Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociales tema 4

243 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sociales tema 4

  1. 1. SOCIALES TEMA 4 Samuel González Refojo 3ºA
  2. 2. O ESTADO <ul><li>O Estado é un conxundto das institucións creadas para regular a vida e mais a actividade das persoas que viven nun territorio delimitado e común e que están gobernadas por unhas mesmas leis baixo un mesmo poder. </li></ul><ul><li>Poboación: Os cidadáns teñen dereitos e obrigas, culturas diferentes e diversas nacionalidades, está sometida ao Estado e ás leis. </li></ul><ul><li>Poder: Establece leis, regula relacións sociais, vixia o cumprimento das leis, administra xustiza, protección exterior, política exterior, dirixe a economía, recauda impostos, manten a orde no interior, xestiona infraestucturas e os equipamentos colectivos e administra os servizos públicos. </li></ul>
  3. 3. A DEMOCRACIA <ul><li>Elementos dos Estados democráticos: Todos os cidadáns participan no Goberno, democracia directa ou representativa, elixe ao Presidente do Goberno, Elaboran e aproban leis, Parlamento. </li></ul><ul><li>As eleccións teñen que ser: Libres, plurais, periódicas, sufraxio universal. </li></ul><ul><li>División de poderes: Función lexislativa, función executiva e función xudicial </li></ul><ul><li>Fución lexislativa: Tena o parlamento e elabora e vota leis. </li></ul><ul><li>Función executiva: Tena o Goberno e determina a política que debe seguir o Estado. </li></ul><ul><li>Función xudicial: Aplica o castigo a quen non cumple as leis. </li></ul><ul><li>Partidos políticos: Programas electorais, candidatos e candidatas, dereito ao voto. </li></ul>
  4. 4. TIPOS DE ESTADOS DEMOCRÁTICOS <ul><li>Monarquías ou Repúblicas: </li></ul><ul><li>Monarquías parlamentarias: O rei ou a raiña e o xefe do Estado, pero non goberna, a soberanía tena o pobo. </li></ul><ul><li>Repúblicas parlamentarias: O xefe de Estado é elexido polos cidadáns (Presidente da República). </li></ul><ul><li>ESTADOS NON DEMOCRÁTICOS </li></ul><ul><li>Monarquía Absoluta e Ditadura </li></ul><ul><li>Monarquía Absoluta: O rei e o que manda. </li></ul><ul><li>Ditadura: É un réxime dunha soa persoa apoiada por un partido político que non foi elexida por eleccións. </li></ul><ul><li>ESTADOS LIBERAIS E ESTADOS SOCIAIS </li></ul><ul><li>Estado liberal: O estado non interfire na economía, a cal está exclusivamente baixo a lei do mercado. </li></ul><ul><li>Estado social: O estado intervén na economía e na sociedade, a pensión, subsidios de paro, soldos mínimos, sanidade pública, ensino obrigatorio, fomento da igualdade. </li></ul>
  5. 5. ESTADOS CENTRALISTAS E ESTADOS DESCENTRALIZADOS <ul><li>Estados centralistas: Poder concentrado no Goberno Central. </li></ul><ul><li>Estados descentralizados: O Goberno Central comparte o poder con diferentes territorios. </li></ul><ul><li>Os Estados, entre a globalización e a rexionalización </li></ul><ul><li>Factores da transformación do Estado tradicional: Globalización da economía e as novas tecnoloxías da información e da comunicación. </li></ul><ul><li>Consecuencias: Sistema mundial, acordos entre Estados e organizacións supranacionais, cesión de parte da soberanía a institucións supranacionais. </li></ul><ul><li>O ESTADO E A REXIONALIZACIÓN </li></ul><ul><li>Tipos de rexións: nacións sin Estado, Rexións consolidadas e diferenciadas, cidades globais, principio de subsidiaridade. </li></ul><ul><li>Papel do Estado na Actualidade: Coordinación das rexións, distribie a riqueza entre rexións, asegura a igualdade de dereito de todos os cidadáns. </li></ul>
  6. 6. RELACIÓN ENTRE ESTADOS <ul><li>Tratados, declaracións e organizacións supranacionais </li></ul><ul><li>Declaracións Internacionair de Dereitos: Declaración de Dereitos Humanos, Declaración de Dereitos da Infancia, Eliminación da Discriminación da Muller. </li></ul><ul><li>Organizacións supranacionais </li></ul><ul><li>Ámbito mundial: Onu, OMC. </li></ul><ul><li>Ámbito rexional ou continental: UE, Liga Árabe. </li></ul><ul><li>ONU (Organización das Nacións Unidas) </li></ul><ul><li>Creada no ano 1945 </li></ul><ul><li>Obxetivos: Manter a paz, fomentar as relacións de amizade nas nacións, cooperar na solución de problemas, desenvolver e estimular o respeto aos Dereitos Humanos. </li></ul><ul><li>Organizacións dependentes da ONU: UNESCO e UNICEF. </li></ul>
  7. 7. AS ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS (ONG) <ul><li>Son organizacións de carácter público con fins, humanitarios e sociais que non dependen dos gobernos e, en principio, son independentes dos Estados e dos partidos políticos. </li></ul><ul><li>Obxectivos: Promover accións humanitarias, protección da natureza e denuncia da destrución do medio natural. </li></ul><ul><li>O peso crecente das ONG: Afrontan o desenvolvemento integral das persoas, serven para que os cidadáns e cidadás aquiran conciencia e responsabilidade. </li></ul><ul><li>As culturas e as diferenzas culturais: Territorio, Pluralismo cultural, interculturalidade. </li></ul><ul><li>A CULTURA DE MASAS E DE CONSUMO </li></ul><ul><li>Cultura de masas: Xeneralización dunhas mesmas pautas de consumo, orixina tensións e contradicións fronte ás culturas locais ou tradicionais, os seus valores vense sometidos a rápidos cambios de presións. </li></ul>

×