Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nb37 2010

440 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nb37 2010

  1. 1. nieuwsbrief JAARGANG 10 - NUMMER 37 - OKTOBER 2010 NIEUWSBULLETIN VAN URETEK NEDERLAND BVGEOPOLYMERIC INNOVATIONS Hoe duurzaam zijn de URETEK-methoden? Een terugblik op: een monumentale begraafplaats diverse bedrijfsvloeren een tweetal gestabiliseerde woningen een monumentaal herenhuis en een woonboerderij Terugblik op duurzaamheid URETEK Nederland BV Zuiveringweg 93 Tel. + 31(0)320-256 218 8243 PE Lelystad Fax + 31(0)320-252 665 www.uretek.nl E-mail info@uretek.nl
  2. 2. De Uretek methoden: Duurzame investering? of investering in duurzaamheid?De vraag is misschien een beetje theore-tisch: doet wie URETEK inschakelt eenduurzame investering of is de inzet vande URETEK-methoden een investeringin duurzaamheid?Het antwoord is twee keer ja. De investeringin de URETEK-methoden levert in eersteinstantie een mooi financieel rendement 2006 Monumentaleop. Daar is bijvoorbeeld sprake van alsURETEK een ongelijke bedrijfsvloer weet begraafplaatste repareren i.p.v. die te vervangen, terwijlde vloer praktisch de gehele tijd gewoondienst kan blijven doen.Er is ook sprake van financieel rendement In nieuwsbrief nr. 26 (2006) kwam dit De uitvoeringals de URETEK-methoden andere, veel “delicate” werk al uitgebreid aan bod: De stabilisatie van de arcade is zonder enigeduurdere reparaties overbodig maakt. De arcade van de monumentale doden- problemen verlopen, al was het weer tijdensOf als ons werk het aanzicht – en daarmee akker St. Petrus Banden in Den Haag. de uitvoering van de werkzaamheden wel ergook de waarde van – onroerend goed De 100 meter lange muur van deze slecht. Dit was eigenlijk de enige complicatieverbetert. prachtige arcade was over een afstand tijdens de uitvoering.’Er is nog een ander aspect van duurzaam- van ± 70 meter verzakt. Technisch In totaal is 80 strekkende meter funderingheid. URETEK verlengt de levensduur van adviseur Klaas van der Brug en directeur behandeld. De injecties zijn aan de voorzijde(onderdelen) van gebouwde constructies. van de RK Stichting Begraafplaatsen, van het gebouw uitgevoerd op een diepteOnze injecties voorkomen dat gevels, de heer R.J.M. van der Vlis, vertellen: van circa 3,50 meter onder maaiveld. Aan devloeren of funderingen moeten worden achterzijde van het gebouw bedroeg degesloopt en afgevoerd. Dat aspect van ons Van der Brug: ‘Doordat de begraafplaats injectiediepte circa 1,50 meter.werk is in het kader van duurzaamheid een in 1830 in de duinen is aangelegd, is degrote immateriële (milieu)winst. Daarbij fundering van de arcade op staal gebouwd.niet te vergeten de milieu neutraalheid van Toevallig bevindt zich onder het linker gedeelte 2010ons gebruikte hars. van het gebouw een kleine veenlaag, op Nadat de ondergrond onder de arcade wasEchter; dit alles is slechts schone theorie. ongeveer 70 cm onder de fundering. Door hersteld, konden de andere restauratie-Als de URETEK-oplossingen in de praktijk het uitdrogen en inklinken van het veen zijn werkzaamheden van het monumentale pandniet lang stand houden, kan er niet gesproken zettingscheuren ontstaan in het linkerdeel van ter hand worden genomen. De historischeworden van een duurzame investering of de arcade.’ arcade is nu geheel in oude stijl gerenoveerd.een investering in duurzaamheid. De vraag URETEK wordt eind 2006 ingeschakeld voor ‘Er is in de jaren na de injectiewerkzaamhedenin hoeverre onze methoden duurzaam zijn het herstel van de ondergrond. geen verdere verzakkingen meer geconstateerd.krijgen wij regelmatig van onze klanten en Van der Vlis: ‘Er is gekozen voor de URETEK De injecties hebben zeer goed standgehoudenopdrachtgevers. DeepInjection®methode, omdat hiermee de en de arcade staat er vandaag de dag nogEen goede reden dus voor een terugblik: uitgedroogde veenlaag stabiel te maken was en steeds fantastisch bij. Wij vertrouwen erophoe duurzaam zijn de URETEK-methoden het verder verzakken van de arcade kon worden dat door de toegepaste methode verdereen is de investering in onze technieken een voorkomen. Doordat in de arcade zespersoons verzakkingen in de toekomst zullen uitblijven’,duurzame? diepe keldergraven zijn gebouwd ligt de fundering aldus een tevreden de heer Van der Vlis, ruim erg diep. Bovendien liggen er zandgraven voor de vier jaar later.  DUURZAAM?3Deze keer daarom geen recent uitgevoerde arcade. Hierdoor was het erg ingewikkeld om deprojecten maar een paar voorbeelden van uitgedroogde veenlaag te bereiken.toen: Waarom URETEK werd ingeschakelden door wie? Gekoppeld aan de stand vanzaken nu: Hoe staan de met URETEKbehandelde objecten er vandaag de dagbij? Omdat deze vragen veel van onzeklanten en opdrachtgevers interesseert, zaldit item als vast item in onze nieuwsbriefworden opgenomen. Ook in de volgendenieuwsbrieven dus meer over de duur-zaamheid van de URETEK-methoden. 
