Assignment pra 5.2009 organisasi

23,940 views

Published on

6 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,940
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
211
Actions
Shares
0
Downloads
639
Comments
6
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assignment pra 5.2009 organisasi

 1. 1. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakPENGENALANAwal kanak-kanak adalah mereka yang baru dilahirkan sehingga berumur lapan tahun.Mereka dibesarkan dalam persekitaran ekologi yang bermula dari dirinya sendiri dan diikutidengan ibu bapa (keluarga) serta komuniti (jiran, rakan sebaya, institusi pendidikan daninstitusi sosial yang lain).Bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berkualiti, program asuhan dan pendidikanawal kanak-kanak yang terancang perlu disediakan untuk mempastikan potensi intelek,kerohanian/moral, sosioemosi, bahasa dan komunikasi, estetika dan kreativiti serta jasmanimereka dapat dikenalpasti dan diperkembangkan hingga ke tahap optimum.Memandangkan pendidikan awal kanak-kanak adalah penting dan menjadi tunjang kepadapembentukan modal insan berkualiti dan mencegah masalah sosial, justeru tumpuan kepadapendidikan awal mereka merupakan strategi yang boleh memberikan impak besar bagi jangkamasa pendek dan panjang.Di Malaysia dewasa ini terdapat beberapa jenis program yang menjadi pilihan ibu bapakedua-duanya bekerja bagi menyelesaikan masalah jagaan anak-anak. Di antaranya adalahTASKA, singkatan bagi Taman Asuhan Kanak-kanak dan dijalankan bagi kanak-kanak 4tahun ke bawah, Taman Didikan Kanak-kanak (TADIKA) bagi anak-anak 4 hingga 6 tahundan pusat jagaan terdiri dari mereka pelbagai peringkat umur.Namun bagi tugasan ini kita hanya akan membincangkan topik berkaitan TASKA sahaja.1.1 Definisi TASKA Mengikut Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, Seksyen 2 mentafsirkan pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis di mana empat atau lebih kanak- kanak umur empat tahun lebih daripada satu isi rumah diterima masuk dan dijaga dengan upah. 1
 2. 2. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak1.2 Statistik Bilangan TASKA BerdaftarTenaga pengasuh terlatih, sistem pembelajaran teratur dan berkualiti mengikut modulditetapkan JKM PENGUSAHA Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) yang masih belumberdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) boleh dikenakan penalti maksimumRM10,000 atau penjara dua tahun atau kedua-duanya jika didapati bersalah melanggar AktaTaman Asuhan Kanak-Kanak 1984 pindaan Akta 2007 yang mewajibkan semua taskamendaftar dengan jabatan berkenaan.Bagi tahun 2009, JKM memberi tempoh sehingga 12 Februari lalu untuk taska di seluruhnegara membuat pendaftaran sebelum tindakan undang-undang diambil mengikut aktaberkenaan. Pengarah Bahagian Perundangan dan Advokasi, JKM, Sharudin Shah Kassim,berkata walaupun pengumuman sudah dibuat tahun lalu (2008) yang mewajibkan taskaberdaftar dengan JKM, masih banyak pengusaha yang tidak mematuhinya.“SehinggaNovember tahun lalu sebanyak 2,255 Taska sudah berdaftar di JKM, tetapi masih belummemperbaharui perakuan pendaftaran mereka. Sebaliknya, 1,987 Taska dikesan masih belumberdaftar walaupun sudah dimaklumkan mengenai tempoh „Amnesty‟ yang diumumkanKementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada Ogos lalu.Statistik Taska berdaftar mengikut negeri boleh dirujuk pada jadual dan carta berikut.Berdasarkan data diperolehi daripada portal rasmi Jabatan Kebajikan Masayarakat Malaysiayang telah dikemaskini pada 14 Mei 2009. Bilangan Taska Berdaftar Mengikut Negeri Pada Tahun 2009 NEGERI BILANGAN Selangor 30 Kelantan 4 Perlis 1 Labuan 3 Kuala Lumpur 15 Trengganu 2 Sarawak 17 Sabah 54 Pulau Pinang 1 2
 3. 3. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak Perak 35 Pahang 54 Negeri Sembilan 34 Melaka 0 Kedah 4 Johor 20 JUMLAH 274 Jadual 1: Bilangan Taska Berdaftar Mengikut Negeri Pada Tahun 2009 Taska Berdaftar Mengikut Negeri Di Malaysia Sehingga Mei 2009 60 54 54 50 40 35 34Bilangan 30 30 20 15 17 20 10 4 3 4 1 2 1 0 0 Negeri Taska Berdaftar Mengikut Negeri Di Malaysia Carta 1 : Bilangan Taska berdaftar mengikut negeri bagi tahun 2009 Sumber : http://www.jkm.gov.my 3
