Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rewitalizacja w RPO WKP 2014 2020

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Rewitalizacja w RPO WKP 2014 2020

 1. 1. Finansowanie rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim Toruń, 13 maja 2015r.
 2. 2. RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji obejmuje aktywne włączenie społeczności oraz prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących propozycji projektów.
 3. 3. RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO Infrastrukturalna EFRR Społeczna EFS
 4. 4. Schemat wsparcia gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji z POPT
 5. 5. RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO Obszary miejskie Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 9b) Obszary wiejskie Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (PI 9d) Preferencje PI 3a (promowanie przedsiębiorczości) PI 2c (e-usługi) PI 4c (modernizacja energetyczna) PI 4e (transport niskoemisyjny) PI 6b (gosp. wod-kan) PI 6c (kultura) PI 7b (transport drogowy) PI 9a (opieka zdrowotna i społeczna) PI 10a (edukacja)
 6. 6. RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO Dostępne środki Obszary miejskie Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 9b) 54 mln euro Obszary wiejskie Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (PI 9d) 39,7 mln euro Środki z BP w pozostałych PI przewidziane na dofinansowanie projektów wspierających działania rewitalizacyjne 11,3 mln euro
 7. 7. RPO WK-P 2014-2020 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI9b - rewitalizacja) Gdzie? Miasta - ZIT Wojewódzki ponad 25 mln euro - OSI/ORSG ponad 28 mln euro Kto? -JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; -organy władzy, administracji rządowej; -państwowe jednostki organizacyjne; -inne jednostki sektora finansów publicznych; -organizacje pozarządowe; -przedsiębiorstwa; -spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe; -kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 8. 8. RPO WK-P 2014-2020 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry ( PI 9b - rewitalizacja) Co? Działania infrastrukturalne z zakresu rewitalizacji Cel? - ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru - poprawa warunków uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym Jakie działania? -zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa, remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych na rewitalizowanym obszarze; -przebudowa, remont zdegradowanych budynków wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia (w tym modernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych na rewitalizowanym obszarze;
 9. 9. RPO WK-P 2014-2020 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry ( PI 9b - rewitalizacja) Uwarunkowania: - działania na obszarach problemowych (o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych); - projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu rewitalizacji; - zgodność projektu ze Strategią ZIT, Strategią dotyczącą obszaru strategicznej interwencji, Strategią dotyczącą Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego; - projekty realizowane wyłącznie jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru (rewitalizacja społeczna, gospodarcza, fizyczna)- powiązanie z działaniami realizowanymi w ramach EFS (powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz przyczyniające się do zwiększenia szans na zatrudnienie); - inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) muszą stanowić niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi.
 10. 10. Wskaźniki
 11. 11. RPO WK-P 2014-2020 Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ( w zakresie rewitalizacji) Gdzie? Miejscowości wiejskie Co? Działania infrastrukturalne z zakresu rewitalizacji Cel? - ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru - poprawa warunków uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym Uwarunkowania -działania na obszarach problemowych (o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych); -projekty muszą wynikać z lokalnego/gminnego programu rewitalizacji; -zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju; -projekty muszą wynikać z działań realizowanych z EFS; -komplementarność z działaniami PROW 2014- 2020; -realizacja dróg (gminnych) musi stanowić część projektu kompleksowego
 12. 12. Wskaźniki
 13. 13. RPO WK-P 2014-2020 Propozycja metodologii ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na rewitalizację Ludność Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności Udział bezrobotnych zarejestrowanyc h w liczbie ludności w wieku produkcyjnym Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności Stymulanta 1 Stymulanta 2 Stymulanta 3 Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich/miejskich
 14. 14. RPO WK-P 2014-2020 Oś 9 Solidarne społeczeństwo Gdzie? Obszar całego województwa Co? Działania społeczne Cel? - Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie zdolności do zatrudnienia - Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych i społecznych - Tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej Jakie działania? -Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; -Działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy; - Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i zależnymi; -Rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; -Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 124,6 mln euro
 15. 15. Wskaźniki
 16. 16. Szczegóły dotyczące zasad wyboru projektów, zasad otrzymania wsparcia, zostaną określone w dokumentach implementacyjnych Programu m.in.:  Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Wytyczne obszarowe MIiR w zakresie CT9 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WK-P 2014-2020 Wytyczne IZ RPO
 17. 17. Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Programowania Europejskiego

×