Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trends/Tendances IT Solutions - SEN Articles

483 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trends/Tendances IT Solutions - SEN Articles

  1. 1. DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIEUnified Communications Het Nieuwe Werken Cloud ComputingSteeds sneller en beter Technologie zorgt voor Flexibel omspringencommuniceren gelukkige werknemers met gegevens IT SOLUTIONS 9 TIPSOM JE BEDRIJF TE OPTIMALISERENDe Cloud inWat houdtbedrijvennog tegen?ProjectbeheerPPM voorefficiëntereworkflowBeveiligingNieuwe EEN WAAIER AANtechnologieënvereisen eenanderementaliteitHostingPizza Hutkiest voor VOORDELENPrivate Cloud Experts in deze editie: Daniel Lebeau (CIO of the year), Vincent Van Quickenborne, expertpanel Cloud, ...
  2. 2. APRIL 2011 · 15 EXPERTPANEL Vraag 1: Vraag 2: Vraag 3: Geef 3 redenen waarom een Is elke organisatie er klaar voor Aan welke zaken besteed je bedrijf voor cloud computing om in de cloud te gaan werken? best aandacht wanneer je moet kiezen? een cloud-provider kiest? Cloud computing is eerst en vooral Elke organisatie heeft er baat bij te kij- Cloud computing heeft de IT-markt kostenbesparend. Geen grote investeringen ken naar de cloud. Voor een start-up is het duchtig door mekaar geschud, en het ein- meer up-front zoals dure redundante ser- evident dat hij niet zal investeren in du- de is nog niet in zicht. Vandaag is het niet vers, maar simpelweg betalen wat je effec- re servers, als hij voor een klein maande- belangrijk hoe groot het IT-bedrijf is dat de tief gebruikt. Een vaste, duidelijke maande- lijks bedrag ook aan zijn centrale data kan. implementatie voor je zal uitvoeren, maar lijkse kost dus, waar alles in vervat zit. Het Multinationals daarentegen besparen véél wel of cloud computing hun focus is en is ook flexibel. Extra users of business logi- geld door verouderde servers uit te schake- welke ervaring men kan voorleggen. De ca kunnen met een paar klikken geactiveerd len en over te stappen naar een cloud alter- aanbieder van de eigenlijke business ap- worden. Business users kunnen perfect een natief. Het enige wat je moet hebben is een plicaties zal voldoende garanties op tafel applicatie managen, wat meer tijd en ruim- goede internetverbinding. In de toekomst moeten leggen dat je gegevens veilig weg- te geeft voor het IT personeel om zich terug zal je zien dat veel bedrijven daarom van 2 geborgen zijn, hij moet de up-time bewij- met kernactiviteiten bezig te houden. Cloud providers een internetverbinding zullen af- zen, maar vooral moet hij kunnen aanto- computing is snel én overal. Door de cloud nemen omdat het internet te belangrijk en nen of zijn applicatie multi-tenant is.Mario SchraepenCEO Adapti en mobiele technologie kunnen we over de kritisch wordt voor de bedrijfsvoering. grenzen heen steeds aan onze data. Het kostenvoordeel is ongetwijfeld De definitie van cloud is vrij ruim. De beslissing om bedrijfsgegevens de belangrijkste reden om voor de cloud te Heel wat organisaties werken eigenlijk al ja- te outsourcen moet voor elke onderne- kiezen. Cloud werkt met een operationeel ren in de cloud zonder daar ook maar iets van ming een weloverwogen keuze zijn. Con- model zonder investeringskost,terwijl inter- te merken. Ook gestandaardiseerde oplos- troleer de provider op financiële stabili- ne IT-hosting altijd een hoge investering ver- singen zoals e-mail of online backup maken teit, expertise, infrastructuur en reputatie. eist. Daarnaast is flexibiliteit, waarbij u per gebruik van cloudinfrastructuur. We zien Daarnaast geeft u best de voorkeur aan een gebruiker of per resource betaalt gekoppeld echter meer en meer organisaties die quasi lokale partij die uw taal spreekt, uw no- aan de schaalbaarheid,een belangrijke troef. hun volledige infrastructuur naar de cloud den kent en met u meedenkt in een hecht Voor KMO’s heeft cloud computing al het bij- overbrengen. Elk bedrijf is, mits de juiste on- partnership. Service tenslotte is wellicht komend voordeel dat ze toegang krijgen tot dersteuning,klaar om te werken in de