 4. 4. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakDaripada statistik yang didapati, telah menunjukkan pada tahun 2009 dua buah negeri yangmencatatkan bilangan taska berdaftar yang paling banyak iaitu Sabah dan Pahang di manamasing-masing sebanyak 54 buah taska. Manakala, negeri Melaka tidak menunjukkansebarang Taska yang berdaftar dengan JKM. Bagi negeri Selangor, Perak dan NegeriSembilan mencatatkan 30 hingga 35 buah Taska berdaftar. Demikian bagi setiap negeri lainyang turut mencatatkan angka tersendiri bagi jumlah Taska yang mendaftar.1.3 Masalah Taska Tidak BerdaftarAkta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) merupakan suatu akta untukmengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan taman asuhankanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya iaitu memberiperlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun yang memerlukanperkhidmatan taska semasa ibu bapa mereka di tempat kerja. Selain itu, akta ini jugamewajibkan pendaftaran taska yang mempunyai lebih daripada 9 orang kanak-kanak dibawah usia 4 tahun. Apa yang penting akta ini digubal untuk memastikan hak kanak-kanakdilindungi, iaitu dari segi perkembangan, kebersihan dan keselamatan. Namun masih terdapatbanyak Taska tidak berdaftar disebabkan beberapa alasan.1.3.1 Masalah BirokrasiBagi mereka yang berminat menjadi pengusaha taska, mereka dikehendaki mematuhiperaturan-peraturan yang telah digariskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, PihakBerkuasa Tempatan, Jabatan Bomba dan Jabatan Kesihatan. Mereka juga hendaklahmendaftarkan perkhidmatan mereka dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.Kajian rambang yang dijalankan mendapati antara sebab pemilik atau taska tidakmendaftar kerana menganggap ia sebagai perkara remeh-temeh dan melecehkan. Selaindaripada itu, ramai pengusaha taska berpendapat proses dan borang yang banyak yangdiperlukan bagi mendaftarkan taska mereka menyebabkan mereka bertindak menangguh atautidak mendaftar terus taska tersebut. Di antara borang-borang yang perlu diisi disertakan dibahagian lampiran. 4
 5. 5. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakSebagai contohnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat bertindak sebagai „final agency‟ bagipengeluaran Perakuan Pendaftaran TASKA atau Pusat Jagaan. Ini bermakna sebelum suatuperakuan itu dikeluarkan, kelulusan dari agensi-agensi teknikal yang lain perlu diperolehiseperti kelulusan Majlis Berkuasa Tempatan untuk premis dan lokasi, Jabatan Bomba danPenyelamat untuk keselamatan serta Kementerian Kesihatan untuk menjamin kesejahteraananak-anakMalah, sebelum permohonan kepada Jabatan-jabatan di atas dilakukan, pihak pengusaha jugaperlu mendaftarkan dahulu perniagaan mereka kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia yangturut mengandungi pelbagai proses dan syarat seperti pemilihan nama syarikat pengusahaperlu mengisi borang 13A , syaratnya pula mesti seratus peratus bahasa Inggeris atau bahasaMelayu tidak melebihi 50 huruf dan diikuti proses seterusnya dengan pelbagai jenis borang .1.3.2 Tempoh pemprosesan yang mengambil masaPenubuhan taska ini bukanlah mudah tidak kurang juga proses meluluskan Taska mengambilmasa yang lama. Kerjasama dan ketelitian dari pihak berwajib dalam membantumempercepatkan proses tanpa melengah-lengahkan pendaftaran secara tidak langsungmengubah pandangan serong terhadap agensi berkenaan.Berdasarkan temubual eksklusif bersama seorang pengusaha Taska Pintar di Pasir Gudang,Pn Normah bt Abd Rahman berkata, beliau sendiri merasai pengalaman proses pendaftaranitu yang terpaksa menunggu 6-9 bulan untuk meluluskan permitnya. Beliau turut berkongsipengalaman selama beberapa bulan untuk menunggu kakitangan yang terbabit untukmenandatangani dokumen yang diperlukan tidak terusik bagi tempoh beberapa bulan.1.3.3 Tidak mendapat sokongan tiga agensiSetiap jabatan mengawasi operasi dan perkhidmatan Taska dari perspektif yang berlainan.Jika peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kesemua agensi ini tidak dipatuhi,pengusaha tidak akan diberikan permit untuk beroperasi.Bagi pengusaha taska yang mempunyai perancangan ingin membuka taska, ada di antaranyamenghadapi masalah kekurangan maklumat mengenai bagaimanakah proses penubuhan taskaini. Misalnya, setiap pengusaha mesti mendapatkan kelulusan Jabatan Bomba danPenyelamat bagi tujuan keselamatan, namun masalah yang timbul adalah siapakah pegawai 5
 6. 6. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakyang bertanggungjawab, bahagian mana serta bagaimana cara untuk membuat surat-suratpermohonan. Tuntutan teknikal oleh Jabatan Bomba dari segi struktur bangunan, aspekkeselamatan , kepadatan dan penyediaan alat pemadam api serta lokasi plag perludititikberatkan.Juga keperluan-keperluan untuk mendapatkan lesen peraturan operasi daripada JabatanPerkhidmatan Kebajikan Masyarakat. Sementara itu , banyak lagi masalah yang bakaldihadapi oleh para pengusaha seperti peraturan pekerja, peraturan perabot serta tuntutanaktiviti yang bersesuaian juga perlu difikirkan.Mereka perlu juga menghadapi tuntutan teknikal berkaitan pelan struktur, penggunaan ruang,penggunaan tanah, ciri-ciri pengudaraan dan pencahayaan serta beberapa perkara daripadaPihak Berkuasa Tempatan.Tuntutan daripada Jabatan Kesihatan seperti kebersihan permis, penyediaan ruang rehat yangsesuai, penyediaan makanan seperti jenis makanan yang dibenarkan dan prosedurmembersihkan botol susu perlu diambilkira.Kekurangan para pengusaha dalam menyediakan