Successfully reported this slideshow.

ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში

1,513 views

Published on

 • Be the first to comment

ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში

 1. 1. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში<br />მაია ჯოხაძე<br />12.09.2009 წ.<br />
 2. 2. მოდული I. კურსისშესავალი<br />დღე I. <br />კურსისშესავალი.<br />3 საათი<br />
 3. 3.  <br />კურსისმონაწილეთაგაცნობა.<br />კურსისწარდგენა: მიზანი, შედეგები, განრიგი, საორგანიზაციოსაკითხები, მუშაობისფორმები, სამუშაოწესები, მონაწილეთაშეფასებისსაკითხები<br />აქტიურილექცია PP პრეზენტაციისგამოყენებით; კურსისსილაბუსისგაცნობა; კითხვებიდაპასუხები (10 წთ.) <br />სასწავლოპროცესშიისტ-ისგამოყენებისფორმებიდამნიშვნელობა<br />ჯგუფურიგონებრივიიერიში, შეჯამება (20 წთ.) <br />მასწავლებლისსტანდარტებიდაკომპეტენციებიისტ-ისგამოყენებისსფეროში.<br />სტანდარტებისდოკუმენტისწაკითხვა; შემაჯამებელიდისკუსია(15 წთ.) <br />სწავლა-სწავლებისთანამედროვემიდგომებიდათანამედროვესაინფორმაციოტექნოლოგიები.<br />გაკვეთილისვიდეოვერსიისნახვა, ტექსტისწაკითხვა, შემაჯამებელიდისკუსია/შეჯამება (90 წთ.)<br />სასწავლოპროცესისძირითადიერთეულები (გაკვეთილი, თემატურიერთეული, თანამშრომლობითისასწავლოპროექტი)<br />აქტიურილექცია, ტექსტისწაკითხვა, შემაჯამებელიდისკუსია/ შეჯამება(20 წთ.)<br />ტრენინგ-დღის/მოდულისშეფასება<br />შეფასებისკითხვარისშევსება (10 წთ.) <br />
 4. 4. კურსის მნიშვნელობა:<br />საქართველოს სკოლებში კომპიუტერისა და ინტერნეტის გამოჩენამ სასწავლო პროცესში ისტ-ის (ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) დანერგვა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანად გადააქცია. ფაქტია, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიები სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ყველა ასაკის მოსწავლისთვის. ამიტომ სკოლების რეფორმის გზაზე განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს შეკითხვა, როგორ დავეხმაროთ პედაგოგებს სწავლება-სწავლის პროცესში ისტ-ის ეფექტურად გამოყენებაში. მით უმეტეს, რომ ისტ-ის ნაყოფიერად გამოყენება ნებისმიერ საგნობრივ ჯგუფსა და საფეხურზეა შესაძლებელი.<br />
 5. 5. კურსის მიზანი:<br />ტრენინგ-კურსის მიზანია საქართველოს სკოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ათვისებისა და გამოყენების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესში ისტ-ის ინტეგრირებას ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებისა და პრინციპების შესაბამისად.<br />
 6. 6. მეთოდები<br />კურსის მსვლელობა აგებულია აქტიური სწავლის ისეთ ფორმებზე, როგორიცაა: აქტიური ლექცია, როლური თამაში, დემონსტრირება-მართული პრაქტიკა დამოუკიდებელი ვარჯიში და სხვა.<br />ტრენინგის სესიების ორგანიზების ფორმები: ინდივიდუალური, წყვილური, გგუფური მუშაობა<br />
 7. 7. სამიზნე ჯგუფი:<br />კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს საჯარო სკოლის მასწავლებლები.<br />
 8. 8. კურსის ხანგრძლივობა<br />კურსი მოიცავს 4 მოდულს.<br />კურსის სრული ხანგრძლივობაა 13 სამსაათიანი ტრენინგი.<br />
 9. 9. წინა საკვალიფიკაციო მოთხოვნა:<br />იმისათვის, რომ მასწავლებელმა მონაწილეობა მიიღოს კურსში, მას უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:<br /><ul><li>ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა;
 10. 10. ინტერნეტში ძიება;
 11. 11. ელ-ფოსტის მოხმარება.</li></li></ul><li>პროგრამული უზრუნველყოფა<br /><ul><li>MS Offoce2007, Open Office
 12. 12. ინტერნეტ ბრაუზერი (სასურველია MozillaFirefox)
 13. 13. Google ინსტრუმენტები (ბლოგი, საიტი, დოკუმენტები, ელ-ფოსტა)</li></li></ul><li>სერთიფიცირების პირობები:<br /><ul><li>მინიმუმ 10 ტრენინგ-დღეზე დასწრება;
 14. 14. მოდულის დასრულების შემდეგ შესაბამისი დავალების წარდგენა ელექტრონულ ფორმატში;
 15. 15. კურსის ბოლოს გამოქვეყვნებული ელექტრონული პორტფოლიო.</li></li></ul><li>ელექტრონული პორტფოლიო<br />მასწავლებლის ან მოსწავლის ნამუშევრების კრებული.<br />
 16. 16. მასწავლებლის პორტფოლოი<br /><ul><li>პედაგოგიური და პიროვნული მიღწევების აღწერა დროის გარკვეულ პერიოდში;
 17. 17. თვალსაჩინო მასალების კრებული, რომელიც პედაგოგის პროფესიული საქმიანობის ხარისხის ზრდას უზრუნველყოფს.</li></li></ul><li>პოეტფოლიოს დანიშნულება<br /><ul><li>მასწავლებელი აანალიზებს საკუთარ მიღწევებსპროფესიული ზრდის გზაზე დაგარკვეულ ფორმატში აყალიბებს შესაბამის ინფორმაციას;
 18. 18. დაინტერესებული პიროვნება მკაფიო წარმოდგენას იქმნისმასეავლებლის საქმიანობის ხარისხისა და პროფესიული განვითარების შესახებ.</li></li></ul><li>შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მონაწილე მასწავლებელი:<br />ქმნის პერსონალურ ელ-პორტფოლიოს, რომელიც მოიცავს:<br /><ul><li> გაკვეთილის გეგმას შესაბამისი სასწავლო ციფრული ობიექტით (მაგ. პრეზენტაცია, ცხრილი, რუბრიკა/შეფასების სქემა, ბლოგი, საიტი და სხვ.);
 19. 19. სასწავლო პროექტს, შესაბამისი სასწავლო ციფრული ობიექტით (მაგ. პრეზენტაცია, ცხრილი, რუბრიკა/შეფასების სქემა, ბლოგი, საიტი და სხვა)</li></li></ul><li>გმადლობთ ყურადღებისათვის<br />

×