Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prawno-organizacyjne
aspekty rewitalizacji
Toruń 13.05.2015 r.
Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 dla
prowadzenia rewitalizacji
• Rosnąca świadomość znaczenia rewitalizacji dla
rozwo...
Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
przedsięwzięcia cało...
Strategia Europa 2020: 3 - priorytety
1.) Inteligentny wzrost: rozwój gospodarczy bazujący na wiedzy i
innowacyjności
2.) ...
Zgodnie z UP istotne wyzwanie
dla Polski stanowi zapewnienie
warunków dla właściwej rewitalizacji.
Rewitalizacja jako jeden z celów polityki
miejskiej.
„Odbudowa zdolności rozwoju przez
rewitalizację zdegradowanych społec...
Rewitalizacja na poziomie regionalnym
CT 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pr...
System działań na rzecz rewitalizacji obejmuje:
1.Realizację zasady terytorializacji
2.Całościowe rozumienie rewitalizacji
NPR – jako pakiet rozwiązań
systemowych dotyczących rewitalizacji –
obejmuje on:
•dokumenty,
•zmiany regulacyjne,
•instrum...
Aspekty prawno-organizacyjne
1.Status rewitalizacji oraz związane z nią
procedury.
2.Powiązanie rewitalizacji z planowanie...
Wspieranie z EFS obejmuje:
•działania na rzecz poprawy zatrudnienia,
•działania na rzecz aktywnej integracji
społecznej,
•...
Rewitalizacja jako proces przemian
obejmuje:
•działania rewitalizacyjne,
•proces rewitalizacji,
•katalog interesariuszy,
•...
Program rewitalizacji
Podstawa prowadzenia działań
rewitalizacyjnych. Tworzy tereny operacyjne
i płaszczyznę koordynacji d...
Elementy Programu Rewitalizacji w części
wspólnej dla całej gminy:
1. Diagnoza stosunków społeczno-gospodarczych
w gminie ...
Elementy Programu Rewitalizacji w częściach
dotyczących poszczególnych obszarów
rewitalizacji:
1. Ogólne kierunki działań ...
6. Indykatywna zakładana wysokość wydatków ze źródeł
prywatnych.
7. Analiza zgodności programu ze studium oraz innymi
doku...
wyzwania
demograficzne
zarządzanie
obszarami
miejskimi
rozwój gospodarczy
ochrona środowiska
i adaptacja do zmian klimatu
...
Partycypacja społeczna
w procesie rewitalizacji
20
• Dyskusja dotycząca kierunków działań
• Identyfikacja potencjałów i możliwości
• Konsultacje założeń i projektu progra...
Włączenie partnerów społeczno-
gospodarczych w proces
rewitalizacji pozwoli
na stworzenie systemu
wdrażania przyjętych ust...
Społeczność
zdezintegrowana
Tworzenie więzi
Społeczność
współpracująca
Jakość życia jako cel
rozwoju
Problem efektywności działań w tym
zakresie jest związany z udziałem
społeczności lokalnej
Dialog lokalny jako
wyznacznik działań
w procesie rewitalizacji
• Celem konsultacji jest
podniesienie jakości
podejmowania decyzji
Konsultacje służą
• Informowaniu
• Partycypacji
• Łagodzeniu konfliktów
Podstawowe zasady konsultacji
społecznych
• Dobra wiara
• Powszechność
• Przejrzystość
• Responsywność
• Koordynacja
• Prz...
Konieczność rozwijania form
uczestnictwa społecznego
• Celem jest zwiększenie skuteczności
aktywnego i systematycznego udz...
• Ważny jest tutaj stosunek
władzy publicznej do idei
partycypacji społecznej.
• Idea „zarządzania ku” a nie
„zarządzania ...
Współcześnie mówimy o :
• udziale w zarządzaniu publicznym,
• Udziale w realizacji polityk publicznych
• Udziale w sprawow...
Praktyka działań wskazuje na
potrzebę rozróżnienia pomiędzy :
Konsultacjami a współdecydowaniem
Demokracja deliberatywna
D...
• Konsultacje nie powinny być metodą
zastępowania czy wyręczania samorządu
w działaniu
Dialog i udział społeczności w procesie
rozwoju powinien prowadzić :
• Od rządu do współrządzenia
• Od samorządu do samorz...
Partnerstwo społeczne
Tworzy scenariusz możliwego rozwoju,
dostosowany do lokalnej rzeczywistości
Aktorzy Instytucjonalni ...
Warunki aktywnego
partnerstwa :
• Identyfikacja ważnych problemów,
• Poznanie preferencji odnośnie sposobów
rozwiązania pr...
Konieczność przygotowania do
aktywnego udziału w partycypacji
społecznej
• Pojawia się zatem potrzeba edukacji,
kształtowa...
Potrzeba postawienia pytań
o konsultacje
Po co ? Z kim ? Jak ?
Umożliwi to świadome stosowanie konsultacji
Problemy i dylematy
• Jaka jest wiedza przedstawicieli władz
lokalnych o „swojej” społeczności
• Potrzebna jest edukacja w...
• Czy partycypacja występuje
jednakowo we wszystkich typach
jednostek terytorialnych
• Czy partycypacja ma u nas
tradycyjn...
• Władze lokalne powinny rozwijać
komunikację z mieszkańcami za
pośrednictwem nowoczesnych technologii
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Rewitalizacja w RPO WKP 2014 2020
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Prawno-organizacyjne aspekty rewitalizacji

Download to read offline

Pan Andrzej Potoczek, naczelnik wydziału planowania strategicznego i przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zaprezentował wymagania, jakie będą stawiane przed samorządami, które będą chciały pozyskać środki na ożywanie zdegradowanych przestrzeni.