tuntutan daripada agensi-agensi ini pastilahakan membataskan kebenaran penubuhan taska berkenaan.1.3.4 Masalah kewanganPara pengusaha juga beranggapan pengasuh sedia ada sudah berpengalaman dan tidakmemerlukan kursus asas mengenai cara mendidik dan menjaga anak-anak kecil. Tambahanpula, bagi mereka yang baru hendak memulakan perniagaan ini, kekurangan modal antarafaktor mereka tidak menghantar pengasuh ke Kursus Asas Awal Kanak-kanak yangdijalankan untuk tempoh 21 hari dengan kadar bayaran RM 480.00 bagi seorang pengasuhyang perlu ditanggung oleh taska-taska berkenaan.Selain daripada masalah yang dinyatakan di atas, kos membayar pengasuh tempatan yangdiwajibkan oleh JKM jauh lebih mahal berbanding mengambil pekerja asing yang jauh lebihmurah. Tetapi kita perlu ingat menggunakan khidmat warga asing secara tidak langsungmembuatkan anak keliru terutama dari segi bahasa, adat dan budaya. 6
 7. 7. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakBegitu juga bayaran deposit bagi sesuatu lokasi yang dikenakan oleh pihak PenguasaTempatan yang mencecah angka RM 5000.00 adalah satu jumlah yang besar terutama bagisesebuah taska yang mempunyai pelanggan sedikit.1.3.5 Premis tidak sesuaiMenurut Md Noor Chik, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Kelantan berkatakebanyakan taska tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan JKM termasuk pemilihanpremis. Sebagai contoh, sekiranya pengusaha taska membuka pusat jagaan kanak-kanak dikawasan taman perumahan, ia perlu di unit terakhir taman berkenaan yang turut mempunyaikawasan lapang, katanya.Tiap-tiap bangunan yang hendak digunakan sebagai Taska mestilah sesuai dari segikeselesaan, reka bentuk, struktur dan keselamatan. Terdapat sesetengah pengusaha secarasengaja tidak mendaftarkan taska mereka kerana kedudukan premis mereka yang tidak sesuai.Ini termasuklah keadaan premis yang dipilih adalah berdekatan dengan premis taska lainyang telah berdaftar.Selain itu kedudukan dan lokasi bangunan berkenaan juga perlu diambil kira. Parapengusaha sewajarnya memilih rumah yang ingin dijadikan taska tidak terletak di hujungpersimpangan atau berhampiran lebuhraya dan jalan-jalan yang terlalu sesak dan sibukdengan lalu lintas. Begitu juga dengan unit-unit rumah yang terletak di tingkat 2 dan ke atasdalam blok rumah pangsa juga tidak dibenarkan. Premis taska haruslah mempunyai keluasanruang yang mencukupi dengan bilangan kanak-kanak seperti yang telah ditetapkan olehOrdinan Sekolah 1950, yang menetapkan seorang pelajar taska memerlukan ruang seluas 3.5meter persegi. Sekiranya ciri-ciri yang dinyatakan itu tidak dipatuhi, pastilah sukar untukpihak berwajib untuk meluluskan pendaftaran Taska berkenaan. 7
 8. 8. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak1.4 Langkah-langkah Yang Perlu Diambil Bagi Meningkatkan Bilangan Taska BerdaftarDalam menangani isu taska tidak berdaftar yang tiada berkesudahan, kerajaan telahmengambil langkah yang drastik tetapi bijak. Pengawalan terhadap pertumbuhan taskamemerlukan kerjasama dan perhatian daripada semua pihak.Di antara usaha yang boleh diambil adalah memberikan kod baru kepada semua taskaberdaftar dalam membangunkan Sistem Maklumat Taska oleh Jabatan KebajikanMasyarakat. Matlamat akhir langkah ini diambil adalah untuk mewajibkan taska berkenaanmenggunakan kod tersebut di dalam sebarang jenis iklan agar dapat dikenalpasti tadika yangberdaftar dengan yang tidak berdaftar.Langkah seterusnya adalah menyenaraikan taska berdaftar di dalam „website‟ JKM untukdiakses oleh orang ramai. Cadangan ini pernah diajukan oleh Senator Datuk Saripah Aminahbt Syed Mohamed di Persidangan Dewan Negara ketika Perbahasan Rang Undang-UndangTaman Asuhan Kanak-kanak (Pindaan) 2006.Selain itu, usaha kerajaan menambah kakitangan bagi penguatkuasaan Rang Undang-undangAkta Taman Asuhan Kanak-Kanak (Pindaan 2006) yang telah diluluskan di Dewan Negarapada tahun 2006. Tenaga kerja tambahan itu diperlukan bagi memastikan semua pengusahataska mematuhi peraturan ditetapkan dan membolehkan tindakan tegas dikenakan ke ataspengusaha taska haram. Datin Paduka Chew Mei Fun berkata, kakitangan itu akandigunakan bagi menjalankan kerja-kerja penguat kuasaan seperti tindakan kompaun,pendakwaan serta penyitaan premis taska yang beroperasi secara haram.Dalam menangani situasi terdesak ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk menghantaranak ke taska, kerajaan telah memulakan misi nasionalnya melalui penubuhan TaskaKomuniti (TASKOM), PERMATA dan pusat jagaan kanak-kanak di tempat kerja.Penubuhantaska komuniti bertujuan meringankan beban keluarga berpendapatan rendah terutama dibandar yang tidak mampu menghantar anak mereka ke taska swasta kerana yurannya tinggi.Peruntukan RM1.9 juta telah diluluskan sebagai geran membina 10 taska komuniti di lokasistrategik di seluruh negara dengan berteraskan konsep perkongsian bijak antara kerajaan,swasta dan masyarakat. Sebagai bantuan awal, setiap taska komuniti yang ditubuhkan itudiberikan geran pelancaran RM50,000. 8