cloud. het allerbelangrijkste: kies een partij die u een redundante enterprise infrastructuur Hetzij voor alles,hetzij voor enkele specifieke een Service Level Agreement met echte op- voor een veel lagere Total Cost of Ownership toepassingen waar de ROI zeer hoog ligt, zo- lossinggaranties biedt. Dat laatste is zeker aangezien de kostprijs gespreid wordt over als bij een interne mailserver. aangewezen voor uiterst bedrijfskritischeJonas Dhaenens meerdere klanten. toepassingen.CEO Combell Group Voor een onderneming die zoekt Cloud computing is een aantrek- Aangezien telecom altijd een aan- naar state-of-the-art communicatie, is de kelijk voorstel voor kleinere bedrijven die tal specifieke vereisten met zich mee- cloud een alternatief voor een ‘premise-ge- niet noodzakelijk beschikken over voldoen- brengt: real-time QOS, hogere beschikbaar- baseerde’ oplossing. De voordelen van deze de interne IT expertise. Om ‘in de telecom heidseisen dan ICT, enzovoort, moet de aan- aanpak: lagere aankoopkosten, verminder- cloud’ te gaan, moeten bedrijven echter be- bieder van cloud-oplossingen voor commu- de behoefte aan interne technische exper- schikken over een op MPLS-gebaseerde net- nicatie een service provider zijn die de on- tise, grotere flexibiliteit, … Telecomaanbie- werkinfrastruktuur die voldoende Quality derliggende Voice- en Unified Communica- ders volgen deze trend binnen IT aangezien Of Service (QOS) kan garanderen. De traditi- tions-technologie beheerst. Hij moet zowel de huidige communicatiesystemen appli- onele XDSL lijnen zullen hier waarschijnlijk cloud als premise-based of hybride oplossin- caties zijn die zich afspelen op de gevirtuali- niet volstaan. Het is eveneens aangeraden gen kunnen leveren,want veel bedrijven wil- zeerde servers die ook voor andere datatoe- een lokale survivability met noodlijn te voor- len graag evolueren naar de cloud zonder de passingen gebruikt worden. Het ontstaan zien teneinde in geval van onbeschikbaar- gedane investeringen zomaar overboord te van CEBP met een open SOA laat de integra- heid van de cloud een gereduceerde telecom- gooien. tie in andere IT processen toe. Dankzij SaaS dienst te kunnen verzekeren.Peter Van Eycken betalen klanten dan ook enkel voor de dien-Sales DirectorSiemens Enterprise Communications Belgium sten die ze gebruiken. Cloud computing zorgt voor een Ja, omdat de basiscomponenten Werk met een solide partner die snelle implementatie van de ICT-oplossin- voor ieder bedrijf bereikbaar zijn: de (in- garant staat voor een beveiligde omge- gen. De ‘time to implement’ is kort: een be- ternet-)connectiviteit, het externe datacen- ving.Vertrouw uw bedrijfsgegevens niet aan drijf kan met cloud erg snel van start gaan ter en de applicaties. Bovendien doen al veel eender wie toe. Internet-toegang is cruci- met de applicatie van haar keuze. Cloud ondernemingen aan cloud computing. PC- aal, dus zorg voor een robuuste en vooral be- computing zorgt ook voor een transparan- Banking bijvoorbeeld is een goed voorbeeld trouwbare oplossing met backup.En last but te en voorspelbare kostenstructuur. Een on- en wordt in vrijwel elk bedrijf toegepast, ook not least: doordat de verschillende compo- derneming moet niet investeren in servers al gaat het om bedrijfskritische gegevens.Bij nenten in het cloud-model (applicaties,data- en software. Heeft ze tijdelijk meer capaci- cloud computing wordt dit uitgebreid naar center en netwerk) zo met elkaar verweven teit nodig, dan moet niet heel de infrastruc- gestandaardiseerde applicaties als Microsoft zijn, is het beter met 1 partner te werken in tuur aangepast worden. Met de cloud krijgt BPOS, Google Apps en Salesforce.com, tot op plaats van met 3 leveranciers.Een partner die een KMO toegang tot applicaties en compu- maat gemaakte oplossingen. de verschillende componenten kan integre- terkracht die vroeger enkel voor grote bedrij- ren dankzij een lange termijn convergentie-Bart Van Den MeerscheExecutive Vice-President ven waren weggelegd.Zonder zelf te moeten strategie.Enterprise Business Unit Belgacom instaan voor de complexiteit ervan.