  3. 3. 2006 2008BedrijfsvloerenYarrah Organic Petfood in Harderwijk is ‘Het slopen en opnieuw leggen van de vloerinternationaal de grootste aanbieder was voor ons geen optie. De methode dievan biologisch katten- en honden- URETEK aanbood leek ons een goed envoer. Een onderneming van zulke degelijk alternatief.’omvang maakt intensief gebruik Na deze ervaring twijfelde Van der Puttenvan de ter beschikking staande geen moment toen in 2008 weer problemenbedrijfsruimten. Moeten die ontruimd optraden bij een andere vloer in de bedrijfs-worden, dan levert dat directe en hallen. Hij verklaart achteraf: ‘Beide kerenindirecte schade op door verstoring is er goed en netjes gewerkt met weinigvan het bedrijfsproces. overlast, we konden in bepaalde gedeelten gewoon doorwerken. Er is door URETEK ookIn 2006 werd technisch adviseur goed meegedacht over de kosten: omdat zijArend Knufman van URETEK naar het het werk in een halve dag konden uitvoeren,bedrijf geroepen wegens problemen met is het gecombineerd met een ander klein werkde vloer in het magazijn. Al gauw kon in de buurt.’worden geconstateerd dat het zandbedwaar de 17 cm dikke staalvezelbetonnenvloer op rust, hoogstwaarschijnlijk niet 2010voldoende was aangetrild. Met als gevolg En de vloeren? ‘Het is nu zo’n vier jaardat delen van de vloer bewogen onder geleden dat URETEK de eerste verzaktehet interne goederentransport. Hierdoor vloer terug op niveau heeft gebracht en dedreigde schade te ontstaan aan de vloer. dilataties heeft gestabiliseerd. Deze, en even- eens de vloeren die in 2008 behandeld zijn,Dilataties stabiliseren liggen vandaag de dag nog steeds stabiel enOplossing: dilataties ondervullen op gelijke hoogte. Nazakking hebben wij nieten stabiliseren met de URETEK kunnen constateren’, vertelt de magazijnchefFloorLift®methode. Magazijnchef Dirk van Yarrah Organic Petfood.  DUURZAAM? 3van Putten was blij met die oplossing:
  4. 4. 2007Woningengelift / niet geliftGeliftIn 2007 renoveert aannemersbedrijf Hegeman Bouwpartnersvoor Volkshuisvesting Arnhem een aantal woningen aande Fazantenweg in Arnhem. De karakteristieke huizen dieomstreeks 1920 zijn gebouwd waren gesitueerd op eenheuvelachtig terrein dat, met het oog op deze bouw, isgeëgaliseerd. En daar ligt, bijna 90 jaar later, ook de oorzaakvan het probleem. Onderzoek toonde aan dat de grondlagenlosgepakt waren. Met name de grond onder de huisnummers109 en 113 waren niet draagkrachtig genoeg. De woningenverzakten hierdoor en vertoonden duidelijke scheurenvorming.FaceliftOp advies van uitvoerder Geert Berends van Hegeman besluitprojectleider Holtman van de woningbouwvereniging URETEKin te schakelen. Met behulp van de DeepInjection®methodelukte het niet alleen de grond onder de fundering te verstevigen,we wisten het pand ook 8-9 mm te liften. In totaal werd 92strekkende meters fundering behandeld. Dat maakte voorde aannemer de weg vrij om de langdurige renovatie van dewoningen verder aan te pakken. Eind van dit jaar (2010) zalhet project worden opgeleverd. Dan zal ook het esthetischherstel van de scheuren zijn afgerond. Daarmee is gewachtin verband met de mogelijkheid van nazetting. Dat effect isechter uitgebleven en de woningen kunnen nu de gewenstefacelift krijgen.  DUURZAAM? 