Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modeli i gazit te persosur dhe madhesit qe e percaktojn gjendjen e tij

Modeli i gazit te persosur dhe madhesit qe e percaktojn gjendjen e tij
QAKP'Gjon Nikollë Kazazi'

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modeli i gazit te persosur dhe madhesit qe e percaktojn gjendjen e tij

  1. 1. Punoi:Magdalena Topalli X/4 Tema:Modeli i gazit të përsosur dhe madhësitë që e përcaktojnë gjendjen e tij Prof.Donika Shala-Lleshi
  2. 2. Modeli i gazit të përsosur dhe madhësitë që e përcaktojnë gjendjen e tij Kur studiojmë gazrat, rëndomë kufizohemi në shqyrtimin e gjendjes mesatare të një numri të madh molekulash. Pra kështu bëhet lidhëshmëria ndërmjet vlerave mesatare mikroskopike dhe madhësive makroskopike te cilat mund të maten edhe në labororator. Dega e fizikës qe merret me këtë studim quhet Fizikë molekulare.
  3. 3. • Nëse dëshirojmë që më lehtë të studiojmë gazet atëherë bëjmë thjeshtësime deri në atë nivel i cili mbetet ne pajtim me eksperimentin. Kështu më lehtë studiohet gazi i pësosur (ideal) i cili në pikëpamje mikroskopike kënaq disa kushte: • Nuk përfillen forcat e bashkëveprimit molekular ndërmjet molekulave të gazit e as bashkëveprimi me molekulat e enës në të cilin gjendet. • Molekulat e gazit të përsosur mendohen të formës sferike me përmasa të papërfillshme dhe në procesin e goditjes reciproke apo me muret e enës goditjet janë elastike. • Vëllimi i të gjitha molekulave të gazit është i papërfillshëm në krahasim me vëllimin e enës ku gjendet
  4. 4. • Gazrat e përsosur nuk kanë shtypje shumë më të madhe se shtypja normale, kurse temperatura nuk është shumë më e ulët se 0o C. Madhësitë (p,V,t) të cilat përcaktojnë gjendjen i quajmë parametra të gjendjes. Nëse ndërrojnë parametrat e gazit themi se ka kaluar ne një gjendje tjetër. Ky kalim i gazit nga një gjendje nëgjendjen tjetër quhet proces • Në vartësi se cilët parametra ndërrojnë e cili mbahet konstant fitojmë të ashtuquajturit izoprocese (greq. Izo-i pandryshueshëm) të cilët emërohen sipas parametrit që mbetet konstant.
  5. 5. • Meqenëse kemi tre parametra dhe secili prej tyre mund të mbahet konstant, kemi këto tri izoprocese: • Proceset izotermike (t= const) ligji i BOJL MARIOTIT Ligji emërtua sipas Bojlit. Ky ligj për herë të parë u shpreh nga Rober Boyl me 1662. Ndërsa Edme Mariotte e deklaroi të njëjtin me 1676. Edme Mariotte e kompletoi këtë nën prezencën e temperaturës konstante dhe u quajt ligji i Bojl Mariotit Ligji I cili shpreh vartësinë e shtypjes ndaj vëllimit të gazit të përsosur për Temperaturë konstante quhet ligj i Bojl Mariotit. Ky ligj paraqet një përshkrim të procesit izotermal të gazit të përsosur.
  6. 6. • Proceset izobarike (p=const) ligji i Gej Lysakut Lindi me 6 dhjetor 1778 dhe vdiq me 9 maj 1850. Kombësia e tij ishte Franceze » Meqenëse ndërrimet e gjendjes së gazit bëhen në temperatur konstante, ky nderim quhet izotermik. Gey Lysak dhe Jean-Baptiste Biot beri një tullumbace me ajër të nxehtë në një lartësi 7.016 metra për një hetim të atmosferës së tokës. Këta të dy përdoren hidrogjen të mbushur në tullumbace disa mijëra metra mbinivelin e detit, e cila mundësoi për të analizuar aspekte të reja te gazrave. Ai mblodhi masa magnetike në lartësi të ndryshme së bashku më të temperaturës, presionit dhe lagështis. Po ashtu deklaroi se mbrenda ne tullumbace është ndezur një temperaturë e lartë ku rritet presioni duke e bërë ajrin e tullumbaces të nxehtë dhe e ngreh në një zonë me më pak presion.
  7. 7. Punoi:Magdalena Topalli Kur vëllimi i gazit mbetet konstant, shtypja ndryshon me temperaturen, ashtu si vijon : p1 = p0 (1+y t) Ndryshimi izohorik ndodh ne harmoni me ligjin e Sharlit që thotë se në vëllim konstant (V=konst.) raporti i presionit të gazit në temperaturën e saj është konstante. const T pV 

×