 9. 9. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakKerajaan juga akan menghadkan jumlah kanak-kanak di setiap taska komuniti itu kepada 30orang. Ibu bapa yang berkelayakan juga akan diberi subsidi yuran sebanyak RM 180 sebulanuntuk menghantar anak-anak mereka ke TASKOM. Walau bagaimanapun, pertubuhan bukankerajaan (NGO) dan masyarakat setempat diminta bersama-sama bertanggungjawabmenguruskan taska komuniti itu bagi membantu menampung sebahagian kos pengurusannya.TASKOM pertama telah beroperasi di Bandar Sri Damansara dengan nama Taska KomunitiPenyayang Bakti yang diuruskan sepenuhnya oleh Persatuan Pengasuh Berdaftar dan JabatanKebajikan Masyarakat. Manakala di Johor Bahru ini sendiri terdapat sebuah Taska KomunitiPenyayang yang terletak di Jalan Jelatek, Larkin Jaya.Kerajaan telah menggubal dasar pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yangkomprehensif bagi membolehkan semua pusat asuhan kanak-kanak diselaraskan dari segikurikulum dan piawainya seperti mana dilaksanakan oleh program Pusat Permata Negarayang dicetuskan oleh Datin Seri Rosmah Mansor. Program PERMATA ini telah pun bermuladi seluruh negara dengan satu unit perintis bagi setiap negeri. Pihak yang bertanggungjawabterhadap penyediaan modul pembelajaran dan teknik pengajaran adalah pihak UniversitiPerguruan Sultan Idris (UPSI).Pernyataan Dasar Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan adalah seperti berikut :“Dasar Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah dasar yang komprehensifbagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hinggaempat tahun. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanak-kanakberlandaskan acuan Malaysia. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada DasarPendidikan Kebangsaan sedia ada.” Memoradum Jemaah Menteri,JPM.SP.(R)1/7Jld4 Kertas Kerja : Memberi Peluang Kepada Setiap Kanak-kanak Mengikuti Pendidikan Awal Kanak-kanak (Umur 0-6 tahun) , Pelaksanaan Pendidikan Awal Kanak-kanak Dan Prasekolah, Kementerian Pelajaran MalaysiaBagi menjimatkan masa dan mengamalkan konsep “paper less”, pendaftaran Taska bolehdibuat menerusi talian atau laman web. Ini akan memudahkan orang ramai tanpa perlutercari-cari di mana dan ke mana arah tuju untuk menyerahkan borang-borang sewaktu prosespendaftaran tersebut. 9
 10. 10. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak2.1 Pelan dalam kelasMaksud kanak-kanak keperluan khas bagi penempatan di Taska dan tadika adalah:- a. Kurang upaya penglihatan b. Kurang upaya pendengaran c. Terencat akal sederhana d. Masalah pembelajaranPengurusan bilik di Taska berkait rapat dengan aktiviti pembelajaran kanak-kanak selainaspek pengurusan diri kanak-kanak tersebut.Dalam menjalankan aktiviti, murid memerlukanruang yang mencukupi dan sesuai untuk bergerak bebas dan berinteraksi dengan bahan yangdisediakan. Penyusunan dan suasana yang kondusif akan merangsang minda, sikap dan minatkanak-kanak terhadap aktiviti pembelajaran.Sebagai seorang Pengusaha Taska, pengurusan bilik Taska berkenaan haruslah mempunyaikeluasan yang bersesuaian , pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Perlu jugamenyediakan ruang dan susun atur peralatan yang boleh diubah suai dari masa ke semasa danpelbagai guna. Ruang dalam yang disediakan juga haruslah merupakan satu ruangpembelajaran yang bermakna yang dapat merangsang perkembangan kanak-kanak.Sebagai contoh, sudut bahasa diwujudkan untuk membolehkan kanak-kanak meningkatkankemahiran berkomunikasi, menambah dan mengukuhkan perbendaharaan kata, menanamminat suka mmbaca di samping membina keyakinan diri. 10
 11. 11. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak Rajah 1 : Pelan Dalam Kelas TaskapP 1 katil 2 Bilik persediaan guru Bilik rehat /kecemasan 34 8 Ruang berkumpul Bilik Tidur Bayi 50‟ kaki 6 5 Sudut bacaan SudutSudut manipulatif / bacaanSudut matematik 7 c Sudut Sains Sudut Komputer c Sudut Seni dan kraf Sudut Muzik dan Drama Ruang Makan Dan Dapur Stor Tandas (P) Tandas (L)Petunjuk : kabinet 9 30 kakiPetunjuk :1 - Almari fail pengurusan Sinki dapur2 - Meja guru c Komputer 11
 12. 12. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak - Televisyen Papan putih berkaki 3 - Rak pelbagai guna Bangku guru 4 - Rak fail peribadi Kerusi 5 - Almari pelbagai guna Peralatan bantuan kecemasan - Rak buku bacaan Sinki 6 - Almari bahan keperluan murid 7 - Peti aisSenarai Peralatan dan Ruang Yang Disediakan. Ruang Senarai PeralatanBilik Persediaan Guru 1. Papan kenyataan 2. Meja Guru 3. Bahan rujukan 4. Fail PengurusanBilik Rehat/Kecemasan 1. Katil 2. Kerusi 3. Peralatan kecemasan (First Aid)Ruang berkumpul 1. Televisyen 2. Rak pelbagai guna 3. Bangku guru 4. Papan putih berkaki 5. HamparanBilik Tidur Bayi 1. Katil bayi 2. Almari 3. Tilam 4. BantalSudut Manipulatif 1. Meja, kerusi, ruang lantai dan rak 2. Bongkah pelbagai saiz,bentuk dan warna 3. Alat permainan memadan dan mengelas 4. Kad cantuman bergambar/jigsaw puzzle 5. Alat permainan nombor 6. Mesin wang tunai mainan,abacus 7. Manik dan kayu varnish pelbagai ukuran 12