  3. 3. APRIL 2011 · 21 6 OPMERKELIJKE INZICHTEN De derde editie van de ICT- Barometer, uitgevoerd eind 2010, onderzocht bij 1516 werknemers hoe tevreden ze zijn met hun ICT-tools, wat ze ervan verwachten en waar er verbetering mo- gelijk is. De studie kwam tot zes inzichten:1 Werknemers hebben in hun werkomgeving slechts een beperkte toegang tot productivi- teitverhogende tools. Ze gebruiken daarom vaak op eigen initiatief third-party technologieën. ICT-tools duiken eerst op in de consumentenmarkt en wor- den dan overgenomen in onderne- mingen.Vaak hebben werknemers thuis een efficiëntere ICT infra- structuur dan op kantoor. Bijna 60% van de Belgische werknemers gebruikt privé- hardware voor het werk. Dat gaat van smartphones over mobiele har-2 de schijven tot pc’s.Het feit dat hun werkgevers die niet aanbieden, weerhoudt hen niet van het ge- bruik ervan. Het intranet komt steeds min- der tegemoet aan de verwach- tingen. De redenen: te gebruikson- vriendelijk,onvoldoende opleiding, de informatie is niet up-to-date. Steeds meer mensen werken van op verplaatsing, maar de toegankelijkheid van bedrijfsinfor- DE WERKOMGEVING BIJ GETRONICS matie blijft hetzelfde. 1. Vergaderzaal 2. Communicatietoestel voor het De meeste ondernemingen reserveren van vergaderzalen staan nog altijd negatief te- 3. Polyvalente vergaderruimte 4. Geen vaste bureaus, dus elke werk- genover thuiswerken,zelfs wanneer nemer beschikt over een eigen locker. de werknemers daarom vragen.3 4 FOTO’S: PRIVÉ
  4. 4. APRIL 2011 · 23 NIEUWSHet geheel is veel meer CASE Solvay gaat voor Unifieddan de som van de delen Commu- nications Dat Unified Communica- Vraag: Telefoon, smartpho- brengen naar de bedrijven. “Heel tions allesbehalve een hy-ne, e-mail, SMS, instant mes- “Ongeveer 50 vaak vragen zij een businesscase, pe is, blijkt uit het feit datsaging, sociale media: de mo- procent van de maar daar kunnen zoveel parame- de belangrijkste industri-derne gebruiker wordt overdon- ters inzitten dat het al naargelang ele groepen wereldwijd dederd met berichten en informa- bedrijfsprocessen de interpretatie alle kanten uitkan. eerste stappen zetten intie en dreigt het noorden kwijt te start nog altijd met Daarom laten we onze klanten eerst de richting van deze nieu-geraken. Hoe moet dat verder? een tijdje met onze producten spe- we technologie. Antwoord: De oplossing is een gesprek” len zodat ze zelf kunnen ontdekkenUnified Communications, waar hoe ze de voor hen meest relevante Solvay bijvoorbeeld, de industriëleal die communicatievormen Stephan Moelans functionaliteiten het best zouden chemiegroep met meer dan 19.000naadloos versmelten tot één Algemeen Directeur van Siemens Enterprise inzetten. En dan blijkt al snel dat medewerkers verspreid over 400 Communications België-Luxemburggroot interactief geheel. Zo vlottere collaboratie en hogere pro- vestigingen in ruim 50 landen, be-kan je zelf bepalen hoe, wan- zal iedereen op een vrij individuele “Uit een studie is immers gebleken ductiviteit doorslaggevende facto- sloot haar klassieke communica-neer en voor wie je bereikbaar manier in functie van zijn ervaring dat 45 tot 50 procent van de bedrijfs- ren worden om voor Unified Com- tie-infrastructuur te vervangenbent. of zijn voorkeur een of ander middel processen nog altijd starten met een munications te kiezen”. door een moderne en geïntegreer- gebruiken.Maar de uitdaging is pre- gesprek, en 25 tot 30 procent vanuit de IP-oplossing. Het bedrijf zochtIn zijn boek ‘Unified Communi- cies om met de nieuwe middelen een communicatietoepassing zo- Naadloze integratie een gecentraliseerde VoIP-com-cations for Dummies’ geeft