Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ภาษาไทย ป6 ทักษะการอ่านคำ

8,153 views

Published on

 • Be the first to comment

ภาษาไทย ป6 ทักษะการอ่านคำ

 1. 1. รพีพร บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทักษะการอ่านคำา
 2. 2. ความหมายของการอ่านการอ่านเป็นทักษะทางภาษาทีจำาเป็น ่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไม่มีวันสิ้นสุดสามารถฝึกได้เรื่อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน และการอ่านนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิดและความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์
 3. 3. วัตถุประสงค์แบบฝึกทักษะการอ่านคำาประกอบภาพเป็นแบบฝึกทักษะที่จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่บกพร่องทางด้านสติปัญญาให้มีทกษะการอ่านคำาประกอบ ัภาพดีขึ้น และเพื่อสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมั่นใจ
 4. 4. ภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพ บ้าน ใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่
 5. 5. จงเลื อ กภาพให้ ต รงกั บ คำ า ที ่ 20 กำ า หนด แมว ภาพปลา ภาพแมว ภาพสุนัข ภาพลิง
 6. 6. บอกชื่อภาพทีกำาหนดให้ให้ถูก ่ ต้อง
 7. 7. จงลากเส้นจับคู่ภาพกับคำาให้ถู ต้องปลาแมวดอกไม้
 8. 8. จงเลือก สระ ลงในคำาที่กำาหนดให้ 50ปล… สระ -า สระ - อี สระ - ไ สระ - แ-
 9. 9. จงบอกภาพทีกำาหนดให้ ่
 10. 10. ให้วงกลมภาพให้ตรงกับคำาที่กำาหนดให้ 50แตงโม A B C D
 11. 11. ภาพใดคือภาพดอกไม้ 2o A B C D

×