 13. 13. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak 8. RakSudut Bacaan 1. Buku pelbagai saiz dan ketebalan, dan diperbuat daripada pelbagai jenis bahan seperti plastic, kertas dan kain 2. Boneka 3. Bantal warna-warni 4. Hamparan 5. Soft toy 6. RakRuang dapur 1. Dapur masak 2. Kabinet 3. Alatan masak – periuk, kuali, cerek dll 4. Peti aisSudut Komputer 1. Meja komputer dan kerusi 2. Mesin pencetak dan kertas 3. Perisian 4. KomputerSudut seni dan kraf 1. Meja 2. Easel 3. Kertas warna,berus,krayon, gunting 4. Plastesin, doh,kain, cop 5. Rak pelbagai gunaSudut Sains 1. Akuarium 2. Kanta,magnet,teleskop,cermin 3. Meja 4. Rak 5. Carta P&PSudut Muzik dan drama 1. Radio,kaset dan cakera 2. Alat gendering 3. Anak patung 4. Set permainan- memasak,bertukang dll 5. Rak pelbagai guna Jadual 2 : Senarai peralatan dan Ruang Dalam Yang Disediakan 13
 14. 14. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak2.2 Pelan Di Luar Kelas 8 2 1 40 „ 7 5 6 9 4 3 50‟ Rajah 2 : Pelan Di Luar KelasRuang luar diwujudkan bagi membolehkan kanak-kanak menjalankan aktiviti dan mengalamisuasana seperti di rumah,juga meningkatkan kemahiran motor kasar dan mendisiplinkan dirisemasa menggunakannyaPeralatan Permainan Di Luar Kelas Jadual 3 : Peralatan permainan di luar kelas Bil Peralatan Unit 1 Tempat permainan air bertutup 1 2 Tempat permainan pasir bertutup 1 3 Pondok 1 4 Tiang dan tapak mini bola keranjang 1 5 Tiang Mini bola keranjang 1 6 Terowong 1 7 Rangka bergayut 1 8 Gelongsor 1 9 Buaian 1 14
 15. 15. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak2.3 Sumber Kewangan Bagi Melicinkan Pelaksanaan TaskaSumber kewangan sesebuah Taska biasanya adalah daripada kutipan yuran pada setiap bulandi samping sumbangan dan derma daripada seseorang individu mahupun pertubuhan danbadan-badan khas seperti kumpulan korporat, ahli politik dan sebagainya. Selain daripada itu,terdapat pengusaha yang mendapatkan pinjaman bank untuk melicinkan pelaksanaan Taskamereka.2.3.1 Yuran TASKAPendaftaran RM 50.00BULANAN2 bulan - 2 tahun RM 200.003 tahun - 4 tahun RM 180.005 & 6 tahun ( TADIKA & TASKA ) RM 200.00Asuhan harian (BERDAFTAR) RM 15.00 SEHARIAsuhan harian (TANPA BERDAFTAR) RM 20.00 SEHARIAsuhan ikut masa (BERDAFTAR) RM 4.00 SEJAMAsuhan ikut masa ( TANPA BERDAFTAR) RM 5.00 SEJAMBayaran lebih masa RM 4.00 SEJAM BAYARAN "PAKEJ" LEBIH DARI 2 ORANG ANAK - POTONGAN 10% DARI JUMLAH BAYARAN BULANAN Jadual 4 : Contoh kutipan bayaran di sebuah Taska.Yuran biasanya ditentukan bergantung kepada jenis perkhidmatan yang ditawarkan olehsesebuah taska tersebut. Biasanya yuran dikutip adalah seperti berikut : a. Yuran pendaftaran – dikutip pada hari pertama murid mendaftar masuk b. Yuran bulanan – dikutip pada setiap awal bulan bagi menggung kos pelaksanaan Taska c. Yuran aktiviti – Kutipan bayaran yang dikutip bagi pembiayaan aktiviti ataupun program sesebuah Taska seperti Program Sukan Tahunan, Program Lawatan dan sebagainya. d. Yuran buku kerja – Dikutip bagi membiayai pembelian buku-buku kerja yang digunakan di Taska, terutama sekiranya Taska tersebut turut menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian. 15
 16. 16. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak e. Yuran perkhidmatan tambahan – Dikutip bagi perkhidmatan yang diberikan. Contoh dapat dilihat di Jadual 2.32.3.2 DermaSumber kewangan seterusnya yang biasanya dijalankan oleh sesebuah Taska adalah melaluikutipan derma seperti melalui jualan amal, menganjurkan konsert ataupun aktiviti walkathon.Namun usaha publisiti perlu dilakukan bagi memudahkan orang ramai tampil untukmenderma. Selain itu, permohonan sumbangan daripada individu korporat dan badan-badankhas sering juga dilakukan bagi tujuan memantapkan lagi sumber kewangan sesebuah taska.2.3.3 PinjamanSeperti kebanyakan perniagaan yang lain, terdapat juga pengusaha Taska yang membuatpinjaman daripada institusi kewangan tertentu bagi memastikan kelancaran taska berkenaanberoperasi. Pinjaman boleh didapati daripada pelbagai sumber seperti program usahawanMARA, institusi perbankan dan sebagainya.2.4 Langkah Keselamatan Yang Perlu Diambil Sewaktu Penubuhan TaskaWalau di mana sahaja kita berada semestinya aspek keselamatan merupakan aspek yangpaling penting. Beberapa langkah keselamatan yang perlu diambil sewaktu inginmenubuhkan Taska adalah meliputi beberapa aspek seperti keselamatan fizikal bangunan,peralatan dan perabot serta keselamatan psikologi kanak-kanak.2.4.1 Keselamatan fizikal bangunan.Kes penculikan 2 kanak-kanak pada tahun 2008 iaitu kes adik Nurin Jazlin dan Sharlenebenar-benar telah membuka mata kita semua supaya tidak mengabaikan keselamatan anak-anak terutama ketika di sekolah. Setiap taska perlu memastikan premis mereka mempunyaipagar yang tidak berkarat dan terdapat kunci di pintu pagar. Pagar bukan jenis berduri keranamembahayakan kanak-kanak.Tempat permainan luar hendaklah rata dan selamat, tiada terdapat batu dan benda tajam yangboleh membahayakan kanak-kanak. Sebaiknya diletakkan pelapik getah untuk mengelakkankecederaan. Ruang kaki lima premis mestilah sentiasa kering dan bersih supaya tidak licin. 16