Satish ook efficiënter te gaan werken want als e-mail of instant messaging. Dat “Heel wat bedrijven zijn niet zo municatietoepassing die progres-Shah een perfecte opsomming van anders is er geen toegevoegde waar- betekent wel dat de helft van alle be- happig om met Unified Communi- sief in alle vestigingen kon wordende voordelen van UC: beschikbaar- de, enkel een extra kost.” drijfsprocessen stilvallen als er geen cations te starten omdat ze al zwaar geïmplementeerd.Het was belang-heid (presence), slechts één num- stemcommunicatie meer is, en dat geïnvesteerd hebben in een klas- rijk dat die niet alleen eenvoudig temer voor alle communicatiemidde- Eén nummer voor alles wordt vaak nog onderschat. Men in- sieke communicatie-infrastruc- beheren zou zijn maar ook een ver-len, overal bruikbaar, onafhankelijk Voor Stephan Moelans is communi- vesteert enorme bedragen in IT-toe- tuur. Maar dat hoeft helemaal geen betering van de communicatie envan de onderliggende infrastruc- catie allesbehalve een commodity. passingen maar vergeet dat zonder belemmering te zijn”, legt Stephan een verhoging van de productivi-tuur, ideaal voor collaboratie tussen communicatie vele processen seri- Moelans uit. “Wij werken met een teit zou meebrengen, plus een la-groepen, verhoogde productiviteit, eus haperen. Een UC-oplossing zo- software-oplossing, applicaties die gere algemene bedrijfskost. DUIDELIJKE CIJFERSen efficiënter werken. “Vooral dat als OpenScape kan hier uitkomst gebaseerd zijn op de open SIP-stan- Daartoe werd een managed ser-laatste is de kern van UC: efficiënter Gefragmenteerde commu- brengen omdat ze als een soort ‘ma- daard en dus naadloos geïntegreerd vices overeenkomst van vijf jaarcommuniceren”, bevestigt Stephan nicatiemiddelen kosten bedrij- kelaar’ tussen alle communicatie- kunnen worden met bestaande PA- gesloten met Siemens Enterpri-Moelans, algemeen directeur van ven met 1.000 werknemers meer vormen optreedt. Als je mij wil be- BX- en IT-omgevingen. En ook met se Communications voor de im-Siemens Enterprise Communicati- dan 9 miljoen euro per jaar aan reiken, moet je maar naar mijn ‘one moderne softwaretoepassingen zo- plementatie van een OpenScapeons België-Luxemburg. “Er zijn zo- vermijdbare uitgaven en verloren number’ bellen en het systeem zal je als bijvoorbeeld CRM waar je in één Voice-oplossing die de verschillen-veel communicatiemogelijkheden productiviteit. automatisch leiden naar het kanaal oogopslag via een intelligente con- de filialen en vestigingen onder-vandaag, maar hoe ga je daar nu ef- UC kan de kosten voor infra- dat ik gekozen heb om gecontacteerd tactenlijst kan zien wie bij een mo- steunt vanuit de Brusselse hoofd-ficiënt mee om? Heel vaak wordt structuur en mobiele communi- te worden in functie van mijn ‘pres- gelijke verkoop betrokken is en wie zetel.Dankzij die nieuwe oplossingunified communications verkeer- catie met meer dan 20% per jaar ence’ status,om het even waar ik mij beschikbaar is via welk commu- daalden de communicatiekostendelijk gezien als het samenbren- doen dalen. bevind.Welk toestel ook ter wereld er nicatiemiddel. Efficiënter werken, met maar liefst 30 procent.gen van verschillende communica- ‘Presence’ kan de produc- dan moet rinkelen (of niet?), bepaal weet je wel.”tievormen en media maar het gaat tiviteit en de efficiëntie van me- ik zelf via mijn smartphone.” FRANS GODDENveel verder.Weet je, als je communi- dewerkers met gemiddeld 10% Hij geeft toe dat het niet altijd ge- FRANS GODDEN redactie.be@mediaplanet.comcatiemiddelen ter beschikking stelt, doen stijgen. makkelijk is om dat concept over te redactie.be@mediaplanet.com

×