ภาษามือไทย ป.4 เรื่องคำศัพท์ภาษามือ

1,209 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ภาษามือไทย ป.4 เรื่องคำศัพท์ภาษามือ

 1. 1. คำำศัพท์ภำษำมือสำำหรับผู้ คำำศัพท์ภำษำมือสำำหรับผู้ปกครอง ปกครองนักเรียกเรียนทีมควำมนักเรียนเกิดขึ้นจำกนั น ่ ีบกพร่องทำงกำรได้ยินไม่สำมำรถสือสำร่กับบุคคลอื่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ใกล้ชด ฉะนันนักเรียนต้องได้เรียนรู้คำำ ิ ้ศัพท์ภำษำมือเพื่อทีจะใช้สอสำรด้ำน ่ ื่ภำษำมือและกำรเขียนไปถ่ำยทอดให้กับผู้ปกครองเพือให้ผู้ปกครองสำมำรถ ่สือสำรกับนักเรียนในคำำศัพท์ภำษำมือได้ ่
 2. 2. หมวดสถำนที ่และสิ ่ ง แวดล้ อ ม
 3. 3. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 4. 4. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 5. 5. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 6. 6. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 7. 7. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 8. 8. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 9. 9. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 10. 10. หมวดสถำนที ่ หมวดและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สถำนที ่
 11. 11. หมวดสถำนที ่และสิ ่ ง แวดล้ อ ม
 12. 12. ข้อใดเป็นคำำศัพท์ภำษำมือ ร้ำนโทรศัพท์
 13. 13. คำ ำ ศั พ ท์ ข ้ อ ใด ตรงกั บ ภำษำ มื อ ที ่ ก ำ ำ หนดให้ ข.บ้ำนพัก ก. ร้ำนค้ำ ครู ค.โรงแร ง.โรง ม พยำบำล
 14. 14. เลือกรูปภำพภำษำมือให้ ตรงกับคำำศัพท์ ร้าน ค้า สถานี ขนส่ง ร้าน ขายยา ร้าน
 15. 15. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 16. 16. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 17. 17. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 18. 18. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 19. 19. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 20. 20. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 21. 21. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 22. 22. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 23. 23. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 24. 24. หมวดเครื ่ อ ง ใช้ ใ นบ้ ำ น
 25. 25. ข้อใดเป็นคำำศัพท์ภำษำมือ ตรงกับ รูปภำพที่กำำหนดให้
 26. 26. ข้ อ ใดตรงกั บ คำ ำ ศั พ ท์ ภำษำมื อ เตี ย ง 60
 27. 27. ให้นักเรียนโยงภำพกับคำำศัพท์ให้ตรงกัน เตีย ง ยำสีฟน(ยำ ั สีแข่ว) หวี ไม้กวำด( ฟอย)
 28. 28. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×