 17. 17. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakBilik kanak-kanak seelok-eloknya mempunyai keluasan yang cukup untuk mereka bermaindan sebaik-baiknya pilih perabot jenis pasang siap, khususnya almari kerana ia menjimatkanruang. Tidak digalakkan memasang tingkap gaya Perancis atau tingkap kaca besar. Jika mahumemasang tingkap kaca, pilih jenis berlapik yang diperbuat daripada kaca dan plastik keranajika pecah ia tidak berterabur dan merebak ke tempat lain kerana lapisan plastik memastikankedudukan kaca kekal di tempatnya. Jangan pasang langsir labuh hingga mencecah lantaibagi mengelakkan kanak-kanak menariknya atau mereka boleh terjatuh akibat terpijaklangsir. Seelok-eloknya labuh langsir hanya mencecah ambang saja.Selain daripada itu, aspek keselamatan kebakaran juga diambil berat. Di antaranya, pihakpengusaha taska perlulah menyediakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskanpihak Bomba. Pelan laluan kecemasan kebakaran akan disediakan bagi makluman semuayang ada di Taska. Tangga dan pintu keselamatan juga harus dikenalpasti tidak ada sebarangbentuk hadangan yang menghalang pergerakan pantas jika berlaku sebarang kejadian yangtidak diingini. Pihak pengusaha taska juga perlu memastikan bahawa gril keselamatan yangdipasang boleh membantu murid melepaskan diri semasa kebakaran.Di antara aspek keselamatan di dalam kelas yang sentiasa dititikberatkan oleh ibu bapaadalah keselamatan ketika di tandas. Selaras dengan harapan ini, sebagai pengusaha taskaperlulah menyediakan mangkuk tandas yang menepati piawaian dan sesuai dengan parasketinggian dan umur murid. Lantai bilik mandi, sinki dan tempat buang air kecil sentiasabersih dan memuaskan setiap masa serta tidak licin bagi mengelakkan sebarang bentukkemalangan dan kecederaan. Elakkan kanak-kanak berada bersendirian di dalam bilik air.Gambar 1 : Mangkuk tandas yang kecil bersesuaian dengan kanak-kanak.2.4.2 Keselamatan PeralatanDi samping itu, keselamatan di setiap ruang di taska itu juga mengambil kira aspekpenggunaan alatan dan perabot, di mana setiap peralatan dan perabot yang disediakanseharusnya tidak mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak. Ketinggian kerusi dan meja 17
 18. 18. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakyang digunakan adalah bersesuaian dengan ketinggian kanak-kanak. Seharusnya sebagaipengusaha Taska elakkan daripada menggunakan meja dan kerusi yang berbucu tajam. Pilihyang bucu bulat dan sentiasa pastikan dalam keadaan baik.Pembahagian ruang mesti seimbang. Ini termasuklah cara penyusunan perabot haruslah tidakterlalu sesak dan menghalang trafik di dalam kelas. Susun atur perabot tidak akan melindungipandangan guru untuk melihat pergerakan kanak-kanak.Selain daripada itu, kanak-kanak perlu dijauhkan daripada dapur panas, air panas dan semuajenis peralatan elektrik. Contohnya, letakkan kipas ditempat yang tinggi. Bahan api sepertimancis dan pemetik api perlu dielakkan. Kedudukan dapur dan soket perlu dalam keadaanyang sesuai. 18
 19. 19. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak Gambar 2 : Peralatan dam permainan dalamTaska menyediakan peralatan permainan yang bersesuaian dengan peringkat umur anak-anak.Saiz alat yang disediakan tidak terlalu kecil yang membolehkan kanak-kanakmemasukkannya ke dalam mulut atau rongga badan yang lain. Sementara itu, peralatanpengajaran dan pembelajaran adalah dipastikan tidak mengandungi bahan toksik. Hanyapenggunaan bahan yang selamat sahaja digunakan. Gambar 3 : Keselamatan dan keselesaan di luar bangunan perlu diutamakan.Peralatan permainan luar seperti gelongsor, buaian dan papan jongkang-jongkit perlu dalamkeadaan baik dan bersesuaian bagi kegunaan kanak-kanak yang sebegini kecil umurnya.Susun atur peralatan sebaik-baiknya tidak berdekatan antara satu sama lain. Semua peralatantersebut juga perlu diselenggara dengan baik dan sentiasa berada dalam keadaan selamat.Selain daripada itu, kanak-kanak itu perlulah sentiasa diawasi ketika bermain di luar keranakeghairahan kanak-kanak sewaktu mereka bermain boleh membahayakan. Kanak-kanakperlu sentiasa memakai kasut sewaktu berada di luar.2.4.3 Keselamatan psikologi atau emosi 19
