Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energjia e brendshme e gazeve te persosura

Energjia e brendshme e gazeve te persosura
QAKP 'Gjon Nikollë Kazazi'

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energjia e brendshme e gazeve te persosura

  1. 1. TEMA : ENERGJIA E BRENDSHME E GAZRAVE TË PËRSOSUR DREJTIMI : GJIMNAZI SHKENCAT NATYRORE PROFESORESHA : DONIKA LLESHI PUNOI : DEA DAIJA
  2. 2. Energjia e brendshme gazrave të përsosur mund të njehsohet më lehtë sepse supozohet se molekulat e tij nuk bashkeveprojnë.
  3. 3. Meqenëse mungon bashkëveprimi do të mungojë edhe energjia potenciale në shprehjen (1),por do të kemi vetem energji kintetike të lëvizjes kaotike të të gjitha molekulave.
  4. 4. Në vend të energjisë së lëvizjes kaotike shërbehemi me vleren mesatare të energjisë kinetike të shprehur me (1).
  5. 5. Per gazra të përsosur,molekulat e të cileve përbehen vetem prej një atomi,siq janë: heliumi,neoni,argoni etj,këto molekula mund të kryejnë vetëm lëvizje translative në drejtim të secilit bosht të koordinatave.
  6. 6. Për gazra dyatomike (H2,N2,O2 etj) kemi tri levizje translative në drejtim të boshteve koordinative dhe dy rrotulluese rreth dy boshteve normale qe tërësisht bëjnë 5 levizje të lira. Meqënese kemi tri boshte koordinative,kuptojme se qdo boshti I takon mesatarisht (1/2)kT.
  7. 7.  Me në fund për gazra molekulat e të cilëve përbëhen nga tri e më shumë atome do të kemi 3 lëvizje translative edhe tri rrotulluese qe bëjne 6 dhe per një mol të këtij gazi kemi këtë vlerë të energjisë se brendshme .
  8. 8. Kuptojmë se në gazra të përsosur , energjia e brendshme varet vetëm prej temperatures dhe numrit të molekulave e jo prej shtypjes.

×