3Niet geliftHet ene probleem is het andere niet, al zijn er soms duidelijkeovereenkomsten. Een hoekwoning die de WoningstichtingBrabants Westhoek in Fijnaart in bezit heeft, vertoont verzak-kingsverschijnselen, net als de huizen in Arnhem of de statigewoning in Enschede. In 1988 openbaart grondonderzoek dateen fluctuerende waterspiegel de oorzaak is, waarschijnlijkgecombineerd met geroerde grond, want de woning van eenblok van 8 is gesitueerd op een oude slootbedding.StabiliserenIn 2007 besluit de woningbouwvereniging om het probleem teverhelpen en de zettingen een stop toe te dienen. URETEKbegon daarom met het herstel van de draagkracht onder defundatie met behulp van de DeepInjection®methode. In totaalwerd 13 strekkende meter zij- en voorgevel gestabiliseerd.Opzichter Pieter van der Woerd van de woningbouwverenigingis achteraf tevreden over de aanpak en het resultaat: ‘Het iseen uitermate rustige en juiste aanpak. De injecties genererenzoveel tegendruk in de grond dat stabiliteit wordt gecreëerd.Er is niets opgelift, alleen tot een stabiel moment tegendrukgegeven. De bewoners konden probleemloos in de woningblijven. Na bijna 4 jaar is er nog altijd geen nieuwe scheurvor-ming ontstaan en daar zijn we erg tevreden over. Tot de dagvan vandaag kan er naar onze ervaring zeker gesproken overeen duurzame oplossing.’  DUURZAAM? 3
  5. 5. 2002Monumentaal herenhuisEnschede is voor URETEK vertrouwdterrein: na de vuurwerkramp werden eenaantal woningen met onze methodebehandeld om schade te herstellen enverdere gevolgschade te voorkomen.Het monumentale herenhuis van de heerLeo Moons had onze aandacht echternodig op andere gronden. Letterlijk. Zijnmonumentale pand (uit 1889) is gesitu-eerd op een gedempte gracht. De voor- enachtergevel rusten op de voormalige kade,maar de rest van de woning is gebouwdop de voormalige stadsgracht.Staalconstructieals nieuwe funderingOnderzoek van een ingenieursbureau weesuit dat de keldervloer de woningscheidendewand moet dragen en dat de grondpakkingonder het huis is gaan deformeren door eenverlaagde waterspiegel. Hierdoor is de fun-dering gaan verzakken en zijn er scheurenontstaan in zowel de binnen- als buitenmurenvan het monumentale pand. Goede raadwas duur, evenals de voorgestelde oplos-sing om met een staalconstructie een nieuwestabiele fundering te realiseren.Toen kwamURETEK in beeld en was de keuze snelgemaakt: ‘Vanwege de aantrekkelijke kostenen ook vanwege het comfort. De glazenkonden zelfs gewoon in de kast blijven staanen er hoefde zowel binnen als buiten niksoverhoop gehaald te worden!’, zegt de heerMoons nog steeds verbaasd. 2010De DeepInjection® werd in 2 dagen gedaan,maar toen na korte tijd bleek dat sommigedelen van de fundering niet voldoende warenondervuld, kwam het team nog een keerterug om dat te corrigeren. Nu, 8 jaar later,vertelt de heer Moons: ‘Ik ben zeer tevredenover het herstel. In de loop der jaren is erwel weer enige scheurvorming opgetreden.Lichte beweging is er dus nog wel geweestna de ingreep. In dat verband zou het inte-ressant zijn een kleine inspectie uit te voerenom vast te stellen hoe de reparatie zich totnu toe gehouden heeft. Desalniettemin ben ikerg te spreken over hoe de injectiemethodede situatie enorm heeft verbeterd. En dat metminimale overlast en kosten.’  DUURZAAM? 3