 • Be the first to like this

Prawno-organizacyjne aspekty rewitalizacji

 1. 1. Prawno-organizacyjne aspekty rewitalizacji Toruń 13.05.2015 r.
 2. 2. Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 dla prowadzenia rewitalizacji • Rosnąca świadomość znaczenia rewitalizacji dla rozwoju • Potrzeba wzmacniania kompleksowości projektów • Podnoszenie znaczenia kwestii gospodarczych i społecznych działaniach na rzecz rewitalizacji • Poszerzanie możliwości montażu finansowego na rzecz rewitalizacji • Włączenie finansowania zwrotnego i formuły ppp do działań rewitalizacyjnych
 3. 3. Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. na podstawie projektu Krajowej Polityki Miejskiej DEFINICJA REWITALIZACJI
 4. 4. Strategia Europa 2020: 3 - priorytety 1.) Inteligentny wzrost: rozwój gospodarczy bazujący na wiedzy i innowacyjności 2.) Zrównoważony wzrost: promujący wydajniejszą, bardziej zieloną i konkurencyjną gospodarkę 3.) Wzrost promujący włączenie społeczne: tzn. charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia, sprzyjający spójności społecznej i terytorialnej
 5. 5. Zgodnie z UP istotne wyzwanie dla Polski stanowi zapewnienie warunków dla właściwej rewitalizacji.
 6. 6. Rewitalizacja jako jeden z celów polityki miejskiej. „Odbudowa zdolności rozwoju przez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich.”
 7. 7. Rewitalizacja na poziomie regionalnym CT 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 9 b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.
 8. 8. System działań na rzecz rewitalizacji obejmuje: 1.Realizację zasady terytorializacji 2.Całościowe rozumienie rewitalizacji
 9. 9. NPR – jako pakiet rozwiązań systemowych dotyczących rewitalizacji – obejmuje on: •dokumenty, •zmiany regulacyjne, •instrumenty wsparcia, •informację i edukację.
 10. 10. Aspekty prawno-organizacyjne 1.Status rewitalizacji oraz związane z nią procedury. 2.Powiązanie rewitalizacji z planowaniem przestrzennym. 3.Stworzenie sprzyjającego otoczenia prawno-organizacyjnego
 11. 11. Wspieranie z EFS obejmuje: •działania na rzecz poprawy zatrudnienia, •działania na rzecz aktywnej integracji społecznej, •działania na rzecz promocji przedsiębiorczości, •działania na rzecz usług społecznych.
 12. 12. Rewitalizacja jako proces przemian obejmuje: •działania rewitalizacyjne, •proces rewitalizacji, •katalog interesariuszy, •pojęcie obszar zdegradowany, •obszar rewitalizacji, •specjalna strefa rewitalizacji.
 13. 13. Program rewitalizacji Podstawa prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Tworzy tereny operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań. •ma charakter zintegrowany, •koncentruje się na najistotniejszych problemach, •identyfikuje ważne przedsięwzięcia, •ujmuje działania w sposób kompleksowy, •koordynuje instrumenty wsparcia.
 14. 14. Elementy Programu Rewitalizacji w części wspólnej dla całej gminy: 1. Diagnoza stosunków społeczno-gospodarczych w gminie oraz problemów funkcjonalno-przestrzennych, stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz stanu technicznego tkanki budowlanej w gminie. 2. Wyznaczenie granic obszarów zdegradowanych. 3. Wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji (na poziomie działki ewidencyjnej). 4. Określenie celów procesu rewitalizacji w odniesieniu do obszarów zdegradowanych.
 15. 15. Elementy Programu Rewitalizacji w częściach dotyczących poszczególnych obszarów rewitalizacji: 1. Ogólne kierunki działań w sferach objętych diagnozą w odniesieniu do każdego z obszarów. 2. Lista przedsięwzięć (zawierającą listę przedsięwzięć podstawowych oraz indykatywny opis przedsięwzięć uzupełniających). 3. Ogólny harmonogram realizacji programu w odniesieniu do każdego z obszarów. 4. Założenia systemu monitorowania i ewaluacji programu. 5. Wstępny plan finansowy, wskazujący konieczne do poniesienia wydatki na realizację programu oraz źródła ich pokrycia ze środków publicznych w podziale na lata budżetowe (ustalenie modelu finansowania rewitalizacji).
 16. 16. 6. Indykatywna zakładana wysokość wydatków ze źródeł prywatnych. 7. Analiza zgodności programu ze studium oraz innymi dokumentami strategicznymi gminy. 8. Wskazanie formalnej podstawy realizacji programu w odniesieniu do obszarów (uchwała w sprawie SSR, plan miejscowy – w tym informacja o konieczności jego nowelizacji). 9. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru. Elementy Programu Rewitalizacji w częściach dotyczących poszczególnych obszarów rewitalizacji:
 17. 17. wyzwania demograficzne zarządzanie obszarami miejskimi rozwój gospodarczy ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu rewitalizacja kształtowanie przestrzeni polityka inwestycyjna W Krajowej Polityce Miejskiej wyróżniono 10 wątków tematycznych: KONSTRUKCJA WĄTKU TEMATYCZNEGO
 18. 18. Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
 19. 19. 20 • Dyskusja dotycząca kierunków działań • Identyfikacja potencjałów i możliwości • Konsultacje założeń i projektu programu • Monitorowanie i ocena procesu rewitalizacji Rola partnerów społeczno - gospodarczych
 20. 20. Włączenie partnerów społeczno- gospodarczych w proces rewitalizacji pozwoli na stworzenie systemu wdrażania przyjętych ustaleń z udziałem wielu zaangażowanych podmiotów
 21. 21. Społeczność zdezintegrowana
 22. 22. Tworzenie więzi
 23. 23. Społeczność współpracująca
 24. 24. Jakość życia jako cel rozwoju Problem efektywności działań w tym zakresie jest związany z udziałem społeczności lokalnej
 25. 25. Dialog lokalny jako wyznacznik działań w procesie rewitalizacji
 26. 26. • Celem konsultacji jest podniesienie jakości podejmowania decyzji
 27. 27. Konsultacje służą • Informowaniu • Partycypacji • Łagodzeniu konfliktów
 28. 28. Podstawowe zasady konsultacji społecznych • Dobra wiara • Powszechność • Przejrzystość • Responsywność • Koordynacja • Przewidywalność • Poszanowanie interesu ogólnego
 29. 29. Konieczność rozwijania form uczestnictwa społecznego • Celem jest zwiększenie skuteczności aktywnego i systematycznego udziału w procesie zarządzania rozwojem
 30. 30. • Ważny jest tutaj stosunek władzy publicznej do idei partycypacji społecznej. • Idea „zarządzania ku” a nie „zarządzania nad”
 31. 31. Współcześnie mówimy o : • udziale w zarządzaniu publicznym, • Udziale w realizacji polityk publicznych • Udziale w sprawowaniu władzy lokalnej
 32. 32. Praktyka działań wskazuje na potrzebę rozróżnienia pomiędzy : Konsultacjami a współdecydowaniem Demokracja deliberatywna Demokracja negocjacyjna Program rewitalizacji– efekt negocjacji pomiędzy władzą a obywatelami
 33. 33. • Konsultacje nie powinny być metodą zastępowania czy wyręczania samorządu w działaniu
 34. 34. Dialog i udział społeczności w procesie rozwoju powinien prowadzić : • Od rządu do współrządzenia • Od samorządu do samorządności • Od władzy do władztwa
 35. 35. Partnerstwo społeczne Tworzy scenariusz możliwego rozwoju, dostosowany do lokalnej rzeczywistości Aktorzy Instytucjonalni Aktorzy Społeczni
 36. 36. Warunki aktywnego partnerstwa : • Identyfikacja ważnych problemów, • Poznanie preferencji odnośnie sposobów rozwiązania problemów, • Identyfikacja opinii liderów, • Wyjaśnienie przyczyn i skutków możliwych rozwiązań, • Uzyskanie przychylności mieszkańców, • Maksymalne włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów
 37. 37. Konieczność przygotowania do aktywnego udziału w partycypacji społecznej • Pojawia się zatem potrzeba edukacji, kształtowania postaw, budowania aktywności obywatelskiej. • Idea i propozycja zainicjowania i rozwijania poszukiwań w zakresie rozwijania form współdziałania
 38. 38. Potrzeba postawienia pytań o konsultacje Po co ? Z kim ? Jak ? Umożliwi to świadome stosowanie konsultacji
 39. 39. Problemy i dylematy • Jaka jest wiedza przedstawicieli władz lokalnych o „swojej” społeczności • Potrzebna jest edukacja władz lokalnych na temat partycypacji publicznej • Konieczna jest edukacja społeczna zarówno o partycypacji jak i do partycypacji • Czy nie występuje zjawisko „znużenia konsultacyjnego”
 40. 40. • Czy partycypacja występuje jednakowo we wszystkich typach jednostek terytorialnych • Czy partycypacja ma u nas tradycyjny charakter • Czy partycypacja ma wybiórczy charakter • Partycypacja publiczna w Polsce jest deficytowa
 41. 41. • Władze lokalne powinny rozwijać komunikację z mieszkańcami za pośrednictwem nowoczesnych technologii
 42. 42. Dziękuję za uwagę

Pan Andrzej Potoczek, naczelnik wydziału planowania strategicznego i przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zaprezentował wymagania, jakie będą stawiane przed samorządami, które będą chciały pozyskać środki na ożywanie zdegradowanych przestrzeni.

Views

Total views

1,226

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×