 20. 20. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak Gambar 4 : Suasana penyayangKeselamatan psikologi atau emosi merujuk kepada tanggapan atau persepsi kanak-kanakterhadap persekitaran mereka. Kanak-kanak secara fitrah dapat meneka sama adapersekitaran mereka selamat atau tidak, menyenangkan atau sebaliknya, selesa ataumerimaskan.Ibu bapa akan lebih yakin untuk meletakkan anak-anak mereka di taska apabila mereka pastitaska berkenaan mempunyai staf yang cukup pengalaman. Mereka juga berharap agar staf ditaska telah pun memahami setiap langkah, masa, aktiviti harian serta bagaimanakah caranyauntuk mereka berinteraksi dengan pelanggan dan anak-anak taska. Senyuman dan wajah stafyang ceria akan memberi kesan yang sangat positif bagi mewujudkan rasa yakin kepada ibubapa yang ingin menghantar dan mengambil anak mereka.Keselesaan dari segi ruang juga perlu bagi anak-anak kecil ini. Misalnya, ruang bagi kanak-kanak tidur atau berehat serta ruang untuk menyimpan peralatan kanak-kanak seperti rak bagimeletakkan beg atau bakul yang mengandungi keperluan kanak-kanak. Adalah lebih baiksekiranya terdapat bilik-bilik tertentu mengikut umur bayi atau kanak-kanak.2.5 Perancangan Untuk Menggalakkan Penglibatan Keluarga Dan Komuniti Di TaskaPenglibatan keluarga dan komuniti secara langsung dan tidak langsung di dalam aspekpendidikan awal kanak-kanak akan memberikan kesan yang positif terhadap perkembangankanak-kanak. Di antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan di taska bagimenggalakkan penglibatan ibu di taska adalah seperti berikut : 20
 21. 21. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak2.5.1 Pengukuhan PembelajaranSebagai langkah permulaan terhadap penglibatan ibu bapa di Taska, ibu bapa digalakkanuntuk membantu dan menggalakkan anak mereka meneruskan amalan ataupun apa yang telahdipelajari di Taska.Di antaranya adalah : a. Pengukuhan nilai murni seperti amalan memberi salam, ucap selamat, terima kasih, bersyukur, hormat menghormati, kerjasama dan sebagainya. b. Amalan kemahiran seperti menyiram pokok, menyimpan alatan dan mengemas. c. Amalan membaca doa-doa tertentu. d. Aktivit membaca, menulis, mengira, menyanyi dan lain-lain.2.5.2 Menyumbang Kepakaran Atau Sebagai RujukanSebagai menggalakkan lagi penglibatan ibu bapa di dalam Taska, ibu bapa boleh memberikanpenerangan tentang pekerjaan mereka kepada anak-anak di Taska mengikut kesesuaian umurkanak-kanak. Ibu bapa juga boleh membuat demonstrasi dan memberi latihan dalam kraf.Selain itu, ibu bapa boleh membantu di dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran sepertibercerita, menyanyi dan menggunakan komputer. Di samping itu, mereka juga digalakkanmemberi khidmat nasihat dan runding cara.2.5.3 Memberi Sumbangan Tenaga dan BahanSalah satu daripada perancangan menggalakkan penglibatan ibu bapa adalah membantumenyediakan alat bantu pengajaran dan pembelajaran di kelas Taska anak mereka. Bagi ibubapa yang berkemahiran di dalam meukang, mempunyai pengetahuan di dalam lanskapbolehlah membantu dari segi membaiki alat permainan luar dan membina taman sains.Selain daripada itu, ibu bapa juga boleh menderma alat permainan terpakai. Membantumenyediakan props bagi sesuatu aktiviti persembahan serta penyediaan untuk aktiviti lawatanatau berkelah.2.5.4 Memberi Khidmat Kebajikan 21
 22. 22. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakIbu bapa juga digalakkan memberi sumbangan untuk aktiviti sukan atau persembahantahunan. Mereka juga digalakkan menjadi ahli jawatankuasa Majlis Pemuafakatan antarapihak Taska dan ibu bapa. Selain itu, khidmat kebajikan seperti bergotong-royongmembersihkan kawasan persekitaran Taska juga amat digalakkan. Kelapangan ibu bapadalam membantu guru ketika timbul keperluan seperti menghantar anak ke sesuatu tempatpertandingan juga dapat meningkatkan hubungan baik di antara pihak guru dan ibu bapa.2.5.5 Penglibatan KomunitiKomuniti merujuk kepada warga sekolah, Persatuan Ibu Bapa Dan Guru, agensi kerajaanyang memberikan perkhidmatan kepada masyarakat seperti Jabatan Kesihatan, Bomba,Jabatan Kebajikan Masyarakat, Persatuan Bukan Kerajaan dan Badan-badan swasta. Agensi-agensi luar boleh menyumbangkan kepakaran-kepakaran khusus yang boleh membantupengurusan taska untuk melaksanakan program ataupun kempen-kempen kesihatan dankeselamatan bagi pihak taska. Perancangan dan kerjasama yang erat dengan komuniti bolehdimanfaatkan oleh pihak pengurusan bagi membentuk persekitaran taska yang sihat danselamat. Untuk memungkinkan matlamat ini tercapai, anggota komuniti harus mengamalkanpemikiran yang demokratik, positif, fleksibeliti dan liberal. Pada sama nilai sediamenghargai, amanah, bertanggungjawab dan komited terhadap peranan dan matlamat murnikomuniti harus dipegang kukuh.Sebagai permulaan, berdasarkan petikan akhbar Berita Harian bertarikh 23 November 2007,Kumpulan Syarikat Emkay (Emkay) dengan kerjasama Educate to Learn Sdn Bhd (E2L),Persatuan Taska Perak (PTP) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Perak melaksanakanprogram kemasyarakatan dengan menyediakan perkhidmatan mengasuh dan mendidik kanak-kanak secara berkualiti yang semakin diperlukan dengan memilih ibu tunggal sebagaipengasuh. peruntukan berjumlah RM1 juta disalurkan Emkay membabitkan penyediaankemudahan pembelajaran kepada kanak-kanak prasekolah dan Taska.PENUTUPPerkhidmatan Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) melibatkan kanak-kanak, ibu bapa danmasyarakat sebagai pelanggan. Penyediaan perkhidmatan jagaan yang terbaik bagi menjaminkualiti yang diharapkan demi kebajikan kanak-kanak itu sendiri. 22
