Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit të përsosur

Ekuacioni i pergjithshem i gjendjes s gazit te persosur

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit të përsosur

  1. 1. PUNOI: ESMA KRASNQI X/4 TEMA:EKUACIONI I PËRGJITHSHËM I GJENDJES SË GAZIT TË PËRSOSUR PROF. DONIKA SHALA-LLESHI
  2. 2. - PËRBËRJA E GAZIT IDEAL - IZOPROCESET - KONSTANTJA E GAZEVE - EKUACIONI I KLAPEJRONIT
  3. 3. Çka quajmë gaz ideal? Gaz ideal konsiderohet ai gaz I imagjinuar ku forcat inermolekulare janë zero dhe molekulat e tij konsiderohen pika pa vellim. Gazin ideal e përbëjnë 3 ligje: - Ligji I Bojl- Mariotit - Ligji I Gej- Lysakut - Ligji I Sharlit
  4. 4. • IZOPROCESET KEMI 3 LLOJE TE IZORPOCESEVE: - IZOTERMIK – (LIGJI I BOJL- MARIOTIT) – Vlera e prodhimit të prodhimit të shtypjes dhe e vëllimit të gazit në temperaturë konstante mbetet konstante. p=CONST. - IZOBARIK – (LIGJI I GEJ-LYSAKUT)- Gjatë zmadhimit të temperatures së çfarëdo gazi për 10C do të zmadhohet vëllimi 1/273 pjesë të atij vëllimi që gazi e kishte në 10C. V=CONST - IZOHORIK – (LIGJI I SHARLIT) – Ndodh atëherë kur gazit duke ia rritur temperaturën ia rrisim edhe shtypjen, duke ruajtur vëllimin constant. t=CONST
  5. 5.  Të 3 izoproceset e shqyrtuara, nga tri madhësi të gjendjes (p, v, T), shprehin lidhshmerin për dy madhësi, duke e mbajtur të treten konstante. Por, ka mundësi të ndertohet një ekuacion I cili njëkohësisht shpreh lidhshmerinë të tri madhësive të gjendjes: shtypjes, vëllimit dhe temperatures. Prandaj, këto tri ligje mund të shkruhen me një ekuacion të përgjithshëm të gjendjes së gazit të përsosur. Le ta mendojmë gazin në vëllimin V0 shtypjen normale p0 dhe temperaturen 00C si në fig. 10.20a. Gazi nxehet deri në temperaturen t0C , duke mbajtur vëllimin konstant. Në këtë gjendje gazit i rritet shtypja deri në vleren p. . . . . . . . . . .V0P0 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..V0P . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.P . . . .. . . . .. . . 00C t0C t0C
  6. 6. Kjo konstante përmban vëllimin e një sasie gazi V0 në 0C dhe shtypje normale p0. Për masa të njëjta gazrash të të gjitha gazratndryshëm kjo konstante është e ndryshme, mirëpo nëse cdo gaz merret nga një mol, atëherë V0=22.4 l. Në këtë rast konstanta e cekur quhet konstante e gazrave sepse është konstante për të gjitha gazrat. Shënohet me R dhe në sistemin SI të njësive e ka vlerën:  Zmadhimi I shtypjes me temperaturë në vëllim konstant përshkruhet me ligjin e Sharlit: nga kjo gjendje gazi ngjeshet, pra I rritet shtypja dhe I zvogëlohet vëllimi, duke mbajtur konstant tempertauren. p= p0T 273 pV =const T p0V0 = 0.76*13600*9.81*22.4*10-3 * Nm 273 273 mol*K ose R=8.314 J mol*K

×