  6. 6. genomen!’ De heer De Vries valt haar bij: ‘Een snellere manier om de vloer te herstellen 2006 konden wij niet bedenken. De boerderij kon Van bouwval al die tijd gewoon in gebruik blijven en onze werkzaamheden werden in geen enkel opzicht verstoord.’ tot monument 2010 Anno 2010 is de vloer niet helemaal opSommige mensen houden van rust, De originele vloer was totaal verrot en deze het oude peil gebleven. De op de vloerandere zoeken liever een uitdaging. is in zijn geheel verwijderd en vervangen voor rustende tussenwanden zijn in de tussentijdDe heer De Vries en mevrouw Van der een nieuwe betonvloer. De nieuwe betonvloer gerepareerd. Nieuwe scheurvorming is echterSpank kochten in 1982 een oude boerderij was echter niet voorzien van heipalen. Door de niet opgetreden. De nazakking is minimaalin het Noord-Hollandse Westbeemster. slechte grondslag in de omgeving is de vloer gebleven en bleef binnen de marges vanHet gebouw dateert uit 1878 en was toen scheef weggezakt en zijn er scheuren de natuurwetten. Inmiddels is de completeer slecht aan toe. ontstaan in de binnenmuren en het houtwerk. renovatie afgerond en de bewoners zijn gelukkig en vooral trots: ‘We hebben sinds‘Veel allure had het gebouw niet toen we 1 dag de renovatie is afgerond geen moment meerhet kochten, maar we wisten dat we er met ‘Via, via hoorden we van het bestaan van de gedacht aan een andere woonplek. Met trotsde nodige inzet iets heel moois van konden URETEK Floorlift®methode’ vertelt ze. ‘Het kunnen we nu vertellen dat de boerderij eenmaken’, zegt de eigenaresse nu. ‘We hebben leek ons een ideale manier om de verzakking erkend rijksmonument is geworden.’ Wie meteerst de buitenkant zoveel mogelijk in de aan de vloer te verhelpen. In maart 2006 zoveel ziel en zaligheid bouwt aan iets moois,originele staat teruggebracht, zodat de is het werk begonnen en dezelfde dag nog verdient de beste en de meest betaalbarecharme van het gebouw behouden bleef’. Ook is het afgerond, de herstelwerkzaamheden oplossingen. URETEK heeft er graag aanbinnen werd de boerderij helemaal aangepakt. hebben niet meer dan 1 dag in beslag bijgedragen.  DUURZAAM? 3 tot slot... Elke URETEK-methode is een duurzame investering in financieel opzicht en ook maar in werkelijkheid rekenen we op een periode van tientallen jaren. Onze methode niet te vergeten kostenbesparende hersteloptie. Dat besef begint bij een prima investering in duurzaamheid. is uitermate duurzaam, maar dat wil niet steeds meer aannemers, ingenieus, De terugblikken in deze nieuwsbrief zeggen dat nazakkingen van vloeren of gebruikers van bedrijfsonroerend goed, bevestigen dat. De URETEK-methoden funderingen helemaal zijn uitgesloten. woningbouwverenigingen en ook bij worden al tientallen jaren dagelijks Veranderingen in de ondergrond particulieren door te dringen. in de praktijk toegepast. Dit maakt kunnen altijd gevolgen hebben voor de We zijn ze allemaal graag van dienst. Met het mogelijk om op representatieve constructie die erop rust. Echter, blijft duurzame technieken die de levensduur wijze terug te kijken in hoeverre de de inzet van de URETEK-methoden, ook van gebouwde objecten ingrijpend kan ingrepen stand hebben gehouden na het met dit feit in ons achterhoofd houdend, verlengen, maar die daarbij geen belasting verstrijken van jaren. in veel gevallen toch interessant om opleveren voor de gebouwen zelf en Ons uitgangspunt is dat ons werk toe te passen. In bepaalde situaties is evenmin voor omgeving en/of gebruikers. minimaal 10 jaar mee moet kunnen gaan, het een uiterst geschikte, duurzame en Dat is een uniek URETEK-voordeel.  De URETEK-nieuwsbrief wordt halfjaarlijks verspreid onder onze relaties. Nieuwste technologiën en ontwikkelingen op ons vakgebied worden belicht. Wilt u reageren? Mail of schrijf aan de redactie op het adres aan de voorzijde. C O R R I G E R E N WAT V E R Z A K T – V E R S T E R K E N WAT V E R Z WA K TGEOPOLYMERIC INNOVATIONS

×