 23. 23. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakDengan bantuan-bantuan dan keprihatinan kerajaan, diharapkan isu Taska tidak berdaftardapat diatasi dengan sistematik dan teratur. Usaha kerajaan ini telah banyak memberipendedahan kepada masyarakat supaya berhati-hati memilih Taska yang bakal menentukanmasa depan anak-anak kerana mereka adalah permata Negara.Perhatian dan penglibatan ibu bapa, guru dan komuniti perlu diteruskan untuk memastikanpendidikan awal kanak-kanak yang sempurna. Perubahan cara hidup dan persekitaran modenyang meruncing perlu diperkukuhkan.RUJUKANUndang-Undang Malaysia Akta 308. Akta Taman Asuhan 1984.Prof Madya Dr Putri Zabariah Megat A Rahman. (2006).HBPS 1103 Pengenalan PendidikanAwal Kanak-kanak. KL : Unitem 23
 24. 24. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanakNorin Hassan.(2008). Membina Perniagaan Taska,Tadika dan Pusat Jagaan.Kuala Lumpur :Utusan Publication & Distributor Sdn BhdSaayah Abu,Surayah Zaidon, Siti Saleha Samsuri.(2006). Panduan Untuk Pengusaha Tadika.Kuala Lumpur : PTS PublicationPutri Zabariah, Bustam Kamri, Raja Hamizah . (2005).Tadika Berkualiti. Kuala Lumpur. PTSPublicationPortal Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2008). Penubuhan Taska dan PusatJagaan.(.2009).http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?option(n.d)Prof.Madya Dr Tajul Ariffin Nordin & Mohd Arif Hj Ismail.(2003).ParadigmaTauhid:Amalan Nilai Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Sebagai PendekatanPembangunan Manusia. Jurnal Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia,40(84),7.tPusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Kertas Konsep Memperkasakan PendidikanKebangsaan. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia 24
 25. 25. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak LAMPIRAN PENDAFTARAN TASKASenarai Semak Dokumen Untuk Pendaftaran TASKAAntara dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sesebuah TASKAseperti berikut :- 25
 26. 26. HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Program Kanak-kanak 1. Salinan Lesen Pelesenan dari SSM(ROB/ROC) yang diakui sah 2. Surat sokongan dari Jabatan Perancang Bandar (cth : MPK/MPAJ/Pejabat Daerah (salinan diakui sah) 3. Surat sokongan dari Jabatan Kesihatan (cth : MBPJ/MPSJ (salinan diakui sah) 4. Surat sokongan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat (cth : Kajang/Bangi/Pandan Indah (salinan diakui sah) 5. Borang Jadual 11 (Borang asal). Dibeli dari Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah bernilai RM10 berserta buku panduan. 6. Jadual Aktiviti. Mengikut perkembangan menyeluruh untuk seminggu terbahagi kepada dua kumpulan umur : i) 0 - 2 tahun, ii) 2 - 4 tahun 7. Jadual Menu yang seimbang. Jadual untuk sebulan terbahagi dua kumpulan umur : i) 0 - 2 tahun, ii) 2 - 4 tahun. 8. Pelan Lantai. Pelan asal yang menggambarkan sudut-sudut aktiviti dan lain-lain bahagian. Kiraan kawasan ruang dalam meter persegi (3.5m/setiap kanak-kanak). 9. Penglibatan Ibu Bapa. Untuk program tahun ini dan perancangan tahun hadapan. Ia hendaklah mengandungi tarikh, nama program dan jumlah kehadiran ibu bapa. 10. Senarai kanak-kanak. 11. Senarai kakitangan. Mengandungi nama, umur, kelayakan dan salinan kad pengenalan yang diakui sah. 12. Sijil Kursus Asuhan Kanak-Kanak dan sijil-sijil berkaitan. Sijil- sijil bagi Pengusaha, Penyelia dan Pengasuh (salinan diakui sah). 13. Wang Pos/Cek (RM50.00) atas nama Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Disediakan setelah dokumen telah disemak dan disahkan lengkap oleh Pegawai TASKA. 14. Pelan Lokasi. Pelan dari jalan besar/utama bagi memudahkan pihak JKM mengesan lokasi. 15. Peraturan TASKA. Peraturan yang disediakan oleh Pengusaha termasuk senarai harga yuran kanak-kanak.Manakala bagi pendaftaran TASKA di Rumah, berikut adalah antaradokumen yang diperlukan : 1. Borang permohonan pendaftaran TASKA di Rumah. (Boleh didapati dari Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah) 2. Salinan kad pengenalan 3. Salinan Sijil Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak 4. Jadual Aktiviti 5. Jadual Menu 6. Senarai Kanak-KanakPerakuan pendaftaran TASKA di rumah akan dikeluarkan oleh PengarahJabatan Kebajikan Masyarakat Negeri. 26

×