , NË TË CILËN PRESIONI QËNDRON KONSTANTE : ΔP = 0. TERMI RRJEDH NGA ISO GREKE ( TË BARABARTË ) DHE BAROS ( PESHA ). NXEHTËSIA TRANSFERUAR NË SISTEMIN FUNKSIONON , POR GJITHASHTU NDRYSHON ENERGJINË E BRENDSHME TË SISTEMIT: Zona e Verdha paraqet punen e bere! Q= Δ U-W
 8. 8. Sipas ligjit parë të termodunamikës , W është Puna e bërë nga sistemi , U është energjia e brendshme , dhe Q është ngrohja e Punes, Presioni I volumit nga sistemi mbyllur është përcaktuar si: W=pdV ku Δ do të thotë ndryshim gjatë gjithë procesit , ndërsa d tregon një diferencial . Që nga presioni është konstante , kjo do të thotë se: W=-pΔV Aplikimi i ligjit ideal të gazit , kjo bëhet: W=-nRΔT
 9. 9. PROCESET IZOHORIKE LIGJI I SHARLIT
 10. 10. Një proces isochoric , i quajtur edhe një proces i vazhdueshëm - vëllim , një proces isovolumetric , ose një proces isometric , është një proces termodinamik gjatë të cilit vëllimi i sistemit të mbyllur kalon. nëpër sistem ku vëllimi i sistemit të mbyllur i nënshtrohet një procesi të tillë mbetet konstante .
 11. 11. Një proces isochoric është ilustruar nga ngrohje apo ftohje të përmbajtjes së nje ene të mbyllur joelastike :Procesi termodinamik është shtimi apo heqja e ngrohjes ; izolimi i përmbajtjes së kontejnerit krijon sistem të mbyllur ; dhe paaftësia e enë të shtrembëroj imponon gjendjen e vazhdueshme të vëllimit.
 12. 12. Një proces isochoric termodinamik karakterizohet nga volumi konstante, i.s. ΔV=0 . Procesi i bën asnjë punë të presion - vëllim , pasi puna e tillë është e përcaktuar me ΔW=PΔW

×